MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 232         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

65. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

231. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006

 

68. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni

 

234. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 149 din 22 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 162 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

269. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „PROVITA - MAMA Sl COPILUL” ca fiind de utilitate publică

 

302. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unei părti dintr-un imobil - investitie în curs, trecută în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Orasului Breaza, judetul Prahova, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

303. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritoriată a orasului Chitia, judetul Ilfov

 

304. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

306. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 23, M. 7, sc. B”

 

307. - Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi a unui imobil, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil

 

308. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

 

309. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Mov si în administrarea Consiliului Judetean Ilfov

 

311. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

315. - Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2007 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996.

 

317. - Hotărâre pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Informatii Externe

 

318. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBUCE CENTRALE

 

1.364/1.499/2006. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului integrării europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

 

261. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională

 

1.593. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 65.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia, denumite în continuare părti contractante, dezvoltând o cooperare bazată pe interese comune si încredere reciprocă,

intentionând să asigure protectia reciprocă a tuturor informatiilor care au fost clasificate în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante si transmise celeilalte părti contractante, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord, următorii termeni se definesc astfel:

a) informatii clasificate - orice informatii care, indiferent de forma si modul lor de exprimare, sunt clasificate, chiar si pe parcursul elaborării lor, în conformitate cu legislatia natională a fiecăreia dintre părtile contractante, deoarece necesită protectie împotriva dezvăluirii neautorizate;

b) autoritate competentă de securitate - autoritatea la nivel national cu atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate, prevăzută la art. 3;

c) institutie autorizată - un organism sau o institutie cu atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate, prevăzute în legislatiile nationale ale părtilor contractante, autorizat/autorizată să emită, să transmită, să primească, să stocheze, să protejeze si să utilizeze informatii clasificate;

d) contractant/subcontractant - persoană fizică sau juridică ce intentionează să încheie sau este parte a unui contract clasificat;

e) contract clasificat - acordul dintre 2 sau mai multi contractanti/subcontractanti, prin care se stabilesc si se definesc între părti drepturi si obligatii, care contine sau implică informatii clasificate;

f) contractant principal - institutia publică sau altă persoană juridică ce intentionează să acorde ori acordă executarea unui contract clasificat pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

g) tert - orice persoană, institutie, organizatie natională ori internatională, persoană juridică de drept public sau privat ori un stat care nu este parte la prezentul acord;

h) certificat de securitate a personalului - documentul care atestă că posesorul acestuia poate avea acces la informatii clasificate, în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante;

i) certificat de securitate industrială - documentul emis de autoritatea competentă de securitate, care atestă faptul că un contractant/subcontractant are capacitatea fizică si organizatională de a utiliza si a stoca informatii clasificate în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante;

j) anexa de securitate - documentul emis de contractantul principal în legătură cu un contract clasificat si care identifică cerintele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protectie;

k) lista clasificărilor de securitate - lista cuprinzând informatii referitoare la diferitele aspecte dintr-un contract clasificat, care urmează să fie clasificate, si nivelurile de clasificare de securitate ce vor fi atribuite acestora.

 

ARTICOLUL 2

Clasificări de securitate

 

Părtile contractante convin că următoarele niveluri de clasificare de securitate sunt echivalente:

 

tn România

în Republica Polonia

Echivalent în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

ŚCIŚLE TAJNE

TOP SECRET

STRICT SECRET

TAJNE

SECRET

SECRET

POUFNE

CONFIDENTIAL

SECRET DE SERVICIU

ZASTRZEŹONE

RESTRICTED

 

ARTICOLUL 3

Autoritatea competentă de securitate

 

(1) În sensul prezentului acord, autoritatea competentă de securitate va fi:

- pentru România: Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat;

- pentru Republica Polonia: seful Agentiei de Securitate Internă - în domeniul civil si seful Serviciilor de Informatii Militare - în domeniul militar.

(2) În vederea realizării si păstrării unor standarde de securitate echivalente, autoritătile competente de securitate ale părtilor contractante se vor informa reciproc în privinta standardelor de securitate adoptate, a procedurilor si practicilor aplicabile pentru protectia informatiilor clasificate.

(3) La cerere si tinând cont de legislatiile lor nationale, autoritătile competente de securitate îsi vor acorda asistentă reciprocă în procedurile de verificare de securitate pentru eliberarea certificatului de securitate a personalului si a certificatului de securitate industrială.

(4) Autoritătile competente de securitate pot încheia acorduri în vederea implementării prezentelor dispozitii.

 

ARTICOLUL 4

Protectia informatiilor clasificate

 

(1) În conformitate cu prezentul acord si cu legislatiile lor nationale, părtile contractante vor adopta măsurile corespunzătoare pentru protectia informatiilor clasificate transmise sau emise ca rezultat al cooperării reciproce.

(2) Pentru informatiile prevăzute la alin. (1), părtile contractante vor asigura cel putin aceeasi protectie ca si propriilor informatii clasificate, corespunzător nivelului de clasificare a acestora, în conformitate cu art. 2.

(3) Informatiile clasificate vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care au fost transmise sau emise.

(4) Partea contractantă care a primit informatiile mentionate la alin. (1) nu le va transmite unui tert fără acordul prealabil scris al părtii contractante emitente.

(5) În conformitate cu prevederile alin. (4), când partea contractantă primitoare transmite unui tert informatiile clasificate ale părtii contractante emitente, partea contractantă primitoare va aduce la cunostintă părtii contractante emitente orice incident de securitate apărut pe teritoriul tertului.

(6) Accesul la informatiile clasificate transmise în baza prezentului acord va fi permis numai acelor persoane care au „necesitatea de a cunoaste”, au fost verificate si autorizate pentru .accesul la astfel de informatii, în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante.

(7) Partea contractantă emitentă este singura autorizată să modifice nivelul de clasificare de securitate sau să declasifice informatiile clasificate transmise. Autoritătile competente de securitate si institutiile autorizate ale părtilor, contractante se vor informa reciproc cu privire la orice modificare adusă nivelului de clasificare de securitate sau la declasificarea informatiilor transmise.

(8) Atribuirea sau schimbarea nivelului de clasificare de securitate a informatiilor clasificate elaborate în comun ori declasificarea acestora se va realiza cu acordul autoritătilor competente de securitate si al institutiilor autorizate ale părtilor contractante.

(9) Dacă una dintre părtile contractante decide că transmiterea informatiilor clasificate sau implementarea unui proiect comun ar putea periclita suveranitatea statului acelei părti contractante, ar putea ameninta securitatea ori alte interese importante ale acestuia sau ar putea aduce prejudiciii sistemului juridic, aceasta poate refuza partial ori total cooperarea sau o poate conditiona.

