MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.179. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brasov

 

1.182. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Borănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Borănesti, judetul Ialomita

 

1.183. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Soars si în administrarea Consiliului Local al Comunei Soars, judetul Brasov

 

1.185. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Podari, judetul Dolj, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

1.187. - Hotărâre privind transmiterea unor părti din două imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

396. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

 

1.459. - Ordin al ministrului finantelor publice privind înfiintarea Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii de înfiintare si actualizare a acestuia

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            535. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivarea în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile cu nr. MF. 39.807 si 39.808, din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                                                                

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.179.

 

ANEXĂ*)

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agricuiturii.Padurilor si Dezvoltării Rurale

2.Ordonator secundar de credite

4777043

Inspectoratul Teritorial pentru calitatea Semintelor si Materialului Saditor Brasov -

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare - dezvoltare, si după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stal

 

 

 

Nr. M.F.

 

Cod de clasificare

 

Denumire

 

Date de identificare

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinta

Valoarea de inventar

(în lei)

Descriere

tehnicã

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pescuit)

39807

8.29.06

Clădire sediu

Corp nou

Suprafată construitã = 97,5 mp.

P+2

Suprafatã desfăsuratã = 370,0 mp.

Suprafatã curte = 21,0 mp.

Particulari

Primăria

Brasov

Tara: România

Judetul Brasov

Municipiul Brasov

Str. Ecaterina Varga nr. 2

1969

946.620

39808

8.29.06

Clădire sediu

Corp vechi

 

 

Suprafatã construitã = 2.145 mp.

P+1

Suprafatã desfăsuratã - 429 mp.

Particulari

Primăria Brasov

Tara: România

Judetul Brasov

Municipiul Brasov

Str. Ecaterina Varga nr. 2

1964

675.414

Seră testare virotica la cartoful de sământă pe corpul vechi

Suprafatã construitã – 209,3 mp.

Suprafatã desfăsuratã = 209,3mp.

Suprafatã curte = 110,5mp.

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Borănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Borănesti, judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public ai comunei Borănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Borănesti, judetul Ialomita.

Art. 2. - Imobilele prevăzute la art. 1 vor fi destinate realizării unui centru pentru persoane vârstnice, respectiv amenajării unor locuinte sociale pentru persoane defavorizate.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării, Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.182.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Borănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Borănesti, judetul Ialomita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Borănesti,

judetul Ialomita

Statul român,

Ministerul Apărării

Comuna Borănesti,

judetul Ialomita,

Consiliul Local al Comunei Borănesti

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.687

- imobil 2437;

- suprafata construită = 6.002,98 m2

- suprafata desfăsurată = 6.002,98 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 271.500 m2

Comuna Borănesti,

judetul Ialomita

Statul român,

Ministerul Apărării

Comuna Borănesti,

judetul Ialomita,

Consiliul Local al Comunei Borănesti

- cod 8.29.09 - nr. MF 103.688

- imobil 2702;

- suprafata construită = 317,40 m2

- suprafata desfăsurată = 846,60 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.325 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Soars si în administrarea Consiliului Local al Comunei Soars, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, identificat potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Soars si în administrarea Consiliului Local al Comunei Soars, judetul Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                                                                                               

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării, Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.183.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Soars si în administrarea Consiliului Local al Comunei Soars, judetul Brasov

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Soars,

judetul Brasov

Statul român,

Ministerul Apărării

Comuna Soars,

Consiliul Local al Comunei Soars judetul Brasov,

- imobil 5113

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.097

- suprafata totală a terenului = 22.500 m2 (2,2500 ha)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Podari, judetul Dolj, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Podari, judetul Dolj, si în administrarea consiliului local al acesteia, pentru punerea în posesie a cetătenilor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării, Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.185.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Podari, Judetul Dolj, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Podari,

judetul Dolj

Statul român,

Ministerul Apărării

Comuna Podari,

judetul Dolj, Consiliul Local al Comunei Podari

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.879

- imobil - 1.310 (partial)

- suprafata totală a terenului = 245.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti din două imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti din două imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Serviciului de Protectie si Pază.

            Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor de imobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.187.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor părti din două imobile, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

bd. Timisoara nr. 2-4, sectorul 6

Ministerul Apărării

Serviciul de Protectie si Pază

- Imobil 1.072 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.582

Suprafata terenului = 853,58 m2

Municipiul Bucuresti,

bd. Vasile Milea nr. 3-5, sectorul 6

Ministerul Apărării

Serviciul de Protectie si Pază

- Imobil 795 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 144.479

Suprafatã construită = 1.604,65 m2

Suprafatã desfăsurată = 1.604,65 m2

Suprafatã totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.651,26 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale art. 5.4. din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestarea de către Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanta a serviciului de transport al titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 8/2005 privind aprobarea tarifelor de derulare titei si produse petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 25 ianuarie 2005.

            Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 4 septembrie 2006.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

 

MOTORINÃ

 

Operatia

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcare din cisterne CF în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

9,31

30.000 - 50.000 tone

8,79

Peste 50.000 tone

8,27

Primire pe conductă în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

8,79

30.000 - 50.000 tone

8,27

Peste 50.000 tone

7,24

 

BENZINĂ

 

Operatia

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcare din cisterne CF în rezervor si  încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

8,27

30.000 - 50.000 tone

8,02

Peste 50.000 tone

7,24

Primire pe conductă în  rezervor si încărcare 1 la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

7,50

30.000 - 50.000 tone

6,98

Peste 50.000 tone

6,21

 

TITEI

 

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din navă si predare la CONPET

Indiferent de cantitate

8,94

 

NOTA:

Tarifele nu includ T.V.A. si consumurile tehnologice

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR Sl TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 641 si 641 bis din 9 septembrie 2003, modificat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 103/2006, se modifică după cum urmează:

- Spectrul de frecvente radioelectrice cuprins între 410.0000 MHz - 430.0000 MHz se utilizează în conformitate cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.                     

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 396.

 

ANEXĂ*)

 

TABELUL NATIONAL

de atribuire a benzilor de frecventă

29.7000 MHz - 960.0000 MHz

 

Banda de frecventa (MHz)

Atribuiri RR

(regiunea 1)

 

Atribuiri comune europene

Utilizări principale in Europa

 

Atribuiri în România

Utilizări în România

Utilizatori

Aplicatii posibile

Reglementari aplicabile

410.0000-415.0000

FIX

MOBIL cu exceptia mobil aeronautic CERCETARE SPATIALA (spatiu-spatiu)

5568

 

MOBIL cu exceptia mobil aeronautic

 

Mobil terestru analog si digital

PMR/PAMR (ML, pereche cu 420-BO MHz).

EU7

ERC REC T/R 2S-08

EN 300 086, EN 300 113

EN 300 219, EN 300 296

EN 300 341, EN 300 390

EN 300 471

 

Mobil terestru digital PMR/PAMR (ML, pereche cu 420-430 MHz).

ERC DEC (96)04

EN 300 392; EN 303 035

ERC T/R 25-08

ECC DEC (06)06

CC DEC (04)06

MOBIL cu exceptia mobil aeronautic

 

Mobil terestru digital de bandă larga

ECC DEC (04)06

NG

415.0000-420.0000

Mobil terestru analog si digital PMR/PAMR

 

EU7

 

Mobil terestru digital PMR/PAMR de banda îngusta

 

Sisteme militare

ERC REC T/R 25-08 EN3OO086, EN300 113 EN 300219, EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN300 471

 

ECC DEC (06)06

G(A)/NG

420.0000-425.0000

FIX

MOBIL cu exceptia nobil aeronautic Radiolocatie

5.269 5.271

 

MOBIL cu exceptia mobil aeronautic Radiolocatie

 

Mobil terestru analog si digital PMR/PAMR (FB, pereche eu 410-420 MHz)

EU7

ERC REC T/R 25-08

EN 300 086, EN 300 113

EN 300 219, EN 300 296

EN 300 341, EN 300 390

EN 300 471

 

Mobil terestru digital PMR/PAMR (FB, pereche cu 410-420 MHz).

