MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.276. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

1.373. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2006 pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunitătilor proiectelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

190. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare Runda nr. 51/2006

 

232. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă

 

414. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronicã

 

648. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăsămintele care circulă pe piată, a inspectorilor împuterniciti să execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimatie, a indicativului stampilei si a zonei de exercitare a acestei activităti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Finantelor Publice, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.276.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Nr.crt.

 

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Valoarea

de inventar

(RON)

Nr. de identificare

si codul

de clasificare

1.

Comuna Vălcani

judetul Timis,

Statul român, din administrarea

Ministerului Finantelor Publice

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

- Autoritatea Natională a Vămilor

Statul român, în administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Clădire

S = 154 m2

Teren S = 4.400 m2

0

164.02.00002

2.

Comuna Foeni I judetul Timis,

Idem

Idem

Clădire S = 130 m2

0

164.03.00003

3.

Comuna Foeni II judetul Timis,

Idem

Idem

Clădire S = 130 m2

0

164.03.00004

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile

Tehnice

ale imobilului

Valoarea

de inventar

(RON)

Nr. de identificare

si codul de clasificare

Satul Lunga nr. 185,

comuna Comlosu Mare,

judetul Timis

Ministerul Finantelor Publice

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

- Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Clădire S = 105 m2

Teren S = 1.604 m2

1.479

MF.147.198

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2006 pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunitătilor proiectelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Literele f) si g) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 247/2006 pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunitătilor proiectelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„f) domnul Nicolae Flaviu Lazin, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) domnul Emanoil Negut, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre.

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.373.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare Runda nr. 51/2006

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.RJR.M.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.M., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere'detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în caziil ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, lipsa oircărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, ale programului de explorare si proiectului de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

Nr. 190.

ANEXĂ*)

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 51/2006 pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

NR. CRT.

 

PERIMETRU

 

COORDONATE

 

SUPRAFATA

 

PERIMETRUL

 

SUBSTANTA

 

X

Y

1

Gavojdia-Ciresu

(zona A)

 

465.250

464.850

464.250

464.240

464.460

464.520

464.475

464.600

464.800

465.000

465.220

267.520

267.940

268.180

267.940

267.760

267.450

267.220

267.100

267.400

267.490

267.460

Total: 1,143

Zona A:0,452

Timis

Nisip si pietris

 (zona B)

464.380

464.340

464.360

464.230

464.000

463.450

464.000

267.000

267.310

267.590

267.790

267.840

267.160

266.600

 Zona B:0.691

 Timis

 Nisip si pietris

2

JenaV

460.100

460.000

459.700

459.400

458.700

458.880

459.200

459.400

272.360

273.000

274.000

274.800

274.850

274.140

273.800

273.350

1,223

Timis

Nisip si pietris

3

Ciresu

465.000

465.900

465.700

464.320

463.750

463.500

463.650

266.450

266.800

267.800

269.330

268.550

268.370

267.830

2,179

Timis

Nisip si pietris

464.250

464.850

465.250

465.450

465.000

268.180

267.940

267.520

267.000

266.550

 

4

Criciova-Râul Timis

462.820

463.080

462.500

461.420

461.720

461.720

461.820

462.000

462.200

462.600

269.180

269.620

271.380

270.700

270.400

270.050

269.840

269.900

269.780

269.680

1,698

Timis

Nisip si pietris

5

Milova Terasă

515.270
515.500
514.780
514.870
514.900

253.600
254.200
254.100
253.950
253.660

0,272

Arad

Nisip si pietris

6

Zăvolu-Văcăreasca

351-110
351.855
351.063
351.232
351.235
350.893
349.538
349.758
349.892
349.864
349.249
349.677
349.810
350.354

532.666
533.433
533.910
534.522
535.062
535.598
535.278
534.743
534.535
534.195
533.783
532.867
533.252
533.442

3,992

Dâmbovita

Nisip si pietris

7

Mânăstirea

348.821
348.981
348.721
349.023
348.685

348.589
347.765
347.200
348.137
348.931
349.227

532.828
533.026
533.748
534.275
534.628

535.080
534.900
534.500
532.966
532.024
532.236

2,857

Dâmbovita

Nisip si pietris

8

Câmpul Bocioc - Giris

627.066
625.864
624.857
626.512

252.598
254.157
253.775
252.044

1.952

Bihor

Nisip si pietris

9

Santăul Mic - Sura

631.330
630.430
629.780
630.510

260.290
261.260
260.650
259.990

0,970

Bihor

Nisip si pietris

10

Orlat - Cristian

476.487
476.099
475.904
475.691
475.792
475.682
475.750
475.650
474.225
475.518
475.473
475.689
475.723
475.790
475.840
475.984
476.135
476.015
476.402
476.430
476.352

