MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            70. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

            1.283. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

            1.294. - Hotărâre privind stabilirea sediului Teatrului National de Operetă „Ion Dacian” din Bucuresti

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

 

Având în vedere necesitatea armonizării depline a legislatiei nationale cu cea comunitară, în vederea garantării ducerii la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din actul aderării si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, în special în ceea ce priveste stabilirea mecanismelor necesare pentru realizarea cooperării dintre Comisia Europeană si România în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, si pentru preîntâmpinarea declansării de către Comisia Europeană a procedurilor de sanctionare a României,

având în vedere necesitatea asigurării unei executii uniforme de-a lungul unui exercitiu financiar a bugetului Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, întrucât în prezent colectarea veniturilor reprezentând tariful de monitorizare se realizează în a doua jumătate a fiecărui exercitiu financiar, ceea ce duce la sfârsitul anului la executii bugetare în procente extrem de scăzute, cu consecinte negative asupra modului de utilizare a resurselor financiare ale institutiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele b), i) si p) vor avea următorul cuprins:

,,b) retea postală - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii postale, în principal, pentru:

- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;

- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;

i) trimitere postală internatională - trimiterea postală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si trimiterea postală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

p) furnizor de servicii postale - orice persoană, fizică sau juridică, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în prestarea de servicii postale;”.

2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

,,i1) trimitere postală intracomunitară - trimiterea postală internatională expediată de pe teritoriul României către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediată de la o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul României si trimiterea postală expediată de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;”.

3. La articolul 2, literele n) si w) se abrogă.

4. La articolul 5 alineatul (4), literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri postale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri postale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);”.

5. Alineatul (7) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(7) Nu sunt incluse în sfera serviciului universal:

a) serviciul de schimb de documente;

b) serviciile postale stabilite de autoritatea de reglementare, care prezintă caracteristici suplimentare fată de cele prevăzute de prezenta ordonantă pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal.”

6. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai multi furnizori de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie să le respecte acestia si drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.”

7. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal si, în special, cu privire la furnizorul de serviciu universal desemnat.”

8. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană si celelalte autorităti nationale de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la situatiile de exceptie determinate potrivit alin. (1) si (2).”

9. După alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la modalitătile de punere la dispozitia utilizatorilor a informatiilor prevăzute la alin. (1).”

10. La articolul 11, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

,,a) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de transport al trimiterilor postale, aflate în proprietatea societătilor comerciale, societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;

b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;”.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale incluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri de corespondentă interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 50 g si al căror tarif este mai mic decât de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat, cel mult până la data de 31 decembrie 2008, de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.”

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Dreptul de a presta servicii postale având ca obiect publicitatea prin postă nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor sau tarifului aplicabil.”

13. Articolele 14 si 141 se abrogă.

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor postale se realizează în conditiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol.

(2) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii postale, permitând furnizarea de servicii postale fără obtinerea unei decizii explicite din partea autoritătii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activităti de furnizare a serviciilor postale.

(3) Regimul de autorizare generală stabileste obligatii privind furnizarea serviciilor postale, în scopul si în măsura necesare pentru garantarea respectării cerintelor esentiale.

(4) Regimul de autorizare generală poate stabili obligatii specifice privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în scopul si în măsura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

(5) Obligatiile prevăzute la alin. (4) pot privi, printre altele:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate;

c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV;

d) eventualele contributii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) în scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoană care intentionează să furnizeze servicii postale transmite autoritătii de reglementare o notificare. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit si actualizat de autoritatea de reglementare.

(2) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de obtinere, modificare, suspendare si retragere a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.

(3) Persoana care a transmis notificarea cu respectarea dispozitiilor legale este autorizată să furnizeze serviciile postale pe care Ie-a indicat în notificare, aplicându-i-se în mod corespunzător regimul de autorizare generală.

(4) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 7 zile persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispozitiilor legale un certificat-tip prin care se atestă dreptul de a furniza servicii postale.”

16. Articolul 17 se abrogă.

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Persoanele cărora li s-a aplicat sanctiunea retragerii dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală nu pot beneficia de dreptul de a furniza servicii postale pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sanctiunii.”

18. Articolul 19 se abrogă.

19. Alineatele (1) si (4)-(6) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate în functie de costuri.

(4) Furnizorul de serviciu universal poate aplica tarife speciale în cazul unui volum mare de trimiteri postale. în această situatie, acesta are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.

(5) Stabilirea si practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (4) trebuie să respecte următoarele conditii cumulative:

a) stabilirea tarifelor speciale va tine seama de costurile ce sunt evitate, datorită volumului mare de trimiteri postale, fată de situatia în care serviciul, incluzând întreaga gamă de prestatii aferente colectării, sortării, transportului si livrării, s-ar referi la o singură trimitere postală;

b) tarifele speciale si conditiile asociate acestora se aplică în acelasi mod atât în raport cu furnizori de servicii postale diferiti, cât si în raport cu serviciile echivalente prestate de furnizorii de serviciu universal;

c) tarifele speciale sunt practicate în mod nediscriminatoriu fată de toti utilizatorii care folosesc serviciile postale în conditii similare;

d) tarifele speciale sunt făcute publice în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare si pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.

(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligatia mentinerii pe întregul teritoriu national a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze, fără a aduce atingere posibilitătii furnizorului de serviciu universal de a încheia acorduri tarifare individuale cu utilizatorii.”

20. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile postale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României:”.

21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a tine contabilitate separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de contabilitate separată si a cerintelor privind întocmirea de rapoarte financiare separate stabilite de către autoritatea de reglementare.

(2) În cadrul contabilitătii separate sunt evidentiate distinct cel putin fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si serviciile nerezervate, pe de altă parte, iar în cadrul serviciilor nerezervate se urmăresc distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal si cele neincluse în sfera serviciului universal.

(3) Respectarea de către furnizorul de serviciu universal a principiilor si cerintelor prevăzute la alin. (1) se verifică de un auditor independent. Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a publica anual o declaratie privind respectarea acestor principii si cerinte, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(4) Autoritatea de reglementare va transmite Comisiei Europene, la cerere, informatii detaliate cu privire la sistemul utilizat de furnizorul de serviciu universal în procesul de implementare a obligatiei de a tine contabilitate separată.

(5) Autoritatea de reglementare va transmite altor autorităti de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, la cerere, informatii contabile rezultate din aplicarea sistemului prevăzut la alin. (4), cu respectarea confidentialitătii acestora.

(6) În cazul în care autoritatea de reglementare decide că nu se justifică rezervarea unor servicii postale furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 12, si nici stabilirea unui mecanism de compensare a costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, potrivit art. 11 lit. e), iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiază de măsuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, autoritatea de reglementare poate decide să nu impună obligatia de a tine evidenta contabilă separată. Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la această măsură.”

22. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - Situatiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal se întocmesc, se auditează si se publică în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.”

23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Subventionarea de către furnizorul de serviciu universal a serviciilor din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze si care nu i-au fost rezervate, pe baza veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor rezervate, este permisă numai în cazul si în măsura în care această subventionare este strict necesară pentru îndeplinirea anumitor obligatii de furnizare a serviciilor nerezervate din sfera serviciului universal.

(2) Conditiile în care operează subventionarea încrucisată prevăzută la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea de reglementare si se comunică Comisiei Europene.”

24. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta standardele de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze.

(2) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a 85% din trimiterile postale intracomunitare de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard în 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces si a 97% din trimiterile postale intracomunitare de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard în 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.

(3) În cazuri exceptionale, determinate de infrastructura retelei postale operate de furnizorul de serviciu universal sau de situatii geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili exceptii de la standardele de calitate prevăzute la alin. (2), cu informarea în acest sens a Comisiei Europene.

(4) Standardele de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale interne se stabilesc de autoritatea de reglementare. Standardele de calitate privind normele de distribuire a trimiterilor postale interne se stabilesc astfel încât să se asigure respectarea standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale intracomunitare, prevăzute la alin. (2), si se comunică de către autoritatea de reglementare Comisiei Europene.

(5) Respectarea standardelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal va face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.

(6) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării evaluării respectării standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale interne, verificarea acestora si publicarea raportului de evaluare.

(7) Evaluarea respectării standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale intracomunitare si publicarea raportului de evaluare se realizează în conditiile stabilite de Comisia Europeană.

(8) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu ori la primirea unei plângeri sau sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua măsurile necesare în vederea asigurării respectării standardelor de calitate prevăzute la alin. (2).

(9) Standardele de calitate pentru serviciile postale având ca obiect trimiteri postale interne si trimiteri postale intracomunitare se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal si autoritătii de reglementare.”

25. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia să pună la dispozitia utilizatorilor conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, care vor contine cel putin următoarele:

a) conditiile de acceptare a trimiterilor postale;

b) conditiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile postale prestate;

c) răspunderea furnizorului de servicii postale;

d) un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partială ori totală sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor.

(2) La momentul acceptării unei trimiteri postale în reteaua postală, între furnizorul de servicii postale si expeditor se consideră încheiat un contract individual, în conditiile generale prevăzute la alin. (1). Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părtilor, cu respectarea prevederilor legale imperative.

(3) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) lit. d) trebuie să prevadă:

a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii postale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicati 2 sau mai multi asemenea furnizori;

b) proceduri care să permită solutionarea echitabilă si promptă a reclamatiilor, precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

(4) Informatiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum si modul în care acestea au fost solutionate se publică odată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (5).

(5) În cazul în care reclamatia adresată furnizorului de servicii postale nu a fost solutionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă.”

26. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale se stabileste potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă si de celelalte dispozitii legale în vigoare.”

27. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Componenta si modul de administrare ale Conservatorului de timbre se stabilesc de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.”

28. Alineatele (3)-(7) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:

„(3) Înainte de a se adresa instantei, în conditiile art. 31 alin. (5), utilizatorul care se consideră prejudiciat prin prestarea necorespunzătoare a serviciului de către furnizorul de servicii postale va adresa o reclamatie prealabilă acestuia. Reclamatia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar.

(4) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de serviciu universal în legătură cu un serviciu din sfera serviciului universal pe care are obligatia să îl presteze este de 6 luni si se calculează de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

(5) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a solutiona reclamatia prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

(6) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a păstra trimiterile postale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal timp de cel putin 18 luni de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

(7) Termenele prevăzute la alin. (4)-(6) se aplică si în cazul trimiterilor postale internationale, dacă prin acordurile internationale la care România este parte nu se prevede altfel.”

29. După alineatul (7) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) În toate celelalte cazuri, termenul de introducere a reclamatiei prealabile, termenul de solutionare a acesteia si termenul de păstrare a trimiterilor postale se stabilesc prin contractul încheiat de furnizorul de servicii postale cu utilizatorii.”

30. La articolul 43, punctul 4 al literei a) a alineatului (1) si alineatul (3) se abrogă.

31. Alineatul (7) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul neefectuării prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fată de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.”

32. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Furnizorul de servicii postale este exonerat de răspundere în următoarele situatii:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;

b) trimiterea a fost primită fără obiectii de către destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea continutului trimiterii postale;

c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de fortă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.”

33. Articolul 46 se abrogă.

34. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Furnizorul de servicii postale răspunde pentru trimiterile postale internationale în conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte. în situatia în care nu există acorduri internationale se aplică prevederile prezentului capitol.”

35. La articolul 49 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să adopte reglementările si să ia măsurile necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonante;”.

36. La articolul 58, punctele 15,16,17 si 20 vor avea următorul cuprins:

„15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii postale decât cele pentru care a fost obtinut dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală;

16. nerespectarea obligatiilor care incumbă furnizorilor de servicii postale, stabilite prin regimul de autorizare generală, precum si prin reglementările adoptate în temeiul prezentei ordonante;

17. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) sau (6), art. 23, 24 sau 25;

20. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) sau (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2), art. 37 sau art. 40 alin. (6);”.

37. La articolul 58, după punctul 20 se introduc două noi puncte, punctele 201 si 202, cu următorul cuprins:

„201. nerespectarea planurilor emisiunilor filatelice sau a conditiilor de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie ori comercializare a timbrelor si efectelor postale;

202. nerespectarea normelor referitoare la componenta si modul de administrare a Conservatorului de timbre.”

38. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se sanctionează astfel:

a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 50 lei la 500 lei;

b) cele de la pct. 9-202, cu amendă de la 500 lei la 25.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii postale cu o cifră de afaceri de peste 500.000 lei, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri.

(2) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-201 se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei.

(3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situatie financiară anuală întocmită de operatorul economic.

(4) în situatiile în care gravitatea faptei o justifică, autoritatea de reglementare poate decide retragerea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală.”

39. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 1-201 se constată de către personalul de control împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1 -8, si de către ofiterii si agentii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Contraventia prevăzută la aii. 58 pct. 202 se constată de către personalul de control împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare ori de către ofiterii sau agentii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.

