MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 septembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 562 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

1.137. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.138. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „TERMICA" - S.A. Botosani, judetul Botosani

 

1.151. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

1.153. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

1.154. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

1.156. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiintarea de plantatii viticole, pomicole si de arbusti fructiferi

 

1.157. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră si ciuperci de cultură în anul 2006

 

1.161. - Hotărâre privind aprobarea listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 

1.162. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

1.163. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Alba si Vrancea

 

1.166. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

145. - Decizie pentru eliberarea domnului Istvan Jakab din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

146. - Decizie pentru eliberarea domnului Anton Anton din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării

 

147. - Decizie pentru eliberarea domnului Nicolae Romulus Buzdun din functia de subsecretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            708. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind conditiile si modalitătile de suspendare a inspectiei fiscale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 562

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Mihaela Cîrstea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Electroaparataj" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 12.325/300/2005, nr. 12.327/300/2005, nr. 13.033/300/2005, nr. 11.878/300/2005, nr. 11.716/300/2005, nr. 12.087/300/2005, nr. 12.358/300/2005, nr. 12.323/300/2005, nr. 13.037/300/2005, nr. 12.320/300/2005, nr. 12.330/300/2005, nr. 12.086/300/2005, nr. 12.315/300/2005, nr. 13.041/300/2005, nr. 11.715/300/2005, nr. 11.712/300/2005, nr. 12.079/300/2005, nr. 12.080/300/2005, nr. 11.777/300/2005, nr. 12.321/300/2005, nr. 13.187/300/2005, nr. 12.076/300/2005 si nr. 12.081/300/2005 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal, se prezintă Lelioara Pena, avocatul ales al părtilor Anisoara Dudău, Cornelia Chira, Constantin Popescu, Aurica Ivascu, Ionel Bechiu, Cristina Adriana Bechiu, Floarea Darie si Aurel Darie, lipsind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 945D/2006-955D/2006, 1.003D/2006-1.014D/2006, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în aceste dosare este identic.

Avocatul părtilor prezente este de acord cu conexarea cauzelor.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 946D/2006-955D/2006 si nr. 1.003D/2006-1.014D/2006 la Dosarul nr. 945D/2005, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că motivele invocate în sustinerea criticii nu relevă aspecte noi de natură a schimba jurisprudenta în materie a Curtii si pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile pronuntate în dosarele nr. 12.325/300/2005, nr. 12.327/300/2005, nr. 13.033/300/2005, nr. 11.878/300/2005, nr. 11.716/300/2005, nr. 12.087/300/2005, nr. 12.358/300/2005, nr. 12.323/300/2005, nr. 13.037/300/2005, nr. 12.320/300/2005, nr. 12.330/300/2005, nr. 12.086/300/2005, nr. 12.315/300/2005, nr. 13.041/300/2005, nr. 11.715/300/2005, nr. 11.712/300/2005, nr. 12.079/300/2005, nr. 12.080/300/2005, nr. 11.777/300/2005, nr. 12.321/300/2005, nr. 13.187/300/2005, nr. 12.076/300/2005 si nr. 12.081/300/2005, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Electroaparataj" - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că textul de lege criticat, potrivit căruia o societate comercială este obligată să vândă chiriasilor locuinte care în prezent fac parte din patrimoniul societătii cu capital integral privat, contravine principiului garantării si ocrotirii proprietătii private, indiferent de titular. Restrângerea exercitiului dreptului de proprietate, sub aspectul prerogativei dispozitiei, încalcă prevederile art. 53 din Constitutie, întrucât nu se încadrează în situatiile acolo stabilite.

Mai mult, dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 reglementează în mod general beneficiarii acestor prevederi, arătând că locuintele vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere. Protectia socială invocată în argumentarea solutiei legislative adoptate nu poate fi sustinută, întrucât textul legal nu face nicio distinctie între cei care au contribuit efectiv la formarea patrimoniului unitătilor economice sau bugetare de stat din fondurile cărora au fost construite locuintele care fac obiectul prevederilor criticate, având statutul de angajati sau fosti angajati, si toti ceilalti care nu au avut nicio contributie în acest sens.

