MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 octombrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.180. - Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

1.181. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 580 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.444. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bacău

 

1.455. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti

 

1.464. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.480. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

4. - Regulament pentru modificarea si completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si a unor reglementări emise de acesta

 

Comunicat privind lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si ale art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din functia de membru al Guvernului domnul Teodor Atanasiu, ministrul apărării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol unic. - Se numeste domnul Sorin Frunzăverde în functia de membru al Guvernului, ministrul apărării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.181.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 580

din 19 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău în Dosarul nr. 247/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 247/2006, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penală formulat împotriva unei încheieri prin care s-a solutionat o plângere în contra actelor procurorului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, în situatia în care, potrivit art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, instanta, prin încheiere, retine cauza spre judecare, părtile interesate sunt discriminate fată de cele aflate în ipotezele prevăzute de lit. a) si b) ale aceluiasi alineat si, de asemenea, sunt private de dreptul la un recurs efectiv garantat de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece alin. 10 al articolului criticat le interzice accesul la o cale de atac.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece prin exceptarea încheierii pronuntate în conditiile art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală de la calea de atac a recursului este înlăturat dreptul părtilor la un recurs efectiv. Astfel, în situatia în care, potrivit art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, instanta admite plângerea si desfiintează rezolutia sau ordonanta procurorului, sentinta dată poate fi atacată cu recurs. Or, chiar dacă în situatia dată de textul de lege care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate se retine cauza spre judecare, în mod evident, prin neacordarea posibilitătii atacării cu recurs a acestei solutii, prin care, de asemenea, se desfiintează rezolutia sau ordonanta procurorului, este încălcat dreptul părtilor la un recurs efectiv.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2005, pronuntată de Curtea Constitutională.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu contravin principiului referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii, întrucât exercitarea căilor de atac împotriva încheierii prin care instanta a admis plângerea împotriva ordonantei sau rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea acestora.

De asemenea, faptul că legiuitorul nu a prevăzut o cale de atac separată si împotriva încheierii prin care s-a admis plângerea privind rezolutia sau ordonanta procurorului nu poate fi contrar Constitutiei, deoarece, potrivit art. 129 din Legea fundamentală, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. Rezultă că este atributul exclusiv al legiuitorului de a institui căile de atac si conditiile în care acestea pot fi exercitate. De altfel, prevederea unei căi de atac împotriva unei astfel de încheieri ar fi fost nejustificată, întrucât prin încheiere nu se solutionează procesul, ci se începe procedura de judecată a cauzei, în cursul căreia părtile au posibilitatea să-si apere drepturile si interesele prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv prin exercitarea căilor de atac împotriva sentintei ce se va pronunta după încheierea dezbaterilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionaiitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, cu următorul continut:

„Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii: [...]

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător. [...]

Hotărârea judecătorului pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate.”

Autorul exceptiei de neconstitutionaiitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (2) referitoare la apartenenta la dreptul intern a tratatelor ratificate de Parlament, potrivit legii, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, precum si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionaiitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 294 din 28 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 20 aprilie 2006, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionaiitate ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău în Dosarul nr. 247/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURŢII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodită Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 470 mii lei, pentru judetul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Helegiu, pentru finalizarea obiectivului de investitii „Sediu Primărie Comuna Helegiu”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispozitiile legale a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.444.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functonarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informatonal si Informatic în Domeniul Sănătăti Bucuresti

 

Întemeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 si al art. 43 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se organizează Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti (CNOASIIDSB), institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. George Vraca nr. 9, sectorul 1, prin reorganizarea Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti are următoarele atributii principale:

a) organizarea, conducerea, îndrumarea si verificarea din punct de vedere tehnic si metodologic, pe întregul teritoriu al tării, a sistemului informational în domeniul sănătătii;

b) organizarea, conducerea si controlul sistemului informatic în domeniul sanitar;

c) organizarea si administrarea bazei nationale de date privind statisticile de sănătate;

d) colectarea, analizarea si diseminarea datelor privind starea de sănătate a populatiei;

e) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate si a eficientei retelei sanitare;

f) elaborarea si înaintarea către Ministerul Sănătătii Publice a Raportului anual al stării de sănătate a populatiei în baza datelor centralizate si analiza acestora;

g) elaborarea, pentru activitatea de sănătate, a sistemului de evidentă primară, de evidentă tehnică ajutătoare si a dărilor de seamă departamentale, stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare si prelucrare a datelor;

