MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

84. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

367. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

325. - Hotărâre pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2006 privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 - februarie 2008

 

326. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

327. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2006.

 

Protocol de cooperare între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

8. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, următorii termeni se definesc astfel:

a) pagubă în vegetatia forestieră din păduri sau în vegetatia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integritătii fizice si/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantatiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puietilor sau lăstarilor, tăierea crăcilor arborilor în picioare, urmate ori nu de însusirea acestora, în conditii ilegale;

b) lăstari/puieti - arbori cu diametrul la colet sub 2 cm;

c) pomi de Crăciun - arbori din speciile brad, molid sau alte răsinoase cu diametrul la colet cuprins între 2,1 si 12 cm.”

2. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul în care forma sectiunii arborelui sau a cioatei nu este circulară, diametrul se determină conform prevederilor alin. (3) -(5), ca medie a două diametre perpendiculare, determinate pentru cercul circumscris conturului sectiunii cioatei, tangent la contur în punctele de măsurare diametral opuse.”

3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:

„(7) În cazul arborilor scosi din rădăcini, fără a fi sustrasi, diametrul arborelui se măsoară la 30 cm de la colet.

(8) În cazul arborilor scosi din rădăcini si sustrasi, diametrul arborelui se stabileste prin calculul mediei aritmetice a diametrelor a cel putin trei arbori din imediata apropiere a gropii, diametre măsurate la 30 cm de la sol.

(9) În cazul tăierii de crengi din arbori în picioare se ia în considerare cel mai mic diametru.

(10) În cazul secuirii arborilor, respectiv în cazul cioplirii circumferintei trunchiului pentru a provoca uscarea acestora, calculul valorii pagubei si măsurarea diametrului se fac potrivit prevederilor alin. (1)-(4).”

4. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Răspunderea persoanelor cu atributii de pază a pădurilor, care fac dovada că si-au îndeplinit cu responsabilitate si cu bună-credintă obligatiile de serviciu si au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor, poate fi limitată în următoarele situatii:

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică de persoana juridică angajatoare a persoanei cu atributii de pază a pădurilor sau de către seful ocolului silvic, în cazul în care paza se asigură prin ocoale silvice, cu respectarea metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, elaborată cu consultarea reprezentantilor proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, indiferent de forma de proprietate a acestora. Metodologia se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

5. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 1

 

VOLUMELE UNITARE

si valoarea factorului «k»*) pentru prejudiciile înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii

 

Nr. crt.

 

Categoria de diametre (cm)

 

Răsinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cires, sorb

Alte foioase

Volum unitar

(m3/bucată)

Valoarea factorului «k»

Volum unitar (m3/bucată)

Valoarea factorului «k»

Volum unitar (m3/bucată)

Valoarea factorului «k»

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2,1-4,0

0,002

0,035

0,018

0,003

0,070

0,036

1 0,001

0,035

0,018

2.

4,1-8,0

0,009

0,070

0,036

0,010

0,105

0,054

0,003

0,035

0,018

3.

8,1-12,0

0,040

0,105

0,054

0,028

0,175

0,090

0,049

0,035

0,018

4.

12,1-16,0

0,086

0,140

0,072

0,072

0,227

0,117

0,078

0,105

0,054

5.

16,1-20,0

0,156

0,210

0,108

0,150

0,297

0,153

0,124

0,140

0,072

6.

20,1 -24,0

0,245

0,227

0,117

0,266

0,402

0,207

0,217

0,175

0,090

7.

24,1 -28,0

0,366

0,402

0,207

0,411

0,735

0,378

0,332

0,280

0,144

8.

28,1-32,0

0,521

0,682

0,351

0,617

1,015

0,522

0,508

0,525

0,270

9.

32,1 -36,0

0,713

1,015

0,522

0,866

2,082

1,071

0,720

0,892

0,459

10.

36,1 -40,0

0,900

1,435

0,738

1,144

3,237

1,665

0,976

1,400

0,720

11.

40,1-44,0

1,123

1,837

0,945

1,450

4,322

2,223

1,271

1,872

0,963

12.

44,1-48,0

1,364

2,362

1,215

1,782

5,600

2,880

1,602

2,397

1,233

13.