(10) Autoritătile competente de securitate vor recunoaste reciproc certificatele de securitate a personalului si certificatele de securitate industrială emise în urma verificărilor de securitate desfăsurate în conformitate cu legislatiile nationale ale părtilor contractante, cu confirmarea prealabilă scrisă a autoritătii competente de securitate referitoare la autenticitatea certificatelor. Autoritătile competente de securitate se vor informa reciproc, fără întârziere, asupra schimbărilor privind accesul la informatiile clasificate legate de aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

Contractele clasificate

 

(1) Contractantul principal poate încheia un contract clasificat cu contractantul de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. În acest caz, contractantul principal trebuie să obtină, prin intermediul autoritătii competente de securitate din statul său, o asigurare din partea autoritătii competente de securitate a celeilalte părti contractante, care să ateste faptul că respectivul contractant este autorizat să aibă acces la informatii clasificate de un anumit nivel de clasificare si că:

a) contractantul detine certificat de securitate industrială;

b) personalul contractantului care prin functii si îndatoriri necesită acces la informatii clasificate detine certificat de securitate a personalului.

(2) În cazul în care contractantul nu întruneste cerintele prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă de securitate care urmează să emită asigurarea va informa imediat autoritatea competentă de securitate a celeilalte părti contractante asupra faptului că, la cererea acesteia din urmă, vor fi luate măsurile necesare pentru a i se emite contractantului o autorizatie de acces la informatii clasificate.

(3) Fiecare contract clasificat va fi însotit de anexa de securitate si de lista clasificărilor de securitate. Copii ale acestor documente vor fi transmise autoritătii competente de securitate.

 

ARTICOLUL 6

Marcarea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate primite de la cealaltă parte contractantă vor fi marcate cu nivelul de clasificare de securitate potrivit nivelului de clasificare corespunzător prevăzut la art. 2.

(2) Copiile si traducerile informatiilor clasificate primite vor fi marcate si gestionate în acelasi mod ca originalele, cu respectarea prevederilor art. 8.

(3) Cerintele mentionate la alin. (1) si (2) se vor aplica si informatiilor clasificate emise în timpul executării unui contract clasificat.

 

ARTICOLUL 7

Transmiterea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate vor fi transmise între părtile contractante prin canale diplomatice sau alte canale convenite între autoritătile competente de securitate ale părtilor contractante, pe baza unei confirmări scrise de primire, asigurându-se protectia împotriva dezvăluirii neautorizate.

(2) Informatiile clasificate pot fi transmise prin sistemele si retelele if protejate, autorizate spre utilizare în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 8

Multiplicarea si traducerea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate marcate cu nivelul de clasificare de securitate strict secret de importantă DEOSEBiTĂ/âcislE tajne vor fi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al institutiei autorizate a părtii contractante emitente.

(2) Toate informatiile clasificate multiplicate vor fi protejate ca si originalele. Numărul de copii va fi limitat la cel necesar scopurilor oficiale.

(3) Toate traducerile informatiilor clasificate se vor efectua de către persoane certificate din punctul de vedere al securitătii. Toate traducerile vor fi însotite de o notă corespunzătoare, în limba în care au fost traduse, care să ateste că traducerile contin informatii clasificate ale institutiei autorizate.

 

ARTICOLUL 9

Distrugerea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate vor fi distruse numai cu aprobarea scrisă sau la solicitarea institutiei autorizate ori a autoritătii competente de securitate care a furnizat informatiile clasificate, astfel încât reconstituirea, partială ori integrală, a acestora să fie imposibilă. Institutia autorizată sau autoritatea competentă de securitate care a furnizat informatiile clasificate va fi informată despre distrugerea acestora.

(2) Dacă institutia autorizată sau autoritatea competentă de securitate care a furnizat informatiile clasificate nu este de acord cu distrugerea acestora, informatiile clasificate respective îi vor fi returnate.

(3) Informatiile clasificate marcate strict secret de importantă deosebită/scisIe tajne nu vor fi distruse. Ele vor fi returnate institutiei autorizate sau autoritătii competente de securitate care Ie-a furnizat.

 

ARTICOLUL 10

Vizite

 

(1) Persoanelor din statul unei părti contractante care vizitează statul celeilalte părti contractante li se va permite accesul la informatii clasificate atât cât este necesar, precum si în incintele unde sunt gestionate astfel de informatii clasificate, numai după primirea permisiunii scrise, emisă de autoritatea competentă de securitate sau de institutia autorizată a celeilalte părti contractante. Institutia autorizată va informa autoritatea competentă de securitate despre intentia sa de a emite o astfel de permisiune.

(2) Permisiunea mentionată la alin. (1) se va acorda exclusiv persoanelor autorizate să aibă acces la informatii clasificate, în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante care deleagă aceste persoane.

(3) Dacă este necesară obtinerea permisiunii prevăzute la alin. (1), datele personale ale celor care vizitează cealaltă parte contractantă vor fi transmise institutiei autorizate sau autoritătii competente de securitate a respectivei părti contractante cu 25 de zile lucrătoare înaintea vizitei.

(4) Institutiile autorizate sau autoritătile competente de securitate ale părtilor contractante se vor informa reciproc asupra continutului cererilor de vizită si vor asigura protectia datelor personale. Cererea va cuprinde cel putin următoarele:

a) numele vizitatorului propus, data si locul nasterii, nationalitatea, numărul pasaportului/cărtii de identitate;

b) calitatea oficială a vizitatorului si numele institutiei, companiei sau organizatiei pe care o reprezintă sau din care face parte;

c) confirmarea nivelului certificatului de securitate al vizitatorului;

d) denumirea si adresa institutiei, companiei sau organizatiei ce urmează a fi vizitată;

e) numele si functia persoanei/persoanelor ce urmează a fi vizitate, dacă sunt cunoscute;

f) scopul vizitei;

g) data sosirii si cea a plecării.

 

ARTICOLUL 11

Încălcarea reglementărilor de securitate

 

(1) În cazul încălcării reglementărilor de securitate, al cărei rezultat este dezvăluirea sau amenintarea cu dezvăluirea informatiilor clasificate primite de la institutia autorizată sau de la autoritatea competentă de securitate a celeilalte părti contractante, autoritatea competentă de securitate a părtii contractante pe al cărei teritoriu a avut loc un astfel de eveniment va informa imediat despre aceasta autoritatea competentă de securitate a celeilalte părti contractante.

(2) Încălcarea reglementărilor de securitate privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate va fi investigată si sanctionată în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante pe al cărei teritoriu s-a produs incidentul.

(3) Autoritatea competentă de securitate a părtii contractante pe teritoriul statului căruia s-a produs incidentul va înstiinta imediat autoritatea competentă de securitate a celeilalte părti contractante asupra rezultatului actiunilor mentionate la alin. (2).

 

ARTICOLUL 12

Cheltuieli

 

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 13

Consultări

 

(1) În vederea realizării si mentinerii unor standarde de securitate similare, autoritătile competente de securitate ale părtilor contractante se vor informa în mod curent asupra oricăror modificări ale legislatiilor lor nationale referitoare la protectia informatiilor clasificate la care se face referire în prezentul acord.

(2) La solicitarea uneia dintre autoritătile competente de securitate ale părtilor contractante, se vor realiza consultări reciproce, în vederea asigurării unei strânse cooperări pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

(3) Fiecare parte contractantă va permite reprezentantilor autoritătii competente de securitate a celeilalte părti contractante să efectueze vizite pe teritoriul său, în vederea discutării procedurilor referitoare la protectia informatiilor clasificate transmise de către cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 14

Solutionarea diferendelor

 

(1) Orice diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord se va solutiona prin consultări reciproce între autoritătile competente de securitate.

(2) Dacă diferendul nu se poate solutiona conform prevederilor alin. (1), solutionarea acestuia se va realiza pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 15

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după primirea ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în acest scop.

(2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Acesta poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante după notificarea celeilalte părti contractante. În acest caz, valabilitatea prezentului acord va înceta după 6 luni de la primirea notificării de denuntare.

(3) În cazul încetării valabilitătii prezentului acord, informatiile clasificate transmise în baza acestuia sau emise pe parcursul cooperării dintre părtile contractante vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acordului atâta timp cât este necesar, potrivit nivelului clasificării de securitate.

(4) Prezentul acord poate fi amendat prin acordul scris al părtilor contractante. Amendamentele vor intra în vigoare conform dispozitiilor alin. (1).

Semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, poIonă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

prof. dr. Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului National al

Informatiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Polonia,

Marek Pasionek,

subsecretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 231.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 68.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia, denumite în continuare părti contractante, convinse de necesitatea protejării vietii, proprietătii si a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor statelor br, constiente de amenintarea crescândă reprezentată de criminalitatea organizată transnatională la adresa societătii, îngrijorate de cresterea consumului de stupefiante si substante psihotrope, precum si de intensificarea la nivel mondial a traficului international ilicit cu acestea,

urmărind să îsi unească eforturile pentru prevenirea si combaterea actelor teroriste,

recunoscând avantajul major al cooperării internationale, ca factor de maximă importantă pentru prevenirea si combaterea eficace a criminalitătii organizate transnationale,

luând în considerare principiile de drept international, Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitătii transnationale organizate (New York, 15 noiembrie 2000) si alte acorduri internationale privind combaterea criminalitătii la care părtile contractante sunt parte,

recunoscând principiile egalitătii, reciprocitătii si avantajelor comune, în conformitate cu legislatiile si reglementările în vigoare în statele lor, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) În baza prezentului acord si în conformitate cu legislatiile lor nationale, părtile contractante cooperează si îsi acordă ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor care afectează fiecare dintre părtile contractante, îndeosebi a următoarelor:

a) infractiuni privind criminalitatea transnatională organizată;

b) acte de terorism si activităti conexe, inclusiv finantarea acestora;

c) cultivarea, producerea, achizitionarea, posesia, distribuirea, importul, exportul si tranzitul ilicite cu stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si traficul ilicit cu acestea;

d) trafic de persoane si trafic de tesuturi sau de organe umane;

e) trafic de migranti/migratie ilegală;

f) infractiuni îndreptate împotriva vietii, sănătătii si libertătii persoanelor si a demnitătii umane;

g) producerea, achizitionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul si traficul ilegale cu arme, munitii, explozivi, substante toxice, chimice, biologice, bacteriologice, radioactive si materiale radiologice si nucleare, cu bunuri si tehnologii cu dublă utilizare si cu tehnologie militară;

h) infractiuni care au ca obiect pietre si metale pretioase, precum si obiecte cu valoare istorică, culturală si artistică;

i) infractiuni privind mediul înconjurător, inclusiv încălcarea regulilor privind protectia fondului forestier si traficul ilegal cu plante si specii pe cale de disparitie;

j) falsificarea de monede sau de alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată si uz de fals;

k) infractiuni economice de natură financiar-bancară si spălarea de bani;

l) infractiuni de coruptie;

m) infractiuni contra patrimoniului, în special furtul de autoturisme si orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor;

n) infractiuni săvârsite prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii;

o) infractiuni privind drepturile de proprietate intelectuală, i (2) Părtile contractante cooperează, de asemenea, pentru:

a) urmărirea persoanelor suspecte de a fi comis Infractiuni, în special cele prevăzute la alin. (1), sau a condamnatilor care se sustrag executării pedepsei;

b) urmărirea persoanelor dispărute, identificarea persoanelor si a cadavrelor;

c) urmărirea obiectelor provenite din infractiunile prevăzute la alin. (1) sau a obiectelor care constituie probe ale infractiunilor săvârsite.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru a consolida cooperarea prevăzută la art. 1, autoritătile competente ale părtilor contractante:

a) îsi furnizează reciproc, atunci cînd este nevoie, în conditiile prevăzute de tratatele la care părtile contractante sunt părti si de legislatiile nationale cu privire la protectia datelor cu caracter personal, date cu caracter personal ale suspectilor si/sau autorilor de infractiuni, precum si informatii privind:

- instigatorii si organizatorii de infractiuni;

- legăturile infractionale dintre făptuitori;

- componenta grupurilor si organizatiilor criminale si modul lor de operare;

- comportamentul tipic al anumitor făptuitori si grupuri de făptuitori;

- circumstantele relevante ale cazului, în special cele referitoare la timpul, locul si metodele infractionale, precum si natura si trăsăturile specifice ale infractiunilor săvârsite;

- legislatia penală care nu a fost respectată;

- măsurile luate pentru solutionarea cauzei, precum si rezultatele acestora;

b) desfăsoară activităti politienesti specifice, solicitate de autoritătile competente ale celeilalte părti contractante, si pun în aplicare fără întârziere activităti politienesti comune, în special cele legate de planificarea si stabilirea unui program de activităti.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante organizează, atunci când este cazul, întâlniri ale reprezentantilor autoritătilor competente, întâlnirea va fi organizată pe cale diplomatică si va avea, în special, următoarele scopuri:

a) încheierea, dacă este necesar, a unor întelegeri sau protocoale tehnice;

b) elaborarea unei strategii care va fi stabilită pentru combaterea infractiunilor stipulate în prezentul acord;

c) planificarea si stabilirea programului de activităti;

d) îmbunătătirea comunicării dintre autoritătile competente;

e) schimbul de informatii si experientă.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Pentru a pune în aplicare prezentul acord, autoritătile competente ale părtilor contractante, în conformitate cu competentele ce le revin, vor lua legătura în mod direct sau prin intermediul reprezentantilor autorizati. Autoritătile competente sunt:

Pentru România:

a) Ministerul Administratiei si Internelor;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Justitiei;

d) Ministerul Finantelor Publice;

e) Serviciul Român de Informatii. Pentru Republica Indonezia:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Justitiei si al Drepturilor Omului;

c) Ministerul Finantelor;

d) Ministerul Apărării;

e) Comandamentul National al Fortelor Armate Indoneziene;

f) Politia Natională Indoneziana;

g) Procuratura Generală;

h) Agentia Natională de Informatii;

i) Departamentul pentru Coordonarea Combaterii Terorismului;

j) Centrul Indonezian pentru Cercetarea si Analiza Tranzactiilor Financiare (INTRAC).

(2) Părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra modificărilor competentelor si denumirilor autoritătilor competente prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Autoritătile competente ale părtilor contractante asigură reciproc protectia schimbului de informatii clasificate, cel putin la acelasi nivel cu cel stabilit prin legislatia natională a părtii contractante care transmite informatiile.

(2) Orice tip de informatie sau dispozitiv tehnic transmis de autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante către autoritătile competente ale celeilalte părti contractante poate fi pus la dispozitia unor autorităti, altele decât cele mentionate la art. 4 alin. (1), precum si a organismelor unor state terte, responsabile cu aplicarea legii si cu problemele de securitate, numai cu acordul prealabil al autoritătilor competente ale părtii contractante care le transmite.

(3) În cazul divulgării neautorizate a informatiilor clasificate transmise de o autoritate competentă, precum si al unor asemenea riscuri, autoritătile competente ale părtii contractante care le primesc înstiintează imediat asupra acestui aspect autoritătile competente ale celeilalte părti contractante care le-au transmis, asupra circumstantelor în care s-a produs divulgarea, consecintelor acesteia, precum si asupra actiunilor întreprinse în vederea prevenirii repetării unor astfel de evenimente.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Pentru a asigura protectia schimbului de date cu caracter personal, părtile contractante aplică următoarele principii:

a) datele cu caracter personal transmise sunt utilizate exclusiv în scopurile si conform conditiilor specificate de autoritătile competente ale părtii contractante care Ie-a transmis;

b) la cerere, autoritătile competente ale părtii contractante vor înstiinta autoritătile competente ale celeilalte părti contractante cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal transmise si la rezultatul utilizării acestora;

c) autoritătile competente ale părtii contractante vor transmite datele cu caracter personal exclusiv autoritătilor competente ale celeilalte părti contractante, informatiile respective fiind comunicate altor organisme numai cu acordul autoritătilor competente ale părtii contractante care le transmite;

d) autoritătile competente ale părtii contractante care transmit informatiile sunt responsabile de autenticitatea datelor transmise;

e) în cazul în care se constată că datele transmise nu sunt autentice sau transferul a fost efectuat în mod ilegal, autoritătile competente ale părtii contractante care le primesc vor înstiinta autoritătile competente ale părtii contractante care le-au transmis; în acest caz, autoritătile competente ale părtii contractante care au primit informatiile vor modifica sau vor distruge astfel de date;

f) autoritătile competente ale părtii contractante care comunică informatii legate de date cu caracter personal vor specifica termenul limită de distrugere a acestora din bazele de date;

g) autoritătile competente ale ambelor părti contractante vor proteja în mod eficient datele cu caracter personal primite împotriva accesării, modificării si divulgării neautorizate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător si datelor cu caracter personal primite de autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante, pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pe perioada participării la activitătile prevăzute în prezentul acord.

(3) Autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante, participante la activitătile desfăsurate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pot primi, la cerere, acces la date cu caracter personal numai sub supravegherea autoritătilor competente ale acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante, la solicitarea uneia dintre părtile contractante, fac schimb de date sau de informatii cu privire la actiunile premeditate ori la tentativele de tulburare a ordinii si sigurantei publice, de informatii privind metodele de operare a infractorilor sau grupurilor teroriste care afectează interesele părtii contractante solicitante si vor întreprinde actiuni coordonate de prevenire si combatere a terorismului.

 

ARTICOLUL 8

 

Conform prevederilor art. 1, autoritătile competente în prevenirea si combaterea terorismului la nivel national în statele părtilor contractante cooperează, cu prioritate, prin organizarea următoarelor activităti:

a) Întâlniri la nivelul responsabililor din cadrul autoritătilor competente din cele două state, în scopul stabilirii termenilor de referintă pentru cooperarea în materia prevenirii si combaterii terorismului, modalitătilor de derulare a activitătilor comune si responsabilitătile concrete ce revin părtilor contractante;

b) schimbul de informatii, de natură generală si specifică, realizat periodic sau punctual în cadrul unor întâlniri operative si tehnice la nivelul responsabililor si expertilor în materie antiteroristă;

c) actiuni coordonate în comun împotriva actelor de terorism si activitătilor conexe întreprinse de persoane sau organizatii pe teritoriile statelor părtilor contractante ori în zone de interes comun.

 

ARTICOLUL 9

 

În conformitate cu art. 1, autoritătile competente ale părtilor contractante:

a) la cererea autoritătii competente a unei părti contractante, îsi furnizează reciproc informatii specifice cu privire la o anumită cauză penală, necesare prevenirii si combaterii trecerii ilegale a frontierei de stat, precum si migratiei ilegale, în special cu privire la:

- persoanele care au pregătit săvârsirea unor astfel de infractiuni;

- operatiunile, componenta, metodele de operare si formele grupurilor infractionale implicate în migratia ilegală;

- metodele de transport utilizate si rutele de migratie ilegală;

- falsificarea de documente si uzul unor astfel de documente care dau dreptul la trecerea frontierei de stat si obtinerea vizei;

- amploarea migratiei ilegale;

b) fac schimb de experientă în domeniul controlării fenomenului de migratie, al aplicării prevederilor legislatiilor interne ale statelor părtilor contractante privind intrarea si sederea în tară a străinilor, precum si schimb de specimene de documente care dau dreptul la trecerea frontierei de stat, precum si specimene de vize, simboluri si alte asemenea timbre imprimate pe astfel de documente.

 

ARTICOLUL 10

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), autoritătile competente ale părtilor contractante, cu exceptia informatiilor prevăzute la art. 5:

a) fac schimb de informatii cu privire la:

- traficul ilicit cu stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora;

- locatiile, metodele de producere si de depozitare ilegale a stupefiantelor, substantelor psihotrope si precursorilor acestora, precum si despre mijloacele utilizate pentru transportul ilegal al acestora;

- locul de destinatie al stupefiantelor, substantelor psihotrope si precursorilor acestora, transportati ilegal;

- orice alte aspecte de importantă pentru combaterea traficului ilicit cu droguri;

b) sub rezerva respectării legislatiilor lor nationale, îsi oferă reciproc mostre de noi tipuri de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si de alte substante de risc vegetale si sintetice;

c) fac schimb de informatii cu privire la legislatia si experienta în domeniul comertului legal cu stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si cu materii prime si produse semifinite utilizate în producerea acestora.

 

ARTICOLUL 11

 

În ceea ce priveste colaborarea în domeniul stiintific si tehnic, precum si colaborarea pentru formare, autoritătile competente ale părtilor contractante fac schimb:

a) de experientă si de informatii legate, în special, de metodele de combatere a criminalitătii organizate, de noile forme de activităti infractionale, precum si de utilizare si perfectionare a echipamentelor speciale;

b) de rezultate ale lucrărilor de cercetare în domeniul criminalitătii si criminologiei si de solutii prevăzute de legea penală privind obiectul prezentului acord;

c) de informatii asupra mijloacelor si metodelor de săvârsire a infractiunilor si, de asemenea, autoritătile competente ale părtilor contractante îsi pun reciproc la dispozitie echipamente tehnice folosite în combaterea criminalitătii;

d) de experti în scopul formării si specializării profesionale a acestora, în special în domeniul criminalitătii si al metodelor operative de combatere a acesteia;

e) de materiale sau alte publicatii legate de obiectul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Oricare dintre autoritătile competente ale părtilor contractante poate refuza, în întregime sau partial, o cerere de asistentă, de cooperare sau de informatii, dacă consideră că prin îndeplinirea acesteia ar putea ameninta suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al statului părtii contractante solicitate ori dacă îndeplinirea cererii respective contravine legislatiei nationale a acesteia ori angajamentelor asumate prin acordurile internationale la care statul părtii contractante respective este parte.

(2) În situatia refuzului îndeplinirii totale sau partiale a unei asemenea cereri, autoritătile competente ale părtilor contractante se informează în scris, fără întârziere, indicând motivele refuzului.

(3) Oricare dintre autoritătile competente ale părtilor contractante poate stabili conditii cu privire la solutionarea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obtinute în acest fel, conditii ce vor fi obligatorii pentru autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Diferendele rezultate din interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate în mod corespunzător prin negocierea directă dintre autoritătile competente ale părtilor contractante, potrivit competentelor acestora.

(2) În cazul în care prin negocierea prevăzută la alin. (1) nu se ajunge la un acord, diferendul va fi solutionat prin mijloace diplomatice, fără a se recurge la o tertă parte.

 

ARTICOLUL 14

 

Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere niciunui tratat la care părtile contractante sau statele lor sunt părti.

 

ARTICOLUL 15

 

În cazul în care părtile contractante nu decid altfel, cheltuielile legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord vor fi suportate de către partea contractantă pe teritoriul statului căreia apar aceste cheltuieli.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

(2) Prezentul acord poate fi modificat oricând prin consimtământul mutual al părtilor contractante.

(3) Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, fiind prelungit în mod automat pentru noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu va comunica în scris celeilalte părti contractante, cu cel putin 90 de zile înainte de sfârsitul fiecărei perioade, intentia sa de încetare a valabilitătii acordului.

(4) Oricare parte contractantă poate oricând denunta prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Denuntarea îsi va produce efectele la 90 de zile de la data primirii notificării de denuntare.

(5) Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va afecta obligatiile părtilor contractante prevăzute la art. 5 si 6.

Drept care, subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele statelor lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, indoneziana si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Vasile Gabriel Nită,

subsecretar de stat în Ministerul Administratiei si Internelor

Pentru Guvernul Republicii Indonezia,

Mangasi Sihombing,

director general pentru informatii si diplomatie publică

în Departamentul afacerilor externe

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 234.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 149

din 22 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dan Iliovici si Dana Iliovici în Dosarul nr. 30.732/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspunde partea Mihai Arghiropol, personal si asistat de avocat, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent arată că autorii exceptiei au depus la dosarul cauzei o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării.

Partea prezentă se opune admiterii acestei cereri, arătând că este formulată exclusiv în scopul tergiversării solutionării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii ca neîntemeiată, arătând că procedura de citare a fost legal îndeplinită, iar partea a dispus de timpul necesar în vederea asigurării apărării în fata Curtii Constitutionale.

Curtea, deliberând, respipge cererea formulată.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul părtii Mihai Arghiropol solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu cuprinde niciun element de noutate în materia valabilitătii actelor juridice civile, această solutie juridică fiind consacrată si anterior reglementării legale criticate, prin dispozitiile art. 968 din Codul civil. Pe de altă parte, arată că textul de lege criticat acordă instantelor de judecată posibilitatea să verifice concordanta actelor juridice de înstrăinare a imobilelor ce cad sub incidenta actului normativ criticat cu legea în vigoare la data realizării lor, ceea ce nu relevă niciun aspect de neconstitutionalitate a acestui text de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că autorii acesteia relevă aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii de către instantele de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 30.732/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutionaiă cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Exceptia a fost ridicată de Dan Iliovici si Dana Iliovici într-o cauză având ca obiect judecarea unei actiuni în constatarea nulitătii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil-constructie, aflată în faza procesuală a recursului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat este neconstitutional în măsura în care actele juridice de înstrăinare la care se referă sunt „anulate” dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozitiilor unei hotărâri de Guvern, care, în opinia autorilor exceptiei, nu intră în sfera notiunii de „lege”, la care se referă textul criticat.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

Legea nr. 10/2001 a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, fiind republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, astfel încât art. 50 alin. (1) a devenit art. 45 alin. (1), cu acelasi continut, si anume: „(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, în art. 73 alin. (3) lit. m) referitoare la reglementarea prin lege organică a regimului juridic general al proprietătii si al mostenirii, în art. 108 alin. (2) privind emiterea hotărârilor de Guvern în vederea organizării executării legilor, în art. 124 alin. (2) ce instituie caracterul unitar, impartial si egalitar al justitiei, si în art. 136 alin. (5) referitoare la neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, din motivele invocate de autorii exceptiei, acestia se referă la o problemă de interpretare si aplicare a legii, deducând din această interpretare o prezumtie de încălcare a dispozitiilor constitutionale invocate.

Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „(2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”, astfel încât o problemă de interpretare si aplicare a legii pe fondul cauzei deduse solutionării instantei judecătoresti nu intră în sfera controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dan lliovici si Dana lliovici în Dosarul nr. 30.732/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 162

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor „art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Wang Xiu în Dosarul nr. 11.945/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, cauză înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 2.219D/2006.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei personal, însotit de interpretul autorizat de limba chineză, dl Ioan Budura. Lipseste partea Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.222D/2006 si nr. 2.325D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Du Youmiao si Dong Zhonglin în dosarele nr. 9.557/302/2006 si nr. 9.551/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorii exceptiei, însotiti, de asemenea, de acelasi interpret de limba chineză, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus­mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Autorii exceptiilor, prin traducător, sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este, de asemenea, de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.325D/2006 si nr. 2.222D/2006 la Dosarul nr. 2.219D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, se acordă cuvântul părtilor prezente. Acestea sustin că returnarea în tara de origine le-ar pune în pericol viata si integritatea fizică, întrucât au încălcat legile nationale privind planificarea familială.

Reprezentantul Ministerului Public arată . că reglementarea din art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind protectia umanitară conditionată a fost preluată, în mod identic, de art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din noua lege în materie, respectiv Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Asupra constitutionalitătii textului de lege initial criticat Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu prin deciziile nr. 717/2006 si nr. 799/2006, iar în lipsa unor motive noi care să determine schimbarea acestei jurisprudehte constante, se impune mentinerea ei. Prin urmare, solicită respingerea ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 23, 20 si 16 octombrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 11.945/302/2006, nr. 9.557/302/2006 si nr. 9.551/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”. Exceptia a fost ridicată de Wang Xiu, Du Youmiao si Dong Zhonglin în cauze având ca obiect solutionarea unor plângeri împotriva hotărârilor Oficiului National pentru Refugiati de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut identic, se sustine că dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 sunt contrare prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, texte care instituie dreptul absolut al persoanei la protectie împotriva riscului de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante.

Se arată, în acest sens, că, dată fiind lipsa de claritate a dispozitiilor legale criticate, acestea permit, pe de o parte, limitarea conditiilor de acordare a protectiei umanitare conditionate numai la situatiile în care riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane sau degradante ar surveni dintr-o temere bine întemeiată de persecutie, pentru unul sau mai multe dintre cele cinci motive de persecutie (rasa, religia, nationalitatea, opinia politică si apartenenta la un anumit grup social), în conditiile în care prevederile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 22 alin. (2) din Constitutie, referitoare la interzicerea torturii, au un caracter absolut si neconditionat. Totodată, caracterul ambiguu al dispozitiilor legale criticate lasă loc unor interpretări arbitrare si în ceea ce priveste „natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante, ceea ce este contrar definitiei date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza B. contra Frantei”. De altfel, instanta europeană face, în această materie, un control de conventionalitate a legii interne, în sensul respectării caracterului absolut al protectiei instituite de art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, devenite art. 26 din Legea nr. 122/2006, sunt constitutionale, iar determinarea circumstantelor specifice fiecărei situatii în parte în vederea aplicării textului de lege criticat nu reprezintă o problemă de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Curtea observă că, la data sesizării sale cu solutionarea prezentei exceptii, acest act normativ era abrogat în temeiul art. 152 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, act normativ ce preia însă solutiile legislative continute de dispozitiile de lege initial criticate. Ca atare, Curtea constată că, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006, care prevăd următoarele:

Art. 26. - Protectia subsidiară: „(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: (...)

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante.”

În motivarea exceptiei ridicate, autorii acesteia invocă încălcarea dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, texte care interzic tortura, pedepsele sau tratamentele inumane ori degradante. De asemenea, se face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, atât sub forma anterioară a art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, în prezent abrogată, cât si în actuala redactare. De exemplu, prin deciziile nr. 648/2006, nr. 717/2006 si nr. 799/2006, Curtea a retinut, pentru argumentele acolo expuse, că dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România nu contravin textelor constitutionale si conventionale referitoare la interzicerea torturii, pretins a fi încălcate si în prezenta cauză.

Solutia pronuntată prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au stat la baza acesteia, îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Wang Xiu, Du Youmiao si Dong Zhonglin în dosarele nr. 11.945/302/2006, nr. 9.557/302/2006 si nr. 9.551/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „PROVITA - MAMA Sl COPILUL” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „PROVITA - MAMA Sl COPILUL”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 3, bl. OS-3, judetul Cluj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unei părti dintr-un imobil - investitie în curs, trecută în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Orasului Breaza, judetul Prahova, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a unei părti dintr-un imobil - investitie în curs, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Breaza nr. 60/2004, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Breaza nr. 98/2005, din administrarea Consiliului Local al Orasului Breaza, judetul Prahova, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru sediul Politiei Orasului Breaza.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, protocol prin care se va stabili si valoarea investitiei executate până la data preluării de către Ministerul Administratiei si Internelor si care va fi achitată Primăriei Orasului Breaza, judetul Prahova.

Art. 3. - Continuarea finantării executiei la partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va face din fonduri publice, aprobate anual prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 302.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil aflate în domeniul public al statului, care se transmite în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar din domeniul public al statului

Orasul Breaza,

Str. Republicii nr. 82 A

Consiliul Local al Orasului Breaza, judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

Obiectiv în curs de executie

Suprafata construită = 262,55 m2

Suprafata desfăsurată = 1.118,45 m2

Suprafata terenului = 626,076 m2

Se va înregistra în domeniul public al statului după finalizarea si punerea în functiune a obiectivului.

 

 

 

 

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr în inventarul domeniului public.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Chitila, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Chitila, judetul Ilfov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 303.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului situat pe raza administrativ-teritorială a orasului Chitila, judetul Ilfov, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Caracteristicile drumului

Indicativul nou

Drum vicinal De 93

Chitila-Rudeni

Prelungire str. Rudeni - Soseaua de centură 61 + 300 km

2.250 m x 10 m = 22,5 km

Suprafata = 2,25 ha

DC 110

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în vederea construirii de locuinte pentru persoanele strămutate din zonele inundabile si amenintate de alunecări de teren.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Moara, judetul Suceava

Municipiul Suceava, judetul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

- suprafata totală = 22,31 ha

- parcela 604/1 = 4,9903 ha

- parcela 607/2 = 17,3197 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, sc. B”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, se. B”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 306.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi a unui imobil, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi a unui teren curti-constructii aferent sediului administrativ al Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Valoarea de inventar a imobilului - clădire sediu si laboratoare înregistrat la pozitia cu nr. M.F. 27.188 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 2.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 307.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

3519801

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. M.F.

 

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Anul dobândirii dării în folosintă

 

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

 

8.29.06

Teren incintă sediu administrativ Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi

2.934 m2

N - Aleea carosabilă

S - str. Bucuresti

E - policlinică veterinară

V - str. Nufărul

România,

judetul Călărasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 26

2003

126.125

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

3519801

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. M.F.

 

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Anul dobândirii dării în folosintă

 

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

27.188

8.29.06

Clădire sediu, laboratoare, Unitatea

Pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi si sarpantă

Suprafata construită = 949 m2

Suprafata desfăsurată = 1.263 m2

P+1

Suprafata curtii = 3.000 m2

E - cimitir

S - Directia Sanitară Veterinară

Călărasi V - str. Prelungirea Dobrogei

România,

Judetul Călărasi,

Str. Dobrogei nr. 4

1995

775.800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Dâlga, judetul Călărasi, a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 308.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

4192880

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr. M.F.

 

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

 

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.29.06

împrejmuire gard beton

L = 120m

 

Centrul de Testare a Soiurilor Dâlga, judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt

2000

6.649

Constructie proprie

în administrare

 

8.29.06

Retea electrică exterioară

L = 1.000 m

 

Centrul de Testare a Soiurilor Dâlga, judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt

1971

2.500

Ordin DAS 300/1971

în administrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Ilfov si în administrarea Consiliului Judetean Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Ilfov si în administrarea Consiliului Judetean Ilfov.

Art. 2. - Predarea-primirea părtii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Ilfov sl în administrarea Consiliului Judetean Ilfov

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Otopeni,

judetul Ilfov

Statul român,

Ministerul Apărării

Consiliul Judetean Ilfov

- imobil 2690 (partial) - cod 8.29.09- nr. MF 103.653

Pavilionul A:

- suprafata construită - 644,20 m2;

- suprafata desfăsurată - 1.235 m2.

Pavilionul S:

- suprafata construită - 462,50 m2;

- suprafata desfăsurată - 1.368 m2.

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 10.441 m2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) La data eliberării imobilului prevăzut la alin. (1) de către Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, acesta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 311.

 

anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 79-81, sectorul 1, care se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome

„Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Stirbei Vodă nr. 79-81,

sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia

Patrimoniului Protocolului

de Stat”

Directia Natională

Anticoruptie din cadrul

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

cod 8.29.02

nr. MF 106.810

Suprafata construită = 2.880,3 m2

Suprafata desfăsurată = 11.313,3 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 7.027,83 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2007 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subventia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinte în anul 2007 se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculată la valoarea finală a acesteia, categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 alin. 1 din acelasi act normativ, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 545 lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 545 lei, cuantumul subventiei de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste după cum urmează:

a) 20%, pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 546 lei si 629 lei;

b) 10%, pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 630 lei si 661 lei;

c) 5%, pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 662 lei si 745 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Informatii Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorilor de inventar intervenită la pozitiile cu nr. MF 96.972, 97.030 si 151.891, din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice si Serviciul de Informatii Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Vasilică Sarcă

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 317.

 

ANEXA

 

Ordonator principal de credite

10668016

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. M.F.P.

 

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

 

Valoarea de inventar (în lei)

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

Adresa

96.972

8.29.11

clădire

 

 

Bucuresti, sectorul 1

1991

185.587,00

97.030

8.29.11

teren

S=22.300 m2

 

Bucuresti, sectorul 1

1991

5.419.709,00

151.891

8.29.11

clădire

 

 

Bucuresti, sectorul 1

2005

17.934.750,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 155 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării partiale a cheltuielilor de organizare si desfăsurare a Open-ului international de tenis de masă pentru persoane cu handicap motor care se va desfăsura la Cluj-Napoca în perioada 5-20 mai 2007.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 31 iulie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 318.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.364 din 14 decembrie 2006

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. 1.499 din 21 decembrie 2006

 

ORDIN

de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere principiile si obiectivele enuntate în Planul national de gestionare a deseurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul integrării europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă planurile regionale de gestionare a deseurilor, prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1 -8*) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Kordi,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


*) Anexele nr. 1 -8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relafii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională

 

În conformitate cu prevederile alin. (9) al art. 341 din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 290.074 din 14 martie 2007 al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(2) Acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu precizările din anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si din anexele nr. 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 D-l, 4 D-l1 si 4 D-ll la precizări.”

2. La anexa nr. 4 „Precizări privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională”, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, care va avea următorul cuprins:

„7. Potrivit prevederilor alin. (9) al art. 341 din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările si completările ulterioare, si prin derogare de la prevederile pct. 1-6, pentru anul 2006 cheltuielile cuprinse în deconturile întocmite pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională, aflate în patrimoniul genetic national si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, se decontează astfel:

a) lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea lunii respective, depozitele de armăsari si hergheliile de stat din cadrul directiilor silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva întocmesc decontul justificativ privind cheltuielile finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltăririi Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională pe care le detin, decont al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 A la prezentele precizări;

b) decontul justificativ se întocmeste în 4 exemplare si se supune spre verificare si avizare directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, si centrului regional al Autoritătii Hipice Nationale;

c) decontul justificativ va fi însotit de documentele privind miscarea zilnică a efectivelor de cabaline de reproductie aflate în depozite si herghelii si de contractele de custodie pentru armăsarii de montă publică din statiuni, pentru perioada respectivă;

d) după verificare si avizare, deconturile justificative se înaintează, în două exemplare, în termen de 5 zile lucrătoare, de către centrele regionale ale Autoritătii Hipice Nationale, prin directiile silvice, la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva care, după verificare si avizare, le transmite la Autoritatea Hipică Natională împreună cu decontul centratizator, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D-l1 la prezentele precizări;

e) după avizarea de către Autoritatea Hipică Natională, decontul centralizator, însotit de deconturile justificative, se înaintează la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va prezenta lunar Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere de credite bugetare si un exemplar al decontului centralizator, pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor privind decontarea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională;

g) după aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează contul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

h) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva va vira directiilor silvice care au în subordine depozite de armăsari si herghelii de stat, prin ordin de plată, sumele cuvenite, conform deconturilor primite.”

Art. II. - După anexa nr. 4 D-l la Precizări se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 D-l1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 D-P la Ordinul nr. 564^006)

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr..................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională, de la depozitele de armăsari si hergheliile de stat, pe luna................................

 

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

Nr................./...................

 

 

Avizat,

Presedintele Autoritătii Hipice Nationale

Se aprobă,

Ordonator principal de credite

 

 

Nr. crt.

 

Indicatori/Activitatea

 

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

Număr de zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere (lei)

Suma cuvenită (lei)

Total sumă

- lei -

 

în herghelie/ depozit/ asociatie/ la persoană fizică (capete)

în statiune (punct) de montă publică (capete)

în herghelie/ depozit/ asociatie/ la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie/ depozit/ asociatie/ la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie/ depozit/ asociatie/ la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

1.

întretinerea armăsarilor pepinieri

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.

întretinerea ieoelor-mamă

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

întretinerea armăsarilor de montă publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager - Director general,

.............................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Director economic,

.............................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politică industrială.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Componenta Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 396/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 27 august 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 1.593.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

CAPITOLUL A

Dispozitii generale

 

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

2. Poate fi organism recunoscut orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că respectă cerintele prevăzute la art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, si poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.756/2006, si care respectă criterile aplicabile organismelor, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcini prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006.

 

CAPITOLUL B

Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii si desemnării

 

4. Cererea de desemnare se completează de către organism, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită recunoasterea;

d) o scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, cu indicarea grupelor de produse conform Hotărârii Guvernului nr. 1.756/2006, inclusiv organigrama organismului;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism desemnat, în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele si la procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, cu indicarea experientei si expertizei acestuia;

g) o declaratie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de organismul national de acreditare referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL C

Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

 

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001, republicată;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, conform art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexele nr. 5-8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006, pentru care organismul solicită desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 4 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.1. Comisia de recunoastere eliberează un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi recunoscut, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

7.2. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere, comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

8.1. Lista cuprinzând organismele recunoscute care se desemnează în vederea notificării se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

8.2. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării si procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este recunoscut.

8.3. Certificatul de recunoastere nu dă dreptul organismului recunoscut de a actiona ca organism desemnat si notificat.

8.4. În cazuri motivate, desemnarea organismului poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

8.5. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării ordinului prevăzut la pct. 8.1, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

8.6. Ministerul Economiei si Comertului notifică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.756/2006, organismele recunoscute pe care Ie-a desemnat si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa; lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Sistemul informatic Nando (New Approach Notified and Designated Organisations).

9.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea si notificarea unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

9.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

9.3. În situatia prevăzută la pct. 9.1, organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost notificat conform pct. 8.6, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat si notificat, după caz, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

9.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si notificării determină retragerea recunoasterii, prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului, prevăzut la pct. 8.1, si informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzută la pct. 8.6.

9.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea notificării, după caz, a unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

10. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării si notificării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL D

Supravegherea organismelor desemnate si notificate

 

11.1. Organismele desemnate si notificate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

11.2. Organismele desemnate si notificate trebuie să facă cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate si notificate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

11.3. Organismele desemnate si notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 11.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat si notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

12.1. Supravegherea organismelor desemnate si notificate se realizează de către organismul national de acreditare, în conformitate cu programul de supraveghere prevăzut la pct. 8.5.

12.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat si notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

12.3. Organismele desemnate si notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

13.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat sau notificat în cauză. Totodată, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 13.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

14.1. În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul notificat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se aprobă de Comisia de recunoastere.

14.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat si notificat să fie limitată sau suspendată.

15. Organismele notificate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

16. Organismele notificate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a notificării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a notificării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor

pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a notificării;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a notificării si măsurile pe care ie-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

17. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr.1

la normele metodologice

 

Organismul ...........................................................................................................

(denumirea completă, adresa, tel/Fax, e-mail, cod unic de înregistrare)

Nr........................./data ............................

 

CERERE DE DESEMNARE

- model –

 

Organismul2) ................................................... având sediul în3) .................................................. reprezentat prin director/presedinte4) ........................................................ în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, solicită Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere să fie evaluat în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse............................., prin5) ..................................................

 

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente6: ..........................................

 

Directorul/presedintele7) organismului,

...........................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

6) Documentele conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată.

7) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea

conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

- model –

 

Nr................................../data emiterii .............................

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, si ca urmare a cererii de desemnare înregistrate cu nr.............../............... se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ................................ cu sediul în2) ........................... respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001, republicată, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3): ......................... pentru produsele sau grupa de produse .................................................. conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. La data retragerii desemnării organismului1).......................... prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele4) Comisiei de recunoastere,

............................................................


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

1.1. Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, denumită în continuare Comisie de recunoastere, functionează în cadrul Directiei generale politică industrială si are componenta redată în anexa nr. 3 la ordin.

1.2. Secretariatul Comisiei de recunoastere este asigurat de către unul dintre membri.

2.1. Convocarea Comisiei de recunoastere se face ori de câte ori este necesar, de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

2.2. Comisia de recunoastere ia decizii în prezenta a cel putin 3 membri, dintre care unul este presedintele sau vicepresedintele.

2.3. La lucrările Comisiei de recunoastere poate participa cu statut de invitat un reprezentant al organismului national de acreditare.

3. Principalele atributii ale Comisiei de recunoastere sunt:

a) analizează solicitările privind recunoasterea si desemnarea, conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin;

b) solicită, dacă este cazul, organismului pentru evaluarea conformitătii sau organismului national de acreditare informatii suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/neacordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii;

c) hotărăste privind emiterea Certificatului de recunoastere sau respingerea solicitării privind recunoasterea si desemnarea, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii:

d) emite Certificatul de recunoastere;

e) elaborează si propune ministrului economiei si comertului ordinul pentru aprobarea Listei organismelor desemnate în vederea notificării care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

f) solicită organismului desemnat programul de supraveghere stabilit de acesta împreună cu organismul national de acreditare;

g) propune ministrului economiei si comertului aprobarea deciziilor sale privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării organismului recunoscut, precum si propunerea privind modificarea în consecintă a Listei organismelor desemnate în vederea notificării care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

h) asigură preluarea sau, după caz, transferarea către un alt organism desemnat a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările în curs de realizare sau realizate de către organismul căruia i s-a retras desemnarea;

i) solicită, în situatia existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării, informatii pentru clarificarea situatiei apărute si, dacă este cazul, dispune realizarea unei supravegheri neplanificate;

j) participă, dacă este cazul, în baza deciziei presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui Comisiei de recunoastere la actiunile de evaluare si supraveghere efectuate de către organismul national de acreditare, la organismul desemnat;

k) urmăreste realizarea programului întocmit de organismul desemnat si organismul national de acreditare pentru eliminarea neconformitătilor constatate în cadrul procesului de evaluare;

l) primeste si analizează rapoartele anuale întocmite de către organismul desemnat si face propuneri pentru îmbunătătirea activitătii acestuia;

m) face propuneri si sustine colaborarea dintre organismele desemnate.

4.1. Presedintele Comisiei de recunoastere are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură conducerea Comisiei de recunoastere;

b) solicită întrunirea Comisiei de recunoastere, ori de câte ori este necesar;

c) semnează, în numele Comisiei de recunoastere, certificatele de recunoastere, hotărârile si orice alte documente ale acesteia.

4.2. În situatia în care presedintele numit conform prevederilor prezentului ordin nu poate asigura, din motive obiective, prezenta la reuniunea Comisiei de recunoastere, atributiile acestuia sunt îndeplinite de vicepresedinte.

5. Secretarul Comisiei de recunoastere are următoarele atributii principale:

a) asigură gestionarea cererilor si a documentelor în legătură cu recunoasterea si desemnarea;

b) informează membrii Comisiei de recunoastere cu privire la cererile si documentele depuse de către organismele care solicită să fie recunoscute si desemnate, precum si în legătură cu orice informatie transmisă Comisiei de recunoastere, referitoare la organismele recunoscute si desemnate;

c) întocmeste procesele-verbale în cadrul reuniunilor Comisiei de recunoastere;

d) întocmeste proiectele de decizii, hotărâri sau alte documente ale Comisiei de recunoastere;

e) înaintează presedintelui Comisiei de recunoastere proiectele de documente prevăzute la lit. d), în vederea semnării de către acesta conform prevederilor pct. 4.1 lit. c).

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENTA

Comisiei de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Functia

Calitatea în comisie

1.

Petru Ianc

Director general

Presedinte

2.

Victor Schmidt

Director general adjunct

Vicepresedinte

3.

Viorel Dumitrescu

Consilier

Membru

4.

Ion llie

Consilier

Membru

5.

Gabriela Pîrvu

Consilier

Membru