Pe de altă parte, protectia socială ar trebui realizată de către stat prin institutiile sale, din fondurile alocate de la bugetul statului, iar nu prin intermediul persoanelor juridice de drept privat. Astfel, măsurile de protectie socială stabilite în favoarea titularilor contractelor de închiriere a locuintelor construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a legii, altele decât locuintele de interventie, prin restrângerea nelegală a dreptului de proprietate a persoanelor juridice de drept privat asupra acestor locuinte, nu pot prevala asupra principiului constitutional al garantării si ocrotirii dreptului de proprietate privată.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

            Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, care are următorul continut: „Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 20, privind tratatele internationale, ale art. 44 alin. (1), (2) si (3), care reglementează garantarea proprietătii private, si ale art. 53, privitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, sunt considerate a fi nesocotite si prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la textele constitutionale invocate si în cauza de fată.

Astfel, prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 252/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 6 august 2004, sau Decizia nr. 201/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, Curtea Constitutională a respins exceptiile de neconstitutionalitate privind dispozitiile criticate.

În aceste decizii Curtea a statuat că prin Legea nr. 85/1992 a fost consacrată „o normă de justitie socială, întrucât dă posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. În cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri a fost construită locuinta ce a făcut obiectul vânzării, obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este - astfel cum a statut Curtea Constitutională - o obligatie in rem, deci în considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), iar nu o obligatie in personam, care ar fi avut în considerare societatea comercială ce a luat nastere pe calea privatizării".

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Electroaparataj" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 12.325/300/2005, nr. 12.327/300/2005, nr. 13.033/300/2005, nr. 11.878/300/2005, nr. 11.716/300/2005, nr. 12.087/300/2005, nr. 12.358/300/2005, nr. 12.323/300/2005, nr. 13.037/300/2005, nr. 12.320/300/2005, nr. 12.330/300/2005, nr. 12.086/300/2005, nr. 12.315/300/2005, nr. 13.041/300/2005, nr. 11.715/300/2005, nr. 11.712/300/2005, nr. 12.079/300/2005, nr. 12.080/300/2005, nr. 11.777/300/2005, nr. 12.321/300/2005, nr. 13.187/300/2005, nr. 12.076/300/2005 si nr. 12.081/300/2005 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

Având în vedere cerintele Uniunii Europene privind necesitatea implementării în regim de urgentă a principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati, în toate domeniile de activitate, pentru a asigura dezvoltarea unei societăti democratice si tolerante, care să permită participarea tuturor persoanelor, indiferent de sex, la viata publică din România.

În considerarea angajamentelor privind politica egalitătii de sanse între femei si bărbati cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea integrării active a perspectivei de gen în toate politicile si programele nationale si a Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană, unde se regăsesc o serie de măsuri prioritare care subliniază necesitatea asigurării functionării corespunzătoare a agentiei, asigurării resurselor financiare adecvate pentru sustinerea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de sanse între Femei si Bărbati (ANES) pe termen lung si modificării legislatiei pentru a se garanta totala sa independentă, precum si în urma consultărilor tehnice cu expertii Comisiei Europene din data de 8 iunie 2006, care au avut loc la Bruxelles, s-a impus necesitatea reglementării mandatului presedintelui ANES pe o perioadă determinată de timp si asigurarea unui buget elaborat si propus de ANES.

Neadoptarea unor măsuri imediate, pentru reglementarea situatiilor expuse mai sus, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonantă de urgentă ar conduce la imposibilitatea respectării angajamentelor luate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate si să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă."

2. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Agentia elaborează si propune proiectul de buget propriu si îl înaintează ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei spre aprobare, în conditiile legii."

3. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

„f) coordonează implementarea si, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati;".

4. După alineatul (1) al articolului 27 se introduc trei noi alineate, alineatele (11), (12) si (13), cu următorul cuprins:

„(11) Mandatul presedintelui este de 5 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

(12) Mandatul presedintelui încetează înainte de termen numai în caz de demisie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private ori în caz de deces.

(13) Revocarea din functie a presedintelui poate fi dispusă, prin decizie a primului-ministru, în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atributiilor ce derivă din exercitarea mandatului, potrivit legii."

5. Articolul 31 se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) în fiecare judet si în municipiul Bucuresti functionează comisia judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (COJES)."

7. Alineatul (5) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

„(5) Rapoartele sunt înaintate de către presedintele COJES presedintelui ANES pentru a fi dezbătute în sedintele CONES, precum si pentru a fi date publicitătii.''

8. După alineatul (5) ai articolului 33 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Presedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al ANES si este desemnat în conditiile prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati, aprobat prin hotărâre a Guvernului.*

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, va aproba prin hotărâre Statutul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de sanse între Femei si Bărbati.

Art. III. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului si de 3 secretari de stat."

