MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 octombrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

365. - Lege pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comertului în unele zone publice

 

1.117. - Decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comertului în unele zone publice

 

 368. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

1.120. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

1.124. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

27. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.321. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

1.341. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a expertilor Comitetului pentru Planificarea Alimentatiei si Agriculturii „2007 FAPC Vital Resources Seminar” si a Reuniunii reprezentantilor FAPC din cadrul NATO

 

1.363. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finantării proiectului cu tema „Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006”

 

1.364. - Hotărâre pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sânge

 

1.366. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Pază si Protectie în administrarea Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

183. - Decizie privind încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii si Cultelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.181/460. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

1.616. - Ordin al ministrului finantelor publice privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal de către persoanele prevăzute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.384. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FEHU Broker de Asigurare” - S.R.L

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

299. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comertului în unele zone publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) La data închirierii locului de vânzare administratorul pietei este obligat să înscrie în registrul de evidentă special înfiintat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice, precum si data, seria si numărul chitantei care atestă plata chiriei. în cazul producătorilor agricoli individuali, în registru se va înscrie si localitatea de origine, precum si cantitătile estimate a fi comercializate.

(2) Modelul Registrului de evidentă a producătorilor individuali si a comerciantilor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - (1) Prezenta lege modifică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezenta lege.

Art. 3. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

REGISTRUL

de evidentă a producătorilor individuali si a comerciantilor

 

Nr. crt.

/Data completării

Numele si prenumele producătorului agricol/ Denumirea comerciantului

Seria si numărul certificatului de producător/ Codul unic de identificare a comerciantului

Domiciliul producătorului/

Sediul comerciantului/

alte puncte de depozit

Seria si numărul chitantei care atestă plata chiriei/ Durata închirierii locului de vânzare

Comercianti: denumirea produselor. Producători agricoli individuali: denumirea produselor, localitatea de origine, cantităti estimate pentru comercializare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Registrul se numerotează, se snuruieste si se sigilează. Numărul fiselor si data începerii se consemnează în procesul-verbal pe prima filă a registrului, semnat de administratorul pietei si politistul desemnat să asigure ordinea în piată.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comertului în unele zone publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comertului în unele zone publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

Nr. 1.117.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42 din 14 iunie 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 16 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

Nr. 1.120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administratiei si Internelor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 26 octombrie 2006, domnului comisar sef de politie Floricel Ioan Octavian i se acordă gradul profesional de chestor de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 1.124.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Dan Horatiu Buzatu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan Minai Marian, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru industrii si servicii la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru.      

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VICTOR VIOREL PONTA

 

Bucuresti, 3 octombrie 2006.

Nr. 27.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.956 mii lei, pentru judetul Cluj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Cluj, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea executării lucrărilor de reparatii, întretinere si reabilitare a drumurilor judetene.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.                   

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.321.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,

pentru judetul Cluj

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

1.

Judetul Cluj

Întretinere îmbrăcăminti asfaltice (plombări)

3.500

Reciclare insitu pe DJ 161K DN 16 - Barai, DJ 161E Habadoc-Buza km 0+000-5+500

440

Reciclare insitu pe DJ 161E Habadoc-Buza km 10+500-16+000

440

Reciclare insitu pe DJ 103K Rasca-Dealu Negru km 27+950-35+150

576

TOTAL:

4.956

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a expertilor

Comitetului pentru Planificarea Alimentatiei si Agriculturii „2007 FAPC Vital Resources Seminar”

si a Reuniunii reprezentantilor FAPC din cadrul NATO

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a expertilor Comitetului pentru Planificarea Alimentatiei si Agriculturii „2007 FAPC Vital Resources Seminar” si a Reuniunii reprezentantilor FAPC din cadrul NATO - Bucuresti 2007, în sumă de 295 mii lei, din care suma de 45 mii lei pentru anul 2006 si suma de 250 mii lei pentru anul 2007.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 si pe anul 2007.

