MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 septembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

364. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

1.110. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre privind demisia directorului Serviciului Român de Informatii

 

26. - Hotărâre privind demisia directorului Serviciului de Informatii Externe

 

27. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară

a Consiliului Europei

 

29. - Hotărâre pentru modificarea componentei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Ungară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

30. - Hotărâre privind prelungirea mandatului presedintelui si a mandatului unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.281. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.137. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terte tări

 

1.144. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

 

20. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, literele b), c) si d) vor avea următorul cuprins:

,,b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spatiilor comerciale către alti operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;

c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;

d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matrită de către multiplicatorii autorizati potrivit prevederilor prezentei ordonante;”.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Informatiile de interes public cuprinse în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în conditiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.”

3. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) copia fată-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia «mostră orda».”

4. La articolul 9, litera b) a alineatului (4) si litera b) a alineatului (5) se abrogă.

5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) După verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor o adeverintă de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.”

6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.”

7. La articolul 12, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

,,b) au comunicat, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;”.

8. La articolul 14, alineatele (4), (6) si (8) vor avea următorul cuprins:

„(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârsitul fiecărei zile pe un formular special.

(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut si care se retrag din circuitul comercial se evidentiază numeric într-un formular special si se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în conditiile prevăzute la alin. (3).

(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu exceptia sumelor aferente Fondului cultural national si a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.”

9. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Costul marcajelor holografice deteriorate si al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.”

10. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară.”

11. La articolul 23, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

,,b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.”

12. La articolul 23, litera a) a alineatului (4) se abrogă.

13. La articolul 23, literele b) si d) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins: ,,b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului;

d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.”

14. La articolul 23, litera a) a alineatului (5) se abrogă.

15. La articolul 23, literele b) si e) ale alineatului (5) vor avea următorul cuprins:

,,b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului;

e) copia fată-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia «mostră orda».”

16. La articolul 23, litera a) a alineatului (6) se abrogă.

17. La articolul 23, litera d) a alineatului (6) va avea următorul cuprins:

,,d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.”

18. La articolul 23, alineatul (9) se abrogă.

19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor, după verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 23 alin. (2)-(7), o adeverintă de înscriere a videogramelor în Registrul national al videogramelor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.”

20. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.”

21. La articolul 26, litera b) a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

,,b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante.

(3) Pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar în situatiile prevăzute la alin. (2) lit. c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existentei situatiei respective.”

22. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) înregistrarea în Registrul national al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:

a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public;

b) intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.

(4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme si programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 301, nu au obligatia să se înregistreze în Registrul national al multiplicatorilor.”

23. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins: „Art. 301. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante următoarele:

a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce contin prezentări ale unor organizatii ori institutii;

b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;

c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către institutiile de cult si cele de învătământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei institutii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural detinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte institutii similare acestora ori cele cu caracter promotional specifice activitătii institutiilor culturale si comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei institutii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;1

e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor si al altor manifestări expozitionale, cu conditia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator continând instructiuni de utilizare, documentatii, conferinte, seminarii si altele asemenea, cu conditia ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;

g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către institutii, organizatii sau operatori economici si actualizările acestor programe cu conditia de a nu fi distribuite prin magazine;

h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;

i) programele pentru calculator destinate instalării sau functionării unor echipamente, precum si documentatiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective;

j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum si copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzării;

k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activităti de comunicare publică sau radiodifuzare.

(2) înscrierea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum si înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse surit facultative.”

24. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Conditiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor si multiplicatorilor.”

25. La articolul 32, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Fonogramele si videogramele fixate pe casete audio si, respectiv, casete video trebuie să contină pe suprafata acestora următoarele informatii:

a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;

b) titlul fonogramei sau videogramei;

c) simbolul è si/sau © însotit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul si tara în care a fost adusă prima dată la cunostintă publică.

(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să contină informatii pe ambele fete, atât pe cea imprimată grafic, cât si pe banda circulară de identificare de pe fata activă, după cum urmează:

A. pe fata imprimată:

a) titlul fonogramei sau videogramei;

b) simbolul è si/sau © însotit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul si tara în care a fost adusă prima dată la cunostintă publică;

B. pe banda circulară de identificare:

a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia;

b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.”

26. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligatia să organizeze si să păstreze evidenta, pe titluri si pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani.”

27. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pot fi comercializate în spatii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale si al altor manifestări expozitionale, în spatii special destinate.”

28. La articolul 39, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,b) solicitantilor care au fost sanctionati contraventional de cel putin două ori în ultimul an pentru săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) si o), pentru o perioadă de 1-3 ani;”.

29. La articolul 42, litera p) a alineatului (1) se abrogă.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 1.110.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia directorului Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României ia act de cererea de demisie a domnului Alexandru-Radu Timofte din functia de director al Serviciului Român de Informatii si declară vacantă această functie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 25.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia directorului Serviciului de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României ia act de cererea de demisie a domnului Gheorghe Fulga din functia de director al Serviciului de Informatii Externe si declară vacantă această functie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 26.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, se modifică astfel:

- domnul deputat loan Stan, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitate de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul domnului deputat Sorin Dan Mihalache;

- domnul deputat Dragos Dumitriu, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul domnului deputat Dumitru Avram.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005:

- doamna senator Cornelia Cazacu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”, îl înlocuieste, în calitate de membru titular, pe domnul senator Radu Mircea Berceanu;

- domnul senator Gheorghe David, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”, o înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe doamna senator Cornelia Cazacu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componentei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Ungară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului senator Constantin Gheorghe cu domnul senator Gheorghe Copos, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Conservator, în componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Ungară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului presedintelui si a mandatului unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Mandatul doamnei Gabriela-Victoria Anghelache, presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, si mandatul doamnei Ileana Agalopol, membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 19 din 27 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 2 iulie 2001, modificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 19/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006, se prelungesc până la data de 20 noiembrie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 30.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, iar patrimoniul Institutului National de Administratie se majorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.281.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Neptun-Olimp,

judetul Constanta

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Institutul National de Administratie

Hotel-restaurant „Maramures”

- Total suprafată (complex + suprafată liberă) = 8.760 m2

- Hotel: suprafata construită = 701 m2

suprafata desfăsurată = 9.207 m2 (P+M+13E)

- Restaurant parter: suprafata construită = 1.814 m2

- Piscină: suprafată construită = 980 m2

- Parcare acoperită: suprafata construită = 125 m2

- Suprafata liberă = 5.050 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terte tări

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.087/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terte tări, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele de certificare, precum si de consultantă de specialitate sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică.

Art. 3. - Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătătii Publice si institutele de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj-Napoca si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2006.

Nr. 1.137.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terte tări

 

Art. 1. - Prezentul ordin se referă la preaparatele pentru sugari si la preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate exportului în terte tări, definite conform art. 8 pct. 3 si 4 din Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pentru a se asigura că produsele mentionate la art. 1 exportate în afara Comunitătii Europene se conformează prevederilor prezentului ordin, Ministerul Sănătătii Publice, prin institutele de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj-Napoca si Timisoara, va elibera certificate de sănătate la solicitarea exportatorului.

Art. 3. - (1) Niciun alt produs în afară de formulele preparatelor de lapte pentru sugari nu poate fi prezentat drept adecvat, pentru satisfacerea cerintelor nutritionale ale sugarilor normali si sănătosi, pe durata primelor 4 până la 6 luni de viată.

(2) în plus, produsele mentionate la art. 1 trebuie să fie conforme cu:

a) art. 10, 11, 12 si 13 din Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau cu standardele internationale aplicabile respective, stabilite de Codex Alimentarius;

b) art. 14 alin. (2) si (7) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care dispozitiile prevăzute de tara importatoare cer sau prevăd altfel.

(3) Produsele în cauză trebuie să fie etichetate într-un limbaj adecvat, astfel încât să se evite riscul unei confuzii între preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârstă de până la un an.

(4) Dispozitiile, interdictiile si restrictiile prevăzute la art. 14 alin. (2) si (7) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică, de asemenea, prezentării produselor respective, în special în ceea ce priveste forma, aspectul sau ambalajul lor, precum si materialele de ambalare utilizate.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii Publice, prin institutele de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj-Napoca si Timisoara, va elibera certificate de sănătate conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 5. - Prezentul ordin transpune cerintele Directivei 92/52/CEE privind preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârstă de până la un an destinate exportului în terte tări.

 

ANE

la norme

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ............

Nr.......... data .........

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

Nr......./.........

 

            La solicitarea societătii ...................................., cu sediul în România ......................................, înregistrată la registrul comertului sub nr.............................................., în calitate de exportator, în baza declaratiei de conformitate si a etichetei,

în baza compozitiei ...............................................,

            în baza Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.137/2006, atestăm că următoarele produse: ............................................................................................................................................. (denumirea comercială)

fabricate de firma ................................................................................................................ întrunesc:

            - cerintele nationale de sănătate publică în conformitate cu cap. II din Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            - cerintele legislatiei Comunitătii Europene: Directiva 91/321 privind preparatele pentru sugari si pentru copii cu vârsta până la un an.

            Produsele care fac obiectul prezentului certificat în conditii normale si previzibile de utilizare nu periclitează sănătatea umană.

 

Director general,

..........................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII „Spitale” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.142/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.”

2. Articolul 37 privind serviciul de urgentă din anexa nr. 3 „Norme privind structura functională a compartimentelor si serviciilor din spital” la ordin va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - în functie de tipul de spitale, serviciul de urgentă va fi organizat sub formă de unităti de primire urgente (UPU) sau compartimente de primire urgente (CPU).

a) Unitatea de primire urgente reprezintă o structură unică, cu personal propriu, destinată primirii, triajului clinic, investigatiilor, diagnosticului si tratamentului urgentelor critice si necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulantă sau cu alte mijloace de transport. Unitatea de primire urgente se va organiza în cadrul spitalelor regionale, judetene si clinice de urgentă.

Structura minimă va avea următoarele componente functionale:

- spatiu de triaj clinic la intrarea în UPU;

- spatiu pentru primirea, stabilizarea si monitorizarea pacientilor aflati în stare critică;

- spatiu/spatii destinate primirii, investigării, tratamentului si monitorizării pacientilor care nu se află în stare critică;

- spatiu/spatii destinate internării de scurtă durată a pacientilor;

- depozit pentru materiale si medicamente;

- anexe social-sanitare;

- spatii pentru personal (medici, asistenti medicali).

b) Compartimentul de primire urgente este o structură unică, cu personal propriu sau cu personal component al liniilor de gardă, destinată primirii, triajului clinic, investigatiilor, diagnosticului si tratamentului urgentelor critice si necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulantă sau cu alte mijloace de transport.

Compartimentul de primire urgente se va organiza în cadrul spitalelor municipale, orăsenesti, precum si în cadrul spitalelor clinice sau de specialitate.

Structura minimă va avea următoarele componente functionale:

- spatiu pentru triaj clinic la intrare în CPU;

- spatiu pentru primirea, stabilizarea si monitorizarea a cel putin unui pacient în stare critică;

- spatiu/spatii destinate primirii, investigării si tratamentului pacientilor;

- anexe social-sanitare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.144.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În situatiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pietei valutare si provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichiditătii interne si dezechilibre semnificative ale balantei de plăti, Banca Natională a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operatiunile valutare de capital prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Banca Natională a României va informa Comisia Europeană si celelalte state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în vigoare a acestora.

(3) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol, de regulă, nu poate depăsi 6 luni.

(4) Măsurile de salvgardare vor fi aplicate atât pentru rezidenti, cât si pentru nerezidenti.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (1), Banca Natională a României poate lua una sau mai multe dintre măsurile de salvgardare privind operatiunile de capital, prevăzute în anexa nr. 4.

(6) Banca Natională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de salvgardare luate în conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresă a Comisiei Europene.”

2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Natională a României poate elabora norme si circulare.”

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

4. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.

Art. III. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 31a Regulamentul nr. 4/2005)

 

LISTA

operatiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament

 

Denumirea operatiunii

Codul de clasificare conform art. 3

din Nomenclator - anexa nr. 1

la Regulamentul Băncii Nationale

a României nr. 4/2005,

cu modificările si completările ulterioare

Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară

Pct. 3.4

Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv

Pct. 3.5

Credite si împrumuturi financiare pe termen scurt

Pct. 3.7

Operatiuni în conturi curente si de depozit

Pct. 3.9 si 3.10

Transferuri de capital cu caracter personal:

- împrumuturi

Pct. 3.12 lit. a)

Import si export fizic de active financiare:

- valori mobiliare si alte titluri negociabile

- instrumente de plată

Pct. 3.13 lit. a) si b)

Alte miscări de capital:

- alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital - pe termen scurt, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la art. 3 pct. 3.1-3.13 din Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, cu modificările si completările ulterioare

Pct. 3.14 lit. f)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Reaulamentul nr. 4/2005)

 

LISTA

măsurilor de salvgardare privind operatiunile de capital la care se face referire la art. 6 alin. (5) din regulament

 

Nr. crt.

Denumirea măsurii de salvgardare

1.

Obligarea rezidentilor si nerezidentilor de a notifica Băncii Nationale a României, cu 10 zile înainte, intentia de a efectua operatiuni valutare de capital pe termen scurt

2.

Stabilirea de plafoane si alte limite pentru operatiuni valutare de capital pe termen scurt care generează intrări/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor termen scurt si care generează intrări/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor

3.

Retinerea, în cont la Banca Natională a României, pe o durată determinată, a unei părti din sumele în valută/moneda natională (leu) provenind din operatiuni valutare de capital pe

4.

Aplicarea unui comision la initierea tranzactiilor de pe piata valutară interbancară în scopul efectuării de operatiuni valutare de capital si care au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută

5.

Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru sumele reprezentând intrări de capital pe termen scurt si care sunt detinute de rezidenti si nerezidenti la institutii de credit

6.

Instituirea unor restrictii de scadentă pentru unele operatiuni valutare de capital pe termen scurt

7.

Introducerea de restrictii privind initierea de noi operatiuni valutare de capital pe termen scurt

8.

Introducerea de măsuri suplimentare de monitorizare a operatiunilor valutare de capital si/sau de măsuri de control valutar

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

În baza prevederilor art. 56 alin. 1, art. 61 si 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 59 alin. (2) lit. g), ale art. 168 si 177 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitiile art. 2-5, art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1), art. 16, 18 si 19 se aplică si institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor institutiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul general tinut de Banca Natională a României.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Împrumutătorii sunt obligati să încadreze creditele/finantările destinate persoanelor fizice în una dintre următoarele categorii:

a) credit de consum - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investitii imobiliare, în sensul prevăzut la lit. b); în această categorie se include si leasingul financiar ce corespunde destinatiilor mentionate;

b) credit pentru investitii imobiliare - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinatie dobândirea ori mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate ori care urmează să se realizeze, precum si creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren; în această categorie se include si leasingul financiar ce corespunde destinatiilor mentionate.”

3. Literele a) si g) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:

,,a) organizarea activitătii de acordare si derulare a creditelor si, după caz, modalitătile de garantare pe tipuri de credit;

g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prevăzute la art. 11, a angajamentelor totale de plată lunare, aferente acordării si derulării creditelor, indiferent de frecventa efectuării plătii acestora.”

4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul de credit va cuprinde, în mod obligatoriu si fără a fi limitative, clauze referitoare la:

a) conditiile de scadentă si/sau de dobândă ori alte costuri legate de acordarea si derularea creditului, inclusiv pentru sumele neachitate la scadentă reprezentând rate de credit si/sau de dobândă sau alte costuri;

b) neonorarea la scadentă a principalului si/sau a dobânzii ori a altor costuri;

c) constituirea de garantii, dacă este cazul.”

5. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă.

6. Alineatele (1)-(3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) La evaluarea bonitătii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda si orice alte costuri decurgând din contractele de credit, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, după caz, ale familiei acestuia.

(2) În plus fată de conditia prevăzută la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate următoarele limite:

a) angajamentele de plată lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda si orice alte costuri decurgând din credite de consum, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, nu vor depăsi 30% din veniturile nete ale solicitantului si, după caz, ale familiei acestuia;

b) angajamentele de plată lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda si orice alte costuri decurgând din credite pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, nu vor depăsi 35% din veniturile nete ale solicitantului si, după caz, ale familiei acestuia.

(3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferentă între veniturile totale certe, cu caracter de permanentă, ajustate prin aplicarea coeficientilor prevăzuti la art. 4 alin. (1) lit. f). Si angajamentele de plată de altă natură decât cele decurgând din contracte de credit conform prevederilor alin. (1). Nu vor fi luate în calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, în întelesul alin. (5), care sunt si garanti.”

7. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Costurile decurgând din contractele de credit, mentionate la alin. (1) si (2), includ toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le suporte pentru acordarea si derularea fiecărui credit.”

8. Articolul 13 se abrogă.

9. Articolul 16 se abrogă.

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 99 alin. 2 si la art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, sau, după caz, la art. 189 alin. 2 si la art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ori la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, sau la art. 52 alin. (2) si la art. 53 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările si completările ulterioare.”

11. Articolul 19 se abrogă.

Art. II. - (1) Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei norme, persoanele prevăzute la art. 1 din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2005 vor proceda la elaborarea sau modificarea în mod corespunzător a reglementărilor interne, fără a putea stabili cerinte mai putin stricte decât cele stabilite prin prezenta normă.

Art. III. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2005, astfel cum a fost modificată prin prezenta normă, înscrise în Registrul general tinut de Banca Natională a României ulterior intrării în vigoare a prezentei norme, dispozitiile acesteia se aplică începând cu data înscrierii lor în registru.

Art. IV. - Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 20.