MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 770          LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 11 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.160. - Hotărâre privind aprobarea unor documente necesare încheierii procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            333. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor

 

            626. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea conditiilor minime de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în România la posturi de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte

 

            631. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind controlul si certificarea calitătii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            16. - Normă privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

            17. - Normă privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

 

            18. - Normă privind organizarea si controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor financiare nebancare

 

            19. - Normă privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului si substituirea de credite ipotecare din portofoliu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            114.382. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Personal Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

            Rectificări la:

            - Decretul nr. 55/1995;

            - Decretul nr. 652/1997;

            - Decretul nr. 744/2002;

            - Decretul nr. 1.022/2002;

            - Decretul nr. 738/2003

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documente necesare încheierii procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Mecanismul de plată a despăgubirilor, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Se aprobă Acordul de implementare a Mecanismului de plată a despăgubirilor, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.160.


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

MECANISMUL

de plată a despăgubirilor

 

A. Prin Ordonanta Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. (BCR) s-a aprobat Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la BCR, încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) la data de 21 decembrie 2005 (Contractul de vânzare-cumpărare), în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din acest act normativ, AVAS este autorizată să despăgubească Erste Bank pentru orice daune suportate de ea rezultând din obligatiile BCR în legătură cu activitătile Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. (Bancorex - S.A.), în conformitate cu prevederile Contractului de vânzare-cumpărare.

B. în temeiul clauzei 11.1 din Contractul de vânzare-cumpărare, AVAS s-a obligat să despăgubească Erste Bank pentru daune care iau nastere din obligatiile Bancorex - S.A. în conditiile prevăzute în Contractul de vânzare-cumpărare.

C. Termenii definiti, utilizati în prezentul document, vor avea acelasi sens ca în Contractul de vânzare-cumpărare.

1. Valoarea despăgubirilor

1.1 Ordonanta Guvernului nr. 33/2006 prevede la art. 12 alin. (2) faptul că valoarea despăgubirilor pentru orice prejudicii, pierderi sau orice alte sume platibile de către AVAS cu privire la daunele rezultând din sau în legătură cu obligatiile BCR legate de Bancorex - S.A., astfel cum sunt acestea definite în Contractul de vânzare-cumpărare, nu va depăsi 50% din pretul de cumpărare a actiunilor plătit de Erste Bank către AVAS. Această valoare a despăgubirilor este distinctă fată de valoarea de 50% din pretul de cumpărare a actiunilor plătit de Erste Bank către AVAS, ce reprezintă limita pentru despăgubiri acordate pentru alte daune, pierderi, precum si alte sume platibile în legătură cu declaratii si garantii, obligatii si răspunderi ale AVAS conform Contractului de vânzare-cumpărare.

1.2 În conformitate cu prevederile clauzei 11.3 din Contractul de vânzare-cumpărare, despăgubirea maximă pentru orice prejudicii, pierderi sau orice alte sume platibile de AVAS în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu privire la obligatiile Bancorex - S.A. nu va depăsi în nicio situatie suma egală cu 50% din pretul de cumpărare plătit către AVAS.

1.3 Potrivit clauzei 11.8 din Contractul de vânzare-cumpărare si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2006, prejudiciul suferit de Erste Bank pentru care aceasta este îndreptătită să primească despăgubiri specifice în conformitate cu prevederile Contractului de vânzare-cumpărare se determină prin aplicarea unui procent de 61,8825% la prejudiciile efectiv suferite de BCR, prejudicii ce sunt stabilite conform legii aplicabile si prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare.

2. Notificări

2.1. În temeiul clauzei 11.5 din Contractul de vânzare-cumpărare, Erste Bank este obligată să trimită o notificare în scris către AVAS (Notificarea de pretentii pentru despăgubire), solicitând acoperirea prejudiciului suferit în legătură cu o obligatie Bancorex - S.A., în termen de 30 de zile de la expirarea perioadelor relevante în care BCR are dreptul de a recupera sumele plătite în legătură cu obligatiile Bancorex - S.A., dacă asemenea perioade sunt prevăzute în legislatia aplicabilă sau în instrumentele de implementare.

2.2. Notificarea prevăzută la pct. 2.1 va avea atasată o copie (legalizată de un notar public sau de instanta de judecată, după caz) a documentelor doveditoare prevăzute în clauza 11.1 din contractul de vânzare-cumpărare.

3. Efectuarea plătilor

În conformitate cu prevederile clauzei 11.6 din Contractul de vânzare-cumpărare, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 33/2006, AVAS va face plăti către Erste Bank în conformitate cu despăgubirile specifice rezultând din obligatiile Bancorex - S.A., în termen de 60 de zile de la primirea Notificării de pretentii pentru despăgubire.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor

 

Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 147/2006, ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si aprobarea Notei emise de Departamentul contencios legislatie nr. 7.093/2006 de către inspectorul de stat sef al ISCIR,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254/2005,

în baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 143/2005,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă Procedura privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor, specificată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, pentru persoane juridice, identificată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice care doresc să se autorizeze pentru prestarea acestei activităti vor respecta procedura aprobată prin prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii lui si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 333.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, este organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, având ca activitate principală asigurarea în numele statului a protectiei utilizatorilor si siguranta în functionare pentru instalatiile si echipamentele sub presiune, precum si pentru instalatiile de ridicat, denumite în continuare instalatii si echipamente.

Art. 2. - Organul de specialitate responsabil cu reglementarea si controlul în domeniul autorizării responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică în functionare este ISCIR.

Art. 3. - Prezenta procedură se aplică pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celorlalte dispozitii legale în vigoare.

Art. 4. - Autorizatiile de RSVTI sunt eliberate sau retrase numai de ISCIR, prin inspectiile sale teritoriale.

Art. 5. - Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale în vigoare, precum si prevederile prezentei proceduri au în vedere prevenirea accidentelor si avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR, fapt ce duce la necesitatea cresterii gradului de sigurantă a utilizării echipamentelor din acest domeniu, în special acolo unde acestea sunt folosite de institutiile publice, unitătile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, acest lucru implicând responsabilitatea pe care trebuie să si-o asume detinătorii acestora, prin luarea tuturor măsurilor pentru ca exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR.

Art. 6. - Responsabilii ISCIR specificati în prezenta procedură poartă denumirea de operatori responsabili cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, cod COR 315218, si vor fi denumniti în continuare RSVTI.

Art. 7. - (1) RSVTI au următoarele obligatii specifice si vor răspunde fată de societatea cu care au contract de muncă, precum si în fata organelor de control ale statului de:

a) identificarea si înregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea acestor date

spre înregistrare la inspectia teritorială ISCIR de care apartin;

b) întretinerea si reparatiile echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;

c) înlocuirea unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR pe care le au în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;

d) montajul si punerea în functiune a unor piese, echipamente sau instalatii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR;

e) exploatarea corectă si legală a echipamentelor/ instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidentă;

f) existenta instructiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalatii;

g) anuntarea în caz de avarii sau accidente a inspectiei teritoriale ISCIR de care apartin;

h) anuntarea conducerii detinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR, din cauza defectiunilor apărute sau datorită necesitătii efectuării unor lucrări de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

i) anuntarea conducerii detinătorului/utilizatorului despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalatiilor ISCIR de către personalul de exploatare;

j) înregistrarea evidentei instalatiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot functiona;

k) urmărirea si pregătirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale si participarea activă la efectuarea acestora;

I) urmărirea realizării în termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică, examinarea în mod regulat a registrului de evidentă a functionării echipamentelor/ instalatiilor si luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;

m) interzicerea manevrării instalatiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate, atunci când au cunostintă de acest lucru.

(2) Conducătorul/administratorul unitătii răspunde singur fată de societatea la care îsi desfăsoară activitatea, precum si în fata organelor de control ale statului, dacă împiedică în orice fel sau nu aprobă cererile persoanei angajate ca RSVTI, efectuate de aceasta din urmă, care au ca scop îndeplinirea obligatiilor de serviciu identificate la alin. (1).

(3) Fisa postului persoanei fizice angajate ca RSVTI va contine obligatoriu obligatiile acesteia specificate în prezentul articol, precum si drepturile mentionate la art. 8.

(4) Drepturile si obligatiile specificate ca fiind obligatoriu a fi trecute în fisa postului mentionată la alin. (3) sunt considerate a fi minimale.

(5) în cazul contractelor încheiate între un detinător de echipamente/instalatii si o altă persoană juridică autorizată ca RSVTI, se vor trece ca obligatii minimale responsabilitătile RSVTI ca persoană juridică, precizate la alin. (1).

Art. 8. - RSVTI are următoarele drepturi:

a) să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalatiile ISCIR pe care le are în evidentă, în vederea furnizării tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

b) să facă propuneri conducerii detinătorului/utilizatorului în vederea îmbunătătirii conditiilor de exploatare a echipamentelor sau instalatiilor ISCIR;

c) să facă propuneri conducerii detinătorului/utilizatorului în vederea achizitionării de scule, dispozitive, aparatură de măsură si control, precum si de echipamente de protectie pentru ca desfăsurarea activitătii de RSVTI să se facă în cele mai bune conditii;

d) să beneficieze periodic, cel putin o dată la 2 ani, de participare la cursuri sau instructaje în domeniu, realizate de persoane juridice autorizate/recunoscute de ISCIR;

e) să facă parte din comisiile de achizitie a echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR;

f) să anunte ISCIR despre nerespectarea dispozitiilor legale privind achizitia, întretinerea, repararea sau exploatarea în conditii de sigurantă a echipamentelor/ instalatiilor din domeniul ISCIR.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii legale aplicabile în materie

 

Art. 9. - Aplicarea dispozitiilor din legislatia ce guvernează activitatea în domeniul RSVTI, precum si supravegherea si controlul prevederilor legale sunt încredintate ISCIR care are rol de reglementare si supraveghere, incluzând autorizarea, decizia, sanctionarea, interventia si monitorizarea în modalitătile si limitele stabilite de lege.

Art. 10. - (1) Dispozitiile legale ce reglementează activitatea în domeniul RSVTI sunt următoarele: Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 22 martie 2006; Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 253/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare; Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 333/2006, cu modificările ulterioare.

(2) La ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR specificate la alin. (1) se adaugă si prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare; Prescriptiile tehnice, colectia ISCIR; Decretul nr. 417 din 28 decembrie 1985 pentru modificarea si completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România si publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 79 din 28 decembrie 1985; Hotărârea Guvernului nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002; Hotărârea Guvernului nr. 182 din 9 martie 2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale „ISCIR-CERT” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005; Legea privind Statutul functionarilor publici nr. 188/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Institutiile publice, unitătile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si exploatează instalatii si echipamente din domeniul supus autorizării si controlului ISCIR au obligatia să numească personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalatiilor, în raport cu numărul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

(2) Sunt exceptate de la obligatia prevăzută la alin. (1) institutiile/unitătile ce detin echipamente/instalatii supuse controlului ISCIR, care fac dovada existentei unui contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru prestarea acestor activităti, în care este prevăzută si îndeplinirea obligatiilor de RSVTI, precum si asociatiile de locatari care detin în exploatare ascensoare de persoane si care au încheiate contracte de întretinere cu societăti autorizate ISCIR pentru întretinere/reparatii de ascensoare.

Art. 12. - RSVTI apartinând persoanelor juridice detinătoare de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR poate fi desemnat din cadrul personalului propriu sau prin încheierea de contracte cu alte persoane fizice sau juridice autorizate conform prezentei proceduri.

Art. 13. - (1) Nerespectarea prevederilor Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 de către persoanele juridice specificate la art. 1 din acest ordin se sanctionează conform prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR, în vigoare, cu oprirea din functiune a echipamentelor detinute.

(2) Detinătorii de echipamente si instalatii au obligatia să numească personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalatiilor, în raport cu numărul si complexitatea instalatiilor, acesta trebuind să fie autorizat de ISCIR, si care va purta denumirea de RSVTI.

Art. 14. - Persoanele ce doresc să se autorizeze ca RSVTI conform dispozitiilor prevăzute în ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt deja autorizate ca RSVTI sunt obligate să participe la un curs de perfectionare în acest domeniu.

Art. 15. - Conditiile ce trebuie îndeplinite de către RSVTI sunt stabilite de ISCIR si pot fi consultate si pe site-ul www.iscir.ro sau la oricare dintre inspectiile teritoriale ISCIR.

