MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 939         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 677 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 678 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 679 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.604. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

1.605. - Hotărâre privind aprobarea dotării parcului auto propriu pentru activităti specifice al Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, prin donatie

 

1.606. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru acumularea în rezerva de mobilizare a unor produse necesare combaterii gripei aviare

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

762. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării sumelor necesare pentru sustinerea achizitiei de animale de reproductie, pe specii

 

781. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

1.288/489. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice

 

2.055. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 677

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 23.123/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 23.123/3/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul enumera prevederile constitutionale considerate a fi încălcate de textul de lege criticat, fără a argumenta în ce constă presupusa neconstitutionalitate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât recuzarea nu poate fi decât individuală, cu privire la un singur magistrat, iar nu colectivă, fapt ce ar determina împiedicarea tuturor judecătorilor unei instante de a judeca procesele cu care a fost învestită.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, care în repetate rânduri a respins criticile cu un atare obiect.

Avocatul Poporului consideră că prevederile procedurale criticate nu aduc atingere accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil, inclusiv dreptului părtilor de a fi asistate în tot cursul procesului de un avocat, si nici nu încalcă principiul constitutional care consacră unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prevederi introduse prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care au următorul continut: „Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept, art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la liberul acces la justitie, art. 24 alin. (1) cu privire la dreptul la apărare si art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 97 din 9 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 2 martie 2006, Curtea a retinut că, „potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, stabilirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a le utiliza, în formele si în modalitătile instituite de lege.

În consecintă, prin reglementările cuprinse în art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, referitoare la imposibilitatea recuzării tuturor judecătorilor unei instante sau ai unei sectii a acesteia, legiuitorul nu a înteles să limiteze accesul liber la justitie sau dreptul la apărare, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării, în conditii optime, a acestui drept constitutional. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, de natură a preveni eventualele abuzuri si tergiversarea solutionării cauzelor deduse judecătii”.

Asa fiind, Curtea a constatat că dispozitiile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile constitutionale invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 23.123/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 678

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Petrea Toader în Dosarul nr. 1.254/2005 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă partea Pavel Iordache, lipsind autorul exceptiei si partea Mariana Iordache, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fondul cauzei, partea prezentă solicită Curtii respingerea criticii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 17 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.254/2005, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Petrea Toader.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, dreptul la un proces echitabil si garantarea proprietătii private, întrucât creează discriminări între titularii dreptului de proprietate în functie de valoarea obiectului, stabilind diferentieri neconstitutionale în ceea ce priveste exercitarea căilor de atac.

Tribunalul Bacău - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, dispozitii introduse prin art. I pct. 4 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, prevederi care au următorul continut: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 44 alin. (2) privitoare la garantarea proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, de exemplu prin Decizia nr. 226/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004. Cu acel prilej, a apreciat că acest text de lege nu contine nicio dispozitie discriminatorie, regimul juridic diferit fiind determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Asa fiind, cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) si art. 44 alin. (2) din Constitutie, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atâta timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Petrea Toader în Dosarul nr. 1.254/2005 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 679

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti-tutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Constantin Grigorică în Dosarul nr. 4.078/89/2005 al Tribunalului Vaslui - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul Societătii Comerciale „Cătălina Impex” - S.R.L. din Vaslui, lipsind autorul exceptiei si partea Directia Generală a Finantelor Publice Vrancea, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fondul cauzei, reprezentantul părtii prezente solicită Curtii respingerea criticii de neconstitutionalitate, depunând note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.078/89/2005, Tribunalul Vaslui - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Constantin Grigorică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că ratiunile care justifică necesitatea existentei unei proceduri specifice, derogatorii de la procedura de judecată de drept comun, în ceea ce priveste examinarea legalitătii unui act administrativ, nu pot fi retinute si în cazul litigiului dintre reclamant si functionarul care a elaborat, a emis sau a încheiat actul administrativ supus controlului. Astfel, raportul juridic dintre persoanele sus-mentionate este de

natură civilă, întrucât răspunderea functionarului nu poate fi decât una delictuală, potrivit dispozitiilor art. 998-999 din Codul civil. Asa fiind, prevederile art. 16 din Legea nr. 554/2004 înfrâng principiul egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 din Constitutie, deoarece creează o discriminare între cetăteni, în functie de calitatea de functionar pe care acestia o au sau nu.