h) efectuarea de analize, studii si anchete medicale privind starea de sănătate a populatiei, sondaje de opinie privind calitatea asistentei medicale, precum si prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătătii Publice datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi;

i) participarea la elaborarea strategiilor din domeniul sănătătii în baza analizei datelor centralizate la nivel national privind starea de sănătate a populatiei;

j) participarea împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la elaborarea strategiei de informatizare a sistemului sanitar din România;

k) furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru domeniul medical către Sistemul electronic national;

l) comunicarea si transmiterea, cu avizul ministrului sănătătii publice, a datelor statistice din domeniul sănătătii către organizatiile internationale din care România face parte sau cele fată de care are angajamente conform legii, la cererea acestora;

m) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale pentru personalul de specialitate din unitătile sanitare;

n) elaborarea, în domeniul sănătătii, a unor standarde pentru realizarea de sisteme informatice si avizarea produselor informatice care respectă aceste standarde;

o) realizarea activitătii de informare si documentare medicală, în special în domeniul programelor initiate si derulate de Comisia Europeană si Organizatia Mondială a Sănătătii;

p) realizarea evidentei, întretinerea si exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti îndeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti preia patrimoniul, drepturile si obligatiile Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, potrivit reglementărilor legale si contractuale, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 4. - Personalul Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti se preia de Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti, cu mentinerea drepturilor salariale, conform legislatiei în vigoare privind salarizarea personalului contractual din unitătile bugetare.

Art. 5. - (1) Conducerea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti este asigurată de consiliul de administratie, format din 7 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie se numesc si se revocă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 6. - (1) Conducerea activitătii curente a Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului sănătătii publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin directorul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti emite decizii si angajează prin semnătură unitatea în relatiile cu terte persoane fizice si juridice.

Art. 7. - Conducerea operativă a Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti este asigurată de un comitet director compus din director, director adjunct, contabil-sef, sef serviciu resurse umane, normare, organizare si salarizare si sefii de compartimente.

Art. 8. - Structura organizatorică, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 9. - (1) Finantarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, precum si din alte surse, conform reglementărilor legale.

(2) Furnizarea datelor si a informatiilor statistice referitoare la sectorul sanitar si realizarea de lucrări statistice, la cererea persoanelor fizice si juridice, se fac contra cost.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.455.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 462 alin. (3), art. 551 alin. (3) si al art. 636 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.464.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme, prin certificat profesional curent se întelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitate si moralitate, inclusiv la competenta cu care medicii, medicii dentisti si farmacistii îsi exercită profesia.

(2) Certificatul profesional curent se emite de către organizatia profesională de profil abilitată prin lege cu controlul si monitorizarea profesiei posesorului, în scopul garantării calitătii serviciilor furnizate si a sigurantei pacientilor aflati în relatie cu acesta.

Art. 2. - (1) Întocmirea si emiterea certificatului profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare.

(2) La cererea medicului, medicului dentist sau a farmacistului interesat ori la cererea autoritătii competente omoloage dintr-un alt stat, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si, respectiv, Colegiul Farmacistilor din România eliberează certificatul prevăzut la art. 1, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

(3) Certificatul profesional curent este valabil pe o durată de 3 luni de la data emiterii.

Art. 3. - Medicii, medicii dentisti si, respectiv, farmacistii au obligatia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) întocmirii dosarului de înscriere la orice examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic, de medic dentist si, respectiv, de farmacist;

b) înfiintării cabinetelor medicale/de medicină dentară, în cazul medicilor, respectiv al medicilor dentisti;

c) exercitării profesiei în afara granitelor României.

Art. 4. - Certificatul profesional curent trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii obligatorii privind medicul, medicul dentist si farmacistul în cauză:

a) numele si prenumele;

b) cetătenia, inclusiv dubla cetătenie, si, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect;

c) codul numeric personal si numărul de identificare profesională;

d) sexul;

e) data nasterii, respectiv ziua, luna, anul, localitatea, tara;

f) descrierea calificării primare în profesie: data obtinerii, institutia de învătământ superior absolvită, denumirea acesteia, localitatea, diploma, seria, numărul, denumirea calificării sau, după caz, a calificărilor relevante obtinute; de la data aderării României la Uniunea Europeană descrierea calificării primare în profesie cuprinde, de asemenea: titlul oficial de calificare, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului, precum si titulatura completă a acestei directive;

g) date cu privire la formele de învătământ postuniversitar absolvite, respectiv: specialitatea sau specialitătile si atestatele de studii complementare dobândite, gradul profesional, înregistrate în baza de date a organizatiei profesionale emitente a certificatului

profesional curent, cu precizarea datei obtinerii si a denumirii calificării sau, după caz, a calificărilor obtinute. De la data aderării României la Uniunea Europeană, datele cu privire la specialitătile dobândite cuprind, de asemenea: titlul oficial de calificare al specialitătii, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului, precum si titulatura completă a acestei directive;

h) adresa locului de muncă, iar în absenta acestuia, adresa domiciliului sau, după caz, a resedintei, cu acordul expres al medicului, medicului dentist si, respectiv, al farmacistului în cauză;

i) date privind dreptul de exercitare a profesiei, fără restrictii constând în suspendarea ori interdictia temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităti medicale. în cazurile de suspendare sau interdictie a dreptului de exercitare a profesiei, se mentionează durata si motivele care au condus la aplicarea măsurii respective. Mentiunea se face în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 5. - Certificatul profesional curent trebuie să contină următoarele caracteristici obligatorii de redactare:

a) antetul organizatiei profesionale emitente cuprinzând denumirea, sediul, precum si coordonatele de contact telefon, fax, adresă e-mail;

b) denumirea si sediul destinatarului;

c) seria si numărul de înregistrare;

d) data emiterii;

e) semnătura în original a persoanei oficial abilitate;

f) stampila organizatiei profesionale emitente.

Art. 6. - Certificatul profesional curent se redactează în limba română, iar atunci când este emis în vederea exercitării profesiei în afara granitelor României sau la solicitarea autoritătilor competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un stat apartinând Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiană, se redactează si în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeană. în toate cazurile, certificatul profesional curent trebuie să cuprindă categoriile de informatii prevăzute la art. 4.

Art. 7. - (1) În cazul unei întelegeri prealabile cu autoritatea competentă omoloagă din unul dintre statele prevăzute la art. 6, certificatul profesional curent poate fi redactat si în format electronic.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), documentul contine următoarele caracteristici obligatorii de redactare:

a) logoul, sediul si coordonatele de contact ale organizatiei profesionale emitente;

b) denumirea si sediul destinatarului;

c) seria si numărul de înregistrare;

d) data emiterii;

e) semnătura electronică a persoanei oficial abilitate.

Art. 8. - La întocmirea certificatului profesional curent, organizatiile profesionale emitente au obligatia să aplice măsuri de sigurantă adecvate în vederea reducerii posibilitătilor de fraudare a documentului.

Art. 9. - (1) Emiterea certificatului profesional curent nu exclude schimbul de informatii detaliate dintre organizatiile profesionale prevăzute la art. 1 alin. (2), în calitate de emitente sau destinatare ale acestui document, si autoritătile competente omoloage din statele prevăzute la art. 6, cu privire la datele continute sau în scopul completării acestora.

(2) În vederea continuării, în conditii optime, a procedurii de înregistrare a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor cetăteni români sau care provin din România la o autoritate competentă din unul dintre statele prevăzute la art. 6, în scopul exercitării profesiei în acel stat, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si Colegiul Farmacistilor din România transmit, în intervalul stabilit de comun acord cu autoritatea respectivă, datele solicitate de aceasta cu privire la certificatul profesional curent.

Art. 10. - (1) Schimbul activ de informatii are loc cu precădere:

a) în caz de suspendare sau de interdictie a dreptului de exercitare a profesiei de medic, de medic dentist sau de farmacist;

b) în caz de suspiciune asupra autenticitătii documentului prevăzut la art. 1, care a produs deja efecte sau care ar putea produce efecte în viitor.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), organizatiile profesionale prevăzute la art. 1 alin. (2) anuntă, în regim de urgentă, statul de origine sau de provenientă al posesorului, precum si autoritătile competente omoloage din statul membru al Uniunii Europene, din statul apartinând Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiană în care acesta a fost ori este înregistrat sau în care se presupune, pe baza unor motive obiective, că urmează să solicite înregistrarea.

Art. 11. - În situatiile de suspendare sau de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei de medic, de medic dentist sau de farmacist, inclusiv de interzicere a unor anumite activităti medicale, schimbul de informatii dintre organizatiile profesionale prevăzute la art. 1 alin. (2) si autoritătile competente omoloage din unul dintre statele prevăzute la art. 6, cu privire la faptele relevante care au condus la aplicarea măsurii restrictionării, se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu completările ulterioare.

