MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI sl DECRETE

 

403. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

1.254. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute îri proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

406. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

1.257. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

410. - Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor

 

1.261. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 643 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. Mălin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Decizia nr. 729 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 37 si art. 38 din Codul familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.538. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.398. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modalitătii de remunerare a expertilor medicali

 

2.570/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea si completarea Ordinului ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Cetătenii români prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri - pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptătiti, sub forma unor compensatii bănesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, după cum urmează;

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în conditiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social, sau, la cerere, actiuni la societătile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat în judetul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăsească suprafata prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) pentru fiecare locuintă - inclusiv anexele gospodăresti -, precum si pentru constructiile cu alte destinatii, o sumă calculată în raport cu suprafata construită si cu materialele de constructii folosite, precum si cu vechimea constructiei; în această sumă este inclusă si compensatia pentru terenul aferent constructiei, respectiv terenul de sub constructie si curtea;

c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafata cultivată si cu productia medie la hectar în anul 1940;

d) pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, o sumă calculată în raport cu suprafata acestora.

(2) Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu până la 50% compensatia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a), b) si d), în raport cu valoarea deosebită a unor constructii, terenuri intravilane urbane sau rurale, plantatii de pomi fructiferi altoiti, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor prezentate de cei în cauză.

(3) Criteriile de evaluare, modalitătile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte, plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a contructiilor se vor stabili în conditiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.”

3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si a recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, a plantatiilor de pomi fructiferi si/sau a pepinierelor de pomi fructiferi altoiti, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari si agricoli, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.”

Art. II. - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 403.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar În urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.254.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 293 va avea următorul cuprins:

„Art. 293. - Vânzarea obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens si numai în locurile autorizate în conditiile legii.

Spatiile de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice vor fi construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă, în afara imobilelor de locuit, si pot functiona numai după obtinerea prealabilă a autorizatiei emise în comun de către inspectoratul teritorial de muncă si inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti.

În cadrul spatiilor de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice, inspectoratul teritorial de muncă va aviza cantitatea care poate fi depozitată în vederea comercializării.”

2. Articolul 294 va avea următorul cuprins:

„Art. 294. - Se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II -IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate în conditiile legii pot folosi aceste obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice numai în interes propriu si numai în locurile autorizate.

Se interzice persoanelor fizice confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operatiune cu obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II -IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I.”

3. La articolul 295, literele b) si f) ale alineatului 2 vor avea următorul cuprins:

,,b) la o distantă mai mică de 50 m de contructiile de locuinte cu până la 4 niveluri si la mai putin de 100 m fată de cele cu peste 4 niveluri;

f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si în spatii deschise cu aglomerări de persoane;”.

4. La articolul 29s, după litera f) a alineatului 2 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) la o distantă mai mică de 500 m de păduri.”

5. La articolul 31, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:

„Confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operatiune cu obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.”

6. La articolul 32, litera c) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:

,,c) nerespectarea prevederilor art. 292 si 295, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;”.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 406.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.257.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic - Se ratifică Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 410.

 

 

ACORD

sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor

 

A. Scrisoare din partea Comunitătii Europene

Domnule,

Am onoarea să mă refer la Acordul din data de 22 martie 2001 sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri si băuturi spirtoase, care amendează Acordul din data de 26 noiembrie 1993, precum si la negocierile finalizate în cursul anului 2004 între România si Comunitatea Europeană, vizând concesiile comerciale în domeniul vinurilor.

Prin prezenta scrisoare confirmăm că, urmare a rezultatelor negocierilor si tinând cont de procedura de adoptare si intrare în vigoare a Protocolului aditional, anexă la Acordul european în domeniul vinurilor si băuturilor spirtoase, precum si în vederea implementării rezultatelor negocierilor vizând noile concesii bilaterale pentru anumite vinuri, România si Comunitatea Europeană au convenit asupra celor ce urmează, înlocuind concesiile în domeniul vinurilor prevăzute în schimbul de scrisori din anul 2001:

1. Importul în România al următoarelor produse originare din Comunitate va face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul din tariful vamal de import al României

 

Descrierea produselor

Cantitate anuală (hi)

Taxa vamală aplicabilă (% din taxa vamală în regimul clauzei natiunii celei mai favorizate)

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

 

Vin din struguri proaspeti

60.000

Exceptare

2. Importul în Comunitate al următoarelor produse originare din România va face obiectul concesiilor de mai jos:

Codul NC

 

Descrierea produselor

Cantitate anuală (hi)

Taxa vamală aplicabilă

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

 

Vin din struguri proaspeti

345.000

Exceptare

 

3. Regulile de origine aplicate în cadrul prezentului acord sunt cele stabilite prin Protocolul 4, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele ei membre, pe de altă parte.

4. În scopul aplicării prezentului acord, vinul este definit în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 cu privire la organizarea comună de piată în domeniul vinului si trebuie produs conform regulilor ce guvernează practicile si procesele oenologice la care fac referire titlul V din anexele IV si V la regulamentul mentionat, precum si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.622/2000 care stabileste regulile detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pietei vinului si instituie un cod comunitar al practicilor si proceselor oenologice.

5. Importurile de vinuri care fac obiectul concesiilor prevăzute în prezentul acord vor fi supuse prezentării unui certificat emis de o institutie recunoscută reciproc, înscrisă pe lista elaborată în comun, care să ateste că vinurile în cauză îndeplinesc cerintele prevăzute la pct. 4.

6. Părtile contractante se vor asigura că preferintele tarifare acordate reciproc nu sunt afectate de alte măsuri.

7. La cererea oricărei părti vor avea loc consultări vizând orice aspect referitor la modul de functionare a prezentului acord.

8. Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriul României si, pe de altă parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, cu respectarea conditiilor prevăzute în tratatul respectiv.

9. Prezentul acord va fi aprobat de părtile contractante în conformitate cu procedurile lor interne specifice.

Prezentul acord va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2005, pentru partea comunitară; pentru România, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care România a notificat Comunitătii îndeplinirea procedurilor interne de aprobare. Acest acord va expira la data intrării în vigoare a Protocolului aditional, anexă la Acordul european în domeniul vinurilor si băuturilor spirtoase.

V-as fi recunoscător dacă ati binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.

Vă rog să primiti, domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni. Adoptat la Bruxelles la 23 februarie 2006.

 

Pentru Comunitatea Europeană,

Gregor Woschnagg,

Ambasador

 

ANEXĂ

 

Coduri TARIC

 

Numărul ordinului

Cod NC

Cod TARIC

09.7001

ex 2204 10

2204 10 19 91

2204 10 99 91

09.7003

ex 2204 21

2204 21 79 79

2204 21 79 80

2204 21 80 79

2204 21 80 80

2204 21 84 59

2204 21 84 70

2204 21 85 79

2204 21 85 80

2204 21 94 20

2204 21 98 20

2204 21 99 10

09.7005

ex 2204 29

2204 29 65 00

2204 29 75 10

2204 29 83 10

2204 29 83 80

2204 29 84 20

2204 29 94 20

2204 29 98 20

2204 29 99 10

09.7013

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

2204 10 19 91

2204 10 19 99

2204 10 99 91

2204 10 99 99

2204 21 79 79

2204 21 79 80

2204 21 80 79

2204 21 80 80

2204 21 84 59

2204 21 84 70

2204 21 85 79

2204 21 85 80

2204 21 94 20

2204 21 98 20

2204 21 99 10

2204 29 65 00

2204 29 75 10

2204 29 83 10

2204 29 83 80

2204 29 84 20

2204 29 94 20

2204 29 98 20

2204 29 99 10

 

*) Anexa  face parte integrantă din Acord si reprezintă detalierea, pe linii tarifare la 10 cifre, conform TARIC, a pozitiilor tarifare pentru care se acordă concesiile prevăzute de Acord si care sunt mentionate în textul acestuia.

