MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

36. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

1.427. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.428. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bihor

 

1.432. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Harghita

 

1.435. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

1.447. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

189. - Decizie pentru stabilirea componentei nominale si a presedintelui Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.721. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare

 

7. - Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VII „Comisia pentru apărare, ordine publică si siaurantâ natională”, domnul senator Diaconescu Cristian - Grupul parlamentar al P.S.D. se include în componenta comisiei.

2. La anexa nr. VIII „Comisia pentru drepturile omului, culte si minorităti”, doamna senator Tomoiagă Liliana Lucia - Grupul parlamentar al P.S.D. se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Diaconescu Cristian - Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 36

 

ORDONANTE Si HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, care să facă posibile selectarea si finantarea proiectelor eligibile propuse de consiliile locale.

Neadoptarea acestei măsuri are consecinte negative asupra situatiei economice a comunitătilor rurale, care va determina. În lipsa unor măsuri urgente, mentinerea, după data integrării în Uniunea Europeană, a decalajelor existente ia nivelul infrastructurii din spatiul rural dintre România si statele europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Obiectivele generale sunt dezvoltarea si modernizarea spatiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele apartinând oraselor si municipiilor, precum si zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si punti pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si epurare.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Programul se aplică începând cu anul 2006 si se va desfăsura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărâre a Guvernului.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunitătii proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din:

a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) doi reprezentanti ai Primului-Ministru;

h) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

(2) Reprezentantii institutiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnati la nivel de secretar de stat.

(3) Presedintia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentantii Primului-Ministru.

(4) Componenta nominală si presedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(5) Comisia va elabora Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilitătii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obtine finantare în cadrul Programului.

(6) Comisia va primi cererile de finantare adresate de consiliile locale si va selecta proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.

(7) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care va asigura si monitorizarea derulării Programului.”

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.”

5. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009, aferentă desfăsurării Programului, nu va depăsi suma de 3.000.000.000 lei.”

6. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„(4) Valoarea minimă a unei cereri de finantare va fi de 40.000 lei,, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Lucrările de investitii aprobate de Comisie conform cererilor de finantare se vor contracta cu respectarea dispozitiilor legislatiei în materia achizitiilor publice.”

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 78

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr 374/2001. cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 80.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate, domnului Munteanu Cătălin, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în municipiul Galati, bd. Dunărea nr. 33, bl. D6, ap. 34, judetul Galati.

(2) Suma prevăzută ia alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 30.000 euro:

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 50.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Galati, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Galati către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr 1.427

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru judetul Bihor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte intearantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor obiective de investitii si a lucrărilor de reabilitare a unor imobile.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRiM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti. 18 octombrie 2006.

Nr. 1.428

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bihor

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatiei

Suma alocată

- mii lei -

1.

 Comuna Chislaz

Reabilitarea căminului cultural din localitatea Misca

300

2.

Comuna Abrămut

Lucrări de constructie la căminul cultural din localitatea Petreu

100

3.

Comuna Curtuiseni

Achizitionare imobil în care functionează scoala din localitatea Curtuiseni

80

 

 

Reabilitare la scoala din localitatea Curtuiseni

20

 

TOTAL:

 

500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 133 mii lei, pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Bălan, judetul Harghita, pentru finantarea unor cheltuieli curente.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

                                                                                        

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.432.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Maramures, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumului judetean DJ 182 C Coas-Copalnic.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.   

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr 1.435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.100 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Sighetu Marmatiei pentru finalizarea lucrărilor la punctul de trecere a frontierei de stat de la Sighetu Marmatiei.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.447.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru stabilirea componentei nominale si a presedintelui Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se desemnează în calitate de membru al Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, următoarele persoane:

a) domnul Nicolae lliută, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

b) doamna Doina-Elena Dascălu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) domnul Mircea Toader, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) domnul Attila Korodi, reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) domnul loan Andreica, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) domnul Nicolae Flaviu Lazin, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) domnul Emanoil Negut, reprezentant al Primului-Ministru;

h) domnul Marian Petrache, reprezentant al Primului-Ministru; i) domnul Emil Drăghici, reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

Art. 2. - Domnul Marian Petrache se desemnează în oportunitătii proiectelor, constituită pentru aplicarea calitate de presedinte al Comisiei privind determinarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Cpntrassmnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 189.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC S.A. Bucuresti

