MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 864          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 23 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

666. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei

 

667. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

668. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

 

669. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare

 

670. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

 

681. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind împuternicirea inspectorilor de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi

 

691. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării limitelor minime ale extractului sec nereducător pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC-CMD) prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. e) pct. 5 si 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002

 

1.647. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006

 

7.708. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002” - S.A. Olimp

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.394. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE” -S.R.L.

 

114.395. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ALLSIGRO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

114.397. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei

 

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Stei, str. Cuza Vodă nr. 9, judetul Bihor, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J 5/893/2001, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) Întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obigatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si pentru a nu face niciun demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si a societătii comerciale să efectueze plătile facturilor curente si plătile conform graficelor de reesalonare acceptate;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 666.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se  instituie  procedura  de  administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Suceava, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J 33/358/2002, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri  de executare silită începută asupra societătii comerciale si pentru a nu face niciun demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si a societătii comerciale să efectueze plătile facturilor curente si plătile conform graficelor de reesalonare acceptate;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 667.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

 

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, denumită în continuare companie natională, cu sediul în municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J20/333/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a companiei nationale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor companiei nationale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care compania natională le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra companiei nationale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) Întocmirea unui grafic împreună cu compania natională pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor companiei nationale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra companiei nationale si pentru a nu face niciun demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si a companiei nationale să efectueze plătile facturilor curente si plătile conform graficelor de reesalonare acceptate;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării companiei nationale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 668.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvesf' - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciaiă „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, denumită în continuare companie natională, cu sediul în municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Maramures, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J24/172/1998, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a companiei nationale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor companiei nationale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care compania natională le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra companiei nationale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) Întocmirea unui grafic împreună cu compania natională pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor companiei nationale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra companiei nationale si pentru a nu face niciun demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si a companiei nationale să efectueze plătile facturilor curente si plătile conform graficelor de reesalonare acceptate;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării companiei nationale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 669.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min”- S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare privatizare la Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. specială si de supraveghere financiară în perioada de Abrud, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Abrud, piata Petru Dobra nr. 1, judetul Alba, înmatriculată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J 01/64/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) Întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si pentru a nu face niciun demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si a societătii comerciale să efectueze plătile facturilor curente si plătile conform graficelor de reesalonare acceptate;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 670.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind împuternicirea inspectorilor de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi

În aplicarea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se împuternicesc inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,  Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau  existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

 

Bucuresti, 6 octombrie 2006.

Nr. 681.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificării limitelor minime ale extractului sec nereducător pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC-CMD) prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. e) pct. 5 si 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002

 

În baza prevederilor art. 111 lit. j) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole (ONDOV) nr. 2.409 din 19 septembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă modificarea limitelor minime ale extractului sec nereducător pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC-CMD) prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. e) pct. 5 si 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, după cum urmează:

„5. 19 g/l pentru vinurile de calitate DOC-CMD, albe si roze;

6. 21 g/l pentru vinurile de calitate DOC-CMD, rosii.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 691.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul asigurării cadrului juridic care să permită exercitarea, încă din perioada de preaderare la Uniunea Europeană, a anumitor atributii specifice autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile, care decurg din cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic instituit în Uniunea Europeană, denumit în continuare legislatia Cerului Unic,

având în vedere desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă la nivel national,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12, 61 si 63 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROM ATS A, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Agentii aeronautici civili români care furnizează servicii de navigatie aeriană traficului aerian general au obligatia să solicite, până la data de 21 septembrie 2006, emiterea unui certificat în conformitate cu dispozitiile reglementării aprobate prin prezentul ordin, respectând în acest sens procedurile si instructiunile de aplicare a RACR-SSNA, editia 01/2006, emise în acest scop de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare A.A.C.R.

(2) Autorizatiile emise de A.A.C.R. anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin unor agenti aeronautici civili prevăzuti la alin. (1) rămân valabile până la data de 1 ianuarie 2007 numai cu conditia mentinerii îndeplinirii de către detinătorii lor a cerintelor si conditiilor atasate acestor autorizatii.

Art. 3. - (1) Agentii aeronautici civili români care furnizează servicii de navigatie aeriană cu precădere sau în exclusivitate altui trafic decât traficul aerian general au obligatia să solicite, cel târziu până la data de 31 martie 2007, emiterea unui certificat în conformitate cu dispozitiile reglementării aprobate prin prezentul ordin, respectând în acest sens procedurile si instructiunile de aplicare a RACR-SSNA, editia 01/2006, emise în acest scop de către A.A.C.R.

(2) Autorizatiile emise de A.A.C.R. anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin unor agenti aeronautici civili prevăzuti la alin. (1) rămân valabile până la data de 21 iunie 2007 numai cu conditia mentinerii îndeplinirii de către detinătorii lor a cerintelor si conditiilor atasate acestor autorizatii.

Art. 4. - (1) Cu cel putin 45 de zile calendaristice înaintea datei aderării României la Uniunea Europeană, A.A.C.R. va propune Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului modificarea si completarea anexei la prezentul ordin astfel încât, de la data aderării, reglementarea să instituie acele norme de aplicare pe teritoriul României a legislatiei Cerului Unic, care necesită aprobare din partea autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Anexele nr. 1-12 la Reglementarea RACR-SSNA, editia 01/2006, îsi încetează aplicabilitatea la data aderării României la Uniunea Europeană, dată la care devin aplicabile în mod direct si obligatoriu prevederile corespunzătoare din legislatia Cerului Unic.

(3) După data aderării României la Uniunea Europeană, în exercitarea atributiilor sale specifice de supervizare a furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, A.A.C.R. poate continua să utilizeze rezultatele si concluziile proceselor de supervizare desfăsurate în perioada de preaderare, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, A.A.C.R. va asigura separarea, cel putin la nivel functional, dintre directiile si compartimentele sale care îndeplinesc atributii specifice autoritătii nationale de supervizare si directiile si compartimentele care prestează servicii. Separarea se va realiza în conformitate cu prevederile specifice în acest sens ale reglementării aprobate prin prezentul ordin.

Art. 6. - Procedurile si instructiunile de aplicare a Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006, se emit de către A.A.C.R. si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către A.A.C.R. în ceea ce priveste supervizarea agentilor aeronautici civili români care furnizează servicii de navigatie aeriană, de către Directia generală aviatie civilă în ceea ce priveste desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, precum si de către agentii aeronautici civili care intră sub incidenta dispozitiilor prezentului ordin.

(2) Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 12 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2006.

Nr. 1.647.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002” - S.A. Olimp

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002” - S.A. Olimp,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002” - S.A. Olimp, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în statiunea Olimp, Hotel Amfiteatru, judetul Constanta, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J13/1.274/2002, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul aducerii la cunostintă a instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, pentru conservarea integritătii patrimoniului în această perioadă;

d) întocmirea unui program de restructurare care să cuprindă, în perioada premergătoare anuntului de ofertă, măsuri privind divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, disponibilizări de personal, estimarea necesarului de investitii tehnologice s de mediu care urmează a fi negociat în procesul de privatizare cu cumpărătorul;

e) depunerea documentatiei la directia de specialitate a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentri notificare la Consiliul Concurentei.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administran specială se instituie si procedura de supravegheri financiară a societătii comerciale, în conformitate ci dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completării ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferuk dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situati privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită pri ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activele Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2006.

Nr. 7.708.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 octombrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 5, cod postal 400493, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/3058/15.09.2006, cod unic de înregistrare 19020025, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2006.

Nr. 114.394.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ALLSIGRO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, ci modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 octombrie 2006, prin can s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „ALLSIGRO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtineri a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „ALLSIGRO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Lt. Baican lonescu nr. 59, mansardă, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/11009/05.07.2006, cod unic de înregistrare 18825930, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 ar dreptul de a practica activitatea de broker de asigurar începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 ai obligatia să depună la Comisia de Supraveghere Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare c răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestor

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 114.395.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „MEDIHELP INTERNAŢIONAL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 octombrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „MEDIHELP INTERNAŢIONAL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „MEDIHELP INTERNAŢIONAL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în Bucuresti, str. Constantin Caracas nr. 24, parter, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/12942/2005, cod unic de înregistrare 17808893 R, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 114.397.