 

CAPITOLUL III

Conditiile generale de participare la un curs de perfectionare în domeniul RSVTI

 

Art. 16. - (1) Persoanele ce doresc să urmeze un curs de perfectionare autorizat de ISCIR în acest domeniu trebuie să aibă studii medii tehnice sau superioare tehnice si să fie calificate în una dintre meseriile următoare: maistru, tehnician, subinginer sau inginer.

(2) Conditiile de studii si meserii de mai sus sunt exemplificative si nu limitative.

Art. 17. - (1) Documentatia ce va trebui depusă de persoanele care doresc să urmeze cursul specificat la art. 16 alin. (1) va contine următoarele acte:

a) cerere depusă de solicitant;

b) copie de pe actul de identitate (carte/buletin de identitate, adeverintă de identitate);

c) copie de pe diploma de studii a solicitantului;

d) copie de pe autorizatia de RSVTI, obtinută conform prescriptiilor tehnice ISCIR (optional, dacă solicitantul detine acest document);

e) copie de pe orice diplome, adeverinte, atestate etc. din care să rezulte că a urmat cursuri de formare profesională (de calificare, de perfectionare, initiere, specializare etc.) în domeniul ISCIR;

f) CV-ul solicitantului.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplică pentru persoanele care detin diplome, adeverinte, atestate etc. din care să rezulte că au urmat cursuri de formare profesională (de calificare, de perfectionare, initiere, specializare etc.) în domeniul ISCIR, în vederea demonstrării capabilitătii profesionale în această activitate.

Art. 18. - (1) Dosarele pentru participarea la un curs de perfectionare se depun, în două exemplare, la oganizatorii acestei activităti.

(2) Lectorii vor fi persoane cu experientă în domeniul ISCIR si vor trebui aprobati de ISCIR pentru ca acestia să poată preda cursantilor.

(3) Cursul organizat va trebui să aibă o latură tehnică si una juridică.

(4) Organizatorii vor trebui să depună, în vederea avizării de către ISCIR, următoarele documente, pentru a fi autorizati în acest domeniu pe o perioadă de 4 ani:

a) acte constitutive ale persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) programa de curs;

d) lista cu lectorii.

Art. 19. - Informatii privind desfăsurarea acestor cursuri pot fi obtinute si de la ISCIR - Centrul de formare profesională, denumit în continuare ISCIR-CFP.

 

CAPITOLUL IV

Conditiile generale de participare la examinarea de către ISCIR în vederea obtinerii atestatului în domeniul RSVTI

 

Art. 20. - (1) Organizatorul cursului de perfectionare va solicita la ISCIR-CFP examinarea cursantilor.

(2) Dosarele candidatilor ce doresc să sustină examinarea în vederea dobândirii atestatului în domeniul RSVTI vor contine actele specificate la art. 17 si pot fi verificate de ISCIR-CFP.

(3) Dosarele se depun la ISCIR-CFP pentru verificare, cu minimum două zile lucrătoare înaintea examinării.

(4) Orice derogare de la acest termen se face cu aprobarea ISCIR-CFP.

Art. 21. - Plata contravalorii examinării si a celorlalte cheltuieli se face înaintea examenului, conform tarifelor ISCIR si/sau întelegerilor încheiate între organizatori si ISCIR.

Art. 22. - ISCIR va asigura personalul ce va face parte din comisia de examinare a absolventilor cursului de perfectionare.

Art. 23. - (1) Cursantii care au absolvit cursul de perfectionare pot fi examinati la cererea lor imediat după terminarea cursului sau pot fi programati, conform disponibilitătii comisiei de examinare, care va fixa data si locul unde va fi sustinut examenul.

(2) Programarea la examinare/reexaminare va putea fi vizualizată si pe site-ul www.iscir.ro <http://www.iscir.ro>.

Art. 24, - Solicitantilor declarati admisi în urma examinării li se va elibera de către ISCIR-CFP un atestat, cu o valabilitate de 2 ani, prin care acestia demonstrează capabilitatea de a practica activitatea de RSVTI conform dispozitiilor inspectorului de stat sef al ISCIR prevăzute în ordinele nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale.

Art. 25. - Solicitantii care vor sustine examenul în vederea obtinerii atestatului în domeniul RSVTI si care vor obtine calificativul „Nesatisfăcător” vor primi o adeverintă eliberată de organizatorul cursului, din care va rezulta că au urmat cursul de perfectionare.

Art. 26. - (1) Persoanele care au obtinut calificativul „Nesatisfăcător” pot fi reexaminate, la solicitarea scrisă a acestora adresată către ISCIR-CFP, conform unei programări efectuate de ISCIR-CFP, într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

(2) Dacă un candidat obtine la două examinări ale ISCIR-CFP calificativul „Nesatisfăcător”, acesta va fi programat la o nouă reexaminare într-un termen de maximum 90 de zile.

(3) Reexaminările solicitantilor se fac cu achitarea în prealabil de către acestia, la ISCIR, a taxei de reexaminare.

Art. 27. - (1) ISCIR-CFP va detine, va înregistra si va arhiva un exemplar din dosarele solicitantilor si atestatele acestora.

(2) Un exemplar din toate dosarele solicitantilor, precum si adeverintele eliberate pentru cei care au obtinut calificativul „Nesatisfăcător” vor fi arhivate de către organizatorul cursului.

Art. 28. - Persoanele care au obtinut atestatul de la ISCIR-CFP se vor înregistra la inspectiile teritoriale ISCIR pe raza cărora îsi au domiciliul si îsi vor putea ridica de la aceste inspectii autorizatiile de RSVTI, în baza unei cereri însotite de o documentatie ce va contine informatiile prevăzute la cap. V.

 

CAPITOLUL V

Conditii de obtinere de către persoanele fizice a autorizatiei de RSVTI

 

Art. 29. - Persoanele fizice ce doresc să fie autorizate ca RSVTI trebuie să aibă studii medii tehnice sau superioare tehnice si să fie calificate în una dintre meseriile următoare: maistru, tehnician, subinginer sau inginer.

Art. 30. - (1) Conditiile de studii si meserii de mai sus sunt exemplificative si nu limitative.

(2) Persoanele ce doresc să le fie eliberate autorizatii de RSVTI vor depune la inspectia teritorială ISCIR de care apartin următoarele acte:

a) cererea solicitantului de eliberare a autorizatiei de RSVTI;

b) copie de pe actul de identitate (carte/buletin de identitate, adeverintă de identitate);

c) copie de pe atestatul solicitantului, din care să rezulte că a absolvit un curs de perfectionare organizat în acest domeniu.

(3) Copia de pe atestatul depus de solicitanti poate fi legalizată la notarul public sau stampilată „pentru conformitate cu originalul” de un avocat sau consilier juridic definitiv.

(4) în cazul în care solicitantul prezintă la inspectia teritorială ISCIR, în vederea verificării pentru conformitate,

copii ale actelor solicitate însotite de originale, aceste copii nu mai trebuie legalizate sau stampilate conform alin. (3).

(5) Ridicarea autorizatiei se face cu prezentarea actului de identitate în original al titularului.

Art. 31. - (1) Autorizatia de RSVTI poate fi eliberată de către inspectiile teritoriale ISCIR numai în baza atestatului si nu a adeverintei obtinute în urma absolvirii unui curs de perfectionare profesională în domeniul ISCIR.

(2) Autorizatia de RSVTI se va achita la eliberare de către solicitant, pe baza tarifelor ISCIR.

Art. 32. - Autorizatia de RSVTI este eliberată de ISCIR pentru o persoană fizică si are valabilitate de maximum 2 ani, putând fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii atât în unitatea în care lucrează cu contract individual de muncă cu normă întreagă, cât si în alte unităti ce detin/exploatează echipamente/instalatii ISCIR, prin încheierea unor contracte cu timp partial de minimum două ore pe zi.

Art. 33. - Inspectiile teritoriale ISCIR vor elibera autorizatiile de RSVTI solicitantilor conform prezentelor conditii si le vor înregistra la Compartimentul de evidentă tehnică propriu.

Art. 34. - Înainte de eliberarea autorizatiei de RSVTI, pentru lămurirea oricăror neclarităti, situatii de incompatibilitate sau neconformităti ale actelor depuse, personalul de specialitate din cadrul inspectiilor teritoriale ISCIR va mai putea solicita orice alte informatii sau documente de la solicitanti.

Art. 35. - (1) În cazul neeliberării de către inspectiile teritoriale ISCIR a autorizatiei de RSVTI, în conditiile prezentei proceduri, se poate depune o plângere scrisă la unitatea centrală ISCIR, care se va solutiona cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Aceasta constituie procedura prealabilă obligatorie înainte ca plângerea să poată fi solutionată de instantă.

(3) Plângerea împotriva refuzului de a elibera autorizatia se depune în termen de 15 zile de la comunicarea primită de la inspectia teritorială ISCIR.

Art. 36. - Autorizatia de RSVTI este un document personal al persoanei fizice si nu poate fi retinut în original de persoanele juridice la care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL VI

Conditii de obtinere de către persoanele juridice a autorizatiei de RSVTI

 

Art. 37. - Persoanele juridice constituite în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, care doresc să execute serviciile stipulate în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006, trebuie să aibă prevăzută în obiectul de activitate al firmei prestarea de servicii în domeniul RSVTI.

Art. 38. - In prezent codurile precizate în CAEN (anexa la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997) si CPSA (anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor si serviciilor asociate activitătilor - CPSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 bis din 25 februarie 1999) pentru astfel de activităti sunt:

- 7430.17 Alte servicii de verificare si analiză tehnică, n.c.a.;

- 7484.16 Alte servicii prestate în principal întreprinderilor, n.c.a.

Art. 39. - Personalul de executie tehnică, angajat al persoanei juridice ce prestează către terti serviciile ca RSVTI, prevăzute în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006, trebuie să fie si el autorizat ca RSVTI de către ISCIR, în conditiile prezentei proceduri.

Art. 40. - (1) Persoanele juridice ce doresc să le fie eliberate autorizatii de RSVTI vor depune la inspectia teritorială ISCIR de care apartin următoarele acte:

a) cerere de eliberare a autorizatiei de RSVTI ca persoană juridică;

b) copie de pe actele de constituire ale societătii si de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) copie de pe autorizatiile de RSVTI ale personalului propriu angajat;

d) copie de pe actul de identitate (carte/buletin de identitate, adeverintă de identitate) al angajatilor proprii ca RSVTI;

e) adeverintă, în original, emisă de unitate pe numele fiecărui RSVTI, semnată de conducătorul unitătii si seful compartimentului personal, din care să rezulte că are angajati proprii ca RSVTI, cu contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp partial, pe durată nedeterminată sau determinată (în acest caz se va specifica exact întinderea contractului);

f) declaratie pe propria răspundere, în original, a angajatului ca RSVTI cu timp partial, dată olograf, din care să rezulte că acesta ca persoană fizică nu are contracte de muncă al căror timp de lucru însumat depăseste 12 ore pe zi.

(2) Copia de pe actele necesare ce vor fi depuse de solicitanti poate fi legalizată la notarul public sau stampilată „pentru conformitate cu originalul” de un avocat sau consilier juridic definitiv.

(3) În cazul în care solicitantul prezintă la inspectia teritorială ISCIR, în vederea verificării pentru conformitate, copii ale actelor solicitate însotite de originale, aceste copii nu mai trebuie legalizate sau stampilate conform alin. (2).

(4) Ridicarea autorizatiei se face cu prezentarea actului de identitate în original al titularului conducătorului unitătii sau al împuternicitului acestuia (va fi prezentată o procură în original care va rămâne la inspectia teritorială ISCIR).

Art. 41. - (1) Autorizatia de RSVTI pentru o persoană juridică este eliberată de inspectia teritorială ISCIR si are valabilitate de maximum 2 ani, putând fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii în domeniul RSVTI pentru alte persoane juridice.

(2) Autorizatia de RSVTI se va achita la eliberare de către solicitant, în baza tarifelor ISCIR.

Art. 42. - Inspectiile teritoriale ISCIR vor elibera autorizatiile RSVTI solicitantilor persoane juridice conform prezentelor conditii si le vor înregistra la Compartimentul de evidentă tehnică propriu.

Art. 43. - Înainte de eliberarea autorizatiei de RSVTI, pentru lămurirea oricăror neclarităti, situatii de incompatibilitate sau neconformităti ale actelor depuse, personalul de specialitate din cadrul inspectiei teritoriale ISCIR va mai putea solicita orice alte informatii sau documente de la solicitanti.

