MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.093. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

1.095. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

213. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiectul de reglementare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protectia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea si securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

(2) Prevederile prezentei hotărâri constituie cerinte minime în acest domeniu.

(3) Valorile limită stabilite de prezenta hotărâre reprezintă valorile maxime admise până la care lucrătorii pot fi expusi în muncă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre nu se aplică lucrătorilor expusi numai la radiatii ionizante reglementate de Comisia Natională de Control al Activitătilor Nucleare.

Art. 3. - Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 4. - în situatia în care se foloseste în muncă azbestul, situatie care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispozitiile prezentei hotărâri se aplică întotdeauna atunci când sunt mai favorabile sănătătii si securitătii în muncă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii. Domeniul de aplicare-determinarea si evaluarea riscurilor

 

Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. agent cancerigen:

a) o substantă care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevăzute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse în materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, fie în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, atunci când substanta sau substantele nu figurează în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau nu au prevăzute în aceasta limite de concentratie;

c) o substantă, un preparat sau un procedeu, prevăzute în anexa nr. 1, precum si o substantă sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevăzut în această anexă;

2. agent mutagen:

a) o substantă care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prevăzute ia anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevăzute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse în materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prevăzute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, fie în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, atunci când substanta sau substantele nu figurează în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau nu au prevăzute în aceasta limite de concentratie;

3. valoare limită - cu exceptia cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen în aer în zona de respiratie a lucrătorului, pe o perioadă de referintă specificată în prezenta hotărâre.

4. substantă - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare.

5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare.

6. zonă de respiratie a lucrătorului - zona de formă emisferică, situată la nivelul fetei lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei activităti în care lucrătorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la agenti cancerigeni sau mutageni.

(2) în cazul oricărei activităti susceptibile să prezinte pentru lucrători un risc de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat să determine natura, gradul si durata de expunere a lucrătorilor, pentru a face posibilă evaluarea oricărui risc pentru sănătatea si securitatea lor, precum si stabilirea măsurilor care trebuie luate.

(3) Angajatorul este obligat să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor si în mod obligatoriu la orice modificare a conditiilor de muncă prin care poate fi influentată expunerea lucrătorilor la agenti cancerigeni sau mutageni.

(4) Angajatorul este obligat să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă si/sau autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevăzută la alin. (2).

Art. 7. - La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate căile de pătrundere în organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanată si/sau percutanată.

Art. 8. - In situatia în care se efectuează evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (2), angajatorii trebuie să acorde o atentie deosebită tuturor eventualelor efecte asupra securitătii si sănătătii lucrătorilor cu sensibilitate specială si trebuie să ia în considerare, printre altele, faptul că este preferabil să nu angajeze/repartizeze astfel de lucrători în zonele în care pot intra în contact cu agenti cancerigeni sau mutageni.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

SECTIUNEA 1

Reducerea utilizării si înlocuirea agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

Art. 9. - Angajatorul trebuie să reducă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substantă, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este periculos ori este mai putin periculos pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor, după caz.

Art. 10. - La cererea inspectoratului teritorial de muncă si/sau a autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, angajatorul comunică acestora rezultatul actiunilor sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

Art. 11. - Expunerea nu trebuie să se realizeze în situatia în care s-a depăsit valoarea limită a agentului cancerigen sau mutagen prevăzută de prezenta hotărâre ori de actele normative prevăzute la art. 5 pct. 1 sau 2, după caz.

Art. 12. - (1) Expunerea lucrătorilor trebuie evitată dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidentiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor.

(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substantă, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sănătate si securitate, angajatorul trebuie să ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen să fie, atât cât este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis.

(3) Dacă aplicarea unui sistem închis nu este posibilă, angajatorul trebuie să asigure conditii pentru ca expunerea lucrătorilor să fie redusă la nivelul cel mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.

(4) în toate cazurile în care se utilizează un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

a) limitarea cantitătilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de muncă;

b) limitarea numărului de lucrători expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai scăzut posibil;

c) proiectarea unui proces de muncă si a unor măsuri tehnice de control prin care să se evite sau să se reducă la minimum degajarea de agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

d) evacuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursă, prin ventilatie adecvată, locală (exhaustare) sau generală, si compatibilă cu necesitatea de a proteja sănătatea umană si mediul înconjurător;

e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agentii cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident;

f) aplicarea unor proceduri si metode de muncă adecvate;

g) asigurarea măsurilor de protectie colectivă si/sau, în cazul în care expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, a măsurilor de protectie individuală;

h) aplicarea unor măsuri de igienă, în special curătarea cu regularitate a pardoselilor, peretilor si a altor suprafete;

i) informarea lucrătorilor;

j) delimitarea zonelor de risc si utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului „Fumatul interzis", în zonele în care lucrătorii sunt sau pot fi expusi la agenti cancerigeni sau mutageni;

k) elaborarea unor planuri de măsuri pentru situatiile de urgentă în care ar putea să se producă expuneri anormal de ridicate;

I) asigurarea unor mijloace care să permită depozitarea, manipularea si transportul fără risc al agentilor cancerigeni sau mutageni, în special prin utilizarea de recipiente ermetice si etichetate clar si vizibil;

m) asigurarea unor mijloace care să permită colectarea, depozitarea si evacuarea în sigurantă a deseurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice si etichetate clar si vizibil.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informarea autoritătilor competente

 

Art. 13. - Dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidentiază existenta unui risc pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispozitie inspectoratului teritorial de muncă si/sau autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii corespunzătoare.

Art. 14. - Informatiile prevăzute la art. 13 se referă la:

a) activitătile desfăsurate si/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizează agenti cancerigeni sau mutageni;

b) cantitătile fabricate sau utilizate de substante ori preparate care contin agenti cancerigeni sau mutageni;

c) numărul lucrătorilor expusi;

d) măsurile de prevenire luate;

e) tipul echipamentului de protectie utilizat;

f) natura si gradul expunerii;

g) cazurile de înlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni.

 

SECTIUNEA a 4-a

Expunerea imprevizibilă si expunerea previzibilă. Accesul în zonele de risc

 

Art. 15. - (1) în cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormală a lucrătorilor, angajatorul trebuie să îi informeze pe acestia.

(2) Până la normalizarea situatiei si eliminarea cauzelor expunerii anormale, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

a) să dispună ca în zona afectată să lucreze numai lucrătorii care sunt indispensabili pentru executarea reparatiilor sau a altor lucrări necesare;

b) să doteze lucrătorii implicati cu echipament individual de protectie, inclusiv cu echipament pentru protectia respiratorie; expunerea nu trebuie să fie permanentă si trebuie limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrător;

c) să nu permită ca lucrători neprotejati să lucreze în zona afectată.

(3) Lucrătorii implicati trebuie să poarte echipamentul individual de protectie si de lucru cu care au fost dotati.

Art. 16. - (1) Pentru anumite activităti, cum este întretinerea, pentru care este previzibilă posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii si în privinta cărora au fost deja epuizate toate posibilitătile de a lua alte măsuri tehnice de prevenire în scopul limitării acestei expuneri a lucrătorilor, angajatorul trebuie să stabilească, după consultarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor lor din întreprindere ori unitate, fără a afecta reponsabilitatea angajatorului, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia lor în timpul acestor activităti.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie să pună la dispozitie lucrătorilor implicati echipament individual de protectie, inclusiv echipament pentru protectia respiratorie. Lucrătorii implicati trebuie să poarte echipamentul individual de protectie pe toată durata în care persistă expunerea anormală.

