MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 965         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

426. - Lege pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

1.299. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie.

 

427. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

1.300. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,  precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

428.- Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

1.301. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.632. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului ialomita în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Garda Natională de Mediu - Comisariatul Regional Bucuresti

 

1.655. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

„(2) Dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua natională de supraveghere meteorologică, precum si a instalatiilor aferente acesteia, în situatiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si cu avizul conform al Centrului meteorologic national, care are în administrare reteaua natională de supraveghere meteorologică, si dacă solicitantul realizează si pune în functiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic national.”

2. La anexa nr. 1, punctele nr. 1, 2 si 10 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.299.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 47 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 31 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 427.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.300.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 176 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Elevii si studentii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film si la alte manifestări culturale si sportive organizate de institutii publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 428.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.301.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ialomita în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Garda Natională de Mediu - Comisariatul Regional Bucuresti

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Slobozia, Str. Lujerului nr. 1, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ialomita în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Garda Natională de Mediu - Comisariatul Regional Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.632.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ialomita în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Garda Natională de Mediu - Comisariatul Regional Bucuresti

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slobozia,

Str. Lujerului nr. 1,

judetul Ialomita

Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ialomita

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – Garda Natională de Mediu - Comisariatul Regional Bucuresti

Imobil compus din:

1. teren în suprafată de 206,53 m2

2. clădire (P+2E) având:

- suprafata desfăsurată de 206,53 m2,

din care:

- la demisol = 50,95 m2

- la etajul I = 78,34 m2

- la etajul II = 77,24 m2

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice: 145.246

Cod de clasificare: 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 23.488 mii lei pe proiecte din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, pe anul 2006, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suma prevăzută la alin. (1) reprezintă a treia transă de cereri de finantare din etapa I, selectate în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare pentru proiectare, asa cum acestea sunt descrise în cap. 3 „Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică” al părtii I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.655.

 

Etapa I            Transa III

 

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru finantarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

Cheltuieli pentru proiectare

 

Total general pe judete (mii lei) 23.488

 

Nr.

Judet

Unitatea administrativ teritorială

Denumirea lucrării

Suma

mii lei

1

ALBA

din care

 

1.209

1.1

 

Abrud

MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ORAS ABRUD

128

1.2

 

Alba lulia

POD PESTE RÂUL SEBES, LA OARDA DE JOS - MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDET ALBA

83

1.3

 

Avram lancu

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)

46

1.4

 

Câmpeni

ALIMENTARE CU APA POTABILA, ZONA MIHOESTI, ORAS CÂMPENI

6

1.5

 

Crăciunelu de Jos

RETEA CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE A COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

160

1.6

 

Jidvei

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDETUL ALBA (SATELE JIDVEI Sl FEISA)

208

1.7

 

Mihalt

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR MIHALT Sl OBREJA DIN COMUNA MIHALT JUDETUL ALBA

38

1.8

 

Ocolis

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI OCOLIS (SATELE OCOLIS, RUNC Sl VALEA LARGĂ)

67

1.9

 

Săsciori

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂTILOR: SĂSCIORI, SEBESEL Sl LOMAN

235

1.10

 

Sântimbru

CONSTRUIRE CANAL COLECTOR Sl STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂTILE SÂNTIMBRU Sl GALTIU

160

1.11

 

Spring

RETEA CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE A COMUNEI SPRING (SATELE SPRING Sl CUNTA)

78

2

ARAD

din care

 

270

2.1

 

Almas

RETELE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITĂTILE ALMAS, CIL, RĂDESTI

63

2.2

 

Archis

ALIMENTARE CU APA SAT VACANTA GROSENI, COMUNA ARCHIS, JUDETUL ARAD

17

2.3

 

Beliu

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA VASILE GOLDIS, JUDETUL ARAD

11

2.4

 

Semlac

CONSTRUIREA RETELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE Sl STATIE DE EPURARE A LOCALITĂTII SEMLAC '

120

 

2.5

 

Zerind

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APA Sl ÎNFIINTARE RETEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂTILE ZERIND Sl IERMATA NEAGRĂ

59

3

ARGES

din care

 

262

3.1

 

Davidesti

CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA DAVIDESTI, JUDETUL ARGES

98

3.2

 

Leordeni

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CIULNITA, BUDISTENI, SCHITU SCOICESTI, GLODU, GLÂMBOCATA-DEAL, CIOLCESTI, COMUNA LEORDENI, JUDETUL ARGES

5

3.3

 

Mihăesti

ALIMENTARE CU APA POTABILA A SATULUI FURNICOSI, COMUNA MIHĂESTI, JUDETUL ARGES

22

3.4

 

Poienarii de Arges

ALIMENTARE CU APA A SATELOR POIENARI Sl IOANICESTI - COMUNA POIENARII DE ARGES, JUDETUL ARGES

30

3.5

 

Slobozia

CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT Sl STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA SLOBOZIA, JUDETUL ARGES

107

4

BACĂU

din care

 

172

4.1

 

Stănisesti

POD PESTE PARAU L POJORATA PE DC 47, DIN LOCALITATEA CRĂIESTI, COMUNA STĂNISESTI, JUDETUL BACĂU

48

4.2

 

Zemes

REABILITARE ÎNMAGAZINARE ALIMENTARE CU APĂ Sl DISTRIBUTIE LA BLOCURILE DE LOCUINTE, LOCALITATEA ZEMES, COMUNA ZEMES, JUDETUL BACĂU

76

4.3

 

Vultureni

POD PE DC 66, KM 16+200, PESTE PÂRÂUL ARINOASA ÎN LOCALITATEA GHILĂVESTI

48

5

BIHOR

din care

 

1.601

5.1

 

Auseu

ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE LOCALITĂTILE: GROSI, AUSEU Sl CACUCIU VECHI, COMUNA AUSEU - JUDETUL BIHOR

142

5.2

 

Biharia

EXTINDEREA ALIMENTARII CU APA A LOCALITĂTII CAUACEU

18

5.3

 

Căbesti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTII GOILA

20

5.4

 

Ceica

MODERNIZARE POD BA. ÎN LOCALITATEA CORBESTI PESTE VALEA TOPA

41

5.5

 

Cherechiu

CONSTRUCTIA DE PODETE NOI IN COMUNA CHERECHIU Sl LOCALITĂTILE CHESEREU SI TÂRGUSOR

116

5.6

 

Holod

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR HOLOD, HODIS Sl FOROSIG

111

5.7

 

Pomezeu

ALIMENTARE CU APA A SATELOR COMUNEI POMEZEU

54

5.8

 

Remetea

PODURI NOI IN COMUNA REMETEA, LOCALITATEA MEZIAD APARTINÂND COMUNEI REMETEA

240

5.9

 

Rosiori

EXTINDEREA Sl MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ROSIORI, SATELE: ROSIORI, VAIDA Sl MIHAI BRAVU, JUD. BIHOR

179

5.10

 

Sacadat

CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE A LOCALITĂTII SACADAT- COMUNA SACADAT

132

5.11

 

Săcueni

CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE SĂCUENI

122

 

5.12

 

Tăuteu

EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂTILE: TĂUTEU, BOGEI, CHIRIBIS, POIANA

91

5.13

 

Valea lui Mihai

EXECUTIA RETELEI DE CANALIZARE, STATIEI DE EPURARE Sl SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ AL ZONEI PERIURBANE “SZASZHOLD” DIN ORASUL VALEA LUI MIHAI

181

5.14

 

Vârciorog

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂTILE FÂSCA, SERGHIS, VÂRCIOROG APARTINĂTOARE COMUNEI VÂRCIOROG, JUDETUL BIHOR

154

6

BISTRITA NĂSĂUD

din care

 

47

6.1

 

Livezile

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTII DOROLEA, DIN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

47

7

BOTOSANI

din care

 

103

7.1

 

Avrămeni

REFACERE PODURI Sl PODETE IN SATUL AUREL VLAICU, SATUL TIMUS, COMUNA AVRĂMENI, JUDETUL BOTOSANI

49

7.2

 

Loz na

PODETE TUBULARE SAT LOZNA, SAT STRĂTENI, COMUNA LOZNA, JUDETUL BOTOSANI

10

7.3

 

Mihai Eminescu

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL “SITNA” DE70 “POD NEGRU”

44

8

BRĂILA

din care

 

328

8.1

 

Bertestii de Jos

MODERNIZARE LUCRĂRI PODETE, PODURI ÎN LOCALITATEA SPIRU HARET.COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRĂILA

111

8.2

 

Gropeni

CONSTRUCTIE STATIE DE TRATARE A APELOR UZATE Sl A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA GROPENI

74

8.3

 

însurătei

CONSTRUCTIE POD LOCALITATEA ÎNSURĂTEI, JUDETUL BRĂILA

51

8.4

 

Ulmu

POD PESTE CANAL DE IRIGATII IN COMUNA ULMU Sl POD PESTE RÂUL CĂLMĂTUI ÎN LOCALITATEA JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA

92

9

BRASOV

din care

 

589

9.1

 

Beclean

RETELE CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE EPURARE ÎN COMUNA BECLEAN, SATUL HUREZ

132

9.2

 

Brasov

CANALIZARE IN CARTIERUL STUPINI DIN MUNICIPIUL BRASOV -ETAPA I

240

9.3

 

Făgăras

EXTINDEREA SI MODERNIZARE SISTEM CANALIZARE IN SPATIU PERIURBAN, ZONA GALATI

217

10

BUZĂU

din care

 

1.036

10.1

 

Beceni

MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT BECENI, COMUNA BECENI, JUDETUL BUZĂU

215

10.2

 

Gălbinasi

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR GĂLBINASI Sl TĂBĂRĂSTI

178

10.3

 

Mărăcineni

CANALIZAREA Sl EPURAREA APELOR UZATE ÎN COMUNA MĂRĂCINENI

133

10.4

 

Râmnicelu

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL STIUBEI COMUNA RÂMNICELU -JUDETUL BUZĂU

147

10.5

 

Topliceni

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ -CENTRALIZAT, SATUL DEDULESTI, COMUNA TOPLICENI, JUDETUL BUZĂU

127

 

10.6

 

Viperesti

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE VIPERESTI Sl TORNARI, COMUNA VIPERESTI, JUDETUL BUZĂU

236

11

CARAS-SEVERIN

din care

 

1.130

11.1

 

Armenis

CANALIZARE MENAJERA FENES

143

11.2

 

Bănia

REPARATII ALIMENTARE CU APA BĂNIA

10

11.3

 

Bozovici

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR BOZOVICI Sl PRILIPET

230

11.4

 

Doclin

ALIMENTARE CU APA - TIROL, COMUNA DOCLIN, JUDETUL CARAS - SEVERIN

45

11.5

 

Eftimie Murgu

CANALIZAREA MENAJERA Sl PLUVIALA INTRAVILANĂ, BRANSAMENTE PÂNĂ LA LIMITA DE PARCELĂ Sl STATIA DE EPURARE EFTIMIE MURGU

173

11.6

 

Mehadia

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR PLUGOVA Sl GLOBURĂU

232

11.7

 

Prigor

CANALIZAREA MENAJERĂ Sl PLUVIALĂ INTRAVILANĂ, INCLUSIV BRANSAMENTELE PÂNĂ LA LIMITA PARCELELOR Sl STATIA DE EPURARE A LOCALITĂTII PRIGOR, JUD. CARAS-SEVERIN

137

11.8

 

Sichevita

CANALIZARE Sl STATIE DE EPUARE SICHEVITA

160

12

CĂLĂRASI

din care

 

125

121

 

Borcea

EXTINDERE Sl REABILITARE FRONT CAPTARE Sl RETEA DE DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BORCEA

125

13

CLUJ

din care

 

608

13.1

 

Floresti

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCLITĂTII TĂUTI, COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ Sl EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE ÎN SATUL LUNA DE SUS, COMUNA FLORESTI JUDETUL CLUJ

170

13.2

 

Săndulesti

ALIMENTARE CU APA COMUNA SĂNDULESTI

113

13.3

 

Tritenii de Jos

CANALIZAREA LOCALITĂTILOR COMUNEI TRITENII DE JOS

150

13.4

 

Turda

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE, STATII DE TRATARE APE UZATE Sl CONSTRUIRE PODETE Sl PUNTI PIETONALE ÎN CĂTUNURILE SF. IOAN Sl ' HĂRCANA, STRADA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL TURDA

175

14

CONSTANTA

din care

 

321

14.1

 

Mereni

REABILITAREA ALIMENTARII CU APA A LOCALITĂTILOR MERENI Sl OSMANCEA, COMUNA MERENI, JUDETUL CONSTANTA

208

14.2

 

Ostrov

REABILITAREA Sl EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA OSTROV

113

15

COVASNA

din care

 

424

15.1

 

Aita Mare

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII AITA MEDIE, COMUNA AITA MARE

54

15.2

 

Arcus

CANALIZARE CENTRALIZATA Sl STATIE DE EPURARE, COMUNA ARCUS, JUDETUL COVASNA

143

15.3

 

Barcani

POD PESTE PÂRÂUL BARCANI PE DRUM COMUNAL DC 22 ÎN LOCALITATEA BARCANI

40

15.4

 

Chichis

STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA CHICHIS, JUDETUL COVASNA

33

15.5

 

Târgu Secuiesc

REFACERE POD PESTE PARAUL ESTELNIC ÎN LOCALITATEA TÂRGU SECUIESC -SĂSĂUSI

33

 

15.6

 

Vârghis

CONSTRUCTIA Sl MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂTII VÂRGHIS

121

16

DAMBOVITA

din care

 

860

16.1

 

Brezoaele

SITSTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ Sl CANALIZARE ÎN COMUNA BREZOAELE, JUDETUL DÂMBOVITA

174

16.2

 

Corn esti

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CORNESTI, JUDETUL DÂMBOVITA

223

16.3

 

Doicesti

EXTINDERE RETELE CANALIZARE, ETAPA A - II - A, COMUNA DOICESTI, JUDETUL DÂMBOVITA

151

16.4

 

Sotânga

RETELE CANALIZARE SAT TEIS, COMUNA SOTÂNGA

78

16.5

 

Selaru

SITEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE Sl EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

234

17

DOLJ

din care

 

536

17.1

 

Cârna

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII CÂRNA, JUDETUL DOLJ

240

172

 

Daneti

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DANETI, JUDETUL DOLJ

120

17.3

 

Mischii

ALIMENTARE CU APA -COMUNA MISCHII, JUDETUL DOLJ

83

17.4

 

Sălcuta

PODURI IN COMUNA SALCUTA, SAT SĂLCUTA Sl SAT PLOPSOR, JUDETUL DOLJ PENTRU A FACILITA LEGĂTURA CU DJ 552 Sl DJ 552A

93

18

GALATI

din care

 

415

18.1

 

Beresti-Meria

ALIMENTARE CU APA SAT BALINTESTI, COMUNA BERESTI MERIA, JUDETUL GALATI

41

18.2

 

Buciumeni

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA BUCIUMENI, JUDETUL GALATI

159

18.3

 

Cuza Vodă

ALIMENTARE CU APA COMUNA CUZA VODĂ, JUDETUL GALATI

59

18.4

 

Suceveni

ALIMENTARE CU APÂ POTABILĂ, SAT ROGOJENI, COMUNA SUCEVENI, JUDETUL GALATI

27

18.5

 

Vîrlezi

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ A COMUNEI VÎRLEZI

129

19

GIURGIU

din care

 

30

19.1

 

Daia

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR DAIA Sl PLOPSORU

30

20

HARGHITA

din care

 

839

20.1

 

Atid

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPATIULUI RURAL - COMUNA ATID, JUDETUL HARGHITA, REPARATII DE PODURI PESTE PÂRÂUL CUSMED

31

20 2

 

Cristuru Secuiesc

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CRISTURU SECUIESC, ZONA INDUSTRIALĂ EST-BETESTI, JUD. HARGHITA

71

20.3

 

Dănesti

SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA DĂNESTI, SAT DĂNESTI, JUD. HARGHITA

179

20.4

 

Feliceni

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FELICENI, JUDETUL HARGHITA

148

20.5

 

Lueta

CANALIZARE MENAJERA, COMUNA LUETA, JUDETUL HARGHITA

20

20.6

 

Lunca de Sus

ALIMENTARE CU APA, COMUNA LUNCA DE SUS, JUDETUL HARGHITA

107

20.7

 

Păuleni-Ciuc

CANALIZARE MENAJERA A LOCALITĂTILOR COMUNEI PAULENI CIUC

76

20.8

 

Remetea

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ, LOCALITATEA REMETEA, JUD. HARGHITA

207

 

21

HUNEDOARA

din care

 

258

21.1

 

Aninoasa

REABILITARE Sl CONSOLIDARE POD PESTE JIUL DE VEST LA ISCRONI

107

21.2

 

Bănită

ALIMENTARE CU APA A SATULUI BANITA, COMUNA BANITA, JUDETUL HUNEDOARA

33

21.3

 

Hateg

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT Sl CANALIZAREA APELOR MENAJERE ÎN SATUL SILVASUL DE SUS

87

21.4

 

Topi ita

LUCRĂRI DE RECONSTRUCTIE PODURI AFECTATE PARTIAL Sl TOTAL DE CALAMITĂTILE NATURALE: DRUM COMUNAL DC 109B DĂBÂCA-HĂSDĂU Sl DRUM COMUNAL DC 103A TOPLITA-VĂLARI

31

22

IALOMITA

din care

 

1.009

22.1

 

Bucu

REABILITARE Sl EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ Sl INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BUCU, JUDETUL IALOMITA

240

22.2

 

Gura lalomitei

CONSTRUCTIA Sl MODERNIZAREA PODETELOR DIN ZONA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA GURA IALOMITEI Sl SATELE COMPONENTE

39

22.3

 

Ion Roată

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA Sl SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA ION ROATĂ

240

22.4

 

Milosesti

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT ÎN COMUNA MILOSESTI, SATELE MILOSESTI Sl NICOLESTI

90

22.5

 

Mărculesti

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE Sl EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

160

22.6

 

Sfântu Gheorghe

ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE IN SATELE SFÂNTU GHEORGHE, BUTOIU Sl MALU

240

23

IASI

din care

 

923

23.1

 

Gorban

EXTINDERE RETEA APA PENTRU ALIMENTAREA LOCALITĂTII PODU HAGIULUI

71

23.2

 

Mogosesti-Siret

RETEA DE CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE ÎN SATELE MUNCELU DE SUS, TUDOR VLADIMIRESCU Sl MOGOSESTI-SIRET, COMUNA MOGOSESTI-SIRET

204

23.3

 

Ruginoasa

CANALIZARE COMUNA RUGINOASA, JUDETUL IASI

180

23.4

 

Strunga

RETEA DE CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE ÎN SATUL STRUNGA

109

23.5

 

Sipote

SISTEM DE CANALIZARE Sl EPURAREA APELOR UZATE ÎN COMUNA SIPOTE, JUDETUL IASI

160

23.6

 

Târgu Frumos

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA PE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU - POD PESTE PÂRÂUL BAHLUIET

66

23.7

 

Ungheni

REFACEREA PODURILOR Sl PODETELOR ÎN SATELE BOSI A, MÂNZĂTESTI, UNGHENI Sl COADA STÂNCII, COMUNA UNGHENI, JUDETUL IASI

133

24

MARAMURES

din care

 

784

24.1

 

Băita de Sub Codru

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

125

24.2

 

Copalnic Mănăstur

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂTILOR: COPALNIC MĂNĂSTUR, COPALNIC, RUSOR, VAD, BERINTA, CĂRPINIS, CURTUIUSU MIC, LĂSCHIA, FĂURESTI - ETAPA I ADUCTIUNE, BAZIN Sl RETEA DE DISTRIBUTIE ÎN LOCALITATEA BERINTA

115

 

24.3

 

Desesti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI DESESTI, JUDETUL MARAMURES

114

24.4

 

Recea

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR LĂPUSEL Sl BOZÂNTA MICĂ, JUDETUL MARAMURES

86

24.5

 

Rona de Jos

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE, COMUNA RONA DE JOS, JUDETUL MARAMURES

125

24.6

 

Rona de Sus

CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE, COMUNA RONA DE SUS, JUDETUL MARAMURES

116

24.7

 

Săpânta

REABILITAREA Sl EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SĂPÂNTA

103

25

MURES

din care

 

593

25.1

 

Ceuasu de Câmpie

ALIMENTARE CU APA, LOCALITATEA PORUMBENI, COMUNA CEUASU DE CÂMPIE, JUDETUL MURES

90

25.2

 

Chetani

CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA CHETANI

71

25.3

 

Deda

REABILITAREA RETELEI DE APA Sl CANALIZAREA MENAJERĂ Sl STATIE DE EPURARE, COMUNA DEDA

88

25.4

 

Mihesu de Câmpie

EXTINDEREA Sl MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE Sl A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN SATELE MIHESU DE CÂMPIE Sl RĂZOARE, COMUNA MIHESU DE CÂMPIE, JUDETUL MURES

197

25.5

 

Sărmasu

RETELE DE CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE APE UZATE PENTRU ORASUL SĂRMASU Sl LOCALITĂTILE COMPONENTE

108

25.6

 

Vata va

REABILITAREA ALIMENTARII CU APA POTABILĂ A SATULUI RÂPA DE JOS DIN COMUNA VĂTAVA, JUDETUL MURES

39

26

NEAMT

din care

 

299

26.1

 

Botesti

PODETE DE ACCES IN COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT

30

26.2

 

Sagna

COLECTOARE DE CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA SAGNA, COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMT

216

26.3

 

Stănita

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂTII TODIRENI DIN COMUNA STĂNITA, JUDETUL NEAMT

53

27

OLT

din care

 

627

27.1

 

Bălteni

PODETE DRUMURI COMUNALE LOCALITATEA BĂLTENI, JUDETUL OLT

41

27.2

 

Bărăsti

CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BĂRĂSTI , SATELE BĂRĂSTII DE VEDE, POPESTI Sl CIOCĂNESTI, JUDETUL OLT

140

27.3

 

Cezieni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CEZIENI

120

27.4

 

Izbiceni

CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT

209

27.5

 

Potcoava

CONSTRUCTIE PUNTI PIETONALE ZONA PERIUBANĂ A ORASULUI POTCOAVA, JUDETUL OLT

94

27.6

 

Văleni

REABILIATARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ Sl EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE ÎN COMUNA VĂLENI, JUDETUL OLT

23

 

28

PRAHOVA

din care

 

15

28.1

 

Bertea

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ

15

29

SĂLAJ

din care

 

452

29.1

 

Gâlgău

CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE GÂLGĂU, JUDETUL SĂLAJ

185

29.2

 

Hereclean

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HERECLEAN, JUDETUL SĂLAJ, SATELE: DIOSOD, BOCSITA, GURUSLĂU, PANIC

48

29.3

 

Mesesenii de Jos

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MESESENII DE JOS

105

29.4

 

Rus

ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE IN COMUNA RUS, JUDETUL SĂLAJ

114

30

SIBIU

din care

 

139

30.1

 

Biertan

ALIMENTAREA CU APA A SATULUI BIERTAN, COMUNA BIERTAN, JUDETUL SIBIU

100

30.2

 

Cisnădie

INVESTITIE NOUA-RETEA DE CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CISNĂDIOARA.

39

31

SUCEAVA

din care

 

881

31.1

 

Forăsti

CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA FORĂSTI, JUDETUL SUCEAVA

176

31.2

 

Gura Humorului

EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APĂ Sl CANALIZARE, CARTIER REZIDENTIAL GURA HUMORULUI

240

31.3

 

Horodniceni

PODURI Sl PODETE DIN BETON ARMAT IN COMUNA HORODNICENI

217

31.4

 

Saru Dornei

MODERNIZARE POD IN SATUL SARU DORNEI

9

31.5

 

Stulpicani

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA STULPICANI, JUDETUL SUCEAVA

150

31.6

 

Vadu Moldovei

ALIMENTARE CU APA IN SATELE VADU MOLDOVEI I, VADU MOLDOVEI II, CIUMULESTI, COMUNA VADU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA

89

32

TELEORMAN

din care

 

262

32.1

 

Dobrotesti

REGULARIZARE PARAUL TECUCI PE TERITORIUL INTRAVILANULUI COMUNEI DOBROTESTI, REABILITARE PODURI Sl PODETE Sl REABILITAREA BARAJULUI DE PE CURSUL PÂRÂULUI TECUCI

60

32.2

 

Viisoara

ALIMENTARE CU APA, COMUNA VIISOARA, JUDETUL TELEORMAN

202

33

TIMIS

din care

 

3.750

33.1

 

Bara

CONSTRUCTIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTI BARA-DOBRESTI Sl LĂPUSNIC

90

33.2

 

Balint

CONSTRUCTIE Sl MODERNIZARE PODURI, PODETE Sl PUNTII PIETONALEÎN LOCALITĂTILE BALINT, BODO, FĂDIMACSI TÂRGOVISTE, COMUNA BALINT, JUDETUL TIMIS

240

33.3

 

Banloc

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE, CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A LOCALITĂTII BANLOC, JUDETUL TIMIS

240

33.4

 

Cenad

CONSTRUCTIA DE SISTEME DE CANALIZARE A APEI UZATE Sl STATIE DE TRATARE A APELOR UZATE

240

33.5

 

Cenei

EXTINDEREA Sl MODERNIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR CENEI Sl BOBDA, JUDETUL TIMIS '

240

 

33.6

 

Checea

EXTINDEREA Sl MODERNIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ AL LOCALITĂTILOR CHECEA, JUDETUL TIMIS

240

33.7

 

Curtea

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE Sl CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A LOCALITĂTILOR CURTEA Sl COSA VA , JUDETUL TIMIS

220

33.8

 

Dudestii Vechi

MODERNIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTII DUDESTII VECHI, JUDETUL TIMIS

240

33.9

 

Dumbrava

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE, CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN LOCALITĂTILE DUMBRAVA Sl RĂCHITA, JUDETUL TIMIS

240

33.10

 

Gavojdia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE Sl STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA GAVOJDIA, JUDETUL TIMIS

40

33.11

 

Ghilad

CONSTRUCTIA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI GHILAD

240

33.12

 

G hi roda

POD PESTE RÂUL BEGA IN COMUNA GHIRODA

221

33.13

 

Jamu Mare

MODERNIZARE Sl EXTINDERE A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTII JAMU MARE

234

33.14

 

Mosnita Nouă

CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE DIN COMUNA MOSNITA NOUĂ

240

33.15

 

Peciu Nou

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE Sl CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A LOCALITĂTII PECIU NOU, JUDETUL TIMIS

240

33.16

 

Stiuca

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE, CONSTRUCTIA STATEI DE EPUARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITATEA STIUCA, JUDETUL TIMIS

216

33.17

 

Tormac

ALIMENTARE CU APAA LOCALITĂTILOR TORMAC, SIPET Sl CADAR

118

33.18

 

Vălcani

EXTINDEREA Sl MODERNIZAREA SISTEMUNLUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTI VĂLCANI, JUDETUL TIMIS

211

34

VÂLCEA

din care

 

1.269

34.1

 

Alunu

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

143

34.2

 

Câineni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CÂINENI SATELE CÂINENII MARI, GREBLESTI Sl ROBESTI - JUDETUL VÂLCEA

225

34.3

 

Costesti

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI COSTESTI, PRIN CONSTRUCTIA DE PODURI, PODETE Sl PUNTI PIETONALE

68

34.4

 

Drăgoesti

POD PESTE PARAUL GEAMĂNA SIPOD DE DESCĂRCARE PESTE PÂRÂUL DEJASCA PE DC 45, COMUNA DRĂGOESTI, JUDETUL VÂLCEA

126

34.5

 

lonesti

POD BETON ARMAT DC 102 KM 2+136 VALEA GUGUIANCA

37

 

34.6

 

Lăpusata

CANALIZARE Sl EPURARE APE MENAJERE COMUNA LĂPUSATA, JUDETUL VÂLCEA

150

34.7

 

Orlesti

RETELE CANALIZARE MENAJERA Sl STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA ORLESTI -JUDETUL VÂLCEA

181

34.8

 

Racovita

ALIMENTARE CU APA COMUNA RACOVITA, JUDETUL VÂLCEA

150

34.9

 

Roesti

CONSTRUCTIE POD DIN BETON ARMAT PESTE TORENTUL VALEA PORCULUI DIN SATUL RÂPA CĂRĂMIZII

17

34.10

 

Zătreni

PODURI, PUNTI PIETONALESI PODETE IN COMUNA ZĂTRENI - JUDETUL VÂLCEA

172

35

VASLUI

din care

 

1.151

35.1

 

Cretesti

ALIMENTARE CU APA IN LOCALITĂTILE CRETESTI Sl CRETESTII DE SUS, COMUNA CRETESTI, JUDETUL VASLUI

50

35.2

 

Dragomiresti

ALIMENTARE CU APA IN LOCALITĂTILE VLADIA Sl BELZENI Sl AMENAJARE POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL LIPOVA PE DC 144 A LOCALITATEA POIANA PIETREI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL VASLUI

55

35.3

 

Duda-Epureni

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN LOCALITĂTILE EPURENI, DUDA Sl VALEA GRECULUI, COMUNA DUDA-EPURENI, JUDETUL VASLUI

119

35.4

 

Laz a

PODET CASETAT PE DC 105A DIN DJ 247 -RÂSNITA - DC 105 ÎN LOCALITATEA LAZA COMUNA LAZA, JUDETUL VASLUI

16

35.5

 

Miclesti

ALIMENTARE CU APA Sl AMENAJARE PODURI Sl PODETE ÎN LOCALITATEA POPESTI COMUNA MICLESTI, JUDETUL VASLUI

77

35.6

 

Puscasi

ALIMENTARE CU APA PUSCASI, COMUNA PUSCASI, JUDETUL VASLUI

45

35.7

 

Rosiesti

ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA VALEA LUI DARIE Sl AMENAJARE POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA IDRICI, COMUNA ROSIESTI, JUDETUL VASLUI

59

35.8

 

Suletea

ALIMENTARE CU APA Sl AMENAJARE PODURI Sl PODETE ÎN LOCALITĂTILE SULETEA, RÂSCANI, Sl JEGĂLIA, COMUNA SULETEA, JUDETUL VASLUI

155

35.9

 

Todiresti

ALIMENTARE CU APA Sl POD PESTE PÂRÂUL SACOVĂT, COMUNA TODIRESTI, JUDETUL VASLUI

240

35.10

 

Vetrisoaia

PODURI, PUNTI PIETONALESI PODETE IN COMUNA VETRISOAIA, JUDETUL VASLUI

180

35.11

 

Vinderei

ALIMENTARE CU APA Sl AMENAJARE PODURI Sl PODETE ÎN LOCALITĂTILE VINDEREI, OBÂRSENI, VALEA LUNGĂ, DOCANI Sl BRĂDESTI, COMUNA VINDEREI, JUDETUL VASLUI

155

36

VRANCEA

din care

 

171

36.1

 

Tâmboesti

ALIMENTARE CU APA COMUNA TÂMBOESTI JUDETULVRANCEA

171