Art. 44. - În cazul neeliberării de către inspectiile teritoriale ISCIR a autorizatiei de RSVTI ca persoană juridică, în conditiile prezentei proceduri, se poate depune o plângere scrisă, urmându-se prevederile art. 35.

Art. 45. - În cazul în care persoanei fizice RSVTI ce a fost încadrată în unitatea autorizată să presteze servicii în acest domeniu i-a încetat din diferite motive contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial, unitatea si persoana fizică ce a îndeplinit functia de RSVTI sunt obligate fiecare să anunte în scris inspectia teritorială ISCIR de care apartin în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Art. 46. - În cazul în care persoana juridică autorizată să presteze servicii în acest domeniu rămâne fără niciun angajat propriu ca RSVTI, autorizatia persoanei juridice se suspendă până la eliminarea acestei neconformităti.

Art. 47. - Suspendarea autorizatiei detinute de persoana juridică autorizată să presteze servicii în domeniul RSVTI intră în vigoare în prima zi lucrătoare în care inspectia teritorială ISCIR a luat cunostintă de neîndeplinirea de către persoana juridică a obligatiei de a avea personal propriu autorizat ca RSVTI.

Art. 48. - Suspendarea autorizatiei de RSVTI În cazul specificat la art. 46 nu prelungeste termenul de valabilitate la care expiră autorizatia de RSVTI ca persoană juridică.

 

CAPITOLUL VII

Înregistrarea la inspectiile teritoriale ISCIR a unitătilor detinătoare de echipamente si instalatii din acest domeniu

 

Art. 49. - (1) Unitatea detinătoare de echipamente/ instalatii în domeniul ISCIR care are o persoană fizică angajată si desemnată ca RSVTI cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată determinată sau nedeterminată, pentru înregistrare trebuie să transmită la inspectia teritorială ISCIR de care apartine următoarele acte:

a) cerere adresată de unitatea detinătoare a echipamentelor/instalatiilor, prin care solicită luarea în evidentă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui RSVTI, persoană fizică, care este angajatul ei propriu;

b) copie de pe decizia conducerii unitătii detinătoare de echipamente/instalatii prin care s-a numit persoana fizică RSVTI;

c) evidenta centralizată, în original, semnată de conducătorul unitătii, a echipamentelor/instalatiilor ISCIR pe care le detine unitatea, conform tabelului de mai jos;

 

Nr. crt.

Denumirea instalatiei/

echipamentului

Nr. de fabricatie/

Anul de fabricatie

Nr. autorizatiei ISCIR

Parametrii

Scadenta

În functiune/ În conservare

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) adeverintă, în original, emisă de unitate pe numele RSVTI, semnată de conducătorul unitătii si seful compartimentului personal, din care să rezulte că acest RSVTI este angajat al unitătii cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată (în acest caz, se va specifica exact întinderea contractului);

e) copie de pe buletinul sau cartea de identitate a RSVTI;

f) copie de pe autorizatia de RSVTI a persoanei/ persoanelor propuse pentru functia de RSVTI, angajată/ angajate a/ale unitătii detinătoare de instalatii din domeniul ISCIR;

g) se recomandă persoanelor desemnate ca RSVTI care au absolvit si alte cursuri sau au studii legate de domeniul ISCIR să anexeze o copie de pe actele care dovedesc acest lucru.

(2) Copiile de pe actele depuse de unitătile solicitante pot fi legalizate la notarul public sau stampilate „pentru conformitate cu originalul” de un avocat sau consilier juridic definitiv.

(3) În cazul în care solicitantul prezintă la inspectia teritorială ISCIR, în vederea verificării pentru conformitate, copii ale actelor solicitate însotite de originale, aceste copii nu mai trebuie legalizate sau stampilate conform alin. (2).

Art. 50. - (1) În cazul în care persoanei fizice ce a fost încadrată în unitate ca RSVTI i-a încetat din diferite motive contractul individual de muncă cu normă întreagă la unitatea detinătoare de echipamente, aceasta este obligată să anunte în scris inspectia teritorială ISCIR de care apartine, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(2) Aceeasi obligatie de a anunta inspectia teritorială ISCIR, În cazul specificat la alineatul de mai sus, o are si unitatea detinătoare de echipamente/instalatii ISCIR.

(3) Unitatea ce detine/exploatează echipamente/instalatii ISCIR este obligată în acest caz să îsi angajeze de urgentă o altă persoană fizică ca RSVTI sau să încheie un contract cu o persoană juridică care să execute serviciile prevăzute în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006.

Art. 51. - Persoanele care sunt angajate ca RSVTI cu normă întreagă la o unitate mai pot presta această activitate si la alte unităti, în baza unor contracte individuale de muncă cu timp partial, timpul total de lucru neputând depăsi 12 ore de zi.

Art. 52. - (1) Unitatea detinătoare de echipamente/ instalatii în domeniul ISCIR care are angajată o persoană fizică desemnată ca RSVTI cu contract individual de muncă cu timp partial, pe durată determinată sau nedeterminată, pentru înregistrare trebuie să transmită la inspectia teritorială ISCIR de care apartine următoarele acte:

a) cerere adresată de unitatea detinătoare a echipamentelor/instalatiilor, prin care solicită luarea în evidentă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui RSVTI, persoana fizică ce este angajatul ei propriu;

b) copie de pe decizia conducerii unitătii detinătoare de echipamente/instalatii prin care s-a numit persoana fizică RSVTI;

c) evidenta centralizată, în original, semnată de conducătorul unitătii, a echipamentelor/instalatiilor ISCIR pe care le detine unitatea, conform tabelului de mai jos;

 

Nr. crt.

Denumirea instalatiei/

echipamentului

Nr. de fabricatie/

Anul de fabricatie

Nr. autorizatiei ISCIR

Parametrii

Scadenta

În functiune/

În conservare

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) adeverinta, în original, emisă de unitate pe numele timp partial, pe durată nedeterminată sau determinată (în

RSVTI, semnată de conducătorul unitătii si seful acest caz, se va specifica exact întinderea contractului); compartimentului personal, din care să rezulte că acest RSVTI e) copie de pe buletinul sau cartea de identitate a este angajat al unitătii cu contract individual de muncă, cu RSVTI;

f) copie de pe autorizatia de RSVTI a persoanei propuse pentru functia de RSVTI, angajată a unitătii detinătoare de instalatii din domeniul ISCIR;

g) se recomandă persoanelor desemnate ca RSVTI care au absolvit si alte cursuri sau au studii legate de domeniul ISCIR să anexeze o copie de pe actele care dovedesc acest lucru;

h) declaratie pe propria răspundere a angajatului ca RSVTI cu timp partial, dată olograf, din care să rezulte că această persoană fizică nu are contracte de muncă al căror timp de lucru însumat depăseste 12 ore pe zi.

(2) Copiile de pe actele depuse de unitătile solicitante pot fi legalizate la notarul public sau stampilate „pentru conformitate cu originalul” de un avocat sau consilier juridic definitiv.

(3) În cazul în care solicitantul prezintă la inspectia teritorială ISCIR, în vederea verificării pentru conformitate, copii ale actelor solicitate însotite de originale, aceste copii nu mai trebuie legalizate sau stampilate conform alin. (2).

Art. 53. - (1) În cazul în care persoanei fizice ce a fost încadrată în unitate ca RSVTI i-a încetat din diferite motive contractul individual de muncă cu timp partial la unitatea detinătoare de echipamente, aceasta este obligată să anunte în scris inspectia teritorială ISCIR de care apartine, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(2) Aceeasi obligatie de a anunta inspectia teritorială ISCIR, În cazul specificat la alin. (1), o are si unitatea detinătoare de echipamente/instalatii ISCIR.

(3) Unitatea ce detine/exploatează echipamente/instalatii ISCIR este obligată în acest caz să îsi angajeze de urgentă o altă persoană fizică ca RSVTI sau să încheie un contract cu o persoană juridică care să execute serviciile prevăzute ia art. 3 din Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006.

Art. 54. - Timpul total de lucru al unei persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp partial, conform Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003,

trebuie să fie de minimum 2 ore pe zi si nu trebuie să depăsească 12 ore pe zi.

Art. 55. - (1) Dacă unitatea detinătoare a echipamentelor/instalatiilor ISCIR încheie un contract de prestări servicii cu o altă persoană juridică autorizată să presteze servicii în domeniul RSVTI, ce va executa serviciile stipulate la art. 3 din Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006, atunci unitatea va transmite pentru înregistrare la inspectia teritorială ISCIR de care apartine următoarele acte:

a) cerere adresată către ISCIR de unitatea detinătoare a echipamentelor/instalatiilor, prin care solicită luarea în evidentă la ISCIR ca unitate ce beneficiază de serviciile de întretinere si evidentă a instalatiilor de către o persoană juridică autorizată să presteze servicii în domeniul RSVTI;

b) copie de pe decizia conducerii unitătii detinătoare de echipamente/instalatii prin care se numeste persoana juridică autorizată ca RSVTI ce va asigura serviciile în acest domeniu;

c) copie de pe contractul dintre unitatea detinătoare de echipamente/instalatii ISCIR si persoana juridică autorizată ca RSVTI care va asigura serviciile în acest domeniu si care prestează către terti serviciile prevăzute în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 (poate fi exclusă suma/valoarea contractului; este obligatorie identificarea într-o anexă la contract a persoanelor fizice angajate din partea prestatorului, autorizate ca RSVTI, care vor realiza efectiv lucrările de servicii în favoarea detinătorului de echipamente/instalatii);

d) copie de pe autorizatia de RSVTI a persoanei juridice ce îi conferă dreptul de a presta servicii în acest domeniu;

e) evidenta centralizată a echipamentelor/instalatiilor ISCIR pe care le detine unitatea, în original, semnată de conducătorul unitătii detinătoare, conform tabelului de mai jos;

 

Nr. crt.

Denumirea instalatiei/

echipamentului

Nr. de fabricatie/

Anul de fabricatie

Nr. autorizatiei ISCIR

Parametrii

Scadenta

În functiune/

În conservare

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) adeverinta în original, emisă de prestator pe numele RSVTI, semnată de conducătorul unitătii si de seful compartimentului personal, din care să rezulte că este angajat al unitătii cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial, pe durată nedeterminată sau determinată (în acest caz, se va specifica exact durata contractului);

g) copie de pe buletinul sau cartea de identitate a persoanei ori persoanelor care se vor ocupa din partea prestatorului de unitatea detinătoare de instalatii din domeniul ISCIR:

h) copie de pe autorizatia de RSVTI a persoanei/ persoanelor fizice care se va/vor ocupa din partea prestatorului de unitatea detinătoare de instalatii din domeniul ISCIR;

i) declaratia pe propria răspundere a angajatilor cu timp partial, în original, dată olograf, din care să rezulte că aceste persoane fizice nu au contracte individuale de muncă al căror timp de lucru însumat depăseste 12 ore pe zi.

(2) Copiile de pe actele depuse de unitătile solicitante pot fi legalizate la notarul public sau stampilate „pentru conformitate cu originalul” de un avocat sau consilier juridic definitiv.

(3) În cazul în care solicitantul prezintă la inspectia teritorială ISCIR, în vederea verificării pentru conformitate, copii ale actelor solicitate însotite de originale, aceste copii nu mai trebuie legalizate sau stampilate conform alin. (2).

Art. 56. - (1) În cazul în care unitătii ce detine echipamentele/instalatiile din domeniul ISCIR i-a încetat din diferite motive contractul de prestări servicii cu persoana juridică autorizată ca RSVTI, această unitate este obligată să anunte în scris inspectia teritorială ISCIR despre acest lucru, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(2) Aceeasi obligatie revine si persoanei juridice autorizate ca RSVTI În cazul specificat la alin. (1).

(3) Unitatea este obligată în acest caz să îsi angajeze de urgentă o altă persoană fizică ca RSVTI sau să încheie un contract cu o altă persoană juridică autorizată ca RSVTI, care să execute serviciile prevăzute la art. 3 din Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006.

Art. 57. - (1) Autorizatia de RSVTI eliberată de ISCIR pentru persoanele fizice angajate la o persoană juridică ce execută serviciile prevăzute în Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 are valabilitate de maximum 2 ani.

(2) Autorizatia poate fi utilizată de posesorul acesteia pentru prestarea de servicii atât în unitatea în care lucrează cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial, încheiat pe durată nedeterminată ori determinată, cât si în alte unităti ce detin/exploatează echipamente/instalatii ISCIR, cu respectarea conditiilor legale.