(2) Devizul estimativ al actiunii prevăzute la art. 1 este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.341.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a expertilor Comitetului pentru Planificarea Alimentatiei si Agriculturii „2007 FAPC Vital Resources Seminar” si a Reuniunii reprezentantilor

FAPC din cadrul NATO (Bucuresti, 21 -25 mai 2007)

 

Mr.crt.

Obiectul/Specificarea cheltuielii

Suma

- mii lei -

1.

Chirie pentru săli de conferintă, săli atelier, secretariat, conducere si sedintă pentru seminar si reuniune, chirie pentru aparatură de sonorizare/proiectare, înregistrare, traducere simultană franceză/engleză

138.092,99

2.

Cheltuieli pentru masă festivă (140 de persoane), cheltuieli pentru cocktail (140 de persoane), cheltuieli pentru tratatii pe timpul seminarului si reuniunii (80 de persoane x 5 zile)

77.971,34

3.

Cheltuieli pentru transport (2 autobuze si 1 microbuz)

21.424,83

4.

Cheltuieli pentru servicii de secretariat, procesare documente (7 zile), cheltuieli pentru materiale promotionale, tipărituri si rechizite (120 de persoane), cheltuieli pentru mape, ecusoane, pixuri (120 de persoane), cheltuieli pentru fotografii (fotografie + DVD), cheltuieli pentru cadouri (53 de delegatii)

57.510,84

 

TOTAL:

295.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finantării proiectului cu tema „Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finantării proiectului cu tema „Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului cu tema «Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în perioada 5-18 octombrie 2006»”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului cu tema «Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în perioada 5-18 octombrie 2006».”

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

„Art. 3. - Devizul estimativ este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 4. Hotărârea se completează cu anexa „Deviz estimativ”, al cărei continut este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.363.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

Nr. crt.

Specificatia activitătilor

Suma

- lei -

1.

Concept, titluri, mesaj, drepturi de imagine

18.743

2.

Materiale de promovare

16.845

3.

Realizare mediu sonor si de imagine

9.401

4.

Operatiuni legate de transport, montaj, asigurare

13.090

5.

Servicii de catering

15.000

6.

Scurt moment artistic

6.000

7.

Cheltuieli neprevăzute si/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

5.921

 

TOTAL:

85.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sânge

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În România, donarea de sânge este anonimă, voluntară si neremunerată.

Art. 2. - (1) Prin donator se întelege orice persoană, în deplină stare de sănătate, care se poate supune regulilor prelevării de sânge total si componente sanguine de origine umană.

(2) Prin donare de sânge se întelege recoltarea de sânge/componente sanguine de la un donator, indiferent de metoda de recoltare utilizată.

(3) Donatorul de sânge cu donări regulate este acea persoană care în ultimii 2 ani a donat sânge si/sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiasi centru de transfuzie.

(4) Prezenta hotărâre nu se aplică persoanelor incluse în protocoale de recoltare de sânge/componente sanguine în scopul efectuării unei transfuzii autologe.

Art. 3. - (1) Orice cetătean român cu domiciliul în România si orice cetătean al Uniunii Europene care are resedinta în România are dreptul de a deveni donator de sânge.

(2) Donarea de sânge se efectuează în institutiile medicale de profil autorizate pentru organizarea colectei.

Art. 4. - Decizia privind eligibilitatea unei persoane ca donator de sânge este luată de medicul responsabil cu selectia donatorilor de sânge din institutiile de profil, pe baza rezultatelor obtinute ca urmare a procedurii de selectie derulate conform normelor aprobate în temeiul lit. d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Orice persoană are dreptul de a primi materiale informative privind donarea de sânge.

(2) Pe tot parcursul derulării procedurii de selectie ca donator de sânge, persoana care participă la aceasta are dreptul să primească explicatii privind scopul si rezultatele interviului, examenelor si testelor care i se efectuează, conform normelor aprobate în temeiul lit. b) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul stabilirii neeligibilitătii unei persoane ca donator de sânge, medicul responsabil are obligatia să stabilească excluderea definitivă sau temporară la donare, să îi explice acesteia motivele care au condus la decizia luată si, după caz, conditiile în care ar putea deveni donator de sânge si să o orienteze către medicul de familie.