Tribunalul Vaslui - Sectia contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, stabilirea unor reguli speciale de competentă si judecată în functie de calitatea persoanei reprezentând o confirmare a principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, care presupune tratamente juridice diferite pentru situatii deosebite.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 554/2004 este neîntemeiată, întrucât acestea se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

Avocatul Poporului apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 16 din Legea nr. 554/2004 se aplică fără nicio discriminare pe considerente arbitrare tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederi care au următorul continut: „(1) Cererile în justitie prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate si personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care actiunea se admite, persoana respectivă va putea fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă.

(2) Persoana actionată astfel în justitie îl poate chema în garantie pe superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor.

În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia reglementarea criticată încalcă principiul egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, Curtea retine că, în conformitate cu jurisprudenta sa si cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauzele „Engel si altii împotriva Olandei”, 1976, „Marckx împotriva Belgiei”, 1979, „Moustaquim împotriva Belgiei”, 1991), egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, când aceasta se justifică în mod rational si obiectiv.

Astfel, în acest sens, Curtea observă că persoana fizică care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim este functionar public si din acest motiv se află într-o situatie specială, statutul său fiind unul special, reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Mai mult, întrucât elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori refuzul de a rezolva cererea petentului se realizează în exercitarea atributiilor profesionale ale functionarului, este firesc ca stabilirea răspunderii persoanei în cauză si, pe cale de consecintă, obligarea ei la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică, să fie strâns legată de examinarea legalitătii actului administrativ si să urmeze aceeasi procedură de judecată.

Pe de altă parte, Curtea observă că reglementarea legală criticată este aplicabilă în cazul tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei, fără nicio distinctie sau în considerarea altor criterii, si anume tuturor persoanelor fizice care au calitatea de functionar.

În ceea ce priveste procedura de judecată a cererilor în contencios administrativ, aceasta este reglementată de art. 17 - 21 din Legea nr. 554/2004, dispozitii care constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Constantin Grigorică în Dosarul nr. 4.078/89/2005 al Tribunalului Vaslui - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 289,0 m2, având datele de indentificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.604.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren din domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică de la care

se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile

tehnice

Codul de

clasificare

Numărul de

identificare

Localitatea Câmpulung la Tisa,

Judetul Maramures

Zona statiei CF

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si

Turismului - Compania Natională de Căi Ferate

„C.F.R.” - S.A.

Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor

Teren în suprafată de 289,0 m2

8.10

M.F. 147814

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dotării parcului auto propriu pentru activităti specifice al Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, prin donatie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă dotarea parcului auto propriu pentru activităti specifice al Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, prin donatie de la JICA - Agentia Japoneză pentru Cooperare Internatională, cu bunurile mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.605.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE MOBILE, DOBÂNDITE PRIN DONATIE,

care vor dota parcul auto propriu pentru activităti specifice al Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim (bucăti)

de carburanti/vehicul (litri/lună)

Efectuarea testului de penetrare statică a terenului

Remorcă

1

0

Supravegherea echipamentelor si a lucrărilor de foraj în amplasamente nesecurizate

rulotă

1

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru acumularea în rezerva de mobilizare a unor produse necesare combaterii gripei aviare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 71 mii lei la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru acumularea în rezerva de mobilizare a unor produse necesare combaterii gripei aviare.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Adrian Mironescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.606.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării sumelor necesare pentru sustinerea achizitiei de animale de reproductie, pe specii

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2006 pentru sustinerea din fonduri bugetare a achizitiei de animale de reproductie,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 101.415 din 9 noiembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumelor necesare pentru sustinerea achizitiei de animale de reproductie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2006.

Nr. 762.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor necesare pentru sustinerea achizitiei de animale de reproductie, pe specii

 

Nr.

crt

JUDETUL

 

Suma totala

Repartizată

 

 

 

 

lei

din care:

pentru achizitii juninci din rase de lapte sau mixte, juninci din rase

de carne

- lei -

Pentru achizitii berbeci/tapi din rase de lapte sau carne, tineret femei caprin din rase de lapte sau came

- lei -

 

TOTAL

20000000

15000000

5000000

1

ALBA

537563

401251

136312

2

ARAD

493501

327711

165790

3

ARGES

738867

630409

108458

4

BACĂU

633652

506315

127337

5

BIHOR

607502

491420

116082

6

BISTRITA N.

486344

351794

134550

7

BOTOSANI

829312

664340

164972

8

BRASOV

480593

318754

161839

g

BRĂILA

510550

366993

143557

10

BUZĂU

529293

403566

125727

11

CARAS S.

419509

280362

139147

12

CĂLĂRASI

257214

176881

80333

13

CLUJ

636217

456161

180056

14

CONSTANTA

423507

240627

182880

15

COVASNA

411894

321324

90570

16

DÂMBOVITA

428803

393950

34853

17

DOLJ

440812

282032

158780

18

GALATI

426184

286970

139214

19

GIURGIU

228610

192104

36506

20

GORJ

463937

391442

72495

21

HARGHITA

466089

373847

92242

22

HUNEDOARA

352598

274062

78536

23

IALOMITA

274856

205214

69642

24

IASI

817617

633432

184185

25

ILFOV

136610

113824

22786

26

MARAMURES

536688

453850

82838

27

MEHEDINTI

303489

223797

79692

28

MURES

667097

471456

195641

29

NEAMT

636284

517924

118360

30

OLT

406057

317551

88506

31

PRAHOVA

426606

329289

97317

32

SATU MARE

391995

319389

72606

33

SĂLAJ

331603

226627

104976

34

SIBIU

527395

287013

240382

35

SUCEAVA

870100

783578

86522

36

TELEORMAN

385172

293872

91300

37

TIMIS

584984

325665

259319

38

TULCEA

404858

192749

212109

39

VASLUI

551015

411979

139036

40

VÂLCEA

505626

429016

76610

41

VRANCEA

433828

328154

105674

42

M.BUCURESTI

5569

3306

2263

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995*) si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - (1) Anexele nr. 1-5, 7 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani, care s-a înfiintat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.461/2006 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 781.

 

*) Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanică Fină-CEFIN

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col2/col1* 100)

 

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

11.300,00

11.300,00

100,0

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

11.272,00

11.272,00

100,0

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

11.250,00

11.250,00

100.0

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

22,00

22,00

100,0

2

VENITURI FINANCIARE

5

28,00

28,00

100,0

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

11.115,00

11.115,00

100,0

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

11.090,00

11.090,00

100,0

a)

Bunuri si servicii

9

2.500,00

2.500,00

100,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

5.950,40

5.950,39

100,0

-

cheltuieli cu salariile

11

4.250,06

4.250.05

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

824,57

824,57

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

104,38

104,38

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

297,50

297,50

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

31,88

31,88

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

57,41

57,41

100,0

-

alte cheltuieli de personal, din care:

17

384,61

384,61

100,0

-

deplasări, detasări

18

80,00

80,00

100,0

-

tichete de masă

19

304,61

304,61

100,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

550,00

550,00

100,0

d)

Cheltuieli de protocol

21

3,30

3,30

100,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

2,70

2,70

100.0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

85,00

85,00

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

1.998,59

1.998.59

100,0

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

25,00

25,00

100,0

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

1,00

1,00

100,0

 

- alte cheltuieli financiare

28

24,00

24,00

100,0

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)

30

185,00

185,00

100,0

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

29,60

29,60

100,0

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

155,40 155,40

100,0

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Leaea nr.324/2003). din care:

35

155,40

155,40

100,0

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

31,08

31,08

100,0

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

93,24

93,24

100,0

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

31,08

31,08

100,0

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

933,00

1.733,00

185.7

1

Surse proprii

40

550,00

550,00

100,0

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

933,00

701,5

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse - programe nationale

45

250,00

250,00

100,0

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

933,00

1.733,00

185,7

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

933,00

1.733,00

185,7

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

11.300,00

11.300,00

100,0

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

11.115,00

11.115,00

100,0

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

185

185

100,0

4

Număr mediu personal, total institut, din

54

184

176

95,7

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

55

133

133

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.832,00

1.915,27

104,5

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.990,00

2.185,02

109,8

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

1,66

1,66

100,0

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

61,41

64,20

104,5

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

17,02

17,02

100,0

10

Plăti restante-total

61

275,50

275,50

100,0

11

Creante de încasat-total

62

807,50

807,50

100,0

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 9674,3 mii lei pana la data de 31,12,2006 .

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor safariale ale directorului general

 

NOTA: In cheltuielile cu salariile oe anul 2006. s-au cuprins si:

- suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr rd

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col 2/col 1* 100)

 

A

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

15.037,00

16.424,00

109,2

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

14.967,00

16.352,00

109,3

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

14.467,00

15.848,00

109,5

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

500,00

504,00

100,8

2

VENITURI FINANCIARE

5

70,00

72,00

102,9

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

13.807,00

14.954,00

108,3

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

13.757,00

14.896.00

108,3

a)

Bunuri si servicii

9

3.136,30

5.300,00

169,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

7.543,07

7.739,04

102,6

-

cheltuieli cu salariile

11

5.756,43

5.756,43

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

1.120,64

1.120,64

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

141,85

141,85

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

402,95

402,95

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

43,17

43,17

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

78,02

78,02

100,0

 

alte cheltuieli de personal, din care:

17

 

196

 

-

deplasări, detasări

18

 

196

 

-

tichete de masă

19

 

 

 

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

507,00

740,00

146,0

d)

Cheltuieli de protocol

21

24,60

29,40

119,5

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

3,00

3,00

100,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 litc) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

115,13

115,13

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

2.427,90

969,43

39,9

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

50,00

58,00

116,0

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

15,00

10,00

66,7

 

- alte cheltuieli financiare

28

35,00

48,00

137,1

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

1.230,00

1.470,00

119,5

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

196,80

235,20

119,5

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

1.033,20

1.234,80

119,5

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:

35

1.033,20

1.234,80

119,5

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

206,64

246,96

119,5

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

619,92

740,88

119,5

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

206,64

246,96

119,5

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

812,00

1.952,46

240,5

1

Surse proprii

40

679,00

1.319,46

194,3

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

633,00

475,9

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse - programe nationale

45

 

 

 

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

812,00

1.952,46

240,5

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

812,00

1.952,46

240,5

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

15.037,00

16.424,00

109,2

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

13.807,00

14.954,00

108,3

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

1.230,00

1.470,00

119,5

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

54

302

302

100,0

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

55

161

161

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.542,20

1.542,20

100,0

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.928,08

1.928,08

100,0

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

8,91

9,83

X

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd 54)

59

49,79

54,38

109,2

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

74,88

159,25

X

10

Plăti restante-total

61

750,00

750,00

100,0

11

Creante de incasat-total

62

1.435,43

1.435,43

100,0

 

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de1.909 mii lei, până la data de 31,12,2006.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:

- suma de 82.3 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 85.2 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoitare pentru Utilaj Petrolier

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

% (col 2/col 1* 100)

 

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

7500,00

7.500,00

100,0

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

7.450.00

7.495,00

100,6

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

6.950,00

6.995,00

100,6

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

500,00

500,00

100,0

2

VENITURI FINANCIARE

5

50,00

5,00

10,0

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

7.382,00

7.382,00

100.0

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

7.342,00

7.377,00

100,5

a)

Bunuri si servicii

9

600,00

600,00

100,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

4.999,65

4.999,65

100,0

-

cheltuieli cu salariile

11

3.819,12

3.819,12

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

739,46

739,46

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

93,60

93,60

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

267,34

267,34

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

28,6

28,6

0,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

51,48

51,48

100,0

 

alte cheltuieli de personal, din care:

17

 

 

 

-

deplasări, detasări

18

 

 

 

-

tichete de masă

19

 

 

 

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

200,00

200,00

100,0

d)

Cheltuieli de protocol

21

2,00

2,00

100,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

2,00

2,00

100,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

76,38

76,38

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

1.461,97

1.496,97

102,4

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

40,00

5,00

12,5

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

30,00

5,00

16,7

 

- alte cheltuieli financiare

28

10,00

0,00

0,0

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

118,00

118,00

100,0

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

 

 

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

118,00 118,00

100,0

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

118,00

118,00

100,0

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:

35

 

 

 

 

Pagina a 2-a