Art. 58. - Persoanele fizice angajate ale persoanei juridice care desfăsoară astfel de activităti în domeniul RSVTI vor trebui să respecte procedura de autorizare ca RSVTI, specificată în prezenta procedură.

 

CAPITOLUL VIII

Analiza cererilor de autorizare ca RSVTI

 

Art. 59. - Inspectiile teritoriale ISCIR vor elibera autorizatiile de RSVTI, solutionând cererile depuse pentru dobândirea calitătii de RSVTI cu respectarea tuturor conditiilor legale în domeniu.

Art. 60. - În cazul persoanelor juridice, ISCIR va verifica actele constitutive ale persoanei juridice prestatoare de acest tip de activităti si va controla dacă acestea au trecut în obiectul de activitate, conform codurilor CAEN si CPSA, acest tip de activităti.

Art. 61. - Inspectiile teritoriale ISCIR vor analiza fiecare cerere, vor urmări ca dosarele depuse să fie admise pentru autorizare numai dacă îndeplinesc toate conditiile stabilite prin ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR, prescriptiile tehnice si celelalte dispozitii legale.

Art. 62. - Nerespectarea conditiilor stabilite prin prezenta procedură, lipsa anumitor documente din dosarul solicitantului si existenta unor documente completate partial, nesemnate, cu stersături, corecturi sau care nu îndeplinesc

conditiile de fond si formă stabilite prin prezenta procedură pot duce la respingerea solicitării de a participa la examinarea de către ISCIR în vederea dobândirii atestatului în domeniul RSVTI sau/si de a i se elibera autorizatia de RSVTI.

Art. 63. - În vederea solutionării cererilor depuse pentru dobândirea calitătii de RSVTI si respectarea tuturor conditiilor legale în domeniu, pentru verificarea faptului că persoanele care vor dobândi această calitate corespund din punctul de vedere al conditiilor stabilite, al nivelului de pregătire necesar într-o astfel de activitate, precum si verificarea cunoasterii de către solicitanti a conditiilor de exploatare în sigurantă a echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, ISCIR va mai putea solicita orice alte informatii sau documente din partea solicitantilor.

Art. 64. - Eliberarea atestatelor se face de către ISCIR prin centrul de formare profesională, iar eliberarea autorizatiilor de RSVTI se face de către inspectiile teritoriale ISCIR.

Art. 65. - (1) Verificarea dosarelor, examinarea si eliberarea atestatelor se taxează si se încasează de către ISCIR-CFP, conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Verificarea dosarelor si eliberarea autorizatiilor de RSVTI se taxează si se încasează de către inspectiile teritoriale ISCIR, conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 66. - (1) Toate dosarele privind eliberarea autorizatiei de RSVTI vor fi arhivate la nivelul compartimentelor de evidentă tehnică din cadrul inspectiilor teritoriale ISCIR.

(2) Este interzisă descompletarea sau restituirea actelor din dosar.

(3) Dosarul candidatilor va cuprinde numai copii de pe documentele originale solicitate, singurele documente originale fiind cele specificate expres în prezenta procedură.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 67. - ISCIR este organul de specialitate al statului care verifică respectarea dispozitiilor legale în domeniul ISCIR si poate aplica sanctiuni, după caz.

Art. 68. - Încălcarea dispozitiilor prezentei proceduri atrage, după caz, răspunderea materială, contraventională, civilă sau penală a celor vinovati.

Art. 69. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul cu atributii de control din cadrul ISCIR.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si aplicare a contraventiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

(3) Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din

care face parte angajatul ISCIR (agentul constatator) care a aplicat sanctiunea, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.

(4) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de către organul din care face parte angajatul ISCIR care a aplicat sanctiunea, de îndată, judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Art. 70. - Judecătoria va fixa termenul de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Art. 71. - Dispozitiile privind contraventiile din prezenta procedură se întregesc cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 72. - Sanctiunile contraventionale aplicabile În cazul nerespectării ordinelor inspectorului de stat si/sau a prescriptiilor tehnice ISCIR sunt principale si complementare.

Art. 73. - Sanctiunea contraventională principală aplicabilă persoanelor care încalcă dispozitiile legale este avertismentul scris.

Art. 74. - (1) Sanctiunile contraventionale complementare aplicabile persoanelor ce încalcă dispozitiile legale în acest domeniu sunt:

a) suspendarea autorizatiei de RSVTI pe o perioadă de maximum 6 luni;

b) retragerea autorizatiei de RSVTI;

c) oprirea functionării instalatiilor/echipamentelor ISCIR si/sau sigilarea echipamentelor/instalatiilor.

(2) Dacă în urma verificărilor desfăsurate de către ISCIR, înaintea expirării termenului de sanctionare, se constată că persoana în cauză nu a intrat în legalitate, suspendarea autorizatiei se poate prelungi pentru încă 6 luni, prelungirea sanctiunii putându-se realiza până la îndeplinirea tuturor conditiilor legale de către persoana sanctionată.

Art. 75. - (1) Persoanei fizice sau juridice care încalcă prevederile art. 45 îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si retragerea autorizatiei de RSVTI.

(2) Persoanei fizice care încalcă prevederile art. 50 alin. (1) sau ale art. 53 alin. (1) îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si retragerea autorizatiei de RSVTI.

(3) Persoanei juridice care încalcă prevederile art. 50 alin. (2), art. 53 alin. (2) sau ale art. 56 alin. (1) îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se pot adăuga ca sanctiune complementară si oprirea echipamentelor/instalatiilor si sigilarea acestora.

(4) Persoanei juridice care încalcă prevederile art. 56 alin. (2) îi va fi aplicat ca sanctiune principală avertismentul, la care se poate adăuga ca sanctiune complementară si

suspendarea autorizatiei de RSVTI pe o perioadă de maximum 6 luni, cu respectarea prevederilor art. 74.

(5) Institutiile publice, institutiile/unitătile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si exploatează instalatii si echipamente din domeniul ISCIR si încalcă obligatia de a avea personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalatiilor (RSVTI), în raport cu numărul si complexitatea instalatiilor, vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006, cu oprirea din functiune a echipamentelor/ instalatiilor detinute.

Art. 76. - Suspendarea autorizatiei de RSVTI se poate face pe o perioadă care nu poate depăsi termenul de valabilitate a acesteia.

Art. 77. - Pentru una si aceeasi contraventie se pot aplica numai o sanctiune contraventională principală si una sau mai multe sanctiuni complementare.

Art. 78. - Personalul cu atributii de control din cadrul ISCIR poate fixa prin procesul-verbal si un termen limită pentru remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

Art. 79. - Constituie infractiune conform art. 243 din Codul penal si se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală ruperea ori distrugerea sigiliilor aplicate pe instalatii/echipamente de către personalul cu atributii de control din cadrul ISCIR.

Art. 80. - (1) Exercitarea fără drept a ocupatiei de RSVTI ori exercitarea acesteia în alte conditii decât cele legale constituie infractiune în conformitate cu prevederile art. 281 din Codul penal.

(2) Prin exercitarea fără drept a ocupatiei de RSVTI se întelege orice activitate de supraveghere, întretinere si/sau înregistrare a instalatiilor/echipamentelor supuse controlului ISCIR si identificate în prescriptiile tehnice ISCIR, desfăsurată de către o persoană fizică sau juridică fără a avea autorizatie valabilă emisă de ISCIR.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 81. - Persoanele fizice care au fost autorizate ca RSVTI si detin deja o autorizatie în acest sens, dacă doresc să desfăsoare si activitătile precizate în ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 147/2006 si nr. 253/2006, cu modificările si completările ulterioare, vor participa în mod obligatoriu la un curs de perfectionare în acest domeniu, urmând a fi autorizate în conformitate cu prezenta procedură.

Art. 82. - După expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de RSVTI obtinute conform prezentei proceduri, în vederea prelungirii autorizatiei, persoanele care doresc să presteze în continuare serviciile de RSVTI vor trebui să participe la un curs de perfectionare, după care vor fi evaluate de o comisie ISCIR.

Art. 83. - Autorizarea persoanelor juridice se va tarifa orar, luându-se în considerare un timp maxim de analiză a dosarului de 8 ore.

Art. 84. - Prezenta procedură intră în vigoare la data emiterii ei si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI I.S.C.I.R.

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

Inspectia Teritorială I.S.C.I.R................................................................

 

Model de autorizatie pentru persoanele juridice care prestează servicii de supraveghere si verificare tehnică a instalatiilor

 

Nr. ....................................

 

Loc timbru securizat

 

 

 

 

 

AUTORIZATIE

pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor

(conform Procesului-verbal nr................)

 

            1. Persoana juridică:

            Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................................................

            Adresa .................................................................................................................................................................................

            CUI .......................................................

            J ............/.............../..............................

 

            2. Domeniul autorizatiei:

            - supravegherea si verificarea echipamentelor/instalatiilor ISCIR din dotarea sau folosinta detinătorilor/utilizatorilor de instalatii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR.

 

            3. Personalul autorizat:

            • Operator - responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) ........................................

 

Mentiuni:

Modificarea datelor din prezenta autorizatie este anuntată de către titularul prezentului document la inspectia teritorială ISCIR care a eliberat-o, în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Posesorul prezentei autorizatii are obligatiile si răspunderile prevăzute în prescriptiile tehnice ISCIR si în celelalte dispozitii legale în domeniu; acesta răspunde împreună cu detinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru aplicarea acestor prevederi legale specifice.

Inspectia teritorială ISCIR care a eliberat autorizatia poate să o suspende sau să o retragă, în baza documentului de constatare a încălcării prescriptiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispozitii legale în acest domeniu.

La expirarea autorizatiei posesorul acesteia poate solicita reautorizarea.

Neanuntarea de către titularul prezentei autorizatii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea unor modificări ale datelor din prezentul document, la inspectia teritorială ISCIR care a eliberat acest act duce la retragerea prezentei autorizatii începând cu a 16-a zi lucrătoare.

Termenul de valabilitate a autorizatiei .......................................

 

Inspector-sef,

.............................

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea conditiilor minime de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în România la posturi de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau

produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001,

având în vedere prevederile Directivei 98/22/CE din 15 aprilie 1998 care stabileste conditiile minime de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 95.293 din 22 august 2006 al Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia fitosanitară si inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, asigură că inspectiile fitosanitare prevăzute la art. 13 lit. c) din Directiva 2000/29/CE pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte listate în anexa V, partea B a respectivei directive si care provin din tări terte, care sunt desfăsurate la posturile de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, îndeplinesc cel putin conditiile minime stabilite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 98/22/CE care stabileste conditiile minime de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspectie, altele decât cele de la

1. Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală din posturile de inspectie prevăzute la art. 1 din ordin au:

- autoritate în realizarea sarcinilor;

- competentă tehnică, în special în detectarea si diagnosticarea organismelor dăunătoare;

- cunostinte în identificarea organismelor dăunătoare sau acces la informatii;

- acces la facilităti administrative de inspectie si testare, instrumente si echipament adecvate, astfel cum este specificat la pct. 3;

- acces la facilităti pentru depozitarea adecvată si carantinarea mărfurilor si, atunci când este necesar, pentru distrugerea (sau alt tratament corespunzător), în totalitate sau a unei părti, a mărfii interceptate;

- la dispozitie:

locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia fitosanitară, comunică imediat Comisiei toate prevederile prezentului ordin. Comisia informează celelalte state membre despre aceasta.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 80/2000 pentru aprobarea Normei privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 august 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

a) instructiuni nationale de inspectie actualizate bazate pe legislatia natională, scrise, asa cum s-a stabilit în cadrul legislatiei comunitare;

b) un set de instructiuni comunitare actualizat pentru expertii si pentru inspectorii nationali, prevăzuti la art. 21 alin. (6) din Directiva 2000/29/CE;

c) legislatia comunitară privind sănătatea plantelor, actualizată;

d) o listă actualizată cu adresele si numerele de telefon ale laboratoarelor specializate aprobate oficial pentru desfăsurarea testelor de determinare a prezentei organismelor dăunătoare sau pentru identificarea organismelor dăunătoare. O procedură adecvată va fi pusă în practică pentru a asigura integritatea si securitatea probelor atunci când sunt deplasate către laborator si în timpul procesului de testare;

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 626.

