MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 septembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.073. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din cadrul Serviciului Român de Informatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

206. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte

 

7.074. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Cesar“ – S.A. Câmpulung

 

7.075. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ANCONA – S.A. Sângeorgiu de Mures, judetul Mures

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din cadrul Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Rogojan Ioan Aurel, seful Directiei planificare integrată a resurselor informationale, reglementare si cooperare din cadrul Serviciului Român de Informatii, se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 august 2006.

Nr. 1.073.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în  Comunitatea Europeană din tări terte

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 34.216 din 26 august 2006, întocmit de Directia generală de inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 si 157 bis din 12 martie 2003.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 97/78/CEE ce stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 24 din 30 ianuarie 1998, p. 9, amendată ultima dată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 882/2004.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

 

Bucuresti, 25 august 2006.

Nr. 206.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte

 

Art. 1. – Controalele veterinare privind produsele provenite din tări terte si introduse în unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau în România se efectuează de statele membre ale Uniunii Europene sau de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în conformitate cu Directiva Consiliului 97/78/CEE, transpusă în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară, si cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legile pentru furaje si alimente, sănătate animală si regulile de bunăstare animală.

Art. 2. – (1) În scopurile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice, după caz, definitiile prevăzute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 si 155 bis din 11 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/662/CEE, si la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE.

(2) În plus:

a) produse înseamnă produsele de origine animală la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 si în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, ce stabileste reguli de sănătate referitoare la subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate animală care reglementează productia, procesarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului nr. 2002/99/CE, si în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 854/2004 ce stabileste reguli specifice pentru organizarea controalelor oficiale la produse de origine animală destinate consumului uman, precum si la produsele din plante stabilite conform procedurii comunitare;

b) controlul documentelor înseamnă examinarea certificatelor ori documentelor veterinare sau a altor documente ce însotesc un transport;

c) controlul identitătii înseamnă un control prin inspectie vizuală pentru a se asigura faptul că certificatul/certificatele veterinar/veterinare sau documentul/documentele veterinar/veterinare ori alt/alte document/documente prevăzut/prevăzute de legislatia veterinară corespunde/corespund cu produsul însusi;

d) control fizic înseamnă un control referitor la produsul în sine, care poate include controlul împachetării si al temperaturii si, de asemenea, prelevarea de probe si testarea de laborator;

e) persoana responsabilă de încărcătură înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce, în concordantă cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 referitoare la stabilirea Codului vamal comunitar, are responsabilitatea pentru solutionarea diferitelor situatii vizate de prevederile regulamentului, în care se poate găsi transportul, si de asemenea reprezentantul la care se face referire în art. 5 din regulament, care îsi asumă această responsabilitate în ceea ce priveste urmărirea controalelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară;

f) transport înseamnă o cantitate de produse de acelasi tip, înscrise în acelasi/aceleasi certificat/certificate sau document/documente veterinar/veterinare ori în alt/alte document/documente prevăzut/prevăzute de legislatia veterinară, transportate cu aceleasi mijloace de transport si provenind din aceeasi tară tertă sau regiune a unei astfel de tări terte;

g) post de inspectie la frontieră înseamnă orice post de inspectie, desemnat si aprobat în concordantă cu art. 6, pentru efectuarea controalelor veterinare privind produsele provenind din tări terte si situat la granita unuia dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României;

h) import înseamnă libera circulatie a produselor si intentia lansării produselor pentru libera circulatie, în sensul prevederilor art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92;

i) vămuire-tratament aprobat pentru utilizare înseamnă vămuirea-tratamentul aprobat pentru utilizare la care se face referire la pct. 15 al art. 4 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92;

j) conditii de import înseamnă cerintele veterinare pentru produsele ce urmează a fi importate, asa cum este stabilit în legislatia comunitară;

k) autoritate competentă înseamnă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor împuternicită pentru a efectua inspectii si controale veterinare sau orice autoritate veterinară căreia i s-au transferat astfel de competente.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si efectele controalelor

 

Art. 3. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că niciun transport provenind dintr-o tară tertă nu este introdus pe unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, fără a fi supus inspectiei si controalelor veterinare solicitate de prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că transporturile cu produse sunt introduse pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României printr-un post de inspectie la frontieră.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că persoanele responsabile de încărcătură sunt obligate să transmită personalului veterinar al postului de inspectie la frontieră unde aceste produse vor fi prezentate la punctele de control pentru trecerea frontierei informatii în avans, prin completarea corespunzătoare, atunci când este cazul, a certificatului la care se referă art. 5 alin. (1), ori să furnizeze o descriere detaliată, în formă scrisă sau computerizată, a transportului prevăzut în alin. (1), inclusiv a produselor la care se referă art. 9 si a produselor vegetale care, tinând cont de destinatia lor ulterioară, pot prezenta un risc de propagare a unor boli infectioase sau contagioase ale animalelor.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate inspecta declaratia vamală a mijloacelor de transport naval si aerian si poate verifica dacă acesta coincide cu documentele si declaratiile mai sus mentionate.

(5) Autoritătile vamale de care este dependent geografic postul de inspectie la frontieră trebuie să permită tratamentul aprobat prin vamă al transportului numai în concordantă cu conditiile stabilite în certificatul la care se referă art. 5 alin. (1).

(6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special lista produselor ce urmează a fi supuse unui control veterinar, se adoptă în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 4. – (1) Fiecare transport trebuie supus inspectiei si controalelor veterinare la postul de inspectie la frontieră mentionat la art. 3 alin. (2), de către autoritatea competentă, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, în concordantă cu art. 6 alin. (1) lit. b).

(2) Pentru fiecare transport medicul veterinar oficial trebuie, în baza informatiilor la care se face referire la art. 3 alin. (3), să consulte baza de date la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift), aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 86/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 14 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Decizia Consiliului 92/438/CEE. În plus, pentru fiecare transport destinat importului în teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României acesta trebuie, dacă este necesar, să consulte baza de date prevăzută în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 86/2005.

(3) Fiecare transport trebuie supus unui control al documentelor, indiferent de destinatia vamală, pentru a se stabili:

a) că informatiile din certificatele sau documentele la care se referă art. 7 alin. (1) corespund cu informatiile trimise anterior, în concordantă cu art. 3 alin. (3);

b) în cazul activitătilor de import, că specificatiile continute în documentele sau certificatele la care se face referire la art. 1 ori în alte documente furnizează garantiile solicitate.