Art. 12. - (1) În cazurile privind interzicerea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de medic, de medic dentist sau de farmacist, informatiile includ cel putin următoarele categorii:

a) fapte sanctionate de legea penală;

b) fapte ce constituie abateri deontologice;

c) motive ce tin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei;

d) informatii suplimentare, în cazul în care se constată diferente în legislatia sau practica celor două state, care ar putea conduce la un rezultat diferit.

(2) în cazul suspendării dreptului de exercitare a profesiei pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. c), care se mentionează în certificatul profesional curent, nu se solicită autoritătii competente emitente informatii suplimentare.

Art. 13. - Până la solutionarea definitivă a cauzei, organizatiile profesionale care emit documentul prevăzut la art. 1 sunt abilitate să solicite sau să transmită autoritătilor competente omoloage din unul dintre statele prevăzute la art. 6 informatii cu privire la fiecare caz de suspendare sau de interdictie temporară a dreptului de exercitare a profesiei pentru fapte care pun în pericol siguranta pacientilor si a sistemului sanitar.

Art. 14. - Analizând informatiile transmise cu privire la faptele relevante care au condus la suspendarea sau interdictia dreptului de exercitare a profesiei de medic, de medic dentist si, respectiv, de farmacist pe teritoriul unuia dintre statele prevăzute la art. 6, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si Colegiul Farmacistilor din România decid, în baza legii, de la caz la caz, asupra acordării dreptului de exercitare a profesiei în România.

Art. 15. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si Colegiul Farmacistilor din România vor desemna structurile abilitate cu întocmirea si eliberarea certificatului profesional curent.

Art. 16. - În vederea asigurării continuitătii furnizării serviciilor medicale, medico-dentare si farmaceutice, pentru o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la întocmirea dosarului de înscriere la examenele de promovare profesională sau concursurile de ocupare a posturilor vacante de medic, de medic dentist si, respectiv, de farmacist, precum si la întocmirea dosarelor de înfiintare a cabinetelor medicale/de medicină dentară, certificatul profesional curent se înlocuieste cu certificatul de membru al organizatiilor profesionale prevăzute la art. 15, în copie, însotit de adeverinta privind conduita profesională a detinătorului, eliberată, după caz, de Colegiul Medicilor din România, de Colegiul Medicilor Dentisti din România sau de Colegiul Farmacistilor din România.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

 

Având în vedere dispozitiile art. 83 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare românesti în conditiile prezentului ordin.

Art. 2. - Pot fi preschimbate cu documente similare românesti, fără sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritătile statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, denumită în continuare Conventie, prevăzute în anexa nr. 1, precum si cele eliberate de autoritătile statelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare românesti, în conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere românesti.

(2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoastere reciprocă a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevăzute în aceste tratate.

Art. 4. - Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritătile statelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta în România.

Art. 5. - Nu pot fi preschimbate cu documente similare românesti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, următoarele categorii de documente:

a) permisele de conducere internationale;

b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat;

c) permisele de conducere de elev conducător;

d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infractiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazurilor când a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ mentionat.

Art. 6. - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a cărei rază îsi au domiciliul sau resedinta, următoarele documente:

a) permisul de conducere străin în original si traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b) documentul de identitate al solicitantului în original si în copie, respectiv:

bt) pasaportul si permisul de sedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetătenilor străini;

b2) pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetătenilor români;

c) fisa detinătorului permisului de conducere, al cărei model se stabileste de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, completată prin dactilografiere, care să aibă atasată în spatiul special destinat o fotografie color 3x4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă;

d) fisa medicală completată de o unitate de asistentă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate în permisul de conducere preschimbat;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) declaratia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere national românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităti în vederea eliberării unui nou document, precum si faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;

g) dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în tară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

(3) În cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticitătii si valabilitătii permisului de conducere de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului apartinător. Aceeasi procedură se aplică si în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate.

Art. 7. - (1) După primirea si verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate si i se eliberează o dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului si data depunerii, numele si prenumele solicitantului, seria si numărul permisului de conducere, statul emitent si categoria/ categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum si mentiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.

(2) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (1) se anulează la eliberarea permisului de conducere românesc.

Art. 8. - (1) Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare străine, ale corespondentilor de presă străini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii străine, cu statut diplomatic, acreditati în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente:

a) permisul de conducere străin în original, însotit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b) documentul de identitate în original si în copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe;

c) fisa detinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere, care să aibă atasată în spatiul special destinat o fotografie color 3x4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă, precum si semnătura;

d) fisa medicală completată de o unitate de asistentă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;

e) dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(3) După primirea si verificarea actelor mentionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.

Art. 9. - După preschimbare, institutia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere străin, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.

Art. 10. - Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autoritătile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăteni români, în vederea încheierii, în conditiile legii, a unor tratate bilaterale între România si statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.

Art. 11. - Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abrogă.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 19 octombrie 2006.

Nr. 1.480.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

 

1. Republica Africa de Sud

2. Republica Albania

3. Republica Armenia

4. Republica Austria

5. Republica Azerbaidjan

6. Uniunea Bahamas

7. Statul Bahrain

8. Republica Belarus

9. Regatul Belgiei

10. Republica Bosnia si Hertegovina

11. Republica Federativă a Braziliei

12. Republica Bulgaria

13. Republica Cote d'lvoire

14. Republica Croatia

15. Republica Cuba

16. Regatul Danemarcei

17. Republica Estonia

18. Republica Macedonia

19. Federatia Rusă

20. Republica Finlanda

21. Republica Franceză

22. Georgia

23. Republica Federală Germania

24. Republica Elenă

25. Republica Cooperatistă Guyana

26. Republica Ungară

27. Republica Islamică Iran

28. Statul Israel

29. Republica Italiană

30. Republica Kazahstan

31. Statul Kuwait

32. Republica Letonia

33. Republica Liberia

34. Republica Lituania

35. Marele Ducat de Luxemburg

36. Regatul Maroc

37. Principatul Monaco

38. Statul Mongoliei

39. Republica Federală Nigeria

40. Regatul Norvegiei

41. Republica Uzbekistan

42. Republica Islamică Pakistan

43. Republica Filipinelor

44. Republica Polonă

45. Republica Centrafricană

46. Republica Moldova

47. Republica Congo

48. Republica Cehă

49. Serenisima Republică San Marino

50. Republica Senegal

51. Serbia

52. Republica Seychelles

53. Republica Slovacă

54. Republica Slovenia

55. Regatul Suediei

56. Confederatia Elvetiană

57. Republica Tadjikistan

58. Republica Tunisiană

59. Republica Turkmenistan

60. Ucraina

61. Republica Orientală a Uruguayului

62. Republica Zimbabwe

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând statele care nu au semnat Conventia asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

 

1. Canada

2. Republica Cipru

3. Republica Coreea

4. Republica Arabă Egipt

5. Regatul Hasemit al Iordaniei

6. Republica Irlanda

7. Republica Islanda

8. Japonia

9. Republica Libaneză

10. Republica Malta

11. Regatul Unit al Marii Britanii

12. Regatul Tărilor de Jos (Olanda)

13. Republica Portugheză

14. Muntenegru

15. Republica Arabă Siriană

16. Regatul Spaniei

17. Statele Unite ale Americii

18. Republica Turcia

19. Republica Populară Chineză*)


*) Permisele emise de autoritătile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere românesti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si a unor reglementări emise de acesta

 

În aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, si în temeiul art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. I. - Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, liniuTa a saptea va avea următorul cuprins:

„- propunerile cu privire la efectuarea împrumuturilor Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum si emiterea de titluri de valoare de către acesta;”.

2. La articolul 4 se adaugă o nouă liniută, liniuta a zecea, cu următorul cuprins:

„- stabilirea anuală a gradului-tintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum si stabilirea cotei contributiei anuale a institutiilor de credit.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Organele de administrare si de conducere executivă ale Fondului sunt:

a) Consiliul de administratie al Fondului;

b) directorul si directorul economic ai Fondului.”

4. Alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit. La sedintele Consiliului de administratie al Fondului participă, în calitate de invitat, directorul, iar în lipsa acestuia, directorul economic sau un alt înlocuitor desemnat de conducerea executivă.”

5. La articolul 8 litera b), punctele 1, 2, 6 si 11 vor avea următorul cuprins:

„1. numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

2. propuneri cu privire la modalitătile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;

6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care contin solutii si propuneri care necesită aprobarea consiliului de administratie si care tin atât de calitătile mentionate, cât si de cea de creditor la institutii de credit în faliment, alte materiale ce tin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăsurare a activitătii acestuia;

11. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;”.

6. După punctul 11 al literei b) a articolului 8 se introduc două noi puncte, punctele 12 si 13, cu următorul cuprins:

„12. reglementările interne ale Fondului, precum si reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare, în cazul institutiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;

13. alte informări si rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;”.

7. La articolul 9 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) face propuneri de numire în functie a membrilor conducerii executive;”.

8. La articolul 10, literele b1) si e) vor avea următorul cuprins:

,,b1) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si potrivit hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;

e) monitorizează si supraveghează activitatea Fondului de administrare si lichidare la institutii de credit, precum si cea de plată a compensatiilor deponentilor garantati; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situatiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la institutiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;”.

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive se aprobă de către Consiliul de administratie al Fondului, la propunerea presedintelui acestuia.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Activitatea Fondului, în calitate de administrator special, administrator interimar ori de lichidator al institutiilor de credit, desemnat într-o astfel de calitate conform legii, se va desfăsura în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile în acest domeniu si ale reglementărilor proprii elaborate de conducerea executivă a Fondului.”

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Stabilirea salariilor de încadrare, precum si a indemnizatiilor de conducere pentru membrii conducerii executive se aprobă prin decizie a presedintelui Consiliului de administratie al Fondului.”

12. La articolul 17, alineatele (2) si (6) vor avea următorul cuprins:

„(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata compensatiilor, restituirea creditelor angajate si a dobânzilor si comisioanelor aferente, plata comisionului de neutilizare a liniilor de credit, alte plăti datorate, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.

(6) Conducerea executivă a Fondului informează lunar Consiliul de administratie cu privire la investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului, stabilite luând în considerare atât încasările de contributii de la institutiile de credit, plasamentele care ajung la scadentă, dobânzile aferente acestor plasamente, recuperările din creantele Fondului la institutiile de credit în faliment, remuneratia ca lichidator, disponibilitătile din contul curent, cât si plătile de compensatii, rambursarea de credite (dacă este cazul), efectuarea investitiilor aprobate, acoperirea celorlalte cheltuieli ale Fondului, inclusiv a cheltuielilor curente ale acestuia.”

13. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul anual de activitate împreună cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si raportul auditorului financiar vor fi făcute publice.”

14. La articolul 23, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Reglementările interne ale Fondului - regulamente, norme, ordine si circulare de uz intern, precum si reglementările emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul institutiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator se aprobă de Consiliul de administratie al Fondului si vor fi semnate de directorul acestuia.

(4) Reglementările elaborate de Fond, mai putin cele prevăzute la alin. (3), se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. În cuprinsul Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, sintagma „directorul general” se înlocuieste cu termenul „directorul”.

Art. II. - Regulamentul nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(1) Baza de calcul a contributiei anuale, anuale majorate ori speciale a unei institutii de credit o reprezintă soldul total în echivalent lei, stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, anul precedent anului de plată a contributiei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate în conditiile stabilite de lege, în lei si în valută convertibilă, aflate în evidenta institutiilor de credit participante la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

(3) Echivalentul în lei al depozitelor în valută convertibilă se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Natională a României pentru data de 31 decembrie a anului de raportare.

(4) Potrivit art. 4 alin. (3) din ordonantă, la deschiderea conturilor, categoriile de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa nr. 1, cu exceptia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii, vor declara pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. în acest scop, titularii de conturi mentionati vor depune la ghiseul institutiei de credit o declaratie pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 2 «Declaratie a deponentului privind încadrarea depozitelor».”

2. După alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii se încadrează, conform legii, în categoria depozitelor garantate. în vederea includerii depozitelor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii în categoria celor garantate, aceste întreprinderi vor completa, la deschiderea conturilor, o declaratie pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 21 «Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii». Microîntreprinderile si întreprinderile mici si mijlocii care au deja conturi deschise la institutiile de credit vor depune această declaratie până cel târziu la data de 15 decembrie 2006.”

3. Alineatul (7) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(7) Titularii de conturi din evidenta institutiilor de credit mentionati la alin. (4) si (41) la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat, respectiv în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să prezinte institutiei de credit o declaratie rectificativă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 21, completată corespunzător noii situatii de încadrare.”

4. La articolul 5, alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (7) si (8) vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cuantumul contributiei anuale care trebuie plătite Fondului, conform legii, se determină de către fiecare institutie de credit participantă la Fond prin formularul «Declaratie privind calculul si plata contributiei anuale, anuale majorate sau speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe anul...», cuprinsă în anexa nr. 3, prin aplicarea asupra bazei de calcul a contributiei a următoarelor cote pentru contributia anuală:

a) 0,2% în anul 2006;

b) 0,1% în anul 2007;

c) începând cu anul 2008, cota contributiei anuale va fi stabilită de către Fond pentru fiecare an de plată, cu aprobarea Băncii Nationale a României, în baza reglementărilor emise de Fond în acest sens. Cota contributiei anuale, care nu poate depăsi nivelul maxim de 0,5%, va fi comunicată institutiilor de credit până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată.

(2) Declaratia mentionată la alin. (1) va fi remisă Fondului până la data de 15 martie a fiecărui an, cu toate rubricile completate, mai putin pct. 7 si 8.

(3) În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evolutiei situatiei depozitelor persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, în baza prevederilor art. 40 din ordonantă, institutiile de credit, inclusiv cele pentru care nu există obligatia participării la constituirea resurselor financiare ale Fondului, vor comunica trimestrial Fondului, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situatia depozitelor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(4) În situatia în care rezultă că o institutie de credit s-a angajat, potrivit normelor emise de Fond si reglementărilor prudentiale stabilite de Banca Natională a României, în politici riscante si nesănătoase, Consiliul de administratie al Fondului va propune Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României majorarea contributiei anuale pentru respectiva institutie de credit, stabilită în conformitate cu normele emise de Fond. în situatia suspendării plătii contributiilor anuale conform prevederilor art. 14 alin. (1), Fondul este îndreptătit să stabilească pentru aceste institutii de credit, în conformitate cu normele sale, contributii anuale majorate corespunzătoare.

(5) În cazul în care Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României va hotărî majorarea contributiei anuale, Fondul va comunica institutiilor de credit în cauză cota majorată până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată.

(7) Pentru o institutie de credit nou-autorizată în cursul anului de raportare, contributia anuală pe care trebuie să o plătească se va stabili prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României până la sfârsitul anului de raportare.

(8) În cazul în care o institutie de credit intră în faliment în cursul anului de raportare, baza de calcul a contributiilor datorate, după caz, se determină pentru ultima zi a trimestrului precedent celui în care a intrat în faliment. Contributia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată, în conditiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului. Contributiile datorate si neachitate Fondului de către institutiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea institutiilor de credit în faliment.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Fiecare institutie de credit este obligată să plătească contributia sa anuală, inclusiv contributia majorată, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor anului de raportare.”

6. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în situatia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fată de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenta institutiilor de credit participante la constituirea resurselor financiare ale Fondului, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, suspendarea plătii contributiilor anuale.”

7. În anexa nr. 1 „Lista depozitelor negarantate”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu exceptia depozitelor institutiilor de credit în faliment.”

8. Punctul 11 din anexa nr. 1 „Lista depozitelor negarantate” se abrogă.

9. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21 cu următorul cuprins:

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................................................................

Adresa sediului social ...............................................................................................................

Cod unic de înregistrare ............................................................................................................

Numele si functia ...............................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exercitiul financiar de referintă2*

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

 

 

 

 

În situatia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depun Declaratia rectificativă completată corespunzător.

□ Declaratie rectificativă, care o înlocuieste pe cea din data de .......................................

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie sunt conforme cu realitatea si că întreprinderea:

□ este inclusă în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

□ nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

Data întocmirii .........................................

Semnătura autorizată3* ...........................

 


1) Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. în cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

3) Semnătura persoanei mentionate la pct. I.”

 

10. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

 

Institutia de credit ........................................

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUATIA DEPOZITELOR

la data de.................(zz/ll/aaaa)

 

Nr. crt.

Indicatori

 

Depozite

În cadrul plafonului de garantare1)

Peste plafonul de garantare1)

Total

0

1

2

3

4 = 2+3

1.

Număr titulari de depozite garantate - total,

 

 

 

din care:

 

 

 

- persoane fizice

 

 

 

- persoane juridice

 

 

 

2.

Număr titulari de depozite - total,

 

 

 

din care:

 

 

 

- persoane fizice

 

 

 

- persoane juridice

 

 

 

3.

Suma depozitelor garantate constituite de persoane fizice - total (lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2)

 

 

 

4.

Suma depozitelor garantate constituite de persoane juridice - total (lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2'

 

 

 

5.

Total depozite garantate (rd. 3 + rd. 4),

 

 

 

din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2)

 

 

 

 

 

1) Pentru trimestrul IV al anului de raportare se va utiliza plafonul de garantare valabil în anul următor.

2) Se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de Banca Natională a României pentru ultima zi a trimestrului de raportare.”

 

0

1

2

3

4

4 = 2+3

6.

Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei)

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2)

 

 

 

 

7.

Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei),

din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2)

 

 

 

 

8.

Total depozite (rd. 6 + rd. 7),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)2)

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei de credit,

..................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

(numele, prenumele, functia si semnătura)

 

 

Art. III. - Regulamentul nr. 3/2004 privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 „Lista depozitelor negarantate”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu exceptia depozitelor institutiilor de credit în faliment.”

2. Punctul 11 din anexa nr. 1 „Lista depozitelor negarantate” se abrogă.

3. În cuprinsul anexelor nr. 5A si 5B, sintagma „director generat” se înlocuieste cu termenul „director”.

Art. IV. - Regulamentul nr. 4/2004 privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- anexa nr. 2 „Lista depozitelor garantate” va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 2

 

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

 

1. Depozite plasate de către persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit, respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii din centrală, cenzorii, auditorii financiari, actionarii semnificativi ai institutiei de credit, precum si deponentii cu statut similar îri cadrul altor societăti din acelasi grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - sotii, precum si rudele si afinii de gradul întâi, persoanele terte care actionează în numele deponentilor mentionati, precum si depozitele plasate de societătile din acelasi grup;

2. Depozite ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv entităti fără personalitate juridică, care au obtinut pe bază individuală, rate de dobândă si concesii financiare*) care au contribuit la agravarea situatiei financiare a institutiei de credit;

3. Depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu exceptia depozitelor institutiilor de credit în faliment;

4. Depozite ale institutiilor financiare;

5. Depozite ale societătilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări;

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăti de investitii;

7. Depozite ale fondurilor de pensii;

8. Depozite ale autoritătilor publice centrale si locale;

9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationale, societătilor comerciale, altele decât microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii, încadrate ca atare potrivit prevederilor legale;

10. Depozite nenominative;

11. Datorii de natură obligatară, precum si obligatii care izvorăsc din accepte proprii si bilete la ordin emise de institutia de credit;

12. Depozite rezultate din tranzactii pentru care au fost pronuntate hotărâri judecătoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare de bani.


*) Se referă la rate de dobândă si avantaje financiare care depăsesc nivelurile practicate de institutia de credit pentru depozitele de aceeasi natură, aceleasi monede, aceeasi categorie, aceeasi durată si aceeasi sumă.”

 

Art. V. - Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004, Regulamentul nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Regulamentul nr. 3/2004 privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar si Regulamentul nr. 4/2004 privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul regulament, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 4.

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

privind lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării

depozitelor constituite la acestea

 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintă lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea, în conditiile si în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Denumirea băncii

I.

Bănci - persoane juridice române

1.

Banca Comercială Română - S.A.

2.

RAIFFEISEN BANK - S.A.

3..

BRD - Groupe Societe Generale - S.A

4.

Banca pentru Mică Industrie si Liberă Initiativă - MINDBANK - S.A.

5.

Banca Comercială HVB Tiriac - S.A.

6.

Bancpost - S.A.

7.

Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

8.

Banca Românească - S.A., membră a Grupului National Bank of Greece

9.

FINANSBANK (ROMÂNIA) - S.A.

10.

Banca Transilvania - S.A.

11.

ROMEXTERRA Bank - S.A.

12.

ALPHA BANK ROMÂNIA - S.A.

13.

PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A.

14.

ABN AMRO Bank (România) - S.A.

15.

OTP BANK ROMÂNIA - S.A.

16.

Citibank România - S.A.

17.

Banca Comercială SANPAOLO IMI BANK ROMÂNIA -S.A.

18.

Emporiki Bank - România - S.A.

19.

LIBRA BANK - S.A.

20.

Banca C.R. Firenze România - S.A.

21.

UniCredit România - S.A.

22.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - S.A.

23.

EGNATIA BANK (ROMÂNIA) - S.A.

24.

Banca Comercială CARPATICA - S.A.

25.

BANK LEUMI ROMÂNIA - S.A.

26.

VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

27.

ProCredit Bank - S.A.

28.

Raiffeisen Banca pentru Locuinte - S.A.

29.

PORSCHE BANK ROMÂNIA - S.A.

30.

Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

31.

HVB Banca pentru Locuinte - S.A.

II.

Sucursale ale băncilor străine

1.

Anglo-Romanian Bank Limited, Anglia, Londra - Sucursala Bucuresti

2.

Blom Bank Egypt S.A.E., Egipt - Sucursala România

3.

ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucuresti

4.

Banca Italo-Romena SpA Italia Treviso - Sucursala Bucuresti

5.

GarantiBank International N.V. - Sucursala România

6.

Banca di Roma SpA Italia - Sucursala Bucuresti

III.

Cooperative de credit - case centrale

1.

CREDITCOOP - S.A. Casa Centrală

 

Prezenta listă a institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea depozitelor constituite la acestea înlocuieste lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 19 septembrie 2005.

 

Directorul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Alexandru Matei