 

ANEXĂ

 

CONDITIILE MINIME

de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în România la posturi de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte

 

e) informatii actualizate privind transporturile de plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte, care au fost supuse:

- interceptiei oficiale;

- testelor oficiale în laboratoare specializate, împreună cu rezultatele lor, cu conditia ca această informatie să fie relevantă inspectiilor fitosanitare pentru locul în care acestea sunt desfăsurate;

- programului stabilit de inspectii fitosanitare adaptat cât de repede cu putintă, astfel încât să corespundă necesitătilor actuale, în lumina noilor riscuri privind sănătatea plantelor sau a oricăror schimbări în cantitatea/volumul plantelor, produselor vegetale ori altor obiecte oferite spre introducere la posturile de inspectie prevăzute la art. 1 din ordin.

2. Inspectorii fitosanitari din cadrul inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală implicati de fapt în desfăsurarea inspectiilor din posturile de inspectie prevăzute la art. 1 din ordin au:

- competentă tehnică în special în detectarea organismelor dăunătoare;

- cunostinte în identificarea organismelor dăunătoare sau acces ia informatii, ca parte a calificării lor prevăzute în art. 2 alin. (1) lit. i) din Directiva 2000/29/CE, si au în mod direct disponibilă informatia prevăzută la pct. 1 liniuta a sasea.

3. Facilitătile, instrumentele si echipamentele prevăzute la pct. 1 au cel putin:

a) în ceea ce priveste facilitătile administrative:

- un sistem rapid de comunicare cu:

• Directia fitosanitară, unitătile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

• laboratoarele specializate prevăzute la pct. 1;

• autoritătile vamale;

• Comisia Europeană;

• alte state membre;

- un sistem de multiplicare a documentelor;

b) în ceea ce priveste facilitătile de inspectie:

- suprafete adecvate pentru inspectie, după cum este necesar;

- iluminare adecvată;

- masa (mese) de inspectie;

- echipament adecvat pentru:

• inspectii vizuale;

• dezinfectarea spatiilor si echipamentului folosit în inspectiile fitosanitare;

• pregătirea probelor pentru posibile viitoare teste în laboratoarele specializate prevăzute la pct. 1;

c) în ceea ce priveste facilitătile pentru prelevarea probelor din mărfuri:

- material adecvat pentru identificarea individuală si ambalarea fiecărei probe;

- material adecvat de ambalare pentru expedierea probelor la laboratoarele specializate prevăzute la pct. 1;

- sigilii;

- stampile oficiale;

- iluminare adecvată.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind controlul si certificarea calitătii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic

 

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare a proiectului de ordin privind controlul si certificarea calitătii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic nr. 90.976 din 6 septembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Semintele soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic se supun unor teste în vederea certificării oficiale.

(2) Testarea semintelor se efectuează în conformitate cu metodele internationale acceptate în laboratoare oficiale ori acreditate în România sau în statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Esantioanele care se testează se prelevează oficial de către esantionorii inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor (ITCSMS) si ai Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS).

(4) Contravaloarea testelor prevăzute la alin. (2) se suportă de operatorul economic detinător al semintelor supuse certificării.

Art. 2. - Directia selectie vegetală si Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale asigură respectarea regulilor si normelor tehnice în vigoare privind controlul si certificarea semintelor din soiuri nemodificate genetic împotriva riscului de impurificare varietală cu soiuri modificate genetic.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 631.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere dispozitiile art. 28 alin. (5) lit. a) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvemului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special, denumite în continuare institutii financiare nebancare, si reglementează nivelul minim al fondurilor proprii ale institutiilor financiare nebancare, precum si metoda de calcul si de raportare a acestora.

Art. 2. - Fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare sunt formate din capital propriu si capital suplimentar, din care se deduc elementele prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 3. - (1) Capitalul propriu al institutiilor financiare nebancare cuprinde:

a) capital social subscris si vărsat/capital de dotare;

b) prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni;

c) rezerva legală;

d) rezerve statutare sau contractuale;

e) alte rezerve, cu exceptia celor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile ale institutiei financiare nebancare;

f) rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat;

g) profitul interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu conditia să fie net de orice obligatii previzibile si să fie verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele elemente:

a) sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentând dividende, participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, până la data aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor;

b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;

c) rezultatul exercitiului financiar curent reprezentând pierdere;

d) repartizarea profitului;

e) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

f) valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare;

g) valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si a altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial;

h) valoarea netă a fondului comercial;

i) avansuri aferente imobilizărilor necorporale;

j) actiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social;

k) valoarea operatiunilor efectuate în conditii de favoare, dacă este cazul.

Art. 4. - (1) Capitalul suplimentar se compune din:

a) rezerve si fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile;

b) rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale si a altor reevaluări efectuate potrivit legii;

c) împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispozitia institutiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate;

d) alte elemente, de natura fondurilor si/sau rezervelor. (2) Pentru a fi incluse în capitalul suplimentar,

elementele mentionate la alin. (1) lit. d) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) sunt la dispozitia institutiei financiare nebancare pentru a fi utilizate imediat si fără restrictii în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activitătii de creditare;

b) sunt înregistrate în evidentele contabile ale institutiei financiare nebancare;

c) nivelul lor este stabilit de organele abilitate ale institutiei financiare nebancare.

Art. 5. - (1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor deduce din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii sumele reprezentând participatii în alte entităti, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate si alte creante de aceeasi natură fată de respectivele entităti.

(2) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor lua în calcul numai acele împrumuturi subordonate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) numai sumele integral trase pot fi luate în calcul;

b) În cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadenta initială trebuie să fie de cel putin 5 ani;

c) În cazul împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitării rambursării;

d) la calcului nivelului fondurilor proprii, volumul împrumuturilor subordonate va fi redus gradual cu cel putin 5 ani înaintea scadentei, prin aplicarea unor cote procentuale anuale egale;

e) contractele de împrumut să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei în alte circumstante decât lichidarea institutiei financiare nebancare;

f) În cazul lichidării institutiei financiare nebancare, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii si nu vor fi rambursate până când restul datoriilor nu au fost achitate.

Art. 6. - (1) Institutiile financiare nebancare determină lunar nivelul fondurilor proprii, potrivit dispozitiilor prezentei norme, pe baza datelor înscrise în balanta de verificare întocmită pentru sfârsitul fiecărei luni.

(2) Institutiile financiare nebancare raportează trimestrial, în format letric si electronic, la Banca Natională a României - Directia supraveghere, nivelul fondurilor proprii, în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 7. - Institutiile financiare nebancare vor mentine permanent nivelul fondurilor proprii cel putin la nivelul capitalului minim aplicabil prevăzut în reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 8. - Pentru calculul indicatorilor a căror determinare se face în functie de fondurile proprii, institutiile financiare nebancare vor utiliza nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

Art. 9. - (1) În cazul în care, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor, nivelul fondurilor proprii ale institutiei financiare nebancare la data de 31 decembrie se modifică, raportările aferente fondurilor proprii si indicatorilor care se determină în functie de nivelul acestora, aferente ultimei luni a exercitiului financiar precedent si fiecărui trimestru din perioada scursă de la începutul anului si până la data aprobării situatiilor financiare anuale, vor fi refăcute si retransmise Băncii Nationale a României - Directia supraveghere.

(2) Raportările la care se face referire la alin. (1) vor fi retransmise, în format letric si electronic, în termen de 25 de zile calendaristice de la data limită de depunere a situatiilor financiare anuale la organele în drept.

Art. 10. - (1) Institutiile financiare nebancare care intră sub incidenta prevederilor art. 64 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, care nu îndeplinesc cerinta privind nivelul minim al fondurilor proprii, conform prevederilor art. 7 din prezenta normă, trebuie să atingă acest nivel în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării lor în Registrul special.

(2) în perioada de 6 luni prevăzută la alin. (1) nivelul fondurilor proprii ale institutiilor financiare nebancare în cauză nu poate scădea sub nivelul înregistrat la data înscrierii acestor entităti în Registrul special.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor sau, după caz, a măsurilor prevăzute în titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 16.

 

Formular de calcul si raportare a nivelului fondurilor proprii

 

Denumirea institutiei financiare nebancare:

Data raportării:

 

 

Ron

Elemente luate în calcul

Nr.

Rând

Valoare

Capital social subscris si vărsat/capital de

1

 

Prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni

2

 

Rezerva legală

3

 

Rezerve statutare sau contractuale

4

 

Alte rezerve, cu exceptia celor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile

5

 

Rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat

6

 

Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu conditia să fie net de orice obligatii previzibile si să fie verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare

7

 

Total (rd 11a rd.7)

8

 

Sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentând dividende, participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, până ia data aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor

9

 

Rezultatul reportat reprezentând pierdere

10

 

Rezultatul exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

11

 

Repartizarea profitului

12

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire

13

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare

14

 

Valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial

15

 

Valoarea netă a fondului comercial

16

 

Avansuri aferente imobilizărilor necorporale

17

 

Actiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social

18

 

Valoarea operatiunilor efectuate în conditii de favoare (dacă este cazul)

19

 

Total (rd 9 la rd.19)

20

 

Capital propria (rd.8 - rd.20)

21

 

Rezerve si fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile

22

 

Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale si a altor reevaluări efectuate potrivit

23

 

împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispozitia institutiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate

24

 

Alte elemente, de natura fondurilor si/sau rezervelor, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art.4, alin.2 *

25

 

Capital suplimentar (total rd.22 la rd. 25)

26

 

Sume reprezentând participatii în alte entităti, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate si ahe creante de aceeasi natură fată de respectivele entităti

27

 

Fonduri proprii (rd.21 + rd.26 - rd.27)

28

 

*) Defalcarea elementelor de la rândul 25

 

Ron

Elemente luate-calcul

Nr.

Valoarea

Alte elemente care îndeplinesc conditiile prevăzute la art.4, alin.2, din care:

25

 

- ........................................

 

 

- ........................................

 

 

- ........................................

 

 

 

Conducătorul Institutiei Financiare Nebancare

(numele, prenumele si semnătura)

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil (numele, prenumele si semnătura)

 

 

 

Întocmit

(numele, prenumele, telefon)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere dispozitiile art. 28 alin. (5) lit. b) si c) si ale art. 69 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Leqea nr. 266/2006,

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine, înscrise în Registrul special, denumite în continuare institutii financiare nebancare, si reglementează limitele maxime de expunere fată de contrapartide a acestor entităti.

Art. 2. - în scopul aplicării prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. expunere - orice risc al unei institutii financiare nebancare, efectiv sau potential, evidentiat în bilant sau în afara bilantului, care decurge din tranzactii încheiate cu o contrapartidă, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare etc), leasing financiar, emiterea de garantii si asumarea de angajamente, inclusiv garantarea creditului, alte forme de finantare de natura creditului, investitii în actiuni si alte valori mobiliare, alte participatii de natura imobilizărilor financiare, alte plasamente;

2. expunere brută - valoarea activelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, provizioane, precum si a elementelor din afara bilantului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1b;

3. expunere netă din active bilantiere - valoarea expunerii brute a activelor bilantiere, ponderată în functie de gradul de risc de credit al acestora, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1a;

4. expunere netă din elemente din afara bilantului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilantului, transformate în echivalent credit, ponderată în functie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1a;

5. expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilantiere si din elemente din afara bilantului ale unei institutii financiare nebancare;

6. un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice si/sau entităti cu ori fără personalitate juridică, fată de care institutia financiară nebancară are o expunere si care constituie:

a) un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

b) între care nu există o relatie de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăti de rambursare a creditului acordat de institutia financiară nebancară;

7. controlul direct si/sau indirect al unei entităti asupra unei alte entităti se prezumă a fi exercitat, fără a fi limitativ, în următoarele situatii:

a) prima entitate detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cea de-a doua entitate;

b) prima entitate are dreptul de numire sau revocare a majoritătii membrilor organelor de administrare sau de control ori a majoritătii conducătorilor celei de-a doua entităti si este în acelasi timp actionar sau asociat al acesteia;

c) prima entitate are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra celei de-a doua entităti, la care este actionar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;

d) prima entitate este actionar sau asociat al celei de-a doua entităti si controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;

8. grup - mai multe entităti reunite după criterii stabilite de institutiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel putin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care sa răspundă cerintelor prezentei norme;

9. persoană aflată în relatii speciale cu institutia financiară nebancară, reprezentând o entitate sau un grup:

a) administratorii institutiei financiare nebancare, conducătorii, precum si persoanele fizice desemnate să reprezinte societătile care au calitatea de auditor financiar al institutiei financiare nebancare;

b) auditorul financiar al institutiei financiare nebancare;

c) administratorii persoanelor juridice ce exercită controlul asupra institutiei financiare nebancare;

d) orice actionar semnificativ al institutiei financiare nebancare;

e) orice entitate la al cărei capital social institutia financiară nebancară are o participatie de cel putin 10%;

f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) si d), după caz;

10. familie - sotii, rudele si afinii de gradul întâi;

11. operatiune în conditii de favoare - operatiune ale cărei clauze contractuale agreate de părti nu reflectă conditiile de piată existente la data încheierii tranzactiei, conducând la înregistrarea de către institutia financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relatiei cu clientul în cauză, si care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clientii săi;

12. zona A - toate statele membre si toate celelalte tări care sunt membre cu drepturi depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică (OECD), precum si acele tări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar International (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum si România. Orice tară care îsi reesalonează datoria publică externă este exclusă din zona A pe o perioadă de 5 ani;

13. zona B - toate tările care nu sunt incluse în zona A;

14. institutii de credit din zona A - toate institutiile de credit autorizate în statele membre, inclusiv sucursalele lor în tări terte, si toate societătile private si institutiile publice care corespund definitiei institutiei de credit si autorizate în alte tări din zona A, inclusiv sucursalele for, precum si toate institutiile de credit autorizate în România, în conformitate cu normele Băncii Nationale a României care reglementează autorizarea institutiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;

15. institutii de credit din zona B - toate societătile private si institutiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definitiei institutiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;

16. bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, Corporatia Financiară Internatională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investitii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul European de Investitii, Corporatia Interamericană de Investitii si Agentia de Garantare Multilaterală a Investitiilor.

