MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 octombrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

373. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

1.149. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

29. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

30. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.359. - Hotărâre privind înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării

 

1.360. - Hotărâre privind organizarea si functionarea recrutării si selectiei cetătenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat

 

1.390. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Băiculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculesti, judetul Arges

 

1.394. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria în vederea eliminării efectelor fenomenului de poluare accidentală a fluviului Dunărea din luna octombrie 2006

 

1.395. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

1.396. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

1.397. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.398. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dolj

 

1.402. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în orasele Deva si Hunedoara”, cuprins în Programul ISPA

 

1.403. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind interzicerea utilizării instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

317. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 1 iunie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, denumit în continuare Program, în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgentă este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, care sunt caracterizate de un nivel de poluare foarte ridicat.”

4. La articolul 3, punctul 3 va avea următorul cuprins: „3. autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată;”.

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care doreste a fi validată pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006.”

6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate.”

7. Partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care întruneste cumulativ următoarele conditii:”.

8. La articolele 8, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie, reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, si reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati prevăzuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2006 a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2006.

Nr. 373.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.149.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Petru Călian, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Conservator, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2007, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 251.682 mii lei, astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumă de 250.000 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 214.313 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 35.687 mii lei;

b) cheltuieli curente pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.682 mii lei.

(2) Detalierea bugetului pe anul 2007 pe alineate de cheltuieli si pe titulari este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente necesare în vederea functionării Camerei Deputatilor, serviciilor Camerei Deputatilor si întretinerii si administrării Palatului Parlamentului este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 143.370 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri si servicii, în sumă de 68.333 mii lei;

c) transferuri (alte transferuri interne si contributii si cotizatii la organisme internationale), în sumă de 2.610 mii lei.

(2) La titlul „Cheltuieli curente” sunt prevăzute si sumele necesare pentru Fondul presedintelui Camerei Deputatilor si pentru întretinerea si functionarea cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) În prevederile titlului „Cheltuieli de personal” sunt cuprinse si sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru activitatea deputatilor în circumscriptiile electorale.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse la titlul „Bunuri si servicii”.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 35.687 mii lei, din care 15.887 mii lei pentru obiectivele de investitii, 15.300 mii lei pentru alte cheltuieli de investitii si 4.500 mii lei pentru reparatii capitale aferente activelor fixe.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2007 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor în anul 2007 cuprinde, la resurse, suma de 9.500 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 8.200 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente activitătilor finantate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitătile de la sfârsitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(3) Organizarea activitătilor finantate din venituri proprii, tarifele si cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în functie de necesităti si de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activitătilor finantate din venituri proprii pot fi depăsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.

(6) Sinteza veniturilor si a cheltuielilor aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii ale Camerei Deputatilor în anul 2007 este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocatiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2007

- Detalierea pe alineate de cheltuieli –

 

 

- mii lei-

Denumirea indicatorului

 

Cod

 

din care pentru:

 

Program

2007

Camera

Deputatilor

Institutul

Român pentru

Drepturile Omului

CHELTUIELI- TOTAL

51.01

251.682

250.000

1682

 

CHELTUIELI CURENTE

01

215.995

214.313

1.682

 

TITLUL 1 - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

144.606

143.370

1.236

 

Cheltuieli salariate în bani

10.01

120.006

119.058

948

 

Salarii de bază

10.01.01

45.910

45.483

427

 

Salarii de merit

10.01.02

547

536

11

 

Indemnizatie de conducere

10.01.03

922

864

58

 

Spor de vechime

10.01.04

6.024

5.924

100

 

Sporuri pentru conditii de muncă

10.01.05

158

158

 

 

Alte sporuri

10.01.06

8.447

8.294

153

 

Ore suplimentare

10.01.07

1.503

1500

3

 

Fond de premii

10.01.00

4.593

4.478

115

 

Prima de vacanta

10.01.09

2.091

2.091

 

 

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

1.200

1.200

 

 

Indemnizatii de delegare

10.01.13

45.030

45.000

30

 

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

3.581

3.530

51

 

Cheltuieli salariate în natură

10.02

1.000

1.000

 

 

Tichete de masă

10.02.01

1.000

1.000

 

 

Contributii

10.03

23.600

23.312

288

 

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

15.282

15.096

186

 

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

1.935

1.911

24

 

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

5.415

5.350

65

 

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

 

si boli profesionale

10.03.04

387

382

5

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

581

573

8

 

TITLUL II - BUNURI Sl SERVICII

20

68.779

68.333

446

 

Bunuri sl servicii

20.01

26.208

25.893

315

 

Furnituri de birou

20.01.01

257

250

7

 

Materiale pentru curătenie

20.01.02

251

250

1

 

Încălzit, iluminat si fortă motricâ

20.01.03

14.340

14.290

50

 

Apă, canal si salubritate

20.01.04

404

400

4

 