2. După alineatul (3) ai articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Inspectia investitii se organizează la nivel de directie."

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.137.

 

ANEXÃ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „TERMICA" - S.A. Botosani, judetul Botosan

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective, pentru un număr de 120 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „TERMICA" - S.A. Botosani, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.138.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Vasile Croicu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Cape Town, Republica Africa de Sud.

Art. 2. - Domnul Vasile Croicu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Vasile Croicu, domnul Silviu Eugen Rogobete se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Cape Town, Republica Africa de Sud.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.151.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 970 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Brosteni pentru refacerea drumului comunal 77 în satul Cotârgasi, orasul Brosteni, judetul Suceava.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 3.100 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru reabilitarea si modernizarea variantei de trafic greu din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava.

            Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiintarea de plantatii viticole, pomicole si de arbusti fructiferi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiintarea de plantatii viticole, pomicole si de arbusti fructiferi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 22 iunie 2006 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele a) si f) vor avea următorul cuprins:

”a) copie de pe documentul care face dovada formei de constituire a exploatatiei agricole conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) copie de pe certificatul de valoare biologică cu mentionarea categoriei materialului săditor viticol, pomicol si de arbusti fructiferi, emis de pepiniera furnizoare, care se atasează la cererile solicitantilor pentru sprijin financiar, în momentul înfiintării de plantatii viticole, pomicole si de arbusti fructiferi în campania agricolă de primăvară sau de toamnă a anului 2006."

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) Cererile solicitantilor pentru sprijin financiar, însotite de actele doveditoare prevăzute la alin. (1), se depun la primăriile pe raza cărora se află amplasat terenul, până la data de 25 septembrie 2006 pentru plantările de primăvară si până la data de 24 noiembrie 2006 pentru plantările de toamnă, si se înregistrează într-un registru de evidentă a cererilor pentru acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Receptia lucrărilor de înfiintare a plantatiei viticole, pomicole si de arbusti fructiferi se face până la data de 29 septembrie 2006 pentru plantările de primăvară si până la data de 30 noiembrie 2006 pentru plantările de toamnă. (2) în termen de 30 de zile de la îndeplinirea termenelor prevăzute la alin. (1), Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează plătile în contul beneficiarilor sprijinului financiar."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră si ciuperci de cultură în anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră si ciuperci de cultură în anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 17 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Sprijinul direct al statului, acordat în anul 2006 producătorilor prevăzuti la art. 1, este de 25.000 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare»."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sprijinul direct al statului se acordă pentru produsele recoltate si livrate din serele încălzite, din ciclurile I si II de productie, până la data de 31 decembrie 2006."

3. La articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) declaratie pe propria răspundere privind culturile înfiintate în ciclurile I si II, ale căror produse se livrează în anul 2006, în cazul legumelor de seră."

4. Anexa nr. 1 „Cantitătile pentru care se acordă sprijinul financiar si cuantumul sumelor sprijinului pe unitatea de produs, repartizate pe culturi, în anul 2006" se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.157.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 600/2006)

 

CANTITĂTILE

pentru care se acordă sprijinul financiar si cuantumul sumelor sprijinului pe unitatea de produs, repartizate pe culturi, în anul 2006

 

Produsul

Cantitatea de productie marfã

(tone)

Sprijinul pe unitatea de produs

(lei/tona)

Sprijinul total

(mii lei)

 Legume de serã

37.500

600

22.500

Ciuperci de culturã

3.120

800

2.500

 TOTAL:

x

x

25.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă lista operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, care utilizează suma de 389,7 milioane lei din titlul „Subventii", pentru plata obligatiilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat aferente exercitiului financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.161.

 

LISTA

operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 

Nr. crt.

Nr. Agentul economic

Suma (mii.lei)

1.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

350,6

2.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A.

39,1

 

TOTAL:

389,7

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 40 de posturi, în scopul asigurării functionării oficiilor consulare ale României în străinătate.

            (2) Numărul maxim de posturi pentru serviciul exterior ai Ministerului Afacerilor Externe, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, se majorează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.162.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Alba si Vrancea

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 117.000 lei, familiilor din judetele Alba - 39.000 lei si Vrancea - 78.000 lei afectate de inundatii, constând în 30 tone de motorină, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat" prin creditul contului 304128 „Stocuri r.s. de urgentă de materiale si ambalaje aferente", cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Alba si Vrancea.

            (2) Reîntregirea stocului cu cantitatea acordată potrivit anexei se va face în anul 2007, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

            Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de institutiile prefectului din judetele Alba si Vrancea se va efectua în regim de urgentă cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

            (2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produsului se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

            (3) Distribuirea produsului se va face de institutiile prefectului din judetele Alba si Vrancea.

            (4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

            Art. 4. - (1) Institutiile prefectului din judetele Alba si Vrancea vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, potrivit privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei afectate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

            (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Alba si Vrancea în vederea punerii lor la dispozitia organelor de prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.163.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

cantitătii de 30 tone de motorină care se scoate din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Alba si Vrancea

 

Produsul

 

U/M

 

Cantitatea

Total

Alba

Vrancea

Motorină

tone

10,0

20,0

30,0

VALOAREA:

lei

39.000,0

78.000,0

117.000,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab"

 

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

           

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad -Nădab", în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.166.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad - Nădab"

 

- Ioan Andreica - secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

- Darius Mesca - secretar de stat, Ministerul Economiei si Comertului

- Elena Camelia Dobroteanu - director, Directia generală de programare bugetară si coordonarea politicilor publice sectoriale, Ministerul Finantelor Publice

- Iosif Matula - presedintele Consiliului Judetean Arad

- Niculae Cosma - arhitect-sef al judetului Arad

- Măria Boros - director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Arad

- Gheorghe Falcă - primarul municipiului Arad, judetul Arad

- Viorel Enache - primarul orasului Sântana, judetul Arad

- Gheorghe Burdan - primarul orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

- Militon erb - primarul comunei Livada, judetul Arad

- Ioan Kiss - primarul comunei Zimandu Nou, judetul Arad

- Stefan Muscă - primarul comunei Olari, judetul Arad

- Florin Mot - primarul comunei Zărand, judetul Arad

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Istvan Jakab din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

            În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Istvan Jakab se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 145.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Anton Anton din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Anton Anton se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 146.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Nicolae Romulus Buzdun din functia de subsecretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

            În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite prezenta decizie.

 

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Romulus Buzdun se eliberează din functia de subsecretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 147.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind conditiile si modalitătile de suspendare a inspectiei fiscale

 

            În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, si al art. 102 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Inspectia fiscală poate fi suspendată de către conducătorul inspectiei fiscale competent, la propunerea organelor de inspectie fiscală care efectuează inspectia fiscală.

Art. 2. - Inspectia fiscală poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele conditii si numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea inspectiei fiscale:

a) necesitatea efectuării unuia sau mai multor controale încrucisate;

b) necesitatea remedierii unor deficiente constatate în timpul inspectiei fiscale si care au făcut obiectul unei „Dispozitii privind măsurile stabilite de organele de inspectie fiscală";

c) necesitatea obtinerii unui punct de vedere de la una sau mai multe directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori emiterii unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

d) necesitatea efectuării unei expertize conform Codului de procedură fiscală;

e) necesitatea efectuării de cercetări specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realitătii unor tranzactii;

f) solicitarea suspendării formulată de către contribuabil ca urmare a aparitiei unei situatii obiective care împiedică desfăsurarea inspectiei fiscale. Pe parcursul desfăsurării unei inspectii fiscale contribuabilul poate solicita, în scris, suspendarea acesteia, numai o singură dată;

g) necesitatea solicitării unor informatii suplimentare din alte state membre ale Uniunii Europene cu privire la operatiunile intracomunitare ale contribuabilului verificat.

Art. 3. - (1) Propunerea de suspendare va fi făcută în scris de către organele de inspectie fiscală prin întocmirea unui referat avizat de seful de serviciu coordonator, care va fi supus aprobării conducătorului inspectiei fiscale competent.

(2) Referatul va contine una sau mai multe dintre conditiile prevăzute la art. 2 care au stat la baza propunerii de suspendare, precum si actiunile care urmează a se efectua.

Art. 4. - Referatul aprobat de conducătorul inspectiei fiscale competent va fi anexat la raportul de inspectie fiscală încheiat la finalizarea inspectiei fiscale.

Art. 5. - Data de la care se suspendă actiunea de inspectie fiscală va fi comunicată în scris contribuabilului.

Art. 6. - După încetarea conditiilor care au generat suspendarea, inspectia fiscală va fi reluată, data acesteia fiind comunicată în scris contribuabilului.

Art. 7. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, Directia juridică, Directia economică si administrativă, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile art. 2 lit. g) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Bogdan Iulian Hutucă

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 708.