(4) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 9-201 se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele autoritătii de reglementare.

(5) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 202 se aplică de către personalul de control împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(6) Sanctiunile prevăzute la art. 60 se aplică de către presedintele autoritătii de reglementare, iar decizia prin care sunt aplicate, neatacată în termenul legal, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

40. După articolul 69 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonantă transpune Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind regulile comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale comunitare si îmbunătătirea calitătii serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 15 din 21 ianuarie 1998, modificată si completată prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 iunie 2002 pentru modificarea Directivei 97/67/CE în ceea ce priveste continuarea deschiderii concurentei în domeniul serviciilor postale comunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 176 din 5 iulie 2002.”

41. În tot cuprinsul ordonantei, sintagma „retea postală publică” se înlocuieste cu sintagma „retea postală”.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

,,a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele terestre fixe, cu comutare de circuite si cu comutare de pachete, inclusiv internet, si mobile, retelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisă;

b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regulă cu titlu oneros, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societătii informationale, definite prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificările si completările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice;”.

2. La articolul 2, litera i) se abrogă.

3. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cuprinsul prezentei ordonante sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonantă-cadru.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - încheierea acordurilor de acces si interconectare se realizează potrivit principiilor libertătii contractuale si negocierii cu bună-credintă a conditiilor tehnice si comerciale ale acestora, cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.”

5. Alineatele (2) si (5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii vor oferi acces si interconectare în conformitate cu obligatiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozitiilor art. 5 sau 8.

(5) Informatiile obtinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informatii nu pot fi divulgate către niciun tert, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului sau ai furnizorului de servicii de comunicatii electronice, care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozitiilor legale.”

6. Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, în special, impunerea următoarelor obligatii, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate în conformitate cu prevederile art. 8 fată de operatorii cu putere semnificativă pe piată:

a) obligatii în sarcina operatorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestora, dacă impunerea acestor obligatii este necesară pentru asigurarea conectivitătii între utilizatorii finali;

b) obligatia operatorilor de a furniza accesul la anumite elemente ale infrastructurii asociate, stabilite prin dispozitiile legale adoptate potrivit art. 6, în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligatii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(4) Obligatiile si conditiile impuse potrivit prevederilor alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proportionale si nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 si 50 din Ordonanta-cadru.

(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să stabilească, din proprie initiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la încheierea unui acord, la cererea oricăreia dintre părtile implicate, conditiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 341, 36 si 50 din Ordonanta-cadru.”

7. După alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor conditii de acces si interconectare echivalente în situatii echivalente, precum si imposibilitatea conditionării încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Dacă, în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piată relevantă, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 9-13.

(2) În măsura în care legea nu dispune altfel si fără a se aduce atingere prevederilor art. 5, dispozitiilor legale adoptate potrivit art. 6, prevederilor art. 17 alin. (2) lit. h), art. 25 sau 35 din Ordonanta-cadru, ale art. 25, 26 sau 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, prevederilor relevante ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare, sau obligatiilor rezultate din acordurile internationale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune obligatiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnati ca având putere semnificativă pe piată potrivit alin. (1).

(3) În cazuri exceptionale, dacă autoritatea de reglementare intentionează să impună în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativă pe piată potrivit alin. (1) alte obligatii în legătură cu accesul si interconectarea decât cele prevăzute la art. 9-13, aceasta va transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Comisia Europeană va lua o decizie de autorizare sau de respingere a măsurii propuse, care se publică pe pagina de internet a autoritătii de reglementare.

(4) Obligatiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) si (3) trebuie să se bazeze pe natura problemei identificate, să fie proportionale si justificate, având în vedere obiectivele autoritătii de reglementare prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, iar impunerea acestora trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 si 50 din Ordonanta-cadru.

(5) Măsurile prin care se impun, se modifică sau se retrag obligatii în legătură cu accesul sau interconectarea în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 341 din Ordonanta-cadru.”

9. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea de reglementare poate impune modificări ale ofertei de referintă, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligatiilor impuse în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.”

10. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Îsn cazul în care unui operator i s-au impus obligatii potrivit art. 12, în legătură cu furnizarea accesului neconditionat la bucla locală, autoritatea de reglementare va impune acestuia obligatia de a publica o ofertă de referintă care va contine cel putin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

11. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) aplică conditii echivalente în circumstante echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;”.

12. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subventionarea încrucisată. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul si metodologia contabilă ce trebuie utilizate în vederea respectării acestei obligatii.”

13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Dacă o analiză de piată realizată în conditiile legii indică absenta concurentei efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mentină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferenta dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul si tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de asa natură încât produce efecte anticoncurentiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligatii referitoare la recuperarea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor în functie de costuri si obligatii privind evidenta contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligatiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investitia făcută de operatorul în cauză si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinând seama de riscurile asociate acestei investitii.”

14. Articolul 14 se abrogă.

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Autoritatea de reglementare va notifica Comisiei Europene operatorii desemnati ca având putere semnificativă pe piată si obligatiile impuse acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, precum si, în cel mai scurt timp, orice modificare în ceea ce priveste obligatiile sau operatorii cărora li se aplică aceste obligatii.”

16. La articolul 18 alineatul (1), litera I) si alineatul (11) se abrogă.

17. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) si b);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 2.000.000 lei, cu amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-k).”

18. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

„(3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-k) si amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică prin decizie a presedintelui autoritătii de reglementare.”

19. După alineatul (6) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 si 591 din Ordonanta-cadru.”

20. După articolul 23 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonantă transpune Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.”

21. Litera C din anexă va avea următorul cuprins:

„C. Sisteme informationale

Conditii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistentă operatională, sisteme informationale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, comandă, întretinere, solicitări de reparatii si facturare.”

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) perturbatie prejudiciabilă - o perturbatie care periclitează functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate sigurantei vietii sau care, în orice mod, afectează grav, obstructionează ori întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care operează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) piată transnatională - piată identificată de Comisia Europeană, care acoperă teritoriul Comunitătii Europene sau o parte substantială a acestuia.”

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) în cuprinsul prezentei ordonante de urgentă sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta privind accesul, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumită în continuare Legea serviciului universal.”

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili măsuri specifice privind implementarea anumitor tehnologii de comunicatii electronice.”

5. Alineatele (2), (4) si (6) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„(2) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoană care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice transmite ANRC o notificare, în forma prevăzută la alin. (3).

(4) Persoana care a realizat notificarea în conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) este autorizată să furnizeze tipurile de retele si de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile si obligatiile corespunzătoare prevăzute în autorizatia generală.

(6) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice li se retrag licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice si licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, acolo unde este cazul, si nu mai pot beneficia de autorizatia generală pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.”

6. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131 cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Personalul de operare al statiilor din componenta retelelor de comunicatii electronice care utilizează spectrul de frecvente radioelectrice trebuie să posede nivelul de cunostinte necesar operării respectivelor statii.

(2) IGCTI asigură certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii si conditiile stabilite prin regulament aprobat prin decizie a presedintelui IGCTI.”

7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) ANRC identifică, tinând seama în cel mai înalt grad de recomandarea Comisiei Europene privind pietele de produse si de servicii din sectorul comunicatiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumită în continuare Directiva-cadru, si de instructiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, prevăzute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare circumstantelor nationale, în special pietele geografice relevante de pe teritoriul national.

(2) ANRC poate identifica piete relevante din sectorul comunicatiilor electronice diferite de cele cuprinse în recomandarea prevăzută la alin. (1), dar numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 si 50.

(3) Pe pietele relevante identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), ANRC, în conformitate cu instructiunile prevăzute la alin. (1), efectuează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei concurentiale pe aceste piete si al impunerii, mentinerii, modificării ori retragerii obligatiilor specifice prevăzute în cuprinsul cap. II din Ordonanta privind accesul sau al cap. III din Legea serviciului universal.

(4) Identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si realizarea analizelor de piată pe pietele identificate se realizează cu respectarea principiilor instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare, si prin regulamentele emise în aplicarea acesteia. Acolo unde este cazul, ANRC va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.”

8. Alineatul (4) al articolului 33 se abrogă.

9. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Dacă în urma unei analize de piată ANRC stabileste că pe o piată relevantă din sectorul comunicatiilor electronice există concurentă efectivă, nu va impune niciuna dintre obligatiile specifice prevăzute la art. 32 alin. (3) sau le va retrage în cazul în care acestea există. Decizia presedintelui ANRC prin care se retrag obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează obligatiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile conditii.

(2) Dacă în urma unei analize de piată ANRC stabileste că pe o piată relevantă din sectorul comunicatiilor electronice nu există concurentă efectivă, va identifica furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piată si va impune acestora, în mod corespunzător, una ori mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 32 alin. (3) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea există deja.

(3) În cazul în care o piată transnatională identificată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Directiva-cadru, acoperă partial sau total teritoriul României, ANRC, împreună cu celelalte autorităti nationale de reglementare implicate, va realiza analizele de piată, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piată si va decide în mod concertat cu aceste autorităti asupra impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii obligatiilor specifice prevăzute la art. 32 alin. (3).

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 si 50.”

10. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - (1) Suplimentar fată de parcurgerea procedurii prevăzute la art. 50, dacă ANRC intentionează să ia o măsură dintre cele prevăzute la art. 32 sau 34 din prezenta ordonantă de urgentă, la art. 5 ori 8 din Ordonanta privind accesul sau la art. 15-18 din Legea serviciului universal, care ar afecta comertul între statele membre ale Uniunii Europene, va notifica în acelasi timp Comisiei Europene si autoritătilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei măsuri, împreună cu motivele care stau la baza adoptării acesteia. Dispozitiile art. 52 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(2) Comisia Europeană si celelalte autorităti nationale de reglementare vor putea transmite comentarii si observatii cu privire la măsura propusă de ANRC în termen de o lună de la data notificării sau în cadrul perioadei de consultare publică prevăzută la art. 50, dacă această perioadă este mai lungă. Termenul de o lună nu poate fi prelungit.

(3) În cazul în care măsura prevăzută la alin. (1) are ca obiect identificarea unei piete relevante diferite de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru sau determinarea situatiei concurentiale pe o piată relevantă, în sensul existentei sau nu a unor furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată, si această măsură ar afecta comertul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile si observatiile Comisiei Europene transmise ANRC potrivit alin. (2) indică faptul că această măsură ar crea o barieră pentru piata unică sau existenta unor rezerve serioase în ceea ce priveste compatibilitatea acestei măsuri cu dreptul comunitar si în special cu obiectivele prevăzute la aii. 45, ANRC nu va putea adopta măsura propusă pentru o perioadă de două luni.

(4) În perioada prevăzută la alin. (3), Comisia Europeană poate adopta o decizie prin care să solicite ANRC retragerea măsurii propuse. Decizia va fi însotită de o analiză detaliată si obiectivă a motivelor pentru care Comisia Europeană consideră că măsura propusă nu ar trebui adoptată, precum si de propuneri concrete de modificare a măsurii propuse.

(5) Cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (4), ANRC poate adopta măsura propusă, având în vedere comentariile si observatiile primite din partea Comisiei Europene si autoritătilor nationale de reglementare. Măsura adoptată va fi comunicată de către ANRC Comisiei Europene.

(6) În cazul prevăzut la alin. (4), ANRC va putea adopta măsura propusă numai cu respectarea procedurilor prevăzute la alin. (1) si (2) si la art. 50, avându-se în vedere propunerile de modificare transmise de Comisia Europeană.

(7) În situatii exceptionale, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(6), atunci când este necesară interventia urgentă, în vederea protejării concurentei si a intereselor utilizatorilor finali, ANRC poate lua măsuri temporare, cu respectarea principiului proportionalitătii, comunicând în cel mai scurt timp aceste măsuri, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora, Comisiei Europene si autoritătilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(8) Prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (7) sau aplicarea definitivă a acestora nu poate fi realizată decât în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (1)-(6).”

11. Alineatele (1) si (3) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice în legătură cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice sau de către ANRC în conformitate cu aceste dispozitii, partea interesată poate sesiza ANRC în vederea solutionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă. ANRC solutionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situatiilor exceptionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.

(3) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice care provin din România si dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, partea interesată se poate adresa oricăreia dintre autoritătile nationale de reglementare competente, în vederea solutionării litigiului. Dacă ANRC este sesizată, litigiul va fi solutionat cu luarea în considerare a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităti nationale de reglementare.”

12. La articolul 44, litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) de organ de decizie în solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii în domeniul comunicatiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.”

13. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) în îndeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANRC va colabora cu Consiliul Concurentei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informatii necesare aplicării atât a prevederilor legislatiei concurentei, cât si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.”

14. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) în îndeplinirea atributiilor sale, ANRC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(4), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proportionalitătii.

