MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.218. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.008. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea competentelor si procedurii de emitere si revizuire a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea si sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităti profesionale care implică agenti chimici.

Art. 2. - Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3. - În cazul prezentei substantelor cancerigene si mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Art. 4. - (1) Cerintele minime de securitate si sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agentii chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protectie împotriva radiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform legislatiei nationale elaborate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice.

(2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispozitiilor mai favorabile protectiei sănătătii si securitătii lucrătorilor în muncă din legislatia natională armonizată cu:

a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 110/2006; si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;

b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire si de informarea traficului navelor si de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;

c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările si completările ulterioare;

d) Codul IMDG - codul maritim international al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internatională a Organizatiei Maritime Internationale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la constructia si echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac si Codul IGC - lista internatională a OMI, cu reglementările referitoare la constructia si echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;

e) Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare si Regulamentul privind transportul intern al substantelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;

f) Instructiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în conditii de sigurantă, emise de Organizatia Internatională a Aviatiei Civile.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 5. - În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deseuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intentionat sau nu, fie că este introdus pe piată ori nu;

2. agent chimic periculos:

a) orice agent chimic care întruneste criteriile de clasificare ca substantă periculoasă în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, fie că acea substantă este clasificată în temeiul hotărârii mentionate sau nu, cu exceptia substantelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substante periculoase pentru mediu;

b) orice agent chimic care întruneste criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie că acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii mentionate sau nu, cu exceptia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;

c) orice agent chimic care, desi nu întruneste criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile mentionate la lit. a) si b), poate prezenta un risc pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor datorită proprietătilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice si a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;

3. activitate care implică agenti chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizati sau se intentionează să se utilizeze agenti chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea si tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenti chimici;

4. valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în functie de timp a concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referintă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;

5. valoare limită biologică - limita concentratiei, în mediul său biologic de referintă, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului;

6. supraveghere a sănătătii - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătătii acelui individ, în relatie cu expunerea la agenti chimici specifici în muncă;

7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potential de a dăuna, a unui agent chimic;

8. risc - probabilitatea ca potentialul de a dăuna să producă efecte în conditiile utilizării si/sau expunerii.

Art. 6. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei informează organizatiile lucrătorilor si ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referintă privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a 3-a

Valori limită de expunere profesională si valori limită biologice

 

Art. 7. - (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referintă privind expunerea profesională, se stabileste o valoare limită obligatorie natională de expunere profesională, tinând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar.

(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabileste o valoare limită obligatorie natională de expunere profesională corespondentă, tinând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăsi.

(3) Valorile limită obligatorii nationale de expunere profesională ale agentilor chimici, prevăzute la alin. (1) si (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă si sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 si, împreună cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 8. - (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileste o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabileste o valoare limită biologică obligatorie natională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depăsească.

(2) Valorile limită biologice obligatorii nationale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări stiintifice si a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă si sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 si, împreună cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 9. - În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită nationale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 si 8, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei informează Comisia Europeană si statele membre despre acest lucru si despre datele stiintifice si tehnice relevante.

Art. 10. - Metode standardizate de măsurare si evaluare a concentratiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

SECTIUNEA 1

Determinarea si evaluarea riscului implicat de agentii chimici periculosi

 

Art. 11. - (1) În îndeplinirea obligatiei sale de a asigura sănătatea si securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităti care implică agenti chimici periculosi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1) -(3) din Legea nr. 319/2006, si include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limită de expunere profesională la agenti chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr. 1, si valorile limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.

(3) Valorile limită prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise.

Art. 12. - (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligatiilor stabilite în art. 7 alin. (4) si în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existenta oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.

(2) În cazul în care se constată prezenta agentilor economici periculosi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea si sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezenta acestor agenti chimici, luând în considerare:

a) proprietătile lor periculoase;

b) informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fisele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) nivelul, tipul si durata expunerii;

d) conditiile în care se desfăsoară lucrul în prezenta unor astfel de agenti, inclusiv cantitătile acestora;

e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice nationale;

f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;

g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.