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 105, sectorul 4, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/6664/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate:

b) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul aducerii la cunostintă a instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, pentru conservarea integritătii patrimoniului în această perioadă;

d) întocmirea unui program de restructurare care să cuprindă, în perioada premergătoare anuntului de ofertă, măsuri privind divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, disponibilizări de personal, estimarea necesarului de investitii tehnologice si de mediu care urmează a fi negociat în procesul de privatizare cu cumpărătorul;

e) depunerea documentatiei la directia de specialitate a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru notificare la Consiliul Concurentei.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006,

Nr. 7.721.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile)”

2. Preambulul regulamentului va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), ale art. 6 alin. (3), ale art. 19, 20, 26 si 50 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 56 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (1) si al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004,”.

3. În tot cuprinsul regulamentului denumirea „bănci si case centrale ale cooperativelor de credit” va fi înlocuită cu sintagma „participanti eligibili (contrapartide eligibile)”.

4. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) cu care Banca Natională a României desfăsoară operatiuni de piată monetară si cărora le acordă facilităti permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, casele de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

- în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit si al caselor de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române, constituirea de rezerve minime obligatorii si încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Nationale a României privind indicatorii de solvabilitate;

- în cazul sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, constituirea de rezerve minime obligatorii si certificarea, cel putin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din tara de origine a încadrării băncii străine de care apartin în prevederile reglementărilor de prudentă bancară în vigoare în tara respectivă.”

5. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

6. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară si la facilitătile de creditare ale Băncii Nationale a României ce implică tranzactii cu titluri de stat si/sau certificate de depozit, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, casele de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare si decontare SaFIR.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Natională a României la valoarea ajustată, determinată prin deducerea unor marje (haircut-uri), exprimate procentual, din valoarea de piată stabilită de Banca Natională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Valoarea de piată, precum si marjele (haircut-urile) aferente activelor eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt puse la dispozitia participantilor de către Banca Natională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Valoarea ajustată a activelor eligibile pentru tranzactionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - trebuie să acopere în permanentă valoarea de răscumpărare a acestora.”

10. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea ajustată a activelor eligibile aduse în garantie trebuie să acopere în proportie de 100% creditul acordat si dobânda aferentă.”

11. La articolul 122, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Operatiunile pe piata secundară cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României se vor efectua în interiorul termenului de scadentă, conform reglementărilor sistemului SaFIR.

(3) Participantii pe piata secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, casele de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, care au calitatea de participanti la sistemul de depozitare si decontare SaFIR. Acestia pot încheia tranzactii numai în nume si pe cont propriu.”

12. După alineatul (3) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Depozitarea certificatelor de depozit si decontarea operatiunilor de piată primară si secundară a certificatelor de depozit se realizează în cadrul sistemului SaFIR, în conformitate cu regulile acestuia.”

13. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Acordarea creditului lombard este conditionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garantiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea ajustată a acestora trebuie să acopere în proportie de 100% creditul si dobânda aferentă.”

14. Articolul 21 se abrogă.

15. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Banca Natională a României va face publice în avans elementele tehnice ale desfăsurării licitatiei prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum telex, fax, Reuters, Bloomberg, postă electronică.”

16. La articolul 31, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele prin modalităti considerate acceptabile de Banca Natională a României, precum letric, prin fax, SWIFT, postă electronică etc.

(2) Ofertele de participare transmise nu pot fi retrase după expirarea termenului de transmitere a acestora, constituind angajamente ferme din partea participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile).”

17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Ofertele cu vicii de fond nu vor fi validate.

(2) Ofertele cu vicii de formă pot fi rectificate, în conformitate cu prevederile cuprinse în procedurile de lucru prevăzute la art. 43, cu acordul comun al Băncii Nationale a României si al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu conditia confirmării de către acesta din urmă, în termenul de transmitere a ofertelor de participare, prin una dintre modalitătile prevăzute la art. 31 alin. (1).”

18. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Rezultatele operatiunii vor fi făcute publice prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum Reuters, Bloomberg.”

19. La articolul 40, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) În situatia în care un participant eligibil (o contrapartidă eligibilă) nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin, referitoare la respectarea termenului de decontare a operatiunilor efectuate cu Banca Natională a României, pentru fiecare zi de întârziere, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei medii de dobândă a operatiunii Băncii Nationale a României plus nivelul ratei BUBID-ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se vor vira în contul de decontare al Băncii Nationale a României, deschis în ReGIS, conform regulilor de sistem.

(2) Banca Natională a României poate sista neconditionat, unilateral si fără preaviz orice operatiune în derulare reglementată de prezentul regulament, în cazuri de nerespectare de către participantii eligibili (contrapartidele eligibile) a obligatiilor legale si/sau contractuale, putând decide, după caz, suspendarea temporară sau definitivă a participării acestora la operatiunile monetare desfăsurate de Banca Natională a României.”

20. Articolul 41 se abrogă.

Art. II. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 23 octombrie 2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 7.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

Având în vedere prevederile art. 12 si 43 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Piata primară a certificatelor de depozit

 

Art. 1. - Caracteristicile certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt următoarele:

a) certificatele de depozit se emit lunar;

b) data publicării anuntului: a doua miercuri din lună, până la ora 14,00;

c) data licitatiei: ziua lucrătoare următoare publicării anuntului licitatiei. Ofertele de cumpărare se depun în ziua licitatiei, până la ora 10,00;

d) data emisiunii (decontării): ziua lucrătoare următoare desfăsurării licitatiei;

e) valoarea nominală individuală: 100.000 lei;

f) modalitatea de plasare a certificatelor de depozit: licitatie;

g) metoda de alocare: rată variabilă;

h) metoda de determinare a rezultatelor licitatiei: metoda ratei multiple.

Art. 2. - (1) Anuntul emisiunii va fi aprobat de directorul Directiei operatiuni de piată si va contine următoarele elemente:

a) seria emisiunii de certificate de depozit (cod ISIN);

b) data scadentei emisiunii;

c) volumul emisiunii (valoarea cu discont a certificatelor de depozit).

(2) Anuntul va fi transmis participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile) prin postă electronică si va fi publicat în paginile de contributie ale Băncii Nationale a României din sistemele de transmitere a informatiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc).

Art. 3. - (1) Certificatele de depozit emise de Banca Natională a României se pot cumpăra de către participantii eligibili (contrapartidele eligibile) prin intermediul licitatiei.

(2) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele la Directia operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României, prin modalitătile considerate acceptabile de Banca Natională a României, precum letric, fax, SWIFT, postă electronică etc, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1.

Art. 4. - (1) Ofertele transmise după expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1 nu vor fi validate.

(2) Valoarea cu discont cumulată a optiunilor unui participant eligibil (unei contrapartide eligibile) nu va putea depăsi volumul emisiunii anuntat de Banca Natională a României. În caz contrar, ofertele respective nu vor fi validate.

(3) Pentru ofertele care nu au fost validate, Directia operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României va comunica în scris decizia sa participantului eligibil (contrapartidei eligibile), înainte de publicarea rezultatelor licitatiei.

(4) Ofertele cu vicii de formă (oferte incomplete sau care nu respectă modelul specificat de Banca Natională a României) pot fi rectificate, cu acordul comun al Băncii Nationale a României si al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu conditia încadrării în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1.

(5) Ofertele sunt revocabile până la expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1.

(6) Ofertele vor contine, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (pretul total) ce urmează a fi investită. Sumele vor fi exprimate în lei cu două zecimale, divizibile cu valoarea cu discont a unui certificat de depozit (pretul individual), iar ratele discontului si randamentele vor fi exprimate în termeni anualizati si vor contine două zecimale.

(7) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele cu optiunile ordonate crescător, începând cu optiunea care are rata discontului cea mai mică.

Art. 5. - (1) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) pot prezenta oferte de cumpărare numai în nume si cont propriu. Modelul ofertei de participare la licitatie este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Valoarea de emisiune (pretul) si randamentul certificatelor de depozit se calculează după următoarele formule:

 

P = N (1 -  d x n/360); Y = d/(P/N),

 

unde:                                       

P = valoarea de emisiune;

N = valoarea nominală;

D = rata discontului;

N = numărul de zile până la scadentă;

Y = randamentul (rata dobânzii).

 

Art. 6. - Valoarea adjudecată (investită) totală a emisiunii de certificate de depozit poate varia în marja de 75%-125% din volumul anuntat al emisiunii. De asemenea, Banca Natională a României îsi rezervă dreptul de a anula în totalitate emisiunea.

Art. 7. - În urma determinării rezultatelor licitatiei pentru emiterea de certificate de depozit, Banca Natională a României publică rezultatele licitatiei după procedura prevăzută în Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările si completările ulterioare, si notifică participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile) care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune sumele adjudecate/neadjudecate la licitatie.

Art. 8. - În situatia în care, în urma anuntării rezultatelor licitatiei si notificărilor transmise participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), acestia nu pot onora oferta transmisă Băncii Nationale a României si declarată câstigătoare, Banca Natională a României va aplica prevederile art. 40 din Regulamentul nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Rezultatele licitatiei sunt transmise sistemului de depozitare si decontare SaFIR în ziua licitatiei, până la închiderea sistemului SaFIR.

(2) Decontarea operatiunilor cu certificate de depozit derulate pe piata primară se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului de depozitare si decontare SaFIR, ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS, precum si cu reglementările în domeniu emise de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL II

Piata secundară a certificatelor de depozit

 

Orarul si calendarul de tranzactionare

Art. 10. - (1) Orarul de functionare pentru piata secundară a certificatelor de depozit este cuprins între orele 09,00-16,00.

(2) Piata secundară a certificatelor de depozit functionează în zilele bancare, asa cum sunt acestea definite si stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 11. - (1) Tranzactiile în afara orarului de functionare se pot încheia până cel târziu la ora 16,30 în cazul în care decontarea acestora implică un transfer de fonduri în sistemul ReGIS.

(2) Tranzactiile mentionate la alin. (1) se pot încheia numai dacă procedurile interne de lucru contin prevederi privind tipurile de tranzactii permise si formalitătile prevăzute de art. 31 pentru a asigura validitatea tranzactiei.

(3) Pentru aceste tranzactii, instructiunile de decontare trebuie să fie transmise conform regulilor sistemului SaFIR.

(4) Tranzactiile încheiate în afara orarului de functionare al pietei secundare a certificatelor de depozit pot fi efectuate sub rezerva obligativitătii încadrării în plafoanele si limitele stabilite de compartimentele de control al riscului ale participantilor.

Art. 12. - În cazul în care decontarea unei tranzactii la scadenta stabilită initial ar avea loc într-o zi nebancară, decontarea va avea loc în următoarea zi bancară.

Art. 13. - În cazul imposibilitătii generale de functionare a pietei, ca urmare a unor dezastre naturale sau evenimente neprevăzute, Banca Natională a României poate dispune măsuri specifice.

 

Practici de piată

Art. 14. - Participantii pe piata secundară sunt obligati să dispună de proceduri interne privind derularea tranzactiilor pe piata secundară, care vor cuprinde prevederi referitoare la toate tipurile de tranzactii care se pot derula, modalitătile prin care se pot încheia tranzactiile, respectiv procedurile de confirmare.

Art. 15. - Participantii au obligatia de a evalua anual procedurile din perspectiva alinierii acestora la tendinta pietei.

Art. 16. - Relatiile dintre pret, randament si dobânda acumulată sunt descrise mai jos:

 

PB = 100 x [1 - (n x d)/(360 x 100)] Y = d/[1 - (n x d)/(360)] sau Y = d/PB,

 

unde:

Y = randamentul (rata dobânzii);

PB = pretul brut al certificatului de depozit exprimat ca procent din valoarea nominală;

n = numărul de zile până la scadentă;

d - rata discontului.

 

Operatiuni pe piata secundară a certificatelor de depozit

Art. 17. - (1) Pe piata secundară a certificatelor de depozit se pot încheia următoarele tipuri de operatiuni:

1. tranzactii de vânzare-cumpărare: spot/today/ tomorrow/forward;

2. tranzactii repo/reverse repo: tranzactii repo/reverse repo pe termen lung, tranzactii repo/reverse repo în cadrul zilei;

3. operatiuni de transfer fără plată;

4. contracte de garantie.

(2) Tranzactiile sell-buyback/buy-sellback sunt asimilate în categoria tranzactiilor de vânzare-cumpărare ca operatiuni reversibile si se vor raporta distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(3) Operatiunile de transfer fără plată, precum si contractele de garantie se încheie în conformitate cu reglementările în vigoare privind transferurile cu titlu gratuit si, respectiv, garantiile financiare si/sau mobiliare si se procesează conform regulilor sistemului SaFIR.

Art. 18. - (1) Participantii pot încheia tranzactii forward, repo/reverse repo, sell-buyback/buy-sellback numai în baza unor contracte agreate de părti.

(2) Pentru încheierea tranzactiilor prevăzute la alin. (1), Banca Natională a României recomandă folosirea contractelor-cadru standardizate si poate propune modele de astfel de contracte-cadru.

Art. 19. - (1) În functie de data la care are loc decontarea, tranzactiile pe piata secundară a certificatelor de depozit se clasifică în:

a) spot;

b) today;

c) tomorrow;

d) forward.

(2) În cazul tranzactiilor spot, data decontării este a doua zi lucrătoare de la data tranzactiei.

(3) În cazul tranzactiilor today, data decontării este aceeasi cu data tranzactiei.

(4) În cazul tranzactiilor tomorrow, data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzactiei.

(5) În cazul tranzactiilor forward, data decontării este o zi lucrătoare ulterioară decontării tranzactiei spot.

Art. 20. - Participantilor la piata secundară a certificatelor de depozit le este interzisă adoptarea unor politici de tranzactionare care pot conduce la disfunctionalităti sau pot împiedica derularea normală a activitătii celorlalti participanti, precum si a oricăror practici de manipulare sau de fraudare.

 

Publicarea cotatiilor

Art. 21. - (1) Participantii pe piata secundară a certificatelor de depozit au obligatia să afiseze în permanentă, prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Bloomberg etc), în timpul orelor de functionare a pietei certificatelor de depozit, cotatii informative de vânzare-cumpărare aferente tranzactiilor spot, sub formă de pret de vânzare-cumpărare si randament pentru toate emisiunile de certificate de depozit aflate în circulatie.

(2) Prin cotatia informativă se indică un pret la care cel ce cotează este dispus să vândă sau să cumpere.

(3) Cotatia fermă reprezintă o obligatie asumată de a încheia tranzactia la clauzele standard sau negociate în cazul în care cotatia este acceptată.

(4) La solicitare, pe piata secundară a certificatelor de depozit este obligatorie oferirea de cotatii ferme de vânzare-cumpărare de către participantii cărora le-au fost solicitate. În situatia în care cotatia fermă este acceptată, tranzactia este considerată încheiată si se execută neconditionat.

Art. 22. - Cotatiile trebuie să se publice simultan ca randament la maturitate si ca pret exprimat procentual cu trei zecimale.

Art. 23. - Pentru o emisiune, cantitatea minimă a certificatelor de depozit pentru care se va publica o cotatie fermă este de cinci ori valoarea nominală individuală a acestora. Cantitătile pentru care se vor publica cotatii ferme/informative vor fi multipli de cinci ai valorii nominale individuale si vor fi exprimate în valoare nominală.

Art. 24. - Participantul care a solicitat o cotatie fermă trebuie să răspundă prompt, indiferent dacă va încheia sau nu tranzactia.

Art. 25. - În procesul de negociere bilaterală, cotatia pentru care au fost afisate numai identificatorul emisiunii, randamentul si pretul este indicativă si se referă la o tranzactie spot, iar cantitatea oferită reprezintă cantitatea minimă tranzactionabilă valabilă.

Art. 26. - Participantii care doresc să deruleze tranzactii cu alte scadente decât spot sau pentru o altă cantitate, multiplu al cantitătii minime tranzactionabile, vor specifica explicit acest lucru la solicitarea unei cotatii.

Art. 27. - Participantii pe piata secundară vor raporta Directiei plăti - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Nationale a României orice actiune de natură a pune în pericol integritatea sau reputatia pietei secundare a certificatelor de depozit, cum ar fi, de exemplu (fără a se limita însă la acestea):

a) publicarea de cotatii ferme si retragerea imediată a acestora ca urmare a intentiei de a nu tranzactiona la pretul astfel afisat;

b) publicarea unor cotatii ferme nerealiste, pentru care nu există intentia onorării obligatiilor sau destinate să inducă confuzie în rândul celorlalti participanti.

Art. 28. - Banca Natională a României va monitoriza activitatea participantilor pe piata secundară din punct de vedere al îndeplinirii obligatiilor de cotare.

 

Încheierea si confirmarea tranzactiilor

Art. 29. - Tranzactiile între participanti se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzactionare agreate de Banca Natională a României.

Art. 30. - O tranzactie se consideră încheiată în momentul în care pretul si toti ceilalti termeni ai tranzactiei au fost agreati, prin intermediul mijloacelor specificate la art. 29, de către părtile implicate în tranzactie.

Art. 31. - Tranzactia se confirmă letric, prin telex, e-maii, fax, electronic, SWIFT sau prin alte mijloace agreate de părti. Confirmarea tranzactiei reprezintă dovada încheierii tranzactiei, însă aceasta nu poate înlocui termenii agreati ai tranzactiei.

Art. 32. - (1) Confirmările trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

a) ISIN;

b) data încheierii tranzactiei;

c) data decontării tranzactiei;

d) tipul tranzactiei;

e) cantitatea tranzactionată exprimată ca valoare nominală;

f) suma de decontat;

g) conturile din/în care se va efectua decontarea fondurilor;

h) pretul brut;

i) pretul net;

j) randamentul tranzactiei (după caz).

(2) În cazul tranzactiilor repo/reverse repo confirmările vor contine suplimentar următoarele elemente:

a) scadenta celui de-al doilea pas;

b) suma de decontat aferentă celui de-al doilea pas;

c) rata repo.

(3) După confirmare, operatiunea va fi cât mai curând posibil decontată în sistemul SaFIR conform regulilor de sistem ale acestuia.

Art. 33. - Compartimentul de procesare posttranzactionare al participantilor trebuie să asigure emiterea si verificarea confirmărilor de tranzactionare. Compartimentul de procesare posttranzactionare are obligatia de a transmite confirmările în cel mai scurt timp posibil după încheierea unei tranzactii, dar nu mai târziu de sfârsitul zilei.

Art. 34. - În cazul în care confirmarea primită de la contrapartidă contine informatii eronate, trebuie solicitată o nouă confirmare.

 

Raportarea tranzactiilor

Art. 35. - La sfârsitul fiecărei zile de tranzactionare participantii au obligatia de a transmite lista tuturor

tranzactiilor încheiate către Directia plăti - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Nationale a României.

Art. 36. - (1) Tranzactiile vor fi raportate de către participanti în ziua în care acestea se încheie, indiferent de scadenta tranzactiei, în intervalul orar 16,00-18,00.

(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fisier Excel folosind serviciul de postă electronică securizată Lotus Notes, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.

Art. 37. - Raportările vor contine detaliile tuturor categoriilor de tranzactii prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2.

 

Publicarea pretului mediu zilnic

Art. 38. - (1) Determinarea pretului mediu zilnic pentru emisiunile de certificate de depozit se poate realiza astfel:

- pe baza tranzactiilor spot încheiate sau a cotatiilor aferente tranzactiilor spot publicate de participanti;

- prin alte proceduri, comunicate în prealabil de Banca Natională a României.

(2) În acest scop, Banca Natională a României poate solicita participantilor pe piata secundară a certificatelor de depozit publicarea de cotatii ferme sau indicative pentru una sau mai multe emisiuni de certificate de depozit.

Art. 39. - Determinarea si publicarea pretului mediu zilnic pentru fiecare emisiune de certificate de depozit se realizează în fiecare zi bancară, după închiderea pietei secundare, de către Directia plăti - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Nationale a României.

 

Interdictii, sanctiuni si solutionarea diferendelor

Art. 40. - Diseminarea de informatii, prin orice mijloace, care oferă sau sunt în măsură a oferi indicatii false sau înselătoare cu privire la tranzactii cu certificate de depozit este strict interzisă.

Art. 41. - Părtile implicate vor depune toate diligentele pentru solutionarea pe cale amiabilă a diferendelor apărute în aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 42. - (1) Părtile implicate pot să îsi solutioneze diferendele apărute în aplicarea prevederilor prezentului ordin apelând la structura din cadrul Băncii Nationale a României, respectiv Directia plăti, dacă au epuizat toate posibilitătile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) În astfel de cazuri, părtile trebuie să recunoască în scris acceptarea neconditionată a deciziei de solutionare a diferendului adoptate de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 43. - (1) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 23 octombrie 2006.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin isărescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL

(CONTRAPARTIDĂ ELIGIBILĂ)

 

Nr...........Data..............

 

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITATIA DIN DATA DE.......................PENTRU

CUMPĂRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE B.N.R.

 

Nr. de referintă al licitatiei:

Seria emisiunii de certificate de depozit:

 

 

 

 

OPTIUNI

 

 

1

2

3

 

 

 

 

Număr de certificate de depozit (buc):

 

 

 

 

 

 

 

Valoare nominală individuală (lei):

 

 

 

 

 

 

 

Valoare nominală totală (lei):

 

 

 

 

 

 

 

Rata dis contului (%):

 

 

 

 

 

 

 

Pret individual

 

 

 

 

 

 

 

Pret total

 

 

 

 

 

 

 

Randament (%)

 

 

 

 

 

 

 

Data emisiunii (decontării):

 

 

 

 

 

 

 

Data scadentei emisiunii:

 

 

 

 

PARTICIPANT ELIGIBIL (CONTRAPARTIDĂ ELIGIBILĂ)

 

Persoane autorizate: Numele si prenumele

 

Functia

 

Semnături autorizate cf. art.34 din

Legea nr. 5 8/1998 privind activitatea bancară,

Republicată

 

(L.S.)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

RAPORT DE TRANZACTIONARE

 

NR

Denumire

Format

Descriere

1

Cod tranzactie

4!a

Cod tranzactie conform tabel 1 “Categorii tranzactii si corespondenta cu codurile operatiunilor SaFIR”

2

Cod operatiune

3!n

Cod operatiune, conform regulilor sistemului SaFIR, Anexa 8

3

Ora tranzactiei

HHMM

Ora si minutul la care s-a încheiat tranzactia

4

Data tranzactiei

YYYYMMDD

Data la care s-a încheiat tranzactia

5

Data scadentei

YYYYMMDD

Data la care se va initia decontarea tranzactiei

6

ADEL

YYYYMMDD

Data limită pentru decontarea fondurilor pentru tranzactiile cu titluri denominate în valută

7

Identificatorul emisiunii

el2!c ă4*35x]

Cod ISIN

8

Identificator vânzător

4!a2!a2!că3!c]

Cod BIC

9

Cont vânzător

4!al!n

Simbol cont SaFIR

10

Identificator cumpărător

4!a2!a2!că3!c]

Cod BIC

11

Cont cumpărător

4!al!n

Simbol cont SaFIR

12

Randament

15d

Pentru tranzactiile LTR se va specifica rata repo Pentru tranzactiile IDR câmpul nu se va completa

13

Pret net

15d

 

14

Pret brut

15d

 

15

Suma de decontat

15d

 

16

Cod monedă

3!a

Cod monedă în care se efectuează tranzactia: RON

17

Contract standardizat

 

Acronimul contractului standardizat conform tabelului 2, “Acronim contract standardizat”;

18

Nr. contract

16!a

Numărul contractului; se aplică pentru tranzactiile FWD, IDR, LTR, SBB, PLEX

19

Confirmare

35!a

Câmp descriptiv care descrie modul în care s-a derulat confirmarea (tel., postă electronică etc.)

20

Modul de încheiere a tranzactiei

35!a

Câmp descriptiv care precizează modalitatea de încheiere a tranzactiei: telefonic, Reuters, etc.

21

Comentarii

35!a

Câmp descriptiv care poate contine alte informatii

 

Tabel 1 - Categorii tranzactii raportate si corespondenta cu codurile operatiunilor SaFIR

 

Tip tranzactie

Cod tranzactie

Cod SaFIR

Vânzări - Cumpărări spot

SPOT

802

Vânzări - Cumpărări today

TD

802

Vânzări - Cumpărări tomorrow

TM

802

Vânzări - Cumpărări forward

FWD

802

Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul pas

IDR1

810

Re po/Reverse repo în cadrul zilei pasul doi

IDR2

813

Repo/Reverse repo pe termen lung primul pas

LTR1

811

Repo/Reverse repo pe termen lung pasul doi

LTR2

814

Sell - buyback/buy-sellback primul pas

SBB1

802

Sell - buyback/buy-sellback pasul doi

SBB2

802

Executări de gajuri prin vânzare

PLEX

823

 

Tabel 2 - Acronim contract standardizat

 

Contract

Acronim

Exemple

Contract cadru standardizat propus sau încheiat cu Banca Natională a României

NBR4!a, unde 4!a: reprezintă codificarea tranzactiei conform tabelului 1

NBRIDR: contract cadru aferent tranzactiilor repo/reverse repo cu decontare în aceeasi zi conform Regulamentului nr 10/2005 privind facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS

Contract nestandardizat, agreat bilateral de participantii care încheie tranzactia

4!a: reprezintă codificarea tranzactiei conform tabelului 1

SBB: contract aferent tranzactiilor sell- buyback/buy-sellback, agreat bilateral REPO: contract aferent tranzactiilor repo/reverse repo, agreat bilateral