(4) În afara cazurilor specifice stipulate la art. 9–15 medicul veterinar oficial trebuie să efectueze următoarele controale:

a) un control al identitătii fiecărui transport pentru a se asigura că produsele corespund informatiilor care figurează în certificatele sau documentele de însotire. Cu exceptia loturilor în vrac prevăzute în Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul în România de produse care nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 98/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 si 192 bis din 4 martie 2004, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 92/118/CEE, această procedură trebuie să cuprindă:

(i) atunci când produsele de origine animală sosesc în containere, verificarea faptului că sigiliile fixate de medicul veterinar oficial (sau de autoritatea competentă), când acesta este solicitat prin legislatia comunitară, sunt intacte si că informatiile ce apar pe acestea corespund celor înscrise pe documentul sau certificatul de însotire;

(ii) în alte cazuri:

1. pentru toate tipurile de produse, o verificare a faptului că stampilele, mărcile oficiale si mărcile de sănătate ce identifică tara si întreprinderea de origine sunt prezente si conforme celor de pe certificat sau document;

2. în plus, pentru produsele ambalate sau împachetate, o verificare privind etichetarea specifică prevăzută de legislatia veterinară;

b) un control fizic pentru fiecare lot;

(i) pentru a se asigura că produsele satisfac cerintele legislatiei comunitare si sunt într-o formă proprie pentru a fi utilizate în scopul specificat în certificatul sau documentul de însotire.

Aceste controale trebuie efectuate în concordantă cu criteriile stabilite în anexa nr. 3;

(ii) înainte de efectuarea, în concordantă cu frecventele stabilite înainte de 1 iulie 1999 si cu cerintele Uniunii Europene:

1. a oricărui examen de laborator la fata locului;

2. a oricărei prelevări oficiale de probe solicitate pentru a le analiza cât mai curând posibil.

(5) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol trebuie să se adopte în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 5. – (1) După efectuarea controalelor veterinare solicitate, medicul veterinar oficial trebuie să emită un certificat pentru transportul respectiv de produse care să certifice rezultatele controalelor, în concordantă cu modelul prevăzut în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 136/2004, adaptat, când este cazul, în concordantă cu alin. (4).

(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) trebuie să însotească transportul:

a) atât timp cât transportul rămâne sub supraveghere vamală, caz în care documentul mentionat face referire la documentul vamal;

b) în caz de import, până la prima unitate la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 ori până la primul centru sau prima organizatie de destinatie la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002.

(3) Dacă lotul este împărtit, prevederile alin. (1) si (2) trebuie aplicate pentru fiecare parte.

(4) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie să fie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 6. – (1) Posturile de inspectie la frontieră trebuie:

a) să fie localizate în imediata apropiere a unui punct de intrare în unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României si într-o zonă care este desemnată de autoritătile vamale în concordantă cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92. Totusi, atunci când este impus de constrângeri de ordin geografic (cum ar fi rampe de descărcare sau o trecătoare), poate fi acceptat, în concordantă cu procedura stabilită în alin. (2), un post de inspectie la frontieră situat la o oarecare distantă de punctul de intrare, iar în cazul transportului feroviar, la prima statie de oprire desemnată de autoritatea competentă;

b) să fie plasate sub autoritatea unui medic veterinar oficial care este efectiv responsabil de inspectia si controalele veterinare. Medicul veterinar oficial poate fi asistat de personal auxiliar special instruit si se asigură că este efectuată actualizarea bazei de date la care se face referire la alin. (3) al art. 1 din Decizia Consiliului 92/438/CEE.

(2) În concordantă cu cerintele Uniunii Europene, lista posturilor de inspectie la frontieră în vigoare la data publicării prezentei norme sanitare veterinare poate fi amendată sau suplimentată ulterior:

a) prin adăugarea oricărui post nou de inspectie si controale veterinare de frontieră:

(i) propus de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, odată ce aceasta a controlat că acesta îndeplineste cerintele anexei nr. 2 la Decizia Comisiei 92/525/CEE ce stabileste cerintele pentru aprobarea posturilor de inspectie si controale veterinare de frontieră responsabile pentru inspectia si controalele veterinare privind produsele introduse din tările terte;

(ii) inspectat de către experti ai Comisiei Europene, în colaborare cu experti ai Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

b) prin excluderea unui post de inspectie la frontieră, atunci când acesta este găsit a nu fi conform cu conditiile stabilite în anexa nr. 2, fie în timpul unui control efectuat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, fie dacă urmare a inspectiilor prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 882/2004, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu tine cont de concluziile acestei inspectii, în cadrul unui interval rezonabil de timp, în special în cazurile când inspectiile au condus la constatarea unui risc grav pentru sănătatea publică sau a animalelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, în cazuri grave, în special din motive de sănătate publică sau de sănătate a animalelor, să suspende autorizarea unui post de inspectie la frontieră situat pe teritoriul României. Aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene despre suspendare si motivele ei. Postul de inspectie la frontieră poate fi reintrodus pe listă numai în concordantă cu alin. (2) lit. a).

Art. 7. – (1) Fiecare transport de produse destinat importului în unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României trebuie să fie însotit de certificatele ori documentele veterinare originale sau de alte documente originale, asa cum este solicitat de legislatia veterinară. Certificatele sau documentele originale trebuie să rămână la postul de inspectie la frontieră.

(2) Fără a se prejudicia prevederile art. 10, fiecare transport de produse provenit dintr-o tară tertă si destinat importului în unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau în România trebuie să fie supus unui control al identitătii si unui control fizic, după cum este precizat la art. 4 alin. (4).

(3) Autoritătile vamale nu trebuie să permită importul loturilor de produse în afară de cazul când, fără a se prejudicia reglementările vamale si prevederile speciale ce urmează să fie adoptate în concordantă cu art. 10 alin. (2) si (3) si cu procedura comunitară, a fost făcută dovada că au fost efectuate, cu rezultate satisfăcătoare, controalele veterinare necesare, că a fost emis certificatul corespunzător în concordantă cu art. 5 alin. (1) si că autoritatea competentă are garantia că taxele de inspectie la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 au fost sau vor fi plătite în concordantă cu prevederile acestuia.

(4) Dacă transportul îndeplineste conditiile de import, medicul veterinar oficial trebuie să furnizeze persoanei responsabile o copie autentificată a certificatelor sau documentelor originale si trebuie să emită, în concordantă cu art. 5 alin. (1), un certificat prin care se atestă că transportul îndeplineste aceste conditii în baza inspectiei si controalelor veterinare efectuate la postul de inspectie la frontieră prin care au fost importate produsele.

(5) Comertul cu produse la care se referă norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 si norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 si admise pe unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, în baza prevederilor alin. (3), trebuie să se efectueze în concordantă cu regulile stabilite în normele mentionate, în special în capitolul II din prezenta normă sanitară veterinară.

(6) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie să se adopte în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 8. – (1) Atunci când:

a) produsele sunt destinate României sau unei zone din România care a obtinut cerinte specifice în baza legislatiei comunitare,

b) prelevările de probe au fost efectuate, dar rezultatele nu sunt cunoscute atunci când mijloacele de transport părăsesc postul de inspectie la frontieră,

c) sunt implicate activităti de import autorizate pentru scopuri specifice, în cazurile prevăzute de legislatia comunitară, trebuie comunicate informatii suplimentare autoritătii competente, prin intermediul retelei TRACES la care se referă norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002.

