MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.313. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

486. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Listei calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locui de muncă

 

1.727. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

300. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Anvelopele de prim montaj sunt reglementate prin prezenta hotărâre, ele nefăcând obiectul Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.”

2. La articolul 2, după litera t) se introduc trei noi litere, literele t)-v), cu următorul cuprins:

“t) acord voluntar - acordul încheiat între autoritătile publice competente si structurile asociative în domeniu, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze conditiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;

u) anvelope de prim montaj - anvelopele cu care se echipează rotile vehiculului, inclusiv roata de rezervă, în cadrul procesului de fabricatie a vehiculului respectiv;

v) echipamente si instalatii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instalatii existente pe piată, care previn si înlătură poluarea apelor de suprafată si subterane cu produse petroliere sau alti posibili poluatori.”

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) un punct de colectare în fiecare oras cu peste 100.000 de locuitori, în cazul în care volumele de vehicule scoase din uz predate depăsesc capacitatea de preluare a punctului de colectare prevăzut la lit. a);”.

5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Predarea vehiculului scos din uz la punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nicio cheltuială a detinătorului care îl predă.”

6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) În cazul în care operatorii economici desfăsoară numai activităti de colectare, acestia vor preda vehiculele scoase din uz, complete, operatorilor economici care desfăsoară activităti de dezmembrare si/sau valorificare.

(2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esentiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, sasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului, după caz, acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care se va atasa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

(3) O copie de pe certificatul de distrugere, însotit de nota prevăzută la alin. (2), va fi transmisă către operatorii economici autorizati pentru dezmembrarea si/sau valorificarea vehiculelor scoase din uz.”

7. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) În cazul operatorilor economici care desfăsoară activitatea de depoluare cu instalatii mobile, acest lucru este specificat în mod explicit în autorizatia de mediu.”

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 operatorii economici sunt obligati să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

a) reutilizarea si valorificarea a cel putin 75% din masa medie pe vehicul si an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

b) reutilizarea si valorificarea a cel putin 85% din masa medie pe vehicul si an, pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980;

c) reutilizarea si reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul si an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

d) reutilizarea si reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul si an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 operatorii economici sunt obligati să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

a) reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa medie pe vehicul si an, pentru toate vehiculele scoase din uz;

b) reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din masa medie pe vehicul si an, pentru toate vehiculele scoase din uz.”

9. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) si (2) se pot realiza în următoarele moduri:

a) individual de către producători, în instalatii proprii sau în instalatii autorizate ale altor operatori economici cu care producătorii au contract;

b) prin transferarea acestei responsabilităti către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.”

10. După alineatul (6) al articolului 15 se introduc patru noi alineate, alineatele (61)-(64), cu următorul cuprins:

“(61) La completarea rubricilor prevăzute la nr. crt. 1 -4 din anexa nr. 2 se pot folosi estimări asupra procentajului mediu al reutilizării, reciclării si valorificării metalelor din vehiculele scoase din uz, denumite în continuare estimarea continutului de metal. Această estimare este sustinută de explicatii detaliate privind procentajul de metal continut si de estimarea procentajului de metal reutilizat, valorificat si reciclat.

(62) În datele utilizate pentru estimarea continutului de metal se va tine cont de:

a) piata natională de vehicule actuală;

b) vehiculele scoase din uz pe teritoriul României;

c) materialele si componentele provenite de la vehiculele cuprinse în această estimare, pentru a evita dubla contorizare.

(63) Rubricile prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 sunt completate de către operatorii economici pe durata unui an, începând cu datele pe 2006, si sunt transmise către autoritătile teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor alin. (6). Datele sunt centralizate la Agentia Natională pentru Protectia Mediului si sunt trimise, în termen de 30 de zile, la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(64) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor transmite datele prevăzute la alin. (63) Comisiei Europene, în maximum 18 luni de la sfârsitul anului pentru care se face raportarea.”

11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România si ale căror materiale si componente au fost exportate către alt stat membru sau altă tară tertă pentru tratare ulterioară, acea tratare va fi atribuită României, în scopul calculării obiectivelor, dacă există dovada că reciclarea si/sau valorificarea au avut loc în conditii echivalente cu cele prevăzute de legislatia comunitară în domeniu.