(3) Angajatorul trebuie să obtină informatii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agentilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informatii trebuie să contină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislatiei nationale aplicabile, armonizată cu legislatia comunitară cu privire la agentii chimici.

Art. 13. - Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, si să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

Art. 14. - (1) Evaluarea riscului trebuie însotită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislatia si practica natională, si poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura si amploarea riscurilor datorate agentilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.

(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăsită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.

(3) În evaluarea riscului trebuie incluse si anumite activităti în cadrul întreprinderii sau al unitătii, cum ar fi întretinerea, în timpul cărora este previzibilă aparitia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate si sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.

(4) În cazul activitătilor care implică expunerea la mai multi agenti chimici periculosi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toti acesti agenti chimici în combinatie.

Art. 15. - În cazul unei activităti noi care implică agenti chimici periculosi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităti si după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

Art. 16. - Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor si la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agentii chimici periculosi si pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc

 

Art. 17. - Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicati agenti chimici periculosi, în special prin:

a) proiectarea si organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;

b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agentii chimici, elaborarea si implementarea procedurilor de întretinere, care să asigure securitatea si sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;

c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;

d) reducerea la minimum a duratei si intensitătii de expunere;

e) măsuri corespunzătoare de igienă;

f) reducerea cantitătii de agenti chimici prezenti la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;

g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea si transportul în conditii de sigurantă la locul de muncă ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimici.

Art. 18. - (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezenta unui risc pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protectie, prevenire si supraveghere prevăzute la art. 19-29 si la art. 38-42 din prezenta hotărâre.

(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantitătii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 si art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 si 38-42 nu se aplică.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri specifice de protectie si prevenire

 

Art. 19. - Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenta la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

Art. 20. - (1) În aplicarea art. 9 se recurge de preferintă la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în conditiile utilizării, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, după caz.

(2) Atunci când tipul activitătii nu permite eliminarea riscului prin substituire, tinând cont de activitatea si evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protectie si prevenire.

(3) În ordinea prioritătii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:

a) proiectarea unor procese de muncă si control tehnic adecvate si utilizarea echipamentelor si materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenti chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranta si sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;

b) aplicarea unor măsuri de protectie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilatia adecvată si măsurile potrivite de organizare;

c) aplicarea unor măsuri de protectie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protectie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protectie si prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.

Art. 21. - Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.

Art. 22. - Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire si protectie, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agentilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat si ori de câte ori se produce vreo schimbare a conditiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenti chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională.

Art. 23. - (1) În îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecintă, din acestea, angajatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.

(2) În situatia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel national a fost depăsită, angajatorul ia măsuri imediat, tinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situatia prin aplicarea măsurilor preventive si de protectie.

Art. 24. - (1) Pe baza evaluării globale si a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 si la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice si/sau organizatorice potrivite cu natura operatiunii, inclusiv depozitarea, manipularea si separarea agentilor chimici incompatibili, asigurând protectia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietătile fizico-chimice ale agentilor chimici.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea prioritătii, în special, pentru:

a) a preveni prezenta la locul de muncă a concentratiilor periculoase ale substantelor inflamabile sau a cantitătilor periculoase de substante chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;

b) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da nastere unor incendii si explozii sau a conditiilor nefavorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substante să genereze efecte fizice dăunătoare; si

c) a diminua efectele negative pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substantelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenta substantelor chimice instabile sau a amestecurilor de substante.

(3) Echipamentul de lucru si sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protectia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislatiei aplicabile cu privire la proiectare, productie si livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătătii si securitătii.

(4) Măsurile tehnice si/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare si să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu modificările ulterioare.

(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalatiilor, echipamentelor si masinilor sau pentru a pune la dispozitie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgente

 

Art. 25. - În vederea protejării securitătii si sănătătii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor si urgentelor legate de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de muncă, cu respectarea obligatiilor prevăzute la art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileste măsuri sau planuri de actiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de actiune trebuie să includă orice exercitii de protectie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Art. 26. - (1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului si a informa lucrătorii interesati.