(3) Pentru activitătile prevăzute la alin. (1) expunerea lucrătorilor nu trebuie să fie permanentă si trebuie limitată strict la minimum necesar pentru fiecare lucrător.

Art. 17. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare adecvate pentru delimitarea clară si semnalizarea zonelor în care se desfăsoară activitătile prevăzute la art. 16 alin. (1) sau pentru a preîntâmpina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate în astfel de zone.

Art. 18. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca accesul în zone în care se desfăsoară activităti pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidentiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor să fie permis numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau a functiei lor, e necesar să fie prezenti în interiorul zonei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri de Igienă si de protectie individuală

 

Art. 19. - Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care există risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni, să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că:

a) lucrătorii nu mănâncă, nu beau si nu fumează în zonele de lucru în care există riscul contaminării cu agenti cancerigeni sau mutageni;

b) lucrătorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adecvat sau alt echipament special adecvat;

c) sunt prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului individual de protectie sau a echipamentului special, pe de o parte, de îmbrăcămintea de stradă, pe de altă parte;

d) lucrătorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si adecvate;

e) echipamentul individual de protectie este depozitat corect în locuri bine stabilite si este verificat si curătat dacă este posibil înainte si obligatoriu după fiecare utilizare;

f) echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de următoarea utilizare.

Art. 20. - Lucrătorii nu trebuie să suporte costul măsurilor prevăzute la art. 19.

 

SECTIUNEA a 6-a

Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucrătorilor

 

Art. 21. - (1) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii si/sau reprezentantii lucrătorilor din întreprindere sau unitate să primească o instruire suficientă si adecvată, bazată pe toate cunostintele disponibile, în special sub formă de informatii si instructiuni, referitoare la:

a) riscurile potentiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun;

b) măsurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;

c) cerintele de igienă;

d) purtarea si utilizarea echipamentului individual de protectie;

e) măsurile pe care trebuie să le ia lucrătorii, în special personalul de interventie, în cazul producerii unor incidente si pentru prevenirea incidentelor.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:

a) adaptată la evolutia riscurilor si la aparitia unor riscuri noi;

b) repetată periodic, dacă este necesar.

Art. 22. - Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii cu privire la instalatiile si recipientele lor auxiliare care contin agenti cancerigeni sau mutageni, să vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje si instalatii să fie etichetate clar si lizibil si să expună semnele de avertizare în mod cât mai vizibil.

Art. 23. - (1) Pentru informarea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca:

a) lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere sau unitate să poată controla dacă prevederile prezentei hotărâri se aplică ori să se poată implica în aplicarea lor;

b) lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori unitate să fie informati cât mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevăzute la art. 16, asupra cauzelor acestora si asupra măsurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situatiei;

c) să păstreze o listă nominală actualizată a lucrătorilor implicati în activitătile pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidentiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supusi, dacă această informatie este disponibilă;

d) medicul de medicina muncii si/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, cu competentă în medicina de întreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă si/sau autoritatea de sănătate publică judeteană ori a municipiului Bucuresti, precum si orice altă persoană responsabilă cu securitatea si sănătatea în muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c);

e) fiecare lucrător să aibă acces la informatiile continute în listă care îl privesc personal;

f) lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori unitate să aibă acces la informatii colective care nu contin nominalizări de persoane.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) lucrătorii si/sau reprezentantii lor din unitate trebuie să poată controla ori să se poată implica în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în special cu privire la:

a) consecintele pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor legate de alegerea, purtarea si utilizarea îmbrăcămintei sau a echipamentului individual de protectie, fără a afecta responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacitătii îmbrăcămintei ori a echipamentului de protectie;

b) măsurile stabilite de angajator si la care se face referire în art. 16 alin. (1), fără a afecta responsabilitatea angajatorului de a stabili astfel de măsuri.

Art. 24. - Angajatorul trebuie să asigure consultarea si participarea lucrătorilor si/sau reprezentantilor acestora la procesul de stabilire a măsurilor privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea acestora la actiunea agentilor cancerigeni ori mutageni în timpul activitătii desfăsurate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor

 

SECTIUNEA 1

Supravegherea medicală

 

Art. 25. - (1) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor pentru care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 evidentiază riscuri pentru sănătatea sau securitatea lor se stabilesc în concordantă cu reglementările Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigură de către angajator astfel încât fiecare lucrător care desfăsoară activităti cu risc pentru securitatea si/sau sănătatea sa la locul de muncă să fie supus unei supravegheri medicale, atât:

a) înainte de expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni,

cât si:

b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni.

(3) Toate aceste măsuri de supraveghere medicală a lucrătorilor sunt concepute astfel încât să fie posibilă aplicarea directă a măsurilor specifice de igienă individuală si de medicina muncii.

(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competentă în medicina de întreprindere poate solicita ca si alti lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul unei supravegheri medicale.

(5) în situatia prevăzută la alin. (4) angajatorul trebuie să realizeze o nouă evaluare a riscului de expunere, în conformitate cu prevederile art. 6.

Art. 26. - (1) Pentru fiecare lucrător pentru care se asigură supraveghere medicală, medicul de medicina muncii si/sau cu competentă în medicina de întreprindere trebuie să întocmească un dosar medical individual.

(2) Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competentă în medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală, va propune măsurile de protectie individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrător.

Art. 27. - Lucrătorii trebuie să primească informatii si recomandări privind supravegherea medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii.

Art. 28. - Lucrătorii trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal.

Art. 29. - (1) Lucrătorii vizati sau angajatorul pot/poate să solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.

(2) Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) se suportă de către solicitant.

Art. 30. - Recomandările pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum si în reglementările Ministerului Sănătătii Publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Păstrarea dosarelor medicale

 

Art. 31. - Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii în muncă la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autoritătii teritoriale de sănătate publică.

Art. 32. - (1) Lista prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) si dosarul medical prevăzut la art. 26 alin. (1) trebuie păstrate cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii.

(2) în cazul în care întreprinderea îsi încetează activitatea, angajatorul trebuie să predea autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 33. - (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii cancerigeni sau mutageni, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care există, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită, ghidurile necesare în utilizare sau adaptările prevăzute la art. 35 alin. (2) se stabilesc/elaborează de o comisie formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de acestea, după caz.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) îsi elaborează propriul regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar si în mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

Art. 34. - Valorile limită prevăzute la art. 1 alin. (3) si la art. 11, celelalte dispozitii direct conexe, precum si perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 35. - (1) Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1 -3 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii publice.

Art. 36. - Utilizările pe care diferitele institutii implicate le dau informatiilor prevăzute la art. 31 se tin la dispozitia Comisiei Europene.

Art. 39. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 37. - Studiile efectuate în domeniu, cu implicarea informatiilor prevăzute la art. 31, precum si utilizările prevăzute la art. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.

Art. 38. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei aduce la cunostinta Comisiei Europene textul dispozitiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (a sasea directiva specifica in sensul Art. 16 Paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.093.