(2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru sau altă tară tertă a emis un certificat de distrugere si care sunt importate în România pentru reciclare si/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) si (2) si nu vor fi raportate ca reciclate sau valorificate în România.

(3) În cazul exportului vehiculelor scoase din uz si/sau materialelor si componentelor acestora spre tări terte, operatorii economici care desfăsoară activităti de dezmembrare si/sau valorificare a vehiculelor scoase din uz vor întocmi, pentru fiecare export, câte un dosar care să contină contractul de export si declaratia pe propria răspundere a operatorului economic autorizat pentru dezmembrare si/sau valorificare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, în sensul că acele materiale si componente care au fost exportate sunt reciclate sau valorificate de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul. Dosarul va fi prezentat, la cerere, autoritătilor responsabile de control.”

12. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Vehiculele speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 si 15.”

13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161 cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) Operatorii economici pot realiza obligatiile prevăzute la art. 3, 5-7 si 9 si pot aplica prevederile art. 10 individual sau prin acorduri voluntare încheiate cu autoritătile publice competente.

(2) Acordurile voluntare respectă următoarele cerinte:

a) acordurile sunt executorii;

b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele limită respective;

c) acordurile sunt publicate pe site-ul autoritătii publice competente.

(3) Rezultatele obtinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autoritătilor competente si Comisiei Europene si sunt puse la dispozitie publicului, în conformitate cu conditiile stabilite în acestea.

(4) Autoritătile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe baza acordurilor.

(5) În cazul nerespectării acordurilor voluntare, operatorilor economici li se vor aplica sanctiunile prevăzute la art. 17, pentru nerealizarea obligatiei respective.”

14. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 6, 111 si 161, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;”.

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 4, 5, 10, 12, art. 15 alin. (64) si (7), art. 151 si a art. 161 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum si a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.”

16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

17. La anexa nr. 1, litera g) a punctului 1 va avea următorul cuprins:

“g) este obligatorie detinerea de echipamente si instalatii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;”.

18. La anexa nr. 1, litera g) a punctului 2 va avea următorul cuprins:

“g) este obligatorie detinerea de echipamente si instalatii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;”.

19. La anexa nr. 1, după litera k) a punctului 2 se introduce o nouă literă, litera k1, cu următorul cuprins:

“k1) operatorii economici autorizati pot îndeplini cerintele legate de pretratarea si tratarea vehiculelor scoase din uz si prin utilizarea de instalatii de depoluare mobile, cu respectarea dispozitiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) din prezenta anexă;”.

20. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

21. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4, având continutul prevăzut în anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Metodologia pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 88/110/2005 privind materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 29 martie 2005.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune:

- art. 10 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, p. 0034-0043;

- Decizia Comisiei 2002/525/CE, care modifică si completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 170 din 29 iunie 2002, p. 81-84, modificată si completată prin Decizia Comisiei 2005/438/CE, care modifică si completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 152 din 15 iunie 2005, p. 19, modificată si completată prin Decizia Comisiei 2005/673/CE, care modifică si completează anexa li a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 254 din 30 septembrie 2005, p. 69-72;

- Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabileste reguli detaliate cu privire la monitorizarea tintelor de reutilizare/valorificare si reutilizare/reciclare prevăzute în

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 094 din 13 aprilie 2005, p. 30-33.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasernnsază:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul economiei si comertului,

Cosmin Mihai Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006. Nr. 1.313.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 1a Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)

 

MONITORIZAREA

obiectivelor de reutilizare si valorificare, respectiv reutilizare si reciclare a vehiculelor scoase din uz

 

1. Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)

 

Materiale de la depoluare si dezmembrare (**)

Reutilizare

(A)

Reciclare

(B1)

Valorificare

energetică

(C1)

Valorificare totală

(D1 = B1+C1)

Eliminare

E1

Baterii

 

 

 

 

 

Lichide (excluzând combustibilul)

 

 

 

 

 

Filtre de ulei

 

 

 

 

 

Alte materiaie de la depoluare (excluzând combustibilul)

 

 

 

 

 

Catalizatori

 

 

 

 

 

Componente metalice

 

 

 

 

 

Anvelope

 

 

 