48,1 -52,0

1,629

3,220

1,656

2,168

7,507

3,861

1,994

3,220

1,656

14.

52,1 -56,0

1,889

3,920

2,016

2,549

9,380

4,824

2,411

4,340

2,232

15.

56,1 -60,0

2,162

4,655

2,394

2,981

11,935

6,138

2,892

5,775

2,970

16.

60,1-64,0

2,464

5,740

2,952

3,428

15,260

7,848

3,390

7,630

3,924

17.

64,1-68,0

2,749

6,545

3,366

3,883

17,745

9,126

3,960

9,362

4,815

18.

68,1-72,0

2,989

7,227

3,717

4,362

20,475

10,530

4,552

11,200

5,760

19.

72,1 -76,0

3,164

8,190

4,212

4,851

24,517

12,609

5,161

13,702

7,047

20.

76,1 -80,0

3,409

8,872

4,563

5,379

27,877

14,337

5,763

15,592

8,019

21.

>80,0

3,583

9,450

4,860

5,934

30,975

15,930

6,419

17,587

9,045


*) Valorile din coIoanele 3, 6 si 9 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii.

Valorile din coIoanele 4, 7 si 10 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului «k», prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileste prin ordinul conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 367.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2006 privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 - februarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2006 privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 - februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de maximum 100.000 euro de către Ministerul Afacerilor Externe, drept contributie financiară a României, către fundatia EUROPALIA, pentru organizarea festivalului EUROPALIA. EUROPA în anul 2007.

(4) Pentru plata contributiei financiare prevăzute la alin. (3), suma aferentă acestei contributii se va asigura din bugetul aprobat pe anul 2007 Ministerului Afacerilor Externe.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul interimar al afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 325.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a utiliza reteaua constituită potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu normele tehnice pe care le va emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu consultarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si de a plăti serviciile de comunicatii achizitionate de pe piata publică de care beneficiază.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze servicii de comunicatii de pe piata publică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, pentru Ministerul Finantelor Publice, si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art. 3, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Finantelor Publice si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, Serviciul de Telecomunicatii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul interimar

al afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 327.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană

 

Având în vedere:

- Acordul de cooperare dintre Ministerul de Interne al României si Ministerul de Interne al Republicii Italiene în lupta împotriva traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope si împotriva criminalitătii organizate, încheiat la Roma la 28 mai 1993;

- Acordul dintre România si Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Bucuresti la 4 martie 1997, si întelegerea pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, făcută la Bucuresti la 15 aprilie 1997;

- Procesul-verbal al întâlnirii dintre ministrii de interne ai României si Republicii Italiene privind măsurile destinate intensificării activitătilor de combatere a criminalitătii organizate, a traficurilor ilicite de stupefiante si a migratiei ilegale, semnat la Bucuresti la 15 aprilie 1997;

- Protocolul de cooperare dintre Inspectoratul General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor din România si Departamentul Sigurantei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Roma la 7 octombrie 2003,

luând în considerare cerinta de a consolida cooperarea în domeniul luptei împotriva criminalitătii si în sectorul specific al controlului la frontieră,

respectând legislatiile nationale ale ambelor state,

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Italiană, denumite în continuare părti, convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul prevenirii si reprimării activitătilor ilicite ale criminalitătii române în Republica Italiană si ale celei italiene în România vor fi realizate investigatii comune cu participarea personalului Politiei Române în cadrul birourilor italiene de politie si a personalului Politiei Italiene în cadrul birourilor române de politie.

 

ARTICOLUL 2

 

Cele două părti se obligă să detaseze, pe bază de reciprocitate, ofiteri de legătură cu competente de colaborare în activitătile de prevenire si combatere a criminalitătii.

 

ARTICOLUL 3

 

Vor fi realizate servicii comune pe teritoriul român, în apropierea frontierelor române cu statele terte, si pe teritoriul italian, în apropierea frontierei cu Republica Austria, prin intermediul înfiintării patrulelor mixte formate din personal al celor două politii de frontieră. În vederea eficientizării acestei forme de colaborare, prin intermediul birourilor nationale competente, personalul italian detasat în România va intra în posesia informatiilor de interes, disponibile la Centrul interforte elaborare date din Ministerul de Interne din Republica Italiană.