Carburanti si lubrifianti

20.0105

2.982

2.970

12

 

Piese de schimb

20.01.06

908

900

8

 

Transport

20.01.07

333

333

 

 

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.040

2.000

40

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

1.675

1.500

175

 

Alte bunuri si servid pentru întretinere si functionare

20.01.30

3 018

3.000

18

 

Reparapi curante

20.02

4.001

4.000

1

 

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

302

300

2

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

302

300

2

 

Deplasări, detasări, transferări

20.06

34.112

34.000

112

 

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

30.040

30.000

40

 

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.072

4.000

72

 

Cãrti, publicatii si materiale documentare

20.11

111

100

11

 

Pregătire profesională

20.13

300

300

 

 

Protecpa muncii

20.14

100

100

 

 

Alte cheltuieli

20.30

3.645

3.640

5

 

Protocol si reprezentare

20.30.02

3.005

3.000

5

 

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

320

320

 

 

Fondul Presedintelui

20.30.07

220

220

 

 

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100

100

 

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

2.610

2.610

 

 

Transferuri Interne

55.01

2.000

2.000

 

 

Alte transferuri curente interne

55.01.18

2.000

2.000

 

 

Transferuri curente în străinătate (către organizatii Internationale)

95.02

610

610

 

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

55.02.01

610

610

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

35.687

35687

 

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

35.687

35.687

 

 

Active fixe

71.01

31.187

31 187

 

 

Constructii

71.01.01

15.887

15.887

 

 

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.000

3.000

 

 

Mobilier, aparatură birotică si aite active corporale

71.01.03

8.000

8.000

 

 

Alte active fixe

71.01.30

4.300

4.300

 

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

4.500

4.500

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2007

 

-mii lei-

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii,

alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale

(data începerii - anul; numărul si

data aprobării documentatiei de investitii)

Program*)

 

 

Termen de punere

în functiune

(anul)

 

TOTAL (I+ll), din care:

35.687

 

I.

Active fixe (A+B+C)

31.187

 

A.

Lucrări în continuare (1 + 2). din care:

15.887

 

 

1. Obiectivul “Palatul Parlamentului”

14.000

2008

 

- data începerii: 1984

 

 

 

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr.718/1991

 

 

 

2. Obiectivul “Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului”

1.887

2007

 

- data începerii: 1996

 

 

 

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr.672/1994

 

 

B.

Lucrări noi

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii (1 +2+3), din care:

15.300

X

 

1. Masini, echipamente si mijloace de transport

3.000

X

 

2. Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

8.000

X

 

3. Alte active fixe

4.300

X

II.

Reparatii capitale aferente activelor fixe

4.500

X

 

*) În functie de derularea procesului investitonal, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor poate să aprobe modificãri în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea in valoarea totală aprobată.

 

ANEXA Nr. 3

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

al activitătilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2007

 

-mii lei -

Indicatori

Cod

Prevederi 2007

1. Disponibil la finele anului precedent

 

3.500

2. Veniluri în anul bugetar*)

 

6.000

3. TOTAL RESURSE (1+2)

 

9.500

4. Cheltuieli în anul bugetar

 

8.200

5. Excedent la finele anului bugetar

 

1.300

- Detalierea cheltuielilor -

CHELTUIELI-TOTAL

51.01

8.200

CHELTUIELI CURENTE

01

7.610

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.326

Cheltuieli salariate în bani

10.01

2.418

Salarii de baza

10.01.01

913

Salarii de merit

10.01.02

21

Indemnizatie de conducere

10.01.03

35

Spor de vechime

10.01.04

228

Alte sporuri

10.01.06

310

Ore suplimentare

10.01.07

130

Fond de premii

10.01.08

197

Prima de vacanta

10.01.09

81

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

222

Indemnizatii de delegare

10.01.13

63

Alte drepturi salariale în bani

10.01,30

200

Cheltuieli salariate în naturã

10.02

189

Tichete de masa

10.02.01

189

Contributii

10.03

719

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

465

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

59

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

165

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

12

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

18

TITLUL II - BUNURI Sl SERVICII

20

4.484

Bunuri sl servicii

20.01

4.070

Furnituri de birou

20.01.01

100

Materiale pentru curătenie

20.01.02

100

Încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

1.135

Apă, canal si salubritate

20.01.04

40

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

70

Piese de schimb

20.01.06

25

Transport

20.01.07

50

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

150

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

2.100

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2001 30

300

Reparatii curente

20.02

40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

160

Uniforme si echipament

20.05.01

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110

Deplasări, detasări, tnmslerart

20.06

75

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

7

Deplasări fn străinătate

20.06.02

68

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecpa muncii

20.14

19

Alte cheltuieli

20.30

100

Protocol si reprezentare

20.30.02

70

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

390

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

390

Active fixe

71.07

390

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

250

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

140

 

*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii si alimentatie publica (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizita, chirii si altele (dobânzi, penalităti etc.)

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea a 5 posturi de administrator în serviciul extern al Ministerului Apărării, pentru asigurarea sprijinului administrativ si logistic al personalului care încadrează posturi în comandamente NATO.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) se asigură din numărul total de posturi prevăzut pentru Ministerul Apărării prin legile bugetare anuale.

Art. 2. - Ministerul Apărării stabileste atributiile personalului, precum si tările si localitătile în care acesta îsi desfăsoară activitatea, în functie de dispunerea comandamentelor NATO si de numărul de posturi alocate României în fiecare dintre aceste structuri.

Art. 3. - Salarizarea, fondurile necesare cazării si alte drepturi în valută si în lei ce revin personalului prevăzut la art. 1 se asigură potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si celorlalte dispozitii legale, în conformitate cu echivalarea prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru înfiintarea posturilor si pentru desfăsurarea activitătii curente la standardele impuse de comandamentele NATO pe lângă care functionează se asigură în limita fondurilor aprobate cu această destinatie prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.359.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea recrutării si selectiei cetătenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Recrutarea si selectia cetătenilor români, bărbati si femei, pentru efectuarea serviciului militar în calitate de soldat si gradat voluntar se organizează si se execută de structurile militare ale institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională.

Art. 2. - Conducătorii institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională reglementează prin ordin, potrivit specificului structurilor militare componente, criteriile si modalitătile de recrutare, selectie si pregătire a cetătenilor pentru serviciul militar pe bază de voluntariat.

Art. 3. - Institutiile prevăzute la art. 2 organizează propriul sistem de promovare a profesiei militare si propria bază de date privind evidenta militară pe plan local si central a cetătenilor care optează să urmeze o carieră militară în calitate de soldat si gradat voluntar, pe timpul si după îndeplinirea serviciului militar pe bază de voluntariat.

Art. 4. - Institutiile si autoritătile administratiei publice, precum si operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, sprijină activitătile desfăsurate de structurile militare specializate pe linia recrutării si selectiei cetătenilor pentru serviciul militar pe bază de voluntariat.

Art. 5. - Fondurile financiare necesare activitătilor de promovare a profesiei militare, recrutare, selectie si

pregătire a cetătenilor pe bază de voluntariat se asigură de la bugetul de stat prin bugetul institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională.

Art. 6. - Ordinul privind criteriile si modalitătile de recrutare, selectie si pregătire a cetătenilor pentru serviciul militar pe bază de voluntariat, prevăzut la art. 2, se va emite în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Cornetiu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.360.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Băiculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculesti, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, identificat potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public ai comunei Băiculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculesti, judetul Arges.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.390.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Băiculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculesti, judetul Arges

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din

Inventarul bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Băiculesti,

judetul Arges

Statul român -

Ministerul Apărării

Comuna

Băiculesti,

judetul Arges

- Consiliul Local al

Comunei Băiculesti

- imobil 317

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.678

- suprafata construită = 1.701 m2

- suprafata desfăsurată = 2.191 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 115.713 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria în vederea eliminării efectelor fenomenului de poluare accidentală a fluviului Dunărea din luna octombrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Bulgaria, în valoare de 198 mii lei, constând în materiale absorbante pentru eliminarea efectelor fenomenului de poluare accidentală cu substante petroliere a fluviului Dunărea din luna octombrie 2006.

Art. 2. - Cheltuielile aferente ajutorului prevăzut la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, prin suplimentarea acestuia la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.23 „Prevenirea si combaterea inundatiilor si îngheturilor”, cu suma de 198 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. - Materialele absorbante necesare pentru depoluarea fluviului Dunărea, prevăzute la art. 1, se achizitionează în regim de extremă urgentă de către Administratia Natională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 4. - Pentru asigurarea fondurilor necesare achizitionării materialelor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 198 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

Art. 6. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 7. - Predarea ajutorului se face prin grija Administratiei Nationale „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.394.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 750 mii lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Tulcea, pentru finantarea lucrărilor de construire a bisericii „Sfânta Treime”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.395.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita, în vederea amenajării traseului DC 240 Urziceni pentru devierea traficului greu.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul X „Active nefinanciare”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.397.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.849 mii lei, pentru judetul Dolj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.398.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dolj

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Obiectivul de investitii

Suma alocată

- mii lei -

1,

Orasul Bechet

Reparatii si dotări la Scoala Generală nr. 1 Bechet si Căminul Cultural Bechet

436

2.

Comuna Plenita

Finalizarea constructiei sediului primăriei si reparatii la clădirea Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor si Serviciului de Gospodărire Comunală

265

3.

Comuna Perisor

Reparatii si dotări la Grădinita nr. 3 Perisor si la Complexul din satul Mărăcine

248

4.

Comuna Dobresti

Constructie sediu grădinită

80

5.

Comuna Celaru

Reabilitare drumuri comunale

100

6.

Comuna Sălcuta

Reabilitare drumuri comunale

80

7.

Comuna Murgasi

Reparatii biserica ortodoxă Velesti

90

8.

Comuna Călărasi

Reabilitare drumuri comunale

110

9.

Comuna Daneti

Reabilitare trotuare

100

10.

Comuna Isalnita

Reabilitare scoală

160

11.

Comuna Vârtop

Reabilitare drumuri comunale

80

12.

Comuna Bratovoesti

Reabilitare drum comunal Prunet

100

 

TOTAL:

 

1.849

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în orasele Deva si Hunedoara”, cuprins în Programul ISPA

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în orasele Deva si Hunedoara”, cuprins în Programul ISPA, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri ISPA, împrumut de la Banca Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) - Germania, bugetul de stat de la pozitia „Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, bugetul local, precum si din surse proprii ale Societătii Comerciale „APAPROD” - S.A. Deva.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.402.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.192 din 29 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Contractele comerciale prevăzute la art. 1 vor fi finantate în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, prin credite externe, cu exceptia contractelor comerciale privind înzestrarea, dezvoltarea si modernizarea retelei informatice si radio conventionale pe unde scurte si unde ultrascurte ale Jandarmeriei Române, care se vor finanta din bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Contractele prevăzute la art. 1 si cheltuielile aferente acestora se vor asigura din sumele alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale Ministerului Administratiei si Internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.403.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind interzicerea utilizării instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie

 

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 888/2006 privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 26 iulie 2006, si ale art. 13 din Normele fundamentale de securitate radiologică aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000, cu completările ulterioare, potrivit cărora Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare poate dispune oprirea practicii, dacă aceasta nu se mai justifică,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 26 octombrie 2006, se interzice utilizarea instalatiilor medicale radiologice pentru microradiofotografie.

Art. 2. - Titularii autorizatiilor de utilizare a instalatiilor radiologice medicale pentru microradiofotografie vor înceta activitatea de utilizare si vor lua măsuri pentru scoaterea din functiune a acestora.

Art. 3. - Autorizatiile de utilizare a instalatiilor radiologice medicale pentru microradiofotografie care sunt în vigoare îsi încetează valabilitatea la data de 26 octombrie 2006.

Art. 4. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare va emite, din oficiu, autorizatii de detinere fără drept de utilizare pentru instalatiile radiologice medicale pentru microradiofotografie titularilor care posedă autorizatiile prevăzute la art. 3.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Goicea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 258.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

 

Având în vedere Cererea Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.964 din 4 septembrie 2006, precum si Referatul nr. SG/4.717 din 11 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. d) si art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA, pe de o parte, si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Television” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune, depusă de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2006.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

 

1. In sensul prezentei metodologii prin opere de artă vizuală se întelege operele cuprinse la art. 7 lit. f), g). h) si i) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

2. Organismele de televiziune vor putea utiliza în propriile programe repertoriul de opere de artă vizuală ale organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor numai în baza unei autorizatii eliberate de acesta si în conditiile prezentei metodologii.

3. Utilizatorii autorizati potrivit pct. 2 au obligatia să plătească o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere de artă vizuală, calculată procentual din veniturile brute lunare, potrivit tabelului următor:

 

Tabel

 

Anul

Procentul

2006 si următorii

0,5%

 

4. Sumele cuprinse în tabelul de la pct. 3 pot fi modificate periodic de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere de artă vizuală, conform prevederilor art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

5. Baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere de artă vizuală, datorată de organismele de televiziune, o constituie totalitatea veniturilor brute lunare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată si taxa locală de publicitate.

6. Organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitia organismului de gestiune colectivă a dreptului de autor de opere de artă vizuală lista cuprinzând toate operele transmise în emisiuni sau înregistrate pentru necesitătile propriilor emisiuni. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a dreptului de autor de opere de artă vizuală.

7. În cazul în care organismele de televiziune utilizează serviciile unor societăti de intermediere a serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneratiei cuvenite autorilor de opere de artă vizuală o constituie încasările societătii de intermediere în contul publicitătii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel:

a) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% fată de încasările societătii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este reprezentată de încasările organismului de televiziune;

b) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% fată de încasările societătii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este de 60% din încasările societătii de intermediere.

8. Plata remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere de artă vizuală datorate de organismele de televiziune se face trimestrial. Termenul limită de plată este ziua a 10-a din trimestrul următor celui pentru care se face plata.

9. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează de la data scadentei dobânda legală.

10. Societatea Română de Televiziune va plăti remuneratiile cuvenite autorilor de opere de artă vizuală conform contractelor negociate si încheiate direct cu organismul de gestiune colectivă reprezentativ în domeniu.