 

 

Componente mari de plastic

 

 

 

 

 

Sticlă

 

 

 

 

 

Alte materiale provenite de la dezmembrare

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

 

2. Materiale provenite de la tocarea/măruntirea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)

 

Materiale de la tocare /măruntire(**)

Reciclare

(B2)

Valorificare

energetică

(C2)

Valorificare totală

(D2 = B2 + C2)

Eliminare

E2

Materiale feroase (otel)

 

 

 

 

Materiale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, plumb, etc)

 

 

 

 

Fractie usoară rezultată în urma tocării/mãruntirii

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (în tone pe an)

 

Masa totală a vehiculelor care sunt exportate pentru fiecare tară1

(**)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost reciclate (FI)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost valorificate energetic (F2)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost eliminate (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Monitorizarea cantitătii totale de materiale reutilizate, reciclate, valorificate (în tone pe an)

 

Reutilizare

(A)

Total reciclare

(B1+B2+FI)

Total valorificare

(D1+D2+F2)

Total reutilizare si reciclare (X1=A+BI+B2+F1)

Total reutilizare si  valorificare (X2=A+D1+D2+F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (numărul total de vehicule scoase din uz) =

%

%

Wl (masa totală a vehiculele = .....

X1/W1

X2/W1

 

1) Se va preciza separat, pe tări, masa vehiculelor exportate pentru reciclare, valorificare si eliminare.

**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

 

NOTĂ:

1. Operatorii economici care utilizează estimări asupra continutului de metal trebuie să le folosească pentru a completa rubricile din formularul 2 care se referă la metale, conform modelului.

2. Operatorii economici care nu utilizează estimări asupra continutului de metal calculează reutilizarea (A) pe baza metodei de scădere: masa individuală a vehiculului (Wi) minus masa vehiculului depoluat si dezmembrat (Wb), minus masa materialelor depoluate si dezmembrate trimise pentru valorificare, reciclare sau eliminare. Operatorii economici care folosesc estimări asupra continutului de metal determină A, exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de operatorii economici care dezmembrează si/sau valorifică vehiculele scoase din uz.

Cantitatea reciclată/valorificată/eliminată este determinată pe baza datelor furnizate de operatorii economici care colectează sau reciclează/valorifică ori pe baza cantitătilor notate în registrul de operare al operatorilor economici care recicleazăA/alorifică sau elimină materialele si componentele provenite de la vehicule scoase din uz.

Masa individuală a vehiculului este definită ca masa medie la gol a vehiculului.

Masa vehiculului depoluat si dezmembrat (Wb) este determinată pe baza informatiilor furnizate de operatorii economici care colectează si tratează vehiculul scos din uz.

3. Masa totală a vehiculelor (W1) este calculată ca suma maselor individuale ale vehiculelor (Wi).

Numărul total al vehiculelor scoase din uz (W) este calculat pe baza numărului de vehicule scoase din uz din România pentru care s-a emis un certificat de distrugere de către operatorii economici autorizati pentru activitatea de tratare.

4. Fluxul de vehicule scoase din uz procesate în instalatia de tocare/măruntire este calculat pe baza numărului de campanii de tocare/măruntire în corelatie cu cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalatia de tocare/ măruntire.

Cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalatia de tocare/măruntire este calculată pe baza notelor de cântar, a chitantelor de primire sau altor forme de înregistrare. România trebuie să raporteze Comisiei numărul de campanii de tocare/măruntire executate pe teritoriul ei. Reciclarea/valorificarea reală, din productia calculată, exclusiv metalele, trebuie justificată pe baza declaratiilor operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori, a notelor de cântar, a înregistrărilor de eliminare sau a altor forme de înregistrare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)

 

LISTA

materialelor si componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

Nr. crt.

Materiale si componente

Scopul si data expirării exceptării

Se etichetează sau se identifică în conformitatc cu art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004

Plumb în aliaje

 

1.

Otel pentru prelucrări mecanice si otel galvanizat cu

continut ( de plumb de până la 0.35% în greutate

 

 

 

2.

 

a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu continut de

 plumb de până la 1,5 % în greutate

l iulie 2008

 

 

b) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu continut de

 plumb de până la 0,4 % în greutate

 

 

 

3.