 

ARTICOLUL 4

 

La sfârsitul unei scurte perioade de experimentare a serviciilor prevăzute în articolele precedente si în cazul unei evaluări comune pozitive a rezultatelor obtinute, va putea fi prevăzută o colaborare similară pentru perioade mai lungi, direct de către organele competente ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru a favoriza schimbul de cunostinte privind metodele si tehnicile utilizate pentru controlul documentelor vor fi realizate vizite de experti în cadrul principalelor porturi si aeroporturi nationale italiene.

 

ARTICOLUL 6

 

Partea italiană se obligă să stabilească, de comun acord cu cealaltă parte, programe de pregătire

corespunzătoare pentru personalul Politiei de Frontieră Române, care vor fi asigurate în Republica Italiană, în cadrul scolii ce va fi destinată formării si pregătirii politiilor străine.

 

ARTICOLUL 7

 

În sectorul specific de combatere a migratiei ilegale pe mare, Comandamentul General al Gărzii de Finante si Comandamentul General al Corpului Căpităniei Portului, în cadrul respectivelor lor competente institutionale, vor sprijini Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române în stabilirea planurilor de interventie pe mare, precum si în activitătile de asistentă.

 

ARTICOLUL 8

 

Datele personale, necesare aplicării prezentului protocol, schimbate între părti, vor fi prelucrate si protejate în conformitate cu prevederile respectivelor legislatii nationale si ale Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări transmise prin intermediul Biroului atasatului pentru afaceri interne român la Roma, respectiv Oficiului de legătură italian la Bucuresti, prin care părtile îsi comunică îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare, si va putea fi modificat, de comun acord, în orice moment. Modificările vor produce efecte după îndeplinirea procedurilor mentionate anterior. Prezentul protocol îsi încetează valabilitatea si nu mai produce efecte la initiativa oricăreia dintre părti, transmisă prin notificare scrisă tot prin intermediul Biroului atasatului pentru afaceri interne român la Roma si Oficiului de legătură italian la Bucuresti, după 3 luni de la data primirii notificării, fără a prejudicia activitătile aflate în curs de desfăsurare.

Semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2006, în două exemplare originale, în limbile română si italiană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Ministrul administratiei si internelor al României,

Vasile Blaga

Ministrul de interne al Republicii Italiene,

Giuliano Amato

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) si ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Riscul individual este suma valorilor operatiunilor prevăzute la pct. 1, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu conditia să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei institutii de credit fată de un debitor si se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operatiunile desfăsurate de debitor în nume propriu, cât si cele în care debitorul este parte componentă a unui grup de persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor.

Componenta grupului de persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor, denumit în continuare grup de debitori, se raportează la Centrala Riscurilor Bancare. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului de debitori institutiile de credit vor avea în vedere următoarele:

a) criteriile prevăzute în norma privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, pentru includerea persoanelor fizice si/sau juridice în categoria un singur debitor;

b) institutia de credit să înregistreze expunere fată de cel putin una dintre persoanele din grup.”

2. La articolul 4, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate si la creditele restante ale acestora fată de întregul sistem bancar din România.''

3. La articolul 12 alineatul (2), prima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- identificarea persoanelor recenzate si evidentierea, după caz, a situatiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare;”.

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie initiativă, informatia referitoare la riscul global pentru debitorii raportati de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu cârduri, precum si informatii despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul «Situatia riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), si informatia referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul «Situatia grupurilor de debitori» (F4 C).

Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.”

Art. II. - Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 si formularul F4 A din anexa nr. 4 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2004 se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-3 la prezentul regulament.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea, I si intră în vigoare la data de 1 mai 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 martie 2007.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 - Formularul F2 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

 

F2A

 

 

Nr. ........... Data ...............

 

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR

pentru luna.................................anul.

 

Persoana declarantă ............................

Cod .............................

 

Nr. crt.