Art. 6. - (1) Orice donator are dreptul să primească, la cerere, un buletin de analiză cu rezultatele testelor efectuate.

(2) În cazul depistării unor rezultate patologice în urma efectuării controlului biologic al sângelui donat, donatorul respectiv are dreptul să fie informat si să primească consiliere din partea unei persoane responsabile desemnate în acest scop din cadrul institutiilor de profil.

(3) Institutia de specialitate la care donatorul a efectuat donarea are obligatia să notifice donatorul în cazul prevăzut la alin. (2), cu asigurarea confidentialitătii asupra informatiilor privind starea de sănătate a donatorului, atât în cazul notificării, cât si al sedintei de consiliere.

Art. 7. - Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual, gratuit, un examen radiologie pulmonar si un examen biologic extins, la recomandarea institutiei de profil unde sunt înregistrati ca donatori, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.

Art. 8. - (1) Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual si în alte ocazii justificate medical un examen cardiologie în vederea depistării unor eventuale afectiuni care ar contraindica donarea de sânge.

(2) Examenul prevăzut la alin. (1) se efectuează la recomandarea institutiei de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge.

Art. 9. - Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul la tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.

Art. 10. - Donatorii de sânge pot primi insigne, diplome, obiecte inscriptionate cu mesaje de promovare a donării de sânge de la institutiile de profil.

Art. 11. - Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele:

a) 7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de institutia de profil;

b) o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge salariati; o zi scutire de frecventă, în ziua donării, în cazul elevilor, studentilor si militarilor;

c) decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/resedintă înscrisă în actul de identitate si localitatea unde îsi are sediul institutia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la institutia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.

Art. 12. - Drepturile donatorilor prevăzute la art. 11 vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de institutia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

Art. 13. - (1) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 7, 8 si 9 se suportă de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, pentru asiguratii proprii.

(2) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 10 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice si al institutiilor de profil la care se efectuează donarea de sânge.

(3) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) si c) se suportă din bugetele locale ale localitătilor în care institutiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îsi au sediul.

Art. 14. - Orice persoană care îsi exprimă intentia de a dona sânge sau componente sanguine are următoarele obligatii:

a) să nu consume băuturi alcoolice cu cel putin 72 de ore înaintea prezentării pentru donare de sânge la institutiile de profil;

b) să prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de conducere valabil/valabilă sau pasaport;

c) să aibă un comportament civilizat, respectuos fată de personalul medical si fată de ceilalti donatori de sânge, pe toată perioada prezentei sale în institutia de profil în care efectuează donarea de sânge;

d) să citească materialele informative privind donarea de sânge, să solicite, la nevoie, explicatii personalului medical de specialitate privind informatiile citite si să îsi dea consimtământul, confirmat prin semnătură, pentru initierea procedurii de selectie si a recoltării de sânge;

e) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical si celor din chestionarul donatorului, cu ocazia fiecărei prezentări pentru a dona sânge, fără a ascunde informatii referitoare la antecedentele sale fiziologice sau patologice, la comportamentul sexual si social, chiar dacă acestea ar conduce la excluderea de la donarea de sânge;

f) să respecte toate indicatiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de stabilire a eligibilitătii sale ca donator de sânge;

g) să respecte decizia medicului responsabil cu selectia donatorilor de sânge, referitoare la eligibilitatea sa ca donator de sânge, în cazul în care acesta stabileste o excludere definitivă sau temporară la donare;

h) să respecte intervalul minim legal între două prezentări succesive pentru donare sau, după caz, programarea făcută de medicul responsabil si înscrisă în carnetul de donator, privind data următoarei prezentări pentru a dona sânge.