Aliaj de cupru cu un continut de plumb de până la 4% în greutate

 

 

4.

Bucse si carcase de lagăre din aliaj plumb/bronz

1 iulie 2008

 

Plumb si compusi ai plumbului în componente

 

5.

Baterii

 

X

6.

Amortizoare de vibratii

 

X

7.

a) Agenti de vulcanizare si stabilizatori pentru elastomeri folositi în aplicatii din tehnologia fluidelor si a trenurilor de rulare cu continut de plumb de pana la 0,5% în greutate

l iulie 2008

 

 

b) Agenti de legătură pentru elastomeri în aplicatii ale trenurilor de rulare cu continut de plumb de până la 0,5% în greutate

 

 

8.

Conectori ai circuitelor electrice si alte aplicatii electrice

 

X(1)

9.

Cupru din garniturile de frână cu continut de plumb mai mare de 0,4 % în greutate

l iulie 2007

X

10.

Scaune de supapă

Tipurile de motoare realizate înainte de 1 iulie 2003: 1 iulie 2007

 

11.

Componentele electrice care contin plumb, inserate într-o matrice din sticlă sau ceramică, cu exceptia sticlei pentru baloanele becurilor si a izolatorilor ceramici ai bujiilor

 

X (2)(pentru componenre ale motoarelor altele decât cele piezo)

12.

Initiatori pirotehnici

Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2006 initiatorii pirotehnici destinati întretinerii acestor vehicule

 

Crom hexavalent

13.

a) Acoperiri anticorozive

1 iulie 2007

 

b) Acoperiri anticorozive ale suruburilor si piulitelor de asamblare pentru sasiuri

1 iulie 2008

 

14.

Răcitoare cu absorbtie în rulote

 

X

Mercur

15.

Lămpi cu descărcare si panouri de afisare

 

X

Cadmiu

16.

Pasta pentru plăcile de acumulator

31 decembrie 2006

 

17.

Baterii pentru vehiculele electrice

După 31 decembrie 2008. jntroducerea pe piată a bateriilor NiCd va fi permisă numai ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piată înainte de această dată.

X

18.

Componente optice în matrice de sticlă folosite pentru Sistemul de Asistentă a Soferului

1 iulie 2007

 

 

(1) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 11, se depăseste pragul mediu de 60 grame pe vehicul.

Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de productie nu vor fi luate în considerare.

(2) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 8, se depăseste pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de productie nu vor fi luate în considerare

 

NOTĂ:

1. Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent si mercur în concentratie maximă de 0,1% în greutate si cadmiu în concentratie maximă de 0,01% în greutate.

2. Se admite reutilizarea nelimitată a părtilor de vehicule care erau pe piată la data expirării unei exceptii, întrucât acestea nu sunt sub incidenta art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.

3. Piesele de schimb puse pe piată după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piată după 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.*)

*) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice si garniturilor de frână, deoarece aceste componente sunt reglementate prin prevederi specifice.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)

DECLARATIE

 

Subsemnatul ................................................................., domiciliat în ......................................................., în calitate de (exportator) ................................................................. sau (reprezentant, împuternicit) ................................., al exportatorului ................................................, cu sediul în ......................................., înmatriculat la oficiul registrului comertului de pe lângă Tribunalul ......................................, sub nr.................., declar pe propria răspundere că vehiculele scoase din uz si/sau materialele si componentele provenite de la acestea .......................................................................... (denumirea, codul tarifar) sunt exportate în vederea reciclării sau valorificării de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura

.................

Stampila

 

            Orice informatie sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu realitatea se consideră fals si se pedepseste conform Codului penal.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Listei calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă În anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

            În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă si ale art. 49 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Art. 2. - Lista calificărilor sau competentelor prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Silviu Bian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 486.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