 

ANEXA Nr. 1

 

TIPURI DE AGENTI

cu actiune cancerigenă sau mutagenă

 

A. Lista substantelor, preparatelor si procedeelor care pot duce la aparitia cancerului

[prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din hotărâre]

1. Fabricarea auraminei

2. Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă

3. Lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultati la prăjirea si electrorafinarea matelor de nichel

4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic

5. Lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esentă tare. O listă a tipurilor de lemn de esentă tare există în volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om, intitulate „Wood Dust and Formaldehyde" - „Pulbere de lemn si formaldehidă", publicate de Centrul international de Cercetări asupra Cancerului, Lyon, 1995.

B. Alte tipuri de actiune cancerigenă

Agenti fizici:

a) radiatia solară în exces;

b) radiatii ionizante.

 

ANEXA Nr. 2

 

RECOMANDĂRI PRACTICE

cu privire ia supravegherea medicală a lucrătorilor

 

1. Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competentă în medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenti cancerigeni sau mutageni, trebuie să cunoască bine conditiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător.

2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie asigurată în conformitate cu principiile si practicile medicinei muncii; aceasta trebuie să cuprindă cel putin următoarele măsuri:

a) înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale fiecărui lucrător;

b) anamneză;

c) dacă este cazul, supravegherea biologică, precum si depistarea efectelor precoce si reversibile.

Se pot decide si alte examene pentru fiecare lucrător care face obiectul unei supravegheri medicale, avându-se în vedere cele mai recente progrese în medicina muncii.

 

 

ANEXA Nr. 3')

 

VALORI LIMITĂ NATIONALE

de expunere profesională pentru agenti cancerigeni

(prevăzute la art. 34 din hotărâre)

 

A. VALORI LIMITĂ ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

 

Denumire

EINECS1

CAS2

Valori limita

Observatii

Măsuri tranzitorii

(mg/m3 )3

(ppm)*

Benzen

200.753-7

71-43-2

3,255

15

piele6

-

CJorură de vinii monomer

200-831

75-01-4

7J75

35

-

-

Pulberi de lemn de esenta tare

-

-

5,005,7

-

-

-

 

B. ALTE VALORI LIMITĂ ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ PENTRU PULBERI

 

Nr. crt.

Denumirea substantei

Valoare limită 8 ore

Observatii

1.

Cuart (pulbere)

0,1 mg/ma

Fractie respirabila7

2.

Cristobalit (pulbere)

0,05 mg/m3

Fractie respirabiă7

3.

Tridimit (pulbere)

0,05 mg/mJ

Fractie respirabiă7

4.

Azbest (amestec de fibre, inclusiv cel care contine crisolit (pubere)

0,1 fibre/cm*

Fractie respirabila7

5.

Lână de sticlă (pubere)

1 fîbră/cnr'

Fractie respirabilă7

6.

Lână de rocă (pulbere)

1 fibră/cm"

Fractie respirabilă7

7.

Lână de furnal (pulbere)

1 fibră/cm'1

Fractie respirabilă7

8.

Fibre de sticla pentru scopuri speciale

1fibra7cmJ

Fractie respirabiă7

9.

Lemn (esentă moale)

5 mg/m4

Fractie totală

10.

Lemn de cedru (pulberi)

0,5 mg/m"

Fractie totală

 

' EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European Inventory of Existing Chemical Substances). 2 CAS: numărul din Chemical Abstract Service

* mg/m1 = miligrame pe metru cub de aer la 20°C si 101,3 kPa (760 mm coloana de mercur)

* ppm ■ părti volumetrice pe milion, în aer (ml/m1)

5 Măsurate sau calculate prin raportare la o perioadă de referintă de opt ore.

6 Pnn expunere este posibil ca la absorbtia în organism prin inhalare sa se adauge si o absorbtie cutanata.

7 Fractie respirabilă (inhalabilă); daca pulberile de lemn de esentă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limită se aplica tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor locale pe anul 2006 cu suma de 2.000 mii lei, pentru administrativ-teritoriale, conform anexei care face parte judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.095.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată - mii lei -

1.

Municipiul Baia Mare

Biserica „Sfântul Apostol Andrei"

400

Biserica „Înăltarea Domnului"

400

Biserica „Buna-Vestire"

400

2.

Municipiul Sighetu Marmatiei

Biserica „Sfântul Iosif Mărturisitorul"

400

3.

Comuna Grosi

Mănăstirea Habra

400

TOTAL:

2.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

În conformitate cu prevederile:

• Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată;

• Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de  la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia materiale speciale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele. Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 213.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale, scop

 

 

Art. 1. - Ghidul privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu este emis de Autoritate în baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată.

Art. 2. - Scopul prezentului ghid este de a completa prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000, cu cerinte tehnice de proiectare, amplasare, constructie, functionare, închidere si dezafectare a incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezentul ghid sunt definite în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - Prevederile prezentului ghid se aplică activitătilor de proiectare, amplasare, constructie, functionare, închidere si dezafectare a incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor si a deseurilor rezultate de la:

a) prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) prelucrarea materiilor prime nucleare continând numai uraniu natural si/sau toriu natural, inclusiv producerea combustibilului nuclear continând numai uraniu natural;

c) prepararea substantelor minerale utile, altele decât minereurile de uraniu si toriu, care sunt asociate cu uraniu si/sau toriu în continuturi ce depăsesc limitele de exceptare prevăzute în tabelul 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică;

d) prepararea substantelor minerale utile asociate cu uraniu si/sau toriu în continuturi ce nu depăsesc limitele de exceptare prevăzute în tabelul 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, dar care se concentrează în reziduuri, conducând la depăsirea limitelor de exceptare prevăzute în tabelul 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, cu exceptia radiului, pentru care limita de exceptare este 0,2 Bq/g.

Art. 5. - Aplicarea prevederilor prezentului ghid nu exonerează persoanele legal constituite de obligatia de a obtine alte acorduri sau autorizatii prevăzute de reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Exceptări

 

Art. 6. - Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului ghid activitătile de proiectare, amplasare, constructie, functionare si închidere a incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor care au activităti mai mici decât limitele de exceptare prevăzute în tabelul 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, cu exceptia radiului, pentru care limita de exceptare este 0,2 Bq/g, si sunt rezultate de la prepararea substantelor minerale utile asociate cu uraniu si/sau toriu, având activităti ce nu depăsesc limitele de exceptare prevăzute în tabelul 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte privind proiectarea si amplasarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Izolarea deseurilor

 

Art. 7. - Scopul general care trebuie urmărit la amplasarea si proiectarea incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu îl constituie izolarea permanentă a deseurilor rezultate de la preparare, precum si a contaminantilor asociati, prin reducerea cât mai mult posibil a probabilitătii de dispersie a acestora de către factorii naturali pentru o perioadă lungă de timp (1.000 de ani), astfel încât după închidere acestea să necesite un control institutional minim si să nu fie necesare activităti de întretinere permanentă.

