MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.092. – Hotărâre privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă

 

1.100. – Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2006 pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.025/402. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre are ca obiect protectia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea si sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenti biologici în cursul activitătii, precum si prevenirea acestor riscuri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerinte minime în acest domeniu.

Art. 2. – Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

 

CAPITOLUL II

Definitii si clasificare

 

Art. 4. – în sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) agenti biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare si endoparazitii umani, care sunt susceptibile să provoace infectie, alergie sau intoxicatie;

b) cultură celulară – cresterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;

c) microorganism – o entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic.

Art. 5. – Agentii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în functie de importanta riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:

a) grupa 1 – agenti biologici care nu sunt susceptibili să provoace o boală la om;

b) grupa 2 – agenti biologici care pot provoca o boală omului si constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabilă; există, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;

c) grupa 3 – agenti biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om si constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar există în general o profilaxie sau un tratament eficace;

d) grupa 4 – agenti biologici care pot provoca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate si nu există în general o profilaxie sau un tratament eficace.

Art. 6. – Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activitătile în care lucrătorii, datorită activitătii profesionale, sunt expusi sau riscă să fie expusi la agenti biologici.

Art. 8. – (1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenti biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul si durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor si pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.

(2) Pentru toate activitătile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenti biologici apartinând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toti agentii biologici periculosi prezenti.

(3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor si, în orice caz, la orice modificare a conditiilor de lucru care pot să determine expunerea lucrătorilor la agenti biologici, precum si atunci când creste numărul bolilor profesionale pe care Ie-a înregistrat.

(4) Angajatorul trebuie să furnizeze autoritătii de sănătate publică sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Identificarea si evaluarea riscurilor

 

Art. 9. – Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informatiilor existente si, mai ales, pe baza:

a) clasificării agentilor biologici, prevăzută la art. 5 si 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;

b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă si/sau de inspectorii autoritătilor de sănătate publică, ce indică necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activitătii lor;

c) informatiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activităti profesionale a lucrătorilor;

d) efectelor alergice si toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activitătii lucrătorilor;

e) faptului că un lucrător suferă de o boală legată direct de munca sa.

Art. 10. – (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 si 9, pentru activitătile care implică o expunere la agenti biologici arată că expunerea si/sau potentiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11–34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate si de igienă la locul de muncă.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.

(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că activitatea nu implică o intentie deliberată de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activităti a căror listă figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13–18 si 21–31.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile angajatorilor

 

SECTIUNEA

Înlocuirea si reducerea riscurilor

 

Art. 11. – Dacă natura activitătii o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, înlocuindu-l printr-un agent biologic care, în functie de conditiile de utilizare si de stadiul actual al cunostintelor, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.

Art. 12. – (1) Dacă rezultatele evaluării relevă existenta unui risc pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitată.

(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, tinând seama de activitate si de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea si securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:

a) limitarea, la un nivel cât mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;

b) conceperea proceselor de muncă si a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agentilor biologici la locul de muncă;

c) măsuri de protectie colectivă si/sau măsuri de protectie individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace;

d) măsuri de igienă adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminării accidentale a unui agent biologic în afara locului de muncă;

e) utilizarea panourilor care semnalizează pericolul biologic, conform anexei nr. 2, si a altor semne de avertizare relevante;

f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implică prezenta agentilor biologici;

g) dacă este necesar si tehnic posibil, detectarea în afara izolării fizice primare a prezentei agentilor biologici utilizati în procesul de muncă;

h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea si eliminarea deseurilor în deplină securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, usor identificabile;

i) măsuri care să permită manipularea si transportul fără risc ale agentilor biologici la locul de muncă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatiile care trebuie furnizate autoritătilor competente

 

Art. 13. – Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale relevă existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispozitia inspectorului de muncă si a medicului de medicină muncii, la cererea acestora, informatii privind:

a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;

b) activitătile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenti biologici;

c) numărul de lucrători expusi;

d) numele si competenta persoanei responsabile cu sănătatea si securitatea la locul de muncă;

e) măsurile de protectie si de prevenire luate, inclusiv procedeele si metodele de lucru;

f) un plan de urgentă pentru protectia lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectări a izolării fizice.

Art. 14. – (1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si medicul de medicina muncii cu care are relatie contractuală despre orice accident sau incident care ar putea să provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie si/sau o boală gravă.

(2) Lista lucrătorilor expusi la agenti biologici, mentionată în art. 22 alin. (1), precum si dosarul medical al fiecărui lucrător sunt puse la dispozitia autoritătii de sănătate publică judetene si/sau a municipiului Bucuresti, atunci când întreprinderea îsi încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri de igienă si protectie individuală

 

Art. 15. – Pentru toate activitătile în care se utilizează agenti biologici ce constituie un risc pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să asigure conditiile corespunzătoare ca lucrătorii să nu servească masa si să nu bea în zonele de lucru unde există riscul de contaminare cu agenti biologici;

b) să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protectie adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;

c) să asigure lucrătorilor spatii dotate cu instalatii igienico-sanitare adecvate, care pot include solutii/picături pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele;

d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protectie să fie:

1. asezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;

2. verificat si curătat, dacă este posibil, înainte si, în orice caz, după fiecare utilizare;

3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;

e) să stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea esantioanelor de origine umană sau animală.

Art. 16. – (1) îmbrăcămintea de lucru si echipamentele de protectie, inclusiv îmbrăcămintea de protectie prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăseste zona de lucru si trebuie păstrate separat de altă îmbrăcăminte.

(2) Angajatorul trebuie să aibă grijă ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) si echipamentul de protectie să fie dezinfectate si curătate sau, la nevoie, distruse.

Art. 17. – Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suportă de angajator.

 

SECTIUNEA a 4-a

Informarea, pregătirea si consultarea lucrătorilor

 

Art. 18. – Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii si/sau reprezentantii acestora să primească, sub formă de informări si instructaj, o instruire suficientă si adecvată, bazată pe toate informatiile disponibile privind:

a) eventualele riscuri pentru sănătate;

b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;

c) prescriptii aplicabile din domeniul igienei;

d) purtarea si utilizarea echipamentelor si îmbrăcămintei de protectie;

e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente si/sau incidente periculoase, precum si măsurile de prevenire a acestora.

Art. 19. – Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activităti care implică contactul cu agenti biologici, adaptată la aparitia unor noi riscuri sau în cazul evolutiei riscurilor si repetată periodic dacă este necesar.

Art. 20. – (1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instructiuni de securitate scrise si, după caz, afise privind procedura de urmat în caz de:

a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;

b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.

(2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea si sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implică manipularea unui agent biologic.

(3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii si/sau reprezentantii lor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii si sănătătii în muncă despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic si care este susceptibil să producă la om infectii si/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cât mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum si despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situatia.

(4) Fiecare lucrător trebuie să aibă acces la informatiile continute în lista lucrătorilor expusi la agenti biologici prevăzută la art. 22 si care îl privesc personal.

(5) Lucrătorii si/sau reprezentantii lor trebuie să aibă acces la informatiile colective anonime.

(6) Angajatorul trebuie să pună la dispozitia lucrătorilor si/sau reprezentantilor lor, la cererea acestora, informatiile prevăzute la art. 13.

Art. 21. – Angajatorul trebuie să asigure consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate si securitate în muncă în cazul expunerii la agenti biologici în timpul activitătii, în conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

SECTIUNEA a 5-a

Lista lucrătorilor expusi si notificarea activitătilor care implică agenti biologici

 

Art. 22. – (1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 care indică activitatea efectuată si, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi si, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente si incidente.

(2) Lista lucrătorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 este păstrată timp de cel putin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(3) Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile să antreneze infectii:

a) produse de agenti biologici despre care se stie că pot provoca infectii persistente sau latente;

b) care, tinând seama de stadiul actual al cunostintelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanseze, multi ani mai târziu;

c) a căror perioadă de incubatie prealabilă declansării bolii este deosebit de lungă;

d) care produc boli ce pot prezenta recrudescentă după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;

e) care pot lăsa sechele grave pe termen lung.

(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securitătii si sănătătii în muncă, precum si orice altă persoană responsabilă cu sănătatea si securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).

Art. 23. – (1) Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autoritătii de sănătate publică judetene si inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima dată a agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea activitătii. Sub rezerva alin. (2), se notifică, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima

dată a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum si utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.

(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agentii biologici din grupa 4 trebuie doar să notifice intentia lor.

(3) De fiecare dată când procedeele si/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securitătii si sănătătii la locul de muncă, trebuie efectuată o nouă notificare.

(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)–(3) va contine:

a) denumirea si adresa întreprinderii si/sau unitătii;

b) numele si competentele lucrătorului desemnat cu securitatea si sănătatea la locul de muncă;

c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;

d) specia agentului biologic;

e) măsurile de protectie si de prevenire avute în vedere.

 

SECTIUNEA a 6-a

Supravegherea medicală a lucrătorilor

 

Art. 24. – (1) Ministerul Sănătătii Publice elaborează măsurile necesare pentru desfăsurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 si 9 relevă un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.

(2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrător să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională si, în continuare, periodic, făcând astfel posibilă aplicarea directă a măsurilor de medicină generală si de medicina muncii.

(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 si 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protectie speciale.

(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispozitia lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă acestia nu sunt încă imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispozitia lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să tină seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 25. – în cazul în care se confirmă că un lucrător prezintă o infectie si/sau o boală care ar fi putut rezulta din expunerea la agenti biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul trebuie să propună si celorlalti lucrători care au fost expusi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.

Art. 26. – Toate datele obtinute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrător trebuie tinute si/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel putin 10 ani după încetarea expunerii.

Art. 27. – în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. în cazul în care unitatea se desfiintează sau lucrătorul îsi schimbă locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se află întreprinderea si/sau unitatea respectivă sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.

Art. 28. – Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul trebuie:

a) să propună măsuri de protectie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrător;

b) să dea informatii si sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supusi după ce a încetat expunerea la agenti biologici.

Art. 29. – (1) Lucrătorii în cauză trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal si pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.

(2) Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.

(3) Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă de către solicitant.

Art. 30. – (1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Toate cazurile de boală sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenti biologici se declară, se înregistrează si/sau se notifică conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii pentru locuri de muncă în care există un risc crescut de contaminare

 

SECTIUNEA 1

Servicii medicale si veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

 

Art. 31 – (1) Serviciile medicale si veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:

a) incertitudinile legate de prezenta agentilor biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum si în probele sau produsele biologice care rezultă de la acestia;

b) pericolul pe care îl constituie agentii biologici care sunt sau ar putea fi prezenti în organismul pacientilor ori la animale, precum si în probele prelevate de la acestia;

c) riscurile inerente datorate naturii activitătii.

(2) în serviciile medicale si veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protectia sanitară si securitatea lucrătorilor respectivi.

(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale si veterinare cuprind:

a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare si de dezinfectie;

b) punerea în practică a procedeelor care permit manipularea si eliminarea fără riscuri a deseurilor contaminate.

Art. 32. – În serviciile de izolare sau în sectiile de carantină unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenti biologici din grupele 3 si 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor si încăperilor pentru animale

 

Art. 33. – (1) în laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic si în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenti biologici din grupele 2, 3 si 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenti, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:

a) în laboratoarele care efectuează activităti ce implică manipularea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învătământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;

b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizică necesară pentru agentii biologici, în functie de gradul de risc pe care acestia îl prezintă, stabileste măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitătile care implică manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:

1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel putin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;

2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel putin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;

3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel putin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;

c) în laboratoarele în care se manipulează materiale despre care există incertitudini legate de absenta agentilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agentii biologici ca atare, si anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel putin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se stie sau se presupune că ele sunt necesare, în afara situatiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică si/sau inspectoratul teritorial de muncă indică, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.

(2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenti biologici din grupele 2, 3 si 4:

a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;

b) în functie de evaluarea riscului legat de utilizarea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, autoritatea de sănătate publică judeteană si/sau inspectoratul teritorial de muncă pot să decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industrială a agentilor biologici.

Art. 34. – Toate activitătile mentionate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludentă a unui agent biologic, dar se presupune că utilizarea acestuia ar putea să reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfăsoare doar în spatii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel putin nivelului nr. 3.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 35. – Studiile efectuate de institutiile cu atributii în domeniu, pe baza informatiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene.

Art. 36. – (1) Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor la prezenta hotărâre se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii publice.

Art. 37. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al 2000/54/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici în muncă Comunitătolor Europene (JOCE) nr. L 262 din (a saptea directivă specifică în sensul art. 16 paragraful 1 17 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.092.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA INDICATIVĂ

a tipurilor de activităti profesionale

 

1. Activităti în instalatiile de productie alimentară

2. Activităti în agricultură

3. Activităti profesionale în care există contact cu animale si/sau produse de origine animală

4. Activităti în serviciile de sănătate, inclusiv în unitătile de izolare si examinare post-mortem

5. Activităti în laboratoare clinice, veterinare si de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic

6. Activităti în instalatiile de eliminare a deseurilor

7. Activităti în instalatiile de epurare a apelor uzate.

 

ANEXA Nr. 2)

 

SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

 

ANEXA Nr. 3

 

CLASIFICAREA AGENTILOR BIOLOGICI

 

Notă introductivă

1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt inclusi în clasificare numai agentii despre care este cunoscut că pot infesta fiintele umane.

Dacă este cazul, se adaugă indicatii asupra riscului toxic si alergic potential al agentilor.

Nu au fost luati în considerare agentii patogeni pentru animale si plante cunoscuti ca neavând efect asupra omului.

La stabilirea prezentei liste de agenti biologici clasificati nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.

2. Clasificarea agentilor biologici se bazează pe efectele acestor agenti asupra lucrătorilor sănătosi.

Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitate deficitară, sarcină sau alăptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.

Riscul suplimentar la care sunt expusi acesti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.

Orice măsură de precautie tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităti cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenti biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.

3. Agentii biologici care n-au fost clasificati în grupele 2–4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.

În cazul agentilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli si o referire de ordin mai general arată că alte specii apartinând aceluiasi gen pot afecta sănătatea.

Atunci când în clasificarea agentilor biologici se mentionează un gen în totalitate, este implicit că speciile si tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.

4. Atunci când o tulpină (susă) este atenuată sau când si-a pierdut genele de virulentă, izolarea cerută prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potential al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de susă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinatie profilactică ori terapeutică.

5. Nomenclatorul agentilor care serveste la stabilirea prezentei clasificări reflectă si respectă ultimele consensuri internationale privind taxonomia si nomenclatura agentilor în vigoare în momentul elaborării sale.

6. Lista*) agentilor biologici clasificati reflectă stadiul cunostintelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunostintelor.

7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om si care nu au fost evaluate si clasificate în această anexă trebuie să fie clasificate cel putin în grupa 2, cu exceptia situatiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.

8. Anumiti agenti biologici clasificati în grupa 3 si marcati în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat pentru lucrători, deoarece acesti agenti nu sunt în mod normal infectiosi pe cale aerogenă.

Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate fată de acesti agenti biologici, luându-se în considerare natura activitătilor specifice în discutie si cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstante se poate renunta la unele dintre aceste măsuri.

9. Cerintele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viată al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de muncă.

10. Lista contine indicatii separate pentru agentii biologici care sunt susceptibili să provoace reactii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expusi.

Aceste indicatii sunt arătate prin următoarele litere:

– A: Posibile reactii alergice

– D: Lista lucrătorilor expusi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute

– T: Producere de toxine

V: Vaccin eficace disponibil.

Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate tinându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

 

BACTERII

si organisme înrudite

 

NB: pentru agentii biologici din prezenta listă, mentiunea „spp.” se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.

 

Agentul biologic

Clasificarea

Note

Actinobacillusactinomycetemcomiîans

2

 

Actinomadura madurae

2

 

A ctinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gereneseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces pyogenes

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

2

 

Bacillus anthracis

3

 

Bacteroides fragilis

2

 

Bartonella baeiliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rhochalimaea) spp.

2

 

Bordetelîa bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetelîa pertussis

2

V

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

 

Campylobacter fetus

2

 

Campylobacter jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Chlamydia pneumoniae

2

 

Chlamydia trachomatis

2

 

Chlamydia psittaci (tulpini aviare)

2

 

Chlamydia psittaci (tulpini neaviare)

3

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2

 

Clostridium tetani

2

T,V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T,V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

 

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

 

 

Agentul biologic

Clasificarea

Note

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (cu exceptia tulpinilor nepatogene)

2

 

Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013)

3(**)

T

Flavobacterium meningosepticum

2

 

Fluoribacter boiemanac (Legionella)

2

 

Francisella tularensis (tip A)

3

 

Francisella tularensis (tip B)

2

 

Fusobacterium necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

 

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

'2

 

Klebsielia axytoca

2

 

Klebsiella pne umoniae

2

 

Klebsielia spp.

2

 

Legionella pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (toate serotipurile)

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii

2

 

Morganella morganii

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacteriumavium/intracellulare

2

 

Mycobacterium bovis (cu exceptia tulpinii BCG)

3

V

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3(**)

 

Mycobacterium paratuberculosis

2

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3(**)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma caviae

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Neisseria gonorrhocae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

 

Agentul biologic

Clasificarea

Note

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscavianum

2

 

Pasteurella multocida

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotelîa spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens

2

 

Providencia retigeri

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

 

Rhodococcus equi

2

 

Rickettsia akari

3(**)

 

Rickettsia canada

3(**)

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia montana

3(**)

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia tsutsugamushi

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3(**)

V

Salmonella (alte varietăti serologice)

2

 

Serpulina spp.

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (tip 1)

3(**)

T

Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1)

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

 

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

 

Streptococcus pyogenes

2

 

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)

2

 

Vibrio parahaemolyticus

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica

2

 

Yersinia pestis

3

V

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

(**) Vezi nota introductivă 8

 

VIRUSURI (*)

 

Agentul biologic

Clasificarea

Observatii

Adenoviridae

2

 

Arenaviridae

 

 

Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa(arenavirusul lumii vechi):

 

 

Virusul Lassa

4

 

Virusul coriomemngitei limfocitare (tulpini neurotrope)

3

 

Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini)

2

 

Virusul Mpoeia

2

 

Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa

2

 

Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi):

 

 

Virusul Guanarito

4

 

Virusul Junin

4

 

Virusul Sabia

4

 

Virusul Machupo

4

 

Virusul Flexal

3

 

Alte complexe Tacaribe

2

 

Astroviridae

2

 

Bunyaviridae

 

 

Belgrade (numit de asemenea Dobrava)

3

 

Bhanja

2

 

Virusul Buniamwera

2

 

Germiston

2

 

Virusul Oropouche

3

 

Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion)

 

 

Virusul encefalitei de California

2

 

Hantavirusuri:

 

 

Hantaan (febra hemoragică de Coreea)

3

 

Seul (Virus)

3

 

Puumala-Virus

2

 

Prospect Hill-Virus

2

 

Alte hantavirusuri

2

 

Nairovirusuri:

 

 

Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo)

4

 

Virusul Hazard

2

 

Flebovirusuri:

 

 

Febra din valea Rift

3

V

Febra transmisă prin flebotomi

2

 

Virusul Toscana

2

 

Alte bunyavirusuri patogene

2

 

Caliciviridae

 

 

Virusul hepatitei E

3(**)

 

Virusul Norwalk

2

 

Alte caliciviridae

2

2

 

Coronaviridae

 

 

Filoviridae

 

 

Virusul Ebola

4

 

 

Virusul Marbourg

4

 

Flaviviridae

 

 

Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray)

3

 

Virusul encefalitei transmise de căpuse din Europa Centrală

3(**)

V

Absettarov

3

 

Hanyalova

3

 

Hypr

3

 

Kumlinge

3

 

Virusul denga, de tip 1,2,3,4

3

 

Virusul hepatitei C

3(**)

D

Virusul hepatitei G

3(**)

D

Encefalita japoneză de tip B

3

V

Pădurea Kyasanur

3

V

Louping ill

3(**)

 

Omsk(a)

3

V

Powassan

3

 

Rocio

3

 

Encefalita rusă de primăvară-vară (TBEXa)

3

V

Encefalita din Saint-Louis

3

 

Virusul Wesselsbron

3(**)

 

Virusul văii Nilului

3

 

Febra galbenă

3

V

Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene

2

V

Hepatdnaviridae

 

 

Virusul hepatitei B

3(**)

V,D

Virusul hepatitei D (delta) (b)

3(**)

V,D

Herpesviridae

 

 

Citomegalovirus

2

 

Virusul Epstein-Barr

2

 

Virusul herpetic simian

3

 

Herpes simplex virus, tipurile 1 si 2

2

 

Virusul varicela - zoster

2

 

Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6)

2

 

Virusul herpetic uman 7

2

 

Virusul herpetic uman 8

2

D

Orthomyxoviridae

 

 

Virusuri gripale, tipurile A, B si C

2

V(c)

Orthomyxoviridae transmise de căpuse: virusul Dhori si

2

 

Thogoto

 

 

Papovaridae

 

 

Virusul BK si JC

2

D(d)

Virusul Papilloma uman

2

D(d)

Paramyxoviridae

 

 

Virusul rujeolic

2

V

Virusul urlian

2

V

Virusul bolii Newcastle

2

 

Virusuri para-gripale, tipurile 1,2, 3 si 4

2

 

Virusul respirator sincitial

2

 

Parvoviridae

 

 

Parvovirusul uman (B 19)

2

 

Picornaviridae

 

 

Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC)

2

 

 

Virusul Coxsackie

2

 

Virusul ECHO

2

 

Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72)

2

V

Virusul poliomielitei

2

V

Rhinovirus

2

 

Poxviridae

 

 

Poxvirusul bivolilor (e)

2

 

Virusul nodulilor mulgătorilor

2

 

Poxvirusul elefantilor (f)

2

 

Virusul modulului căpusei

2

 

Virusul Molluscum contagiosum

2

 

Poxvirusul maimutelor

3

V

Virusul Orf

2

 

Poxvirusul iepurilor (g)

2

 

Virusul Vaccinia

2

 

Virusul variolei (major si minor)

4

V

Virusul Whitepox (virusul variolei)

4

V

Yatapox virus (Tana si Yaba)

2

 

Reoviridae

 

 

Coltivirus

2

 

Rotavirus uman

2

 

Orbivirus

2

 

Reovirus

2

 

Retroviridae

 

 

Virusul imunodeficientei umane

3(**)

D

Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 si 2

3(**)

D

Virusul SIV (h)

3(**)

 

Rhabdoviridae

 

 

Virusul turbării

3(**)

V

Virusul stomatitei veziculoase

2

 

Togaviridae

 

 

Alfavirus

 

 

Encefalomielita ecvină est-americană

3

V

Virusul Bebaru

2

 

Virusul Chikungunya

3(**)

 

Virusul Everglades

3(**)

 

Virusul Mayaro

3

 

Virusul Mucambu

3(**)

 

Virusul Ndumu

3

 

Virusul O'nyong-nyong

2

 

Virusul râului Ross

2

 

Virusul pădurii Semliki

2

 

Virusul Sindbis

2

 

Virusul Tonate

3(**)

 

Encefalomielita ecvină venezueleană

3

V

Encefalomielita ecvină vest-americană

3

V

Alte alfavirusuri cunoscute

2

 

Rubivirus (rubeolă)

2

V

Toroviridae

2

 

Virusuri neclasificate

 

 

Morbilivirus ecvin

4

 

Virusuri ale hepatitei neidentificate încă

3(**)

D

 

Agenti neclasificati asociati cu encefalopatiile spongiforme

 

 

 

transmisibile (EST)

 

 

 

Maladia Creutzfeldt-Jakob

3(**)

D(d)

 

Variantă a maladiei Creutzfeldt-Jakob

3(**)

D(d)

 

Encefalopatia spongiformă bovină (ESB) si alte EST

3(**)

D(d)

 

animale (i)

 

 

 

Sindromul Gerstmann-Straussler- Scheinker

3(**)

D(d)

 

Kuru

3(**)

D(d)

 

 


(*) Vezi nota introductivă 7

(**)Vezi nota introductivă 8

 

(a) Encefalita căpusei.

(b) Virusul hepatitei D necesită o infectie simultană sau secundară celei declansate de virusul hepatitei B pentru a-si exercita puterea patogenă asupra lucrătorului. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectati cu virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta).

(c) Numai în ceea ce priveste tipurile A si B.

(d) Recomandat pentru muncile care implică un contact cu agentii.

(e) Două virusuri pot fi identificate la această rubrică unul gen „Buffalopox” si 0 variantă a virusului „Vaccinia”.

(f) Variantă a „Cowpox”.

(g) Variantă a „Vaccinia”.

(h) Nu există momentan nici o dovadă a bolii la om datorată altor retrovirusuri de origine . simiană. Ca măsură de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri.

(i) Nu există dovezi în ceea ce priveste existenta la om a infectiilor datorate agentilor responsabili de alte EST-uri animale. Totusi, se recomandă măsurile de izolare pentru agentii clasificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrările de laborator, cu exceptia lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.

 

PARAZITI

 

Agent biologic

Clasificare

Note

Acanihamoeba castellani

2

 

Ancylosîoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricemis

2

 

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis

2

 

Clonorchis viverrini

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cryptosporidium spp.

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3(**)

 

Echinococcus multilocularis

3(**)

 

Echinococcus vogeli

3(**)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania brasiliensis

3(**)

 

Leishmania donovani

3(**)

 

Leishmania ethiopica

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania major

2

 

Leishmania spp.

2

 

Lea lea

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella persians

2

 

Naegleriafowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opistorchisfelineus

2

 

Opistorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Plasmodium falciparum

3(**)

 

Plasmodium spp. (uman si simian)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercaîatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3(**}

 

Toxocara canis

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Tryponosoma brucei brucei

2

 

Tryponosoma brucei gambiense

2

 

Tryponosoma brucei rhodesiense

3(**)

 

Tryponosoma cruzi

3

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(**) Vezi nota introductiva 8

 

CIUPERCI

 

Agent biologic

Clasificare

Note

A spergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Candida albicans

2

A

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha

3

 

bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoîdes)

 

 

Coccidioides immitis

3

A

Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neoformans)

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidennophytonfloccosum

2

A

Fonsecaea compacta

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)

3

 

Histoplasma capsulatum duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Microsporum spp.

2

A

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

 

Penicillum marneffei

2

A

Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)

2

 

Scedosporium proliflcans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Trychophyton rubrum

2

 

Trychophyton spp.

2

 

 

ANEXA Nr. 4

 

RECOMANDĂRI PRACTICE

pentru supravegherea medicală a lucrătorilor

 

1. Medicul si/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenti biologici trebuie să cunoască bine conditiile sau circumstantele de expunere a fiecărui lucrător.

2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor si principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel putin următoarele măsuri:

a) înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale fiecărui lucrător;

b) o evaluare personalizată a stării de sănătate a lucrătorilor;

c) dacă este cazul, o supraveghere biologică pentru depistarea efectelor precoce si reversibile.

Se pot dispune si alte teste pentru fiecare lucrător supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunostinte ale medicinei muncii.

 

ANEXA Nr. 5*)

 

INDICATII

privind măsurile si nivelurile de izolare

 

Notă preliminară

Măsurile continute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în functie de natura activitătilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător si natura agentului biologic implicat.

 

A. Măsuri de izolare

B. Niveluri de izolare

 

 

2

3

4

1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeasi clădire

nu

recomandat

da

2. Filtrarea admisiei si evacuării aerului la locul de muncă prin filtre absolute (HEPA) sau dispozitive analoge

nu

da, la evacuare

da, la admisie si evacuare

3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii desemnati

recomandat

da

da, printr-un sas

4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de muncă pentru a permite dezinfectia

nu

recomandat

da

5. Specificarea procedeelor de dezinfectie

da

da

da

6. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice

nu

recomandat

da

7. Luptă eficace împotriva vectorilor, de exemplu rozătoare si insecte

recomandat

da

da

8. Impermeabilitatea suprafetelor la apă: curătare usoară

da, pentru banc

da, pentru banc si podea

da, pentru banc, podea, pereti si plafon

9. Rezistenta suprafetelor la acizi, alcali, solventi si dez infectanti

recomandat

da

da

10. Depozitarea agentilor biologici în loc sigur

da

da

da, depozitare cu acces protejat

11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent de care să permită vizualizarea ocupantilor

recomandat

recomandat

da

12. Echipament complet în fiecare laborator

nu

recomandat

da

13. Manipularea materiilor infectate si a tuturor animalelor într-o incintă de securitate, izolantă sau alt mijloc corespunzător de izolare

eventual

da, în caz de infectie prin aer

da

14. Prezenta unui incinerator pentru eliminarea carcaselor de animale

recomandat

da (disponibil)

da, în incintă

 

ANEXA Nr. 6*)

 

IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE

 

1. Agenti biologici din grupa 1

 

Pentru activitătile care implică utilizarea de agenti biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securităti si ale unei bune igiene a muncii.

 

2. Agenti biologici din grupele 2, 3 si 4

 

Poate fi util să se selectioneze si să se combine exigentele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

 

A. Măsuri de izolare

B. Niveluri de izolare

2

3

4

1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător.

da

 

da

 

da

 

2. Gazele care scapă din sistemul închis trebuie tratate astfel încât:

să se reducă la minimum răspândirea

să se evite răspândirea

să se evite răspândirea

3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substante într-un sistem închis si transferul microorganismelor viabile într-un alt sistem închis se efectuează astfel încât:

să se reducă la minimum răspândirea

să se evite răspândirea

să se evite răspândirea

4. Fluidele de cultură nu trebuie scoase din sistemul închis, cu exceptia cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:

inactivate prin mijloace probate

inactivate prin mijloace chimice sau fizice probate

inactivate prin mijloace chimice sau fizice probate

5. închiderile ermetice trebuie concepute astfel încât:

să reducă la minimum răspândirea

să evite răspândirea

să evite răspândirea

6. Sistemele închise trebuie situate într-o zonă controlată:

facultativ

facultativ

da, si construită în acest scop

a) trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice

facultativ

da

da

b) accesul trebuie permis doar persoanelor desemnate

facultativ

da

da, printr-un sas

c) personalul trebuie sa poarte haine de protectie

da, lenjerie de lucru

da

se schimbă complet

d) personalul trebuie sa aibă acces la instalatii de decontaminare si instalatii sanitare

da

da

da

e) personalul trebuie sa facă dus înainte de a părăsi zona controlată

nu

facultativ

da

f) efluentii de ia chiuvete sau dusuri trebuie colectati si inactivati înainte de evacuare

nu

facultativ

da

g) zona controlată trebuie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului

facultativ

facultativ

da

h) zona controlată trebuie mentinută la o presiune inferioară celei atmosferice

nu

facultativ

da

i) aerul de admisie si evacuare din zona controlată trebuie filtrat cu un filtru HEPA

nu

facultativ

da

j) zona controlată trebuie concepută astfel încât întreg continutul sistemului închis să poată fi retinut în caz de deversare

nu

facultativ

da

k) zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigatiile

nu

facultativ

da

1) tratamentul efluentilor înainte de evacuarea finală

inactivare prin mijloace probate

inactivare prin mijloace

chimice sau fizice probate

inactivare prin mijloace chimice sau probate fizice

 

ANEXA Nr. 7

 

COD DE CONDUITĂ

recomandat pentru vaccinare

 

1. Dacă evaluarea relevă existenta unui risc pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenti biologici contra cărora există vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.

2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătătii Publice.

Lucrătorii trebuie să fie informati despre avantajele si inconvenientele atât ale vaccinării, cât si ale absentei acesteia.

3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.

4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv si, la cerere, autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2006 pentru functionarea grupurilor de producători

pentru comercializarea legumelor si fructelor

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea în anul 2006 a unui sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, denumite în continuare grupuri de producători, în valoare de 1.000 mii lei.

(2) Suma alocată pentru fiecare grup de producători este de 40 mii lei.

Art. 2. – Beneficiarii sprijinului financiar acordat în conditiile prezentei hotărâri sunt grupurile de producători

recunoscute de către autoritatea competentă a statului, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de sprijinul acordat în conditiile prezentei hotărâri, grupurile de producători trebuie să formuleze o cerere-tip, în două exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, pe care o înaintează reprezentantului sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, însotită de documentele justificative.

(2) în baza cererilor depuse, reprezentantii sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică dosarul cu documentele justificative depuse de presedintele grupului de producători sau de împuternicitul acestuia, care cuprinde:

a) copia legalizată a actului constitutiv, cu lista de identificare a membrilor;

b) copia avizului de recunoastere a grupului de producători;

c) dovada depunerii contributiei financiare a membrilor;

d) hotărârea adunării generale a grupului de producători, prin care se aprobă solicitarea sprijinului financiar, semnată de toti membrii grupului de producători;

e) angajamentul grupului de producători de a valorifica în comun produsele realizate pe o perioadă de 5 ani de la data obtinerii sprijinului;

f) angajamentul grupului de producători de a nu înstrăina, timp de 5 ani de la data achizitionării, mijloacele fixe ce vor fi dobândite prin sprijinul financiar alocat în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 4. – Suma acordată ca sprijin financiar completează fondul constituit din cotizatia membrilor, stabilită prin statut, si se utilizează pentru realizarea următoarelor obiective necesare functionării grupului de producători:

a) amenajarea sediului;

b) plata chiriei sediului, când este cazul;

c) plata chiriei pentru spatiul necesar pregătirii produselor colectate de la membri, în vederea livrării pe piată, când este cazul;

d) plata chiriei pentru spatiile de expunere si livrare, în cazul în care produsele se comercializează pe pietele de gros sau pe piata organizată;

e) avans pentru procurarea unui mijloc de transport autoutilitar frigorific pentru transporturi tehnologice în interesul grupului de producători;

f) procurarea ambalajelor necesare membrilor grupului de producători la pregătirea produselor pentru livrare în conformitate cu standardele de comercializare.

Art. 5. – (1) Alocarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat ca sprijin financiar de la bugetul de stat pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor.

(2) Plata sprijinului financiar alocat în conditiile prezentei hotărâri pentru grupurile de producători se face de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin transfer în contul beneficiarului deschis la bancă.

(3) Suma reprezentând sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se eliberează din contul beneficiarului deschis la bancă, pe baza documentelor de plată – facturi ale actiunilor pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4.

(4) Documentatia privind sprijinul financiar si un exemplar al cererii se păstrează în original la sediul sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se introduc într-un program informational care se actualizează în functie de situatiile deosebite care apar în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

(5) Răspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor înscrise în documentatiile grupurilor de producători revine exclusiv solicitantilor sprijinului financiar.

Art. 6. – (1) Reprezentantii sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică îndeplinirea conditiilor de acordare a sprijinului financiar, aprobă cererile, întocmesc si depun la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură Centralizatorul cererilor pentru încasarea sprijinului financiar al statului acordat pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, în anul 2006, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, însotit de un exemplar al cererilor privind acordarea sprijinului financiar.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste Centralizatorul sumelor cuvenite grupurilor de producători ca sprijin financiar al statului, care se acordă în anul 2006, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. – Acordarea sprijinului financiar se face în urma solicitării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si are la bază Centralizatorul justificativ al sumelor alocate ca sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, în anul 2006, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. – în baza situatiei centralizatoare privind încasarea sprijinului financiar, transmisă de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul „Subventii”.

Art. 9. – După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile deschise cu această destinatie la bancă.

Art. 10. – Sucursalele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a înregistra si monitoriza toti beneficiarii sprijinului financiar.

Art. 11. – încasarea sumelor de bani de la bugetul de stat, în mod necuvenit, de către solicitantul sprijinului financiar al statului, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale în documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea sumelor încasate nejustificat si la plata penalitătilor prevăzute de legislatia fiscală în vigoare.

Art. 12. – (1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la art. 11 se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 13. – Prevederile art. 11 si 12 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. – Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale au obligatia de a verifica permanent modul de acordare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 15. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.100.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, în anul 2006

 

Grupul de producători .................................

Orasul/Comuna ...........................................

Judetul .........................................................

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Judetul .................................

 

            I. Presedinte ......................................................./împuternicit .................................., având împuternicirea nr....................................., din localitatea .........................,. judetul ........................ , posesor al B.l./C.I. seria ......., nr........................., cod numeric personal ................., solicit acordarea sprijinului financiar al statului pentru grupul de producători .............................................

 

            II. Anexez documente doveditoare.

 

            III. Solicit acordarea sprijinului financiar al statului prevăzut la art. 2 din hotărâre, de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

 

Banca

Numărul de cont

Banca comercială

Numărul de cont

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise si prezentate sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura si stampila

...........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENTIA DE PLĂTI Sl INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Sucursala judetului/municipiului Bucuresti

 

CENTRALIZATORUL

cererilor pentru încasarea sprijinului financiar al statului acordat pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, în anul 2006

 

Nr. crt.

Grupul de producători

Judetul

Presedinte/ împuternicit

Numărul de cont/ Banca

Numărul cererii

Suma totală cuvenită (mii lei)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director,

...........................................

 

ANEXA Nr. 3

 

AGENTIA DE PLĂTI Sl INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

 

CENTRALIZATORUL

sumelor cuvenite grupurilor de producători ca sprijin financiar al statului, care se acordă în anul 2006

 

Nr. crt.

 

Grupul de producători

Numărul de cont al grupului

de producători/

Banca

Suma acordată pe grupul

de producători

(mii lei)

Suma totală (mii lei)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Director general,

...........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

Se aprobă.

Ordonator principal de credite

 

CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV

al sumelor alocate ca sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor si fructelor, în anul 2006

 

Nr. crt.

 

Grupuri de producători

Suma acordată pe grupul

de producători

(mii lei)

Suma totală (mii lei)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directia buget-finante

 

Director,

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.025 din 22 august 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 402 din 22 august 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

            În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 671/253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, si Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora,

văzând Referatul de aprobare nr. 3.318/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 3.007/2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Materialele sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut, care sunt decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, precum si materialele sanitare specifice utilizate în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză” se achizitionează de fiecare unitate sanitară prin care se derulează subprogramul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achizitiile publice.

(2) Materialele sanitare specifice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si unitătile sanitare prin care se derulează aceste subprograme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ')

 

LISTA

cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate În anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

 

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

 

- lame de sticlă port-obiect

- coloranti si reactivi pentru colorarea frotiurilor de spută;

- ulei de cedru pentru examinarea microscopică în imersie

- medii de cultură pentru cultivarea micobacteriilor

- filme radiologice pentru radiografii toraco-pulmonare standard si micro-radiofotografii

- reactivi pentru developarea filmelor

- flacoane pentru recoltarea probelor de spută

- eprubete de sticlă

- pipete, sticlărie de laborator

- hârtie de filtru

- măsti, mănusi

- ace, seringi

- perfuzoare

 

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

 

Materiale sanitare pentru chirurgie cardiovasculară

- oxigenatoare adulti si copii

- seturi de cardioplegie

- valve cardiace mecanice

- valve cardiace biologice

- inele de valvuloplastie

- proteze si petece vasculare si cardiace

- material de sutură, material de hemostază si biolipiciuri pe bază de fibrină, fire pentru osteosinteze stemale, clipuri metalice de titan, electrozi epicardici temporari

- balon de contrapulsatie aortică

- set pentru cell-saver

- set hemofiltre adulti si copii

- domuri de presiune

- canule aortice

- canule venoase si alte canule (vent aortic, ventventricular stâng, set perfuzie multiplă,canule administrare cardioplegie. etc)

- conducte valvulate

- solutie de cardioplegie

- aspiratoare toracice

- sonde pentru măsurarea debitelor vasculare “flowmetru”

- celule pentru monitorizat Hct, Hb si Sv02 continuu în timpul circulatiei extracorporeale

- capuri de pompă centrifugală pentru adulti si copii

- celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală

- oxigenatoare ECMO si tubulatură aferentă

- seturi de asistare ventriculară

- cartuse pentru monitorizat ACT

- sensori de temperatură pentru oxigenatoare si seturi de cardioplegie

- sensori de nivel pentru oxigenatoare

- câmpuri de incizie impregnate cu iod si neimpregnate

- câmpuri chirurgicale de unică folosintă

- halate chirurgicale

- sisteme de stabilizare tesut in vederea revascularizârii pe cord batand tip Octopus, Starfish

- shunturi intracoronariene

- pounch-uri aortice

- creion bisturiu electric

- dispozabile pentru sistemul de ablatie chirurgicală in aritmiile cardiace

 

Materiale sanitare necesare sectiei ATI - chirurgie cardiovasculara

- catetere venoase centrale adulti si copii

- catetere arteriale adulti si copii

- catetere Swan-Ganz

- catetere pentru aparat debit cardiac PICO

- încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare

- butelii de oxid nitric

- senzori de saturatie de oxigen si P02

- celule de presiune invazivă

 

Materiale pentru cardiologie interventională

- catetere de diagnostic

- ghiduri de diagnostic

- set punctie arterială si venoasă (ace, teci, introductoare, ghiduri)

- materiale auxiliare pentru cateterism (seringi de injectare, ace,tuburi conectoare, domuri de presiune, manifolduri, tub perfuzor, mansetă presiune)

- catetere ghid pentru interventii percutane (coronare, carotide, vase periferice, artere renale)

- ghiduri pentru interventii percutane

- baloane pentru dilatări percutane

- stenturi coronariene

- materiale auxiliare procedurilor percutane (seringi cu manometru, conectoare Y, supape, introductoare, torquer)

- baloane de dilatatie periferică

- stenturi periferice, renale si carotidiene

- sisteme de protectie vasculară pentru interventii percutane

- baloane de valvuloplastie (mitrală, pulmonară si aortică)

- sistem de inchidere DSA,DSV,PCA interventional

- proteze pentru anevrism de aortă abdominală

- aterectom directional

- umbrele filtru pentru venă cavă inferioară

- materiale pentru embolizare selectivă

- sonde diagnostic multipolare pentru electrofiziologie

- catetere specializate pentru ablatie

- alte materiale similare din categoria celor mentionate anterior

 

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite

 

- proteza totala sold cimentata

- proteza totala sold cimentata tip luxatie congenitala

- proteza totala sold necimentata tip luxatie congenitala

- proteza totala sold necimentata

- proteza totala sold hibrid (cotii necimentat/femur cimentat)

- proteza totala sold hibrid inversat (cotii cimentat/femur necimentat)

- proteza bipolara sold cimentata

- proteza bipolara sold necimentata

- proteza Moore

- proteza totala genunchi cimentata fara stabilizare posterioara

- proteza totala genunchi cimentata cu stabilizare posterioara

- proteza totala genunchi necimentata fara stabilizare posterioara

- proteza totala genunchi necimentata cu stabilizare posterioara

- proteza unicompartimentala genunchi

- proteza femuropatelara genunchi

- proteza totala sold cimentata REVIZIE

- proteza totala sold necimentata REVIZIE

- proteza totala sold hibrid (cotii necimentat/femur cimentat) REVIZIE

- proteza totala sold hibrid inversat (cotii cimentat/femur necimentat) REVIZIE

- inele ranforsare cotii REVIZIE

- elemente ranforsare pentru fracturi periprotetice metafizodiafizare

- proteza totala genunchi cimentata REVIZIE

- componente singulare utilizate in REVIZIE endoprotetica

- proteza totala de umăr

- proteza partiala de umăr

- proteza totala de cot

- proteza pumn

- proteza metacarpofalangiana

- proteza interfalangiana

- proteza glezna

- ciment ortopedic cu si fara antibiotic

 

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

 

TRANSPLANT MEDULAR

 

- cateter venos central (in clinica de hematologie se utilizează numai pt. transplant)

- cateter de dializa pentru afereza

- spiral tubing

- Clave-uri

- Oper-por

- Câmpuri sterile

- Chit de recoltare grefon

- Filtre pentru apa

- Filtre HEPA pentru aer

- Sare pentru statia de apa (aflata in incinta centrului de transplant, pt. camerele sterile)

- Filtre preliminare pentru aer

- Materiale pt. imunofenotipare/biologie moleculara

- Filtre pentru preparate de sânge

- Solutie crioprotectoare dymetilsulfoxide DMSO

- Materiale pentru prelucrare si crioprezervare celule stem

- Kit pentru recoltare de celule stem prin afereza

- Kit si materiale pentru izolare imunomagnetica

 

TRANSPLANT DE CORD

 

- set halate sterile + câmpuri

- Leader Cath Adulti (atera)

- Termovent

- Filtru pentru artera

- Filtru pentru rampa

- Rampa

- Prelungitoare de presiune

- Prelungitoare venoase

- Prelungitoare arteriale

- Prelungitoare angio (cateter extension)

- Camere de presiune

- Canule cave

- Canule la aortica

- Balon de contrapulsatie

- Set autotransfuzie

- Hemofiltru adulti

- Tourniquet cave

- Sugicel 10/20 cm ethicon

- Bone - wax - ceara stern

- loban 6640 - câmp steril

- Efler CH - 9 FR - canula

- Efler canule

- VentDPL

- Biopsy forceps

- Guid scurt 40 cm

- Guid lung “J” 150 cm

- Set unica folosinta angio

- Guid diagnostic teflonat

- Guid diagnostic hidrofilic

- Exchange guid 260 cm

- Custodiol

- Celsior

- Sol. Wisconsin

 

TRANSPLANT HEPATIC

 

- halate sterile

- câmpuri sterile

- set furtun esantionare

- separator apa Julian

- set Cell Saver

- transductor de presiune cu 2 celule

- trusa cateterizare vena centrala 1 cale

- dispozabile incalzitor pacient superior/ inferior

- trusa level 1

- filtru umidificator si antibacterian

- ghid scurt

- ghid diagnostic teflonat

- ghid diagnostic hidrofilic

- exchange ghid

- set nutripompa

- set hemodializa/hemofîltrare

- set plasmafereza

- sistem aspiratie circuit închis

- cearceaf absorbant

- Stelisept scrub

- Sterillium

- Bacilol Plus

- Ac biopsie Quik Core - Cook

- Custodiol

- Celsior

- Sol. Wisconsin

 

TRANSPLANT CELULE PANCREATICE

 

- halate sterile

- Leader Cath adulti

 

TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI SI PANCREAS

 

- stapler intestinal

- rezerva stapler intestinal

- Custodiol

- Celsior

- Sol. Wisconsin

 

TRANSPLANT PULMONAR

 

- Stapler bronsic reutilizabil 4 cartuse 55 mm

- Tachocomb

- Bioglu

- Dispozitiv de încălzire externa/interna

- Halate sterile unica folosinta

- Sterildrape

- Set Cell-Saver

- Set ECMO

- Set CEC

- Staplere vasculare

- Staplere liniare pt reducere volum pulm.

- Stapler cu agrafe pentru tegument

- Tuburi racord

- Tuburi de dren toracice cu fir radioopac

- Dispozitiv tip Redon

- Baterie de aspiratie pleurala

- Custodiol

- Celsior

- Sol. Wisconsin.