(2) ANRC promovează concurenta în sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionând în special în următoarele directii:

a) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obtină un maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;

b) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurentei în sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

c) încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură si promovarea inovatiei;

d) încurajarea utilizării eficiente si asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotatie.

(3) ANRC contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitătii Europene, în special prin:

a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale;

b) încurajarea stabilirii si dezvoltării de retele transeuropene, a interoperabilitătii serviciilor paneuropene si a conectivitătii între utilizatorii finali;

c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice sau furnizorilor de servicii postale aflati în situatii similare;

d) cooperarea într-o manieră transparentă cu autoritătile nationale de reglementare cu atributii similare din străinătate, precum si cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente si a aplicării concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(4) ANRC promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:

a) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea serviciului universal si de Ordonanta privind serviciile postale;

b) asigurarea unui nivel înalt de protectie a utilizatorilor finali în relatiile acestora cu furnizorii;

c) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protectie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viată privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

d) promovarea furnizării de informatii clare, în special în ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului;

e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;

f) asigurarea protejării integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice.

(5) în activitatea sa ANRC are în vedere respectarea principiului neutralitătii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, în limitele competentelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversitătii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.”

15. La articolul 46 alineatul (1), punctele 8,11,14 si 22 vor avea următorul cuprins:

„8. identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice;

11. impunerea în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată a obligatiilor prevăzute la art. 9-13 din Ordonanta privind accesul sau la art. 15-18 din Legea serviciului universal;

14. atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare;

22. initierea, în colaborare cu ministerul de specialitate, de proiecte de acte normative în vederea perfectionării cadrului legislativ în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;”.

16. După articolul 46 se introduc două noi articole, articolele 461 si 462, cu următorul cuprins: „Art. 461. - (1) ANRC va încuraja utilizarea standardelor sau specificatiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfetelor tehnice si functiilor retelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilitătii serviciilor si îmbunătătirii posibilitătilor de alegere pentru utilizatori, cu exceptia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificatii a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană.

(2) Până la publicarea standardelor si specificatiilor prevăzute la alin. (1), ANRC va încuraja implementarea standardelor si specificatiilor adoptate de organizatiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor si recomandărilor adoptate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor, de Organizatia Internatională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internatională.

(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerintelor esentiale, specificatiilor interfetelor si standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 462. - (1) în cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicatiilor electronice, ANRC va tine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atributiilor sale.

(2) Dacă ANRC optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.”

17. La capitolul VIII1 „Tariful de monitorizare”, articolele 481 - 485 vor avea următorul cuprins:

„Art. 481. - (1) Orice persoană care are calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice, furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii postale are obligatia de a plăti către ANRC un tarif de monitorizare anual, în conditiile prevăzute de prezentul capitol, din momentul dobândirii calitătii de furnizor si până la încetarea acestei calităti.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg sunt obligate la plata către ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg, tariful de monitorizare se calculează ca un procent din cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează tariful, în care acestea au avut calitatea de furnizor.

(4) Procentul prevăzut la alin. (2) si (3) se determină anual, fără a depăsi 0,5%, ca raport între:

a) cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; si

b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (2) si (3).

(5) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (2) este cea prevăzută în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.

(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (3) se determină prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit această calitate si exclusiv luna în care aceasta a încetat.

(7) Pentru persoanele fizice sau asociatiile familiale autorizate în conditiile legii să desfăsoare activităti economice în mod independent, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor.

(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1), anual, se poate stabili prin decizie a presedintelui ANRC, cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparentei si proportionalitătii, în scopul minimizării costurilor de administrare, ca în sarcina furnizorilor care înregistrează o cifră de afaceri sub un anumit plafon să nu fie stabilită obligatia de plată a tarifului de monitorizare.

Art. 482. - (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabileste prin aplicarea procentului prevăzut la art. 481 alin. (4) la cifra de afaceri prevăzută la art. 481 alin. (5) si (6), după caz.

(2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileste la data determinării cifrei de afaceri cumulate prevăzute la art. 481 alin. (4) lit. b), dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a presedintelui ANRC, care se comunică fiecărui furnizor.

(3) Tariful de monitorizare si tariful de utilizare a resurselor de numerotatie se administrează de ANRC, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.

Art. 483. - (1) La încetarea calitătii de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor are obligatia de a achita un tarif de monitorizare stabilit astfel:

a) în cazul în care încetarea calitătii de furnizor are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 482 alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 481 alin. (4) pentru anul anterior si cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea;

b) în cazul în care încetarea calitătii de furnizor are loc după determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 482 alin. (2), pe lângă acest tarif, furnizorul datorează si un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 481 alin. (4) pentru anul în curs si cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea.

(2) Persoanele care datorează tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) au obligatia de a transmite ANRC, odată cu încetarea calitătii de furnizor, o situatie privind cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în conditiile stabilite de ANRC.

(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu comunică ANRC, odată cu încetarea calitătii de furnizor, documentele prevăzute la alin. (2), până la data transmiterii acestora, ANRC va stabili în sarcina acestor persoane obligatia de plată a tarifului de monitorizare anual, ca si cum nu ar fi încetat calitatea de furnizor.

(4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), iar diferenta dintre acesta si plătile anticipate stabilite în conditiile art. 484 alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei sau, după caz, se restituie în conditiile Codului de procedură fiscală.

(5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), si se achită în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(6) Persoanele care au dobândit calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori furnizor de servicii postale în acelasi an în care încetează această calitate datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) sau, după caz, la alin. (1) lit. b) si cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2)-(5).

Art. 484. - (1) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) au obligatia de a efectua în contul tarifului de monitorizare anual plăti anticipate după cum urmează:

a) până la data de 15 martie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent;

b) până la data de 15 iunie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent.

(2) Cuantumul plătilor anticipate prevăzute la alin. (1) se stabileste până la data de 15 februarie prin decizie a presedintelui ANRC.

(3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit prin decizie a presedintelui ANRC, fără a lua în calcul plătile anticipate efectuate în acel an.

(4) Diferenta dintre tariful de monitorizare anual stabilit prin decizie a presedintelui ANRC si plătile anticipate stabilite în conditiile alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei presedintelui ANRC prevăzute la art. 482 alin. (2) sau, după caz, se restituie în conditiile Codului de procedură fiscală.

Art. 485. - (1) Persoanele prevăzute la art. 481 si la art. 483 alin. (1) si (6) pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 481-484 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligati să tină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveste veniturile obtinute din activitătile de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii postale. Certificarea acestor venituri se va realiza de un auditor independent autorizat potrivit legii, în conditiile stabilite de ANRC.”

18. La capitolul VIII1, după articolul 48s se introduc două noi articole, articolele 486 si 487, cu următorul cuprins:

„Art. 486. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevăzute la art. 481 alin. (2) si (3), au obligatia de a transmite ANRC situatiile financiare anuale, continând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit si pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 481 au obligatia de a transmite ANRC declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Pentru alte categorii de persoane decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), care au calitatea de furnizor, documentele necesare în vederea stabilirii tarifului de monitorizare si termenele de transmitere a acestora către ANRC se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRC.

(4) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (3) au obligatia de a transmite ANRC, în termenul prevăzut la alin. (2), situatia privind cifra de afaceri realizată în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de furnizor de servicii postale.

(5) Netransmiterea în termenele si în conditiile prevăzute de dispozitiile legale a documentelor necesare în vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în functie de cifra de afaceri prevăzută la art. 481 alin. (5).

Art. 487. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 481-486 se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC.”

19. La articolul 49 alineatul (1), după litera h) se introduc patru noi litere, literele h1)-h4), cu următorul cuprins:

,,h1) obligatiile impuse de ANRC în conformitate cu Ordonanta privind accesul;

h2) procedura de autorizare generală si procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie;

h3) drepturile si obligatiile furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, autorizati în conditiile art. 4;

h4) drepturile si obligatiile titularilor de licente de utilizare a resurselor de numerotatie;”.

20. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu următorul cuprins:

„Art. 491. - (1) ANRC va comunica Comisiei Europene prevederile adoptate în legislatia natională în domeniul de reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora si al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si orice modificări sau completări ale acestor prevederi.

(2) ANRC va transmite Comisiei Europene o copie de pe informatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. h1).”

21. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Cu exceptia măsurilor adoptate potrivit prevederilor art. 341 alin. (7) sau art. 36, ANRC are obligatia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intentionează să adopte măsuri de natură să producă un impact semnificativ pe piata relevantă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă ori a legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale.”

22. La articolul 51, litera h) a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

,,h) solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice si dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice;

(3) în exercitarea atributiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice informatiile necesare în vederea verificării respectării obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, de legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice sau de licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispozitii.”

23. La articolul 52 se introduc opt noi alineate, alineatele (2)-(9), cu următorul cuprins:

„(2) ANRC va transmite autoritătilor nationale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atributiilor acestora prevăzute în legislatia comunitară.

(3) ANRC va furniza Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, toate informatiile necesare în vederea exercitării atributiilor sale. Natura si cantitatea informatiilor vor fi proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(4) Dacă informatiile solicitate de Comisia Europeană au fost transmise în prealabil de furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în conformitate cu dispozitiile art. 51, ANRC va informa furnizorii respectivi cu privire la transmiterea informatiilor.

(5) În măsura în care este necesar, Comisia Europeană poate pune la dispozitia autoritătilor nationale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (3), cu exceptia cazului în care ANRC a solicitat, în mod expres si motivat, contrariul.

(6) Dacă informatiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) sau (5) sunt considerate de ANRC confidentiale, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare, Comisia Europeană si autoritătile nationale de reglementare vor respecta caracterul confidential al informatiilor.

(7) ANRC poate solicita autoritătilor nationale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile necesare în vederea exercitării atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă sau de legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, respectând, acolo unde este cazul, caracterul confidential al informatiilor primite.

(8) În vederea revizuirii periodice a legislatiei comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, ANRC va furniza Comisiei Europene toate informatiile solicitate.

(9) ANRC va publica informatiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piete deschise si concurentiale, cu respectarea principiului confidentialitătii si a prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, precizând si conditiile si procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informatii.”

24. La articolul 55 alineatul (1), litera h1) va avea următorul cuprins:

,,h1) nedepunerea situatiilor financiare anuale sau, în cazul persoanelor fizice ori al asociatiilor familiale, a declaratiilor financiare anuale privind veniturile realizate în termenul si în conditiile prevăzute la art. 486 alin. (1) si (2);”.

25. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului sau tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si accesoriile acestora, ANRC sau IGCTI, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele ori servicii de comunicatii electronice pe baza regimului de autorizare generală sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.”

26. După alineatul (6) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Odată cu aplicarea amenzilor prevăzute la art. 55 alin. (2) se poate dispune confiscarea bunurilor destinate, rezultate sau folosite la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1).”

27. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, în legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice sau în actele normative ori individuale emise în temeiul prezentei ordonante de urgentă sau al legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice, ANRC ori IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunostintă intentia aplicării sanctiunii prevăzute de lege si îi va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru a justifica sau remedia încălcarea săvârsită.”

28. La articolul 59 alineatul (2), litera c) se abrogă.

29. După alineatul (3) al articolului 59 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Măsurile prevăzute la alin. (3) vor fi dispuse prin actul prin care se aplică sanctiunea, emis de presedintele ANRC sau de presedintele IGCTI, după caz. Transmiterea actului prin care se aplică sanctiunea si se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligatiei încălcate se realizează într-un termen de 7 zile de la emiterea acestuia.”

30. Alineatul (5) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) prezintă un pericol grav si iminent pentru siguranta natională, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme grave de natură economică sau operatională altor furnizori de retele ori servicii de comunicatii electronice sau utilizatorilor, ANRC ori IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situatiei, care pot fi ulterior confirmate. Persoanei în cauză trebuie să i se acorde posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere, în conditii rezonabile, si de a propune solutii pentru remedierea definitivă a situatiei create.”

31. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591 cu următorul cuprins:

„Art. 591. - Procedura prealabilă prevăzută la art. 59 nu se aplică:

a) în cazul nerespectării deciziilor presedintelui ANRC emise în temeiul art. 36;

b) în cazul nerespectării obligatiei de a transmite informatiile solicitate de ANRC sau IGCTI, după caz, în temeiul art. 51 alin. (2) lit. a), respectiv al art. 51 alin. (3);

c) în cazul contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), c), d) si h1);

d) în cazul nerespectării obligatiilor de transparentă impuse de ANRC în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanta privind accesul.”

32. După articolul 67 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, si Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.”

33. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma „interferentă perturbatoare” se înlocuieste cu sintagma „perturbatie prejudiciabilă”.

Art. IV. - Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 31 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul destinat publicului care permite initierea si primirea apelurilor nationale si internationale si accesul la serviciile de urgentă, prin utilizarea unui număr sau unor numere din Planul national de numerotatie ori dintr-un plan international de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plată, servicii furnizate în conditii speciale, facilităti pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi speciale ori servicii nongeografice;”.

2. Alineatul (2) ai articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) în cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, denumită în continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta-cadru, si la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare.”

3. Alineatele (2) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„(2) În stabilirea politicii si strategiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va urmări reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate în special de furnizarea serviciilor la tarife sau în conditii diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, protejând în acelasi timp interesul public.

(4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitătii, transparentei si nediscriminării, niciun furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice nefiind a priori exclus.”

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

„(3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) si serviciul de informatii privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor contine informatii cu privire la numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.

(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, în conditiile alin. (1)-(3), au obligatia să aplice principiul nediscriminării în tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sau de către alte persoane care detin asemenea date.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) ANRC va lua măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul si posibilitatea utilizatorilor finali cu handicap de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv la serviciile de urgentă, la serviciile de informatii privind abonatii si la registrele abonatilor, în conditii echivalente celor de care beneficiază ceilalti utilizatori finali.

(2) ANRC poate lua măsuri specifice pentru a asigura că utilizatorii finali cu handicap pot beneficia de aceeasi ofertă de servicii disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor finali.”

6. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului si de a utiliza aceste servicii. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.”

7. Alineatele (1) si (3)-(5) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Prestarea de către furnizorii de serviciu universal a serviciilor în conditiile prevăzute la art. 5-8 sau art. 9 alin. (3) nu poate fi conditionată de oferirea unor facilităti sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.

(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati să asigure următoarele facilităti, astfel încât abonatii să-si poată monitoriza si controla cheltuielile si să evite deconectarea nejustificată:

a) facturarea detaliată;

b) la cerere, restrictionarea selectivă, gratuită, a originarii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;

c) modalităti de plată în avans;

d) plata esalonată a tarifelor de conectare la reteaua publică de telefonie;

e) măsuri specifice aplicabile în caz de neplată a facturilor.

(4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare, informatiile minime pe care trebuie să le contină factura detaliată care va fi emisă de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit, astfel încât abonatii:

a) să poată verifica si controla tarifele de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate;

b) să poată monitoriza în mod adecvat utilizarea si cheltuielile, asigurându-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.

(5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fată de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite initiate de abonat, inclusiv apelurile de urgentă, nu vor fi cuprinse în factura detaliată.”

8. Alineatul (11) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(11) În toate cazurile, suspendarea furnizării, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea de la reteaua publică de telefonie, în caz de neplată a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizor.”

9. Alineatele (12) si (13) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

„(12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice obligatia de a lua măsurile prevăzute la alin. (8) sau (11) în ceea ce priveste deconectarea.

(13) ANRC poate retrage obligatiile prevăzute la alin. (3) sau (10) pe întregul teritoriu national sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilităti sunt larg accesibile.”

10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) ANRC va face public si va comunica Comisiei Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.”

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru ANRC stabileste că pe o anumită piată la nivelul furnizării serviciilor cu amănuntul nu există concurentă efectivă, iar obligatiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta privind accesul sau ale art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piata respectivă, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la alin. (2) si (3), în scopul protejării intereselor utilizatorilor finali si al promovării unei concurente efective.”

12. La articolul 15 alineatul (2), partea introductivă si litera b) vor avea următorul cuprins:

„(2) Obligatiile impuse de ANRC pot include:

b) interzicerea practicării unor preturi de ruinare, având ca efect limitarea intrării pe piată sau restrângerea concurentei;”.

13. La articolul 15 alineatul (3), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

„(3) De asemenea, ANRC poate impune:

a) plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;”.

14. După alineatul (7) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) La cererea Comisiei Europene, ANRC va transmite informatii privind obligatiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), precum si, dacă este cazul, sistemele de evidentiere contabilă a costurilor utilizate de furnizorii cu putere semnificativă pe piată.”

15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Acolo unde, pe baza unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste că, în ceea ce priveste furnizarea unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate, astfel cum acesta este identificat în lista de standarde publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene în conformitate cu prevederile art. 17 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, nu există concurentă efectivă, va desemna furnizorii cu putere semnificativă si le va impune acestora obligatii de nediscriminare, fundamentare a tarifelor în functie de costuri si transparentă, în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).

(2) ANRC va impune furnizorilor desemnati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), să aplice conditii similare în situatii similare pentru furnizorii care prestează servicii similare si să furnizeze liriii închiriate către terti în aceleasi conditii si la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăti din acelasi grup, dacă este cazul.”

16. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), obligatia de a implementa un sistem adecvat de evidentiere contabilă a costurilor. ANRC va avea disponibile informatii detaliate privind sistemul contabil utilizat, pe baza informatiilor transmise de furnizorii cu putere semnificativă pe piată, pe care le va transmite, la cerere, Comisiei Europene.”

17. La articolul 16 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) tarifele practicate, incluzând tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare si alte tarife, precizându-se, dacă este cazul, dacă tarifele sunt diferentiate;”.

18. La articolul 16 alineatul (5), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezintă perioada în care 80% din defectiunile apărute la liniile închiriate de acelasi tip au fost remediate, calculată de la momentul în care defectiunea a fost notificată departamentului responsabil cu remedierea defectiunilor până la momentul în care defectiunea a fost remediată si, acolo unde este cazul, a fost transmisă o notificare către utilizator privind remedierea defectiunii. în cazurile în care pentru acelasi tip de linii închiriate sunt oferite servicii de reparatii diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;”.

19. Alineatele (6) si (7) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

„(6) Termenul obisnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luându-se în considerare duratele în care liniile închiriate au fost puse la dispozitie utilizatorilor, pe parcursul unui interval de timp de durată rezonabilă, apropiat de momentul la care se efectuează această determinare. La stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.

(7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativă pe piată, potrivit alin. (1), consideră că furnizarea unei linii închiriate din setul minim prevăzut la art. 16 alin. (1) la tarifele si în conditiile publicate potrivit alin. (4) si (5) este nerezonabilă, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau conditiilor în acel caz.”

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Dacă, în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste că pe piata furnizării unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 16 alin. (1) există concurentă efectivă, va retrage obligatiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).”

21. La articolul 18, alineatul (1) partea introductivă si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Dacă, în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca având putere semnificativă pe piata furnizării conectării la un punct fix la retelele publice de telefonie si a utilizării la un punct fix a acestor retele, ANRC va impune acestuia obligatia de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri:

(2) Cererea utilizatorilor ca facilitătile prevăzute la alin. (1) să fie implementate si pe alte retele sau în alte moduri va fi evaluată de ANRC în urma unei analize de piată realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, iar obligatiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta privind accesul.”

22. La articolul 19, alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Contractele între utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor contine următoarele clauze minime privitoare la:”.

23. După alineatul (1) al articolului 19 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Contractele între utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, vor fi încheiate în scris.

(12) La momentul achizitionării serviciilor furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia să pună la dispozitia utilizatorilor finali conditiile generale privind furnizarea acestora, care vor contine informatiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute la alin. (1).”

24. La articolul 20 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) descrierea serviciilor oferite, cu precizarea serviciilor incluse în tariful initial de conectare si a celor incluse în tariful periodic de utilizare;”.

25. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie la puncte fixe si, în caz de perturbare gravă a functionării retelei sau în caz de fortă majoră, disponibilitatea retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte fixe.”

26. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.”

27. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plată, au dreptul de a efectua în mod gratuit, indiferent de tipul retelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgentă 112, în conditiile stabilite prin reglementări speciale.

(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă informatii privind localizarea apelantului, în măsura în care este tehnic posibil, pentru toate apelurile către numărul unic pentru apeluri de urgentă 112.

(3) ANRC va lua toate măsurile necesare pentru a asigura informarea adecvată a publicului despre existenta si modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgentă 112 în retelele publice de telefonie.”

28. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate către Spatiul european de numerotatie telefonică (ETNS), fără a se aduce atingere dreptului acestora de a recupera costurile determinate de transportul apelurilor prin propriile retele.”

29. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) ANRC poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor finali, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil:

a) servicii de semnalizare tip multifrecventă bitonală (DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor nationale care implementează în statele membre ale Uniunii Europene acest standard;

b) servicii de identificare a liniei care apelează, în conditiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.”

30. După alineatul (1) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de retele publice de telefonie vor furniza date si semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) între statele membre ale Uniunii Europene.”

31. Articolul 29 se abrogă.

32. La articolul 31 alineatul (1), punctul 31 va avea următorul cuprins:

„31. nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) si ale art. 24 alin. (2);”.

33. La articolul 31 alineatul (1), punctul 42 se abrogă.

34. Alineatele (2) si (3) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:

„(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 1-27 se aplică prin decizie a presedintelui ANRC.

(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 28-41 se aplică prin rezolutie scrisă a presedintelui ANRC, potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

35. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile aii. 59 si art. 591 din Ordonanta-cadru.”

36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - ANRC stabileste o procedură transparentă, simplă si necostisitoare, în scopul solutionării corecte si prompte a litigiilor nerezolvate pe cale amiabilă dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ocazionate de aplicarea prezentei legi, cu implicarea organismelor ce reprezintă interesele utilizatorilor finali, precum si a altor entităti relevante din domeniul protectiei consumatorilor, după caz. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de acestia în raporturile cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice, aplicabil în cazuri întemeiate.”

37. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) ANRC va notifica de îndată Comisiei Europene furnizorii de serviciu universal desemnati să presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) ANRC va notifica Comisiei Europene furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnati ca având putere semnificativă pe pietele relevante cu amănuntul din sectorul comunicatiilor electronice si obligatiile impuse acestora în conformitate cu prevederile cap. III, precum si, în cel mai scuti timp, orice modificare a obligatiilor impuse sau a furnizorilor cărora li se aplica aceste obligatii.”

38. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Până la adoptarea, în temeiul prezentei legi, a unor decizii ale presedintelui ANRC privind nivelul tarifelor practicate pentru serviciile furnizate pe pietele relevante cu amănuntul din sectorul comunicatiilor electronice identificate, Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A. nu va putea majora tarifele serviciilor prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a) din Ordonanta-cadru, pentru care a detinut drepturi exclusive până la data de 31 decembrie 2002, decât cu acordul ANRC.”

39. După articolul 39 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.”

Art. V. - în cazul în care furnizorii de serviciu universal beneficiază de sprijin financiar din partea statului, acesta va fi acordat numai cu respectarea conditiilor prevăzute în legislatia aplicabilă în domeniul ajutorului de stat, în vigoare la data acordării acestuia.

Art. VI. - (1) Pentru anul 2006, cuantumul tarifului de monitorizare definitiv se va determina până la data de 30 noiembrie 2006, pe baza cifrelor de afaceri sau a veniturilor realizate din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale în anul 2005, prin decizie a presedintelui ANRC.

(2) Diferenta dintre tariful de monitorizare estimativ pentru anul 2006 si tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei sau, după caz, se restituie în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) va fi avut în vedere la determinarea cuantumului plătilor anticipate pe care furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si furnizorii de servicii postale au obligatia să le efectueze în contul tarifului de monitorizare pentru anul 2007.

Art. VII. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele exceptii:

a) dispozitiile art. I pct. 3 în ceea ce priveste lit. w) a art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, art. I pct. 13 în ceea ce priveste ari. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 si art. I pct. 14 si 15 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă;

b) dispozitiile art. III pct. 17, 18 si 24 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006;

c) dispozitiile art. I pct. 2, 7-9, 20, art. I pct. 21 în ceea ce priveste alin. (4)-(6) ale art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, art. I pct. 23 în ceea ce priveste alin. (2) al art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 si pct. 24, art. II pct. 6 în ceea ce priveste trimiterea la procedura prevăzută la art. 341 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 din cuprinsul alin. (4) si (5) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002, art. II pct. 8 în ceea ce priveste modificarea alin. (3)-(5) ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 si art. II pct. 15, art. III pct. 2, art. III pct. 7-10, art. III pct. 11 în ceea ce priveste modificarea alin. (3) al art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, art. III pct. 14, 16, 19, 20, 21 si 23, art. IV pct. 10, 14, art. IV pct. 15 în ceea ce priveste modificarea alin. (1) al art. 16 din Legea nr. 304/2003 si art. IV pct. 16, 28, 30, 31, 33, 37 si 38 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. VIII. - La expirarea termenului prevăzut la art. VII lit. a), licentele individuale emise în temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 îsi încetează valabilitatea.

Art. IX. - Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări la Legea nr. 527/2002, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea prin lege a acesteia, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.283.

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea 21/1991, republicată cu modificările si completările ulterioare

 

1. ALDASORO FELIX-MANUEL, fiul lui Aldasoro Augustin si Georgeta, născut la data de 29 septembrie 1972 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 94086 Bad Griesbach i. Rottal, Prof. Baumgartnerstr.27, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Dna Ghica nr.8, bl.1-2, sc.E, et.1, ap.150, sector 2.(1976/2005 )

2. ALDEA ANTONELA, fiica lui Novăcescu Dumitru-Iustian si Rodica, născută la data de 4 septembrie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76287 Rheinstetten, Markgrafenstr.13, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Plugarilor, nr.34, judetul Timis.(1739/2005 )

3. ANITOAIA ELENA, fiica lui Radu Ioan si Anica, născută la data de 21 septembrie 1957 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3002 Purkersdorf, Pummergasse 22-26/4/7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, Aleea Iasomiei, Sc.C, et.l, nr.37, ap.23, judetul Sibiu.(1743/2005 )

4. APOSTOL CEZAR-ROBERT, fiul lui Apostol Tiberiu si Melania-Carmen, născut la data de 18 noiembrie 1973 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 71384 Weinstadt, Wiesentalstr.89, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Sos. Fundeni, nr.4, bl.llC, sc.B, ap.75, sector 2.(1977/2005)

5. BARTALIS ANNAMAR1A, fiica lui Gergely Marton si Gizella, născut la data de 26 aprilie 1978 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul HARGHITA, România, cu domiciliul actual în Austria, 2604 Theresienfeld, Eggendorferstr.39, cu ultimul domiciliu din România, localitatea Brădesti, nr.256. str.Principală, jud.Harghita. (7/2006).

6. BASNIC FRANC1SC, fiul lui Basnic Ioan si Iohana, născut la data de 3 februarie 1974 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 335 44 Kasejovice 213 Plzen Jih, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Moldova Nouă, str. Primăverii, nr.7, judetul Caras-Severin.(1744/2005 )

7. BASNIC IOZEFINA-ANA, fiica lui Merhout Carol si Barbura, născută la data de 23 aprilie 1981 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 335 44 Kasejovice 213 Plzen Jih, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Moldova Nouă, str. Primăverii, nr.7, judetul Caras-Severin.(1745/2005 )

8. BELEAN CRISTINA, fiica lui Podărită Constantin si Ioana, născută la data de 5 aprilie 1974 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Hanfpomtstr.96, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Stefan Luchian bl.B18, sc.C, ap.3, judetul Arad.(2059/2005 )Copii minori: Belean Rafael-Andrej născut la data 25.01.1996.

9. BELEAN GABRIEL-COSMIN, fiul lui Belean Iacob si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1973 în localitatea Tîrgu-Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Hanfpointstr.96, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Stefan Luchian bî.B18, sc.C, ap.3, judetul Arad.(2060/2005 )

10. BENEA CRTNA-NARCISA, fiica lui Ghiras Grigore si Măria, născută la data de 29 iulie 1980 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4470 Enns, Severinusstr.16, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Baia Mare, Bd. Traian, nr.14, bl.14, ap.28, judetul Maramures.(1757/2005)

11. BERGFELDT ADELA, fiica lui Ban Vasile si Emiliana, născută la data de 10 aprilie 1965 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 21075 Hamburg, Haakestr.46, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, Bd. Victoriei, nr.9, bl.36, sc.A, ap.30, judetul Brasov.(1054/2005 )

12. BESLER IOANA, fiica lui Costea Teofil si Măria, născută la data de 29 august 1967 în localitatea Albac, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 88451 Dettingen, Am Dorfbach 6, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Banu Mărăcine, bL13, ap.36, judetul Arad.(1978/2005 )

13. BICA MARCEL-GAVRILĂ, fiul lui Furesz Iuliu si Măria, născut la data de 4 august 1975 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf, Alois-Fragner-Platz 2/6, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Ucea, sat Ucea de Jos, str. Principală, nr.92, judetul Brasov.(1993/2005)

14. BICA MARIA-LAURA, fiica lui Bica Vasile si Elena, născută la data de 20 august 1978 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf Alois-Fragner-Platz 2/6, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Ucea, sat Ucea de Jos, str. Principală, nr.89, judetul Brasov.(1994/2005)

15. B1RT SUSANA, fiica lui Birt Gheorghe si Măria, născută la data de 16 decembrie 1944 în localitatea Saraiu, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 4870 Vocklamarkt Obgrosterreich, Bahnhofstr.24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Deva, str. Scărisoara, nr.8, bl.32, sc.3, ap.48, judetul Hunedoara.(1760/2005 )

16. BL AGER MARIANA, fiica lui Novak Stefan si Margareta, născută la data de 13 ianuarie 1959 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 88718 Daisendorf, Am Wattenberg 6, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Banatului, nr.8, judetul Brasov.(2000/2005 )

17. BLESCH MARIA-MAGDALENA, fiica lui Kovacs Adalbert si Vilma, născută la data de 18 august 1957 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Gustav-Mahlerstr.2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.6, judetul Mures.(1637/2005 )

18. BONA ANA, fiica lui Bona Petru si Ana, născută la data de 19 septembrie 1986 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1070 Wien, Lerchenfelderstr.71/2/20, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Caransebes, str. Lută Iovită, bl.6, sc.A, ap.6, judetul Caras-Severin.(1748/2005 )

19. BRANDSTOTTER ILEANA, fiica lui Tivadar Stefan si Ioana, născută la data de 11 mai 1959 în localitatea Viseu de Jos, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, Pram, Hofmark 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîrnova, nr.90, judetul Arad(1729/2005 )

 

20. BRANDSTOTTER SANDU-PAVEL, fiul lui Brandstotter Walter-Josef si Ileana, născut la data de 4 iunie 1982 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, Pram, Hofmark 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîrnova, nr.90, judetul Arad (1730/2005)

21. BRYCHCY MIHAI-CONSTANTIN, fiica lui Călăras Constantin si Mihaela, născută la data de 26 aprilie 1973 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 73240 Wendlingcn am Neckar, Römerstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Barbu Lăutaru, nr.1, judetul Caras-Severin.(1979/2005)

22. BUJOR IOIEL, fiul lui Bujor Anton si Aurelia, născut la data de 14 august 1965 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8344 Bad Gleichenberg, Haag 23 , cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia-Mare, str.Lazuri, nr.30, judetul Maramures. (59/2006)

23. BUJOR LUIZA, fiica lui Borbei Avei si Cornelia, născut la data de 03 martie 1962 în localitatea Ulmeni, judetul MARAMURES, România, cu domiciliul actual în Austria, 8344 Bad Gleichenberg, Haag 23 , cu ultimul domiciliu din România. în localitatea Chelnita, nr. 30, judetul Maramures. (58/2006.)

24. CARABAS EVA, fiica lui Maiton Alexandru si Ghizela, născută la data de 16 februarie 1952 în localitatea Viile Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 85354 Freising, Plantagenwcg 37, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Cugir, nr.6, sc.B, ap. 17, judetul Timis.(1638/2005)

25. CERCEA-THELEN PETRU, fiul lui Cercea Petru si Rosian Măria, născut la data de 29 mai 1964 în Localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 52249 Eschweiler, Drieschstr.20, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Gladioleior, nr.3, ap.7, judetul Sibiu.(2016/2005)

26. CHIVU STEFAN, fiul lui Chivu Viorel si Ivan Victoria-Filofteia, născut la data de 31 august 1977 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Stromstr.39/45/12, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Luică, nr.39, bl.M6, sc.l, ap.2, sector 4.(1992/2005)

27. CINGHINĂ DUMITRU-MARIUS, fiul lui Cinghină Iacob si Măria, născut la data de 9 iunie 1970 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 90473 Ntirnberg, Georg-Ledebourstr.28, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Sticlei, nr.12, judetul Sibiu.(1406/2005)

28. CIUCIU IOSIF, fiul lui Ciuciu Vasile si Matilda, născut la data de 02 martie 1965 în localitatea Măureni, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actaul în Austria, 8291 Burgauberg-Neudauberg, Burgauberg 144 , cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str.A.D.Xenopol, nr.22, bl.PB10, ap.l (36/2006).

29. CIUPULIGĂ ELENA-CARMEN, fiica lui Gulută Dumitru si Elena, născută la data de 20 mai 1968 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 78462 Konstanz, Leinerstr.7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Hărniciei, nr.5, judetul Timis.(1767/2005)

30. CIURDAR ANCA, fiica lui Bonea Gheorghe si Greta, născută la data de 16 aprilie 1976 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul acmal în Germania, 63225 Langen (Hessen), Südliche Ringstr.185, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Lipova, str. Oborului, nr.2, bl.80, sc.C, et.2, ap. 12, judetul Arad.(1673/2005)

31. COVACIU ANDREEA, fiica lui Covaciu Marin si Liliana, născută la data de 8 mai 1986 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 78166 Donaueschingen, Lehenstr.10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, Aleea Crizantemei, nr.4, bl.4, sc. 1, ap.l, judetul Caras-Severin.(1639/2005)

32. CRISTOFOR LUCIAN, fiul lui Cristofor Emil si Daniela-Luminita, născut la data de 30 iulie 1976 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 65606 Villmar, Laubusstr.41, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, Bd. Gării, nr.36, sc.C, ap.6, judetul Brasov.(1795/2005)

33. CROITORU ALEXANDRU-ROMULUS, fiul lui Croitoru Marcel si Felicia-Elena, născut la data de 12 iunie 1986 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 49843 Uelsen, Am Iland 1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Merilor, nr.l, se.A, ap.l, judetul Bistrita-Năsăud.(2017/2005)

34. CSATARI ILDIKO, fiica lui Zsurzs Ioan si Terezia, născută la data de 17 mai 1967 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Dr.Josef-Ofher-Str.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.10, ap.57, judetul Maramures.(1756/2005)

35. CUTH IOAN, fiul lui - si Cuth Teodora, născut la data de 14 noiembrie 1967 în localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 67061 Ludwigshafen, Saarlandstr.85 d, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Petroasa Mare, nr.315, judetul Timis.(1740/2005)

36. DAFINOIU GABRIELA, fiica lui Molnar Stefan si Măria, născută la data de 23 iulie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4021 Linz, Reuchlinstr.53/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Musicescu, nr.22, sc.B, ap.17, judetul Timis.(2061/2005)Copii minori : Drăgulescu Nada-Gordana născut la data 25.02.1988.

37. DAFINOIU VALENTIN, fiul lui Dafinoiu Sebastian si Elena, născut la data de 9 iulie 1954 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, Linz, Reuchlinstr.53/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Musicescu, nr.22, sc.B, ap.17, judetul Timis.(2062/2005)

38. DANIEL RODICA, fiica lui Damsa Nicolae si Măria, născută la data de 10 aprilie 1962 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 83471 Berchtesgaden, Bergwerkstr.80, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Soarelui, nr.4, ap.91, judetul Brasov.(1768/2005)

39. DAVIDISTVAN, fiul lui David Stefan si Bernad Măria, născut la data de 4 ianuarie 1972 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 14624 Dallgow-Döberitz, Margaretenstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Madaras, str. Principală, nr.4, judetul Harghita,(2057/2005)

40. DERSCH VALENTINA, fiica lui Ungureanu Dumitru si Miler Ortansa, născută la data de 21 septembrie 1959 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 33775 Versmold, Grasmuckenweg 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bacău, str. Miron Costin, nr.39, sc.A ap.3, judetul Bacău.(1674/2005)

41. DIMA ANCA, fiica lui Dima Ion si Floarea, născută la data de 10 aprilie 1970 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 81737 Munchen, Tucholskystr.22, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Bd. Alexandru Obregia nr.24, bl.R2, sc.B, ap.48, et.4, sector 4.(1716/2005)

42. DIMA MARIANA-FLORENTINA, fiica lui State Ion si Taifas Ilinca, născută la data de 28 iunie 1967 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Wien, Rossa Jochmann Ring 5/3/1, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Aleea Băiut, nr.HA, bl.M29Bis, sc.B, et.l, ap.43, sector 6.(1842/2005)

43. DISCHNER LAURA, fiica lui Morosanu Dumitru si Viorica, născută la data de 13 aprilie 1972 în localitatea Ungureni, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 74321 Bietigheim-Bissingen, Flosserstr.il, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Martir Claudiu Vârcus, nr.3, bl.3, sc.B, ap.5, judetul Timis.(1717/2005)

44. DOGAN MIHAELA-IOANA, fiica lui Dogan Ioan si Romita, născută la data de 29 noiembrie 1980 în localitatea Brad, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 72663 Grossbettlingen, Kirchhalde 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brad, Aleea Postei, bl. 10, ap.52, judetul Hunedoara.(1769/2005)

45. DOMIN CLARA, fiica lui Ciornenschi Vasile si Ghizela, născută la data de 18 iulie 1952 în localitatea Viseul de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 78224 Singen, Schauinslandstr.22, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Viseu de Sus, str.Iuliu Maniu, nr.22, judetul Maramures.(1715/2005)

46. DUMITRESCU MARINELA-GEORGETA, fiica lui Bene Grigor si Măria, născut la data de 26 august 1976 în localitatea Satu Mare, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 2821 Lanzenkirchen, Frohsdorf, Hauptstr.20/3, cu ultimul domiciliu din România , în localitatea Cărei, str.Ignisului, nr.26 , bl.46 , ap.52. judetul satu-Mare (32/2006).

47. DUMITRESCU MIHAI, fiul lui Dumitrescu Ioan si Măria, născut la data de 02 martie 1969 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 2821 Lanzenkirchen, Frohsdorf, Hauptstr.20/3 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Negresti-Oas, str.Livezilor, nr.62, judetul Satu-Mare (33/2006).

48. ELGES MARIA, fiica lui Gecăsan Ioan si Eleonora, născută la data de 13 august 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 45661 Recklinghausen, Bochumerstr.84, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Alma, sat Smig, nr. 172, judetul Sibiu.(1512/2005)

49. ERNST NICOLETA-MANUELLA, fiica lui Hancilă Nicolaie si Ioana, născută la data de 10 februarie 1966 în localitatea Cehu-Silvaniei, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 90455 Nurnberg, Am Klosterbach 1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Deva, str. Crinilor, bi.E9, ap.35, judetul Hunedoara.(1980/2005)

50. FERENCZI ADINA-LONETA, fiica lui Vona Andrei si Druglevits Măria, născută la data de 9 august 1974 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 94032 Passau, Spitalhofstr.62, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, Aleea Gurghiului, nr.12, sc.l, ap. 10, et.3 Judetul Caras-Severin.(1408/2005)

51. FILIP IULIANA, fiul lui Pop Ioan si Măria, născut la data de 13 iunie 1934 în localitatea Bălan, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Wien, Strindberggasse 1/27/18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bălan, nr.304, judetul Sălaj.(1971/2005)

52. FLEISCHER LOREDANA, fiica lui Pinta Sever si Constanta, născută la data de 14 octombrie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, D-50226 Frechen (bei Köln), Katharina-Schimtz-Str.15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Sudului, nr.39, judetul Timis.(1084/2005)

53. FLEPS DORINA-MARCELA, fiica lui Tiuca Teodor si Măria, născută la data de 5 mai 1971 în localitatea Tîrnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 31559 Hohnhorst, Schulstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîrnăveni, str. Aviatiei, nr. 11, judetul Mures.(1662/2005)

54. FLOREA CĂLIN-ADRIAN, fiul lui Florea Emil si Maria-Magdalena-Virginia, născut la data de 18 aprilie 1973 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 70184 Stuttgart, Libanonstr.57 B, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Alesd, str. 1 Decembrie, nr.2, judetul Bihor.(1122/2005)

55. FULGA MĂRIA, fiica lui Careba Mihai si Ana, născută la data de 18 octombrie 1961 în localitatea Patas, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 76327 Pfinztal, Gewerbestr.20, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Brîndusei, nr.9, se.A, ap. 18, judetul Timis.(1641/2005)

56. FUSINA ELENA, fiica lui Feteanu Aurel si Elena, născută la data de 1 august 1967 în localitatea Perisani, judetul Vîlcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 6200 Jenbach, Morgenstätterfeld 4/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Soimului, bl.12, sc.B, et.3, ap.24, judetul Sibiu.(1853/2005)

57. GALIGER BOGLARKA ROZAL1A, fiica lui Galiger Adalbert si Rozalia, născută la data de 31 decembrie 1979 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3362 Mauer, Lilienstr.2C/l, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr.24/A, judetul SatuMare.(1996/2005)

58. GEMMINGEN FREIFRAU VON MASSENBACH FLOAREA, fiica lui Bereneantu Vasile si Vuianovici Aurelia, născută la data de 16 aprilie 1949 în localitatea Hodos, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 81927 Munchen, Grimmeisenstr.15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. G. Muzicescu, nr.6, ap. 11, judetul Timis.(1412/2005)

59. GHERLITĂ GHEORGHE, fiul lui Gherlita Petru si Ana, născut la data de 29 martie 1971 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Landgutgasse 8/13, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Lupac, sat Clocotici, judetul Caras-Severin.(1999/2005)

60. GHINET DANIEL-NICOLAE, fiul lui Ghinet Neculai si Elena, născut la data de 23 ianuarie 1984 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 90607 Rückersdorf, Fliedersteig 1 a, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Roman, str. Energiei, nr.13, judetul Neamt.(1642/2005)

61. GILDI ADELA, fiica lui Balint Thoma si Sofia, născută la data de 23 martie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Leharstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Nicolae Filimon, nr.31 ap. 1, judetul Timis.(1643/2005)

62. GÎRLEANU SANDA-SORINELA, fiica lui Bîscu Gheorghe si Gabriela, născută la data de 6 septembrie 1970 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Larnhauserweg 4, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, Bd. Nicolae Titulescu, bl.N, sc.l, ap.48, judetul Dolj.(1269/2005)

63. GROSS DANIELA, fiica lui - si Solomon Cristina, născută la data de 31 iulie 1980 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73614 Schorndorf, Baldungweg 32, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, Calea Surii Mici, nr.12, judetul Sibiu. (1644/2005)

64. GROSSHART-BALOG ZOLTAN-JOZSEF, fiul lui Balog Iosif si Martha, născut la data de 24 aprilie 1973 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 60439 Frankfurt am Main, Kupferhammer 13, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Dsida Jeno, nr.3, judetul Satu Mare.(2018/2005)

65. GUNT DANA-SIMONA, fiica lui Crucin Vasile si Paraschiva, născută la data de 23 iunie 1979 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71665 Vaihingen an der Enz, Im Taigtrog 3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Axente Sever, nr.473, judetul Sibiu.(2001/2005)

66. GURITĂ NAPOLEON-VICTOR-L1VIU, fiul lui Gurită Valentin si Emilia, născut la data de 20 iunie 1958 în localitatea Mangalia, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 54568 Gerolstein, Zum Sandborn 28, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Aleea Alexandra Diana Dornea, nr.4, bl.N18, sc.l, ap.6, et.2, sector 4.(1741/2005)

67. GUTWENIGER-LUCHI VENUS-ECATERINA, fiica lui Luchi Stefan si Rodica, născută la data de 2 decembrie 1971 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 6130 Schwaz, Husslstr. 12/23, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, Bd. Tomis, nr.322, bl.N3, sc.C, ap.56, et.3, judetul Constanta.(1991/2005)

68. HANSEN ANA, fiica lui Ciumpe Ioan si Valicsek Ana, născută la data de 18 noiembrie 1965 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 6300 Grasten, Borggade 17, 1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Beius, Aleea Independetei, nr.10, bl.7, ap.26, judetul Bihor.(2032/2005)

69. HARAGĂ CRISTIAN-DAN, fiul lui Haragă Petru si Măria, născut la data de 26 ianuarie 1970 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Bayerhmerstr.33a/Top 433, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Suceava, str. I.V. Viteazul, bl.C5, sc.A, ap. 10, juudetul Suceava.(1022/2005)

70. HARAGĂ OANA-CRISTINA, fiica lui Sveduneac Mircea si Măria, născută la data de 20 iunie 1973 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Bayerhmerstr.33a/Top 433, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Suceava, str. George Enescu nr.29, bl.T48, sc.B, ap.25, judetul Suceava.(1021/2005)

71. HÂRPĂU GABRIELA, fiica lui Harsan Ioan si Carolina, născută la data de 9 noiembrie 1967 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Wien, Missindorfstr.26/24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Victoria, str. Victoriei, bl. 16, ap.l, judetul Brasov.(1761/2005)

72. HÂRPĂU GHEORGHE, fiul lui Hărpău Gheorghe si Elisabeta, născut la data de 24 aprilie 1968 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Wien, Missindorfstr.26/24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Ucea de Jos, str. Dorobantului, nr.207, judetul Brasov.(1762/2005)

73. HASLINGER LAURA-DOINA, fiica lui Rusu Vasile si Doina-Leontina-Livia, născută la data de 8 iunie 1961 în localitatea Zalău, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Roseggerstr.56, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl.A5, ap.3, judetul Timis.(1765/2005)

74. HAY GABRIELA, fiica lui Berlan Petru si Iuliana, născută la data de 25 noiembrie 1977 în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 65936 Frankfurt am Main, Sossenheimer Weg 182, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Simand, nr. 1098, judetul Arad.(2019/2005)

75. HERZOG RODICA, fiica lui Borodi Vasile si Năstasa, născută la data de 3 martie 1975 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 78713 Schramberg, Schonblick 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Peciu Nou, str. Bisericii, nr.92, judetul Timis.(1770/2005)

76. HIEBLE-LITĂ GABRIELA, fiica lui Lită Ion si Măria, născută la data de 9 mai 1971 în localitatea Moreni, judetul Dîmbovita, România, cu domiciliul actual în Germania, 71522 Backnang, Sudstr.19, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Lătea Gheorghe nr.19, bl.C61 sc.l, ap.23, sector 6.(1771/2005)

77. HIPP CSILLA, fiica lui Hipp Emil-Gheza si Hajnalka, născută la data de 23 noiembrie 1980 în localitatea Ineu, judetul Arad, Românjia, cu domiciliul actual în Germania, 89197 Weidenstetten, Lindenweg 9, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Pîncota, str. Nicolae Bălcescu nr.9, judetul Arad.(1039/2005)

78. HOFFMANN LUMINITA-LĂCRÂMIOARA, fiica lui - si Faur Elena, născută la data de 11 decembrie 1971 în localitatea Nocrich, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 91578 Leutershausen, Steibächlein 8, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Seica Mică nr. 114, judetul Sibiu.(1981/2005)

79. HOLLSCHWANDNER OTILIA-CARMEN, fiica lui Iancu Simeon si Măria, născută la data de 25 mai 1962 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 63069 Offenbach am Main, Kurt-Tucholsky-Str.16, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, Piata Unirii, nr.14, ap. 15, judeul Timis.(1593/2005)

80. IANCU LILIANA-TANIA, fiica lui Secman Vasile si Ticusan Măria, născută la data de 3 noiembrie 1978 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 84028 Landshut, Konigsbergerstr.2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr.12, bl.A32, sc.B, ap.3, judetul Timis.(1982/2005)

81. IEROMOS EVA-ANA, fiica lui Toma Minai si Ana, născută la data de 25 decembrie 1966 în localitatea Satu-Mare, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 86356 Neusäss, Karwendelstr. 1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu-Mare, str. Drum Cărei, nr.2, ap. 16, judetul Satu-Mare(1983/2005)

82. ILE DAN-ADRIAN, fiul lui Ile Teodor si Dorina, născut la data de 19 mai 1983 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 89231 Neu-Ulm, Gartenstr.29, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Mestesugarilor, nr.85A, judetul Bihor.(2002/2005)

83. JANSSENHARMS IOANA-VIOLETA, fiica lui Vlăgioiu Ion si Lucia, născută la data de 1 martie 1978 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 28217 Bremen, Karl-Peters-Str.51, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Aleea Zorelelor, nr.2, bl.M15, sc.l, et.8, ap.51, sector 6.(2034/2005)

84. JÄNTSCH PETRICA-ANISOARA, fiica lui Popescu Ion si Balîngă Aneta, născută la data de 24 martie 1975 în localitatea Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Germania, 48167 Münster, Amselweg 2, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Gogosu, sat Balta Verde, judetul Mehedinti.(1661/2005)

85. JENSEN DANA-CARMEN, fiica lui Ivanenco Alexandru si Claudia-Ioana, născută la data de 25 noiembrie 1964 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 7500 Svendborg, Kogtvedparken 52, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Versului, nr.1-3, ap.40, judetul Timis.(1747/2005)

86. JOCHUMSEN ROXANA-GABRIELA, fiica lui Sorescu Vasile si Mia-Silvia, născută la data de 5 decembrie 1976 în localitatea Bicaz, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 3450 Allerad, Ligustervangen 71, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bicaz, Aleea Teilor, bl. 14, se.A, ap.6, judetul Neamt.(1835/2005)

87. KLIPPSTEIN SORIN, fiul lui - si Ciuta Voichita, născut la data de 15 martie 1975 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71706 Markgroningen, Pappelweg 9, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Vitei, nr. 17, judetul Sibiu.(1718/2005)

88. KNOLL IULIANA, fiica lui Babutschi Gheorghe si Rozalia, născută la data de 27 octombrie 1951 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 91056 Frauenaurach, Gaisbiihlstr.64, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Viseu de Sus, str. 1 Mai, nr.l53/A, judetul Maramures.(2003/2005)

89. KRONAWITTER MIRELA, fiica lui Schuller Mihail-Wilhelm si Giurca Ana, născută la data de 22 februarie 1971 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 94116 Hutthurm, Steinbachstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Cindrelu, nr.41, judetul Sibiu.(1772/2005)

90. KUN-GYÖRGY MIHALY, fiul lui Kun-György Adalbert si Eniko-Noemi, născut la data de 3 iunie 1987 în localitatea Tîrgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 89275 Elchingen, Gansackerweg 68, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna, nr.18, ap. 16, judetul Cluj.(1773/2005)

91. KUTSCHER ADRIAN, fiul lui Masca Miron si Paraschiva, născut la data de 15 mai 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71522 Backnang, Sachsenweilerstr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Islazului, nr.5, judetul Sibiu.(1984/2005)

92. LACHER MIHAELA, fiica lui Bălteanu Minai si Victoria, născută la data de 8 august 1974 în localitatea Mircesti, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 72160 Horb a. N., Leinsteige 8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Mircesti, str. Iugani, judetul Iasi.(1645/2005)

93. LANG MARIA-MARILENA, fiica lui Bogdan Pavel si Măria, născută la data de 6 februarie 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 94577 Mitterndorf-Winzer, Engelsbergerstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Săliste nr.381, judetul Sibiu.(1774/2005)Copii minori : Bogdan Lorena-Luisa născută ia data 17.12.1996, Lang Andy născut la data 06.08.2002.

94. LEHNER CRISTIAN, fiul lui Bădan Ion si Anghelina, născut la data de 12 iunie 1971 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Leo-Fall-Str. 11/1/8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, Aleea Heracleea, nr.8, bl.AS4, sc.B, ap.33, judetul Constanta.(1737/2005)

95. LICHTFUSS MARIUS, fiul lui Iovanescu-Prvan Savu si Lenuta, născut la data de 21 iulie 1967 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 93055 Regensburg, Greflingerstr.18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Lovrin, str. Nouă, nr.374, judetul Timis.(1719/2005)

96. MAICARIU MICSUNICA, fiica lui Verestiuc Pavel si Elena, născută Ia data de 13 iulie 1967 în localitatea Rînghilesti, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Wien, Schuttaustr.67/1/24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Botosani, str. Izvoarelor, nr.4, b.J16, ap.20, judetul Botosani.(1709/2005)Copii minori : Maicariu Jenifer-Melanie născută la data 03.09.1996, Maicariu Larisa născută la data 31.10.1993, Maicariu Dennis născut la data 16.12.1997, Maicariu Michelle născută la data 01.07.2000, Maicariu Marian-Cosmin născut la data 05.08.1990.

97. MAYER EDITH-IZABELLA, fiica lui Boros Ioan si Olga, născută la data de 30 octombrie 1978 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 64743 Beerfelden, Landrat-Ackermannstr.7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Pompierilor, nr.2, judetul Sibiu.(1742/2005)Copii minori: Mayer Milena Lourdes născută la data 22.09.2004.

98. MIHĂILESCU CĂTĂLIN-AURELIAN, fiul lui Mihăilescu Stefan-Napoleon si Doina-Anca, născut la data de 10 decembrie 1974 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 68167 Mannheim, Friedrich-Ebert-Str-48, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Bd. Camil Ressu, nr.49, bl.H26, ap.61, sector 3.(2033/2005)

99. MLADIN ADRIAN, fiul lui Mladin Ionel si Terezia-Maria, născut la data de 25 octombrie 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 86165 Augsburg, Waterloostr.49, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Simion Mangiuca, nr.5, judetul Caras-Severin.(1646/2005)

100. MLADIN MIOARA-ANETA, fiica lui Belu Dorin si Dorica, născută la data de 17 octombrie 1971 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 86165 Augsburg, Waterloostr.49, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Simion Mangiuca, nr.5, judetul Caras-Severin.(1647/2005)Copii minori : Mladin Andy Emanuel născut la data 01.10.1996.

101. MOLDO VAN LUCRETIA, fiica lui Moldo van Iosif si Lucretia, născută la data de 30 ianuarie 1966 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3180 Lilienfeld, Marktlerstr.48/2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cîmpia Turzii, str. Muresului nr.3, bl.N.3, ap.13, judetul Cluj.(1731/2005)

102. MORABITO MIHAELA, fiica lui Malancu Mihai si Cornelia, născută la data de 8 iulie 1978 în localitatea Bobota, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 45128 Essen, Admiral-Scheer 12, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Dersida nr.6, judetul Sălaj.(2020/2005)

103. MOTIU DIONISIA-SPERANTA, fiica lui Badea Traian-Dumitru si Szekely Elisabeta, născut la data de 04 noiembrie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Wallhofgasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str.Nicolae Cristea, nr.l , ap.5, judetul Cluj.(3/2006) Copii minori: Motiu Claudia-Nicol născută la data de 22.12.1998 si Motiu Isabel născută la data de 23.06.2005.

104. MOTIU MIRCEA-GAVRIL, fiul lui Motiu Gavril si Ileana, născut la data de 06 iunie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Wallhofgasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str.Brigadierilor, nr.20 Judetul Cluj.(4/2006)

105. NEAGU STEFAN, fiul lui Neagu Constantin si Stanca, născut la data de 27 iunie 1929 în localitatea Munteni-Buzău, judetul Ialomita, România, cu domiciliul actual în Germania, 41464 Neuss, Einsteinstr.15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Moinesti, str. Zorilor bl.3B, ap.2, judetul Bacău.(1675/2005)

106. NEDIC ERIKA-BEATRICE, fiica lui Lupu Vasile si Alise-Cristiana, născută la data de 30 iulie 1979 în localitatea Rîmnicu-Vîlcea, judetul Vîlcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 6900 Bregenz, Mariahilfstr.64/96, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Rîmnicu-Vîlcea, str. V. Olănescu, nr.7, bl.3, sc.A, ap. 10, judetul Vîlcea.(1764/2005)

107. NEGULEIGIACLLIN-GINA, fiica lui Iancu Sorin si Elena, născută la data de 4 iulie 1973 în localitatea Bolintin-Vale, judetul Giurgiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 70794 Filderstadt, Reutestr.29, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bolintin-Deal, str.23 August, nr.40 , judetul Giurgiu.(1985/2005)

108. NEUMANN DOINITA, fiica lui Popovici Mircea si Piscuc Eleonora, născută la data de 22 ianuarie 1972 în localitatea Ostra, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 31177 Harsum, Rutenbergstr.22, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Arbore, str. Bodnăreni, nr.42, judetul Suceava.(1752/2005)

109. NICOLAE DANIELA, fiica lui Nicolae Ion si Katalin, născuta la data de 16 iulie 1970 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8490 Bad Radkersburg, Pfarrsdorf 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Baia Mare, Bd. Bucuresti, bl.31, ap.27, judetul Maramures.(1738/2005)Copii minori : Wiesner Christian-Alexander născut la data 18.11.1990.

110. OBREJA VOICHITA, fiica lui Tudic Vasile si Măria, născută la data de 27 ianuarie 1971 în localitatea Halmeu, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Siebenhügelstr.108/1/10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Aprodu Movila, nr.35, ap.6, judetul Timis.(1759/2005)

111. PALOS SEVASTIANA, fiica lui Bogdan Constantin si Nicolita, născută la data de 16 iunie 1975 în localitatea Motru, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Germania, 73035 Goppingen, Panoramastr.105 B, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brosteni, sat Meris, judetul Mehedinti.(1720/2005)

112. PĂTROI ION, fiul lui Pătroi Petre si Dumitra, născut la data de 21 septembrie 1948 în localitatea Alimpesti, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, 7344 Stoob, Hauptstr.79, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Alimpesti, judetul Gorj.(1793/2005)

113. PETRICA DĂNUT-AUREL, fiul lui Petrica Antoniu si Galea Elisabeta, născut la data de 14 martie 1977 în localitatea Ceica, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Polonia, localitatea Cracovia, Voievodatul Malopolskie, Cartierul Dywizjonu 303 nr.62, ap.24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Iza, nr.31, bl.Tl, ap. 101, judetul Bihor.(1629/2005)

114. POBERESNIK MARIA-FLOAREA, fiica lui Frandes Victor si Mărioara, născută la data de 6 iulie 1970 în localitatea Hodac, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 50997 Köln, Rodenkirchenerstr.127, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîrgu-Mures, str. Transilvaniei, nr.42/3, judetul Mures.(2021/2005)

115. POPESCU MINODORA, fiica lui Mladin Ionel si Terezia-Maria, născută Ia data de 20 aprilie 1968 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 86438 Kissing, Schulstr.47, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Simion Mangiuca, nr.5, judetul Caras-Severin.(1648/2005)

116. PREISS EVA, fiica lui Kovacs Adalbert si Vilma, născută la data de 19 iulie 1969 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, EichdorfFstr.20, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.6, judetul Mures.(1649/2005)

117. RADOSAVLJEVIC GEORGIANA-LAVINIA, fiica Iui Stan Dumitru si Tanta, născută la data de 27 septembrie 1986 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wien Florisdorf, Ferchenbauergasse 12/11, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Cumpăna, judetul Constanta.(1734/2005)

118. RADULIDIA, fiica lui Giurescu Marius si Marioara, născută la data de 13 august 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Thalheim bei Wels, Gemeindeplatz 12, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. C. Brîncoveanu, nr.52A, se.A, ap. 11, judetul Timis.(1728/2005)

119. RAMINGER VOICHITA, fiica lui Tivadar Ioan si Ileana, născută la data de 17 februarie 1977 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8430 Neutillmitsch, Feiertagweg 16, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Calinesti, sat Cornesi, nr,103/a, judetul Maramures.(1758/2005)

120. RENDL ALEXANDRINA, fiica lui Ion Marin si Lucia, născut la data de 07 noiembrie 1970 în localitatea Bucuresti, Sector 3, judetul, România, cu domiciliul actual în Austria, 2514 Traiskirchen, Schwechatstr.32/1/2 , cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucuresti, str.Tomis, nr.12, B1.C1, ap.8, sector 3.(34/2006)

121. RINKEN MARIA-CLAUDIA, fiica lui Ceh Gheorghe si Cioba Marioara, născută la data de 23 ianuarie 1981 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 54317 Farschweiler, Zum Hochst.17, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Siria, str. Aurel Vlaicu, nr.2047, judetul Arad.(1794/2005)

122. RITZMANN ERIKA-MARIA, fiica lui Varga Iosif si Berta, născută la data de 31 ianuarie 1977 în localitatea Valea lui Mihai, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 91177 Thalmăssing, Alfershausen 212, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cărei, str. Mihai Viteazu bl.N2, ap.9, judetul Satu Mare.(1650/2005)

123. ROMANESCU OVIDIU, fiul lui - si Romanescu Olimpia, născut la data de 27 septembrie 1978 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 København NV, Gravervaenget 2,4 th, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Iasi, str.Oancea , nr.34 , bl.D2, et.5 , ap. 17, judetul Iasi.(1841/2005)

124. ROMUNA ANDREEA-GABRIELA, fiica lui Crupenschi Neculae si Florica, născută la data de 19 ianuarie 1969 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 2540 Bad Vöslau, Grillparzergasse 2/5, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Pescărusului, nr.2, bl.B19, se. A, ap.8, sector 2.(788/2005)

125. ROTTER ADALBERT, fiul lui Rotter Adalbert si Estera, născut la data de 12 aprilie 1946 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 86420 Diedorf, Hauptstr.74 A, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Cîmpeni, nr.4, bl.72, sc.A, ap.8, judetul Sibiu.(1986/2005)

126. SARPE CARMEN, fiica lui Bodo Francisc si Elisabeta, născut la data de 28 ianuarie 1960 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4962 Mining, Gundhollingerstr.25, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str.Boemia, nr.18, sc.A, ap.1, judetul Timis (6/2006)

127. SARPE VIOREL, fiul lui Sarpe Ion si Marioara, născut la data de 06 martie 1960 în localitatea Petrila, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 4962 Mining, Gundhollingerstr.25, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str.Boemia, nr.18, sc.A, ap.1, judetul Timis. (5/2006)

128. SĂTMĂREAN DORUT, fiul lui Sătmărean Vasile si Ana, născut la data de 17 septembrie 1960 în localitatea Pintic, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Wasser Gasse 18/3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, Aleea Trandafirilor, nr.43, judetul Bistrita-Năsăud.(1732/2005)

129. SCHALK ANGELA-AURORA, fiica lui Pop Gavrilă si Iuliana, născută la data de 5 februarie 1970 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 65929 Frankfurt am Main, Ludwig-Scribastr.l, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Neajlov nr.2, ap.30, judetul SatuMare.(1393/2005)

130. SCHENKER ANDREEA-ELENA, fiica lui Muntean Laurean si Maria-Olimpia, născută la data de 21 mai 1980 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 83278 Traunstein, Scheibenstr.18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Florilor, nr.39, judetul Sibiu.(1721/2005)

131. SCHERABON MARIA, fiica lui Costache Florea si Ioana, născută la data de 10 octombrie 1972 în localitatea Bucinisu, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz-Wetzelsdorf, Wetzelsdorfstr.121, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Lupeni, str. Avram Iancu, nr.36, judetul Hunedoara.(1733/2005)