Art. 3. - Institutiile financiare nebancare vor putea efectua operatiuni în conditii de favoare numai în conformitate cu prevederile normelor interne aprobate de consiliul de administratie al acestora.

 

CAPITOLUL II

Expuneri mari

 

Art. 4. - (1) Expunerea unei institutii financiare nebancare fată de „un singur debitor” este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăseste 10% din fondurile proprii ale institutiei financiare nebancare.

(2) Expunerea unei institutii financiare nebancare fată de o persoană aflată în relatii speciale cu aceasta este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăseste 10% din fondurile proprii ale institutiei financiare nebancare.

(3) Otice operatiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, în sensul alin. (1) si (2), va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administratie al institutiei financiare nebancare. Competenta de aprobare a majorării expunerilor mari poate fi delegată de consiliul de administratie conducerii institutiei financiare nebancare, cu conditia ca limita maximă de majorare a expunerii să fie prestabilită de consiliul de administratie.

(4) În cazul în care contrapartida este o persoană aflată în relatii speciale cu institutia financiară nebancară, consiliul de administratie va putea aproba o operatiune ce conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în conditiile în care decizia este luată de majoritatea membrilor consiliului de administratie, partea interesată, dacă este cazul, abtinându-se de la vot.

Art. 5. - Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri administrative si evidente operative, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:

a) identificării si înregistrării tuturor expunerilor mari fată de un singur debitor si fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia financiară nebancară si a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definitiile si cu cerintele din prezentele norme si din normele interne, precum si pentru monitorizarea acestor expuneri în functie de politica proprie în materie de expuneri;

b) alocării de coduri care să permită institutiei financiare nebancare identificarea unică a fiecărui grup reprezentând un singur debitor si/sau persoane aflate în relatii speciale cu aceasta, precum si identificarea fiecărui membru al acestui grup.

Art. 6. - (1) Valoarea netă a expunerilor mari înregistrate de o institutie financiară nebancară fată de toate persoanele aflate în relatii speciale cu aceasta fiu va depăsi 25% din valoarea fondurilor proprii.

(2) Totalul expunerilor mari nete ale unei institutii financiare nebancare înscrise în coloana 5 din anexa nr. 4, înregistrate fată de un singur debitor si fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia financiară nebancară, nu va depăsi 600% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

(3) În cazul în care o expunere fată de un client este garantată de o tertă parte, institutiile financiare nebancare pot considera expunerea în cauza, pentru scopul aplicării prezentei norme, ca fiind înregistrată fată de terta parte si nu fată de client, dacă expunerea este garantată direct, expres, irevocabil si neconditionat de către această tertă parte.

Art. 7. - Expunerea agregată înregistrată de o institutie financiară nebancară nu poate depăsi 1500% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

Art. 8. - (1) Institutiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere toate expunerile mari, în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) si (2), precum si expunerea agregată, conform formularelor prezentate în anexele nr. 4 si 5. Modul de calcul al expunerilor este prezentat în anexele nr. 2 si 3.

(2) Raportarea se va efectua, în format letric si electronic, în termen de 25 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care aceasta se întocmeste.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 9. - (1) Institutiile financiare nebancare care intră sub incidenta prevederilor art. 64 alin. (1) din Ordonanta Guvernului hr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, vor întreprinde masurile necesare pentru a se încadra în limitele prevăzute la art. 6 si 7, în termen de maximum 6 luni de la data înscrierii în Registrul speciaL

(2) În perioada de 6 luni prevăzută la alin. (1) valoarea netă a expunerilor mari fată de toate persoanele aflate în relatii speciale, totalul expunerilor mari nete fată de un singur debitor si fată de persoanele aflate în relatii speciale si expunerea agregată, înregistrate de institutiile financiare nebancare în cauză, nu pot depăsi nivelurile înregistrate la data înscrierii acestor entităti în Registrul special.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Institutiile financiare nebancare trebuie să respecte în permanentă limitele referitoare la expunerile stabilite la art. 6 alin. (1) si (2) si la art. 7.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor sau, după caz, a măsurilor prevăzute în titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1a

 

CRITERII DE ÎNCADRARE

a elementelor de activ în categorii de risc de credit

 

a) Pondere 0%:

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de administratiile centrale si băncile centrale ale tărilor din zona A;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de Comunitătile Europene;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de administratiile centrale si de băncile centrale din zona A sau de Comunitătile Europene;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de administratiile centrale sau băncile centrale din zona B, exprimate si finantate în moneda natională a împrumutatului;

- elemente de activ si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formă de titluri emise de administratiile centrale, băncile centrale din zona A sau Comunitătile Europene ori obligatiuni emise de institutia împrumutătoare si încredintate acesteia.

b) Pondere 20%:

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de institutiile de credit din zona A;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului garantate prin depozite în numerar plasate la o institutie de credit din zona A si cesionate în favoarea institutiei împrumutătoare;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de institutiile de credit din zona B, cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri înregistrate fată de administratiile regionale sau locale din zona A;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de administratiile regionale sau locale din zona A.

c) Pondere 35%:

- elemente de activ constituind creante garantate cu garantii intrinseci aferente operatiunilor de leasing financiar, reprezentând valoarea neamortizată a bunurilor care fac obiectul contractelor respective.

În scopul aplicării prevederilor prezentei norme metoda de amortizare în baza căreia se determină valoarea neamortizată va fi stabilită de fiecare institutie financiară nebancară si va fi aplicată în cazul tuturor contractelor considerate.

d) Pondere 50%:

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea institutiei financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietătii va fi determinată potrivit prevederilor legale în materie si normelor proprii ale institutiei financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuată cel putin o dată pe an;

- elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentând expuneri garantate cu garantii constând în gaj cu sau fără deposedare;

- elementele din afara bilantului cu risc mediu, mentionate în anexa nr. 1b.

e) Pondere 100%:

- expunerile din elemente de activ si elemente din afara bilantului, care nu sunt mentionate mai sus.

 

ANEXA Nr. 1b

 

CRITERII DE ÎNCADRARE

a elementelor din afara bilantului în categorii de risc de transformare în credit

 

Grad de risc de transformare în echivalent credit

Elemente din afara bilantului

Coeficient de transformare în echivalent credit

Ridicat

1. Angajamente de finantare date în favoarea clientelei

100%

 

2. Alte angajamente date, de natura celor de finantare

 

Mediu

3. Cautiuni, avaluri si alte garantii similare date pentru clientelă

50%

Scăzut

4. Facilităti de credit si angajamente de garantie neutilizate, care pot fi anulate de institutia financiară nebancară neconditionat, în orice moment, fără notificare

0%

 

5. Alte elemente cu risc scăzut, asimilabile celor prevăzute la pct. 4

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TRANSFORMAREA

În echivalent credit a elementelor din afara bilantului

- lei -

Nr. crt.

Cod debitor

Debitor

Elemente în afara bilantului

Valoare contabilă

Coeficient de transformare în echivalent credit

Echivalent credit (expunere brută)

0

1

2

3

4

5

6 (col. 4 x col. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate fată de acesta, rezultate din elementele în afara bilantului, pe grade de risc de transformare în echivalent credit, si aplicarea coeficientului aferent, în mod corespunzător, conform anexei nr. 1b.

2. Debitorii care se încadrează în categoriile de raportare „un singur debitor” si „persoane aflate în relatii speciale” vor fi evidentiati în mod distinct în cadrul prezentei anexe.

 

ANEXA Nr. 3

 

FORMULAR DE CALCUL

al expunerilor nete înregistrate de institutiile financiare nebancare

 

- lei -

Nr. crt.

 

Debitor

Expunere din elemente de activ

Expunere din elemente în afara bilantului

Expunerea netă totală

Cod

Denumire

Expunere brută

Grad de risc

Expunere netă

Expunere brută

Grad de risc

Expunere netă

0

1

2

3

4

5 (3 x 4)

6

7

8 (6 x 7)

9 (5 + 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor rezultate din active si elemente în afara bilantului înregistrate fată de acesta, pe grade de risc de credit, si ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 1a.

2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de institutiile financiare nebancare.

3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6 din anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Raportarea expunerilor mari si a expunerii agregate

 

Ron

Fonduri proprii

10% din fondurile proprii

25% din fondurile proprii

600% din fondurile proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Debitor

Expunere mare (valoare brută)

Expunere supusă limitării (expunere neta)

Limita aplicabilă (%)

 

Cod

Denumire

 

Valoare

% din fonduri proprii

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

L Expunere mare înregistrată fată de un singur debitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total I

 

 

X
X

 

 

IL Expunere mare înregistrată fată de persoane aflate în reiatii speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

 

Total II

 

 

 

25

 

 

Total expuneri mari (Total 1+Total n)

 

 

 

600

 

Notă:

1. Col. 4 = total col. 3 + total col.6 din anexa nr.3 (calculat la nivelul fiecărui debitor)

2. Col. 5 = total col. 5 + total coL8 din anexa nr.3 (calculat la nivelul fiecărui debitor)

 

Denumire

Expunere netă totală

% din fonduri proprii

Limita aplicabilă (%)

1

2

3

4

Expunerea agregată (cf. prevederilor Art 6)

 

 

1500

 

Notă:

Col. 2 = total col.9 din Anexa nr.3

 

Conducătorul Institutiei Financiare Nebancare,

 

 

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului

Financiar-contabil

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

 

 

Întocmit

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

STRUCTURA

grupurilor reprezentând „un singur debitor” si/sau „persoane aflate în relatii speciale fată de care institutia financiară nebancară înregistrează expuneri mari

 

„Un singur debitor” si/sau „persoane aflate în relatii speciale”

Membrii grupului

Nr. crt.

Cod

Denumire

Denumire/Nume, prenume

Grupul......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei financiare nebancare,

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

 

Întocmit.