(2) Pentru a readuce situatia la normal, angajatorul trebuie:

a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situatiei cât mai rapid posibil;

b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparatiilor si a altor operatiuni necesare.

Art. 27. - (1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protectie potrivită, echipament individual de protectie, echipament special de securitate si instalatiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situatia se mentine.

(2) Situatia prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.

(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

Art. 28. - Cu respectarea prevederilor art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare si alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate si sănătate, pentru a permite o reactie adecvată si pentru a întreprinde imediat actiuni de remediere, precum si operatiuni de asistentă, evacuare si salvare, dacă este nevoie.

Art. 29. - (1) Angajatorul asigură disponibilitatea informatiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgentă, care implică agenti chimici periculosi.

(2) Serviciile interne si externe competente în caz de accident si urgentă au acces la informatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) includ:

a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;

b) măsurile de identificare a pericolelor;

c) măsurile de precautie si procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgentă să îsi poată pregăti propriile proceduri de interventie si măsuri de precautie; si

d) toate informatiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situatie de urgentă;

e) informatii despre măsurile de aplicare a acestui articol.

 

SECTIUNEA a 5-a

Informarea si instruirea lucrătorilor

 

Art. 30. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 si 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentantilor acestora li se furnizează;

a) datele obtinute în baza prevederilor art. 12 si 16 si informatii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;

b) informatii despre agentii chimici periculosi prezenti la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenti, riscurile pentru securitate si sănătate, valorile limită de expunere profesională, si prevederi legale;

c) instruire si informare privind precautiile necesare si actiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei însisi si pe alti lucrători la locul de muncă;

d) acces la orice fisă tehnică de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003.

(2) Angajatorul se asigură că informatia transmisă lucrătorilor sau reprezentantilor acestora este:

a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea si pregătirea individuală sustinute cu informatii scrise, în functie de natura si gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispozitiile alin. (1);

b) actualizată astfel încât să tină cont de modificarea conditiilor.

Art. 31. - În cazul în care containerele si conductele pentru agenti chimici periculosi folositi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislatia natională privind etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseste sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute în legislatia mentionată, ia măsuri astfel încât continutul containerelor si conductelor, precum si natura acestui continut să poată fi identificate clar.

Art. 32. - Angajatorii pot obtine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care detine legal, toate informatiile despre agentii chimici periculosi, necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare, nu prevăd obligatia de a asigura informatii.

Art. 33. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III

Interdictii. Supravegherea stării de sănătate

 

SECTIUNEA I

Interdictii

 

Art. 34. - Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agentilor chimici prevăzuti în anexa nr. 3, în conditiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiti agenti chimici si/sau anumite activităti care implică agenti chimici.

Art. 35. - (1) Se pot permite exceptări de la cerintele art. 34 în următoarele situatii:

a) pentru scopul exclusiv al cercetării stiintifice si testării, inclusiv al analizării;

b) pentru activitătile menite să elimine agentii chimici care sunt prezenti sub formă de produse secundare sau deseuri;

c) pentru producerea agentilor chimici prevăzuti la art. 34 pentru a fi folositi ca produse intermediare si pentru utilizarea lor în acest mod.

(2) Expunerea lucrătorilor la agentii chimici prevăzuti în art. 34 trebuie să fie prevenită, în special prin măsuri care prevăd că producerea si cea mai rapidă utilizare a acestor agenti chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agentii chimici respectivi pot fi scosi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întretinerea sistemului.

Art. 36. - Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cere angajatorului să prezinte următoarele date:

a) motivul pentru care se solicită derogarea;

b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual;

c) activitătile si/sau reactiile sau procesele implicate;

d) numărul lucrătorilor care pot fi implicati;

e) măsurile de persecutie prevăzute pentru a se proteja securitatea si sănătatea lucrătorilor implicati;

f) măsurile tehnice si organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.