424.101
424.389
424.343
424.369
424.140
423.699
423.500
423.050
420.192
421.057
421.146
421.343
421.475
421.480
421.556
421.897
422.122
422.280
422.782
423.116
423.317

3,751

Sibiu

Nisip si pietris

11

Bors - Santău

631.601
630.985
630.477
630.685

258.634
259.247
259.134
258.388

0,558

Bihor

Nisip si pietris

 

12

Orlat-Vaieruga

474.449
474.652
473.244
475.625
475.862
474.596

419.739
420.297
420.798
420.680
420.505
419.572

0,752

Sibiu

Nisip si pietris

13

Udenl-Zăvoi

370.000
370.250
370.250
368.500
367.700
367.900
369.350

497.000
497.000
498.000
501.400
501.400
500.200
498.900

3,170

Arges

Nisip si pietris

14

Petelea

(Zona A)

474449
474652
475244
475500
474513
X

419739
420297
420789
420719
419666
Y

Total: 0,610

Zona A;0,347

Sibiu

Nisip si pietris

(Zona B)

474549
475625
475862
474596
474449
474652
475244
475500

419626
420680
420505
419573
419739
420297
420789
420719

Zona B:0,274

15

Bocsa Română

439.075
439.400
438.000
437.100

240.200
241.175
241.800
240.925

1,974

Caras Severin

Granodiorit

16

Cema - Bujorul Bulgăresc

405.886
405.875
405.690
405.573
405.557
405.517
405.419
405.187

405.107
405.137
405.266
405.272
405.260
405.444
405.690
405.841
405.821

755.156
755.032
754.746
754.731
754.641
754.699
754.714
755.181

755.245
755.320
755.325
755.359
755.593
755.630
755.561
755.453
755.277

0,481

Tulcea

Granit

 

17

Măgura - Dobresti

602.675
603.820
602.000
600.925

292.000
293.000
295.625
294.575

4,716

Bihor

Calcar

18

Valea Sesului

646.995
646.996
646.100
646.100

379.630
380.280
380.560
378.700

1,124

Sălaj

Calcar ornamental

19

Halda Petrila

 

 

 

Observatie:

Limită în adâncime - cotă max. + 680 m.

438.245
439.029
438.814
438.510
438.225
438.145

373.628
373.967
374.257
374.342
374.027
373.623

0,350

Hunedoara

Produs rezidual minier

20

Lupoita Sud

374.180
374.260
374.580
374.580
374.432
374.310
374.328

338.147
338.100
338.211
338.721
338.730
338.449
338.329

0,148

Gorj

Lignit

21

Valea Iul Ivan

371.200
371.400
371.000
370.965
370.725

344.000
345.075
344.820
345.250
344.500

0,399

Gorj

Lignit

22

Ocna Sugatag

697.800
698.900
698.800
698.400
697.800

419.700
419.800
420.250
420.250
419.950

0,436

Maramures

Apă minerală terapeutică

23

Sânmihaiu German

476.000
476.000
475.000
475.000

191.250
192.250
192.250
191.250

1,000

Timis

Apă geotermală

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 80.191 din 19 septembrie 2006, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisa, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 23/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a Listei cuprinzând ingredientele a căror utilizare este interzisă în nutreturile combinate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002, ce transpune Decizia Comisiei 91/516/CEE.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2004/217/CE care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 5 martie 2004, p. 31.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 232.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARÃ VETERINARĂ

care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară trebuie să se aplice fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003.

Art. 2. - Circulatia sau folosirea în scopuri de nutritie animală a materialelor cuprinse în anexa la prezenta normă sanitară veterinară este interzisă.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă

 

Este interzisă circulatia sau folosirea în scopuri de nutritie animală a următoarelor materiale:

1. fecale, urină, precum si continut separat de tractus digestiv care rezultă din golirea sau îndepărtarea acestuia, indiferent de forma de tratare sau amestecare aplicată;

2. piele neprelucrată tratată cu substante de tăbăcire, inclusiv deseurile acesteia;

3. seminte si alte materiale de propagare a plantelor, care, după recoltare, au fost supuse unui tratament specific cu produse pentru protectia plantelor utilizate în scopul destinatiei acestora (propagare) si orice subprodus derivat;

4. lemn, inclusiv rumegusul sau alte materiale care provin din lemn, care au fost tratate cu conservanti pentru lemn, astfel cum este definit în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 si 852 bis din 21 septembrie 2005;

5. toate deseurile obtinute din ape reziduale urbane, domestice si industriale, astfel cum este definit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, procese de tratare, indiferent de orice procesare ulterioară aplicată acestor ape reziduale si indiferent, de asemenea, de originea apelor reziduale;

6. deseu urban solid, cum ar fi deseurile menajere;

7. ambalaje si părti de ambalaje provenind din folosirea produselor din industria agroalimentară.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere În documentele în formă electronică

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Autoritătile, institutiile publice si notarii publici au obligatia de a folosi setul de caractere al limbii române astfel cum este el definit în Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic (DOOM) al limbii române editat de Academia Română.

(2) Autoritătile, institutiile publice si notarii publici au obligatia de a folosi semnele de punctuatie si semnele de ortografie asa cum sunt ele definite în îndreptarul ortografic, ortoepic si de punctuatie (IOOP) editat de Academia Română.

(3) Se vor folosi întotdeauna editiile actualizate ale DOOM si IOOP editate de Academia Română.

Art. 2. - (1) Pentru codurile numerice ale caracterelor grafice individuale din cadrul setului de caractere grafice românesti se recomandă a se folosi specificatiile cuprinse în standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizată a acestuia sau standardul care îl înlocuieste.

(2) Asocierea caracterelor grafice prevăzute la art. 1 cu codurile numerice ale specificatiilor recomandate la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procesarea si/sau transportul informatiei care foloseste setul de caractere grafice românesti se fac folosindu-se un algoritm de codare a caracterelor grafice, care, în functie de natura aplicatiei, poate fi după cum urmează:

a) acolo unde sistemul electronic de procesare si/sau de transport al informatiei permite folosirea algoritmilor de codare a caracterelor de tip octet multiplu, aceasta se recomandă să se facă fie prin folosirea directă a codurilor numerice în conformitate cu standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieste (de exemplu, codarea de tip UCS-2), fie prin formatele de transformare asociate acestuia (de exemplu, codarea de tip UTF-8, UTF-16), cu obligativitatea folosirii caracterelor grafice apartinând setului de caractere grafice românesti prevăzut la art. 1;

b) acolo unde sistemul electronic de procesare si/sau de transport al informatiei impune folosirea algoritmului de codare a caracterelor pe un singur octet, aceasta se recomandă să se facă prin folosirea directă a codurilor numerice în conformitate cu standardul ISO/IEC 8859-16:2001 (Latin 10) sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieste.

Art. 4. - Pentru scrierea si procesarea documentelor în formă electronică în limba română se recomandă a se folosi tastatura românească în conformitate cu aranjamentul 1 de caractere din standardul SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieste.

Art. 5. - Sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 trebuie să permită generarea caracterelor grafice apartinând setului de caractere românesti prevăzut la art. 1.

Art. 6. - Se recomandă ca sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 să permită generarea totalitătii caracterelor grafice prevăzute în specificatiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieste.

Art. 7. - Sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 trebuie să permită generarea caracterelor grafice apartinând seturilor de caractere ale limbilor minoritătilor nationale cu reprezentare parlamentară, aplicabil pentru limbile care folosesc alfabetul latin, pentru scrierea ocazională a unor nume de persoane, străzi sau localităti în limbile acestor minorităti.

Art. 8. - Pentru generarea de la tastatura prevăzută la art. 4 a caracterelor grafice apartinând seturilor de caractere ale limbilor minoritătilor nationale prevăzute la art. 7, se recomandă folosirea combinatiilor specifice de taste prevăzute în specificatiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieste.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

Nr. 414.

 

ASOCIEREA

caracterelor grafice prevăzute la art. 1 din ordin cu codurile numerice ale specificatiilor recomandate la alin. (1) al art. (2) din ordin (ordonare crescătoare după codul UCS)

 

Simbol

Descriere caracter

Cod UCS

 

spatiu

0020

!

semnul exclamării

0021

ghilimele (formă neutră)

0022

apostrof (formă neutră)

0027

(

paranteză stângă

0028

)

paranteză dreaptă

0029

,

virgulă

002C

-

cratima-semnul minus

002D

.

punctul

002E

:

două puncte

003A

;

punct si virgulă

003B

?

semnul întrebării

003F

A

litera latină mare A

0041

B

litera latină mare B

0042

C

litera latină mare C

0043

D

litera latină mare D

0044

E

litera latină mare E

0045

F

litera latină mare F

0046

G

litera latină mare G

0047

H

litera latină mare H

0048

I

litera latină mare I

0049

J

litera latină mare J

004A

K

litera latină mare K

004B

L

litera latină mare L

004C

M

litera latină mare M

004D

N

litera latină mare N

004E

O

litera latină mare 0

004F

P

litera latină mare P

0050

Q

litera latină mare Q

0051

R

litera latină mare R

0052

S

litera latină mare S

0053

T

litera latină mare T

0054

U

litera latină mare U

0055

V

litera latină mare V

0056

W

litera latină mare W

0057

X

litera latină mare X

0058

Y

litera latină mare Y

0059

 

Z

litera latină mare Z

005A

[

paranteză pătrată stânga

005B

]

paranteză pătrată dreapta

005D

a

litera latină mică a

0061

b

litera latină mică b

0062

c

litera latină mică c

0063

d

litera latină mică d

0064

e

litera latină mică e

0065

f

litera latină mică f

0066

g

litera latină mică g

0067

h

litera latină mică h

0068

i

litera latină mică i

0069

j

litera latină mică j

006A

k

litera latină mică k

006B

l

litera latină mică 1

006C

m

litera latină mică m

006D

n

litera latină mică n

006E

o

litera latină mică o

006F

p

litera latină mică p

0070

q

litera latină mică q

0071

r

litera latină mică r

0072

s

litera latină mică s

0073

t

litera latină mică t

0074

u

litera latină mică u

0075

V

litera latină mică v

0076

w

litera latină mică w

0077

x

litera latină mică x

0078

y

litera latină mică y

0079

z

litera latină mică z

007A

«

ghilimele ascutite stânga

00AB

»

ghilimele ascutite dreapta

0OBB

Â

litera latină mare Â

00C2

Î

litera latină mare Î

00CE

â

litera latină mică â

0OE2

î

litera latină mică î

00EE

Ã

litera latină mare Ă

0102

ă

litera latină mică ă

0103

Ş

litera latină mare Ş

0218

ş

litera latină mică ş

0219

Ţ

litera latină mare Ţ

021A

ţ

litera latină mică ţ

021B

linia de dialog si/sau pauză (En-Dash)

2013

ghilimele dreapta sus (dublu 9 sus)

201D

ghilimele stânga jos (dublu 9 jos)

201E

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăsămintele care circulă pe piată, a inspectorilor împuterniciti să execute controlul,

privind aprobarea modelului de legitimatie, a indicativului stampilei si a zonei de exercitare a acestei activităti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.295/2006 al Directiei generale consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare, îmbunătătiri funciare si conservarea solului si al Directiei generale de inspectii,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a îngrăsămintelor chimice din productia internă si din import, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. I, pct. 79 si 85 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 2.003/2003 privind îngrăsămintele si ale Legii de ratificare a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană nr. 157/2005,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează în vederea executării de analize pentru îngrăsăminte care circulă pe piată laboratorul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti.

Art. 2. - (1) Se autorizează inspectorii prevăzuti în anexa nr. 1 să execute controlul îngrăsămintelor care circulă pe piată, prin prelevarea probelor din depozitele fabricantilor, importatorilor si comerciantilor, si să aplice sanctiunile, conform legislatiei în vigoare, pentru neregulile constatate.

(2) În vederea prevenirii circulatiei pe piată a unor îngrăsăminte neconforme privind calitatea, modul de ambalare si etichetare, se efectuează controale oficiale, în depozitele fabricantilor, importatorilor si comerciantilor, de către inspectorii prevăzuti la alin. (1).

Art. 3. - (1) Inspectorii autorizati pentru această activitate sunt functionari publici în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si sunt coordonati tehnic de Directia generală de inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Inspectorii autorizati verifică permanent respectarea legislatiei în vigoare privind conformitatea îngrăsămintelor, fiind autorizati să preleveze probe de îngrăsăminte din depozitele fabricantilor, importatorilor si comerciantilor, în vederea efectuării analizelor.

Art. 4. - (1) Costurile aferente analizelor chimice ale îngrăsămintelor se suportă de fabricanti, importatori si comercianti, după caz.

(2) Nivelul tarifelor privind analizele chimice ale îngrăsămintelor se stabileste de către laboratorul autorizat prin prezentul ordin, pe baza justificării elementelor de costuri specifice fiecărei determinări, cu avizul secretarului de stat coordonator al domeniului de inspectii în agricultură.