Art. 15. - Orice persoană care a fost admisă ca donator de sânge sau componente sanguine pe baza rezultatelor procedurii de selectie are următoarele obligatii:

a) să aibă un comportament civilizat, respectuos fată de personalul medical si fată de ceilalti donatori de sânge, pe toată perioada desfăsurării procedurii de donare de sânge si postdonare, până la părăsirea institutiei;

b) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical din sala de recoltare sau din sectoarele postdonare;

c) să respecte toate indicatiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de donare de sânge si postdonare;

d) să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn sau oricărei modificări a stării generale, apărute în cursul donării sau postdonare, până la părăsirea institutiei;

e) să informeze direct sau telefonic institutia de profil în care a efectuat donarea de sânge asupra oricărei modificări a stării de sănătate, survenită postdonare, în zilele subsecvente donării de sânge;

f) să urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform recomandării medicului responsabil cu selectia donatorilor;

g) să se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist, la recomandarea scrisă a institutiei de profil la care a donat sânge, pentru a fi luată în evidentă sau pentru investigatii medicale în scopul diagnosticării, în cazul depistării ori suspectării unor situatii patologice;

h) să informeze, cu documente medicale doveditoare, institutia de profil la care a donat sânge asupra rezultatelor investigatiilor medicale efectuate în situatiile prevăzute la lit. g), pentru stabilirea mentinerii calitătii de donator de sânge; în caz contrar, aceasta va fi suspendată până la stabilirea oportunitătii recalificării sale ca donator de sânge;

i) să efectueze anual un examen radiologie pulmonar, cardiologie si biologic extins, la recomandarea medicului responsabil cu selectia donatorilor din institutia de profil, si să prezinte rezultatele pentru a fi înregistrate în dosarul de donator, ce cuprinde evaluarea stării sale de sănătate.

Art. 16. - (1) Institutiile medicale de profil în care se efectuează donarea de sânge au obligatia să asigure informarea persoanelor care se prezintă pentru a dona sânge asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au, înaintea initierii procedurii de selectie.

(2) Personalul medical care supraveghează acordarea consimtământului si completarea chestionarelor de către persoanele care si-au exprimat dorinta de a dona, precum si medicul care stabileste eligibilitatea acestora ca donatori de sânge au obligatia de a verifica întelegerea continutului materialului informativ.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2004 privind drepturile acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în administrarea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în administrarea Camerei Deputatilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pct. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 735/1992 privind transmiterea unei constructii proprietate de stat, situată în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 4 decembrie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.366.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în administrarea Camerei Deputatilor

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Pază, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale părtii preluate din imobil

Municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 1 -3, sectorul 5, cod 050711

Serviciul de Protectie si Pază

Camera Deputatilor

Cod de clasificare:

- nr. 8.29.03.

- nr. M.F. 35.248

- Corp B3, cota +25,50

- Suprafata construită desfăsurată = 2.040 m2

 

NOTĂ:

Din cele sapte niveluri supraterane (de la cota ±0,00 la cota +31,5 inclusiv) se preia cota +25,50.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii si Cultelor

 

Având în vedere solicitarea doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii si Cultelor, înregistrată cu nr. 5/6.220/CPT din 21 septembrie 2006, referitoare la „Încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, în conformitate cu prevederile art. 18 coroborate cu prevederile art. 84 si ale art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare”,

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (1) lit. b), art. 84 lit. e) si art. 85 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare,

primui-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - începând cu data de 21 octombrie 2006 încetează raporturile de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.181 din 26 septembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 460 din 26 septembrie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

- Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.546 din 26 septembrie 2006 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 4.390 din 26 septembrie 2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul T:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 si 569 bis din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 31, la articolul 2 alineatul (1) prima teză va avea următorul cuprins:

„(1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3-5 zile în afectiuni acute, de până la 8-10 zile în afectiuni subacute si de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de până la 90 de zile.”