ERC DEC (96)04

EN 300 392; EN 303 035

ERC REC T/R 25-08

ECC DEC (06)06

ECC DEC (04)06

MOBIL cu exceptia mobil aeronautic Radiolocatie

Mobil terestru digital de bandă largă

ECC DEC (04)06

NG

425.0000-430.0000

 

Mobil terestru analog si digital PMR/PAMR

EU7

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil terestru digital PMR/PAMR de banda îngusta

ERC REC T/R 25-08

EN 300086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471

 

 

 

 

 

 

ECC DEC (06)06

NG

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind înfiintarea Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii de înfiintare si actualizare a acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 121, 185 si 2061 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Registrul national al operatorilor de produse accizabile armonizate, care contine informatii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si la locurile autorizate ca antrepozite fiscale, necesar atât pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă si schimb de informatii în domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene, cât si pentru consolidarea capacitătii administrative a autoritătii fiscale care gestionează persoanele fizice sau juridice autorizate de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activitătii acestora, să producă, să transforme, să detină, să primească si să expedieze produse accizabile armonizate.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de înfiintare si actualizare a Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Registrul national al operatorilor de produse accizabile armonizate contine următoarele informatii:

a) numele si prenumele sau denumirea antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;

b) datele de identificare ale antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;

c) date despre asociatii si administratorii antrepozitarului autorizat/operatorul înregistrat;

d) adresa locatiei/locatiilor autorizate ca antrepozit fiscal;

e) adresa locatiei/locatiilor în care se realizează receptia produselor accizabile de către operatorul înregistrat;

f) natura activitătilor care sunt autorizate să se desfăsoare în antrepozitul fiscal;

g) codul produselor realizate în cadrul fiecărui antrepozit fiscal/receptionate în cadrul fiecărei locatii de către operatorul înregistrat;

h) codul de acciză atribuit;

i) data de la care autorizatia este valabilă;

j) starea autorizatiei, inclusiv motivele care determină modificarea, precum si data de la care se modifică starea autorizatiei;

k) autoritatea fiscală competentă în administrarea accizelor;

I) alte informatii stabilite de autoritatea fiscală, necesare administrării sau schimbului de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 4. - Directia generală a tehnologiei informatiei asigură realizarea sistemului informatic necesar constituirii si gestiunii bazelor de date aferente Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate, precum si dezvoltarea acestuia în functie de necesitătile operationale.

Art. 5. - Directia de autorizări si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 15 septembrie 2006.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2006.

Nr. 1.459.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de înfiintare si actualizare a Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate

 

SECTIUNEA A

Încărcarea bazelor de date cu informatii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si la locurile autorizate ca antrepozite fiscale/locatiile în care se realizează receptia produselor accizabile de către operatorul înregistrat

 

Directia de autorizări din cadrul Ministerului Finantelor Publice asigură încărcarea bazelor de date aferente Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate cu informatiile necesare atât pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă si schimb de informatii în domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene, cât si pentru consolidarea capacitătii administrative a autoritătii fiscale care gestionează persoanele fizice sau juridice autorizate de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activitătii acestora, să producă, să transforme, să detină, să primească si să expedieze produse accizabile armonizate, prin preluarea informatiilor din documentatiile care stau la baza autorizării.

 

SECTIUNEA B

Actualizarea bazelor de date cu informatii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si la locurile autorizate ca antrepozite fiscale/locatiile în care se realizează receptia produselor accizabile de către operatorul înregistrat

 

Directia de autorizări din cadrul Ministerului Finantelor Publice asigură actualizarea bazelor de date aferente Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate în functie de deciziile Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a autorizatiilor.

 

SECTIUNEA C

Actualizarea bazelor de date cu informatii referitoare la starea autorizatiilor emise persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si a locurilor

autorizate ca antrepozite fiscale/locatiilor în care se realizează receptia produselor accizabile de către operatorul înregistrat

 

1. Pentru măsurile dispuse prin decizii ale Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării:

1.1. Directia de autorizări, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acesteia, transmite decizia autoritătii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/ operatorului înregistrat, după cum urmează:

a) prin postă electronică, în vederea comunicării acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat si pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în continutul deciziei conform prevederilor legale în vigoare;

b) prin postă, în vederea înmânării originalului deciziei antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat.

1.2. Autoritătile fiscale teritoriale competente, după primirea deciziei, procedează după cum urmează:

a) în cel mult două zile lucrătoare asigură comunicarea deciziei către antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) notifică Directia de autorizări despre data la care decizia a fost comunicată, astfel cum această dată este reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cel mult 24 de ore de la data comunicării, prin adresă, transmisă atât prin postă, cât si prin posta electronică;

c) după primirea originalului deciziei, asigură înmânarea acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat.

1.3. Directia de autorizări, după primirea notificării privind data comunicării, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, actualizează bazele de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „nevalid”, precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.1).

2. Pentru măsurile dispuse prin decizii ale autoritătilor fiscale teritoriale competente:

2.1. Autoritătile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atributii pe linia autorizării, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data semnării deciziei, asigură comunicarea acesteia către antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.2. Autoritătile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atributii pe linia autorizării, după comunicarea deciziei, în cel mult 24 de ore de la data comunicării, transmit Directiei de autorizări decizia în copie si data comunicării acesteia, atât prin postă, cât si prin posta electronică.

2.3. Directia de autorizări, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, asigură actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „nevalid”, precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.1).

3. Pentru măsurile care decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau sunt dispuse prin hotărâri ale instantelor de judecată:

3.1. în situatia în care antrepozitarii autorizati contestă pe cale administrativă actul administrativ prin care a fost dispusă măsura de anulare, revocare sau suspendare, după caz, a autorizatiei de antrepozit fiscal/de operator înregistrat:

a) în situatia depunerii contestatiilor împotriva deciziilor Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării, Directia de autorizări procedează după cum urmează:

a.1) transmite contestatia prin postă electronică autoritătii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;

a.2) actualizează bazele de date, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestatiei, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „valid”, a datei la care a fost depusă contestatia (data înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finantelor Publice), precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.2);

b) în situatia depunerii contestatiilor împotriva deciziilor dispuse de autoritătile fiscale teritoriale competente, se procedează după cum urmează:

b.1) compartimentele cu atributii pe linia autorizării din cadrul autoritătilor fiscale teritoriale notifică Directia de autorizări, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării contestatiei la registratura autoritătii fiscale teritoriale, prin postă electronică, anexând si contestatia în format electronic;

b.2) Directia de autorizări, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, asigură actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „valid”, a datei la care a fost depusă contestatia (data înregistrării acesteia la registratura autoritătii fiscale teritoriale), precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.2);

c) în situatia admiterii/respingerii contestatiilor depuse în cadrul procedurii prealabile de către Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării, se procedează după cum urmează:

c.1) Directia de autorizări, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acesteia, transmite decizia autoritătii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/ operatorului înregistrat, după cum urmează:

c.1.1) prin postă electronică, în vederea comunicării acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat si pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în continutul deciziei conform prevederilor legale în vigoare;

c.1.2) prin postă, în vederea înmânării originalului deciziei antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;

c.2) autoritătile fiscale teritoriale competente, după primirea deciziei, procedează după cum urmează:

c.2.1) în cel mult două zile lucrătoare asigură comunicarea deciziei către antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c.2.2) notifică Directia de autorizări despre data la care decizia a fost comunicată, astfel cum această dată este reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cel mult 24 de ore de la data comunicării, prin adresă, transmisă atât prin postă, cât si prin posta electronică;

c.2.3) după primirea originalului deciziei, asigură înmânarea acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;

c.3) Directia de autorizări, după primirea notificării privind data comunicării, pentru fiecare decizie, în termen