(numele, prenumele si semnătura)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind organizarea si controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere dispozitiile art. 28 alin. (4) lit. b) si alin. (5) lit. e) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) control intern - proces continuu la care participă consiliul de administratie, conducătorii, precum si personalul institutiilor financiare nebancare, prin care furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4;

b) sistem informational - ansamblul de fluxuri informationale organizate într-o conceptie unitară, care asigură legătura pe verticală dintre nivelul de conducere, respectiv decizional, si nivelul de executie, respectiv operational, precum si legătura pe orizontală, în interiorul acestora;

c) administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc al institutiei financiare nebancare, în vederea stabilirii unui raport optim între profit

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special, denumite în continuare institutii financiare nebancare, si reglementează cadrul general care trebuie respectat de acestea pentru:

a) organizarea si controlul intern al activitătii institutiilor financiare nebancare;

b) administrarea riscurilor semnificative de către institutiile financiare nebancare;

c) organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor financiare nebancare.

si riscurile pe care aceasta si le asumă în desfăsurarea activitătii;

d) riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situatiei patrimoniale si/sau reputationale a institutiilor financiare nebancare;

e) risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligatiilor contractuale;

f) risc de piată - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuatiilor pe piată ale preturilor, ratei dobânzii si cursului valutar;

g) risc operational - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu si-au îndeplinit functia în mod corespunzător, fie de factori externi, precum conditiile economice si progresul tehnologic;

h) risc reputational - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea institutiilor financiare nebancare;

i) risc legal - componentă a riscului operational, determinată de neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a dispozitiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operatiunile sau situatia institutiilor financiare nebancare;

j) audit intern - activitate independentă, destinată îmbunătătirii activitătii institutiilor financiare nebancare, fie prin îndeplinirea unor angajamente de audit, fie prin acordarea unor servicii de consultantă structurilor/entitătilor auditate;

k) angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, a sistemului de control intern si a proceselor de conducere ale institutiilor financiare nebancare, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea functionează corespunzător si vor permite atingerea obiectivelor institutiilor financiare nebancare, precum si în scopul formulării unor recomandări de îmbunătătire a activitătii acestora;

I) structură organizatorică - ansamblu format din compartimente si sedii secundare ale institutiilor financiare nebancare, cărora, pentru o functionare eficientă, le-au fost precizate atributii si între care s-au stabilit relatiile de subordonare, colaborare si raportare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si conducerea institutiilor financiare nebancare înregistrate în Registrul special

 

Art. 3. - Fiecare institutie financiară nebancară va avea un regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel putin:

a) structura organizatorică a institutiei financiare nebancare;

b) atributiile fiecărui compartiment al institutiei financiare nebancare si relatiile dintre acestea;

c) activitătile ce pot fi desfăsurate de sucursale si alte sedii secundare ale institutiei financiare nebancare;

d) atributiile comitetului de administrare a riscurilor si comitetului de audit;

e) competentele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul institutiei financiare nebancare si a sediilor secundare, precum si ale salariatilor care efectuează operatiuni în numele si contul institutiei financiare nebancare;

f) sistemul de control intern si organizarea si functionarea activitătii de audit intern.

 

SECTIUNEA 1

Organizarea controlului Intern al activitătii institupilor financiare nebancare înregistrate în Registrul special

 

Art. 4. - Institutiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern în scopul atingerii următoarelor obiective:

a) desfăsurarea activitătii în conditii de eficientă;

b) furnizarea unor informatii credibile, relevante, complete si oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul institutiei financiare nebancare si utilizatorilor externi ai informatiilor;

c) asigurarea conformitătii activitătilor institutiilor financiare nebancare cu cadrul legal si cu normele proprii.

Art. 5. - în vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, institutiile financiare nebancare trebuie să îsi organizeze un sistem de control intern care să se refere la următoarele elemente aflate în strânsă corelare:

a) rolul si responsabilitătile consiliului de administratie si ale conducătorilor institutiilor financiare nebancare;

b) identificarea si evaluarea riscurilor semnificative;

c) activitătile de control si separarea responsabilitătilor;

d) informarea si comunicarea;

e) activitătile de monitorizare si corectare a deficientelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul de administrare a riscurilor

 

Art. 6. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel putin 3 membri, ale cărui functionare si atributii sunt reglementate de prezenta normă si de regulamentele interne ale fiecărei institutii financiare nebancare.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 7. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de administratie si revizuit periodic, după caz, care să indice componenta, autoritatea si responsabilitătile acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor va prezenta consiliului de administratie, cel putin semestrial, rapoarte asupra activitătii desfăsurate.

Art. 8. - (1) Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să aibă o experientă corespunzătoare responsabilitătilor lor în cadrul acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor este format din conducători ai institutiei financiare nebancare si ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.

Art. 9. - Comitetul de administrare a riscurilor va avea cel putin următoarele atributii:

a) să asigure informarea consiliului de administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar putea influenta profilul de risc si rezultatele institutiei financiare nebancare;

b) să dezvolte proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative;

c) să prezinte consiliului de administratie informări suficient de detaliate si oportune, care să permită acestuia să cunoască si să evalueze performanta conducerii în monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum si performanta de ansamblu a institutiei financiare nebancare;

d) să informeze regulat consiliul de administratie asupra situatiei expunerilor institutiei financiare nebancare la riscuri si imediat, În cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare a institutiei financiare nebancare la riscurile respective.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comitetul de audit

 

Art. 10. - Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de audit, având functie consultativă. Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel putin 3 membri, ale cărui functionare si atributii sunt reglementate de prezenta normă si de regulamentele interne ale fiecărei institutii financiare nebancare.

Art. 11. - (1) Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru al consiliului de administratie al institutiei financiare nebancare.

(2) Membrii comitetului de audit trebuie să aibă o experientă corespunzătoare atributiilor ce le revin în cadrul comitetului. Cel putin un membru trebuie să aibă experientă în domeniul contabilitătii sau auditului.

Art. 12. - Institutiile financiare nebancare trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atributiilor ce revin acestuia.

Art. 13. - Comitetul de audit va avea cel putin următoarele atributii:

a) avizarea planului de audit si necesarului de resurse aferent acestei activităti;

b) asigurarea relatiei cu auditorul financiar al institutiei financiare nebancare, în sensul primirii planului de audit si analizării constatărilor si recomandărilor acestuia, precum si analizarea constatărilor si recomandărilor organelor de supraveghere si control din afara institutiei financiare nebancare;

c) asigurarea respectării prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de consiliul de administratie.

Art. 14. - Comitetul de audit poate formula recomandări adresate consiliului de administratie privind controlul intern, auditul intern si auditul financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al institutiei financiare nebancare.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie al institutiilor financiare nebancare, cu avizul comitetului de audit, poate lua decizia externalizării totale sau partiale a activitătii de audit intern.

(2) Institutiile financiare nebancare pot extemaliza activitatea de audit intern numai unui auditor financiar specializat, cu respectarea prevederilor art. 21, 38 si 39.

(3) Principiile fundamentale ale auditului intern prevăzute la art. 43 se vor aplica si În cazul externalizării acestei activităti.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea activitătilor de control intern si administrare a riscurilor semnificative de către institutiile financiare nebancare înregistrate în Registrul special

 

SECTIUNEA 1

Activitatea de control intern

 

1.1. Activitătile de control si separarea responsabilitătilor

Art. 16. - Activitătile de control trebuie să se constituie ca parte integrantă a activitătii zilnice a institutiilor financiare nebancare având drept scop realizarea obiectivelor de la art. 4.

Art. 17. - Activitătile de control trebuie definite pentru fiecare nivel organizatoric al institutiilor financiare nebancare si implică două etape:

a) stabilirea procedurilor de control;

b) verificarea respectării procedurilor de control stabilite. Art. 18. - Institutiile financiare nebancare trebuie să

realizeze o repartizare corespunzătoare a atributiilor la toate nivelurile organizatorice si să se asigure că personalului nu îi sunt alocate responsabilităti care să conducă la conflicte de interese, precum aprobarea tragerii fondurilor si tragerea efectivă, evaluarea documentatiei de credit si monitorizarea clientului după contractarea creditului.

1.2. Informare si comunicare

Art. 19. - Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informationale adecvate care să acopere toate activitătile acestora si să includă modalităti de procesare a informatiilor în formă electronică, astfel încât să fie posibilă obtinerea de probe de audit.

Art. 20. - Structura organizatorică a institutiilor financiare nebancare trebuie să asigure fluxuri corespunzătoare de informatii, pe verticală, în ambele sensuri, si pe orizontală, care să permită următoarele:

a) informarea consiliului de administratie si a conducătorilor asupra riscurilor aferente activitătii si functionării institutiilor financiare nebancare;

b) informarea personalului asupra procedurilor de lucru stabilite în cadrul institutiilor financiare nebancare;

c) difuzarea informatiilor între compartimentele si sediile secundare ale institutiilor financiare nebancare pentru care respectivele informatii au relevantă.

Art. 21. - În cazul externalizării unor activităti, consiliul de administratie si conducătorii institutiilor financiare nebancare răspund pentru atingerea obiectivelor controlului intern aferente respectivelor activităti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Administrarea riscurilor semnificative

Art. 22. - Institutiile financiare nebancare vor elabora o strategie privind administrarea riscurilor semnificative aferente activitătii desfăsurate, care va fi aprobată de consiliul de administratie.

Art. 23. - Institutiile financiare nebancare trebuie să ia măsuri pe linia administrării următoarelor riscuri semnificative: riscul de credit, riscul de piată, riscul operational si riscul reputational.

Art. 24. - Administrarea riscurilor semnificative trebuie să asigure stabilirea cel putin a:

a) unui sistem de proceduri de autorizare a operatiunilor supuse riscurilor;

b) unui sistem de stabilire a limitelor expunerii la risc si de monitorizare a acestora, precum si a nivelurilor de competentă de aprobare a expunerilor. Limitele stabilite la nivelul activitătilor si/sau compartimentelor/sediilor secundare trebuie corelate cu cele stabilite la nivel de ansamblu al institutiei financiare nebancare;

c) unui sistem de raportare a măsurii expunerilor la riscuri, precum si altor aspecte legate de riscuri către nivelurile de conducere corespunzătoare;

d) unor criterii de recrutare si remunerare a personalului, care să stabilească standarde adecvate pentru pregătirea, experienta si integritatea acestuia;

e) unui program de instruire a personalului.

Art. 25. - Institutiile financiare nebancare trebuie să asigure o monitorizare sistematică a conformitătii aplicării procedurilor stabilite pentru riscurile semnificative si să solutioneze deficientele constatate.

2.1. Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative

Art. 26. - Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se facă atât la nivel de ansamblu al unei institutii financiare nebancare, cât si la toate nivelurile organizatorice ale acesteia, trebuie să acopere toate activitătile si să tină cont, când este cazul, de aparitia unor noi activităti.

Art. 27. - Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni, precum complexitatea structurii organizatorice, natura activitătilor desfăsurate, calitatea personalului si fluctuatia acestuia, si a factorilor externi, precum conditiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul concurential în sectorul financiar si progresul tehnologic.

2.2. Administrarea riscului de credit

Art. 28. - (1) Procedurile institutiilor financiare nebancare privind riscul de credit trebuie să se refere la întreaga activitate a acestora si să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, cât si întregul portofoliu.

(2) Procedurile vor trebui stabilite si implementate de către institutiile financiare nebancare astfel încât să se asigure următoarele:

a) mentinerea unor standarde sănătoase de creditare;

b) monitorizarea si controlul riscului de credit;

c) evaluarea corespunzătoare a noilor oportunităti de afaceri;

d) identificarea si administrarea creditelor neperformante;

e) evaluarea conditiilor ce trebuie îndeplinite de către clienti pentru a putea intra în relatie de afaceri cu institutia financiară nebancară;

f) stabilirea garantiilor care pot fi acceptate de către institutia financiară nebancară.

(3) În vederea prevenirii intrării în relatii de afaceri cu persoane implicate în activităti frauduloase si alte activităti de natură infractională, institutiile financiare nebancare trebuie să aibă în functiune proceduri stricte care să includă cel putin:

a) solicitarea de referinte si informatii de la persoane autorizate;

b) consultarea informatiilor puse la dispozitie institutiilor financiare nebancare de structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor Bancare sau sub forma unor entităti cu activitate similară, organizate în conditiile legii, având drept scop colectarea si furnizarea de informatii privind situatia contrapartidei în calitatea sa de beneficiar de credite ori alte informatii de natură financiară;

c) cunoasterea structurii participantilor la capitalul societătii, precum si a persoanelor responsabile de administrarea acesteia, În cazul clientilor persoane juridice.

Art. 29. - Institutiile financiare nebancare trebuie să evalueze riscul de credit aferent tuturor activitătilor ce sunt afectate de acest risc, indiferent dacă acestea sunt reflectate în bilant sau în afara bilantului.

Art. 30. - La evaluarea riscului de credit institutiile financiare nebancare trebuie să ia în considerare elemente referitoare la:

a) performanta financiară curentă si previzionată a contrapartidelor;

b) concentrarea expunerilor fată de contrapartide, pietele în care acestea operează, sectoarele economice si tările unde sunt stabilite;

c) capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale;

d) capacitatea si posibilitatea de a executa garantiile, în conditiile pietei;

e) angajamentele contractuale cu persoanele aflate în relatii speciale cu institutiile financiare nebancare;

f) destinatia creditului si sursa de rambursare a acestuia;

g) istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei.

Art. 31. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri pentru aprobarea noilor credite, precum si pentru restructurarea celor existente (de exemplu: reesalonare, refinantare).

(2) Refinantarea creditelor nu va conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilă din punct de vedere al riscului de credit.

(3) Institutiile financiare nebancare vor clasifica creditele reesalonate în conditii mai stricte decât cele asociate situatiei initiale a respectivelor credite.

Art. 32. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să procedeze la evaluarea periodică a garantiilor reale.

(2) Institutiile financiare nebancare trebuie să evalueze capacitatea garantilor de a-si asuma obligatii, În cazul garantiilor personale.

Art. 33. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informationale care să permită raportarea în timp util a aspectelor legate de riscul de credit, cu accent pe evidentierea creditelor neperformante si/sau identificarea neconformării cu limitele de expunere stabilite.

(2) Sistemele de informare trebuie să furnizeze date adecvate privind componenta portofoliului de credite, precum si informatii care să permită identificarea oricăror concentrări de risc.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor va supune, cel putin trimestrial, spre analiză consiliului de administratie rapoarte privind monitorizarea activitătii de creditare si administrarea riscului de credit.

Art. 34. - Sistemul de monitorizare a riscului de credit va cuprinde cel putin:

a) analiza situatiei financiare a contrapartidei;

b) urmărirea conformitătii modului de respectare de către contrapartidă a clauzelor contractuale;

c) evaluarea gradului de acoperire cu garantii a expunerii în raport cu situatia curentă a contrapartidei;

d) actualizarea informatiilor relevante cuprinse în dosarul de credit.

Art. 35. - În cadrul activitătilor de control intern, institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme pentru identificarea în timp util a creditelor a căror calitate se deteriorează si pentru administrarea creditelor neperformante.

2.3. Administrarea altor riscuri semnificative

Art. 36. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dezvolte proceduri si sisteme de identificare, evaluare si monitorizare a riscului de piată, operational si reputational.

(2) În cazul în care riscurile mentionate la alin. (1) sunt evaluate ca semnificative, institutiile financiare nebancare vor dispune de proceduri de administrare a acestora.

Art. 37. - (1) Institutiile financiare nebancare trebuie să dispună de un sistem de informare adecvat pentru evaluarea, monitorizarea, controlul si raportarea expunerilor afectate de riscurile prevăzute la art. 36.

(2) Raportările trebuie transmise conducătorilor si, într-o formă sintetică, consiliului de administratie.

2.4. Administrarea riscurilor asociate activitătilor externalizate Art. 38. - Institutiile financiare nebancare trebuie să

dispună de proceduri de administrare a riscurilor asociate activitătilor externalizate.

Art. 39. - Institutiile financiare nebancare nu pot extemaliza:

a) activitatea de creditare desfăsurată în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actul constitutiv;

b) activitatea de audit intern, în conditiile în care furnizorul extern de servicii în domeniul auditului intern are si calitatea de auditor financiar al institutiei financiare nebancare în cauză;

c) organizarea si tinerea contabilitătii, în conditiile în care între persoanele cărora le-ar fi externalizată activitatea de tinere a contabilitătii si auditorul financiar există legături ce afectează independenta acestuia în exercitarea mandatului;

d) activităti care în urma externalizării nu mai pot fi controlate si desfăsurate în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea de audit intern

 

SECTIUNEA 1

Obiectivul auditului intern

 

Art. 40. - Institutiile financiare nebancare trebuie să organizeze auditul intern ca o componentă a activitătii de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul realizării obiectivului privind îmbunătătirea activitătii acestora.

Art. 41. - Auditul intern trebuie să acopere toate activitătile institutiei financiare nebancare, inclusiv activitătile sediilor secundare din tară si din străinătate.

Art. 42. - În vederea îndeplinirii obiectivului, auditul intern al institutiilor financiare nebancare va include, în cadrul unui angajament de audit, în principal următoarele activităti:

a) evaluarea eficientei si a gradului de adecvare a sistemului de control intern;

b) evaluarea modului de aplicare si a eficacitătii procedurilor de administrare a riscurilor si a metodoiogiilor de evaluare a riscurilor semnificative;

c) analizarea relevantei si integritătii datelor furnizate de sistemele informationale financiare si de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;

d) evaluarea acuratetei si credibilitătii înregistrărilor contabile si situatiilor financiare;

e) evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel;

f) evaluarea modului în care sunt respectate dispozitiile cadrului legal, a modului în care sunt aplicate eventualele măsuri impuse de Banca Natională a României, precum si evaluarea modului în care sunt implementate procedurile institutiei financiare nebancare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea activitătii de audit intern

 

Art. 43. - În desfăsurarea activitătii de audit intern vor fi respectate următoarele principii fundamentale:

a) permanenta;

b) independenta;

c) obiectivitatea si impartialitatea;

d) integritatea si competenta profesională;

e) confidentialitatea.

Art. 44. - Activitatea de audit intern presupune, în vederea desfăsurării de angajamente de audit, parcurgerea cel putin a următoarelor etape:

a) planificarea activitătii de audit intern;

b) examinarea si evaluarea informatiilor avute la dispozitie;

c) comunicarea rezultatelor;

d) monitorizarea implementării recomandărilor date.

Art. 45. - Planul de audit intern, aprobat de consiliul de administratie, trebuie să includă obiectivele, termenele si frecventa angajamentelor de audit, precum si resursele necesare.

Art. 46. - Pentru fiecare angajament de audit din planul de audit trebuie întocmit un raport de audit. Raportul de audit trebuie transmis conducerii structurii auditate, comitetului de audit si consiliului de administratie al institutiei financiare nebancare.

Art. 47. - în urma analizării recomandărilor auditului intern, conducătorul/conducătorii responsabil/responsabili de coordonarea structurii auditate dispune/dispun asupra implementării recomandărilor respective.

Art. 48. - Auditul intern urmăreste modul de implementare a recomandărilor formulate în cadrul derulării acestei activităti si raportează în acest sens, cel putin semestrial, conducătorilor, consiliului de administratie si comitetului de audit.

Art. 49. - În cazul în care institutia financiară nebancară face parte dintr-un grup la nivelul căruia există departament specializat de audit intern, acesta poate asigura activitatea de audit intern si la nivelul institutiei financiare nebancare, cu conditia respectării principiilor si cerintelor prezentei norme.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 50. - Institutiile financiare nebancare trebuie să întocmească anual un raport asupra activitătii desfăsurate în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative si auditului intern care va fi analizat în cadrul consiliului de administratie.

Art. 51. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor sau, după caz, a măsurilor prevăzute în titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 18.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului si substituirea de credite ipotecare din portofoliu

 

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare,

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta normă se aplică băncilor si băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române, denumite în continuare emitenti, si reglementează categoriile de active, altele decât creditele ipotecare, eligibile pentru suplimentarea portofoliului si/sau substituirea creditelor ipotecare din portofoliul afectat garantării unei emisiuni de obligatiuni ipotecare.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută în Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.

(2) în întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. bănci centrale - bănci centrale nationale, precum si Banca Centrală Europeană;

2. institutii - institutii de credit în întelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, si societăti de servicii de investitii financiare în întelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

3. entităti din sectorul public - organisme administrative fără scop patrimonial, subordonate administratiei publice centrale sau autoritătilor administratiei publice locale sau regionale ori autoritătilor care, din perspectiva Băncii Nationale a României sau, după caz, a unei autorităti competente cu supravegherea institutiilor de credit dintr-un stat membru, au aceleasi responsabilităti ca si autoritătile administratiei publice locale sau regionale, ori entităti fără scop patrimonial detinute de administratia publică centrală si care beneficiază de garantia expresă a administratiei publice centrale; această categorie poate include entităti administrate autonom, a căror organizare si functionare sunt reglementate prin lege si care sunt supuse controlului public;

4. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si orice stat apartinând Spatiului Economic European.

Art. 3. - Emitentii au obligatia ca în cazurile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 32/2006 să substituie creditele ipotecare ce nu mai îndeplinesc conditiile de eligibilitate si/sau să suplimenteze portofoliul afectat garantării unei emisiuni de obligatiuni ipotecare cu credite ipotecare eligibile în întelesul prevederilor art. 4 si 5 din aceeasi lege.

Art. 4. - În conditiile prevăzute la art 6 si art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 32/2006, emitentii pot suplimenta portofoliul si/sau substitui creditele ipotecare din portofoliul afectat garantării emisiunii de obligatiuni ipotecare cu următoarele categorii de active, în situatia în care nu dispun de alte credite ipotecare eligibile:

a) creante fată de sau garantate de administratii publice centrale, bănci centrale, entităti din sectorul public, administratii publice regionale si autorităti ale administratiei publice locale, din România sau dintr-un stat membru;

b) creante fată de sau garantate de băncile de dezvoltare multilaterală si organismele internationale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă;

c) creante fată de sau garantate de administratii publice centrale si bănci centrale din state terte, bănci de dezvoltare multilaterală si organisme internationale, altele decât cele prevăzute la lit. b), evaluate la una dintre primele două categorii de rating de către o agentie de rating recunoscută de Banca Natională a României sau de o autoritate competentă cu supravegherea institutiilor de credit dintr-un stat membru;

d) creante fată de institutii evaluate la una dintre primele două categorii de rating de către o agentie de rating recunoscută de Banca Natională a României sau de o autoritate competentă cu supravegherea institutiilor de credit dintr-un stat membru;

e) creante cu o scadentă de cel mult 100 de zile fată de institutii din România sau dintr-un stat membru, evaluate la categoria a treia sau a patra de rating de către o agentie de rating recunoscută de Banca Natională a României sau de o autoritate competentă cu supravegherea institutiilor de credit dintr-un stat membru.

Art. 5. - Fără a prejudicia aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 32/2006, emitentii pot suplimenta portofoliul si substitui creditele ipotecare din portofoliu cu activele eligibile prevăzute la art. 4 lit. d) si e) în proportie de maximum 15% din valoarea nominală a obligatiunilor ipotecare emise.

Art. 6. - Activele, altele decât creditele ipotecare, incluse în portofoliul afectat garantării emisiunii de obligatiuni ipotecare, ce nu mai îndeplinesc conditiile de eligibilitate impuse prin prezenta normă, trebuie la rândul lor substituite, cu respectarea prevederilor prezentei norme si a dispozitiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 32/2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

LISTA

băncilor de dezvoltare multilaterală si a organismelor internationale

 

a) Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (International Bank for Reconstruction and Development);

b) Corporatia Financiară Internatională (International Finance Corporation );

c) Banca Interamericană de Dezvoltare (Inter-American Development Bank);

d) Banca Asiatică de Dezvoltare (Asian Development Bank);

e) Banca Africană de Dezvoltare (African Development Bank);

f) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Councilof Europe Development Bank);

g) Banca Nordică de Investitii (Nordic Investment Bank);

h) Banca de Dezvoltare din Caraibe (Caribbean Development Bank);

i) Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (European Bank for Reconstruction and Development);

j) Banca Europeană de Investitii (European Investment Bank);

k) Fondul European de Investitii (European Investment Fund);

I) Agentia de Garantare Multilaterală a Investitiilor (Multilateral Investment Guarantee Agency);

m) Comunitatea Europeană (European Community);

n) Fondul Monetar International (International Monetary Fund);

o) Banca Reglementelor Internationale (Bank for International Settlements).

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Personal Insurance – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

            în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 august 2006 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „Personal Insurance – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială „Personal Insurance – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 130, bl. 78, et. 4, ap. 19, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/12.004/25.07.2006, cod unic de înregistrare 18879191, este autorizată să functioneaze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2006.

Nr. 114.382.

 

 

RECTIFICĂRI

 

            În anexa la Decretul nr. 55/1995 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-ai doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 25 octombrie 1995, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - în loc de: „Andronic C. Onofrei” se va citi: „Andronic C. Onufrei”.

 

            În anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941 - 1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la nr. crt. 7.235, în loc de: „Moisescu V. Vas/Ie” se va citi: „Moisescu F. Vasile”.

 

            • În anexa la Decretul nr. 744/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941 - 1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 si 698 bis din 24 septembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la judetul Călărasi, la nr. crt. 1.183, în loc de: „RusănescuN. Victor-Marin” se va citi: „RusenescuN. Victor-Marian”.

 

            • În anexa la Decretul nr. 1.022/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 si 923 bis din 17 decembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la judetul Suceava, la nr. crt. 4.190, în loc de: „Ciomârtan V. Constantin” se va citi: „Ceomîrtan V. Constantin”.

 

            • În anexa la Decretul nr. 738/2003 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941 - 1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 20 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la Bucuresti, sector 6, la nr. crt. 313, în loc de: „Corcău C. Gheorghe” se va citi: „Corcău Gh. Constantin”.