Art. 37. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei împreună cu Ministerul Sănătătii Publice pol fi initiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdictiilor prevazute la art. 34, pentru a include si alti agenti chimici sau alte activitati, pe baza modificărilor aduse listei de interdictii stabilite de Consiliul Uniunii Europene.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea stării de sănătate

 

Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 26 si 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătătii Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerintele specificate pentru dosarele de sănătate si expuneri, precum si disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislatiei si practicii nationale.

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va tine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de asa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătătii;

b) există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în conditiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului;

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

(3) Suplimentar fată de prevederile alin. (1) si (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.

(4) În situatia în care este stabilită o valoare limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerintă obligatorie în cazul desfăsurării unei activităti cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă.

(5) Lucrătorii trebuie să fie informati în legătură cu cerinta prevăzută la alin. (4) Înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art. 39. - (1) Întrebuintarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb si a tuturor produselor continând acesti pigmenti este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu exceptia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.

(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb si a tuturor produselor care contin acesti pigmenti.

Art. 40. - Ministerul Sănătătii Publice stabileste măsurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerintelor art. 38.

Art. 41. - (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate si expunere trebuie să contină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate si al tuturor datelor reprezentative obtinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos;

(2) Monitorizarea biologică si conditiile conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate si expunere trebuie tinute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinta confidentialitătii.

(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate si expunere care îl privesc personal.

(6) În cazul în care o întreprindere îsi încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate si expunere sunt puse la dispozitia autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 42. - (1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveste personal, furnizându-i-se si informatii si recomandări cu privire la orice actiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:

a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătătii, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau

b) a fost depăsită o valoare limită biologică obligatorie. (2) În cazurile prevăzute la lit. a) si b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:

a) revizuieste evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;

b) revizuieste măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) si art. 17-24;

c) tine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autoritătii de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;

d) continuă supravegherea stării de sănătate si revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelasi mod. În astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.

Art. 43. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 si la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 44. - (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii chimici, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită si ghidurile necesare în utilizare se stabilesc si, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de către acestea, după caz.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) Îsi elaborează propriul regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar si în mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

Art. 45. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei împreună cu Ministerul Sănătătii Publice asigură elaborarea reglementărilor si dispozitiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.

Art. 46. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei transmite Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani în legătură cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor si ale lucrătorilor.

Art. 47. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:

a) Directiva 98/24/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;

b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;

c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;

d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE si pentru modificarea directivelor 91/322/CEE si 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.218.

 

ANEXA Nr. V

 

VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE

de expunere profesională ale agentilor chimici

 

Nr.

crt.

CAS

EINECS

Denumire

Valoare limită maximă

8 ore

Termen scurt (15 minute)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

1.

75-07-0

200-836-8

Acetaldehida

 

 

90

50

180

100

2.

628-63-7

211-047-3

Acetat de amil

 

 

300

56

500

94

626-38-0

210-946-8

Acetat de izoamil

 

 

3.

140-11-4

205-399-7

Acetat de benzil

 

 

50

8

80

13

4.

112-07-2

203-933-3

Acetat de 2-butoxietil

 

P

133

20

333

50

5.

123-86-4

204-658-1

Acetat de butil

 

 

715

150

950

200

110-19-0

203-745-1

Acetat de izobutil

 

 

6.

111-15-9

203-839-2

Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat)

 

P

30

5,6

50

9,3

7.

141-78-6

205-500-4

Acetat de etil
 
 

400

111

500

139

8.

108-84-9

203-621-7

Acetat de hexil secundar

 

 

150

25

250

42

9.

123-92-2

204-662-3

Acetat de izopentil

 

 

270

50

• 540

100

10.

79-20-9

201-185-2

Acetat de metil

 

 

200

63

600

188

11.

110-49-6

203-772-9

Acetat de metil celosolv (2-metoxietil acetat)

 

P

25

5

50

10

12.

108-65-6

203-603-9

Acetat de 2-metoxi-1 metiletil

 

P

275

50

550

100

13.

626-38-0

210-946-8

Acetat de 1-metilbutil

 

 

270

50

540

100

14.

628-63-7

211-047-3

Acetat de pentil

 

 

270

50

540

100

15.

620-11-1

-

Acetat de 3-pentil

 

 

270

50

540

100

16.

109-60-4

203-686-1

Acetat de propil si izopropil

 

 

400

96

600

144

17.

625-16-1

-

Acetat de tert-amil

 

 

270

50

540

100

18.

108-05-4

203-545-4

Acetat de vinil

 

 

20

6

50

14

19.

-

-

Acetil acetat de etil

 

 

100

19

200

38

20.

67-64-1

200-662-2

Acetonă

 

 

1210

500

-

-

21.

75-86-5

200-909-4

Acetoncianhidrina

 

P

2

0,6

10

2,9

22.

75-05-8

200-835-2

Acetonitril

 

P

70

40

-

-

23.

64-19-7

200-580-7

Acid acetic

 

 

25

10

-

-

24.

79-10-7

201-177-9

Acid acrilic

 

 

5

1,7

10

3,4

25.

10035-10-6

233-113-0

Acid bromhidric

 

 

-

-

6,7

2

26.

107-92-6

203-532-3

Acid butiric

 

 

15

4

30

8

27.

74-90-8

200-821-6

Acid cianhidric

 

P

0,30

0,3

1

1

28.

7647-01-0

231-595-7

Acidclorhidric

 

 

8

5

15

10

29.

598-78-7

209-952-3

Acid 2-clorpropionic

 

 

1

0,2

2

0,4

30.

75-99-0

200-923-0

Acid 2,2-diclorpropionic

 

 

2

0,3

10

1,7

31.

-

-

Acid diclorpropicnic, sare de amoniu

 

 

150

-

200

-

32.

-

-

Acid diclorpropionic, sare de izopropilamină

 

 

20

-

50

-

33.

-

-

Acid dimetilditiofosforic

 

 

10

-

15

 

34.

7664-39-3

231-634-8

Acid fluorhidric

 

 

1,5

1.8

2,5

3

35.

64-18-6

200-579-1

Acid formic

 

 

9

5

-

-

36.

7782-79-8

231-965-8

Acidhidrazoic

 

 

1

-

2

-

37.

79-41-4

201-204-4

Acid metacrilic

 

 

30

8,5

45

13

38.

79-11-8

201-178-4

Acid monocloracetic

 

 

-

-

1

-

39.

7697-37-2

231-714-2

Acid nitric

 

 

-

-

2,6

1

40.

7664-38-2

231-633-2

Acid ortofosforic

 

 

1

-

2

-

41.

144-62-7

205-634-3

Acid oxalic

 

 

1

-

-

-

42.

88-89-1

201-865-9

Acid picric

 

 

0,1

' -

-

-

43.

79-09-4

201-176-3

Acid propionic

 

 

31

10

62

20

44.

7664-93-9

231-639-5

Acid sulfuric si anhidridă sulfuroasă
 
 

0,50

-

1

 

45.

79-06-1

201-173-7

Acrilamidă

pC

P

0,03

-

-

-

46.

141-32-2

205-480-7

Acrilat de n-butil

 

 

11

2

53

10

47.

140-88-5

205-438-8

Acrilat de etil

 

P

30

7

80

20

48.

96-33-3

202-500-6

Acrilat de metil

 

P

20

6

30

9

49.

107-13-1

203-466-5

Acrilonitril

pC

P

5

2,3

10

4,6

50.

107-02-8

203-453-4

Acroleina

 

 

0,30

0,1

0,50

0,2

51.

-

-

Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu)

 

 

2

-

6

-

52.

-

-

Alaclor (metador)[2-cloro-2,6 dietil-N-metoximetil)-acetanilidă]

 

 

20

-

30

-

53.

1596-84-5

216-485-9

Alar (hidrazida acidului succinic, tepacen)

 

 

1

-

3

-

54.

-

-

Alchil si aril clorsilani

 

 

2

-

3

-

55.

107-18-6

203-470-7

Alcool alilic

 

P

4,8

2

12,1

5

56.

123-51-3

204-633-5

Alcool amilic si izoamilic

 

 

100

-

200

-

57.

71-36-3

200-751-6

Alcool butilic

 

 

100

33

200

66

78-03-1

 

Alcool izobutilic

58.

112-30-1

203-956-9

Alcool decilic

 

 

100

15

200

30

59.

-

-

Alcooli dioxianici

 

 

100

-

150

-

60.

64-17-5

200-578-6

Alcool etilic

 

 

1900

1000

9500

5000

61.

98-00-0

202-626-1

Alcool furfurilic

 

 

50

12,5

100

25

62.

111-70-6

203-897-9

Alcool heptilic (1-heptanol)

 

 

150

31,5

250

53

63

111-27-3

208-852-3

Alcool hexilic

 

 

150

36

250

60

64.

108-11-2

203-551-7

Alcool metil-amilic (metil-izobutil-carbinol; 4 metil-2 pentanol)

 

P

60

-

100

-

 

65.

67-56-1

200-659-6

Alcool metilic

 

P

260

200

-

5

66.

143-08-8

205-583-7

Alcool nonilic

 

 

150

25

250

42

67.

111-87-5

203-917-6

Alcool octilic

 

 

150

28

250

47

123-96-6

204-667-0

Alcool izooctilic

 

P

68.

71-23-8

200-746-9

Alcool propilic

 

 

200

81

500

203

67-63-0

200-661-7

Alcool izopropilic

 

 

69.

123-73-9

204-647-1

Aldehidă n-butirică si izobutirică

 

 

-

-

25

9

70.

107-20-0

203-472-8

Aldehidă cloraceticâ

 

 

-

-

3

5000

71.

309-00-2

206-215-8

Aldrin sau izodrin (12,3,4,10,10-hexaclor 1,4,4a,5,8, 8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen-naftalină)

 

P

0,20

-

0,25

-

72.

7429-90-5

231-072-3

Aluminiu si oxizi (pulberi)

 

 

3

-

10

-

73.

7429-90-5

231-072-3

Aluminiu si oxizi (fumuri)

 

 

1

-

3

-

74.

7664-41-7

231-635-3

Amoniac

 

 

14

20

36

50

75.

108-24-7

203-564-8

Anhidridă acetică

 

 

15

3,6

25

6

76.

1303-86-2

215-125-8

Anhidridă borică

 

 

10

-

15

-

77.

-

-

Anhidridă butirică

 

 

1

-

5

-

78.

1314-56-3

215-236-1

Anhidridă fosforică

 

 

0,50

-

1,50

-

79.

85-44-9

201-607-5

Anhidridă ftalică (vapori si aerosoli de condensare)

 

 

2

0,3

5

0,8

80.

108-31-6

203-571-6

Anhidridă maleică

 

 

1

0,25

3

0,75

81.

62-53-3

200-539-3

Anilină

 

P

3

0,80

5

1,30

82.

-

-

Anisidină (aminoanisoli o,m,p)

 

P

0,30

0,06

0,50

0,1

83.

-

-

Antimolia (3,4,6, 2',3',5' hexaclor-dibenzen-sulfonamida)

 

 

150

-

250

-

84.

7440-36-0

231-146-5

Antimoniu (stibiu)

 

 

0,20

-

0,50

-

85.

86-88-4

201-706-3

ANTU (alfa-naftil-tiouree)

 

 

0,20

-

0,60

-

86.

7440-22-4

231-131-3

Argint-metal

 

 

0,1

-

-

-

87.

7440-22-4

231-131-3

Argint (compusi solubili exprimati caAg)

 

 

0,01

-

-

-

88.

7440-38-2

231-148-6

Arsen si compusi anorganici

C

 

0,01

-

0,100

-

89.

1912-24-9

217-617-8

Atrazină

 

 

1

-

2

-

90.

8052-42-4

232-490-9

Asfalt (fumuri)

 

 

5

-

-

-

91

26628-22-8

247-852-1

Azida de sodiu

 

P

0,1

-

0,3

-

92.

-

-

Azonaftol AS-SW

 

 

500

-

1000

-

93.