 

De

bitor

Situatie specială

 

Încadrare* debitor

 

Activitatea

 

Forma de proprietate

 

Tara

 

Judetul

 

Tipul raportării

 

Codul de identificare

Numele / Denumirea

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana acreditată

 


* Sucursalele din România ale institutiilor de credit străine pot opta pentru raportarea acestei informatii.

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către institutia de credit.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completează cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.)

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Natională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B.

Rubrica 0 „Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 „Debitor - Codul de identificare”

Se completează astfel:

a) În cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) În cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale si care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c) În cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d) În cazul persoanelor fizice străine, cu codul tării care a emis pasaportul, precum si cu seria acestuia;

e) În cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tării, precum si cu codul de înregistrare din tara de origine.

Rubrica 2 „Debitor - Numele/Denumirea”

Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 „Situatie specială”

Se completează în cazul în care debitorul se găseste în una din situatiile prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situatia de reorganizare;

- cu litera L - în cazul în care debitorul se află în situatia de lichidare.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situatiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica 4 „încadrare debitor”

Se completează cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;

- cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observatie;

- cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;

- cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

- cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere.

Rubrica 5 „Activitatea” Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activitătii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, se asimilează un cod CAEN corespunzător activitătii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00. Rubrica 6 „Forma de proprietate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 7 „Tara”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tării care a emis pasaportul, respectiv al tării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 8 Judetul”

Se completează cu codul numeric al judetului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la oficiul registrului comertului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica 9 „Tipul raportării”

Se completează astfel:

- cu litera S, în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineste conditia de raportare;

- cu litera N, în cazul în” care debitorul îndeplineste conditia de raportare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 - Formularul F3 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

 

F3A

 

 

Nr. ........... Data ...............

 

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE

pentru luna.................anul...............

 

Persoana declarantă  ..............................

Cod ..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

 

Codul unitătii

Codul de identificare a debitorului

Sume acordate

Valuta

Data acordării

Data scadentei

Codul riscului

Numărul atribuit de C.R.B

Sume datorate

Sume restante

Serviciul datoriei

Tipul raportării

Identificator

utilizate

neutilizate

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC INDIVIDUAL (9.1 + 9.2)

TOTAL SUME RESTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

Persoana acreditată

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de institutia de credit.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completează cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.)

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Natională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B.

Rubrica 0 „Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 „Codul unitătii”

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Natională a României unitătii teritoriale a institutiei de credit care a acordat creditul sau si-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 „Codul de identificare a debitorului”

Se completează astfel:

a) În cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) În cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale si care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c) În cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d) În cazul persoanelor fizice străine, cu codul tării care a emis pasaportul, precum si cu seria acestuia;

e) În cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tării, precum si cu codul de înregistrare din tara de origine.

Rubrica 3 „Sume acordate”

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 „Valuta”

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 „Data acordării”

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care institutia de credit îsi asumă angajamentul.

Rubrica 6 „Data scadentei”

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului institutiei de credit.

Rubrica 7 „Codul riscului”

Se completează cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor, tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:

- pozitia 1 - garantii:

A - garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;

B - garantii primite de la societăti de asigurare si capitalizare;

C - garantii primite de la clientela financiară;

D - ipoteci imobiliare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garantii primite de la clientelă;

H - fără garantii;

I - depozite colaterale.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

- pozitia 2 - tipul riscului:

A - credite comerciale;

B - credite de trezorerie;

C - credite de export;

D - credite pentru echipament;

E - credite pentru bunuri imobiliare;

F - alte credite;

G - obligatiuni;

H - angajamente asumate în numele debitorului fată de o persoană fizică sau persoană juridică nonbancară;

/ - angajamente asumate în numele debitorului fată de o altă institutie de credit;

J - depozite de garantii vărsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;

- pozitia 3 - termenul de acordare:

A - credite si angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite si angajamente pe termen mediu (1 -5 ani);

C - credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- pozitia 4 - comportament credit: C - credit;

L - linie de credit;

CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;

LF - linie de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale.

Rubrica 8 „Numărul atribuit de C.R.B.”

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de C.R.B. la prima raportare a riscului respectiv, si se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 9 „Sume datorate”

- pozitia 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel:

- pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;

- pentru tipurile de risc A-F si J, cu sumele înscrise în conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către institutia de credit, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse si sumele restante.

- pozitia 2 - sume datorate - neutilizate. Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc A-F care functionează ca o linie de credit, cu sumele evidentiate în afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;

- pentru tipurile de risc H si I, cu sumele evidentiate în afara bilantului ca angajamente asumate de institutia de credit;

- pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garantii vărsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 10 „Sume restante”

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidentele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către institutia de credit această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 „Serviciul datoriei”

Se completează astfel:

- cu litera A - în situatia în care ratele sunt plătite la scadentă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B - în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;

- cu litera C - în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;

- cu litera D - în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;

- cu litera E - în situatia în care ratele sunt plătite cu întârziere de peste 90 de zile;

- cu litera X - creditele scoase în afara bilantului. Rubrica 12 „Tipul raportării”

Se completează astfel:

- cu litera S - pentru riscuri care se sterg;

- cu litera N - pentru riscuri care nu se sterg si pentru creditele care au fost suplimentate si care se raportează ca fiind credite noi;

- cu litera D - pentru creditele care au fost reesaIonate si care se raportează ca fiind credite noi;

- cu litera A - pentru creditele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si care se consideră riscuri ce se sterg; pentru aceste credite se transmite si suma transferată.

Rubrica 13 „Identificator”

Se completează, optional, cu un cod atribuit de institutia de credit.

Rubrica „RISC INDIVIDUAL” se obtine prin însumarea totalurilor rubricilor 9.1 si 9.2.

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.

În cazul creditelor acordate si angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pietei valutare comunicate de Banca Natională a României, utilizate pentru închiderea situatiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

În cazul creditelor si angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la C.R.B. si în cazul creditelor si angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai putin rubrica 13 „Identificator”, care se completează optional, si rubrica 8 „Număr atribuit de C.R.B.”, care se completează de C.R.B. si care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

În cazul creditelor si angajamentelor care au fost raportate anterior si care nu au făcut obiectul unei proceduri de stergere, se completează rubricile 8-13.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 - Formularul F4 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

 

F4A

 

 

Nr. ........... Data ...............

 

 

Sigla BNR

 

 

 

SITUATIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE

pentru luna......anul......

 

Către

Persoana declaranti ........................................................................................

Cod .............................................

Referintă .............................................

Numele/Denumirea persoanei recenzate .......................................................

Codul de identificare.......................................

Grup .............

Tara ........Judetul....

Activitatea .............................................

Forma de proprietate ......................................................

Situatie speciali ..........................................

Încadrare debitor pe sistem bancar ...............................

Riscul global .................................

Informatii referitoare la fraude cu carduri ..............................................

Informatii referitoare la incidente de plata ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Acronim

Numărul atribuit de CRB

Identificator

Codul riscului

Serviciul datoriei

 

Valuta

 

Creditele reesaIonate

 

Sume acordate

 

Sume datorate

Sume restante

 

Angajamente fată de alte institutii de credit

 

Data acordării

 

Data scadentei

 

utilizate

neutilizate

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

l

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC GLOBAL

(9.1 + 9.2)

TOTAL SUME RESTANTE

TOTAL ANGAJAMENTE FATĂ DE ALTE INSTITUTII DE CREDIT

 

 

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna” si „anul”

Se completează cu luna si anul pentru care se transmite situatia.

Rubrica „Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situatia.

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Natională a României persoanei declarante căreia i se transmite situatia.

Rubrica „Referintă”

Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul si data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Rubrica „Numele/Denumirea persoanei recenzate”

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica „Codul de identificare”

Se completează astfel:

a) În cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) În cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale si care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c) În cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d) În cazul persoanelor fizice străine, cu codul tării care a emis pasaportul, precum si cu seria acestuia;

e) În cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tării, precum si cu codul de înregistrare din tara de origine.

Rubrica „Grup”

Se completează astfel:

- cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;

- cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica „Tara”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tării care a emis pasaportul, respectiv al tării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica judetul”

Se completează cu codul numeric al judetului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comertului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica „Activitate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activitătii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activitătii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00. Rubrica „Forma de proprietate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finantelor Publice;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica „Situatie specială”

Se completează în cazul în care debitorul se găseste în una dintre situatiile prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, astfel:

- cu litera R, în cazul în care debitorul se află în situatia de reorganizare;

- cu litera L, în cazul în care debitorul se află în situatia de lichidare.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situatiile de mai sus, se va completa cu litera N. Rubrica „încadrare debitor pe sistem bancar” Se completează cea mai slabă încadrare raportată pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- cu litera S, pentru credite clasificate în categoria standard;

- cu litera O, pentru credite clasificate în categoria în observatie;

- cu litera B, pentru credite clasificate în categoria substandard;

- cu litera I, pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

- cu litera P, pentru credite clasificate în categoria pierdere.

Rubrica „Riscul global”

Se completează cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „Informatii referitoare la fraude cu cârduri”

Se completează cu informatiile referitoare la fraudele cu cârduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel:

- numărul fraudelor cu cârduri;

- totalul sumei fraudate.

Rubrica „Informatii referitoare la incidente de plată”

Se completează cu informatiile referitoare la incidentele de plăti înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdictie bancară.

Informatiile referitoare la incidentele de plată sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 1 „Acronim”

Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă institutie de credit.

Rubrica 2 „Numărul atribuit de CRB”

Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.

Rubrica 3 „Identificator”

Se completează cu codul atribuit de institutia de credit, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă institutie de credit.

Rubrica 4 „Codul riscului”

Se completează cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor, tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:

- pozitia 1 - garantii:

A - garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;

B - garantii primite de la societăti de asigurare si capitalizare;

C - garantii primite de la clientela financiară;

D - ipoteci imobiliare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garantii primite de la clientelă;

H - fără garantii;

/ - depozite colaterale.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;

- pozitia 2 - tipul riscului:

A - credite comerciale;

B - credite de trezorerie;

C - credite de export;

D - credite pentru echipament;

E - credite pentru bunuri imobiliare;

F - alte credite;

G - obligatiuni;

H - angajamente asumate în numele debitorului fată de o persoană fizică sau persoană juridică nonbancară;

/ - angajamente asumate în numele debitorului fată de o altă institutie de credit;

J - depozite de garantii vărsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;

- pozitia 3 - termenul de acordare:

A - credite si angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite si angajamente pe termen mediu (1 -5 ani);

C - credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- pozitia 4 - comportament credit: C - credit;

L - linie de credit;

CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;

LF - linie de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale.

Rubrica 5 „Serviciul datoriei”

Se completează astfel:

- cu litera A, în situatia în care ratele sunt plătite la scadentă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B, în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;

- cu litera C, în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;

- cu litera D, în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61 -90 de zile inclusiv;

- cu litera E, în situatia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 90 de zile;

- cu litera X, creditele scoase în afara bilantului. Rubrica 6 „Valuta”

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 7 „Creditele reesaIonate” Se completează astfel:

- cu litera D, în situatia în care creditul este reesaIonat;

- cu litera N, în situatia în care creditul nu este reesaIonat.

Rubrica 8 „Sume acordate”

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 9 „Sume datorate”

- pozitia 1 - sume datorate utilizate Se completează astfel:

- pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;

- pentru tipurile de risc A-F si J, cu sumele înscrise în conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către institutia de credit, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse si sumele restante.

- pozitia 2 - sume datorate neutilizate Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc A-F, care functionează ca o linie de credit, cu sumele evidentiate în afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;

- pentru tipurile de risc H si I, cu sumele evidentiate în afara bilantului ca angajamente asumate de institutia de credit;

- pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garantii vărsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 10 „Sume restante”

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, înscrise în evidentele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către institutia de credit, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 „Angajamente fată de alte institutii de credit”

Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către-institutia de credit în numele debitorului fată de alte institutii de credit (litera I pe pozitia 2 în rubrica 4 „Codul riscului).

Rubrica 12 „Data acordării”

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care institutia de credit îsi asumă angajamentul.

Rubrica 13 „Data scadentei”

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului institutiei de credit.

Rubrica „Risc global” se obtine prin însumarea totalurilor rubricilor 9.1 si 9.2.

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „total sume restante”

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 10.

Rubrica „total angajamente fată de alte institutii de CREDIT”

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 11.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00 la sută pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 8.