Art. 5. - (1) Inspectorii verifică si sesizările utilizatorilor de îngrăsăminte, în situatia în care acestia reclamă eventuale neconformităti.

(2) Costurile aferente analizelor îngrăsămintelor, efectuate ca urmare a acestor sesizări, se suportă de persoana fizică sau juridică ce a făcut sesizarea.

Art. 6. - Inspectorii desemnati prin acest ordin vor fi dotati cu stampile si legitimatii, pentru desfăsurarea activitătii de control la îngrăsăminte.

Art. 7. - Se aprobă modelele de stampilă si de legitimatie ale inspectorilor autorizati, prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 648.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

privind inspectorii desemnati să efectueze controlul pentru respectarea legislatiei în domeniul îngrăsămintelor si prelevarea de probe de îngrăsăminte, în vederea analizării compozitiei acestora,

precum si zonele de exercitare a controlului

 

Nr. Crt

Numele si prenumele

Indicativul stampilei

Judetul în care se exercită activitatea

1.

loan Mihacea

01

ALBA

2.

Eugen llca

02

ARAD

3.

Gheorghe Mihai

03

ARGES

4.

Neculai Asandei

04

BACĂU

5.

Nicolae Hodisan

05

BIHOR

6.

Viorel Toma

06

BISTRITA NASÃUD

7.

Constantin Botoseneanu

07

BOTOSANI

8.

Mircea Boitor

08

BRASOV

9.

Cecilia Filoti

09

BRĂILA

10.

Stefan Ghită

10

BUZĂU

11.

Măria Huza

11

CARAS SEVERIN

12.

Constantin Angelescu

12

CĂLĂRASI

13.

Lucretia Anca

13

CLUJ

14.

Camelia Marcu

14

CONSTANTA

15.

Arpad Hejja

15

COVASNA

16.

Stelian Pârcalabu

16

DÂMBOVITA

17.

Iulian Vatau

17

DOLJ

18.

Dragos Mihail Achim

18

GALATI

19.

Stefan Gheondea

19

GIURGIU

20.

Constantin Brândusescu

20

GORJ

21.

Stefan Orban

21

HARGHITA

22.

Claudiu Grama

22

HUNEDOARA

23.

Constanta Bucur Diamandi

23

IALOMITA

24.

Gheorghe Roman

24

IASI

25.

loan Chioran

25

MARAMURES

26.

Gheorghe Citu

26

MEHEDINTI

27.

Măria MAN

27

MURES

28.

Gheorghe Atanasoaei

28

NEAMT

29.

George Alexandru Mihail Popescu

29

OLT

30.

Aurelia Nedelea

30

PRAHOVA

31.

Grigore Pop

31

SATU MARE

32.

Gavrilă Sas

32

SĂLAJ

33.

Stelian lliu

33

SIBIU

34.

Conrad- Mircea Andries

34

SUCEAVA

35.

George Martac

35

TELEORMAN

36.

Constantin Patruica- Bardas

36

TIMIS

37.

Gheorghe Raureanu

37

TULCEA

38.

Stan Constantin

38

VASLUI

39.

Mihail Marinescu

39

VÂLCEA

40.

Relu Stoica

40

VRANCEA

41.

Roman Ninel Baicu

41

ILFOV

42.

Ion Dumitru

42

BUCURESTI

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL DE STAMPILĂ

pentru inspectorii autorizati să efectueze controlul pentru respectarea legislatiei în domeniul îngrăsămintelor si prelevarea de probe de îngrăsăminte, în vederea analizării compozitiei acestora

 

ANEXA Nr. 3

 

MODEL DE LEGITIMATIE

pentru inspectorii autorizati să efectueze controlul pentru respectarea legislatiei în domeniul îngrăsămintelor si prelevarea de probe de îngrăsăminte, în vederea analizării compozitiei acestora

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII

RURALE

Inspectia de stat pentru controlul îngrăsămintelor

 

 

Posesorul prezentei legitimatii este autorizat sa controleze aplicarea si respectarea legislatiei în domeniul îngrăsămintelor, să preleveze probe de îngrăsăminte în vederea analizării compozitiei acestora, să constate si să aplice sanctiunile prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legitimatie de control

   Nr. .........

 

 

Numele .....................................................

Prenumele .................................................

Legitimat cu B.I.(C.L) seria......., nr............

având functia de ................

Indicativul stampilei

 

 

Ministru,

 

 

 

Data emiterii.....................

 

VIZAT 2007

 

VIZAT 2008

 

VIZAT 2009

 

 

 

 

 

VIZAT 2010