MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

38. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul losif" din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 573 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 610 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 aiin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 615 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 iit. b), art. Î2 aiin. (I) lit. d) si art. 14 a!in. (1), coroborate cu art. 2 iit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 650 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 si art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.508. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru uneie judete

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

259. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

717. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea componentei Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă

 

1.140. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

1.165. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

 

1.729. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice ^Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06

 

            Rectificări la:

            - Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 250/2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul losif" din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul losif" din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 3 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 10 noiembrie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in sedinta din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2006.

Nr. 38.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 573

din 19 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Gaspar Andrei si Gaspar Etelka în Dosarul nr. 4.587/2005 al Tribunalului Harghita.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent arată că la dosarul cauzei s-au depus de către mandatarul autorilor note scrise în sustinerea admiterii exceptiei de neconstitutionalitate, solicitând judecarea cauzei în lipsă.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 431 D/2006, ce are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale, exceptie invocată de Delia Marilena Fruman si Măria Georgeta Uzoni în Dosarul nr. 36/R/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă. La apelul nominal se constată lipsa părtilor. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 700D/2006, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale, exceptie invocată de Gheorghe Păstorel Isvoranu si Veronica Isvoranu în Dosarul nr. 7.745/2005 (număr unic al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti. La apelul nominal lipsesc autorii exceptiei. Răspund părtile Claudia Ioana Gherghel si Lydia Teodorescu, personal, lipsind celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 408D/2006, nr. 431 D/2006 si nr. 700D/2006 este identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Părtile prezente sunt de acord cu această măsură a conexării cauzelor; de asemenea, si reprezentantul Ministerului Public solicită conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 431 D/2006 si nr. 700D/2006 la Dosarul nr. 408D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Partea Claudia Ioana Gherghel solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Partea Lydia Teodorescu adoptă punctul de vedere al autorilor exceptiei si sustine admiterea exceptiei, arătând, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece limitează accesul liber la justitie pentru apărarea dreptului de proprietate, iar termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru revendicarea unui drept de proprietate, prin derogare de la dreptul comun, este foarte scurt.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurisprudenta instantei de contencios constitutional în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 februarie 2006, 1 martie 2006 si 3 martie 2006, pronuntate în dosarele nr. 4.587/2005, nr. 36/R/2006 si nr. 7.745/2005 (număr unic 5.909/300/2005), tribunalul Harghita, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă si Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Exceptia a fost ridicată de Gaspar Andrei si Gaspar Etelka în Dosarul nr. 4.587/2005 al Tribunalului Harghita, de Delia Marilena Fruman si Măria Georgeta Uzoni în Dosarul nr. 36/R/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă si de Gheorghe Păstorel Isvoranu si Veronica Isvoranu în Dosarul nr. 7.745/2005 (număr unic 5.909/300/2005) al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale invocate, în esentă, pentru că, pe de o parte, acesta încalcă principiul imprescriptibilitătii dreptului la actiune în materia constatării nulitătii absolute, iar pe de altă parte, legalizează acte încheiate cu fraudarea legilor în vigoare. De asemenea, se arată că textul de lege criticat instituie o discriminare între tertii dobânditori ai unui imobil preluat în mod abuziv de stat si fostii proprietari ai unor astfel de imobile.

Tribunalul Harghita, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti si Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu următorul cuprins: „(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

Termenul de un an a fost prelungit succesiv prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si principiul prevalentei legii, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, precum si art. 148 alin. (2) si (3) privind prioritatea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, a actelor de revizuire a acestora, precum si a reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu, fată de dispozitiile contrare din legile interne, ca urmare a aderării.

De asemenea, sunt invocate, în sustinerea neconstitutionalitătii textului de lege criticat, dispozitiile art. 17 pct. 1 si 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 instituie un termen special, derogatoriu de la dreptul comun, pentru prescrierea actiunii în constatarea nulitătii absolute. Această solutie a legiuitorului este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". De altfel, în jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994) s-a retinut că, pentru situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justitie să nu fie încălcat.