 

B. Scrisoare din partea României

Domnule,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră de astăzi, cu următorul continut:

„Am onoarea să mă refer la Acordul din data de 22 martie 2001 sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri si băuturi spirtoase, care amendează Acordul din data de 26 noiembrie 1993, precum si la negocierile finalizate în cursul anului 2004 între România si Comunitatea Europeană, vizând concesiile comerciale în domeniul vinurilor.

Prin prezenta scrisoare confirmăm că, urmare a rezultatelor negocierilor si tinând cont de procedura de adoptare si intrare în vigoare a Protocolului aditional, anexă la Acordul european în domeniul vinurilor si băuturilor spirtoase, precum si de necesitatea implementării rezultatelor negocierilor vizând noile concesii bilaterale pentru anumite vinuri, România si Comunitatea Europeană au convenit asupra celor ce urmează, înlocuind concesiile în domeniul vinurilor prevăzute în schimbul de scrisori din anul 2001:

1. Importul în România al următoarelor produse originare din Comunitate va face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul din tariful vamal de import al României

Descrierea produselor

Cantitate anuală (hi)

Taxa vamală aplicabilă (% din taxa vamală în regimul clauzei natiunii celei mai favorizate)

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vin din struguri proaspeti

60.000

Exceptare

2. Importul în Comunitate al următoarelor produse originare din România va face obiectul concesiilor de mai jos:

Codul NC

Descrierea produselor

Cantitate anuală (hi)

Taxa vamală aplicabilă

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vin din struguri proaspeti

345.000

Exceptare

 

3. Regulile de origine aplicate în cadrul prezentului acord sunt cele stabilite prin Protocolul 4, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele ei membre, pe de altă parte.

4. În scopul aplicării prezentului acord, vinul este definit în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 cu privire la organizarea comună de piată în domeniul vinului si trebuie produs conform regulilor ce guvernează practicile si procesele oenologice la care fac referire titlul V din anexele IV si V la regulamentul mentionat, precum si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.622/2000 care stabileste regulile detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pietei vinului si instituie un cod comunitar al practicilor si proceselor oenologice.

5. Importurile de vinuri care fac obiectul concesiilor prevăzute în prezentul acord vor fi supuse prezentării unui certificat emis de o institutie recunoscută reciproc, înscrisă pe lista elaborată în comun, care să ateste că vinurile în cauză îndeplinesc cerintele prevăzute la pct. 4.

6. Părtile contractante se vor asigura că preferintele tarifare acordate reciproc nu sunt afectate de alte măsuri.

7. La cererea oricărei părti vor avea loc consultări vizând orice aspect referitor la modul de functionare a prezentului acord.

8. Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriul României si, pe de altă parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, cu respectarea conditiilor prevăzute în tratatul respectiv.

9. Prezentul acord va fi aprobat de părtile contractante în conformitate cu procedurile lor interne specifice.

Prezentul acord va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2005, pentru partea comunitară; pentru România, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care România a notificat Comunitătii îndeplinirea procedurilor interne de aprobare. Acest acord va expira la data intrării în vigoare a Protocolului aditional, anexă la Acordul european în domeniul vinurilor si băuturilor spirtoase.

V-as fi recunoscător dacă ati binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.”

Am onoarea să confirm acordul Guvernului nostru cu privire la continutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să primiti, domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni.

Adoptat la Bruxelles la 23 februarie 2006.

În numele Guvernului României,

Lazăr Comănescu,

ambasador,

seful Uniunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul

vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.261.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 643

din 5 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Garoafă si Rădita Garoafă în Dosarul nr. 30.108/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspund personal Rădita Garoafă si Gabriela-Roxana Andronescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, Rădita Garoafă solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care Ie-a invocat în fata instantei de judecată.

Partea Gabriela-Roxana Andronescu solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 30.108/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Garoafă si Rădita Garoafă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 124 alin. (2), precum si ale art. 6, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor si a libertătilor fundamentale si ale art. 299 alin. (2) din Codul de procedură civilă, deoarece conferă competentă de a judeca în recurs aceleiasi instante ce a judecat apelul.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă propune respingerea exceptiei, întrucât printr-o decizie anterioară Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. II din Legea nr. 219/2005.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care are următoarea redactare:

- Art. II alin. (3): „(3) Recursurile aflate pe rolul haltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale: art. 15 alin. (2), privind neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, art. 20, referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) si (2), privind accesul liber la justitie, art. 124 alin. (2), privind înfăptuirea justitiei.

Este invocată si încălcarea art. 6, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si a art. 299 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si din conventiile internationale. Astfel, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006, si Decizia nr. 266 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 14 aprilie 2006, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, constatând că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. De asemenea, Curtea a retinut că, desi prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială, aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă nici un fine de neconstitutionalitate. Astfel, dincolo de caracterul tranzitoriu al acestei reglementări, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a prevederilor art. 299 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Curtea constată că exercitarea controlului de constitutionalitate vizează conformitatea prevederilor legale criticate cu dispozitiile constitutionale, iar nu eventuala necorelare existentă între dispozitiile unor legi.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Garoafă si Rădita Garoafă în Dosarul nr. 30.108/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr.729

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 37 si art. 38 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ramona Daniela Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si 38 din Codul familiei, exceptie ridicată de Irina Elena Boată în Dosarul nr. 36.256/3/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a lll-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 36.256/3/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a lll-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si 38 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Irina Elena Boată. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece instituie posibilitatea părtilor de a divorta cu usurintă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a lll-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 37 si 38 din Codul familiei.

Art. 37 alin. 2 si art. 38 din Codul familiei au fost modificate prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, si au următorul cuprins:

Art. 37: „Căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soti sau prin declararea judecătorească a mortii unuia dintre ei.

Căsătoria se poate desface prin divort.”

Art. 38: „Instanta judecătorească poate desface căsătoria prin divort atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) până la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la încheierea căsătoriei, si

b) nu există copii minori rezultati din căsătorie.

Oricare dintre soti poate cere divortul atunci când starea sănătătii sale face imposibilă continuarea căsătoriei. La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la încredintarea copiilor minori, obligatia de întretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.”

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 26 alin. (1) referitoare la principiul respectării si ocrotirii vietii intime, familiale si private de către autoritătile publice.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si cu o motivare identică.

 

 

 

 

Astfel, prin Decizia nr. 163 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 9 august 2001, Curtea a constatat că prevederile art. 37 din Codul familiei nu fac decât să enumere cauzele de încetare a căsătoriei, una dintre acestea fiind desfacerea prin divort. Dispozitiile art. 38 stabilesc conditiile în care instantele judecătoresti pot pronunta divortul, si anume când există motive temeinice si numai dacă raporturile dintre soti sunt grav vătămate, si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Potrivit textului de lege criticat, aceste conditii trebuie îndeplinite cumulativ.

De asemenea, pentru divortul bazat pe acordul părtilor, reglementat în art. 38 alin. 2 din Codul familiei, legiuitorul a impus două conditii, si anume o durată minimă a căsătoriei ce se desface, precum si inexistenta copiilor minori rezultati din căsătorie, ceea ce demonstrează ocrotirea institutiei căsătoriei.

În ceea ce priveste art. 38 alin. 3 din Codul familiei, care prevede posibilitatea ca oricare dintre soti să ceară desfacerea căsătoriei atunci când starea sănătătii face imposibilă continuarea acesteia, legiuitorul a avut în vedere evitarea recurgerii cu superficialitate la desfacerea unei astfel de căsătorii. Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că dispozitiile criticate de autorul exceptiei nu contravin art. 26 alin. (1) din Constitutie. Dimpotrivă, instantele de judecată vor decide desfacerea sau nu a căsătoriei, tinând seama de probatoriul administrat, actionând astfel în sensul garantiei constitutionale instituite prin textul invocat ca fiind încălcat.