NR. CRT

MESERIE/OCUPATIE

COD C.O.R/COD NOMENCLATOR CALIFICĂRI

1

Acoperitor metale

822316

2

Agent hidrotehnic

712915

3

Agent pază

5169.1.1

4

Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan

713407

5

Asfaltator

712904

6

Betonist

712301

7

Bijutier

7313.2.1

8

Brutar

7412.1.1

9

Bucătar

5122.2.1

10

Ceaprăzar-sepcar

7433.1.1

11

Ceasornicar

7311.2.1

12

Ciontolitor transator carne

741102

13

Cioplitor montator piatră marmură

711302

14

Cizmar

7442.2.2

15

Coafor

5141.2.2

16

Cofetar

7412.1.2

17

Cofetar, patiser

7412.2.1

18

Cojocar-blănar

7434.2.2

19

Comerciant-vânzator mărfuri alimentare

5220.2.1

20

Comerciant-vânzator mărfuri nealimentare

5220.2.2

21

Confectioner articole din piele si înlocuitori

7442.2.1

22

Confectioner asamblor articole din textile

8286.1.2

23

Confectioner flori artificiale

7345.1.2

24

Confectioner produse textile

7435.2.3

25

Confectioner proteze ortopedice

7331.2.2

26

Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice

7134.2.3

27

Confectioner tricotaje

743209

28

Confectioner articole din piele si înlocuitori

7442.2.1

29

Constructor drumuri si poduri

7129.2.5

30

Cosar

7143.1.1

31

Cosmetician

5141.3.1

32

Croitor îmbrăcăminte după comandă

7433.2.1

33

Croitor-confectioner îmbrăcăminte după comandă/Confectioner produse textile

743501/7435.2.3

34

Cusător piese din piele si înlocuitori

8266.1.5

35

Depanator de aparate radio si TV

828304

36

Dogar

7331.1.10

37

Drujbist

6141.1.3

38

Dulgher, tâmplar, parchetar

7124.2.1

39

Electrician electronist auto

7231.2.1

40

Electrician exploatare medie si joasă tensiune

7245.2.6

41

Electrician exploatare retele electrice

724502

42

Electrician în constructii

7137.2.1

43

Electrician instalatii si echipamente electrice industriale

7245.2.2

44

Electrician montare si reparatii echipament electric

724505

45

Electrician protectie relee, automatizări si măsurători electrice

724506

46

Electromecanic masini si echipamente electrice

724115

47

Faiantar

713201

48

Fascinar

712910

49

Fierar betonist, montator prefabricate

7123.2.1

50

Fierar-potcovar

722112

51

Finisor produse textile

7432.2.4

 

52

Frezor universal

7224.2.2

53

Frezor-rabotor-mortezor

7224.2.2

54

Frizer

5141.1.3

55

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

5142.1.1

56

Galvanizator

822301

57

Găuritor filetator

722409/7224.1.1

58

Geamgiu

7135.1.1

59

Gipsar

513203

60

Instalator încălzire centrală si gaze/ Instalatii tehnico-sanitare si de gaze

713604/7136.2.2

61

Instalator sanitar (apă, canal)

713602

62

Izolator termic

7134.1.1

63

Lăcătus constructii metalice si navale

7214.2.5

64

Lăcătus constructii metalice si utilaj tehnologic

7214.2.1

65

Lăcătus mecanic

7214.2.3

66

Lăcătus montator masini electrice rotative, tranformatoare si aparataj electric

828201

67

Lăcătus utilaje industriale

828101

68

Laminator semiprefabricate, profiluri, tablă si platbandă

812201

69

Lucrător în alimentatie

5122.1.1

70

Lucrător în comert

5220.1.1

71

Lucrător în confectii din piele si înlocuitori

7442.1.2

72

Lucrător în cresterea animalelor

6121.1.1

73

Lucrător în electromecanică

7241.1.6

74

Lucrător în mecanică agricolă

7233.1.2

75

Lucrător în obtinerea si prelucrarea metalelor

8121.1.1

76

Lucrător în structuri pentru constructii

7122.1.3

77

Lucrător în tâmplărie

7422.1.4

78

Lucrător în tricotaje si confectii

7433.1.4

79

Lucrător industrial industrie usoară

8263.1.1

80

Măcelar

7411.1.2

81

Manichiurist, pedichiurist

5141.1.2

82

Marochiner

7442.2.3

83

Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

8334.1.1

84

Mecanic agricol

723302

85

Mecanic auto

7231.2.2

 