132. SCHMIDTS BEATRIX, fiica lui Schmidts Istvan-Joszef si Judit, născută la data de 15 aprilie 1982 în localitatea Sfîntu-Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 85114 Buxheim, Eitensheimerstr.34, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sfîntu-Gheorghe, str. 1 Mai, nr.62, judetul Covasna.(2004/2005)

133. SCHMIDTS HENRIETTA-MONIKA, fiica lui Schmidts Istvan-Joszef si Judit, născută la data de 17 decembrie 1985 în localitatea Sfîntu-Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 85114 Buxheim, Eitensheimerstr.34, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sfîntu-Gheorghe, str. 1 Mai, nr.62, judetul Covasna.(2005/2005)

134. SCHMIDTS ISTVAN-JANOS, fiul lui Schmidts Istvan-Jozsef si Judit, născut la data de 16 mai 1984 în localitatea Sfîntu-Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 85114 Buxheim, Eitensheimerstr.34, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sfîntu-Gheorghe, str. 1 Mai nr.62, judetul Covasna.(2006/2005)

135. SCHULZE MARIA, fiica lui Macovei Adam si Smaranda, născută la data de 22 februarie 1947 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe, Friedenstr.2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, str. Tulcei, nr.10, bl.TM3, ap.2, et.l, judetul Constanta.(1586/2005)

136. SCHUSTER MARIA, fiica lui Budeanu Vasile si Anuta, născută la data de 22 mai 1982 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 93059 Regensburg, Brennesstr.15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Mosna, str.Morarului, nr.57, judetul Sibiu.(1722/2005)

137. SCHWARTZ IULIANA, fiica lui Cîmpean Ioan si Susana, născută la data de 6 septembrie 1976 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 93051 Regensburg, Augsburgerstr.20, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. 1 Decembrie, nr.37, bl.42, se.A, ap.11, judetul Sibiu.(2007/2005)

138. SCHWARZKOPF CSILLA, fiica lui Bodnar Tiberiu si Suzana-Ghizela, născută la data de 7 martie 1969 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 81549 Munchen, Hohenschwangaustr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Crisan, nr.5, judetul Satu Mare.(1724/2005)

139. SCHWARZKOPF MIKLOS, fiul lui Revai-Schvartzkopf Iosif si Măria, născut la data de 10 septembrie 1967 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 81549 Munchen, Hohenschwangaustr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Turulung, str. Tîrgului, nr.390, judetul Satu Mare.(1723/2005)

140. SERBOV ELENA, fiica lui Serbov Pantelimon si Toader Gherghina, născută la data de 3 februarie 1954 în localitatea Radoesti, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Lechnerstr.8/19, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl.A22, ap.4, judetul Timis.(1736/2005)

141. SILAGHI ANDREIA-BIANCA, fiica lui Silaghi Viorel si Dorina-Saveta, născută la data de 15 septembrie 1987 în localitatea Sînnicolau-Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Furth, Lessingstr.20, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Varias, nr.795, judetul Timis.(1725/2005)

142. SIUTZ CLAUDIA-MIHAELA, fiica lui Drăghici Stefan si Viorica, născută la data de 23 februarie 1980 în localitatea Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Khevenhullerstr.32/8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Brîncoveanu, nr.176, bl.E12, sc.l, ap.6, judetul Mehedinti.(1727/2005)

143. SKUBA ARCELLA-ALICE-SARAH, fiica lui Jivan Rusalin si Doina, născută la data de 2 august 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Bessarabierstr.53/15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Vega, nr.l, sc.A, bl.91, ap. 14, judetul Timis.(1635/2005)

144. SMÃRÃNDESCU MARIUS, fiul lui Smărăndescu Stefan si Gheorghina, născut la data de 25 august 1966 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania 63073 Offenbach am Main, Hamburgerstr.55, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Rogerius, nr.12, bl.Hl, sc.E, ap.49, judetul Bihor.(1840/2005)

145. SONDERS CLAUDIA, fiica lui Fizesan Teodor si Saveta, născută la data de 15 februarie 1972 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 52477 Alsdorf, Osterfeldstr.35, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Florilor, nr.2, sc.B, ap.38, judetul Bistrita-Năsăud.(637/2005)

146. SØRENSEN ANGHEL ROXANA, fiica lui Anghel Gheorghe si Elena, născută la data de 16 ianuarie 1964 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 8700 Horsens, Houmannsgade 54,2, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Dr. Marcovici, nr.5-7, ap.57, sector l.(2056/2005)

147. SPIER MARIA, fiica lui Frătilă Niculaie si Măria, născută la data de 25 mai 1955 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 37073 Gottingen, Wiesenstr.4, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, nr.5, bl. 1B, ap. 18, sector 4.(1058/2005)

148. SPROTTE ALINA, fiul lui Sprotte Dieter si Norvegia, născut la data de 20 iulie 1978 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 82256 Fürstenfeldbruck, Ettenhoferstr.10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, str. Bucuresti, bl. 10, sc.E, ap.20, judetul Dolj.(1988/2005)

149. STADLER MIHAELA-AURORA, fiica lui Hapciuc Aurel si Rodica, născută la data de 14 noiembrie 1972 în localitatea Valea Moldovei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 48565 Steinfurt, Anne-Frank-Ring 39, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sucevita, nr.279, judetul Suceava.(1676/2005)

150. STANCIU ILIE-IOAN, fiul lui Stanciu Ilie-Ioan si Cocolas Gina, născut la data de 29 ianuarie 1986 în localitatea Sînnicolau-Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90451 Nürnberg, Pleinfelderstr.13, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Valcani, nr.419, judetul Timis.(1989/2005)

151. STÃNESCU-MORTENSEN SORINA, fiica lui Stănescu Petrică-Aurel si Gheorghita, născută la data de 27 decembrie 1965 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2600 Glostrup, Platanhaven 96, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Slatina, str. Arcului nr.22, bl.3A, sc.A, ap.7, judetul 01t.(1791/2005)

152. STEFANOVICI SILVANA-HORTENSIA, fiica lui Stefanovici Bogoslav si Iboiya, născută la data de 23 martie 1976 în localitatea Resita, judetul Caras- Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 78073 Bad-Durrheim, Lindenplatz 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, Bd. Revolutiei din Decembrie, nr.30, sc.l, ap.3, judetul Caras-Severin.(1651/2005)

153. STELZ SAROLTA-CLARA, fiica lui Hamon Francisc si Clara, născută la data de 3 iunie 1952 în localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 79312 Ernmendingen, Moltkestr.l, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Careiului, bl.R29, ap. 12, judetul SatuMare.(1652/2005)

154. SUHINA ROBERT-FLORIAN, fiul lui Suhina Florian si Elisabeta, născut la data de 31 octombrie 1987 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85540 Haar, Waldluststr.7, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei, nr.49, sector 1.(2058/2005)

155. SZATMARI ENIKO-BOGLARKA, fiica lui Szatmari Janos si Floare, născută la data de 18 aprilie 1979 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 72764 Reutlingen, Deckerstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, judetul Bihor. (1753/2005)

156. SZEKELY ISTVAN, fiul lui Szekely Stefan si Vilhelmina, născut la data de 25 februarie 1974 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3382 Loosdorf, Waagstr.10/5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Miercurea-Ciuc, Aleea Avântului, nr.14, ap.22, judetul Harghita.(1252/2005)

157. SZEKELY MELINDA, fiica lui Császár Otto si Piroska, născută la data de 30 martie 1972 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3382 Loosdorf, Waagstr.10/5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Culmei, nr.9, sc.A, ap. 17, judetul Harghita.(1253/2005)

158. TĂNASE MIHAELA, fiica lui Croitor Ananie si Veronica, născut la data de 07 februarie 1968 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Wiesbauerstr.4a/1 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Suceava, str.Iancu Flondor, nr.7, judetul Suceava.(l/2006).Copii minori Tănase Martina născută la data 24.07.1993 si Tănase Simion născut la data 06.07,1996

159. TĂNASE STELIAN, fiul lui Tănase Traian si Rebega Elena-Adriana, născut la data de 07 mai 1965 în localitatea Suceava, judetul SUCEAVA, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Wiesbauerstr.4a/1, cu ultimul domiciliu din România , in localitatea Cîmpulung-Moldovenesc, Calea Bucovinei, nr.61.(2/2006)

160. TILLSCHNEIDER MARIEANA, fiica lui Bîldea loan si Florica, născuta la data de 19 mai 1959 în localitatea Mihăesti, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 67551 Worms, Neubachstr.91, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tăndărei, str. Bucuresti, bl.409, sc.22, ap. 19, judetul Ialomita.(1623/2005)

161. TODEA ANCA, fiica lui Todea loan si Sanda-Liana, născută la data de 2 mai 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 74080 Heilbronn, Stettener Strasse 50, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str.N. Iorga, nr.34, ap. 1, judetul Cluj.(2035/2005)

162. UMLING SEBASTIAN-TRAIAN, fiul lui Ghinescu Traian-Lucian si Elisaveta-Maria, născut la data de 11 iulie 1977 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 84508 Burgkirchen a.d. Alz, Kastenstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Caransebes, str. N. Titulescu, nr.3A, judetul Caras-Severin.(1990/2005)

163. UNGUREANU LUMINITA-GABRIELA, fiica lui Ungureanu Barbu si Măria, născută la data de 5 ianuarie 1968 în localitatea Tîrgu-Jiu, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Marele Ducat de Luxemburg, 7780 Bissen, Route De Mersch 17, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîrgu-Jiu, str. 8 Mai nr.9, bl.9, sc.1, ap.10, judetul Gorj.(1458/2005)Copii minori : Bănică Theodora născut la data 28.01.1988 si Ungureanu Alexandra-Larissa, născută la data 15.07.2005

164. UNGUREANU SIMONA, fiica lui Ungureanu Florian si Ionescu Aurelia, născut la data de 08 iunie 1974 în localitatea Sinesti, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Elisabeth Str.55, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Moinesti, str.l Mai, nr,121A, jud.Bacău.(44/2006)Copii minori:Ungureanu Bianca-Floriana născută la data 10.06.1995 , Ungureanu Denisa născută la data 29.07.2004 si Ungureanu Larissa născută la data 29.07.2004

165. VATA MONIKA, fiica lui Tuma Matei-Stefan si Rozalia, născută la data de 4 august 1976 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Wien, Wilhelminenstr.76/11/23, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Malom, nr.8, judetul Harghita.(1735/2005)

166. VELTAN CLAUDIA-MARIA, fiica lui Veltan Ioan si Măria, născută la data de 30 noiembrie 1967 în localitatea Tălmaciu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 2540 Bad Voslau, Grossauerstr.43/1/6, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tălmaciu, str. Lucian Blaga, nr.20, judetul Sibiu.(1766/2005)Copii minori : Veltan Gurur născut la data 10.10.1991, Veltan Ugur născut la data 20.10.1992.

167. VERES EVA, fiica lui Katona Jozsef si Ana, născută la data de 25 martie 1977 în localitatea Tîrgu-Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2604 Theresienfeld, Eggendorferstr.37, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sovata, str. Mihai Eminescu, bl.K, sc.3, et.4, judetul Mures.(1972/2005)

168. WAGNER DANA-CAMELIA, fiica lui Pestritu Constantin si Ana, născută la data de 18 noiembrie 1964 în localitatea Filioara, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 71404 Korb, Waiblingerstr.31, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Piatra-Neamt, str. Progresului, nr.6, bl.S.12, sc.B, ap.26, judetul Neamt.(1726/2005) Copii minori: Soica Andreea născută la data 16.09.1990 si Soica Iustina născută la data 20.06.1993.

169. WEIGEL EMILIA, fiica lui Prodanof Cristu si Elvira, născută la data de 5 octombrie 1922 în localitatea Plasa, judetul Tulcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 65183 Wiesbaden, Kastelistr.22, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Ciurea nr.1, sc.A, et.2, ap. 10, sector 2.(1677/2005)

170. ZIEGLER MARIA, fiica lui Boca Maftei si Irina, născută la data de 7 octombrie 1974 în localitatea Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 74613 Ohringen, Behringstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Int. Muncelului, bl.7, sc.B, ap. 38, judetul Bistrita-Năsăud.(2008/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea sediului Teatrului National de Operetă „Ion Dacian" din Bucuresti

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Sediul Teatrului National de Operetă „Ion Dacian" din Bucuresti se stabileste în imobilul „Sala Omnia", situat în municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1.

            Art. 2. - Până la finalizarea lucrărilor de amenajare a „Sălii Omnia", folosirea comună, împreună cu Teatrul National „I.L. Caragiale" Bucuresti, a spatiilor si dotărilor tehnice necesare activitătii de repetitii si spectacole, situate în municipiul Bucuresti, bd. N. Balcescu nr. 2, sectorul 1, se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.294.