Art. 8. - La selectarea noilor amplasamente de dispunere a incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu si la evaluarea corectă a locatiilor în care deja sunt amplasate incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor trebuie să fie analizate următoarele particularităti ale amplasamentelor:

a) conditiile geologice, hidrogeologice, pedologice si geotehnice de pe amplasamentul incintei si în zonele imediat învecinate;

b) pozitionarea fată de ariile locuite, existente sau planificate;

c) pozitionarea fată de zonele seismice sau zonele active tectonic;

d) pozitionarea fată de zonele în care pot apărea alunecări de teren si căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea aparitiei acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafată;

e) pozitionarea fată de zonele inundabile sau zonele supuse viiturilor;

f) pozitionarea fată de zonele ce se constituie în arii naturale protejate si zonele de protectie a elementelor patrimoniului natural si cultural;

g) alte conditii naturale care contribuie la imobilizarea si izolarea contaminantilor, astfel încât acestia să nu afecteze apele subterane;

h) posibilitătile de minimizare pe termen lung a proceselor de eroziune, perturbare si dispersie, provocate de factori naturali.

Art. 9. - La selectarea amplasamentelor, prioritară trebuie să fie izolarea deseurilor pe termen lung, corelată cu dezvoltarea si planificarea regională, în raport cu eventualele avantaje valabile pe termen scurt, cum ar fi minimizarea transportului sau minimizarea costurilor de achizitie a terenurilor.

 

Prevenirea realizării unui număr mare de incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor cu capacităti mici de depozitare

 

Art. 10. - (1) Deseurile rezultate de la exploatarea in situ prin lesiere a minereurilor de uraniu si/sau toriu din zăcămintele mici si izolate, de la tratarea apelor de mină, de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu în laborator si în statii-pilot, de la activităti de decontaminare si de la activităti de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie să fie dispuse în incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor de la instalatiile mari de preparare, în scopul prevenirii constituirii de incinte de depozitare a deseurilor numeroase si mici, care pe termen lung ar necesita obligatii sporite în ceea ce priveste întretinerea si controlul institutional.

(2) Deseurile mentionate la alin. (1) pot fi depozitate în incinte amenajate pentru depozitare definitivă, amplasate în perimetrul în care sunt produse, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) volumul si activitatea acestora nu constituie un risc semnificativ pentru mediu;

b) transportul acestora necesită costuri ridicate si are un impact semnificativ asupra mediului;

c) se demonstrează de către solicitant că avantajele depozitării în perimetrul în care sunt produse depăsesc beneficiile rezultate din reducerea obligatiilor de supraveghere pe termen lung;

d) solicitantul a obtinut de la Autoritate autorizatiile necesare.

 

Depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 11. - Minereurile de uraniu si/sau toriu pot fi depozitate numai în zona controlată a exploatării miniere, în vederea transportării si preparării în instalatia de preparare, si în zona controlată a instalatiei de preparare, pentru o perioadă de cel mult 5 ani, în incinte amenajate pentru depozitare, care vor asigura minimizarea riscului de pătrundere a radionuclizilor naturali în sol si în formatiunile geologice situate sub incinta amenajată pentru depozitare, prin îndeplinirea următoarelor cerinte:

a) vor fi prevăzute cu acoperis si împrejmuite, în scopul eliminării riscului de expunere directă a minereurilor la actiunea unor factori meteorologici, cum sunt precipitatiile atmosferice si vântul;

b) vor fi amplasate pe locatii care în prealabil au fost special pregătite în scopul reducerii infiltratiilor, prin compactarea solurilor argiloase existente în locatie sau realizarea unui strat impermeabil continuu din alte materiale, care trebuie să asigure un coeficient de permeabilitate K <, 1,0 x 10"9 m/s.

 

Amplasarea deseurilor sub nivelul suprafetei terenului

 

Art. 12. - Prima optiune pentru dispunerea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie să fie amplasarea sub nivelul suprafetei terenului, în mine sau în depozite subterane special săpate, în scopul reducerii lucrărilor de constructie a incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) limita superioară a apelor subterane este situată la o distantă suficient de mare fată de suprafată si de cota gurii lucrărilor miniere în care se vor depozita deseurile (galerii, puturi);

b) deseurile sunt bine izolate fată de suprafată prin existenta unui strat corespunzător de rocă si sol;

c) roca de bază este situată la o adâncime suficient de mare fată de suprafată, astfel încât să asigure atât depozitarea în conditii de sigurantă a deseurilor, cât si un cost rezonabil al lucrărilor de excavare a spatiului în care se va efectua depozitarea.

 

Amplasarea deseurilor la suprafata terenului

 

Art. 13. - în cazul în care nu este posibil să fie îndeplinite cumulativ conditiile pentru depozitarea completă a deseurilor sub nivelul suprafetei terenului si este necesar să fie aleasă solutia de dispunere a deseurilor în incinte amenajate pentru depozitare, amplasate la suprafată, solicitantul trebuie să demonstreze că vor fi îndeplinite următoarele conditii:

a) se va asigura protectie adecvată a deseurilor în raport cu procesele naturale de eroziune;

b) necesitătile de construire de diguri si unghiurile de înclinare a taluzurilor digurilor sunt minimizate prin efectuarea volumelor maxime de excavatii permise de conditiile geologice si hidrogeologice din zonă.

 

Arii pe care nu pot fi amplasate incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 14. - Incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu nu trebuie amplasate în zonele în care există procese în curs de desfăsurare sau potentiale de eroziune în adâncime ori care sunt situate în apropierea unei falii active care poate genera cutremure mai puternice decât cele la care este proiectată să reziste incinta amenajată de depozitare.

 

Proiectarea si construirea barajelor prin care se realizează, prin îndiguire, incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor

 

Art. 15. - Structura barajelor trebuie proiectată si construită în asa fel încât să prevină orice cedare a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor.

Art. 16. - Calcularea structurii de rezistentă a barajelor trebuie realizată presupunându-se că în perioada de operare se vor produce unele infiltratii prin stratul impermeabil continuu al incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor.

 

Colectarea apelor pluviale din zona în care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor

 

Art. 17. - Aria de colectare a apelor pluviale, din amonte, trebuie să fie minimizată pentru a scădea potentialul de eroziune al scurgerilor de suprafată care ar putea eroda prin spălare incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, indiferent dacă aceasta este amplasată sub nivelul suprafetei terenului sau la nivelul suprafetei terenului.

 

Utilizarea elementelor topografice naturale

 

Art. 18. - Elementele topografice trebuie utilizate astfel încât să ofere o colectare gravitatională a levigatului si o bună protectie împotriva vântului, în cazul depozitării deseurilor la suprafată.

 

Protectia apelor subterane

 

Art. 19. - Toate incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie prevăzute cu un strat impermeabil continuu, amplasat la baza si pe marginile incintei amenajate pentru depozitare, special proiectat, amplasat si construit, pentru a preveni migrarea poluantilor în structura geologică si în acviferele situate sub acestea, sau în terenurile din vecinătatea incintei structurii de depozitare si în apele de suprafată, atât în etapa de functionare, cât si în perioada de închidere.

Art. 20. - Stratul impermeabil continuu trebuie să fie:

a) construit din materiale care au proprietăti chimice adecvate, rezistente la forfecare si o grosime care să prevină distrugerea sa, datorită:

(i) gradientilor de presiune;

(ii) contactului fizic cu deseurile si cu lichidele care sunt asociate cu deseurile;

(iii) conditiilor climatice;

(iv) conditiilor de operare curentă;

b) plasat pe un teren de fundare capabil să asigure stratului impermeabil un suport solid si suficientă rezistentă la gradientii de presiune exercitati de deseurile situate deasupra sa si de rocile si acviferele situate sub acesta, în scopul prevenirii cedării acestuia, ca urmare a:

(i) tasării terenului;

(ii) ridicării terenului;

(iii) fortelor de compresie;

c) astfel instalat încât să acopere toate suprafetele de teren care ar putea veni în contact cu deseurile sau scurgerile asociate deseurilor.

Art. 21. - Sub stratul impermeabil continuu realizat din materiale sintetice trebuie prevăzut si instalat un sistem de detectare a oricăror scurgeri care se produc ca urmare a deteriorării stratului impermeabil continuu.

Art. 22. - Stratul impermeabil continuu poate să fie realizat din solurile argiloase existente în locatia pe care urmează să fie amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, numai dacă se demonstrează prin teste cu o durată de cel putin 2 ani că au proprietătile necesare pentru a asigura izolarea corespunzătoare a deseurilor pe termen lung.

Art. 23. - Intrările nete de lichide în incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor trebuie să fie minimizate prin:

a) aplicarea unor tehnologii care să asigure maximizarea recirculării solutiilor si conservarea apei;

b) deshidratarea deseurilor prin tratarea acestora înainte de a fi introduse în incinta amenajată pentru depozitare si/sau prin sistemul de drenaj din componenta incintei amenajate pentru depozitare.

Art. 24. - Incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, amplasată la suprafată, trebuie prevăzută cu un sistem de drenare instalat la baza suprafetei îndiguite, în scopul reducerii infiltratiilor.

Art. 25. - Sistemul de drenaj trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie situat la o cotă mai mică decât a oricărui punct de pe suprafata inferioară a îndiguirii;

b) drenurile să fie protejate prin instalarea de materiale de filtrare care asigură curgerea liberă a lichidelor;

c) să aibă dimensiuni adecvate pentru a asigura o bună drenare.

Art. 26. - Constituentii periculosi din componenta deseurilor, inclusiv mineralele cu continut de sulf care prin expunere la factorii atmosferici, în prezenta apei, pot genera acid sulfuric, trebuie imobilizati prin aplicarea de tehnologii adecvate de neutralizare a deseurilor.

 

Panta taluzurilor si acoperirea finală a incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor

 

Art. 27. - (1) în cazul depozitării deseurilor la suprafată, unghiurile de înclinare a taluzurilor si a acoperisului final trebuie să fie cât mai mici pentru a micsora potentialul de eroziune si pentru a asigura stabilitatea pe termen lung.

(2) Înclinarea pantelor taluzurilor si acoperisului final nu trebuie să fie mai mare de 20%.

(3) în cazul în care se propun înclinări ale taluzurilor si ale acoperisului final mai mari de 20%, solicitantul trebuie să motiveze de ce nu este posibilă o înclinare mai mică si să justifice de ce trebuie să fie acceptată o înclinare mâi mare.

 

Acoperirea finală cu rocă a incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor

 

Art. 28. - în vederea evitării dislocării solului si rocilor prin circulatia oamenilor si a animalelor, la proiectarea acoperirii finale cu rocă trebuie evaluati următorii factori:

a) forma, mărimea, compozitia si granulatia particulelor de rocă;

b) grosimea acoperisului de rocă si repartitia particulelor în acoperis, după criteriul mărimii;

c) înclinarea pantelor acoperisului;

d) fragmentele de rocă care alcătuiesc acoperisul final trebuie să fie dense si fără defecte, rezistente la abraziune si să nu aibă fisuri;

e) toate suprafetele taluzurilor trebuie astfel configurate încât să fie evitate:

(i) concentrarea scurgerilor pe anumite zone ale

taluzurilor; (ii) schimbarea unghiurilor de înclinare a pantelor;

f) zonele spre care se vor directiona scurgerile de pe taluzuri, rezultate din precipitatii, trebuie protejate prin acoperire cu un strat de anrocamente.

 

Înierbarea acoperirii finale a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor

 

Art. 29. - (1) După acoperirea finală a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, situată la suprafată, trebuie înfiintat un covor vegetal ierbos, regenerabil, în scopul reducerii fenomenelor de eroziune produse de vânt si de scurgerile generate de precipitatiile atmosferice la niveluri neglijabile.

(2) Este interzisă plantarea de arbori si arbusti pe acoperisul final al incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, situată la nivelul suprafetei terenului. Arborii si arbustii apăruti spontan vor fi îndepărtati.

 

Informatiile-suport pentru fundamentarea optiunii de amplasare a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 30. - Optiunea de amplasare a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie fundamentată pe evaluarea următoarelor informatii:

a) caracteristicile chimice si radioactivitatea deseurilor;

b) caracteristicile solului si formatiunilor geologice situate sub locatia pe care se intentionează să fie amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, incluzând:

(i) extinderea si grosimea solului si a formatiunilor geologice;

(ii) uniformitatea, înclinarea si directia formatiunilor geologice care vor controla procesele de infiltrare;

(iii) gradientii si conductivitătile hidraulice ale formatiunilor geologice;

c) localizarea, extinderea, calitatea si volumul apelor subterane în zona în care se propune amplasarea incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor, precum si în zona limitrofă acesteia;

d) volumul de apă subterană extrasă si utilizată la data efectuării evaluării, precum si prognozele privind necesarul de apă subterană în viitor.

Art. 31. - Caracterizarea din punct de vedere hidrologic a formatiunilor geologice trebuie efectuată pe baza datelor obtinute din forajele amplasate si realizate în interiorul suprafetei propuse să fie îndiguită în vederea realizării incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor si din forajele amplasate si realizate în exteriorul acestei suprafete, pe directia de curgere a contaminantilor si a apei subterane.

Art. 32. - Datele geologice si geofizice obtinute direct din foraje trebuie să fie suficient de numeroase si de sigure pentru a permite identificarea discontinuitătilor semnificative, a faliilor si a zonelor fisurate, a stratelor si a zonelor cu o conductivitate hidraulică ridicată.

Art. 33. - La caracterizarea din punct de vedere hidrologic a formatiunilor geologice pot fi utilizate si informatii obtinute indirect, prin efectuarea de măsurători geofizice, numai dacă acestea sunt corelate cu datele geologice si geofizice obtinute direct din foraje.

Art. 34. - Permeabilitatea formatiunilor geologice care vor controla procesele de infiltrare si migrare a constituentilor periculosi din componenta deseurilor trebuie să fie determinată prin analizarea în laborator a probelor prelevate din foraje si printr-un număr suficient de teste de pompare efectuate în foraje.

 

CAPITOLUL V

Cerinte privind functionarea incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Programul de monitorizare

 

Art. 35. - Titularul autorizatiilor de constructie si de functionare a unei instalatii de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor aferente, rezultate de la preparare, trebuie să aplice pe întreaga perioadă de constructie si de functionare un program de monitorizare, aprobat de Autoritate, care trebuie să asigure:

a) măsurarea sau evaluarea conformitătii cu cerintele din legislatia în vigoare si cu cerintele impuse de Autoritate;

b) estimarea performantelor sistemelor de control si a procedurilor aplicate;

c) cuantificarea impactului asupra mediului;

d) descoperirea scurgerilor din incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor;

e) descoperirea factorilor cu potential de a produce efecte negative pe termen lung asupra mediului.

Art. 36. - Programul de monitorizare trebuie să genereze suficiente date si informatii pe baza cărora se stabilesc, de către Autoritate, punctele de control al conformării si constituentii din apele subterane al căror continut trebuie controlat.

Art. 37. - Programul de monitorizare trebuie să contină si modul în care va fi monitorizată conformarea.

Art. 38. - Programul de monitorizare trebuie să contină proceduri de inspectare zilnică a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor, de către o persoană cu o calificare tehnică adecvată.

Art. 39. - Documentele cu observatiile si constatările inspectiilor zilnice trebuie păstrate de detinătorul autorizatiei de functionare a instalatiei de preparare a minereurilor si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor, o perioadă de cel putin 15 ani.

 

Prevenirea eliberării în atmosferă a pulberilor aeropurtate

 

Art. 40. - Suprafetele deseurilor din incinta amenajată pentru depozitare, neacoperite cu apă, trebuie umezite sau stabilizate prin utilizarea substantelor chimice adecvate, în scopul de a reduce potentialul de contaminare radioactivă a mediului prin antrenarea de către vânt a particulelor de praf radioactiv.

Art. 41. - în faza de functionare controlarea emisiilor de pulberi aeropurtate si radon din incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, amplasate la suprafată, trebuie să se realizeze prin:

a) compartimentarea incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor, astfel încât să permită acoperirea etapizată a deseurilor, pe măsură ce în compartimentele respective sunt depozitate cantitătile prevăzute prin proiect;

b) aplicarea unui program de depozitare care asigură umplerea succesivă a compartimentelor din incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor si acoperirea compartimentelor în ordinea umplerii.'

 

Prevenirea supraumplerii

 

Art. 42. - Incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor trebuie utilizată astfel încât să se prevină orice revărsări din incintă, cauzate de o supraumplere generată de functionarea anormală sau de aparitia unor conditii exceptionale cum sunt:

a) actiunea vântului si/sau a valurilor;

b) căderile exceptionale de ploaie sau de zăpadă;

c) nefunctionarea echipamentelor de alarmare si de control al nivelului fazei lichide în incinta de depozitare a deseurilor;

d) greselile umane.

 

Protectia apelor subterane în etapa de functionare

 

Art. 43. - Poluantii periculosi din deseurile de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu care pătrund dintr-o incintă amenajată pentru depozitarea deseurilor în apele subterane nu trebuie să depăsească, în oricare punct de control al conformării, limitele de concentratie admise în acviferul cel mai apropiat de incinta amenajată pentru depozitare.

Art. 44. - Punctul de control al conformării trebuie astfel amplasat încât să ofere cea mai timpurie avertizare în cazul în care din structura de depozitare a deseurilor se scurg poluanti periculosi care ajung în apa subterană.

Art. 45. - Punctul de control al conformării trebuie amplasat pe directia gradientului hidraulic de curgere, pentru a oferi indicatii prompte privind orice poluare a apelor subterane.

Art. 46. - La evaluarea riscului de poluare a apelor subterane de către incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, aflate în functionare, trebuie analizate:

a) caracteristicile fizice si chimice ale deseurilor, incluzând potentialul lor de migrare;

b) caracteristicile hidrogeologice ale terenurilor pe care functionează incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor;

c) debitul, cantitatea si directia de curgere a apelor subterane;

d) debitele de apă subterană extrase de alti utilizatori si distantele dintre incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor si punctele în care sunt amplasate instalatiile cu ajutorul cărora sunt extrase apele subterane folosite de alti utilizatori;

e) utilizarea în viitor a apelor subterane din zonă;

f) calitatea apelor subterane, luându-se în considerare impactul individual si cumulat al altor surse de contaminare;

g) riscurile potentiale de afectare a sănătătii, cauzate de expunerea populatiei la constituentii deseurilor;

h) riscurile potentiale de deteriorare a vietii sălbatice, a culturilor, a vegetatiei, a constructiilor si amenajărilor realizate de om, generate de expunerea la constituentii deseurilor;

i) persistenta si stabilitatea efectelor potential dăunătoare.

 

Protectia apelor de suprafată în etapa de functionare

 

Art. 47. - La evaluarea riscului de afectare a calitătii apelor de suprafată aflate în conexiune cu incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, aflate în functiune, trebuie analizate:

a) volumele si caracteristicile fizice si chimice ale deseurilor;

b) caracteristicile hidrogeologice ale terenurilor pe care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, aflată în operare;

c) calitatea, cantitatea si directia de curgere a apelor subterane;

d) cantitatea anuală de precipitatii atmosferice;

e) distanta existentă între incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor si cursurile de apă de suprafată;

f) modul de folosire de către alti utilizatori a apelor de suprafată din zona în care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, în prezent si în viitor;

g) normativele de calitate aplicabile pentru apele de suprafată din zona în care functionează incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor;

h) calitatea apelor de suprafată din zona în care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, la data evaluării riscului;

i) alte surse care deteriorează calitatea apelor de suprafată;

j) impactul cumulat pe care îl au asupra calitătii apelor de suprafată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor si celelalte surse de contaminare existente în zonă;

k) riscurile potentiale de deteriorare a sănătătii oamenilor generate de expunerea la constituentii periculosi prezenti în deseuri;

l) riscurile potentiale de deteriorare a vietii sălbatice, a culturilor, a vegetatiei, a constructiilor si amenajărilor realizate de om, generate de expunerea pe termen lung la constituentii periculosi prezenti în deseuri;

m) persistenta si stabilitatea efectelor potential dăunătoare.

 

Punctele de control al conformării apelor subterane în etapa de functionare

 

Art. 48. - La punctele de control al conformării apelor subterane concentratiile constituentilor periculosi proveniti de la incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor nu trebuie să depăsească limitele aprobate de Autoritate sau prevăzute de legislatia în vigoare ori în alte autorizatii eliberate de autoritătile legale.

Art. 49. - în scopul protectiei apelor subterane fată de constituentii periculosi care pot proveni de la incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, la punctele de control al conformării apelor subterane nu trebuie să fie depăsite concentratiile maxime prevăzute în anexa nr. 2, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte limite pentru constituentii periculosi nominalizati în anexă.

 

Interventia în cazul constatării depăsirii uneia sau mai multor concentratii maxime admise în apa subterană

 

Art. 50. - Titularul autorizatiei de functionare a unei incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la preparare are obligatia să elaboreze si să transmită Autoritătii spre aprobare Programul pentru conformare, în cazul în care la punctul de control al conformării s-a constatat că unul sau mai multi constituenti periculosi, proveniti de la deseuri, depăsesc concentratiile maxime admise pentru apa subterană.

 

Programul pentru conformare

 

Art. 51. - Programul pentru conformare trebuie elaborat si transmis Autoritătii, spre aprobare, în cel mult 6 luni de la data la care s-a constatat depăsirea uneia sau a mai multor limite ale concentratiilor admise în apa subterană.

Art. 52. - Programul pentru conformare aprobat de Autoritate trebuie aplicat cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 12 luni de la data la care s-a constatat că una sau mai multe limite ale concentratiilor admise în apa subterană au fost depăsite.

Art. 53. - Obiectivul Programului pentru conformare trebuie să fie readucerea nivelurilor concentratiilor constituentilor periculosi din apa subterană sub limitele de concentratie aprobate de Autoritate sau prevăzute în legislatia în vigoare ori în alte autorizatii eliberate de autoritătile legale.

Art. 54. - Programul pentru conformare trebuie să contină activitătile prin care se vor îndepărta constituentii periculosi care au pătruns în apa subterană sau activitătile de tratare a acestora pe loc, la punctul de control al conformării, precum si pe distanta situată între acest punct si limita zonei supravegheate, stabilită în jurul incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor.

Art. 55. - Activitătile prevăzute în Programul pentru conformare trebuie aplicate atâta timp cât este necesar pentru aducerea si mentinerea concentratiilor constituentilor periculosi din apa subterană sub limitele de concentratie aprobate de Autoritate sau prevăzute de legislatia în vigoare ori de alte autorizatii eliberate de autoritătile legale.

Art. 56. - Titularul autorizatiei de functionare a unei incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor va înceta să aplice măsurile prevăzute în Programul pentru conformare numai atunci când informatiile furnizate de Programul de monitorizare a apei subterane, precum si alte informatii specifice demonstrează că limitele admise ale concentratiilor în apele subterane, măsurate în punctele de control al conformării, nu mai sunt si nu vor mai fi depăsite si se obtine acordul Autoritătii.

 

Planul de interventie în caz de urgentă

 

Art. 57. - (1) Titularul autorizatiei de functionare a unei instalatii de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor aferente, rezultate de la preparare, trebuie să întocmească si să transmită Autoritătii, în vederea aprobării, Planul de interventie în caz de urgentă.

(2) Planul de interventie în caz de urgentă va fi elaborat si transmis Autoritătii, în vederea aprobării, înainte de punerea în functiune a instalatiei de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor aferente, rezultate de la preparare.

(3) Planul de interventie în caz de urgentă va fi actualizat periodic de titularul autorizatiei de functionare a instalatiei de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor aferente, rezultate de la preparare, la solicitarea Autoritătii si la producerea de schimbări fată de planul de interventie aprobat de Autoritate.

 

CAPITOLUL VI

Cerinte privind dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si închiderea incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 58. - Incintele amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu se dezafectează în conformitate cu prevederile Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 59. - (1) Incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu se închid numai după solicitarea si obtinerea de la Autoritate a autorizatiei de dezafectare.

(2) Incintele amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie închise de detinătorul legal în oricare dintre următoarele situatii:

a) în incinta amenajată pentru depozitare a fost introdusă cantitatea maximă de deseuri prevăzută în proiect;

b) activitatea de preparare si, implicit, activitatea de functionare a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor au încetat.

Art. 60. - închiderea incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la preparare trebuie să se realizeze conform unui plan de dezafectare (închidere) aprobat de Autoritate, care trebuie să prevadă aplicarea unui acoperis de pământ sau o altă solutie tehnică de acoperire aprobată de Autoritate.

Art. 61. - Planul de dezafectare (închidere) trebuie să contină solutii tehnice de acoperire care îndeplinesc următoarele cerinte:

a) acoperirea să fie functională 1.000 de ani, cu o mare probabilitate;

b) acoperirea să fie cu sigurantă functională cel putin 300 de ani;

c) acoperirea să limiteze emanatiile de radon-222 si de radon-220, astfel încât să nu se depăsească o rată medie de emanatie de 20 pCi/m2s;

d) debitul expunerii gama pe suprafata exterioară a acoperisului să fie redusă la nivelul fondului natural de radiatii, specific ariei în care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor;

e) în etapa postînchidere să nu fie necesare lucrări de întretinere în scopul mentinerii conditiilor care asigură izolarea deseurilor din incinta amenajată pentru depozitare.

Art. 62. - La calcularea grosimii pe care trebuie să o aibă stratul de rocă sau de sol care va acoperi incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu nu se va avea în vedere eventuala umiditate a acestora, aflată în exces fată de umiditatea normală a solurilor sau rocilor similare.

Art. 63. - La calcularea nivelului emanatiei de radon de pe suprafata exterioară a stratului de rocă sau sol care va acoperi incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor nu se vor lua în considerare eventualele contributii ale straturilor izolante sintetice subtiri, încorporate în stratul acoperitor.

Art. 64. - Orice alte materiale, care nu sunt soluri sau roci, pot fi propuse pentru acoperirea incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu numai dacă se demonstrează prin încercări si experimente aprobate de Autoritate că nu se fisurează si nu se degradează prin tasare diferentială si expunere pe termen lung la variatiile climatice sau prin expunere la alti factori.

Art. 65. - Titularul autorizatiei de dezafectare a unei incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la preparare trebuie ca, imediat după amplasarea materialelor de acoperire finală a incintei care au rolul de a limita eliberările de radon-222 (bariera de radon), să verifice prin analize si teste adecvate, aprobate de Autoritate, că proiectul si constructia barierei finale de radon limitează eliberările de radon la un nivel ce nu depăseste o medie de 20 pCi/m2s pentru întreaga suprafata a incintei amenajate pentru depozitare.

Art. 66. - Raportul cu rezultatele detaliate ale analizelor si testelor de verificare si confirmare a ratei de emisie a radonului-222, prevăzute la art. 65, trebuie transmis Autoritătii de către titularul autorizatiei de dezafectare pe baza căreia se efectuează închiderea, în termen de 60 de zile de la data finalizării analizelor si testelor.

Art. 67. - (1) Titularul autorizatiei de dezafectare prevăzute la art. 59 alin. (1) trebuie să păstreze, până la eliberarea de sub regimul de autorizare a locatiei pe care este amplasată incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, toate înregistrările privind originea datelor primare, rezultatele măsurătorilor pe baza cărora au fost obtinute datele primare, calculele si metodele de calcul folosite la obtinerea parametrilor de intrare si procedura utilizată pentru verificarea conformitătii cu limita maximă admisă a ratei de emanatie a radonului-222.

(2) Persoana legal constituită care a efectuat închiderea structurii de depozitare a deseurilor de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie să păstreze într-o formă adecvată înregistrările prevăzute la alin. (1) până la transferarea acestora la organismul legal special desemnat să efectueze controlul institutional în etapa postînchidere.

Art. 68. - Primii 3 metri, începând de la suprafată, ai stratului final care acoperă incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor nu trebuie să contină deseuri, soluri sau roci care au continuturi de elemente radioactive naturale mai mari decât fondul natural al zonei în care aceasta este amplasată.

Art. 69. - Proiectul de închidere a unei incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor va contine solutii tehnice care în etapa postînchidere trebuie să controleze si să elimine riscurile de eliberare în apele de suprafată, în apele subterane si în atmosferă a:

a) constituentilor neradiologici periculosi;

b) exfiltratiilor si apelor de scurgere generate de precipitatiile căzute pe materialele care acoperă structura de depozitare si care pot fi contaminate cu constituenti neradiologici periculosi;

c) produsilor neradiologici periculosi, rezultati de la descompunerea deseurilor.

 

CAPITOLUL VII

Cerinte privind constituirea resurselor financiare pentru dezafectarea instalatiilor de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si închiderea incintelor amenajate pentfu depozitarea deseurilor rezultate de la preparare

 

Art. 70. - Titularul autorizatiilor de detinere si de functionare a instalatiei de preparare a minereului de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor asociate are obligatia să demonstreze că a efectuat aranjamentele care asigură fondurile financiare necesare pentru dezafectarea instalatiilor de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, precum si pentru remedierea si închiderea incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor asociate, conform planului revizuit de dezafectare.

Art. 71. - Persoana legal constituită care solicită obtinerea autorizatiei de amplasare a unei instalatii de preparare a minereului de uraniu si/sau toriu si a incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor aferente are obligatia să demonstreze că dispune de fondurile financiare necesare efectuării dezafectării instalatiei de preparare si remedierii si închiderii incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor asociate, prevăzute în planul preliminar de dezafectare.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul institutional pe termen lung al incintelor amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, acoperite si închise

 

Art. 72. - Incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor, acoperită si închisă, trebuie inspectată cel putin anual de organismul împuternicit legal să asigure controlul institutional, în scopul de a confirma că se mentine integritatea fizică a acesteia si de a stabili, după caz, necesităti de întretinere si/sau monitorizare.

Art. 73. - Rapoartele cu rezultatele inspectiilor prevăzute la art. 72 trebuie transmise Autoritătii în cel mult 60 de zile de la data inspectiei.

Art. 74. - în cazul constatării, în timpul inspectiei, a unei deteriorări neobisnuite a incintei închise amenajate pentru depozitarea deseurilor sau a aparitiei unei dislocări a terenului, organismul împuternicit legal să asigure controlul institutional trebuie să transmită Autoritătii un raport preliminar în cel mult 45 de zile de la data efectuării inspectiei.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 75. - Prezentul ghid intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 76. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

 la ghid

 

DEFINITII

 

În scopul aplicării prezentului ghid, pe lângă termenii si expresiile definite în Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si în Normele fundamentale de securitate radiologică, expresiile următoare sunt definite astfel:

1. acvifer - stratul sau stratele subterane de roci geologice ori alte strate geologice cu o porozitate si o permeabilitate suficiente, astfel încât să permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie prelevarea unor cantităti importante de ape subterane prin puturi si/sau izvoare. Zona saturată creată de activitatea de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu nu se consideră acvifer, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) zona saturată este conectată la un acvifer natural;

b) zona saturată prezintă scurgeri în apele de suprafată;

2. apă subterană - apa aflată sub suprafata solului în zona saturată;

3. Autoritate - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

4. baraj - un obstacol natural sau/si un obstacol reprezentat de o structură amenajată inginereste care permit depozitarea lichidelor, slamurilor, solidelor sau altor materiale, dar nu permit miscarea acestora în afara incintei amenajate pentru depozitarea acestora;

5. barieră de radon - acoperisul de pământ sau un alt acoperis aprobat de Autoritate si amplasat peste incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor în scopul reducerii emisiilor de radon sub limitele aprobate de Autoritate (nu include partea din acoperis care are rolul de a asigura protectia incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor fată de procesele de eroziune);

6. control institutional - activitatea desfăsurată de un organism împuternicit legal să inspecteze terenurile pe care au functionat si au fost dezafectate instalatii de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si au fost închise incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor asociate de la prepararea minereurilor, din punct de vedere al cunoasterii în orice moment a detinătorului legal al terenurilor si din punct de vedere al respectării de către detinător a restrictiilor de utilizare a terenurilor, impuse de Autoritate la eliberarea acestora de sub regimul de autorizare;

7. dezafectare - activitate complexă constând în decontaminarea amplasamentelor pe care au functionat depozitul de minereu de uraniu si/sau toriu si instalatia de preparare a minereului de uraniu si/sau toriu, precum si în decontaminarea sau demolarea tuturor constructiilor în care au functionat depozitul de minereu si/sau instalatia de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

8. incintă amenajată pentru depozitarea deseurilor - partea unei instalatii de gospodărire a deseurilor, alcătuită din totalitatea elementelor care delimitează un volum bine definit, în care se depozitează deseurile de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

9. instalatie de preparare a minereurilor - totalitatea constructiilor si instalatiilor existente pe fluxul tehnologic, care contribuie la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, inclusiv instalatiile de gospodărire a deseurilor asociate;

10. închidere - activitate complexă constând în acoperirea si izolarea incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

11. îndiguire de suprafată - depresiune topografică naturală sau o depresiune topografică realizată prin excavare ori prin îndiguire, în care se amplasează incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor de la prepararea minereurilor;

12. minereu de toriu - substanta în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un continut de toriu mai mare de 0,012%;

13. minereu de uraniu - substanta în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un continut de uraniu mai mare de 0,004%;

14. plan de închidere - planul aprobat de Autoritate în scopul efectuării închiderii unei incinte amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

15. punct de control al conformării - punctul situat în acviferul cel mai apropiat de incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor, în care se verifică concentratiile constituentilor periculosi si încadrarea acestor concentratii în limitele prevăzute de normativele privind calitatea apelor subterane sau în limitele aprobate de Autoritate;

16. strat impermeabil continuu - stratul natural continuu de rocă sau stratul amplasat de om la baza si pe marginile incintei amenajate pentru depozitarea deseurilor, care limitează scurgerea si infiltrarea în mediu a oricăror lichide din incinta amenajată pentru depozitarea deseurilor de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu.

 

CONCENTRATII MAXIME ADMISE

la punctul de control al conformării pentru unii constituenti periculosi în scopul protectiei apelor subterane

 

ANEXA Nr. 2

 la ghid

 

Constituentul

Concentratia maximă

Arseniu

0,05 mq/l

Bariu

1,0 mq/l

Cadmiu

0,01 mq/l

Crom

0,05 mq/l

Plumb

0,05 mq/l

Mercur

0,002 mg/l

Seleniu

0,01 mg/l

Argint

0,05 mg/l

Endrin (1, 2, 3, 4, 10, 10-hexacloro-1, 7-expoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9a-octohidro-1, 4-endo, endo-5, 8-dimetano naftalen)

0,0002 mg/l

Lindan (1, 2, 3, 4, 5, 6-hexaclorociclohexan, izomer qama)

0,004 mg/l

Metoxiclor (1,1, 1 -tricloro-2, 2 bis p-metoxifeniletan)

0,1 mg/l

Toxafen (C10H10CI6) Camphen tehnic clorurat, continând 67+69% clor)

0,005 mg/l

2, 4-D (2, 4-acid diclorofenoxiacetic)

0,1 mg/l

2, 4, 5-TP Sivex (2, 4, 5-acid triclorofenoxipropionic)

 

Radiu-226 + radiu-228

5 pCi/l (0,185 Ba/l)

Uraniu-238 + uraniu-234

0,044 mg/l (1,11 Bq/I)

Activitatea alfa globală

15 pCi/l (0,5 Bq/I)