(2) Fiecare transport de produse la care se referă alin. (1) lit. a) si c) si destinat altui stat membru al Uniunii Europene trebuie să fie supus controlului documentelor, controlului identitătii si controlului fizic, stabilite la art. 4 alin. (3) si (4), la postul de inspectie la frontieră prin care produsele sunt introduse, situat pe teritoriul României, pentru a se verifica, în special, dacă produsele respective se conformează regulilor comunitare aplicabile unui stat membru al Uniunii Europene sau României. Totusi, vânatul sălbatic cu blană importat nejupuit trebuie supus unui control al identitătii sau unui control fizic, în afară de controlul de sănătate si cel de depistare a reziduurilor, prevăzute de Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2005, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 832 din 14 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/23/CE, controale care trebuie efectuate conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 la întreprinderea de destinatie unde carnea trebuie expediată sub supraveghere vamală în concordantă cu alin. (4) lit. a), împreună cu certificatul la care se referă art. 5 alin. (1). Rezultatele controalelor trebuie transmise autoritătii veterinare responsabile pentru postul de inspectie la frontieră pe unde au intrat produsele. În functie de rezultate, măsurile prevăzute la art. 20 sunt implementate dacă este necesar.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că, în cazul produselor la care se face referire la alin. (1) lit. a) si c) si care sunt introduse într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, trebuie să fie luate toate măsurile pentru a se asigura că transportul implicat ajunge în statul membru al Uniunii Europene de destinatie.

(4) Produsele care urmează să fie monitorizate, în concordantă cu legislatia comunitară, de la postul de inspectie la frontieră de la sosire către întreprinderea de la locul de destinatie, trebuie să fie trimise în baza următoarelor conditii:

a) transportul în cauză trebuie să fie expediat de la postul de inspectie la frontieră de la sosire către întreprinderea de la locul de destinatie sub supravegherea autoritătii competente, în vehicule sau containere etanse si sigilate de autoritătile competente. Produsele la care se referă alin. (1) lit. c) trebuie să rămână sub supraveghere vamală până când ajung la locul de destinatie în concordantă cu procedura T5 stabilită de Regulamentul Comisiei (CEE) 2.454/93 ce stabileste prevederile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CEE) 2.913/92 referitor la Codul vamal comunitar, împreună cu certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1), stipulând destinatia autorizată si, dacă este necesar, tipul de procesare prevăzut;

b) medicul veterinar oficial de la respectivul post de inspectie la frontieră trebuie să informeze autoritatea veterinară responsabilă de întreprinderea de la locul de destinatie a transportului si cea de la locul de origine si locul de destinatie a produsului prin reteaua TRACES despre acest transport;

c) produsele trebuie să fie supuse tratamentului definit de legislatia comunitară relevantă în întreprinderea de la locul de destinatie;

d) medicul veterinar oficial de la locul de destinatie sau, în cazurile prevăzute de cap. 10 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul în România de produse care nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 98/2004, medicul veterinar responsabil de un depozit intermediar trebuie să fie informat de conducerea întreprinderii de destinatie sau de cea a depozitului intermediar despre sosirea produsului la destinatia sa, iar acesta trebuie să notifice, în decurs de 15 zile, medicului veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră de unde a primit notificarea referinte cu privire la transport.

Acesta din urmă trebuie să efectueze controale regulate, pentru a se asigura că produsele au sosit la întreprinderea de destinatie, în special prin controlul înregistrării intrărilor.

(5) Fără a se prejudicia prevederile art. 18, dacă s-a făcut dovada fată de autoritatea competentă de la postul de inspectie la frontieră de la intrare că produsele declarate ca fiind destinate pentru o întreprindere autorizată nu au ajuns la destinatia lor, autoritatea competentă trebuie să ia măsuri corespunzătoare în legătură cu persoana responsabilă de transport.

(6) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să trimită Comisiei Europene lista întreprinderilor aprobate la care se referă alin. (4), pentru produsele respective, în concordantă cu legislatia comunitară relevantă.

(7) Atunci când o întreprindere nu respectă cerintele de notificare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate retrage autorizatia sa de functionare si va aplica sanctiunile care se impun în functie de natura riscului implicat.

(8) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, elaborate după consultarea cu autoritatea vamală, trebuie adoptate în concordantă cu procedura comunitară.

Art. 9. – (1) Transporturile destinate importului în unul dintre teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, care sosesc la un post de inspectie la frontieră, dar care sunt destinate importului prin alt post de inspectie la frontieră din acelasi teritoriu sau situat în teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie supuse unui control al identitătii si unui control fizic la postul de inspectie la frontieră de destinatie, cu conditia ca transportul să aibă loc pe cale maritimă sau aeriană.

Următoarele proceduri trebuie aplicate în postul de inspectie la frontieră de la intrare:

a) dacă transportul este transbordat dintr-un avion în altul sau dintr-o navă maritimă în alta, în interiorul zonei vamale a aceluiasi port sau aeroport, fie direct, fie după ce a fost transportat pe chei sau pe pista de aterizare pentru o perioadă de timp mai scurtă decât minimul perioadei prevăzute la lit. b), autoritatea competentă trebuie să fie informată despre aceasta de către persoana responsabilă de încărcătură. Autoritatea competentă poate, în mod exceptional si dacă există un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor, să efectueze un control al documentelor ce însotesc produsele, pe baza certificatului sau a documentului veterinar de origine ori a oricărui alt document original care însoteste transportul respectiv sau a unei copii autentificate a acestora;

b) dacă transportul este descărcat altfel, acesta trebuie:

(i) să fie depozitat pentru o perioadă maximă si minimă si în conditii care urmează a fi stabilite conform procedurii prevăzute la alin. (2), sub supravegherea autoritătii competente, în zonele vamale ale portului sau ale aeroportului, până la reexpedierea sa către un alt post de inspectie la frontieră, pe cale maritimă sau aeriană;

(ii) să fie supus unui control al documentelor pentru produsele respective, în legătură cu documentele la care se face referire la lit. a);

(iii) fără a se prejudicia prevederile art. 20, să fie supus în mod exceptional unui control al identitătii si unor controale fizice, dacă există vreo posibilitate de pericol pentru sănătatea publică si a animalelor.

(2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol trebuie să fie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 10. – (1) La cererea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, însotită de elementele justificative necesare sau actionând din proprie initiativă, în acord cu cerintele Uniunii Europene, Comisia Europeană poate să dedică reducerea controalelor fizice, în baza unor conditii si, în special, în functie de rezultatele controalelor anterioare, controale aplicate produselor ale căror conditii de import sunt armonizate, adică produselor care îndeplinesc următoarele trei conditii:

a) provin din tări terte sau regiuni ale tărilor terte care oferă garantii de sănătate satisfăcătoare, cu privire la controalele efectuate în punctul de origine a produselor destinate importului în unul dintre teritoriile Comunitătii Europene mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României;

b) provin din întreprinderi înscrise pe o listă elaborată în concordantă cu legislatia comunitară;

c) au fost emise certificatele de import pentru produsele respective.

(2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol vor fi adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 11. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în acord cu toate statele membre ale Uniunii Europene pe teritoriul cărora trebuie să se desfăsoare tranzitul, autorizează numai tranzitul transporturilor dintr-o tară tertă către altă tară tertă sau către aceeasi tară tertă, dacă:

a) aceste transporturi provin dintr-o tară tertă ale cărei produse nu sunt interzise de a intra pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României si sunt destinate unei alte tări terte. Autoritatea competentă poate renunta la această cerintă în cazul transporturilor efectuate în concordantă cu art. 9 alin. (1) dintr-un avion în altul sau dintr-o navă în alta, în interiorul zonei vamale a aceluiasi port sau aeroport, în scopul reexpedierii, fără o altă escală, pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, urmând criteriile generale ce trebuie stabilite conform alin. (4);

b) o astfel de operatiune de tranzit a fost anterior autorizată de către medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră din statul membru al Uniunii Europene sau din România, când transportul intră pentru prima dată în teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României;

c) persoana responsabilă de încărcătură se angajează în prealabil să reintre în posesia lotului dacă produsele respective sunt respinse si să le distrugă în concordantă cu prevederile art. 17.

(2) Autorizatia la care se referă alin. (1) trebuie supusă conformitătii cu următoarele conditii:

a) transporturile prezentate pentru tranzit la postul de inspectie la frontieră trebuie să fie însotite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) si dacă este necesar împreună cu traducerile autentificate ale acestor documente;

b) transporturile de produse trebuie prezentate la postul de inspectie la frontieră mentionat, pentru a fi supuse controlului documentelor si controlului identitătii. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate acorda o derogare de la controlul documentelor si controlul identitătii pentru transportul maritim si aerian, atunci când transportul;

(i) nu este descărcat. În acest caz si fără a se aduce prejudicii prevederilor art. 18, controlul documentelor se va limita doar la controlul manifestului de bord;

(ii) este transbordat dintr-un avion în altul sau dintr-o navă în alta, conform art. 9 alin. (1) lit. a), în interiorul zonei vamale a aceluiasi port sau aeroport.

În cazuri exceptionale care pot prezenta un risc pentru sănătatea publică si pentru sănătatea animalelor sau atunci când sunt suspectate neregularităti, se va efectua un control fizic suplimentar;

c) în cazul tranzitului pe cale rutieră, maritimă sau fluvială prin teritoriile prevăzute în anexa nr. 1 ori prin teritoriul României, un astfel de transport trebuie:

(i) să fie expediat sub supraveghere vamală, în concordantă cu procedura T1 stabilită de prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 pentru punctele de iesire din Comunitatea Europeană, împreună cu documentul solicitat în baza lit. a) si certificatul la care se referă art. 5 alin. (1), certificând postul de inspectie la frontieră prin care transportul iese din Comunitatea Europeană;

(ii) să fie transportat fără ca produsele să fie descărcate sau împărtite după părăsirea postului de inspectie la frontieră în vehicule ori containere sigilate de autorităti. Nu trebuie să fie autorizată nicio manipulare în cursul acestui transport;

(iii) să iasă din Comunitatea Europeană printr-un post de inspectie la frontieră într-un interval maxim de 30 de zile de la plecarea din postul de inspectie la frontieră de intrare, cu exceptia derogării generale acordate conform procedurii prevăzute la alin. (4), pentru a tine cont de cazurile de izolare geografică pe deplin motivate;

d) medicul veterinar oficial care autorizează transportul trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră de la iesire, prin intermediul retelei TRACES;

e) medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră de la iesire trebuie să ateste pe certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1) că transporturile respective au părăsit Comunitatea Europeană si trebuie să trimită postului de inspectie la frontieră de la intrare, prin fax sau prin orice alt mijloc, o copie a acestui document.

În cazul în care medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră de la intrare nu a fost informat despre iesirea din Comunitatea Europeană a produselor respective în perioada specificată la lit. c) pct. (iii), acesta trebuie să sesizeze autoritatea vamală competentă de la intrare, care trebuie să efectueze investigatiile necesare pentru a stabili destinatia reală a produselor.

(3) Toate cheltuielile induse de aplicarea prezentului articol trebuie să fie suportate de către persoana responsabilă de încărcătură sau de către reprezentantul acesteia, fără despăgubire de către România, în concordantă cu principiile care decurg din art. 1 al Normei sanitare veterinare referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 259/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 85/73/CEE.

(4) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special privind schimbul de informatii între posturile de inspectie la frontieră de la intrare si de la iesire, trebuie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 12. – (1) Transporturile provenite dintr-o tară tertă si destinate unei zone libere, unui depozit liber sau unui depozit vamal, în concordantă cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, pot fi admise de autoritatea competentă pentru aceste destinatii, numai dacă persoanele responsabile de încărcătură au declarat anterior că produsele respective sunt destinate în final pentru a fi puse în circulatie liberă pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României ori dacă au o altă destinatie finală ce urmează să fie precizată si dacă produsele respective îndeplinesc sau nu conditiile de import. În absenta unei indicatii clare privind destinatia finală, produsele trebuie să fie considerate ca fiind destinate pentru circulatie liberă pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României.

(2) Astfel de transporturi trebuie supuse controlului documentelor, controlului identitătii si controlului fizic, la postul de inspectie la frontieră, pentru a se determina dacă produsele îndeplinesc sau nu conditiile de import mentionate.

Nu trebuie totusi solicitat un control fizic dacă în urma controlului documentelor rezultă că produsele nu îndeplinesc cerintele comunitare, cu exceptia suspiciunii unui risc pentru sănătatea publică si animală.

Astfel de transporturi trebuie să fie însotite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1). Dacă este necesar, trebuie să fie atasate traducerile autentificate ale acestor documente.

(3) Dacă, în urma controalelor la care se face referire la alin. (2), s-a constatat că au fost îndeplinite cerintele comunitare, medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră trebuie să emită certificatul la care se face referire la art. 5 alin. (1) în legătură cu documentele vamale. Autoritătile veterinare si vamale competente de la punctul de control pentru trecerea frontierei trebuie să autorizeze intrarea în acest caz a unui transport într-un depozit dintr-o zonă liberă, într-un depozit liber sau într-un depozit vamal. Astfel de produse trebuie declarate, din punct de vedere veterinar, corespunzătoare pentru a fi puse în liberă circulatie.

(4) Dacă, în urma controalelor la care se face referire la alin. (2), s-a constatat că produsele respective nu îndeplinesc cerintele comunitare, medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră trebuie să emită certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1) în legătură cu documentele vamale oficiale. Autoritătile vamale si veterinare de la punctul de control pentru trecerea frontierei pot autoriza, în unele cazuri, intrarea într-un depozit dintr-o zonă liberă, într-un depozit liber sau într-un depozit vamal, numai dacă, fără a se prejudicia prevederile art. 16, sunt îndeplinite următoarele cerinte:

a) produsele nu trebuie să provină dintr-o tară tertă supusă interdictiei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a);

b) depozitele din zonele libere, depozitele libere sau depozitele vamale trebuie să fie autorizate de autoritatea competentă pentru depozitarea produselor. Pentru a fi autorizate, acestea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să posede spatii închise, cu puncte de intrare si iesire supuse controlului permanent de către conducerea acestora. Dacă un depozit este situat într-o zonă liberă, întreaga zonă trebuie să fie închisă si plasată sub control vamal permanent;

(ii) să îndeplinească conditiile de aprobare stabilite de legislatia comunitară referitoare la depozitele destinate produselor respective sau, în lipsa prevederilor legislatiei comunitare, de legislatia natională;

(iii) să dispună de aranjamente pentru o evidentă zilnică a tuturor transporturilor care intră sau ies din depozit, cu detalii privind natura si cantitatea produselor din fiecare transport, si a numelui si adresei destinatarului. Aceste evidente se vor păstra cel putin 3 ani;

(iv) să posede spatii de depozitare si/sau refrigerare care să permită depozitarea separată a produselor care nu corespund legislatiei veterinare. Autoritatea competentă poate totusi, pentru depozitele existente, să autorizeze stocarea separată a acestor produse în aceleasi clădiri, atunci când produsele care nu satisfac standardele comunitare sunt depozitate în spatii ce pot fi încuiate;

(v) să dispună de spatii rezervate personalului care efectuează inspectia si controalele veterinare.

În cazul în care controalele la care se referă alin. (2) indică faptul că persoana responsabilă de încărcătură a dat o declaratie falsă în legătură cu prevederile alin. (1), persoana respectivă trebuie să fie obligată să distrugă bunurile, în concordantă cu art. 17.

(5) Autoritătile competente trebuie să ia toate măsurile necesare:

a) pentru a se asigura că sunt mentinute conditiile de autorizare a depozitelor;

b) pentru ca produsele care nu îndeplinesc conditiile veterinare stabilite de legislatia comunitară să nu fie depozitate în aceleasi încăperi sau spatii cu cele care îndeplinesc aceste conditii;

c) pentru a se asigura un control efectiv al intrărilor si iesirilor din depozit, iar în cursul orelor de acces în depozit să asigure supravegherea de către autoritatea competentă.

Autoritătile competente trebuie să se asigure, în special, că produsele care nu întrunesc cerintele comunitare nu pot părăsi camerele de depozitare sau unitătile în care sunt depozitate, fără aprobarea autoritătii competente;

d) pentru a se efectua toate controalele necesare evitării alterării, substituirii produselor depozitate sau oricărei schimbări de ambalaj, prelucrări ori transformări a acestora.

(6) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să refuze intrarea produselor într-un depozit vamal, depozit liber sau zonă liberă din motive de sănătate animală ori sănătate publică, dacă acestea nu îndeplinesc conditiile stabilite de legislatia comunitară.

(7) Transporturile nu trebuie să intre într-o zonă liberă, depozit liber sau depozit vamal decât dacă sunt prevăzute cu sigilii vamale.

(8) Transporturile la care se referă alin. (4) pot părăsi o zonă liberă, un depozit liber sau un depozit vamal pentru a fi expediate către o tară tertă sau către un depozit prevăzut la art. 13 ori pentru a fi distruse, numai cu conditia ca:

a) expedierea către o tară tertă să fie în concordantă cu cerintele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. a), c), d) si e);

b) transferul către un depozit, la care se face referire în art. 13, să fie efectuat în baza unui formular de control vamal T1, cu mentionarea în certificatul prevăzut de acel articol a numelui si localizării depozitului;

c) transportul către locul de distrugere să se realizeze după ce produsele în cauză au fost denaturate. Transportul în cauză trebuie să fie expediat ulterior în astfel de conditii încât să se asigure faptul că acesta este efectuat, fără ca produsele să fie descărcate, sub supravegherea autoritătii competente si în vehicule sau containere etanse, sigilate de către autoritătile competente.

Asemenea transporturi nu pot face obiectul transferului între depozite la care se referă prezentul articol.

(9) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene lista cu:

a) zonele libere, depozitele libere si depozitele vamale prevăzute la alin. (4);

b) operatorii mentionati la art. 13.

(10) În caz de nerespectare a conditiilor stabilite la alin. (1)–(9) si în măsura în care aceste conditii se aplică depozitelor, autoritatea competentă trebuie să suspende sau să anuleze autorizarea acestuia, la care se face referire în alin. (4) lit. b).

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene despre această anulare.

În cazul în care se constată neregularităti privind transportul, fie deliberate, fie datorită neglijentei grave, trebuie să se aplice persoanei responsabile pentru transport sanctiunile prevăzute de legislatia natională a României, după ce acesta a părăsit depozitul.

(11) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special procedurile de control efectuate la sosirea si la plecarea loturilor în si din aceste zone sau depozite, transportul loturilor între asemenea zone ori depozite, modul de depozitare a produselor si manipulările autorizate, trebuie să fie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 13. – (1) Operatorii care aprovizionează direct mijloacele de transport maritim de trecere a frontierei cu produse prevăzute la art. 12 alin. (4) si destinate consumului de către personalul de bord sau pasageri, în plus fată de îndeplinirea cerintelor prevăzute în art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (4) lit. a), alin. (4) lit. b) pct. (ii), (iii), (iv), alin. (5), (6), (7) si (9), trebuie:

a) să fie autorizati în prealabil ca operatori de către autoritatea competentă;

b) să se aprovizioneze cu produse care nu pot fi prelucrate decât dacă materiile prime îndeplinesc cerintele legislatiei comunitare;

c) să dispună de spatii închise ale căror puncte de intrare si iesire sunt sub controlul permanent al persoanei responsabile de transport. Atunci când depozitul este localizat într-o zonă liberă, trebuie să se aplice cerintele prevăzute în art. 12 alin. (4) lit. b) pct. (ii);

d) să se angajeze că nu vor pune în consum pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 si pe teritoriul României produse prevăzute la art. 12 alin. (4);

e) să notifice sosirea produselor în depozitul la care se referă lit. c) cât mai curând posibil autoritătii competente.

(2) Operatorii la care se referă alin. (1) trebuie:

a) să efectueze livrările direct la bordul mijloacelor de transport maritim sau aerian ori într-un depozit special autorizat, din portul sau aeroportul de destinatie, cu conditia să fie luate măsuri pentru a se asigura că produsele respective nu părăsesc sub nicio formă zona portuară, pentru altă destinatie. Transportul produselor de la depozitul de origine la portul sau aeroportul de destinatie trebuie efectuat sub supraveghere vamală, în concordantă cu procedura T1 stabilită în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, si să fie însotit de un certificat veterinar emis în baza procedurii stabilite la alin. (6);

b) să informeze în avans autoritatea portuară din zona portului sau aeroportului statului membru al Uniunii Europene din care produsele sunt livrate si autoritatea portuară din portul ori aeroportul statului membru al Uniunii Europene de destinatie asupra datei de expediere a produselor, împreună cu detalii ale locului lor de destinatie;

c) să furnizeze dovezi oficiale conform cărora produsele au ajuns la destinatia finală;

d) să tină un registru de intrări si iesiri pentru o perioadă de timp de cel putin 3 ani. Registrul trebuie să permită efectuarea controlului părtilor de loturi rămase în depozit.

(3) Operatorii trebuie să se asigure că nu aprovizionează nave sau aeronave cu produse care nu corespund cerintelor legislatiei comunitare, cu exceptia asigurării aprovizionării pasagerilor si personalului de bord în afara zonelor de coastă ale teritoriilor mentionate în anexa nr. 1 sau ale teritoriului României, definită de reglementările nationale.

(4) Autoritatea competentă a zonei portuare a statului membru al Uniunii Europene din care sunt furnizate produsele trebuie să notifice autoritătii competente a zonei portuare a statului membru al Uniunii Europene de destinatie despre transport, prin reteaua TRACES, nu mai târziu de momentul expedierii produselor, informând-o asupra locului de destinatie a acestora.

(5) În cazul nerespectării conditiilor prezentului articol, autoritatea competentă trebuie să retragă autorizatia la care se referă alin. (1) lit. a). Aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene despre această retragere.

(6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special privind procedurile pentru controalele ce trebuie să se efectueze la plecare, în timpul transportului si al livrării produselor direct către mijloacele de transport maritim si aerian, inclusiv dovada că aceste produse au ajuns la destinatia lor legală, trebuie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 14. – (1) Produsele a căror destinatie vamală sau utilizare admisă, în sensul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, este alta decât cea prevăzută la art. 7 si art. 12 alin. (3) trebuie, în afară de cazul în care sunt distruse sau returnate, să fie supuse unui control al identitătii sau unui control fizic, pentru a se stabili dacă îndeplinesc sau nu conditiile de import.

(2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate, atunci când este necesar, în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 15. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să autorizeze reimportul unui transport de produse de origine comunitară si care a fost refuzat de o tară tertă, dacă:

a) produsele sunt însotite:

(i) fie de certificatul original, fie de o copie autentificată de autoritatea competentă care a emis certificatul ce însoteste produsele, împreună cu detalii privind motivele refuzului si cu garantia că au fost respectate conditiile ce reglementează depozitarea si transportul produselor si precizând că produsele în cauză nu au fost supuse niciunei manipulări;

(ii) în cazul containerelor sigilate, de un certificat din partea transportatorului, precizând că nu a fost manipulat sau descărcat continutul transportului;

b) produsele în cauză sunt supuse unui control al documentelor si unui control al identitătii, iar în cazurile prevăzute la art. 18, unui control fizic;

c) transportul este returnat direct, în baza conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (4), către unitatea de origine din statul membru al Uniunii Europene, unde a fost emis certificatul, si dacă este implicat tranzitul unui alt stat membru al Uniunii Europene, a fost anterior autorizat de către medicul veterinar oficial de la postul de inspectie si controale veterinare de frontieră din statul membru al Uniunii Europene unde transportul a ajuns prima dată în unul dintre teritoriile Comunitătii Europene mentionate în anexa nr. 1 sau în România, în numele tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pe care transportul le tranzitează.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu se poate opune reintroducerii unui transport de produse de origine comunitară refuzat de o tară tertă, dacă autoritatea competentă care a emis certificatul original a fost de acord să reprimească transportul si au fost îndeplinite conditiile stabilite la alin. (2).

(3) În circumstantele prezentate la alin. (1) si (2), produsele în cauză trebuie expediate în astfel de conditii încât transportul să fie efectuat până la întreprinderea de origine, în concordantă cu procedura stabilită la art. 8 alin. (4), în mijloace de transport sigilate si identificate de autoritatea competentă, astfel încât sigiliile să fie distruse ori de câte ori containerul este deschis.

(4) Medicul veterinar oficial care autorizează transportul trebuie să informeze, prin reteaua TRACES, autoritatea competentă de la locul de destinatie despre plecarea transportului.

(5) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate conform cerintelor Uniunii Europene.

Art. 16. – (1) Prezentul capitol nu se va aplica produselor care:

a) fac parte din bagajele personale ale călătorilor si sunt destinate pentru consumul lor personal, în măsura în care cantitatea respectivă nu o depăseste pe cea stabilită în conformitate cu cerintele Uniunii Europene si cu conditia să provină dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori dintr-o tară tertă sau parte a unei tări terte care figurează pe lista adoptată în conformitate cu cerintele Uniunii Europene si din care importul nu este interzis;

b) sunt expediate ca transporturi mici către persoane private, cu conditia să fie vorba despre importuri lipsite de orice caracter comercial, în măsura în care cantitatea expediată nu o depăseste pe cea stabilită în conformitate cu cerintele Uniunii Europene si cu conditia ca produsele să provină dintr-o tară tertă sau parte a unei tări terte care figurează pe lista adoptată conform reglementărilor comunitare si din care nu sunt interzise importurile;

c) se găsesc la bordul mijloacelor de transport care operează international si care sunt destinate consumului echipajului si pasagerilor, cu conditia să nu fie introduse pe teritoriile mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României. Atunci când astfel de produse sau deseuri de bucătărie sunt descărcate, acestea trebuie distruse. Totusi, nu este necesar să se distrugă produsele atunci când acestea sunt transferate direct dintr-un mijloc de transport care operează international într-un alt mijloc de transport, în acelasi port sau aeroport si sub control vamal;

d) atunci când cantitatea lor nu depăseste o valoare stabilită în concordantă cu cerintele Uniunii Europene, au fost supuse unui tratament termic în recipiente ermetice, la o valoare Fo de 3,00 sau mai mare si:

(i) fac parte din bagajele personale ale călătorilor si sunt destinate consumului lor personal;

(ii) sunt trimise ca mici colete private, cu conditia să fie vorba de import lipsit de orice caracter comercial;

e) sunt expediate ca mostre comerciale sau sunt destinate expozitiilor, cu conditia să nu fie destinate comercializării si să fi fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă;

f) sunt destinate studiilor sau analizelor speciale, în măsura în care controlul oficial permite verificarea faptului că aceste produse nu sunt furnizate pentru consum uman, iar la terminarea expozitiei ori când studiile sau analizele speciale au fost efectuate, aceste produse, cu exceptia cantitătilor utilizate pentru analize, sunt distruse ori reexpediate în baza conditiilor stabilite de autoritatea competentă.

În cazul situatiei prevăzute la lit. e), România, ca tară de destinatie, trebuie să se asigure că produsele respective nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost importate pe teritoriul său.

(2) Prevederile alin. (1) nu trebuie să afecteze reglementările referitoare la carnea proaspătă si produsele din carne, în concordantă cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 745/2004.

(3) Reguli detaliate pentru introducerea produselor de origine animală în aprovizionarea echipajelor si pasagerilor din mijloacele de transport international si pentru produsele de origine animală, comandate de la distantă si livrate consumatorilor, trebuie să se stabilească în acord cu art. 25 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 882/2004.

Art. 17. – (1) Transporturile care au fost introduse fraudulos pe unul dintre teritoriile Comunitătii Europene, fără a fi supuse controalelor veterinare în concordantă cu cerintele art. 3 si 4, trebuie să fie confiscate, iar autoritatea competentă trebuie să decidă fie distrugerea lor, conform alin. (2) lit. (b), fie reexpedierea lor în concordantă cu alin. (2) lit. (a).

(2) Atunci când controalele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară au arătat autoritătii competente că produsul nu satisface conditiile de import sau când au relevat o neregularitate legată de acesta, autoritatea competentă trebuie să decidă, după consultarea cu persoana responsabilă de încărcătură sau cu reprezentantul său, următoarele:

a) fie reexpedierea produsului dincolo de granitele teritoriilor mentionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României din acelasi post de inspectie la frontieră pe unde a intrat spre o destinatie convenită cu persoana responsabilă de încărcătură a acestuia, folosindu-se acelasi mijloc de transport, într-o perioadă de maximum 60 de zile, atunci când nu este interzis de rezultatele inspectiei veterinare si de cerintele de sănătate. În acest caz, medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontieră trebuie:

(i) să activeze procedura de informare prevăzută la art. 1 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 86/2005;

(ii) după modalitătile care vor fi stabilite de Comisia Europeană, în concordantă cu procedura la care se face referire în alin. (7), să invalideze certificatele sau documentele veterinare ce însotesc produsul respins, în asa fel încât să nu fie posibilă reintroducerea produselor respinse printr-un alt post de inspectie si controale veterinare de frontieră;

b) fie, dacă reexpedierea este imposibilă sau a expirat perioada de 60 de zile la care se face referire la lit. a) ori dacă persoana responsabilă de încărcătură îsi dă imediat acordul, se procedează la distrugerea produselor în instalatia cea mai apropiată de postul de inspectie si controale veterinare de frontieră, prevăzută în acest scop, conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002.

Până la reexpedierea produselor prevăzute la prezentul punct sau până la confirmarea motivelor respingerii, autoritatea competentă trebuie să stocheze produsele în cauză, sub supravegherea autoritătii competente, pe cheltuiala persoanei responsabile de încărcătură.

(3) Prevederile art. 20 trebuie aplicate atunci când controalele prevăzute la alin. (1) si (2) scot în evidentă faptul că au avut loc o încălcare gravă sau încălcări repetate ale legislatiei comunitare.

(4) Prevederile alin. (2) nu trebuie să se aplice atunci când autoritatea competentă a autorizat utilizarea produselor în concordantă cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, cu conditia ca acestea să nu prezinte niciun risc pentru sănătatea publică si sănătatea animalelor.

(5) Persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul său trebuie să suporte costul indus de cheltuielile de reexpediere ori de distrugerea lotului incriminat sau utilizarea produsului în alte scopuri. În plus, atunci când se constată că o neregularitate este rezultatul unei grave neglijente sau al unei încălcări deliberate a prevederilor, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să aplice sanctiuni fată de persoana responsabilă de încărcătură.

(6) Reguli detaliate pentru aplicarea alin. (1), (2) si (3), în special privind standardizarea criteriilor de evaluare, pentru a decide refuzul, confiscarea sau distrugerea lotului, trebuie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 18. – (1) Fără a prejudicia prevederile acestui capitol, medicul veterinar oficial sau autoritatea competentă trebuie, în caz de suspiciune a nerespectării legislatiei veterinare ori de dubiu în ceea ce priveste:

a) identitatea sau destinatia reală a produsului;

b) dacă produsul corespunde garantiilor stabilite de legislatie pentru fiecare tip de produs;

c) respectarea garantiilor de sănătate publică stabilită de legislatia comunitară, să efectueze orice controale veterinare pe care le consideră corespunzătoare pentru a confirma sau infirma suspiciunea respectivă.

Produsele controlate trebuie să rămână sub supravegherea autoritătii competente până la obtinerea rezultatelor controalelor.

Dacă suspiciunile sunt confirmate, controalele privind produsele de aceeasi origine trebuie intensificate în concordantă cu art. 17 alin. (3).

(2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL II

Prevederi de sigurantă

 

Art. 19. – Dacă vreunul dintre controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară indică faptul că un transport de produse este susceptibil să prezinte un risc pentru sănătatea publică sau animală, autoritatea competentă trebuie să ia de urgentă următoarele măsuri:

(i) să confiste si să distrugă lotul de produse în cauză;

(ii) să informeze imediat celelalte posturi de inspectie si controale veterinare de frontieră si Comisia Europeană despre constatările si originea produselor, în concordantă cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 86/2005.

 

CAPITOLUL III

Inspectia si controalele

 

Art. 20. – (1) Atunci când controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară oferă motive pentru a concluziona că legislatia comunitară a fost serios si în repetate rânduri încălcată, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia următoarele măsuri cu privire la produsele implicate în astfel de utilizare sau în originea unor astfel de produse:

a) să informeze Comisia Europeană despre natura produselor utilizate si transportul în cauză;

b) să efectueze controale mai stringente pentru loturile de produse care au aceeasi origine.

În special, următoarele 10 transporturi din aceeasi origine trebuie să fie sechestrate si trebuie constituit un depozit financiar pentru acoperirea costurilor de inspectie de la postul de inspectie si controale veterinare de frontieră pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe si testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3. Atunci când controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislatiei comunitare, lotul sau părtile din lot trebuie distruse conform art. 17.

(2) Când controalele evidentiază o depăsire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie să se recurgă la controalele prevăzute la alin. (1).

Art. 21. – (1) Atunci când, în urma controalelor efectuate la punctul unde are loc comercializarea produsului, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor consideră că dispozitiile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate de un post de inspectie la frontieră sau de un depozit vamal, o zonă liberă sau un depozit liber, la care se referă art. 12, al unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să contacteze fără întârziere autoritatea competentă centrală a acelui stat membru al Uniunii Europene. Aceasta din urmă trebuie să ia toate măsurile necesare si să informeze Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor despre natura controalelor efectuate, deciziile luate si despre rationamentele acestor decizii.

(2) Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor consideră că măsurile luate sunt insuficiente, trebuie să examineze împreună cu autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene în cauză posibilele căi pentru remedierea situatiei si, dacă este necesar, prin vizitarea statului membru al Uniunii Europene în cauză.

(3) Atunci când controalele la care se referă alin. (1) demonstrează nerespectarea repetată a dispozitiilor acestei norme sanitare veterinare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană si statul membru al Uniunii Europene în cauză.

(4) Drepturile de apel disponibile în baza legislatiei în vigoare în România împotriva deciziilor luate de autoritătile competente nu trebuie să fie afectate de prezenta normă sanitară veterinară.

(5) Deciziile luate de autoritatea competentă si motivele care au stat la baza acestor decizii trebuie communicate persoanei responsabile de încărcătură sau reprezentantului său.

(6) Dacă persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul său solicită astfel, deciziile si motivele mentionate trebuie comunicate autoritătii competente în scris, împreună cu detalii ale drepturilor de apel de care dispune conform legislatiei în vigoare în România, precum si procedura si data limită în care se poate introduce recursul.

(7) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 22. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să elaboreze un program pentru schimbul de experti cu statele membre ale Uniunii Europene, abilitati să efectueze controale privind produsele ce provin din tările terte.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a permite implementarea programelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să tină cont de experienta dobândită pentru ameliorarea si dezvoltarea programelor de schimburi.

Art. 23. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că medicii veterinari de la posturile de inspectie la frontieră participă la programele speciale de pregătire la care se referă prezentul articol.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi generale

 

Art. 24. – Anexele nr. 1 si 3 pot fi suplimentate în concordantă cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 25. – Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a prejudicia obligatiile ce rezultă din regulile vamale.

Art. 26. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

TERITORIILE

prevăzute de art. 1 din norma sanitară veterinară

 

1. Teritoriul Regatului Belgiei

2. Teritoriul Republicii Cehe

3. Teritoriul Regatului Danemarcei, cu exceptia Insulelor Feroe si a Groenlandei

4. Teritoriul Republicii Federale Germania

5. Teritoriul Republicii Estonia

6. Teritoriul Republicii Elene

7. Teritoriul Regatului Spaniei, cu exceptia insulelor Ceruta si Melilla

8. Teritoriul Republicii Franceze

9. Teritoriul Republicii Irlanda

10. Teritoriul Republicii Italiene

11. Teritoriul Republicii Cipru

12. Teritoriul Republicii Letonia

13. Teritoriul Republicii Lituania

14. Teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg

15. Teritoriul Republicii Ungare

16. Teritoriul Republicii Malta

17. Teritoriul Regatului Tărilor de Jos în Europa

18. Teritoriul Republicii Austria

19. Teritoriul Republicii Polone

20. Teritoriul Republicii Portugheze

21. Teritoriul Republicii Slovenia

22. Teritoriul Republicii Slovace

23. Teritoriul Republicii Finlanda

24. Teritoriul Regatului Suediei

25. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII

de aprobare pentru posturile de inspectie la frontieră

 

Pentru a obtine autorizarea recunoscută de Comisia Europeană, posturile de inspectie la frontieră trebuie să dispună de:

1. personal necesar pentru controlul documentelor (certificate de sănătate publică ori de sănătate animală sau orice alt document stabilit de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională) ce însotesc produsele;

2. un număr suficient de medici veterinari si personal auxiliar special pregătit pentru a efectua controale privind corespondenta produselor cu documentele de însotire, controale ale identitătii, controlul documentelor si controlul sistematic al fiecărui transport de produse, în raport cu cantitatea de produse care trec prin posturile de inspectie la frontieră;

3. personal suficient pentru a recolta si prelucra probele aleatorii privind loturile de produse prezentate la un post de inspectie la frontieră dat;

4. clădiri suficiente, aflate la dispozitia personalului responsabil de efectuarea controalelor veterinare;

5. clădiri si instalatii corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru efectuarea analizelor de rutină si recoltarea de probe în concordantă cu prezenta normă sanitară veterinară;

6. clădiri si facilităti corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru recoltarea de probe si prelucrarea acestora pentru controale de rutină prevăzute de legislatia comunitară (standarde microbiologice);

7. serviciile unui laborator specializat, capabil să efectueze analize speciale pentru probele ce provin de la acel post;

8. clădiri si instalatii frigorifice pentru depozitarea părtilor de loturi prelevate pentru analize si a produselor a căror liberă circulatie nu a fost autorizată de către medicul veterinar de la postul de inspectie si controale veterinare la frontieră de care este responsabil;

9. echipamente corespunzătoare pentru schimbul rapid de informatii, în special cu celelalte posturi de inspectie si controale veterinare la frontieră (prin intermediul sistemului computerizat prevăzut la art. 15 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 sau al proiectului Shift);

10. serviciul unei întreprinderi calificate să efectueze tratamentul prevăzut în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CEE) nr. 1.774/2002.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CONTROLUL FIZIC AL PRODUSELOR

 

1. Scopul controlului fizic al produselor de origine animală este acela de a se asigura că produsele întrunesc în continuare dezideratul mentionat de certificatul sau documentul veterinar: trebuie să se verifice garantiile de la origine, certificate de către tara tertă si care să dea o sigurantă că transportul ulterior de produse nu a modificat conditiile originale garantate la plecare. Aceasta se realizează prin:

a) examinări organoleptice: miros, culoare, consistentă, gust;

b) teste fizice si chimice simple: sectionare, decongelare, gătire;

c) teste de laborator pentru depistarea reziduurilor, germenilor patogeni, modificărilor evidente, precum si a alterării prezente.

2. Indiferent de tipul produsului, trebuie efectuate următoarele:

a) un control asupra conditiilor si mijloacelor de transport pentru a se identifica, în special, deficientele sau întreruperile în lantul frigorific;

b) greutatea reală a transportului trebuie comparată cu cea din certificatul sau documentul veterinar, prin cântărirea întregului transport, dacă este necesar;

c) verificarea materialelor de ambalare si a tuturor marcajelor (stampile, etichete) pentru a se asigura concordanta lor cu legislatia comunitară;

d) un control al respectării temperaturii pentru transportul produselor, cerută în timpul transportului de legislatia comunitară;

e) în cazul produselor în vrac, o serie întreagă de ambalaje sau probe trebuie examinate înainte de efectuarea examenului senzorial, fizic si chimic si a testelor de laborator.

3. Aceste teste trebuie efectuate pe o serie întreagă de probe prelevate din transportul care poate fi partial descărcat, dacă este necesar, pentru a se permite accesul la întregul continut al transportului.

4. Examinarea trebuie să acopere 1% din numărul obiectelor sau pachetelor dintr-un transport, cu un minim de 2 si un maxim de 10.

5. Totusi, în functie de produs si de circumstante, autoritătile veterinare pot impune controale mai extensive.

6. În cazul produselor în vrac, trebuie recoltate cel putin 10 mostre de produs din diferite părti ale transportului.

7. Atunci când rezultatele testelor de laborator realizate prin sondaj nu sunt imediat disponibile si nu există pericol imediat pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor, lotul poate fi pus în circulatie. Totusi, când testele de laborator au fost efectuate în baza unei suspiciuni de neregularitate sau când testele anterioare au avut rezultate pozitive, loturile nu pot fi puse în circulatie până când rezultatele testelor sunt negative.

8. Mijloacele de transport pot fi descărcate în totalitate numai în următoarele cazuri:

a) încărcarea a fost efectuată în asa fel încât accesul la întregul lot nu este posibil decât prin descărcare partială;

b) controlul prin sondaj a scos la iveală neregularităti;

c) loturile precedente au prezentat neregularităti;

d) medicul veterinar oficial suspectează neregularităti.

9. Odată ce controlul fizic a fost terminat, autoritatea competentă trebuie să certifice controlul prin închiderea si stampilarea oficială a tuturor ambalajelor deschise si prin resigilarea tuturor containerelor, cu înscrierea numărului sigiliului în documentul de trecere a frontierei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Cesar“ – S.A. Câmpulung

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Procedura de administrare specială la Societatea Comercială “Cesar“ – S.A. Câmpulung, cu sediul în municipiul Câmpulung, judetul Arges, str. Traian nr. 223, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J03/54/1997, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 53/2004, încetează la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 7.074.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ANCONA – S.A. Sângeorgiu de Mures, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Procedura de administrare specială la Societatea Comercială ANCONA – S.A. Sângeorgiu de Mures, judetul Mures, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 85/2002, încetează la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 7.075.