Mai mult, Curtea retine că, în jurisprudenta sa referitoare ia dreptul de acces la justitie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în Cauza Z si altii contra Regatului Unit al Marii Britanii (2001), că art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale poate fi invocat de orice persoană care consideră că a existat o ingerintă ilegală în privinta exercitiului unuia din drepturile sale având caracter civil, adăugând însă că „dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut" si că „acesta poate fi supus unor restrictii legitime, cum ar fi termenele legale de prescriptie sau ordonantele care impun depunerea unei cautiuni".

De asemenea, în Cauza Stubbings si altii contra Regatului Unit ai Marii Britanii (1996), instanta de contencios european al drepturilor omului a arătat că statele părti ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale se bucură de o marjă de apreciere în ceea ce priveste reglementarea dreptului de acces la justitie.

De altfel, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, statuându-se că textul de lege criticat este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 1 alin. (5), art. 16, 21 si 44 din Constitutie. În acest sens sunt Decizia nr. 91 din 4 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 20 aprilie 2004, Decizia nr. 253 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 12 august 2004, si Decizia nr. 78 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006.

Solutia si considerentele pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând niciun element nou de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste invocarea în prezenta cauză a încălcării prevederilor art. 17 pct. 1 si 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la dreptul la proprietate, prin. raportare la dispozitiile art. 11 si 20 din Constitutie, Curtea constată că textul de lege criticat se armonizează cu aceste prevederi, având ca scop asigurarea stabilitătii si securitătii raporturilor civile, ce au ca obiect dreptul de proprietate.

Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (1) privind universalitatea, precum si în art. 148 alin. (2), (3) si (4) referitoare la prioritatea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene fată de dispozitiile contrare din legile interne, ca urmare a aderării, precum si la garantarea aducerii la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderării, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Gaspar Andrei si Gaspar Etelka în Dosarul nr. 4.587/2005 al Tribunalului Harghita, de Delia Marilena Fruman si Măria Georgeta Uzoni în Dosarul nr. 36/R/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă, si de Gheorghe Păstorel Isvoranu si Veronica Isvoranu în Dosarul nr. 7.745/2005 (număr unic 5.909/300/2005) al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 610

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe roi se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiilor art. 134 alin. 3 din Codul de procedură

penală, exceptie ridicată de Mathe Horvath în Dosarul nr. 5.004/1468/2005 al Tribunalului Mures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate asigură pe deplin dreptul la apărare si liberul acces la justitie al inculpatului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.004/1468/2005, Tribunalul Mures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mathe Horvath în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reprezentarea juridică, institutie ce diferă în mod esential de asistenta juridică, este un drept al persoanei fizice ori juridice care nu poate fi impus. Or, în ipoteza textului legal criticat, inculpatul nu se poate opune reprezentării sale si nici nu are libertatea de a-si alege reprezentantul, lată de ce, în opinia autorului, este lezat dreptul persoanei de a se adresa direct justitiei, drept ce a fost convertit într-un acces indirect prin reprezentant.

De asemenea, pentru a se putea aprecia că în cursul unui proces s-a garantat părtilor dreptul la apărare, este necesar ca acestea să beneficieze de asistentă juridică. Dacă art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală obligă instanta să asigure, în cursul procesului având ca obiect comisia rogatorie, doar reprezentarea inculpatului, nu si asistenta juridică a acestuia, este evident că se aduce atingere dreptului constitutional invocat.

Tribunalul Mures - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate încalcă egalitatea de tratament juridic si echitatea procedurilor, precum si dreptul la apărare, consacrate de art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 24 din Constitutia României, si art. 6 paragraful 1 si paragraful 3 lit. c) si d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 134 alin. 2 din Codul de procedură penală, „oricare dintre părti poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii". De acest drept poate beneficia si inculpatul arestat, situatie în care devin aplicabile prevederile generale în materie de asistentă juridică, care va fi prestată de un avocat ales ori numit din oficiu.

Dispozitiile art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală devin incidente numai în situatia în care inculpatul arestat nu solicită să fie citat potrivit alin. 2 al aceluiasi articol.

Garantiile procesuale privind apărarea inculpatului arestat sunt asigurate si în cazul comisiei rogatorii, prin reprezentarea acestuia de către apărătorul desemnat din oficiu de către instanta care efectuează comisia rogatorie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece legiuitorul

poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri în formele si modalitătile instituite de lege.