7440-39-3

231-149-1

Bariu (compusi solubili exprimati ca Ba)

 

 

0,5

-

-

-

94.

50-32-8

200028-5

3-4 benzpiren (benz(a)piren)

Fp

pC

 

-

-

-

-

95.

71-43-2

200-753-7

Benzen

C

P

3,25

1

-

-

96.

92-87-5

202-199-1

Benzidină

Fp

C

P

-

-

-

-

97.

-

-

Benzine (carburanti)

 

 

300

-

500

-

98.

93-89-0

202-284-3

Benzoat de etil

 

 

200

33

300

49

99.

-

-

Benzoxalonă

 

 

20

-

50

-

100.

7440-41-7

231-150-7

Beriliu si compusi (exprimati în Be)

pC

 

0,002

-

-

-

101.

-

-

Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5- trietanol-S-triazina)

 

 

-

-

3

-

102.

-

-

Biocid PR (hexahidro-1,3,5- tripropil -S-triazina)

 

 

-

-

1

-

103.

-

-

Biocid TH (hexahidro-1,3,5- trietil-S-triazina)

 

 

-

-

0,40

-

104.

124-38-9

204-696-9

Bioxid de carbon

 

 

9000

5000

-

-

105.

7446-09-5

231-195-2

Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroasă)

 

 

5

2

10

4

106.

10049-04-4

233-162-8

Bioxid de clor

 

 

0,10

0,04

0,30

0,11

107.

542-88-1

208-832-8

Bis-cloro-metil-eter

C

Fp

 

-

-

-

-

108.

2179-59-1

218-550-7

Bisulfura de alil-propil

 

 

10

1,7

20

3,4

109.

-

-

Borazon (bentazon;basagran;3-izopropil-(1 H)-benzo2,1,3, triadiazin-4-on-2,2 bioxid)

 

 

5

-

10

-

110.

-

-

Borazon sare de sodiu

 

 

1

-

2

-

111.

7726-95-6

231-778-1

Brom

 

 

0,7

0,1

-

-

112.

74-96-4

200-825-8

Bromură de etil

 

 

400

90

500

112

113.

74-83-9

200-813-2

Bromură de metil

 

P

20

5

30

7,5

114.

74-95-3

200-824-2

Bromură de metilen

 

 

10

1,4

50

7

115.

593-60-2

209-800-2

Bromură de vinil

pC

 

22

5

-

-

116.

106-99-0

203-450-8

Butadienă (1,3 divinil)

pC

 

22

10

-

-

117.

78-93-3

201-159-0

Butanona
 
 

600

200

900

300

118.

109-73-9

203-699-2

Butilamina

 

P

-

-

15

5

119.

111-76-2

203-905-0

Butii celosolv (butil-glicol; butoxi-2-etanol)

 

P

150

30

250

50

120.

-

-

Butilfosfati (di si tri)

 

 

2

-

5

-

121.

2426-08-6

219-376-4

N-butil-glicidil-eter(BGE)

 

 

100

19

200

38

122.

-

-

Butil-eter-3 propilen-glicol (flotarom DF)

 

 

-

-

22

-

123.

111-76-2

203-905-0

2-Butoxietanol P

 

 

98

20

246

50

124.

98-51-1

202-675-9

Butil-toluen-terfar

 

 

45

7,5

60

10

125.

7440-43-9

231-152-8

Cadmiu si compusi (exprimati în Cd)

pC

 

0,05

-

-

-

126.

76-22-2

200-945-0

Camfor

 

 

1

6

3

18

127.

-

-

Caragrad (terbumeton)

 

 

0,50

-

1

-

 

128.

105-58-8

203-311-1

Carbonat de dietil

 

 

700

145

1000

207

129.

497-19-8

207-838-8

Carbonat de sodiu

 

 

1

-

3

-

130.

-

-

Carbonetoxi-izocianat

 

 

-

-

50

-

131.

105-60-2

203-313-2

e -caproactama (pulbere, vapori)

 

 

10

-

40

-

132.

110-80-5

203-804-1

Celosdv(etil-glicol;etoxi-2-etand)

 

P

20

5

40

10

133.

463-51-4

207-336-9

Cetena

 

 

0,50

-

1,50

-

134.

106-51-4

203-405-2

Chinona

 

 

0,30

-

0,40

-

135.

-

-

Chinoxalin-2,6-diclor

 

 

50

-

100

-

136.

420-04-2

206-992-3

Cianamida

 

P

1

0,58

-

-

137.

-

-

Cianuri si cianogeni(exprimati în CN)

 

P

0,50

-

1

-

138.

110-82-7

203-806-2

Ciclohexan

 

 

700

200

-

-

139.

108-93-0

203-630-6

Ciclohexanol

 

P

100

25

200

50

140.

108-94-1

203-631-1

Ciclohexanonă

 

P

40,8

10

81,6

20

141.

-

-

Ciclohexanon-izo-oximă(caprolactamă)

 

 

5

-

10

-

142.

110-83-8

203-807-8

Ciclohexenă

 

 

700

208

1200

357

143.

106-87-6

203-437-7

Ciclohexen-dioxid-vinil

pC

P

57

10

-

-

144.

108-91-8

203-629-0

Ciclohexilamină

 

 

20

5

40

10

145.

542-92-7

208-835-4

Ciclopentadienă

 

 

100

35,5

200

75

146.

12079-65-1

235-142-4

Ciclopentadienil tricarbonil-mangan

 

 

0,10

-

0,30

-

147.

75-19-4

200-847-8

Ciclopropan

 

 

500

290

700

407

148.

7782-50-5

231-959-5

Clor

 

 

-

-

1,5

0,5

149.

532-27-4

208-531-1

Clor acetofenonă

 

 

-

-

0,30

0,05

150.

-

-

Cloral

 

 

2

-

3

-

151.

106-47-8

203-401-0

Clor-anilină(p)

 

P

2

-

5

-

152.

108-90-7

203-628-5

Clor-benzen (mono)

 

 

23

5

70

15

153.

74-97-5

200-826-3

Clor-brom metan

 

 

700

132

1000

189

154.

506-77-4

208-052-8

Clor cian

 

 

-

-

1

0,4

155.

57-74-9

C00-349-0

Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor-3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)

 

 

0,30

-

0,60

 

156.

75-45-6

200-871-9

Clorodifluorometan

 

 

1600

1000

-

-

157.

53469-21-9

-

Clordifenil(42% clor)

 

P

-

-

1

-

158.

11097-69-1

-

Clordifenil (54% clor)

 

P

-

-

0,50

-

159.

-

-

αclor-izobutiraldehidă

 

 

-

-

20

-

160.

-

-

Clor-metil-6-clorbenzoxazolonă

 

 

15

-

20

-

161.

-

-

Clor-naftalină (până la 3 Cl)

 

P

-

-

2

-

162.

-

-

Oor-naftalină (peste 3 Cl)

 

P

-

-

1

-

163.

100-00-5

202-809-6

Clor-nitrobenzen (p)

 

P

-

-

1

0,16

164.

600-25-9

209-990-0

Clor-(1)- nitropropan 1

 

 

50

10

75

15

165.

75-00-3

200-830-5

Cloroetan

 

 

268

100

-

-

166.

67-66-3

200-663-8

Cloroform (triclormetan)

pC

P

10

2

-

-

167.

-

-

Cloroformiat de metil si etil

 

 

-

-

4

-

168.

76-06-2

200-930-9

Cloropicrină

 

 

0,50

0,07

0,70

0,1

169.

126-99-8

204-8180

Cloropren(2-dor-butadienă 1,3)

 

P

30

8

50

14

170.

2039-87-4

218-026-8

Clorstiren (mono)

 

 

50

9

100

18

171.

95-49-8

202-424-3

Clor toluen (o,p)

 

 

150

30

250

50

172.

75-36-5

200-865-6

Clorură de acetil

 

 

2

0,6

5

1,6

173.

107-05-1

203-457-6

Clorură de alil