86

Mecanic utilaje si instalatii de constructii

7129.2.2

87

Mecanic vulcanizator

8231.1.1

88

Montator pereti si plafoane din ghips carton

713406

89

Mozaicar-faiantar

7132.2.4

90

Muncitor hidrometru

712901

91

Operator confectioner industrial

8263.1.1

92

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

8231.2.1

93

Operator în industria zahărului si produselor zaharoase

8276.2.1

94

Operator în vinificatie, alcool, drojdie, băuturi alcoolice

8278.2.1

95

Operator industria chimică anorganică

8152.2.1

96

Operator la fabricarea uleiurilor vegetale

8275.2.1

97

Ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentatie

5123.2.1

98

Patiser

741203

99

Pepinerist altoitor

6115.1.1

100

Plăpumar

7437.1.3

101

Polizator

7224.1.2

102

Prelucrător prin aschiere (strungar universal)

722413

103

Prelucrător topitură sticlă la teava

732205

104

Preparator mase plastice

8232.1.1

105

Preparator produse din lapte

7413.2.1

106

Preparator semifabricate si preparate culinare

741204

107

Rectificator

7224.2.3

108

Sculptor în lemn/Lucrător în sculptură

733108/7331.1.12

109

Slefuitor metale

722407/7224.1.3.

110

Slefuitor produse din sticlă

813108

111

Sobar

7122.1.1

112

Spănuitor confectii

826308

113

Sticlar

7322.2.1

114

Strungar

7224.2.1

115

Sudor

7212.2.1.

116

Sudor autogen

721202

117

Sudor electric

7212.1.1

118

Sudor electric si autogen

7212.2.1

119

Sudor în mediu protector

721208

120

Tăietor slefuitor lustruitor piatră, marmură

7113.2.1

121

Tălpuitor (confectioner-reparatii încăltăminte)/Confectioner reparatii încăltăminte

744207/7442.2.4

122

Tălpuitor industrial

8266.1.2.

123

Tâmplar manual

7422.1.1

124

Tâmplar universal

7422.2.1

125

Tapiter

7437.1.1

126

Tesător manual

7432.1.3

127

Trefilator trăgător

812404

128

Tinichigiu carosier/tinichigiu vopsitor auto

721303/7213.2.2

129

Tricotor manual

743202

130

Tubulator naval

721417

131

Turnător

7211.2.1

132

Vânzător

522004

133

Viticultor

7143.1.1

134

Viticultor - pivnicer

8278.1.5

135

Vopsitor industrial

714104/7141.1.1

136

Zidar, pietrar, tencuitor

7122.2.1

137

Zugrav vopsitor

714102

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

 

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Litera i) a alineatului (2) al articolului 6 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 269 din 17 aprilie 2003, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“i) Întocmeste anual lista reglementărilor tehnice în vigoare, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si pe care o transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Constructiilor si, după caz, în alte publicatii de specialitate editate de unităti aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.”

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mlrcea Berceanu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 1.727.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.962 din 4 septembrie 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, cererea Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.843 din 31 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.767 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f), ale art. 130 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 14 din Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, stabilită prin Hotărârea arbitrată din data de 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, potrivit Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 74/2006,

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

- câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), un reprezentant al Societătii Comerciale “Europe Developpement International” - S.R.L. (EUROPA FM), precum si un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al altor doi utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 131”1 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, depusă de organismele de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, depusă de Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 300.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor interpreti sau executanti si pentru producătorii de

publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune se face în baza art. 98 alin. (1) lit. g), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 1065 si a art. 1121 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, în generice de emisiuni ori în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, acord care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

4. Societatea Română de Radiodifuziune are obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 5.000.000 lei pentru anul 2007, respectiv 2.500.000 lei pentru fiecare categorie de beneficiari, artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme.

5. Societatea Română de Radiodifuziune si posturile comerciale de radio comerciale au obligatia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru artistii interpreti sau executanti o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea teatrului radiofonic, în procent din totalul încasărilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare (abonamente, publicitate si barter), conform tabelului nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Anul

% lunar

2007 si următorii

0,6

 

6. Pentru anii 2008 si 2009, sumele forfetare se vor indexa cu indicele de inflatie.

7. Utilizatorii, alte organisme comerciale de radiodifuziune decât Societatea Română de Radiodifuziune, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producatorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, într-un procent din totalul încasărilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate si barter), respectiv:

a) 2,2% pentru anul 2007;

b) 2,4% pentru anul 2008;

c) 2,6% pentru anul 2009.