În vederea garantării dreptului la apărare, când inculpatul este arestat, instanta care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui apărător din oficiu, care îl va reprezenta. Mai mult, când comisia rogatorie s-a dispus de către instanta de judecată, părtile pot formula în fata acesteia întrebări care vor fi transmise instantei egale în grad ce urmează a efectua comisia rogatorie.

În plus, pe parcursul întregului proces, inculpatului îi sunt asigurate toate drepturile de a se apăra împotriva învinuirilor ce i se aduc, de a dovedi nevinovătia sa si de a avea posibilitatea de a fi asistat de un avocat. Ca atare, dispozitiile supuse controlului de constitutionalitate, prin care instanta dispune desemnarea unui apărător din oficiu, dau expresie dreptului la apărare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Drepturile părtilor în cazul comisiei rogatorii, care au următorul continut: „Când inculpatul este arestat, instanta care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui apărător din oficiu, care îl va reprezenta."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la accesul neîngrădit la justitie al oricărei persoane si ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală nu încalcă liberul acces la justitie si nici dreptul la apărare al inculpatului, asa cum fără temei se sustine în motivarea exceptiei, deoarece în mod evident scopul reglementării îl constituie tocmai asigurarea unei măsuri de protectie a inculpatului arestat, care să-i ofere acestuia posibilitatea efectivă de a-si exercita dreptul la apărare, în conditiile în care din motive obiective anumite acte procesuale nu pot fi efectuate de însăsi instanta competentă să judece cauza, fiind necesar să se apeleze la o altă instantă, care are posibilitatea să efectueze acele acte procesuale.

Pe de altă parte, inculpatul are posibilitatea să combată în tot cursul procesului, inclusiv în căile de atac, probele administrate împotriva sa prin comisie rogatorie, după cum are posibilitatea de a cere completarea probatoriului si efectuarea oricăror alte acte procesuale prevăzute de lege pentru aflarea adevărului si solutionarea corectă a cauzei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ai art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mathe Horvath în Dosarul nr. 5.004/1.468/2005 al Tribunalului Mures - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 615

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Mălin Bot în Dosarul nr. 636/CA/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând, în esentă, că prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 restrâng, în mod nejustificat, sfera informatiilor publice, iar cele ale art. 12 alin. (1) din lege, prin exceptarea pe care o prevăd, încalcă dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public. Totodată, se arată că art. 158 din Codul muncii este neconstitutional în măsura în care se aplică si persoanelor care exercită functii publice sau de autoritate publică.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că salariile persoanelor care exercită functii publice sau de autoritate publică sunt publice, fiind reglementate de acte normative. Însă salariul concret al persoanei tine de interesul privat al acesteia, fiind protejat ca atare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 636/CA/2006, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Mălin Bot într-un litigiu având ca obiect solutionarea contestatiei la refuzul comunicării unor informatii de interes public.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate din Legea nr. 544/2001 restrâng în mod nejustificat exercitiul dreptului constitutional de acces liber la informatiile de interes public, eliminând din sfera informatiilor publice cele legate de persoanele fizice care exercită functii publice sau de autoritate publică, informatii ce sunt indisolubil legate de functia sau de autoritatea publică si prezintă un interes deosebit pentru societate. Art. 158 alin. (1) din Codul muncii, declarând confidentiale salariile, este neconstitutional în măsura în care se aplică si în cazul persoanelor care îndeplinesc functii publice sau de autoritate publică, având în vedere că aceste persoane sunt remunerate din fonduri publice, societatea fiind interesată în legătură cu modul de efectuare a cheltuielilor publice.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 sunt contrare prevederilor art. 31 alin. (1) din Constitutie, deoarece restrânge exercitiul dreptului persoanei de acces liber la informatii de interes public. În schimb, art. 158 din Codul muncii este constitutional, pentru că salariul unei persoane angajate este o chestiune ce tine exclusiv de relatia angajat-angajator si trebuie protejată prin confidentialitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, sustine că prevederile art. 2 lit. b), ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, precum si ale art. 158 din Codul muncii asigură accesul liber al cetătenilor la informatiile de interes public. Totodată, arată că dispozitiile art. 12 alin. (1) din lege sunt constitutionale, întrucât acestea dau expresie dreptului constitutional la viată intimă, familială si privată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în acord cu prevederile art. 31 alin. (1) si art. 53 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, si ale art. 158 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, care au următorul cuprins:

- Art. 2 - „ în sensul prezentei legi:[...]

b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei[...];"

- Art. 12 - „(1) Se exceptează de la accesul liber al cetătenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informatii: [...]

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii [...];"

- Art. 14 - „(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetăteanului pot deveni informatii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice [...]".

- Art. 158 - „(1) Salariul este confidential, angajatorul având obligatia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidentialitătii.

(2) In scopul promovării intereselor si apărării drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentantilor salariatilor, în strictă legătură cu interesele acestora si în relatia lor directă cu angajatorul."

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 31 alin. (1) si (3) referitoare la neîngrădirea dreptului persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public si la interdictia ca acest drept să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Dispozitiile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 definesc întelesul sintagmei „informatie de interes public", fără a exclude din această categorie de informatii cele care privesc anumite categorii de persoane.

Acelasi articol, la lit. c), defineste notiunea de „informatie cu privire la datele personale" ca fiind „orice informatie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă", fără să prevadă nicio limitare a accesului la asemenea informatii. Însă art. 12 din lege la lit. d) exceptează de la accesul liber al cetătenilor informatiile cu privire la datele personale, dar „potrivit legii", deci, fără a arăta care sunt acele date personale. Astfel, se face trimitere la Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care nu constituie obiect al controlului de constitutionalitate.

În asemenea situatii si în privinta anumitor categorii de cetăteni, si datele personale reprezintă un evident interes public, după cum prevede si art. 14 alin. (1) din lege, „în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice". Astfel, Curtea constată că si în asemenea situatii, datele referitoare la viata intimă, familială si privată, precum si dreptul la propria imagine, trebuie protejate prin lege, asa cum prevăd dispozitiile constitutionale ale art. 26 alin. (1) - „Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată" si ale art. 30 alin. (6) - „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine".

Curtea retine că, în ceea ce priveste autoritătile si institutiile publice, în bugetele acestora sunt prevăzute cheltuielile pe care le pot face, pe capitole, inclusiv cele cu personalul si cu salariile. Aceste bugete sunt publice si cuprind informatii cu privire la cheltuirea banului public, informatiile în cauză având un evident caracter public. Curtea constată că salariile personalului institutiilor din sectorul bugetar sunt stabilite prin acte normative, care sunt, de asemenea, publice.

Însă Curtea retine că salariul concret al unei persoane, stabilit în cadrul limitelor minime si maxime prevăzute în actele normative, tinând seama de importanta muncii depuse, de contributia adusă la realizarea sarcinilor si de situatia sa personală, nu mai prezintă interes public, intrând în sfera interesului privat al persoanei. Astfel, în acest context, art. 158 din Codul muncii îsi găseste pe deplin aplicabilitatea si utilitatea. În consecintă, Curtea constată că dispozitiile art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, precum si ale art. 158 alin. (1) din Codul muncii nu contravin nici art. 31 alin. (1) si (3) si nici art. 53 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) si art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Mălin Bot în Dosarul nr. 636/CA/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 650

din 5 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 si art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Eduard Mazilu în Dosarul nr. 88/CAF/2006 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.030D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Constantin Mazilu în Dosarul nr. 89/CAF/2006 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate care fac obiectul dosarelor nr. 1.029 D/2006 si nr. 1.030 D/2006 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.030D/2006 la Dosarul nr. 1029 D/2006, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 31 martie 2006, pronuntate în dosarele nr. 88/CAF/2006 si nr. 89/CAF/2006, Tribunalul Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Eduard Mazilu si Constantin Mazilu în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât petentului contravenient „nu i se recunoaste calitate procesuală egală în raport cu organul emitent al procesului-verbal de contraventie si, de asemenea, nici o egalitate de tratament juridic, deoarece instantele de judecată apreciază că procesul-verbal de constatare face dovada deplină a faptelor descrise, chiar si atunci când nu au fost dovedite de agentul constatator, iar petentului i se cere să facă dovada contrară sub sanctiunea respingerii plângerii sale [...]". Se arată că prevederile legale criticate nu prevăd si obligativitatea dovedirii de către agentul constatator a faptelor descrise în procesul-verbal respectiv.