de cel mult 3 zile lucrătoare, actualizează bazele de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „valid” sau „nevalid” (după caz), precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.3);

d) în situatia admiterii/respingerii contestatiilor depuse în cadrul procedurii prealabile de către autoritătile fiscale teritoriale competente care privesc solutionarea contestatiilor sau a plângerilor prealabile depuse de antrepozitarii autorizati împotriva deciziilor emise de aceste autorităti si care privesc suspendarea autorizatiilor, se procedează după cum urmează:

d.1) autoritătile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atributii pe linia autorizării, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data semnării deciziei, asigură comunicarea acesteia în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d.2) autoritătile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atributii pe linia autorizării, în cel mult 24 de ore de la data comunicării, astfel cum această dată este reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, transmit Directiei de autorizări decizia în copie si data comunicării acesteia, atât prin postă, cât si prin posta electronică;

d.3) Directia de autorizări, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, asigură actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „valid” sau „nevalid” (după caz), precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.3).

3.2. în cazul hotărârilor dispuse de instantele de judecată sau care derivă din aplicarea prevederilor legale în vigoare privind contenciosul administrativ:

a) autoritătile fiscale teritoriale competente, prin compartimentele juridice care asigură reprezentarea intereselor Ministerului Finantelor Publice sau ale organelor subordonate acestuia în cauzele respective, comunică în cel mult două zile lucrătoare de la pronuntare sau comunicare, după caz, solutiile pronuntate de instante atât Directiei de autorizări, cât si compartimentelor cu atributii pe linia autorizării din cadrul acelorasi structuri. Comunicarea se realizează atât prin transmitere postală, anexându-se documentele respective în copie, cât si prin posta electronică, anexându-se formatul electronic al documentelor. Având în vedere efectele măsurii suspendării actelor administrative de către instantele de judecată, consilierii juridici sunt obligati să acorde o atentie sporită cauzelor al căror obiect îl constituie actiunile depuse împotriva deciziilor de anulare/revocare/suspendare dispuse de autoritătile fiscale competente în conditiile legii;

b) antrepozitarii autorizati/operatorii înregistrati sunt obligati să notifice hotărârile dispuse de instantele judecătoresti sau recursul formulat împotriva acestora, în termen de cel mult 24 de ore, după cum urmează:

b.1) prin adresă, Directiei de autorizări din cadrul Ministerului Finantelor Publice, anexând în copie hotărârile respective si, după caz, recursul formulat împotriva acestora, precum si o declaratie pe propria răspundere prin care îsi asumă realitatea si exactitatea informatiilor transmise;

b.2) prin adresă, compartimentelor cu atributii pe linia autorizării din cadrul autoritătii fiscale teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a hotărârilor dispuse de instantele judecătoresti;

c) Directia de autorizări, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării transmise de structurile teritoriale care au asigurat reprezentarea intereselor Ministerului Finantelor Publice sau de antrepozitarii autorizati/operatorii înregistrati, după caz, asigură actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzătoare a mentiunii „valid” sau „nevalid” (după caz), precum si completarea mentiunilor solicitate conform sectiunii E pct. 2.2 lit. a.4) - a.8), după caz.

 

SECTIUNEA D

Starea autorizatiei

 

1. Pentru antrepozitarul autorizat:

1.1. „valid” - dacă este valid cel putin un cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat;

1.2. „nevalid” - dacă nu este valid niciun cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat.

2. Pentru operatorul înregistrat: „valid” sau „nevalid”, în functie de încadrarea în una dintre stările descrise la sectiunea C.

3. Pentru antrepozitul fiscal autorizat: „valid” sau „nevalid”, în functie de încadrarea în una dintre stările descrise la sectiunea C.

 

SECTIUNEA E

Publicarea pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice a stărilor autorizatiilor emise

 

1. a) Baza de date (Oracle) va fi salvată integral, la intervale de timp prestabilite, sau incremental, conform procedurilor uzuale de salvare a datelor, într-un spatiu de lucru rezervat pe echipamente de tip SAN sau NAS.

b) Pentru recuperarea datelor în caz de dezastru se vor utiliza medii de salvare de tip bandă magnetică sau CD-ROM, care vor fi stocate în spatii special amenajate. Operatiunile de salvare a datelor pe bandă magnetică sau CD-ROM, programate să aibă loc la intervale de timp prestabilite, vor fi urmate, în mod obligatoriu, de operatiuni de verificare a integritătii datelor salvate (respectiv dacă acestea sunt complete si dacă pot fi restaurate de pe mediile de salvare).

c) Paginile web continând actualizările bazei de date (Oracle) vor fi salvate sub formă de fisiere într-un spatiu de lucru rezervat, de asemenea, pe echipamente de tip SAN sau NAS. O aplicatie care este deja functională pe portalul MFP/ANAF jurnalizează activitatea de publicare a acestor pagini indicând numele fisierului, respectiv ziua si ora la care au fost publicate informatiile din fisier.

2. Directia generală a tehnologiei informatiei asigură publicarea pe pagina de web a „Situatiei centralizatoare privind starea autorizatiilor emise”, conform modelului prezentat în sectiunea F. Situatia poartă mentiunea „valabilă la data de ...” (se mentionează data publicării) si cuprinde informatii referitoare la starea autorizatiilor emise, prin includerea modificărilor intervenite si introduse în bazele de date în ziua precedentă, după cum urmează:

2.1. pentru autorizatiile valide - înregistrarea aferentă nu cuprinde nicio mentiune;

2.2. pentru autorizatiile suspendate, revocate sau anulate:

a) în dreptul fiecărui antrepozit fiscal apartinând antrepozitarului autorizat/în dreptul fiecărui operator înregistrat (după caz) se consemnează una dintre următoarele mentiuni, după caz:

a.1) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) nevalidă începând cu data de ... (se consemnează data comunicării deciziei) - autorizatia este suspendată/ revocată/anulată (după caz) prin Decizia nr. ... din ..., emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz)”;

a.2) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă începând cu data de .............. (se consemnează data înregistrării contestatiei/plângerii prealabile) - Decizia nr......... din ............, emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz), este contestată prin Adresa nr........din ............ înregistrată la Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz) sub nr......... din ...........”;

a.3) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă/nevalidă (după caz) începând cu data de ......... (se consemnează data comunicării deciziei) prin Decizia nr......... din ............. emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz), ca rezultat al admiterii/respingerii (după caz) contestatiei - autorizatia a fost suspendată/revocată/anulată (după caz) prin Decizia nr.........din ............. emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz)”. Pentru situatia admiterii actiunii, mentiunea se consemnează numai în prima lună de după luarea deciziei, pentru lunile următoare aplicându-se prevederile de la pct. 2.1;

a.4) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă începând cu data ... (se consemnează data comunicării hotărârii), până la solutionarea definitivă a actiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotărârea nr......... din ................ pronuntată de ...................... (se consemnează instanta de judecată), de suspendare a efectelor Deciziei nr......... din ............. emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se va înscrie denumirea acestuia, după caz), de  suspendare/revocare/anulare (după caz)”;

a.5) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) nevalidă/validă (după caz) ca rezultat al respingerii/admiterii actiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotărârea nr........ din.............. pronuntată de ....................... (se consemnează instanta de judecată), începând cu data .................. (se consemnează data comunicării hotărârii) - autorizatia a fost suspendată/revocată/anulată (după caz) prin Decizia nr........... din .............., emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz).” Pentru situatia admiterii actiunii, mentiunea se consemnează numai în prima lună de la comunicarea hotărârii, pentru lunile următoare aplicându-se prevederile pct. 2.1;

a.6) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă/nevalidă (după caz) începând cu data de ............ (se consemnează data comunicării promovării recursului), ca rezultat al promovării recursului de către ..... (se consemnează antrepozitarul autorizat/autoritatea responsabilă privind reprezentarea, după caz) împotriva Hotărârii nr......... din ..........., pronuntată de ......................... (se consemnează instanta de judecată), de respingere/ admitere a actiunii formulate conform Legii contenciosului administrativ - autorizatia a fost suspendată/revocată/anulată (după caz) prin Decizia nr........ din .......... emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz).”;

a.7) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă începând cu data ..................... (se consemnează data comunicării hotărârii), până la solutionarea definitivă si irevocabilă a actiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotărârea nr........... din ................. pronuntată de ............... (se consemnează instanta de judecată), de suspendare a efectelor Deciziei nr.......... din ................... emisă de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, după caz), de suspendare/revocare/anulare (după caz).”;

a.8) „Autorizatie antrepozit fiscal/operator înregistrat (după caz) validă/nevalidă (după caz) începând cu data de............... (se consemnează data comunicării hotărârii), prin decizia rămasă definitivă si irevocabilă ca rezultat al Hotărârii nr............. din ................. pronuntată de ........................... (se consemnează instanta de judecată)/nerecurării (după caz).” Pentru situatia in care autorizatia antrepozitului fiscal devine validă, mentiunea se consemnează numai în prima lună de la comunicarea hotărârii, pentru lunile următoare aplicându-se prevederile pct. 2.1;

b) în dreptul fiecărui antrepozitar autorizat se consemnează una dintre următoarele mentiuni, după caz:

b.1) în dreptul antrepozitarilor autorizati care detin cel putin o autorizatie de antrepozit fiscal validă - înregistrarea aferentă nu cuprinde nicio mentiune;

b.2) „Antrepozitar nevalid începând cu data de .............. (se mentionează data de la care nu mai este valid cel putin un cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat), întrucât nu detine autorizatii de antrepozit fiscal valide.”;

c) Directia de autorizări si Directia generală juridică din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili răspund de realitatea datelor pe baza cărora Directia generală a tehnologiei informatiei asigură publicarea „Situatiei centralizatoare privind starea autorizatiilor emise”.

 

SECTIUNEA F

Modelul utilizat pentru publicarea pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice a „Situatiei centralizatoare privind starea autorizatiilor emise”

 

A. Antrepozitari autorizati si antrepozite fiscale:

 

CUI/CNP antrepozitar

Denumirea antrepozitarului

Cod de accize al antrepozitarului/antrepozitului

Data de la care este valabilã autorizatia

Locatia antrepozitului

Judet antrepozit

Codul produselor realizate în antrepozit

Starea autorizatiei (validă/ nevalidă)

Data modificării stării autorizatiei

Mentiuni privind motivele care au condus la modificarea stării autorizatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Operatori înregistrati:

 

CUI/CNP operator înregistrat

Denumirea operatorului înregistrat

Cod de accize al operatorului înregistrat

Data de la care este valabilă autorizatia

Codul produselor receptionate

 

Starea autorizatiei (validă/nevalidă)

Data modificării autorizatiei stării autorizatiei

Mentiuni privind motivele care au condus la modificarea stării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivarea în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 44 alin. (3) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, modificată si completată prin Legea nr. 17/2006,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind modul de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru definitivarea în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 12 aprilie 2005, modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 258/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 13 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul examenului de promovare a informaticienilor din cadrul înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie, tematica va fi stabilită de colegiul de conducere al instantei sau parchetului care organizează examenul, cu sprijinul reprezentantilor compartimentului informatic din cadrul acestora.”

2. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul examenului de promovare a informaticienilor, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate este informaticianul-sef al compartimentului informatic al instantei sau parchetului unde se organizează examenul, iar în cazul inexistentei ori vacantei postului de informatician-sef, un informatician cu experientă desemnat de colegiul de conducere al instantei sau parchetului, cu avizul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie sau Directiei Nationale Anticoruptie, după caz.”

3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul examenului de promovare a informaticienilor din cadrul înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie, desemnarea informaticianului membru al comisiei de examen se face fără avizul prevăzut la alin. (2).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Iulian Gâlcă

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 535.