8. Utilizatorii, atât Societatea Română de Radiodifuziune, cât si alte organisme comerciale de radiodifuziune, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau telefonie mobilă GPRS, într-un procent după cum urmează:

a) pentru radiodifuzare si prin internet (simulcasting) se va plăti un procent suplimentar de 50% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor aplicate la baza de calcul, prevăzute mai sus;

b) pentru radiodifuzare si prin internet (simulcasting) si prin telefonie mobilă GPRS se va plăti un procent suplimentar de 75% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor aplicate la baza de calcul, prevăzute mai sus;

c) pentru radiodifuzare exclusiv prin internet (webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, utilizatorul va plăti un tarif/minut continând fonograme publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de 1 RON/minut.

9. Baza de calcul o constituie totalul încasărilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată si alocatia bugetară, dacă este cazul. în lipsa acestor încasări, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare sau suma minimă lunară conform tabelului nr. 2.

 

Tabelul nr. 2

 

Anul

Remuneratie minimă lunară

2007 si următorii

600 RON

 

10. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

 

Nr. crt.

Data difuzării

Minute

Secunde

Titlu piesă

Autor muzică

Artist

Orchestră/ Formatie/Grup

Nr. artisti

Album

Nr. catalog

Producător

Tara

Anul înreg.

F/V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

b) baza de calcul a sumelor virate.

11. Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată, pe propria răspundere, veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

12. Remuneratia se plăteste trimestrial, până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

13. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legai, de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea si comunicarea documentatiei solicitate.

14. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru verificarea raportărilor efectuate de utilizator, realizat de către un auditor agreat de părti.

15. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalizări de 0,2% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.

16. La sumele forfetare, precum si la sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul prevăzute mai sus se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

17. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua periodic prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

18. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificată numai după 3 ani, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.

19. Prezenta metodologie este valabilă până la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă, eliberată de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) drept colectoare pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismelor de gestiune colectivă prevăzute la pct. 2 o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4.

 

Anul

Producători de fonograme

Artisti interpreti

Anul 2006 si următorii

0,5%

0,5%

 

4. Baza de calcul este constituită din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare corespunzătoare ponderii utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora (model de calcul: V = venituri din activitatea de radiodifuzare; P = pondere de utilizare (%); B = baza de calcul; Z = procent conform tabelelor de la pct. 3; REM = remuneratie)

V x P = B B x Z(%) = REM

5. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

6. în cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, în generice de emisiuni ori în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

7. Utilizatorii au obligatia să comunice organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data mentionată la pct. 5, un raport privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde:

a) lista completă a fonogramelor publicate în scop comercial, radiodifuzate, durata utilizării lor si alte detalii cunoscute. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în această metodologie;

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Raportul va putea fi transmis si prin format electronic.

8. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului/organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregătirea documentatiei solicitate. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

9. Pentru întârzieri de plată utilizatorii datorează penalizări echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

10. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROPUNERE OE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Plata remuneratiei se va face trimestrial în baza unor contracte cu organismele de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, iar remuneratia se va stabili prin aplicarea la baza de calcul, determinată conform pct. 5, a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de fonograme publicate în scop comercial, gestionat colectiv, în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de fonograme gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 1%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 30% procentul diminuat va avea valoarea de 0,3%, iar pentru o pondere de 10% procentul diminuat va avea valoarea de 0,1%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din. activitatea care utilizează repertoriul de fonograme protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) În cazul societătii publice de radiodifuziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. în conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Remuneratia stabilită conform pct. 3 - 6 se va distribui în mod egal între organismele de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

8. Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de fonograme care generează drepturi conexe aflate în termenele de protectie, fonogramele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii repertoriului protejat.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. Utilizatorii de fonograme prin radiodifuzare au obligatia să comunice organismelor de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 9, un raport privind utilizarea fonogramelor în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista fonogramelor utilizate. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe respective. Raportul va fi transmis si în format electronic.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dizpozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita jnitierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe pot negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestora.