MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.443. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada septembrie 2005 - iunie 2006.

 

1.457. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita

 

1.458. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

 

1.459. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.462. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.465. - Hotărâre privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru transmiterea cu plată a imobilului „Palatul CEC”, cu terenul aferent, din patrimoniul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.679. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada septembrie 2005 - iunie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 35.480 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe (inclusiv reparatii capitale)”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru suplimentarea sumelor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 986/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada septembrie 2005 - iunie 2006, pentru realizarea în regim de urgentă a lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada septembrie 2005 - iunie 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se contractează de Administratia Natională „Apele Române”, în calitate de beneficiar, institutie aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 3. - (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor aprobă documentatiile tehnico-economice aferente lucrărilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre si în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 986/2006, necesare prevenirii si înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada septembrie 2005 - iunie 2006.

(2) Până la aprobarea documentatiilor tehnico-economice se aprobă deschiderea finantării si continuarea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(3) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza situatiilor de lucrări însusite de beneficiar.

Art. 4. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 35.480 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

Art. 6. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.443.

 

LlSTA LUCRĂRILOR DE PREVENIRE Sl ÎNLĂTURARE A EFECTELOR CALAMITĂTILOR

NATURALE PRODUSE DE INUNDATII ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2005 - iUNiE 2006

FINANTATE DiN FONDUL DE (NTERVENTlE LA DISPOZITIA GUVERNULUI

LEI

Nr. crt

Denumire lucrare

Valoarea alocată din Fondul de interventie pentru realizarea lucrărilor în regim de urgentă

0

1

2

 

TOTAL GENERAL din care:

35480.000

I

DlRECTIA APELOR SOMES TiSA

2.700.000

 

JUDETUL SĂLAJ

 

1

Amenajare râu Agrij în comunele Românasi si Creaca, judetul Sălaj

200.000

2

Apărare împotriva inundatiilor a municipiului si platformei industriale Zalău-regularizare Vale Zalău, judetul Sălaj

100.000

3

Regularizare Valea Almas, judetul Sălaj

200.000

4

Regularizare Valea Sălaj, judetul Sălaj

200.000

 

JUDETULSATUMARE

 

5

Lucrări de stabilizare a albiei pârâului Taina, în zona localitătii Vama, judetul Satu Mare

200.000

6

Punere in sigurantă a liniei continue de apărare râu Crasna în zona localitătilor Giorocuta si Supuru de Jos, judetul Satu Mare

200.000

 

JUDETUL MARAMURES

 

7

Regularizare si amenajare Valea Poienii in comuna Coroieni, localitatea Baba, judetul Maramures

200.000

8

Amenajare râu Bârsău cu văile Răchitisa si Posta în comuna Satulung, judetul Maramures

300.000

9

Amenajare pârâu Crasna, comuna Bistra, sat Crasna, judetul Maramures

300.000

 

JUDETUL BISTRITA NASAUD

 

10

Amenajare râul Somesul Mare în zona localitătii Nimigea de Sus, judetul Bistrita Năsăud

200.000

11

Amenajare râu Sieu în zona localitătii Sieu Odorhei judetul Bistrita Năsăud

150.000

12

Amenajare râul Somesul Mare în zona localitătii Nimigea de Jos, judetul Bistrita Năsăud

250.000

13

Amenajare râul Bistrita în zona localitătii Unirea-Slătinita judetul Bistrita Năsăud

200.000

II

DlRECTIA APELOR CRlSURl

2400.000

 

JUDETUL BIHOR

 

14

Consolidare mal drept amonte pod Căcuci comuna Auseu, judetul Bihor

1.300.000

15

Apărare împotriva inundatiilor a localitătii Suplacu de Tinca, judetul Bihor

1.100.000

 

III

DlRECTlA APELOR MURES

1.650.000

 

JUDETUL MURES

 

16

Regularizare si îndiguire mal drept râu Mures pe raza localitătii Suseni, judetul Mures

200.000

17

Refacere lucrări de apărare pe pârâul Botorca în municipiul Tîrnăveni, judetul Mures

350.000

 

JUDETUL ALBA

 

18

Regularizare râu Cricău la Cricău, judetul Alba

300.000

 

JUDETUL HARGHITA

 

19

Refacere prag si protectie de mal pe râul Târnava la Odorheiul Secuiesc judetul Harghita

300.000

 

JUDETUL ARAD

 

20

Protectie de mal drept râul Mures la Sîmbăteni, care afectează digul Păulis-Sîmbăteni la km 0+000, km 2+500, km 6+700, judetul Arad

500.000

V

DlRECTlA APELOR JlU

4.665.000

 

JUDETUL DOLJ

 

21

Decolmatare si reprofilare albie pârâu Meretel în comuna Gogosu, judetul Dolj

1.300.000

22

Decolmatare si reprofilare albie pârâu Baldal (Jivan) în comuna întorsura, judetul Dolj

265.000

 

JUDETUL MEHEDINTI

 

23

Amenajare pârâu Cotoroaia pe sectorul Voloiac-Cotoroaia, judetul Mehedinti

1.000.000

 

JUDETUL 60RJ

 

24

Reabilitare apărare de mal si îndiguire râu Jiu pe sectorul Drăgutesti-Cârbesti, etapa a lll-a, judetul Gorj

100.000

 

JUDETUL HUNEDOARA

 

25

Regularizare pârâu lazul Topilelor în zona localitătii lezureni, judetul Gorj

1.300.000

26

Regularizare si apărare de mal Jiul de Vest si afluentii: pârâu Balomir si pârâu Sterminos în zona orasului Uricani, judetul Hunedoara

700.000

VII

DlRECTlA APELOR ARGES-VEDEA

700.000

 

JUDETUL ARGES

 

27

Regularizare râu Cotmeana la Lunca Corbului si pârâul Vârtej, afluent al râului Cotmeana, în localitatea Babana, judetul Arges

300.000

 

JUDETUL DAMBOVITA

 

28

Consolidări maluri si regularizare râu Dâmbovita în localitatea Mănesti, judetul Dâmbovita

200.000

29

Executie cinci subtraversări prin dig pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale în râul Arges, judetul Giurgiu si Călărasi.

100.000

 

 

JUDETUL TELEORMAN

 

30

Regularizare râu Burdea în localitatea Beuca, judetul Teleorman

100.000

VIII

DIRECTIA APELOR IALOMITA BUZĂU

4.300.000

 

JUDETUL DAMBOVITA

 

31

Amenajare Valea Rea In zona comunei Moroieni, judetul Dâmbovita

200.000

 

JUDETUL BRĂILA

 

32

Consolidare mal drept râu Buzău fn zona comunei Sutesti, judetul Brăila

900.000

33

Consolidare mal drept râu Siret incinta Nămoloasa -Măxineni-Racovita, în zona comunei Măxineni, aval localitatea Corbu Vechi, judetul Brăila

900.000

 

JUDETUL BUZĂU

 

34

Consolidare mal râu Buzău în zonele sat Palici si punte pietonală-comuna Viperesti, judetul Buzău

800.000

 

JUDETUL IALOMITA

 

35

Supraînăltare dig mal stâng râu Ialomita în zona localitătii Ion Roată, judetul Ialomita

500.000

 

JUDETUL PRAHOVA

 

36

Regularizare râu Teleajen în zona confluentei cu pârâul Recea, judetul Prahova

1.000.000

IX

DiRECTlA APELOR DOBROGEA LITORAL

5.600.000

 

JUDETUL CONSTANTA

 

37

Supraînăltare dig, închidere incintă în localitatea Crisan, judetul Tulcea

1.800.000

38

Regularizarea văilor Agigea si Lazu, judetul Constanta

1.500.000

39

Consolidare dig Mila 23, judetul Tulcea

300.000

40

Supraînăltare dig oras Sulina, judetul Tulcea

2.000.000

X

DlRECTIA APELOR SiRET

13465.000

 

JUDETUL BACĂU

 

41

Amenajare mal stâng râu Siret la Brad si Cot, comuna Negri, judetul Bacău, etapa II

150.000

 

JUDETUL IASI

 

42

Reabilitare dig apărare Răchiteni judetul lasi

1.200.000

43

Refacere dig rau Siret la Adjudeni Tămăseni, judetul Neamt judetul Neamt

1.100.000

 

JUDETUL SUCEAVA

 

44

Amenajare albie pârâu Solonet si afluenti în comuna Cacica, judetul Suceava

1.000.000

45

Amenajare albie pârâu Saca, Clit si afluenti în comuna Arbore, judetul Suceava

1.100.000

46

Amenajare albie râu Suceava în zona localitătii Domesti, jud. Suceava

1.100.000

47

Amenajare albie pârâu Horodnic la Horodnicu de Sus, judetul Suceava

690.000

48

Regularizare în regim barat pârâu Toplita si Horodnic la Horodnic de Sus, baraj 1 si baraj 2, judetul Suceava

800.000

49

Amenajare albie pârâu Bucovăt si afluenti la Păltinoasa, judetul Suceava

1.225.000

50

Amenajare pârâu Solonet la Pârtestii de Jos, judetul Suceava

1.550.000

51

Amenajare albie pârâu Gemenea la Stulplcani, judetul Suceava

1.000.000

52

Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha si pârâu Slatina la Vicovu de Jos, judetul Suceava

1.200.000

53

Amenajare pârâu Voitinel si afluenti la Voitinel judetul Suceava

1.350.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public

al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Satu Mare asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.457.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita

Nr crt

Denumirea drumului

Ocolul silvic

 

Amplasament

Cod de clasificare

Lun­gimea (km)

Supra­fata (ha)

Nr. inventar

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea amortizată

(lei)

Anul dării în folosintă

Suprafafa deservită

UP

ua

DSM

Miercurea­-Ciuc

M.F.P.

R.N.P.

M.F.P.

Stat

(ha)

Privat

(ha)

1.

Brădesti

Homorod

VII

130 D

1.3.7.4

8.30

6,5

3,7

20928

5769

20.576

955

1968

0,8

410,4

2.

Brădesti Mari

Homorod

VII

130 D

1.3.7.4

8.30

3,1

1,9

20929

5770

24.283

14.957

1973 1985

 

184,4

3.

Lupului

Homorod

VII

133 D

1.3.7.4

8.30

2,5

 0,9

20947

5788

36.923

12.870

 

 

209,4

 

TOTAL:

12,1

6,5

 

 

81.782

28.782

 

0,8

804,2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor forestiere aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judetul Harghita

 

Nr. crt.

Terenul aferent drumului forestier

Ocolul silvic

Cod de clasificare M.F.P.

Lungimea (km)

Suprafata (ha)

Nr. inventar M.F.P.

1.

Brădesti

Homorod

8.04.02

6,5

3,7

1364

2.

Brădesti Mari

Homorod

8.04.02

3,1

1,9

1364

3.

Lupului

Homorod

8.04.02

2,5

0,9

1364

TOTAL:

12,1

6,5

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrâtiv-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrâtiv-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.458.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Denumirea si locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor -Romsilva

Codul de clasificare

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Valoarea de inventar (lei RON)

Numărul de inventar M.F.P.

Drumul forestier Iarăs

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

21329

1.3.7.4

FE001

4,0

49685

10096

Drumul forestier Cutitul Mic

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

21328

1.3.7.4

FE002

1,1

10687

10095 (partial)

Drumul forestier Pârâul Ursului

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

21326

1.3.7.4

FE004

1,4

41779

10093

Drumul forestier Valea Mare Lisnău

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local ai comunei Ozun, judetul Covasna

21294

1.3.7.4

FE039 FE042

2,5

7143

10061

Drumul forestier Fintinei

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local al comunei Ozun, judetul Covasna

21295

1.3.7.4

FE040

0,9

5473

10062

Drumul forestier Lisnău Vale

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local al comunei Ozun, judetul Covasna

21296

1.3.7.4

FE041

4,8

234816

10063

Drumul forestier Pr. Alunis-VI. Mare-Facuti

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Valea Crisului si în administrarea Consiliului local al comunei Valea Crisului, judetul Covasna

21313

1.3.7.4

FE019 FE021

4,0

39368

10080

Drumul forestier Pr. Scurt-VI. Crisului

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Valea Crisului si în administrarea Consiliului local al comunei Valea Crisului, judetul Covasna

21314

1.3.7.4

FE020

1,6

17333

10081

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridica la care se transmite terenul

Localizarea terenului în amenajamentul silvic/ Dimensiunile terenului

Suprafata terenului (mp)

Numărul de Inventar al M.F.P

Cod de clasificare

Judetul Covasna comuna Hăghig

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.I; u.a. 287D Drum forestier Iarăs Lungime = 4.000 m

24000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Hăghig

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.I; u.a. 288D Drum forestier Cutitul Mic Lungime = 1.100 m

7000 partial

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Hăghig

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Hăghig si în administrarea Consiliului local al comunei Hăghig, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.I;u.a. 290D Drum forestier Pr. Ursului Lungime = 1.400 m

8000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Ozun

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local al comunei Ozun, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.VII;u.a. 89D, 92D Drum forestier Valea Mare-Lisnău Lungime = 2.500 m

15000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Ozun

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local al comunei Ozun, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.VII; u.a. 90D Drum forestier Fintinei Lungime = 900 m

 

6000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Ozun

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Ozun si în administrarea Consiliului local al comunei Ozun,judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.VII; u.a. 91D Drum forestier Lisnău Vale Lungime = 4.800 m

 

29000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Valea Crisului

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Valea Crisului si în administrarea Consiliului local al comunei Valea Crisului, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P.IV;u.a.321D,323D Drum forestier Pr.Alunis-VI.Mare- Facuti Lungime = 4.000 m

24000

 

1364 (partial)

8.04.02

Judetul Covasna comuna Valea Crisului

 

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Valea Crisului si în administrarea Consiliului local al comunei Valea Crisului, judetul Covasna

Ocolul Silvic Sugas U.P. IV; u.a. 322D Drum forestier Pr. Scurt-VI. Crisului Lungime = 1.600 m

 

10000

 

1364 (partial)

8.04.02

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.459.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile constructiilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare la M.F.P.

Municipiul Bucuresti,

sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2

Ministerul Administratiei

si Internelor

Pavilion

Sală jocuri

- suprafata construită = 1.588,99 m2

- valoarea contabilă = 3.031.851,50 lei

Pavilion

Centrală termică si cos

- suprafata construită = 91,66 m2

- valoarea contabilă = 196.796,80 lei

Pavilion Depozit

- suprafata construită = 164,11 m2

- valoarea contabilă = 416,18 lei

35328

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006, cu suma de 15.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 81.01 „Combustibili si energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, în vederea asigurării fondurilor necesare modernizării procesului de productie pentru mentinerea unui nivel de productie de 3,5 milioane tone/an la Compania Natională a Huilei - S.A.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.462.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru transmiterea cu plată a imobilului „Palatul CEC”, cu terenul aferent, din patrimoniul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În limita sumei de 17,787 milioane euro, disponibilitătile în valută gestionate de Ministerul Finantelor Publice, încasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, se utilizează pentru transmiterea cu plată, din patrimoniul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a imobilului „Palatul CEC”, cu terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinatia de muzeu de istorie si artă al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Termenii si conditiile transmiterii imobilului, cu terenul aferent, prevăzute la art. 1, se vor stabili printr-un protocol încheiat între municipiul Bucuresti, pe de o parte, si Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe de altă parte.

(2) Suma de plată pentru imobilul si terenul aferent, prevăzute la art. 1, se va stabili prin negociere între cele două părti.

Art. 3. - (1) În baza notificării Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind suma necesară transmiterii cu plată a imobilului „Palatul CEC”, cu terenul aferent, stabilită prin protocolul mentionat la art. 2, care nu va depăsi suma mentionată la art. 1, precum si a hotărârii de aprobare a transmiterii unui teren, la schimb, pentru construirea viitorului sediu al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerul Finantelor Publice virează suma solicitată în contul de valută al municipiului Bucuresti.

(2) Cu echivalentul în lei al sumei în valută prevăzute la alin. (1) se suplimentează veniturile si cheltuielile bugetului local al municipiului Bucuresti, iar suma în valută se va utiliza potrivit destinatiei prevăzute la art. 1.

(3) Reflectarea operatiunii prevăzute la alin. (2) în executia de casă a bugetului local al municipiului Bucuresti, derulată prin conturile deschise la Trezoreria Statului, se va efectua conform precizărilor emise de Ministerul Finantelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Imobilul prevăzut la art. 1 îsi va păstra numele de „Palatul CEC” pentru o perioadă de 20 de ani de la data încheierii tranzactiei pentru vânzarea pachetului majoritar de actiuni. Pentru aceeasi perioadă, Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. îsi va păstra dreptul asupra imaginii „Palatului CEC”, având dreptul de a înregistra o marcă comercială care include o siglă ce încorporează o reprezentare vizuală a „Palatului CEC”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.465.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului si terenului aferent care se transmit, cu plată, din patrimoniul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3,

„Palatul CEC”

- imobil

- teren aferent

Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Constructie:

Suprafata construită = 10.674,90 m2

Utilităti, apă, canalizare, instalatie termică, instalatie electrică, PSI, telefonie, cablare

Suprafata = 5.740,00 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 1a) se completează cu pozitia continând formularul „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99/4. 2. Anexa nr. 1b) se completează cu formularul „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99/4, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. II. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99/4, sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. III. - Formularul „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99/4, se utilizează în activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiuni de servicii.

Art. IV. - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, compartimentele teritoriale de verificare a achizitiilor publice, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală investitii, achizitii publice si servicii interne, directiile generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 1.679.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Seria ........../.............

 

Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice

Nr.............................

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului ..................

Compartimentul pentru verificarea achizitiilor publice

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

încheiat astăzi.............................. luna ................... anul ........... locul ..................................................

 

Subsemnatii: .......................................................................................................................................................................,. (numele si prenumele), în calitate de observatori desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului ....................................., având functia de ..................................., în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, în baza Legitimatiei nr................ si a Ordinului de serviciu nr. .../..., am constatat următoarele:

Fapta de mai sus constituie contraventie prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 la art............ alin............. lit............. si se sanctionează conform art........... alin.......... lit............ din acelasi act normativ cu amendă de la .................. lei la ....................... lei. De săvârsirea acestei fapte se face vinovată autoritatea contractantă .............................., C.U.I..............................., cu sediul în ..............................................., str..........................................., nr.............., reprezentată de ............................., în calitate de .........................................., legitimat cu B.l./C.l. seria .........,  nr..................., C.N.P..........................................., cu domiciliul în localitatea ............................................., str........................................................., nr............., bl......, sc ........., et........, ap........, judetul/sectorul ..........................................

Fată de contraventia săvârsită se aplică contravenientului ................................. o amendă de .......................... lei.

Alte mentiuni ..................................................................................................................................................................... (obiectiuni ale contravenientului)

Amenda a fost achitată cu foaia de vărsământ/chitanta seria ............. nr.................. din data de .......................... sau se va achita la Trezoreria finantelor publice ............................................... în contul nr......................................... iar o copie de pe chitantă se va depune sau se va transmite prin postă, recomandat, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la adresa: ............................................................. (adresa organului din care face parte observatorul desemnat)

Prezentul proces-verbal constituie si înstiintare de plata.

împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea împreună cu procesul-verbal se depun la ................................................................................................... (organul din care face parte observatorul desemnat)

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a predat contravenientului, azi.........................................

 

Observatori,

 ..................................………

 

Contravenient,

Reprezentant legal al autoritătii contractante

..................................………

Martor, .......................................................

(date complete privind identitatea)

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99/4

 

1. Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

2. Cod: 14.13.22.99/4

3. Format: A4/t2; se va tipări în carnete de 150 de file (50 de seturi într-un carnet).

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe hârtie autocopiativă;

- este înseriat si numerotat începând cu seria A/200 nr. 0.000.001.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la constatarea unor fapte de care se face vinovată autoritatea contractantă si la stabilirea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de observatorii desemnati de Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice: original (culoare neagră), două copii (culoare rosie si verde).

8. Circulă:

- exemplarul 1 (culoare neagră), la organul fiscal cu atributii în executarea contraventiei;

- exemplarul 2 (culoare rosie), la autoritatea contractantă sanctionată;

- exemplarul 3 (culoare verde), la Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice sau structurile teritoriale ale acesteia, care au constatat contraventia.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la dosarul fiscal al autoritătii contractante.