Solutia si considerentele pronuntate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si 38 din Codul familiei, exceptie ridicată de Irina Elena Boată în Dosarul nr. 36.256/3/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a lll-a civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ramona Daniela Maritiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr.7 “Inventarul domeniului public care apartin domeniului public al municipiului Moinesti” se abrogă pozitiile: 200-216, 315-335, 347, 349, 351, si 367.

2. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beresti-Bistrita”

a) se abrogă următoarele pozitii: 1 - 3, 8, 9, 40 - 52, 79 - 99, 103, 107, 126, 127, 128 -134, 114-121, 142, 143, 145, 148, 149, 152, 154, 160 si 161;

b) următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

-pozitia nr. 4, coloana 3, va avea următorul cuprins: „Coltul pădurii - Drumul Bradului, pietruit, L=l,8 km, 1=10 m”;

-pozitia nr. 7, coloana 3, va avea următorul cuprins: “Soare Gheorghe - Nanu Nat. Gheorghe. Pietruit L=3km, 1=10 m”;

-pozitia nr. 11, coloana 2, va avea următorul cuprins: “DS Baie Sud”;

-pozitia nr. 144, coloana 2, va avea următorul cuprins: “Cămin cultural Beresti-Bistrita”;

-pozitia nr. 162, coloana 3, va avea următorul cuprins: „S=296 ha, N - hotar comunal, S-DE si pârâul Beresti, E - DE, V - DN2, Beresti-Bistrita - S=166 ha, Climesti - S-100 ha, Pădureni - S=30 ha”;

-pozitia 167, coloana 3, va avea următorul cuprins: „Amplasament - domeniul public, puturi forate - 3, rezervoare de stocare si înmagazinare a apei – l x 200mc, coloana de aductiune - 2371 ml, coloana distributie - 17,8 km, cămine vane - 11 buc, cismele stradale-51 buc”;

-pozitia 167, coloana 5, va avea următorul cuprins: „1.761.752 RON”;

c) se completează cu pozitiile 168-169, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berzunti” se completează cu pozitiile 207-208, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glăvănesti” se completează cu pozitia 187 conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Luizi-Călugăra”, se completează cu pozitiile 85-92, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vultureni”

a) se abrogă următoarele pozitii: 190, 191, 193, 194, 198.

b) se completează cu pozitia 204, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 si 485 bis din 5 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează*):

1.La anexa nr.26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni”

a) următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

-Pozitia nr. l, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:”sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Nicoară Măria la locuitorul Mandache Măria; supr.-0,12 ha, L =200 m, 1 =6 m ;

-Pozitia nr. 2, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Arghir Gheorghe la locuitorul Motan Gheorghe, supr.0,04, L-67 m, l-6 m”;

-Pozitia nr. 3, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:”sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Schiopu Costică la locuitorul Motan Vasile, supr. 0,06ha, L-l00 m, l-6 m;”

-Pozitia nr. 4, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Bratu Vasile la locuitorul Helciug Dumitru, supr. 0,06ha, L-l00 m, l-6m;”

-Pozitia nr. 5, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Colac Neculai la locuitorul Bascandură Gheorghe, supr. 0,02ha, L-33m, l-6m;”

-Pozitia nr. 6, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Enculesei Ion la locuitorul Enculesei Panaite, supr. 0,03ha, L-50m, l-6m;”

-Pozitia nr. 7, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Balaban Gheorghe la locuitorul Bugonea Profira; supr. 0.20 ha, L=564, l-4m”;

-Pozitia nr. 9, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „sat Gioseni, pietruit, de la parc Gioseni Ia locuitorul Sabău Gabriel supr.0,30 ha, L=504 m, l=6m;”

-Pozitia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Jitaru Ion la locuitorul Holdor Măria supr.-0,08 ha, L=200m, l=4m;”

-Pozitia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Tâmpu Valerică la Benchea Iosif (Cocos), supr.- 0,23 ha, L=390m, l=6m;”

-Pozitia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Chicea Titus la canal pârâu Blăjoaia, supr.0,06 ha, L-100 m, l-6m;”

-Pozitia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Chicea Octavian la canal Pârâu Blăjoaia, supr.0,06ha, L-100 m, l-6m;”

-Pozitia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la Brigada silvică la Biserica Ortodoxă, supr.- 0,12 ha, L=300m, l=4m;”

-Pozitia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la parc Gioseni, la locuitorul Marangoci Adrian, supr.- 0,15 ha, L=314 m, l=6m;”

-Pozitia nr. 16, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Ciotică Tudor la locuitorul Ciotică Fănică, supr.0,03ha, L-50m, l-6m;”

-Pozitia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Jitaru A. Gheorghe la locuitorul Jitaru Vladimir, supr.-0,3 8 ha, L=400m, l=6m;”

-Pozitia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Mengherus Francisc până la locuitorul Buterchi Răzvan, supr.-0,61 ha, L=1020m, l=6m;”

-Pozitia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Hodea Anton la locuitorul Calară Iosif, supr. - 0,08ha, L-134m, l-6m”;

-Pozitia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Imbrea Francisc la locuitorul Cojocaru Gheorghe, supr.-0,05ha, L-83m, l-6m„;

-Pozitia nr. 21, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Bulai Anton la locuitorul Giurcusor Ileana, supr.-0,04ha, L-67m, l-6m”;

-Pozitia nr. 22, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Imbrea Melania la locuitorul Ciotică Rică, supr.0.37ha, L-617m, l-6m”;

-Pozitia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Tarea Aloze la locuitorul Păduraru Vasile supr.- o,l 1 ha; L-280m; 1 -4 m”;

-Pozitia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Ghebu Veroana la locuitorul Sabău Vasile, supr.- 0,12 ha; L=200m, 1=6 m”;

-Pozitia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Hodea I Gheorghe la locuitorul Giurcusor Iosif, supr.-0,03ha, L-50m, l-6m”;

-Pozitia nr. 26, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Pătrascu Vasile la locuitorul Hodea Vasile, supr.- o, 15 ha; L = 394,1 = 4 m”;

-Pozitia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Husanu Francisc la locuitorul Chicea Laurentiu, supr.-0,02ha, L-33m, l-6m”;

-Pozitia nr. 29, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Aspostu Florica la locuitorul Calară Anton, supr.-0,05ha, L-83m, l-6m”;

-Pozitia nr. 30, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Husanu Anton la locuitorul Tîmpu Anton Durla, supr.0,13ha, L-l 17m, l-6m”;

-Pozitia nr. 31, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Tîmpu Ilie la locuitorul Benchea Petrea Cocos, supr.- 0,09 ha, L= 150 m; 1 = 6 m”:

-Pozitia nr. 32, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Tîmpu G Dumitru la locuitorul Bulai Gheorghe, supr.0,04ha, L-67m, l-6m”;

-Pozitia nr. 33, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Fistos loan la locuitorul Farcas; Ludovic, supr.- de o,o7 ha; L = 170 m, 1 = 4 m”;

-Pozitia nr. 34, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Bordeus Pavel la locuitorul Cotioras Gheorghe Purcaru, supr.-0,01ha, L-17m, l-6m”;

-Pozitia nr. 35, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Ghebu Gheorghe la locuitorul Ghebu Iosif, supr.- o, 10 ha; L-206m, 1-5 m”;

-Pozitia nr. 36, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Bot Gheorghe la locuitorul Jugaru Gheorghe, supr.-de 0,88 ha, L-110 m, 1 –8 m”;

-Pozitia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Vornicu Gheorghe la locuitorul Hodea G Carol, supr.-0,04ha, L-67m, l-6m”;

-Pozitia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la Parohia româno - catolică la Cimitirul nou, supr.0,17ha, L-284m, l-6m”;

-Pozitia nr. 40, coloana nr. 3 va area următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Pătrascu Aurel la locuitorul Pătrascu Valentin, supr.0,02ha, L-33m, l-6m”;

-Pozitia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Calară Gheorghe la Cimitirul nou, supr.0,04ha, L-67m, l-6m”;

-Pozitia nr. 4,3 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Benchea Gh Francisc la locuitorul BakaRoza, supr.0,18ha, L-300m, l-6m”;

-Pozitia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Tîmpu Iancu la locuitorul Purghel Ana, supr.- 0,07 ha, L -120m; l-6m”;

-Pozitia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Bulai Carol la locuitorul Tamas Gheorghe, supr.-0,07ha, L-114m; l-6m”;

-Pozitia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Ghebu Lucica la locuitorul Sabău Mihai, supr.-0,09ha, L-150m, l-6m”;

-Pozitia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Butnărasu Romeo la locuitorul Mihăies Gheorghe, supr.-0,21ha, L-350m, 1- 6m”;

-Pozitia nr. 48, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Butnărasu Valentin la locuitorul Pătrascu Mihai, supr.-0,23 ha, L-592m, 1- 4m”;

-Pozitia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Păduraru Francisc la locuitorul Doroftei Dumitru, supr.0,02ha, L-33m, l-6m”;

-Pozitia nr. 50, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Vornicu Anton la locuitorul Bulai Ianos Ileana, supr.-0,20ha, L-330m; l-6m”;

-Pozitia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Vornicu Iancu la locuitorul Fistos Lucica, supr.-0,31ha, L-517m, l-6m”;

-Pozitia nr. 52, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Andrei Dumitru la locuitorul Pal Petrea, supr.-0,13 ha; L-320m, l-4m”;

-Pozitia nr. 53, coloana nr. 3 va avea următorul curpins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Simon Măria la punctul Lupărie, supr.0,05ha, L-83m, l-6m”;

-Pozitia nr. 54, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Betes Gheorghe la locuitorul Ghebu Maximilian, supr.- 0,04ha; L-100 m, 1- 4m”;

-Pozitia nr. 55, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Herciu Mihai la Pădurea particulară, supr.-0,14ha, L-240m; l-6m”;

-Pozitia nr. 56, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Pal Toma la locuitorul Pal Dumitru, supr.-0,04ha; L-100 m; l-4m”;

-Pozitia nr. 57, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Andrei Stefan la locuitorul Pal Dumitru, supr.-0,14ha; L-l 18m; l-6m”;

-Pozitia nr. 58, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Herciu Lazăr la locuitorul Tîmpu Mihai Mangalia, supr.-0,06ha; L-170m; 1- 4m”;

-Pozitia nr. 59, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Câtea Mihai la locuitorul Chicea Octavian jr., supr.-0,16ha; L-282m; l-6m”;

-Pozitia nr. 60, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Gioseni, pietruit, de la locuitorul Andrei Albert la locuitorul Butnarasu Grigore, supr.-0,40ha; L-830m; l-5m”;

-Pozitia nr. 66, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, supr. construită-106mp, supr. teren aferent-535mp, vecini: N-drum sătesc, S-cămin cultural, E-drum sătesc, V-drum judetean”;

-Pozitia nr. 69 colana nr. 3 va avea următorul cuprins: “suprafata aferentă-30.000mp vecini: E-Bejan Magda, V-Radu Constantin”;

b) se completează cu pozitiile 72-80, conform Anexei nr.  6 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Itesti, judetul Bacău, înfiintată conform Legii nr. 215/2005 pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.538.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău

 

Nr. crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

168.

 

Drum exploatare 103/1

Zootehnie - pârâu Bresti, pământ L=430 m, l=4m

 

 

 

169.

 

Teren agricol domeniu public

S= 1000 mp

N - pârâu Beresti S-DE

V - rezervă primărie

E - pârâu Beresti

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berzunti, judetul Bacău

 

Nr. poz. modif.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

207.

 

Drum forestier Butucari

De la km. 0+000 la km. 1+250.52 situat în intravilanul comunei Berzunti, S - 0,3700, parcela 2997

1920

716.000

Domeniul public

208.

 

Drum forestier Butucari

De la km. 0+000 la km. 1+250.52 situat în intravilanul comunei Berzunti, S - 0,3700, parcela 2997

1920

1.084.000

Domeniul public

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glăvănesti, judetul Bacău

 

Nr. Crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

187.

 

Teren agricol destinat amplasării unui rezervor de înmagazinare cu apă potabilă a comunei Glăvănesti + zonă protectie

Teren agricol în suprafată de 2.514 mp, T21, P625, sat Muncelu cu vecinii: N-Vrabie Ion, S-Vrabie Neculai, E-Zănoagă Gheorghe si Paiu Mircea V-DE275

2006

1.000

Domeniul public al comunei

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, judetul Bacău

 

Nr. Crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

85.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Movila lanul 9, T10, A160/373, 900mp

2003

 

 

86.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Movila lanul 8, T10, A160/332, 900mp

2003

 

 

87.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Movila lanul 6, T10, A160/252, 900mp

2003

 

 

88.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Obstea Veche lanul 5, T10, A160/194, 900 mp

2003

 

 

89.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Obstea Veche lanul 4, T8, A156/424, 900 mp

2003

 

 

90.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Obstea Veche lanul 4, T8, A160/404/1,2266mp

2003

 

 

91.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Sinislău, T23, A444/12, 1600mp

2003

 

 

92.

 

Teren pentru alimentarea cu apă a comunei

Ghert, T3, PS23, 1600mp

2003

 

 

 

ANEXA 5

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vultureni, judetul Bacău

 

Nr. Crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă t

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

204.

 

Centrul educational comunitar Godinestii de jos

Din cărămidă, S-274mp Vecinătăti: N-Cămin cultural Godinesti E-Scoala primară Godinesti S-Scoala primară Godinesti V-Drum sătesc

2006

368.550

Domeniul public al comunei

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gioseni, judetul Bacău

 

Nr.crt.

Cod clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării in folosintă

Valoare de inventar

Situatiea  juridică actuală

72.

1.3.7.1.

Drum sătesc 354/1

Pietruit în satul Giosenijn de la locuitorul Barcea Neculai la locuitorul lancu Eva, suprafata de 0,12 ha;L=200 m;l=6 m;

 

 

Proprietate publică

73.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1752

Pietruit în satul Gioseni, de la locuitorul Tâmpu Gheorghe la locuitorul lancu Petrea, suprafata de 0,04 ha; L= 100 m; l = 4m;

 

 

Proprietate publică

74.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1121/1

Pietruit în satul Gioseni, de la locuitorul Chicea Octavian jr. la locuitorul Tâmpu A Gheorghe, în suprafată de o,44 ha; L=1162m; I = 4 ;

 

 

Proprietate publică

75.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1121/2

Pietruit în satul Gioseni, de la locuitorul Câtea Alois la locuitorul Andries Anton, în suprafata de 0,08ha; L = 110 m; l=8m;

 

 

Proprietate publică

76.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1185

Din pământ si piatră în satul Gioseni, de la locuitorul Cupas Ion la locuitorul Nicoară Nicusor, în suprafată de o, 11 ha; L = 250 m; I = 6 m.

 

 

Proprietate publică

77.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1196

Din pământ si piatră în satul Gioseni, de la locuitorul Nicoară Nicusor la locuitorul Nechita Cuza fiul, în suprafată de o,33ha; L=550 m; l=6m;

 

 

Proprietate publică

78.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1567

Pietruit în satul Gioseni, de la locuitorul Boncu Adrian la locuitorul Arvinte Doina, în suprafată de 0,04ha; 1=132 m; I = 4 m;

 

 

Proprietate publică

79.

1.3.7.1.

Drum sătesc 1009/1

Din pământ si piatră, de la locuitorul Stoican Mihăită la canal irigatii, în suprafată de 0,10 ha; L= 200 m ; I = 5 m;

 

 

Proprietate publică

80.

1.3.7.1.

Drum sătesc 78o/1

Din pământ si piatră, de la Dispensar Gioseni la locuitorul Tîmpu Veronica, în suprafată de o,o2 ha; L = 40 m; I = 5 m;

 

 

Proprietate publică

 

Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Itesti, judetul Bacău

 

Nr. crt.

Codul de identificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de inventar

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1.

D.C. Dumbrava - Itesti

L = 3 Km; I = 10 m; de la BUCURENCIU MĂRIA - SC. INTENSIV S.A. - pietruit;

-

-

-

2.

1.3.7.1.

D.C. Itesti - Beresti

L = 3 Km; I = 12 m; de la S.C.INTENSIV -SCOALA V. BORCEA - pietruit;

-

-

-

3.

1.3.7.1.

D.C. Itesti - Ciumasi

L = 4 Km; I = 10 m; de la MONUMENT ITESTI - S.C. ARMANU - pietruit;

-

-

-

4

 1.3.7.1.

D.C. Ciumasi - Beresti

L = 1,2 Km; I = 10 m; de la MARCOCI VASILE - COLT PĂDURE - pietruit;

-

-

 

5.

1.3.7.1.

D.C. Ciumasi - Făgetel

L = 3 Km; I = 10 m; URICARU GHE. -BOTOC VASILE - pietruit;

-

-

-

6.

1.3.7.1.

D.C. Ciumasi - lliesti

L = 5 Km; I = 10 m; URICARU GHE. -TROITA ILIESTI -pietruit;

-

-

-

7.

1.3.7.1.

D.S. Itesti - Gară

L = 1 Km; I = 8 m; COOPCONS. - GARĂ ITESTI;

-

 

-

8.

1.3.7.1.

D.S. Itesti - Cîrnu

L = 1 Km; I = 6 m; COOP. CONS. - CÎRNU - pietruit;

-

-

-

9.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 350 m; I = 5 m; DASCĂLU VASILE -GOROVEI MIOARA - pietruit;

-

-

-

10.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 150 m; I = 5 m; NISTOR C-TIN - tarla -pământ;

-

-

-

11.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 150m; I = 8m; TUGUI ION -BARDASU VASILE - pământ;

-

-

-

12.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 300 m; I = 10 m; LUCA STEFAN -BERDILĂ -pământ;

-

-

-

13.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 600 m; I = 8 m; APOSTOL IOAN -CLAPON MIHAI - pământ;

-

-

-

14.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 300 m; I = 10 m; CLAPON MIHAI -ARUSTEI EMIL-pământ;

-

-

-

15.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 150 m; I = 6 m; AMARANDEI C-TIN -CIOCOI NECULAI - pământ;

-

-

-

16.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 300 m; I = 8 m; CIRNU CEZAR - CIRNU ELENA - pământ;

-

-

-

17.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 50 m; I = 6 m; CIRNU CEZAR - tarla -pământ;

-

-

-

18.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 200 m; I = 4 m; ANGHELESCU ANASTASE -tarla - pământ;

-

-

-

19.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale

L = 100 m; I = 6 m; SAPICĂ FLORIN -tarla -pământ;

-

-

-

20.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 300 m; I = 8 m; BUCURENCIU MĂRIA -cale ferată - pietruit;

-

-

-

21.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 500 m; I = 8 m; PANICĂ C-TIN -MOVILEANU NECULAI -pietruit;

-

-

-

22.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 500 m; I = 8 m; CRIHAN ELENA - baza sfeclă - pietruit;

-

-

-

23.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 250 m; I = 10 m; PANICĂ C-TIN -ZAHARIA VASILE - pietruit;

-

-

-

24.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 300 m; I = 8 m; MAGAZIN COOP - Gară -pietruit;

-

-

-

25.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 150 m; I = 8 m; BÎRSAN VASILE -SOLOMON MĂRIA - pământ;

-

-

-

26.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 300 m; I = 5 m; D.N. 85 - U.M. - pietruit;

-

-

-

27.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Dumbrava

L = 300 m; I = 5 m; DRAGIN VASILE -Biserică - pietruit;

-

-

-

 

28.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 250 m; I = 8 m; MARCOCI C-TIN -MARCOCI VASILE - pământ;

-

-

-

29.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 120 m; I = 10 m; FUIOAGĂ ION -DOROFTEI MIHAI - pământ;

-

-

-

30.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 50 m; I = 8 m; FUIOAGĂ D-TRU -LAZARIU ELISABETA - pământ;

-

-

-

31.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 150 m; I = 4 m; PĂUCEANU MĂRIA - tarla - pământ;

-

-

-

32.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 120 m; I = 4 m; CĂMIN CULTURAL -BERDILĂ-pământ;

-

-

-

33.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 200 m; I = 10 m; STELEA MIRCEA -BERDILĂ - pământ;

-

-

-

34.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 120 m; I = 4 m; CHIRIBĂU A. C-TIN -BERDILĂ - pământ;

-

-

-

35.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 50 m; I = 6 m; CHIRIBĂU VICTORIA -CRISTES ANGELA - pământ;

-

-

-

36.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 350 m; I = 7 m; MATACHE ALEX. -GRIGORAS ION - pământ;

-

-

-

37.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 70 m; I = 8 m; AMORĂRITEI C-TIN -TOMOZEI ST. ION - pământ;

-

-

-

38.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Ciumasi

L = 800 m; I = 8 m; TROFJN MĂRIA -SOLOMON VASILE - pământ;

-

-

-

39.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Fagetel

L = 80 m; I = 6 m; SOLOMON MĂRIA -STELEA C-TIN-pământ;

-

-

-

40.

1.3.7.1.

Drumuri vicinale sat Fagetel

L = 300 m; I = 5 m; JUNCU VASILE - BOTOC VASILE - pământ;

-

-

-

41.

1.3.17.2.

Pod Ciumasi - Troită

L= 10 m; I = 6 m; -beton;

-

-

-

42.

1.3.17.2.

Podet,, la Pauceanu”

L = 4 m; I = 2 m; - beton;

-

-

-

43.

1.3.17.2.

Podet Biserica - Itesti

L = 8 m; I = 3 m; - beton;

-

-

-

44.

1.3.17.2.

Podet COOP cons. Itesti

L= 10 m; l = 3m;-beton;

-

-

-

45.

1.3.17.2.

Podet Cămin Cultural Itesti

L = 6 m; I = 2 m; - beton;

-

-

-

46.

1.3.17.2.

Podet S.C.„ Unirea” Itesti

L = 8 m; I = 4 m; - beton;

-

-

-

47

1.3.17.2.

Podet Cămin Cultural Ciumasi

L = 6 m; I = 3 m; - beton;

-

-

-

48.

1.3.17.2.

Podet Magazin Ciumasi

L = 4 m; I = 2 m; - beton;

-

-

-

49.

1.3.17.2.

Podet S.C. “Armonu”

L= 10m;l = 3m; -beton;

-

-

-

50.

1.3.17.2.

Podet Scoala Ciumasi

L = 4 m; I = 2 m; - beton;

-

-

-

51.

 

Monumentul Eroilor Ciumasi

Beton, văruit, cu placa comemorativă, împrejmuit cu gard metalic;

-

-

-

52.

 

Monumentul Eroilor Itesti

Beton, văruit, cu placă comemorativă, împrejmuit cu gard metalic,

-

-

-

53.

1.6.4.

Local Primărie Itesti

S = 120 mp;cărămidă, acoperit cu tablă;

1930

227.000

-

Teren aferent

S = 300 mp;

1930

-

-

N - D.C.

 

 

-

S -ulită

 

 

-

E-TEREN AGRICOL

 

 

-

V-CIMITIR

 

 

-

54.

1.6.2.

Cămin Cultural Itesti

S = 200 mp; cărămidă, acoperit cu tablă;

1972

490.500

-

Teren aferent

S = 450 mp;

1972

-

-

N - tarla

-

-

-

S-D.C.

-

-

-

E - ulită

-

-

-

V-SERBANVASILE

-

-

-

55.

1.6.2.

Cămin Cultural Ciumasi

S = 300 mp; cărămidă, acoperit cu tablă;

1980

413.875

-

Teren aferent

S = 500 mp;

1980

-

-

N - LUNCANU MĂRIA

-

-

-

S-D.C.

-

-

-

E - D.C.

-

-

-

V-SERBĂNESCUN.

-

-

-

56.

1.6,2.

Scoala Generală Itesti - corp vechi

S = 330 mp; cărămidă, acoperit cu tablă

1948

293.000

-

57.

1.6.2.

Scoala Generală Itesti - corp nou

5 = 398 mp; cărămidă, acoperit cu tablă tip P

1970

360.000

-

Teren aferent

S = 1000 mp;

-

-

-

N-DRUM

-

-

-

S-CIMITIR

-

-

-

E-TEREN DE SPORT

-

-

-

V-DC.

-

-

-

58.

1.6.2.

Scoala Generală Ciumasi

S = 195 mp; cărămidă, acoperit cu tablă

1968

180.000

-

Teren aferent

S = 2600 mp;

-

-

-

N-SOLOMONNECULAI

-

-

-

S - RACOVITÂ ZOITA

-

-

-

E-BICHIT EUGENIA

-

-

-

V-D.C.

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

59.

1.6.2.

Scoala Generală Dumbrava

S = 187 mp; cărămidă, acoperit cu tablă tip P;

1948

60,000

-

Teren aferent

S = 2100 mp;

-

-

-

N - PANICA C-TIN

-

-

-

S-TURCUC-TIN

-

-

-

E - DN 85

-

-

-

V-GRĂDINI

-

-

-

60.

 

Teren de sport

Dumbravă, lângă U.M.

S = 5000 m

T66/P736

 

 

Domeniu public

61.

 

Teren de sport

Itesti, în spatele Scolii generale l-VIII S = 5000mp;T5/P114

-

-

Domeniu public

62.

 

Islaz Primărie

Itesti, S = 70 ha;

-

-

-

63.

 

Teren pentru constructii

S = 4500 mp; T56/P672/29;

N - Lazariu Didina ;

S - Chiribău Grigoras;

E - Tomozei Vasile;

V - D.C. 5;

Construit prin program SAPARD dat în folosintă 20/10/2004

 

Domeniu public

64.

 

Sistem alimentare cu apă (Program SAPARD)

Amplasament - domeniul public

Puturi forate –1

Rezervoare stocare si alimentare - 1x200mc/buc.

Împrejmuire puturi si rezervoare - -1 împrejmuire

Coloană aductiune - L = 29 m

Coloană distributie - L = 20,4 Km

Cămin de vane = 11 buc.

Cismele stradale = 38 buc.

 

16.597.659.054

Domeniu public

65.

 

Teren intravilan Curti-Constructii

Tarla 5, Parcela 140, 141, 143, în suprafată de 2719 mp identificat la:

N-Curti-Constructii Scoala Generală;

-V-drum servitute D.S.139;

-S-Drum comunal D.C.5;

-E-Cimitir sătesc C1145; j

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modalitătii de remunerare a expertilor medicali

 

Văzând prevederile art. 669 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei juridice nr. E.N. 6.617 din 14 noiembrie 2006,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de remunerare a expertilor medicali cuprinsi în lista natională, conform metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, unitătile sanitare, expertii medicali, precum si persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 1.398.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a modalitătii de remunerare a expertilor cuprinsi în lista natională

 

Art. 1. - Expertii medicali cuprinsi în lista natională sunt desemnati prin tragere la sorti de către comisia de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizată potrivit reglementărilor legale, denumită în continuare comisia.

Art. 2. - (1) Desemnarea expertilor potrivit art. 1 se face în situatia în care comisia consideră necesară o expertiză, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

(2) Comisia stabileste onorariul care trebuie achitat de partea interesată, potrivit ordinului ministrului sănătătii publice privind onorariile expertilor medicali, punctele asupra cărora trebuie să se pronunte expertul, precum si termenul până la care trebuie să se efectueze expertiza.

Art. 3. - Comisia colectează de la expertii medicali datele cu privire la numărul de cont si unitatea bancară la care este deschis acesta si va întocmi o listă ce va fi actualizată când intervin date noi.

Art. 4. - În vederea achitării onorariului pentru serviciile expertului, presedintele comisiei comunică, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanei care a făcut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis si îi pune în vedere să achite onorariul stabilit în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Art. 5. - În vederea achitării onorariului de către partea interesată, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indică numărul de cont în care acest onorariu va trebui achitat.

Art. 6. - De îndată ce partea interesată a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanta care dovedeste efectuarea plătii.

Art. 7. - Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atestă efectuarea plătii si îi pune în vedere acestuia să efectueze expertiza în cazul respectiv.

Art. 8. - (1) În situatia în care partea interesată nu face dovada achitării onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul să respingă sesizarea.

(2) O sesizare nouă poate fi făcută pentru acelasi caz în situatia în care nu a expirat termenul de prescriptie pentru introducerea sesizării.

Art. 9. - Persoanele desemnate ca experti vor efectua toate demersurile legale în vederea achitării obligatiilor ce rezultă din încasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neîndeplinirea acestor obligatii atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Având în vedere dispozitiile art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Executorii judecătoresti îsi îndeplinesc atributiile cu respectarea si în limitele competentelor prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecătoresc, de Codul de procedură civilă si de alte legi aplicabile în materie.”

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Executorii judecătoresti îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă.”

3. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul executorilor judecătoresti din circumscriptia fiecărei judecătorii si din municipiul Bucuresti se stabileste si se actualizează de ministrul justitiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, în functie de cerintele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numărul locuitorilor. Stabilirea numărului de executori judecătoresti se face astfel încât la 15.000 de locuitori să revină cel putin un post de executor judecătoresc. Numărul posturilor executorilor judecătoresti din circumscriptia unei judecătorii nu va fi mai mic de 3. La stabilirea numărului executorilor judecătoresti se va avea în vedere si numărul executorilor judecătoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

(2) Ministrul justitiei stabileste si actualizează numărul executorilor judecătoresti anual, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(4) La numirea pe posturile declarate vacante în conditiile alin. (2) vor avea prioritate, în următoarea ordine:

a) executorii judecătoresti care solicită schimbarea sediului biroului dintr-o circumscriptie a judecătoriei în alta;

b) executorii judecătoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat;

c) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie;

d) persoanele scutite de examen, în conformitate cu dispozitiile art. 15 lit. g) din lege, care solicită admiterea în profesie.”

4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justitiei, prin ordin, în baza cererii celui interesat si a referatului întocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind îndeplinirea conditiilor de numire prevăzute de lege. Referatul directiei de specialitate va fi însotit, de regulă, de propunerea motivată a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti privind îndeplinirea sau neîndeplinirea conditiilor de numire prevăzute de lege si admiterea sau respingerea cererii.”

5. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Persoanele care au îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecătoresc stagiar si au promovat examenul de definitivat sau, după caz, au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridică si au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie sunt numite în functie în baza hotărârii de validare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si a referatului întocmit de directia de specialitate din Ministerul Justitiei.

(12) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani functia de judecător, procuror sau avocat, cu conditia să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesati si după verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

6. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru înregistrarea biroului poate fi încuviintată de ministrul justitiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecătoresc. Cererea, cuprinzând motivele justificate care îl împiedică să îsi înregistreze biroul în termenul prevăzut de lege, se depune la Camera executorilor judecătoresti, care o înaintează ministrului justitiei în termen de 48 de ore de la depunere, împreună cu punctul său de vedere.”

7. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Stampila executorilor judecătoresti cuprinde stema României, numele, prenumele si calitatea de executor judecătoresc, precum si circumscriptia judecătoriei în care îsi are sediul biroul. Modelul si dimensiunea stampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si aprobate de ministrul justitiei prin ordin.”

8. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„(2) Listele se vor comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei în termen de 5 zile de la întocmirea, respectiv actualizarea acestora.”

9. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Durata stagiului se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, al concediului de maternitate si de crestere a copilului până la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevăzute de lege. Durata stagiului se suspendă de drept până la preluarea executorului judecătoresc stagiar de către alt executor judecătoresc îndrumător, dacă executorul judecătoresc îndrumător este suspendat.”

10. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pe durata suspendării din functie a executorului judecătoresc îndrumător, executorul judecătoresc stagiar poate fi preluat de către un alt executor judecătoresc care îndeplineste conditiile.”

11. Titlul sectiunii a 4-a din capitolul I va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si desfăsurarea concursului sau a examenului de admitere în profesie si a examenului de definitivat”

12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti verifică îndeplinirea cerintelor legale pentru înscrierea la concurs sau examen si pentru dobândirea calitătii de executor judecătoresc stagiar, întocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, după caz, de respingere a cererii de înscriere la examen. Referatul de admitere sau de respingere este consultativ. Referatul de respingere trebuie motivat. În a 3-a zi se va afisa la sediul Camerei, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cu numele candidatilor si dosarele admise sau respinse. Despre aceasta se va întocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisării si care va fi afisat împreună cu lista. La cererea candidatilor ale căror dosare au fost respinse, li se va înmâna acestora copie certificată de pe referatul de respingere.

(2) În termen de două zile de la afisarea listei, candidatii ale căror cereri de înscriere au fost respinse pot completa dosarul de înscriere pentru a remedia, dacă este posibil, cele constatate în referatul de respingere.”

13. Alineatul (3) al articolului 19 se abrogă.

14. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a dosarului de înscriere, se trimit, se înregistrează si se centralizează la Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti toate dosarele de înscriere, cuprinzând cererea de înscriere, dovezile anexate si referatul de admitere sau de respingere.

(2) Odată cu dosarele de înscriere ale candidatilor, Camera executorilor judecătoresti va înainta situatia centralizată privind datele de identificare a candidatilor si circumscriptia pentru care candidează.”

15. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de 10 subiecte, câte două din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau examen, si va întocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.”

16. Alineatul (6) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„(6) După începerea comunicării subiectelor, accesul candidatilor în sala de concurs sau examen, precum si al oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiilor prevăzute la art. 28 lit. b) si c), este interzis.”

17. Alineatele (1) si (5) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Notarea lucrărilor se face de comisia de examinare, în componenta prevăzută la art. 28 lit. c), de regulă în termen de 15 zile de la data sustinerii concursului sau examenului.

(5) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie să obtină cel putin media 7,00, iar nota obtinută la fiecare materie să nu fie mai mică de 5,00.”

18. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Pentru buna desfăsurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc, Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti si Ministerul Justitiei îsi vor desemna reprezentanti în conditiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) Reprezentantii Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti vor fi desemnati în compunerea comisiilor dintre executorii licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competentă profesională, recomandati de Camerele executorilor judecătoresti. Desemnarea acestora se va face de către Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.”

19. Alineatul (3) al articolului 27 se abrogă.

20. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - În vederea organizării si desfăsurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc se vor constitui si vor functiona următoarele comisii:

a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de înscriere la concurs sau examen, formată din 2 executori judecătoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare la Cameră a dosarului de înscriere, comisia va verifica îndeplinirea conditiilor de înscriere si va dispune, prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de înscriere. Respingerea cererilor de înscriere se va motiva. În termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de 5 zile, hotărârea va fi afisată la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal care va consemna data si ora afisării si care va fi afisat împreună cu hotărârea. Candidatii ale căror cereri de înscriere au fost respinse pot formula contestatie împotriva hotărârii comisiei, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afisare. Contestatia se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de înscriere si se comunică Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti în termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de depunere. Contestatiile se solutionează de către Comisia pentru solutionarea contestatiilor, prevăzută la lit. a1), constituită în acest scop pe lângă Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti;

a1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate împotriva hotărârii comisiei prevăzute la lit. a) de către cei respinsi la înscrierea la concurs sau examen. Comisia este formată din 2 executori judecătoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei, altii decât cei din comisia prevăzută la lit. a). Comisia va examina contestatiile în termen de 48 de ore la de centralizarea si primirea acestora, pronuntându-se prin hotărâre motivată numai asupra acelor cereri de înscriere care au fost respinse si împotriva cărora candidatul a formulat contestatie. Comisia, prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, poate admite contestatia si poate declara candidatul admis la înscrierea la examen sau poate respinge contestatia si declara candidatul respins, mentinând astfel solutia dată anterior prin hotărâre de către comisia prevăzută la lit. a). Hotărârea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor este definitivă. În termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de solutionare a contestatiilor, hotărârea va fi afisată la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisării si care va fi afisat împreună cu hotărârea;

b) Comisia pentru organizarea si supravegherea concursului sau examenului, compusă din 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. În cazul în care există un număr mare de candidati, din comisie pot face parte mai multi membri, păstrându-se însă paritatea reprezentantilor celor două institutii. Pe lângă activitatea de supraveghere, această comisie asigură verificarea identitătii candidatilor, distribuirea colilor de concurs sau examen în conditiile prezentului regulament, respectarea de către candidati a conditiilor regulamentare cu privire la desfăsurarea concursului sau examenului, preluarea lucrărilor predate de candidati si predarea lor, pe bază de proces-verbal, Comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrărilor de concurs sau examen. La primirea lucrărilor si, respectiv, la predarea lor se verifică dacă este sigilată partea de lucrare pe care candidatul si-a înscris datele de identificare. Lucrările predate de candidati vor fi semnate, pe fiecare filă, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei si un reprezentant al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Suportul de scris va fi pregătit de această comisie în seturi de câte 5 coli, având pe fiecare filă stampila Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;

c) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrărilor de concurs sau examen, formată din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, desemnat de presedintele acestuia; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; două cadre didactice universitare de la facultătile de drept din tară; 2 executori judecătoresti desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competentă profesională. Presedintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, nu participă la elaborarea subiectelor si nici la notarea lucrărilor si veghează ca desfăsurarea activitătii comisiei să fie în conformitate cu prezentul regulament;

d) Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formată din: 2 executori judecătoresti numiti prin hotărâre a Consililui Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competentă profesională; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, altii decât cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. c).”

21. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

„(2) Baremul de notare se va întocmi, în conditiile alin. (1), în timpul desfăsurării concursului sau examenului si va fi afisat la sfârsitul duratei concursului sau examenului pentru consultare de către candidati.”

22. Alineatul (4) al articolului 34 se abrogă.

23. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - În termen de 10 zile de la solutionarea contestatiilor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va înainta Ministerului Justitiei în termen de 5 zile de la validare.”

24. Titlul paragrafului 2 din sectiunea a 4-a va avea următorul cuprins:

„§2. Organizarea si desfăsurarea examenului de definitivat”

25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) După expirarea perioadei de stagiu executorii judecătoresti stagiari sunt obligati să se înscrie pentru sustinerea examenului de definitivat.

(2) Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti organizează sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, o dată pe an, examenul de definitivat pentru executorii judecătoresti stagiari care au împlinit durata de stagiu, în conditiile prezentului regulament.

(3) Nepromovarea sau, după caz, neprezentarea nejustificată a executorului judecătoresc stagiar la două sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept încetarea contractului său de muncă si pierderea calitătii de executor judecătoresc stagiar. Prin neprezentare justificată se întelege acea neprezentare datorată unor situatii, împrejurări insurmontabile, pe care persoana nu putea si nici nu avea cum să le prevadă pentru a preîntâmpina aparitia lor sau a le evita.”

26. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Examenul de definitivat va consta într-o probă teoretică, în conditiile prevăzute la art. 22, si o probă practică ce va consta în întocmirea unui act procedural.

(2) Notarea la proba practică se face prin acordarea unei note de la 0 la 10. Media examenului de definitivat se stabileste pe baza mediei aritmetice dintre media obtinută la proba teoretică si nota obtinută la proba practică. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obtină cel putin media 7,00 la proba teoretică, iar nota obtinută la fiecare materie să nu fie mai mică de 5,00. De asemenea, nota obtinută la proba practică trebuie să nu fie mai mică de 5,00.”

27. Litera f) a alineatului (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

,,f) propunerea motivată de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examenul de definitivat.”

28. Alineatele (3), (4), (5) si (7) ale articolului 40 se abrogă.

29. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitiile art. 19 - 36 se aplică în mod corespunzător.”

30. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - În termen de 5 zile de la validarea rezultatelor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va înainta ministrului justitiei propunerile de numire a executorilor judecătoresti. Acestea vor fi însotite de situatia centralizată pe Camere, de dosarele candidatilor declarati admisi în urma validării rezultatelor, precum si de cererile lor de numire în functie, indicându-se postul obtinut în urma optiunii exprimate, în functie de pozitia de pe listă corespunzătoare notei obtinute.”

31. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Pe locurile rămase vacante după acordarea prioritătilor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) si b), Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, va organiza concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridică.”

32. După paragraful 3 se introduce un nou paragraf, paragraful 4, cuprinzând articolele 461-463 cu următorul cuprins:

„§4. Admiterea în profesie pentru persoanele scutite de examen în conditiile art. 15 lit. g) teza finală din lege

Art. 46.1 - (1) Persoanele prevăzute la art. 15 lit. g) teza finală din lege pot formula cerere pentru ocuparea unuia dintre posturile rămase vacante după acordarea prioritătilor prevăzute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c).

(2) Cererea se depune la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însotită de următoarele documente:

- copie legalizată a diplomei de licentă în studii juridice;

- copia actului de identitate;

- declaratie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exercitiu;

- cazierul judiciar;

- recomandare de la ultimul loc de muncă;

- adeverintă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecătoresc;

- dovada că a desfăsurat timp de cel putin 5 ani functia de judecător, procuror sau avocat si a promovat examenul de definitivat în această profesie.

Art. 462. - (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie se află localitatea în care domiciliază candidatul, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, a listei posturilor rămase vacante după acordarea prioritătilor prevăzute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c). Lista se afisează cel putin la sediul Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, si se publică pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) Camerele executorilor judecătoresti formează dosarele cuprinzând fiecare cererea si anexele acesteia, pe

care le comunică Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti în termen de 5 zile de la data înregistrării.

(3) Dosarele candidatilor vor fi înaintate Ministerului Justitiei însotite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere întocmit de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti. De asemenea, se va transmite Ministerului Justitiei situatia centralizată cu candidatii, optiunile acestora si numărul de optiuni pe fiecare post.

Art. 463. - Când numărul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decât numărul posturilor vacante din circumscriptia unei judecătorii, ordinea de prioritate a solicitantilor se va stabili cu respectarea următoarelor criterii:

1. să nu fi fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în functia de executor judecătoresc si nici în anul respectiv. Dacă nu mai este în functie, trebuie îndeplinită si conditia ca acesta să îsi fi încetat activitatea din motive neimputabile;

2. să aibă domiciliul într-o localitate din circumscriptia judecătoriei în care solicită numirea;

3. să fi absolvit cursuri de specializare;

4. alte aspecte relevante.”

33. Litera c) a articolului 47 va avea următorul cuprins: ,,c) În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c), d), g) si h) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sau din oficiu;”.

34. La articolul 47 se introduc două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

,,d) În cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. e) din lege, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti;

e) În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f), numai dacă acestea sunt imputabile executorului judecătoresc. Constatarea imputabilitătii cazurilor se face de către un inspector de specialitate din Ministerul Justitiei.”

35. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Încetarea suspendării executorului judecătoresc se dispune de ministrul justitiei din oficiu sau la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti ori a Camerei executorilor judecătoresti, dacă au dispărut împrejurările care au determinat-o.”

36. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) În toate cazurile de încetare sau suspendare a calitătii de executor judecătoresc ori de schimbare a sediului biroului în circumscriptia altei judecătorii, în lipsa unui executor judecătoresc asociat sau a unui alt executor judecătoresc în aceeasi circumscriptie, colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti va delega, în termen de 10 zile de la data primirii ordinului de suspendare sau încetare a calitătii de executor judecătoresc, un executor judecătoresc din circumscriptia altei judecătorii situate în raza aceleiasi curti de apel, pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 7 din lege.”

37. Alineatul (1) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în conditiile legii.”

38. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Punerea la dispozitie a dosarelor de executare către autoritatea judiciară competentă se va face numai în copii certificate de către executorul judecătoresc ca fiind conforme cu originalul.”

39. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Adunarea generală a fiecărei Camere va alege pe durata mandatului membrilor Consiliului de disciplină un număr de 3 supleanti.”

40. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

„(2) După confirmarea de către Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti, Consiliul de disciplină îsi desemnează presedintele si vicepresedintele.”

41. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru situatii exceptionale în care Consiliul de disciplină nu poate fi legal constituit, presedintele Comisiei superioare de disciplină va asigura legala constituire a acestuia prin delegarea unui număr corespunzător de membri ai comisiei din cadrul membrilor supleanti.”

42. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Consiliul de disciplină are competenta de a judeca orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective, pentru abaterile prevăzute la art. 44 din lege.”

43. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins^

„(2) În cazul exercitării actiunii disciplinare, cercetarea prealabilă este obligatorie si se efectuează de inspectori de specialitate din Ministerul Justitiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti.”

44. Alineatul (3) al articolului 67 se abrogă.

45. Alineatul (2) al articolului 78 va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care într-o anumită perioadă este necesară suplimentarea numărului de executori judecătoresti în circumscriptia unei judecătorii, colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti poate dispune delegarea pe o perioadă determinată a unor executori judecătoresti din circumscriptia altei judecătorii aflate în raza aceleiasi Camere a executorilor judecătoresti.”

46. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 79 vor avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscriptie în alta se face, la cerere, pe post vacant, potrivit art. 5 alin. (4) lit. a).

(3) Cererea de schimbare a sediului biroului se face în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, a listei cuprinzând posturile vacante. Lista se publică si pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor

Judecătoresti. De asemenea, lista se va afisa la sediul Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului.

(4) Cererea va fi avizată favorabil de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, cu conditia ca în circumscriptia judecătoriei de unde se solicită schimbarea sediului să îsi desfăsoare în continuare activitatea cel putin un executor judecătoresc. Schimbarea sediului se dispune de ministrul justitiei, prin ordin.”

47. Alineatul (2) al articolului 79 se abrogă.

48. Alineatele (4) si (5) ale articolului 791 vor avea următorul cuprins:

„(4) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoresti cu cel putin 30 de zile înaintea datei concursului si va fi afisată la sediul acestora, la loc vizibil si accesibil publicului. Tematica se publică, în acelasi termen, si pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(5) Cererile de înscriere la concurs se depun, cu cel putin 30 de zile înainte de data sustinerii acestuia, la Camera executorilor judecătoresti în a cărei circumscriptie candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului mentionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.”

49. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - În cazul în care în cadrul biroului functionează mai multi executori judecătoresti asociati, fiecare îsi exercită personal profesia si răspunde individual pentru lucrările si activitatea sa.”

50. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justitiei, de Consiliul Uniunii sau, după caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti se vor comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei în vederea atasării acestora la dosarul profesional.”

51. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti verifică sesizările părtilor împotriva executorilor judecătoresti în termen de cel mult 20 de zile de la sesizare si ia măsuri de îndreptare sau, după caz, exercită actiunea disciplinară, înstiintând si Consiliul Uniunii.”

52. Anexa la regulament „Calendarul desfăsurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc” se abrogă.

Art. II. - Directia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători si interpreti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2006.

Nr. 2.570/C.