Tribunalul Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prin textele de lege criticate nu se creează o situatie favorabilă sau nefavorabilă vreunei persoane, atât în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevăzute de lege, cât si în privinta tratamentului în fata autoritătilor.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 16 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, având următorul cuprins:

- Art. 16: „(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avui ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plângerea.

(11) In cazul contravenientilor cetăteni străini, persoane fără cetătenie sau cetăteni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse si următoarele date: seria si numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia si statul emitent.

[....],

(5) In cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul părintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) În situatia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(7) In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni,,, sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.";

- Art. 19: „(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. In cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod."

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că, în realitate, criticile autorilor exceptiei vizează modul de interpretare si aplicare de către instantele de judecată a textelor de lege criticate, sustinându-se că aceste instante nu recunosc „calitate procesuală egală" contravenientului în raport de organul emitent al procesului-verbal de contraventie. Asemenea critici nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, deoarece, în conformitate de dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta "se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, [...]", problemele de interpretare si aplicare a legii fiind de competenta instantelor judecătoresti.

Referitor la critica în sensul că art. 16 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu prevăd obligativitatea dovedirii de către agentul constatator a faptelor descrise în procesul-verbal respectiv se constată, de asemenea, că excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât vizează, implicit, completarea textelor de lege criticate. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale cu care a fost sesizată, „[...] fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului."

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat, în jurisprudenta sa, asupra constitutionalitătii dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, în raport de critici referitoare la încălcarea principiului egalitătii de arme, motivate de o pretinsă răsturnare a sarcinii probei în litigiile având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, ce ar conferi o pozitie privilegiată, în asemenea cauze, agentului constatator. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 380 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, Curtea a retinut că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei", întrucât „alin. (1) al art. 34 din ordonanta criticată stabileste, fără distinctii, că instanta competentă să solutioneze plângerea verifica dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirile stabilite, precum si asupra măsurii confiscării". În plus, alin. (2) al art. 34 din actul normativ atacat prevede că „hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie". Totodată, Curtea a retinut, în cuprinsul aceleiasi decizii, că în exercitarea rolului său activ, instanta de judecată are obligatia legală să administreze probele prevăzute de lege, constând în ascultarea părtilor din proces, a martorilor, dovada cu înscrisuri etc, hotărând, în caz de constatare a netemeiniciei sau ilegalitătii procesului-verbal contestat, anularea acestuia, recuperarea sumelor încasate, precum si sanctiuni administrative în sarcina agentului-constatatbr. Asa fiind, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 dau expresie principiului egalitătii armelor, fiind în concordantă cu exigentele impuse de principiul egalitătii în fata legii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizia mentionată, cu privire la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 în integralitatea sa, sunt valabile, având în vedere substanta criticii de neconstitutionalitate, si în prezenta cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 si art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Eduard Mazilu în Dosarul nr. 88/CAF/2006 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ si de Constantin Mazilu în Dosarul nr. 89/CAF/2006 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judete

 

Având în vedere pct. 2 din concluziile Memorandumului privind reabilitarea unor centre rezidentiale destinate persoanelor cu handicap, aprobat în sedinta Guvernului din data de 9 februarie 2006,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2006, cu suma de 7.589 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor proprii ale unor judete prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru executarea unor lucrări de reparatii capitale.

(2) Economiile la cheltuielile de proiectare înregistrate fată de sumele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 183/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene si pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti vor fi folosite pentru executarea lucrărilor de reparatii capitale prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit art. 1.

Art. 3. - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va verifica modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, până la data de 10 decembrie 2006.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.508.

 

ANEXA

 

SITUATIA

sumelor repartizate pentru bugetele proprii ale judetelor pentru executia lucrărilor de reparatii capitale

 

- mii lei –

Nr. crt.

Consiliul judetean

Unitatea rezidentială pentru care este alocată suma

Suma solicitată

1.

Alba

Centrul de îngrijire si asistentă Gârbova

657

2.

Bihor

Centrul de integrare prin terapie ocupatională Cădea

2.225

3.

Ilfov

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Bălăceanca

2.068

4.

Maramures

Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Sighetu Marmatiei

2.639

 

TOTAL:

 

7.589

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 6 alin. (3) lit. b) si alin. (4) din Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005, precum si de cele ale art. 4 alin. (3) lit. b) si alin. (4) din Regulile specifice de igienă pentru alimente de origine animală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2005,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 86.631 din 29 septembrie 2006, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si 107 bis din 2 februarie 2005, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Unitătile de industrie alimentară autorizate sanitar veterinar, care nu au întocmit programe de modernizare si restructurare, dar care se află în faza de executie a unei noi unităti de productie pe un alt amplasament, îsi continuă activitatea până la data de 31 decembrie 2006, în baza unei autorizări conditionate emise de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 27 octombrie 2006.

Nr. 259.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea componentei Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. b) din Anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Hipice Nationale" la Legea calului nr. 389/2005, modificată si completată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006,

văzând Hotărârea nr. 2 din 19 aprilie 2006 a Consiliului director al Autoritătii Hipice Nationale, precum si Referatul de aprobare al Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 101.228/3.10.2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileste componenta Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Atributiile comisiei prevăzute la art. 1, precum si modul de desfăsurare a lucrărilor de calificare si clasare a cabalinelor de rasă sunt stabilite de către Consiliul director al Autoritătii Hipice Nationale si aprobate prin decizie a presedintelui care va fi difuzată tuturor celor interesati.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr, 173/2003 privind reorganizarea si functionarea Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă, înfiintată prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 104/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 717.

 

ANEXĂ

 

NUMELE Sl PRENUMELE

INSTITUTIA

1

TUREAC PETRfCA

Autoritatea Hipică Natională -Departamentul Central

2

STANICĂ DANIELA

Autoritatea Hipică Natională -Departamentul Central

3

LECHKUN MIHAIL

Autoritatea Hipică Natională -Departamentul Central

4

RAMBA MIRCEA NICOLAE

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Sâmbăta

5

VÎRGOLICl VLADIMIR ALEXANDRU

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Jeg alia

6

COCIOABA GABRIEL VALENTIN

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Izvin

7

ILISOI OCTAVIAN

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Dumbrava

8

ANTAL ISTVAN JANOS

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Satu Mare

9

OLTEANU MIHAIL

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Slatina

10

BURLICĂ MIHAI VALENTIN

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Rădăuti

11

GABOS BELA

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Tg - Mures

12

NAGY PETER TAMAS

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Tg - Mures

13

SZABO ERNO

Autoritatea Hipică Natională -Centrul Regional Tulucesti

14

TIBERIU HERMRNRAN

Asociatia Crescătorilor particulari de Cal Lipitan

15

JANOS ROMFELD

Asociatia Crescătorilor particulari de Cal Lipitan

16

MANEA MARIAN

Societatea Română de Trap

17

MARIAN FERARU

Asociatia Crescătorilor si Proprietarilor de Cai de Sport

18

ANCA BOGDAN

Asociatia Crescătorilor si Proprietarilor de Cai de Sport

19

MUNTIU DUMITRU

U.A.R.Z. Alba

20

GÎSFAN NICOLAE

U.A.R.Z. Arad

21

TUDOR MATEA

U.A.R.Z. Arges

22

VIZITEU CONSTANTIN

UAR.Z. Bacău

23

OLTEANU ALEXANDRU

U.A.R.Z. Bihor

24

GĂINA EMILUT

UAR.Z. Bistrita Năsăud.

25

URSU ELENA

U.A.R.Z.. Botosani

26

ELISEI LUCIAN

U.A.R.Z. Brasov

27

MIHAILA VIRGIL

U.A.R.Z.. Brăila

28

IBRAC CONSTANTIN

U.A.R.Z. Buzău

29

COSMA AUREL

U.A.R.Z. Caras - Severin

30

GHEORGHE MARIAN

U.A.R.Z. Călărasi

31

CTMPEANU ADRIAN

U.A.R.Z. Cluj

32

FLEANCU NICOLAE

U.A.R.Z. Constanta

33

RADOCEA NICOLAE VIOREL

U.A.R.Z. Covasna

34

MANEA ROGER CĂTĂLIN

U.A.R.Z. Dâmbovita

35

DINACHE ION

U.A.R.Z. Dolj

36

ONODE MARCEL

U.A.R.Z. Galati

37

STANISTEANU MIRCEA

U.A.R.Z. Giurgiu

38

PREDA DUMITRU

UAR.Z. Gorj

39

TIBOLDI ISTVAN

U.A.R.Z. Harghita

40

MANOLE CAMELIA

U.A.R.Z. Hunedoara

41

BACIOIU EMILIAN

U.A.R.Z. Ialomita

42

CREANGA STEOFIL

U.A.R.Z. lasi

43

MIHALCEA IOAN

U.A.R.Z. Maramures

44

DINA ION

U.A.R.Z. Mehedinti

45

SUBA COLOMAN

U.A.R.Z. Mures

46

KOSA ARPAD

UAR.2. Nâămt

47

BARBU PETRE

U.A.R.Z. Olt

48

MITREA NICOLAE

U.A.R.Z. Prahova

49

HOBIAN GABRIEL

UAR.2. Satu Mare

50

CHERECHES IOAN

U.A.R.Z. Sălaj

51

BADIU NICOLAE

U.A.R.Z. Sibiu

52

LUCACIU DOREL

U.A.R.Z. Suceava

53

BEZNEA TITI DANUT

U.A.R.Z. Teleorman

54

MIHUT SABINA

U.A.R.Z. Timis

55

ANASTASE DORINA

U.A.R.Z. Tulcea

56

MIKLOS ATTILA

U.A.R.Z. Vaslui

57

ICONARU ALIN

UAR.Z. Vâlcea

58

LAZARESCU NICOLAE

U.A.R.Z. Vrancea

59

IANCU CĂTĂLIN

U.A.R.Z. Bucuresti

60

Dr. ZOLTAN GABRIEL

D.S.V.S.A. Alba

61

Dr. ION URLEA

D.S.V.S.A. Arad

62

Dr. SANDU CORNEL

D.S.V.S.A. Arges

63

Dr. BLAJ ADRIAN

D.S.V.S.A. Bacău

64

Dr. IONAS EUGEN

D.S.V.S.A. Bihor

65

Dr. IOAN PLATON

D.S.V.S.A. Bistrita Năsăud.

66

Dr. HUTU RELU

D.S.V.S.A. Botosani

67

Dr. BOBES IOAN

D.S.V.S.A. Brasov

68

Dr. DRAGOS FRIGIOIU

D.S.V.S.A. Brăila

69

Dr. ANDRONESCU EDGAR

D.S.V.S.A. Buzău

70

Dr. IOAN BREBU

D.S.V.S.A. Caras - Severin

71

Dr. COJOCARU NICOLAE,

D.S.V.S.A. Călărasi

72

Dr. GHEORGHE IONEL

73

Dr. CUIBUS - GAJDOS ILDIKO

D.S.V.S.A. CluL

74

Dr. ANGELA VTJIALA

D.S.V.S.A. Constanta

75

Dr. KADAR LASZLO

D.S.V.S.A. Covasna

76

Dr. CRISTINEL BALASA

D.S.V.S.A. Dâmbovita

77

Dr. FLORESCU CĂTĂLIN

D.S.V.S.A . Dolj

78

Dr. ÎONEL RADU

D.S.V.S.A. Galati

79

Dr. FLORIN TOADER

D.S.V.S.A. Giurgiu

80

Dr. TRAIAN GIUBEGA

D.S.V.S.A. Gorj

81

Dr. PAPP DEYSO

D.S.V.S.A. Harghita

82

Dr. MIHAI JULA

D.S.V.S.A. Hunedoara

83

Dr. MIHAIL MOLDOVEANU

D.S.V.S.A. Ialomita

84

Dr. GABRIEL EMIL FRATILA

D.S.V.S.A. iasi

85

Dr. FLORIN MAMARA

D.S.V.S.A. Ilfov

86

Dr. CRISAN DANUT

D.S.V.S.A. Maramures

87

Dr. TEIGHIU COSTINEL

D.S.V.S.A. Mehedinti

88

Dr. DRAGOS CUCURANU

D.S.VS.A. Mures

89

Dr. VASILIU DRAGOS

D.S.V.S.A. Neamt

90

Dr. DRAGUT IONEL

D.S.V.SA. Olt

91

Dr. DUMITRESCU VIOREL

D.S.V.S.A. Prahova

92

Dr. CORNEL MURESAN

D.S.V.S.A. Satu Mare

93

Dr. CRISTIAN MAGHIAR

D.S.V.SA. Sălaj

94

Dr. CĂTĂLIN CIUCU

D.S.V.S.A. Sibiu

95

Dr. DORIN GALAN

D.S.V.S.A. Suceava

96

Dr. ANGHEL POMPILIU

D.S.V.S.A. Teleorman

97

Dr. CĂLINA EUGEN

D.S.V.S.A. Timis

98

Ing. TUDORICĂ AVRAM

D.S.V.S.A. Tulcea

99

Dr. CORNEL NECULITA

D.S.V.S.A. Vaslui

100

Dr. DANIEL VASILOIU

D.S.V.S.A. Vâlcea

101

Dr. MARiUS ICHIM

D.S.V.S.A. Vrancea

102

Dr. CORNEL JIANU

D.S.V.S.A. Bucuresti

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

În baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de evaluare astfel:

- presedinte: Ioan Gherhes - presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

- vicepresedinte: Daniela Ioana Florea - director general al Directiei generale gestiune deseuri si substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

- membri:

- Elena Dumitru - director al Directiei gestiune deseuri din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

- Sebastian Alexandru Andrei - consilier la Compartimentul juridic contencios administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

- Brândusa Petroaica - director al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

- Rodica Sperdea - sef Serviciu deseuri al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

- Călin Istrătoiu - director al Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Alexandru Demetrescu - consilier la Directia generală servicii de interes general si parteneriat cu asociatiile alesilor locali din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

- Ion Manea - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodărie Comunală."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Comisia de evaluare va duce la îndeplinire obligatiile ce îi revin conform Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2006.

Nr. 1.140.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 4 pct. 1.12, ale art. 6 alin. (1) si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si nr. 662 din 22 iulie 2004, cu modificările si completările gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.165.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodãririi apelor nr. 199/2004)

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

1.

Attila Korodi, secretar de stat

– presedinte

2.

Angela Filipas, director general al Directiei generale evaluare impact, controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

– membru

3.

Daniela Eugenia Pineta, consilier superior al Directiei generale evaluare impact, controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

– membru

4.

Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer la Facultatea de Energetică din cadrul Universitătii „Politehnica" din Bucuresti

– membru

5.

Jorj Mădălin Mihailovici, conferentiar universitar doctor inginer la Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universitătii Tehnice de Constructii Bucuresti

– membru

6.

Lucian Matei, profesor la Facultatea de Geologie si Geofizică din cadrul Universitătii din Bucuresti

– membru

7.

Cornel Dinu, profesor la Facultatea de Geologie si Geofizică din cadrul Universitătii din Bucuresti

– membru

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor

de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si

functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 4 din 20 martie 2006 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 7 si nr. 7 din 11 iulie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia Institutului Central de Cercetare-Proiectare si Directivare în Constructii nr. 33/1984 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea tehnologică a statiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti, treptele de epurare mecanică si biologică si linia de prelucrare si valorificare a nămolurilor", indicativ P 28-1984, publicată în Buletinul Constructiilor nr. 7/1984, Decizia Institutului Central de Cercetare-Proiectare si Directivare în Constructii nr. 34/1988 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea tehnologică a statiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti, treapta de epurare tertiară", indicativ P 28/2-1988, publicată în Buletinul Constructiilor nr. 11/1987, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 1.729.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La data Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 250/2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, se face următoarea rectificare:

- în loc de: „... 16 octombrie 2005."se va citi: „... 16 octombrie 2006."