2. La anexa nr. 31, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În sistemul asigurărilor sociale de sănătate prescrierea medicamentelor se face de medici numai în limita specialitătii (competentei) pe care o au, cu exceptia medicilor de familie, care pot prescrie medicamente atât în limita competentei proprii, cât si pe baza scrisorilor medicale transmise de medicii de specialitate pentru asiguratii care urmează o schemă de tratament pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de zile calendaristice, stabilită si initiată de medicul de specialitate, cu respectarea indicatiilor din prospectul producătorului de medicamente. Prescrierea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*) de către medicii de familie si medicii desemnati se face numai dacă în scrisoarea medicală este prevăzut numărul de înregistrare al asiguratului, cu care acesta este luat în evidentă la nivelul unitătii judetene de diabet zaharat. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguratilor, la externare, medicamente în limita specialitătii si a consultatiilor interdisciplinare evidentiate în foaia de observatie.”

3. La anexa nr. 31, la articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator. Pe borderou fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelasi cu numărul de Te pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator distinct pentru DCI-urile prevăzute în grupa de boală diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*). Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*).”

4. La anexa nr. 31, la articolul 16, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. Eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul grupei de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*) se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prin încheierea unui act aditional la contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Suma aprobată la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie se repartizează în mod egal la farmacii, stabilindu-se în acest sens o valoare orientativă a actelor aditionale.

Actul aditional se adaptează după modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si valoarea orientativă a acestuia nu intră în valoarea totală de contract a farmaciei.

Actul aditional va contine si obligatia farmaciilor de a afisa la loc accesibil asiguratilor partea de contributie personală ce se suportă de către acestia, pentru fiecare denumire comercială corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*), conform listei puse la dispozitie de casele de asigurări de sănătate.”

5. La anexa nr. 31, după articolul 17 se introduce un articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Casele de asigurări de sănătate decontează farmaciilor medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G.21*), eliberate la nivelul realizat, modificându-se în mod corespunzător valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru subprogramul Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat de la paragraful «Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele nationale cu scop curativ», până la sfârsitul anului 2006.”

Art. II. - Prezentul T se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si are aplicabilitate începând cu luna octombrie.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal de către persoanele prevăzute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 si 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru specialistii care au participat la elaborarea Codului fiscal, Codului de procedură fiscală si Codului vamal si membrii Comitetului provizoriu al Camerei Consultantilor Fiscali, precum si pentru specialistii care au participat efectiv si constant în cadrul procesului de consultare la elaborarea Codului fiscal armonizat si a Codului de procedură fiscală armonizat si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare, examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va consta într-un interviu si va fi sustinut în zilele de 16-17 octombrie 2006, la sediul Ministerului Finantelor Publice din str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti.

Art. 2. - Interviul va fi sustinut din tematica de examen prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006.

Art. 3. - Înscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac până în ziua de 11 octombrie 2006 inclusiv, la sediul Ministerului Finantelor Publice din str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti.

Art. 4. - Colectivul pentru organizarea si desfăsurarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, numit prin ordin al ministrului finantelor publice, si comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului T.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2006.

Nr. 1.616.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FEHU Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 septembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „FEHU Broker de Asigurare” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „FEHU Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Barajul Arges nr. 21-23, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J 40/13197 din 16 august 2006, cod unic de înregistrare 18938948, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

            Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 114.384.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

Având în vedere Cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.766 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul, conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. d) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, tinând cont de dispozitiile pct. 10 din Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor, stabilită prin Hotărârea arbitrală din data de 21 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2005

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Televizion” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 299.

 

ANEXA

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale, aduse anterior la cunostintă publică, apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protectie prevăzute de lege), de către organisme de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor muzicale utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1,2%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 1,2%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,4%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,12%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul muzical protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la Fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

            b) în cazul societătii publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

            6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de opere muzicale care generează drepturi de autor aflate în termenele de protectie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat, utilizarea lor neimplicând autorizarea în ceea ce priveste drepturile de autor.

8. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

9. Utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 8, un raport privind utilizarea operelor muzicale în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor muzicale utilizate, cu mentionarea denumirii operei, a autorului acesteia, durata utilizării fiecărei opere muzicale. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv. Raportul va fi transmis si în format electronic.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

11. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale poate negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestuia.