MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 936         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 663 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 715 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 717 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.551. - Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare supervizării contractelor de lucrări finantate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziune Economică si Socială, din bugetul propriu al Ministerului Integrării Europene

 

1.562. - Hotărâre privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru privatizarea Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A

 

1.581. - Hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

1.597. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.250. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

1.929. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

1.939. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operatiunii vamale

 

2.550/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE Sl JUSTITIE

 

Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale de consultantă, asistentă si reprezentare juridică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 663

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alimserv” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.960/com/2005 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 31 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.960/com/2005, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Alimserv” - S.A. din Galati cu prilejul solutionării unei cereri pentru anularea unei hotărâri a adunării generale extraordinare nr. 1 din 14 octombrie 2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital contravin dispozitiilor art. 16, 21 si 24 din Constitutie, fără a preciza însă în ce constă contrarietatea între textele criticate si Legea fundamentală. Cu privire la art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, se arată că cenzurarea de către instanta de judecată a exceptiilor de neconstitutionalitate care nu respectă prevederile art. 29 alin. (1), (2) sau (3) reprezintă o îngrădire a accesului liber la justitie, iar singura competentă să se pronunte asupra exceptiilor de neconstitutionalitate, inclusiv asupra aspectului admisibilitătii acestora, ar trebui să fie Curtea Constitutională.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului arată că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 133 din Legea nr. 31/1990: „(1) O dată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

(3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.”;

- Art. 240 din Legea nr. 297/2004: „(1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferintă a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a actionarilor, la care participă cel putin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, si cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot.

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, la care participă cel putin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societătii emitente.

(3) Evaluarea aportului în natură se face de către experti independenti, în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990.

(4) Numărul de actiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin. (3), si cea mai mare valoare dintre pretul de piată al unei actiuni, valoarea pe actiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a actiunii.

(5) În cazul ridicării dreptului de preferintă, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de actiuni se stabileste după criteriul enuntat la alin. (4).

(6) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea dispozitiilor prezentului articol. “;

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16, 21, 24 si ale art. 146 lit. d) din Constitutie, referitoare la egalitatea în fata legii, accesul liber la justitie, dreptul la apărare si atributiile Curtii Constitutionale, precum si a prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, Curtea constată că prin Decizia nr. 107 din 14 februarie 2006, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, a statuat că prin art. 21 din Constitutie legiuitorul a lăsat la latitudinea instantei, în temeiul rolului activ al judecătorului în procesul civil, obligarea reclamantului la depunerea unei cautiuni si la stabilirea cuantumului acesteia. Instanta de judecată este singura în măsură să aprecieze asupra cuantumului cautiunii în raport de împrejurările existente în spetă si de scopul în care va fi depusă cautiunea, respectiv despăgubirea celor prejudiciati prin întârzierea executării hotărârii adunării generale a actionarilor. Curtea constată că prin procedura reglementată de art. 133 din Legea nr. 31/1990 este posibilă, în calea de atac a recursului, examinarea ordonantei de suspendare atât sub aspectul legalitătii, cât si al temeiniciei, astfel că prevederile art. 21 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie nu sunt încălcate.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 240 din Legea nr. 297/2004, Curtea observă că acestea se referă, în esentă, la majorările de capital social prin aport în numerar si prin aport în natură, la hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor în aceste cazuri, la evaluarea aportului în natură de către experti independenti, determinarea numărului de actiuni ce revine ca urmare a aportului în natură sau ca urmare a ridicării dreptului de preferintă, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 240. Astfel, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie, aplicându-se în mod egal si fără discriminare tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale. De asemenea, Curtea constată ca dispozitiile art. 21 si 24 din Constitutie nu au incidentă în solutionarea cauzei.

Cu privire la art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea constată că acestea sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale. Instanta de judecată are rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, având obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii. În acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională în mai multe rânduri, spre exemplu prin Decizia nr. 323 din 18 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 8 mai 2006, prilej cu care a constatat constitutionalitatea prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alimserv” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.960/com/2005 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 715

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cominco” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.892/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 11.892/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Cominco” - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unei cauze comerciale având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a actionarilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitiile de lege criticate se încalcă dreptul de proprietate al actionarilor majoritari, în conditiile în care, prin admiterea cererilor de suspendare a executării unor hotărâri A.G.A., luate în conditiile legale de cvorum, se suspendă efectele unor hotărâri legale, fără ca actionarii minoritari să achite o cautiune. Asa fiind, datorită împrejurării că nu s-a prevăzut obligativitatea achitării unei cautiuni de către partea care solicită suspendarea efectelor unei hotărâri, s-a deschis calea exercitării cu rea-credintă a acestei căi procesuale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 nu aduc atingere principiului constitutional referitor la protectia si garantarea proprietătii, întrucât neobligativitatea cautiunii nu afectează dreptul de proprietate asupra actiunilor, exercitarea cu rea-credintă a drepturilor procesuale putând fi sanctionată în temeiul art. 723 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 nu contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât reglementarea criticată protejează dreptul de proprietate al actionarilor care se consideră vătămati, iar posibilitatea instantei judecătoresti de a suspenda hotărârea adunării generale nu este destinată a proteja numai interesele reclamantilor, ci si ale societătii comerciale si ale tertilor.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 209/2005 si Decizia nr. 488/2005, prin care s-a statuat că dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 nu contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 133: „(1) Odată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

(3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege mentionate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea în mod egal de lege a proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală invocate si în cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 488 din 29 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 10 noiembrie 2005, Curtea a constatat că dispozitiile de lege criticate sunt norme de procedură a căror stabilire este, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, de competenta autoritătii legiuitoare. De asemenea, Curtea a observat că reglementarea criticată permite instantei de judecată ca, tinând seama de circumstantele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual sicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii adunării generale a actionarilor contestate si să stabilească o cautiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credintă a drepturilor procesuale.

Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut că depunerea cautiunii constituie o garantie, în sensul că, în urma respingerii actiunii în anulare a hotărârilor luate de adunarea generală a actionarilor, partea interesată va putea cere si obtine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării hotărârii respective.

În consecintă, Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare prevederilor art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cominco” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.892/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.717

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) si a art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Mehawed Mahrous Abdel Hamid în Dosarul nr. 7.734/RF/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă domnul Dalati Bassam, interpret autorizat de limba arabă, desemnat în vederea asigurării traducerii pe parcursul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.221 D/2006, nr. 1.393D/2006, nr. 1.395D/2006, nr. 1.397D/2006, nr. 1.701 D/2006, 1.704D/2006 si nr. 1.988D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Ali Abdullah Saleh si Gabrael Deo în dosarele nr. 11.381/302/2005 (11.049/2005) si, respectiv, nr. 12.495/302/2005 (11.921/2005) ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, si de Kaiser Saad Bahat Yousif, Kalipos Favour, Imad Rifat Mohamed Salem, Adam Yagob si Ismail Mahmoud Salem Ahmed Salem în dosarele nr. 47.521/3/RF/2005, nr. 277/3/R F/2006, nr. 47.430/3/RF/2005, 279/3/RF/2006 si, respectiv, nr. 2.913/3/RF/2006 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă domnul Dalati Bassam si doamna Elena Andrei, interpreti autorizati de limba arabă si, respectiv, engleză, desemnati în vederea asigurării traducerii pe parcursul solutionării exceptiilor de neconstitutionalitate.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 1.221 D/2006, nr. 1.393D/2006, nr. 1.395D/2006, nr. 1.397D/2006, nr. 1.701 D/2006, 1.704D/2006 si nr. 1.988D/2006 la Dosarul nr. 1.190D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta precizează că Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată expres prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Arată însă că solutia legislativă continută în textul ce constituie obiectul exceptiei a fost preluată de noua reglementare, la art. 26 alin. (1) si (2). Consideră că jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 îsi mentine valabilitatea si în ceea ce priveste dispozitiile mentionate din Legea nr. 122/2006, motiv pentru care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) din Legea nr. 122/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 16 februarie 2006, 13 aprilie 2006, 11 mai 2006, 18 mai 2006 si 1 iunie 2006, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal în dosarele nr. 7.734/RF/2005, nr. 47.521/3/RF/2005, nr. 277/3/RF/2006, nr. 47.430/3/RF/2005, nr. 279/3/RF/2006 si nr. 2.913/3/RF/2006, si prin încheierile din 5 mai 2006 si 15 mai 2006, pronuntate de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti în dosarele nr. 11.381/302/2005 (11.049/2005) si nr. 12.495/302/2005 (11.921/2005), Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1), art. 5 lit. b) si art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată. Exceptiile au fost ridicate de Mehawed Mahrous Abdel Hamid, Kaiser Saad Bahat Yousif, Kalipos Favour, Imad Rifat Mohamed Salem, Adam Yagob, Ismail Mahmoud Salem Ahmed Salem, Ali Abdullah Saleh si Gabrael Deo în cauze în materia acordării statutului de refugiat.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate având un continut similar se sustine, în esentă, că textele criticate din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 încalcă prevederile art. 22 alin. (2) din Constitutie si pe cele ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Autorii exceptiilor critică lipsa de claritate a dispozitiilor de lege a căror neconstitutionalitate a fost invocată. Se arată că acestea permit limitarea arbitrară a conditiilor de acordare a protectiei umanitare conditionate numai la situatiile în care riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante ar surveni dintr-o temere bine întemeiată de persecutie pentru unul din cele 5 motive ale definitiei Conventiei de la Geneva: rasa, religia, nationalitatea, opiniile politice, apartenenta la un anumit grup social.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal si Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate, dispozitiile de lege criticate fiind suficient de clare în ceea ce priveste stabilirea criteriilor pentru acordarea protectiei umanitare conditionate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate nu sunt întemeiate. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale si conventionale la care îsi raportează critica autorii exceptiilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie, conform încheierilor de sesizare, prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 5 lit. b) si ale art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. În realitate, din cuprinsul încheierilor de sesizare rezultă că instantele au avut în vedere acele dispozitii din ordonantă care, în urma republicării si renumerotării, au devenit art. 5 pct. 2, având următorul cuprins:

- Art. 5 pct. 2: „Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale, constând în: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;”

            În opinia autorilor exceptiilor de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin prevederilor art. 21 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventii pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante.

Examinând exceptiile de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale cu solutionarea acestora, a intrat în vigoare Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006. Potrivit art. 152 alin. (2) din legea mentionată, la aceeasi dată a fost abrogată Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

Textul din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, criticat de autorii exceptiilor, reglementa conditiile de acordare a protectiei umanitare conditionate. Art. 26 din Legea nr. 122/2006 preia esenta continutului normativ al art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000. Astfel, art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din lege prevede o formă de protectie a străinilor si apatrizilor denumită protectie subsidiară. Redactarea acestui articol este următoarea:

- Art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 - „Protectia subsidiară: (1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;”

Textul art. 26 din Legea nr. 122/2006 nu oferă o nouă solutie legislativă, întrucât din examinarea comparativă a celor două texte normative se observă că, atât în cazul protectiei umanitare conditionate, reglementată de art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, cât si în cazul protectiei subsidiare prevăzute de art. 26 din Legea nr. 122/2006, conditiile ce trebuie îndeplinite de străin sau apatrid sunt identice.

Prin urmare, Curtea urmează să ia în discutie, ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Tinând cont de identitatea de principiu a continutului textului criticat de autorii exceptiilor si cel amintit din Legea nr. 122/2006, precum si având în vedere că prevederile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 au format, în repetate rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, se impune mentinerea jurisprudentei Curtii Constitutionale. Aceasta, deoarece argumentele si solutiile pronuntate în deciziile referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 îsi mentin valabilitatea si în cauzele de fată. În acest sens, pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 288 din 28 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 18 aprilie 2006, si Decizia nr. 468 din 6 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iunie 2006.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Mehawed Mahrous Abdel Hamid, Kaiser Saad Bahat Yousif, Kalipos Favour, Imad Rifat Mohamed Salem, Adam Yagob si Ismail Mahmoud Salem Ahmed Salem în dosarele nr. 7.734/RF/2005, nr. 47.521/3/RF/2005, nr. 277/3/RF/2006, nr. 47.430/3/RF/2005, nr. 279/3/RF/2006 si nr. 2.913/3/RF/2006 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal, si de Ali Abdullah Saleh si Gabrael Deo în dosarele nr. 11.381/302/2005 (11.049/2005) si, respectiv, nr. 12.495/302/2005 (11.921/2005) ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea fondurilor necesare supervizării contractelor de lucrări finantate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziune Economică si Socială, din bugetul propriu al Ministerului Integrării Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea cheltuielilor suplimentare în sumă de 576 mii lei necesare finalizării proiectului de asistentă tehnică cod Perseus PHARE 2004/016.772.01.04.02.02 „Supervizarea contractelor de lucrări finantate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziunea Economică si Socială”, finantat în cadrul Memorandumului de finantare PHARE 2004 semnat între Guvernul României si Comisia Europeană la data de 21 decembrie 2004, din bugetul propriu aprobat pe anul 2006 al Ministerului Integrării Europene de la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Program de dezvoltare”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru privatizarea Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., cu completările ulterioare, si al art. 215 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să semneze contractul de consultantă si servicii financiare pentru privatizarea Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. cu consortiul compus din CA-IB Corporate Beratungs Ges.m.b.H. si Musat & Asociatii S.C.A.

(2) Consultantul va îndeplini sarcinile prevăzute în contractul de consultantă si servicii financiare prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă contractul de consultantă si servicii financiare prevăzut la alin. (1) în forma si continutul prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. vor suporta, după caz, plata sumelor datorate consultantului în baza contractului de consultantă si servicii financiare, după cum urmează:

a) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pentru sumele încasate pentru actiunile vândute;

b) Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., pentru componenta fixă a onorariului, sumele cu care investitorul/investitorii (inclusiv investitorii institutionali) se angajează să majoreze capitalul social al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., indiferent de forma aporturilor (numerar sau în natură) în cazul în care operatiunea majorării de capital este utilizată ca metodă de privatizare, pentru sumele pe care investitorul/investitorii (inclusiv investitorii institutionali) s-a/s-au obligat prin contractul de privatizare să le realizeze cu titlu de investitii în Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., din surse proprii sau atrase în numele investitorului/investitorilor în conditiile existentei unor garantii si datoriile financiare pe termen lung ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., preluate de către investitor/investitori (inclusiv investitori institutionali) în urma cumpărării actiunilor prin contractul de privatizare.

(2) Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina sa, prevăzute la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Călin Ovidiu-Vasile,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.562.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Începând cu luna noiembrie a anului 2006, valoarea subventiei este de 1,40 lei/cap pentru puii broiler livrati la abatoare autorizate, cu o greutate minimă de 1,75 kg/cap.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.581.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Multiproduct” este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Multiproduct” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.597.

 

ANEXA

 

MINISTERUL JUSTITIEI

REGIA AUTONOMA MULTIPRODUCT

CUI: R 2351415
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2006

 

- MII RON –

 

INDICATORI

 

Nr. rând

 

BVC

APROBAT

BVC

RECTIFICAT

DIFERENTE

2006

2006

valoric

%

 

0

1

2

3

4

5

 

VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.10+rd.15)

1

28,500.00

26,568.00

-1,932.00

93.22

1.

1. Venituri din exploatare - total din care :

2

28,480.00

26,538.00

-1,944.00

93.17

 

a) productia vânduta

3

27,680.00

25,707.00

-1,973.00

92.87

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

750.00

753.00

3.00

100.40

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

 

0.00

0.00

 

 

subventii, cf. preved. legale in vigoare

5a

 

0.00

0.00

 

 

transferuri, cf. preved. legale în vigoare

5b

 

0.00

0.00

 

 

d) productia imobilizata

6

 

0.00

0.00

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

50.00

76.00

26.00

152.00

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

0.00

0.00

 

 

- alte venituri din exploatare

9

50.00

76.00

26.00

152.00

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

20.00

32.00

12.00

160.00

 

a) venituri din interese de participare

11

 

0.00

0.00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

0.00

0.00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

0.00

0.00

 

 

d) alte venituri financiare

14

20.00

32.00

12.00

160.00

3.

Venituri extarordinare

15

 

0.00

0.00

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)

16

27,645.80

25,468.02

-2,177.78

92.12

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

27,186.80

25,122.02

-2,064.78

92.41

 

a) cheltuieli materiale, din care:

18

11,502.00

10,922.52

-579.48

94.96

 

b) alte cheltuieli din afara (energia si apa)

19

1,939.00

1,755.00

-184.00

90.51

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

650.00

593.00

-57.00

91.23

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

7,193.80

6,446.81

-746.99

89.62

 

- salarii

22

4,980.00

4,383.00

-597.00

88.01

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

1,543.80

1,342.31

-201.49

86.95

 

- contibubi la asigurări sociale

24

1,045.80

925.91

-119.89

88.54

 

- contributia de asigurări de somaj

25

149.40

109.58

-39.82

73.35

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

348.60

306.82

-41.78

88.01

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

670.00

721.50

51.50

107.69

 

fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

 

 

0.00

 

 

tichete de masa

29

670.00

614.00

-56.00

91.64

 

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

552.00

557.00

5.00

100.91

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

0.00

0.00

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5,350.00

4,847.69

-502.31

90.61

 

- cheltuieli prestatiile din afara societătii, din care:

33

5,250.00

4,753.99

-496.01

90.55

 

- cheltuieli de protocol

34

20.00

22.44

2.44

112.20

 

- cheltuieli de reclama si publicitate

35

20.00

10.40

-9.60

52.00

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

50.00

50.00

0.00

100.00

 

- alte cheltuieli din care:

37

100.00

93.70

-6.30

93.70

 

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

38

 

0.00

0.00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

100.00

0.00

0.00

 

 

cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat din care:

40

 

93.70

-6.30

93.70

 

- transferuri sau subventii

41

 

0.00

0.00

 

2.

transferuri sau subventii

41

0.00

0.00

0.00

 

 

- Cheltuieli financiare - total din care:

42

459.00

346.00

-113.00

75.38

 

a)cheltuieli privind dobânzile

43

138.00

170.00

32.00

123.19

 

b)alte cheltuieli financiare

44

321.00

176.00

-145.00

54.83

3.

Cheltuieli extraordinare

45

0.00

0.00

0.00

 

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

854.20

1,099.98

245.78

128.77

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, DIN CARE:

47

0.00

0.00

0.00

 

 

- fond de rezerva

48

0.00

0.00

0.00

 

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

854.20

1,099.98

245.78

128.77

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

0.00

0.00

0.00

 

 

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care

51

0.00

0.00

0.00

 

1.

Rezerve legale

52

 

0.00

0.00

 

2.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

53

0.00

0.00

0.00

 

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

854.20

1,099.98

245.78

128.77

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

55

 

0.00

0.00

 

 

- MII RON -

 

INDICATORI

 

Nr. rând

 

BVC

APROBAT

BVC

RECTIFICAT

DIFERENTE

2006

2006

valoric

%

 

0

1

2

3

4

5

5.

Alte rapartizari prevăzute de lege

56

0.00

0.00

0.00

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinta

57

0.00

0.00

0.00

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

0.00

0.00

0.00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

 

0.00

0.00

 

 

Surse de finantare a investitiilor, din care:

60

250.00

258.00

8.00

103.20

1

Surse proprii

61

250.00

258.00

8.00

103.20

2

Alocatii de la buget

62

 

0.00

0.00

 

3

Credite bancare

63

 

0.00

0.00

 

 

interne

64

 

0.00

0.00

 

 

externe

65

 

0.00

0.00

 

4

Alte surse

66

 

0.00

0.00

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

250.00

258.00

8.00

103.20

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

250.00

258.00

8.00

103.20

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

0.00

0.00

 

 

- interne

70

0.00

0.00

0.00

 

 

- externe

71

0.00

0.00

0.00

 

 

REZERVE, din care:

72

 

0.00

0.00

 

1.

Rezerve legale

73

 

0.00

0.00

 

2.

Rezerve statutare

74

 

0.00

0.00

 

3.

Alte rezerve

75

 

0.00

0.00

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

0.00

0.00

 

1.

Venituri totale

77

28,500.00

26,568.00

-1,932.00

93.22

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

27,645.80

25,468.02

-2,177.78

92.12

3.

Nr. Prognozat de personal la finele anului

79

450.00

365.00

-85.00

81.11

4.

Nr. Mediu de personal total

80

450.00

400.00

-50.00

88.89

5.

Fond de salarii, din care:

81

4,980.00

4,383.00

-597.00

88.01

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG. Nr.79/2001, din care:

83

123.00

123.00

0.00

100.00

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG. nr.79/2001

84

29.00

29.00

0.00

100.00

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG. nr.79/2001

85

36.00

36.00

0.00

100.00

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata in timp

86

4,707.00

4,110.00

-597.00

87.32

 

d)fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata in timp

87

0.00

0.00

0.00

 

 

e)alte cheltuieli cu personalul

88

150.00

150.00

0.00

100.00

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (rol/pers/luna)

89

836.35

858.40

22.05

102.64

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80) - in preturi curente

90

63.47

66.59

3.12

104.92

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80)- in preturi comparabile

91

6347

66.59

3.12

104.92

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

92

174.00

 

 

0.00

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)X1000

93

970.03

958.59

-11.44

98.82

11.

Plati restante - total

94

750.13

750.13

0.00

100.00

 

- preturi curente

95

750.13

750.13

0.00

100.00

 

- preturi comparabile (rd.95 xindicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

0.00

 

12.

Creante restante - total

97

155.30

155.30

0.00

100.00

 

- preturi curente

98

155.30

155.30

0.00

100.00

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

0.00

0.00

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 lit. I) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. - Anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor legate de achizitia gazelor naturale se estimează pe baza următoarelor elemente:

- prognoza privind cererea totală de gaze naturale, cererea consumatorilor finali aferentă activitătii de furnizare reglementată;

- prognoza privind structura surselor de gaze naturale din productia internă si din import, necesare acoperirii cererii totale;

- prognoza privind partea din cantitătile de gaze naturale destinate revânzării în cadrul activitătii de furnizare reglementată, ce urmează a fi transportată si/sau înmagazinată;

- prognoza privind evolutia preturilor de achizitie a gazelor naturale din import, inclusiv comisioanele vamale si altele asemenea;

- prognoza privind evolutia preturilor de achizitie a gazelor naturale din productia internă, în corelare cu politica energetică a României;

- tarifele pentru serviciile de transport si înmagazinare subterană;

- impozitul pentru gazele naturale din productia internă.”

2. După alineatul (2) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor legate de achizitia gazelor naturale nu include accize, acestea fiind calculate si înscrise distinct în factura de achizitie a gazelor naturale, emisă consumatorului final de către furnizorul acestuia, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Finantelor Publice.”

3. După punctul 2 al alineatului (1) al articolului 100 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. În cadrul costurilor preluate direct (CPD) nu sunt recunoscute accizele plătite de către operatorii din sectorul gazelor naturale.”

4. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) ANRGN are dreptul să refuze operatorilor recunoasterea unor costuri sau părti din acestea, altele decât cele mentionate anterior, care nu au fost efectuate într-o manieră prudentă, având în vedere conditiile si informatiile disponibile la data când acestea au fost efectuate.

(2) În scopul promovării concurentei pe piata gazelor naturale, în situatii temeinic justificate, operatorii reglementati pot solicita ANRGN, la fundamentarea venitului de bază, aplicarea unor metode flexibile de recuperare a costurilor recunoscute de prezentele criterii si metode.”

5. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

„Art. 125. - Formulele de calcul si de echivalare, precum si activele fără risc considerate în determinarea WACC se fac publice de către ANRGN cu cel putin 3 luni înaintea fiecărei perioade de reglementare.”

Art. II. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2006.

Nr. 1.250.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, se modifică după cum urmează:

1. Modelul formularului „Chitantă nr....................” -

MFP-ANAF cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere si de numerotare - din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 se înlocuieste conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

2. Modelul formularului „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri” - MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de înseriere si de numerotare - din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 se înlocuieste conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

3. Modelul formularului „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile” - MFP-ANAF cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de înseriere si de numerotare - din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 se înlocuieste conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 1.929.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL

 

Sigla

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

REGIM SPECIAL

Seria......................

 

CHITANTA nr..........2

 

D.G.F.P..........................

A.F.P. ............................

Str.................... Nr........

Localitatea.....................

în baza ...............................................................

 

Unitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică

................................................................

 

 

Nume si prenume/denumire debitor................................

Domiciliu/sediu în localitatea.............Str. .......................

Nr....., bl....., sc....., ap....., sector/judet ........................

Alte date de identificare a debitorului1............................

În conformitate cu prevederile art.110 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-au încasat:

 

Natura obligatiei bugetare

Numărul de evidentă a plătii4

Termen de plată

Suma (în lei)

  5…………………………..restant / curent

 

 

 

Majorări de întârziere

 

 

 

TOTAL

 

 

 

(totalul sumei de lei în litere)

 

Am plătit6

.....................................

Am primit7

....................................................

 

1 Se vor mentiona: denumirea documentului, numărul, data si emitentul

2 Se emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat pe tipuri de impozite si scadente

3 Se înscrie: codul de identificare fiscala (codat de înregistrare fiscala, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, sau codul unic de înregistrare după caz).

4 Numărul de evidenta a plătii se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil

5 Se va completa denumirea creantei principale reprezentând impozit, taxă contributie ori ah venit al bugetului de stat

6 Semnătura debitorului

7 Semnătura casierului.

 

1. Denumire: Chitantă.

2. Cod: 14.13.11.99.

3. Format A5/t1.

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată, în carnete de 100 de file, copie si original, de culori diferite, înseriate.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art.110 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7.Se întocmeste: în 2 exemplare de organul de încasare

8. Circulă:         1 exemplar la contribuabil (originalul)

1 exemplar rămâne în carnet la emitent.

9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.

 

Cod M.F.P. 14.13.11.99

Tipãrit la C N „Imprimeria Nationalã” SA

Format A5/t1

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL

 

Sigla

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP/Directia regionala vamala .................... /AFP ............

Str. .............................., nr. ........., Localitatea........................

REGIM SPECIAL

Dosar de executare nr................./..........

Nr.................din...............

 

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE

PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

            Încheiat astăzi ....... luna .....................anul ....... ora ............. în temeiul art 162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

            Conform procesului verbal de licitatie nr...................din data de........... emis de ............................................................................................................. s-a valorificat prin vânzare la licitatie1)............................................................

 

Debitor:

...........................................................................

...........................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică) cod de identificare fiscala2)  ...........................................................................

...........................................................................

str....................................................... .nr. .........,

localitatea ...........................................................,

judetul .................................................................

Cumpărător:

...........................................................................

...........................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică) cod de identificare fiscala2)  ...........................................................................

...........................................................................

str....................................................... .nr. .........,

localitatea ...........................................................,

judetul .................................................................

 

Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):

- clădire în suprafată de ................................... compusă din .................................................................................. si construită din ......................................... stare de uzura/elemente particulare ............................................................................. situată în localitatea..................................., str. .................................., nr. ...........

- teren 3) ………………………………………, în suprafată de  ......................, situat ..............................., nr. ........

alte bunuri ...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Adjudecarea s-a făcut la pretul de adjudecare de ............................. (lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în suma de ....................................... (lei).

Daca debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata, in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculatã prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art.137 si 138 din Codul fiscal.

1. În cazul vânzării cu plata pretului în întregime, s-au achitat sumele:

- ................................lei, reprezentând taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordin de plata nr./data..........................., în contul nr................................................;

- ...............................lei, reprezentând pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ ordin de plata nr./data.......................in contul nr. ...............................;

- ........................... lei, reprezentând TVA aferenta cu chitanta/ ordin de plata nr./data............................ , in contul nr........................................................

2. În cazul vânzării cu plata pretului in rate:

a) sume achitate:

- ................................lei, reprezentând taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordin de plata nr./data............................, in contul nr...............................................;

- ............................... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei departicipatie la licitatie, exclusiv TVA aferenta avansului, cu chitanta/ordin de plata nr./data .............................in contul nr...................................;

-...........................lei, reprezentând TVA aferenta avansului4) cu chitanta/ ordin de plata nr./data.............................în contul nr.............................

b) suma rămasa de plata:............................................lei

5) ...................................................................................

 

Potrivit dispozitiilor art.161 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a pretului si a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata pretului in rate.

În conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, cu modificările si completările ulterioare, republicata, prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Cartea funciara; procesul verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteste diferenta de pret, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata pretului in rate.

            Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătoreasca competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art.169-170 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, când urmează sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces verbal de adjudecare s-a incheiat în......exemplare.

 

Conducătorul organului de executare

Nume si prenume ............................

Semnătura......................................

LS.

...........................

 

Cumpărător

(sau reprezentantul său legal)

Nume, prenume, semnătura

...........................................

Executor fiscal

Nume...............

Prenume............

Semnătura...............

 

 

4) avansul este de minim 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si TVA aferenta

5) se va mentiona: numărul ratelor ramase de plata, cuantumul pentru flecare rata, dobânda si TVA aferente.

 

 

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI

2. Cod: 14.13.36.99/a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu -exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: in baza art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

7. Se întocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula: 1 exemplar (albastru) la cumpărător

1 exemplar (verde) la debitor

9. Se arhivează: 1 exemplar (rosu) la dosarul de executare

 

ANEXA Nr. 3

 

MODEL

 

Sigla

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

DGFP/Directia regionala vamala .................... /AFP ............

Str. .............................., nr. ........., Localitatea........................

REGIM SPECIAL

 

Dosar de executare nr................./..........

Nr.................din...............

 

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE

PENTRU BUNURI MOBILE

încheiat astăzi.......luna.....................anul.......ora..........

în temeiul art 162 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 

Conform procesului verbal de licitatie nr......................din data de....................emis de ................................................................................................ s-a valorificat prin vânzare la licitatie1)............................................................

 

Debitor:

...........................................................................

...........................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică) cod de identificare fiscala2)  ...........................................................................

...........................................................................

str....................................................... .nr. .........,

localitatea ...........................................................,

judetul .................................................................

Cumpărător:

...........................................................................

...........................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică) cod de identificare fiscala2)  ...........................................................................

...........................................................................

str....................................................... .nr. .........,

localitatea ...........................................................,

judetul .................................................................

 

 

- datele de identificare ale bunului mobil:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- descrierea sumară:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Adjudecarea s-a făcut la pretul de adjudecare de ............................. lei, pentru cares-a calculat T.V.A. în suma de..............................................lei.

Daca debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata, in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art.137 si 138 din Codul fiscal.

Cumpărătorul a efectuat plata pretului in intregime, in numerar sau cu ordin de plata, după cum urmează:

- ................................ lei, reprezentând taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ ordin de plata nr./data ..................................... in contul nr. .............................

- ................................ lei, reprezentând pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ ordin de plata nr./data.............................in contul nr................................;

........................... lei, reprezentând TVA aferenta cu chitanta/ ordin de plata nr./data.............................in contul nr........................................................

În conformitate cu prevederile art.162 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate,

Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169-170 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, când urmează sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat in......exemplare.

 

Conducătorul organului de executare

Nume si prenume ............................

Semnătura......................................

LS.

...........................

 

Cumpărător

(sau reprezentantul său legal)

Nume, prenume, semnătura

L.S.

...........................................

Executor fiscal

Nume...............

Prenume............

Semnătura...............

 

 

1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE

2. Cod: 14.13.36.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi număr, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu -exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: in baza art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare

8. Circula:         1 exemplar (albastru) la cumpărător

1 exemplar (verde) la debitor

9. Se arhivează: exemplarul 2 (rosu) la dosarul de executare

 

1) denumirea bunului adjudecat;

2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz

 

MFP-ANAF cod 14.13.36.99

Tipărit la C.N. “Imprimeria Natională” S.A.

Format A4/t2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operatiunii vamale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 112 alin. (51) si art. 113 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operatiunii vamale, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru efectuarea procedurii prevăzute la alin. (1), se aprobă formularele-model cuprinse în anexele nr. 2-4.

(3) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională a Vămilor, directiile regionale vamale si birourile vamale, precum si Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2006.

Nr. 1.939.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operatiunii vamale

 

CAPITOLUL I

Procedura de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu sumele de restituit de aceeasi natură

 

1. Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, reprezentând taxe vamale, taxă pe valoarea adăugată, accize, comision vamal, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum si obligatii accesorii plătite în vamă, aferente veniturilor bugetare mentionate mai sus, se compensează cu creantele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeasi natură, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (51) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a unei cereri de compensare sau de restituire formulate de contribuabilul titular al operatiunii vamale.

2. Compensarea sumelor solicitate la restituire din vamă cu obligatii vamale/fiscale înregistrate de contribuabilul titular al operatiunii vamale se va efectua de autoritatea vamală la care au fost plătite sumele a căror compensare sau restituire se solicită, denumită în continuare autoritate vamală competentă. Autoritate vamală competentă poate fi, după caz, Autoritatea Natională a Vămilor - aparat central, directia regională vamală sau biroul vamal.

3. Pentru compensarea sumelor mentionate la pct. 1, contribuabilul titular al operatiunii vamale va depune la autoritatea vamală competentă, în termenul de prescriptie prevăzut de lege, o cerere de compensare sau de restituire, aceasta urmând a fi solutionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării.

4. (1) După înregistrarea cererii de compensare/restituire, autoritatea vamală competentă va proceda la verificarea acesteia, a documentatiei anexate si a datelor din propria evidentă, precum si din evidenta celorlalte unităti vamale, cu privire la obligatiile vamale restante înregistrate de către contribuabilul titular al operatiunii vamale. Pentru aceasta, autoritatea vamală competentă va solicita printr-o adresă, în termen de 7 zile de la data înregistrării cererii, Autoritătii Nationale a Vămilor - aparat central, precum si tuturor directiilor regionale vamale informatii cu privire la existenta unor eventuale obligatii vamale restante înregistrate la acestea, si anume:

- autoritatea vamală unde se înregistrează obligatii vamale restante;

- tipul obligatiilor vamale restante;

- cuantumul acestor obligatii, defalcat pe fiecare tip;

- codul IBAN al contului bugetar pentru fiecare obligatie vamală restantă;

- unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care se virează sumele.

(2) Autoritătile vamale vor transmite informatiile solicitate, prin fax, în termen de 7 zile de la primirea adresei, acestea fiind apoi comunicate prin postă. Informatiile furnizate de directiile regionale vamale se vor referi atât la obligatiile vamale restante înregistrate în evidenta proprie a directiei regionale vamale, cât si la cele înregistrate în evidenta birourilor vamale din subordinea sa.

(3) În situatia în care autoritătii vamale competente îi sunt necesare alte documente relevante solutionării cererii, aceasta va solicita contribuabilului titular al operatiunii vamale, în scris, prezentarea datelor suplimentare.

(4) Termenul de 45 de zile prevăzut pentru solutionarea cererilor de compensare/restituire se prelungeste, conform legii, cu perioada de timp cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului titular al operatiunii vamale solicitarea de furnizare a datelor suplimentare relevante solutionării acesteia si data primirii acestor informatii la autoritatea vamală competentă.

5. (1) În situatia în care, după primirea documentatiei complete înaintate de contribuabilul titular al operatiunii vamale si verificarea datelor din evidenta autoritătii vamale cu privire la obligatiile vamale înregistrate, se constată existenta unor obligatii de plată restante către autoritatea vamală, aceasta va proceda la compensarea sumelor solicitate cu aceste obligatii vamale restante.

(2) Compensarea obligatiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, enumerate la pct. 1, se va efectua în conformitate cu dispozitiile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. (1) Autoritatea vamală competentă va proceda la întocmirea Notei privind compensarea unor obligatii vamale restante si va efectua virarea sumelor prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului acelei structuri a autoritătii vamale unde se înregistrează acestea. Această operatiune se efectuează si în cazul în care obligatiile vamale restante se înregistrează în cadrul aceleiasi autorităti vamale competente. Nota privind compensarea unor obligatii vamale restante se va întocmi în 3 exemplare, utilizându-se modelul prevăzut în anexa nr. 2, acestea urmând să fie păstrate astfel:

- un exemplar la autoritatea vamală emitentă;

- un exemplar la autoritatea vamală unde este înregistrată obligatia vamală restantă;

- un exemplar la contribuabilul titular al operatiunii vamale.

(2) Nota privind compensarea unor obligatii vamale restante se aprobă de conducătorul autoritătii vamale competente.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica „data debitării”, autoritatea vamală va înscrie data înregistrării cererii de compensare/restituire, iar unitatea de trezorerie a statului va prelua această dată în aplicatia informatică, în câmpul „data plătii”.

7. În cazul în care suma de compensat/restituit este mai mică sau egală decât/cu cuantumul obligatiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, autoritatea vamală competentă va proceda la înstiintarea acestuia despre efectuarea compensării, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de compensare/ restituire.

 

CAPITOLUL II

Procedura de compensare a sumelor de restituit din vamă cu celelalte obligatii bugetare ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, administrate de organul fiscal

 

8. În cazul în care suma de compensat/restituit este mai mare decât cuantumul obligatiilor vamale restante ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, după întocmirea Notei privind compensarea unor obligatii vamale restante si efectuarea compensării, până la concurenta acestora, precum si în cazul în care contribuabilul titular al operatiunii vamale nu înregistrează astfel de obligatii, autoritatea vamală competentă va proceda după cum urmează:

a) va înstiinta contribuabilul titular al operatiunii vamale, în termen de 7 zile de la data efectuării compensării cu obligatiile vamale restante înregistrate de către acesta, despre efectuarea operatiunii respective si despre faptul că diferenta rezultată va fi restituită numai după compensarea cu eventualele obligatii fiscale restante pe care acesta le înregistrează la organul fiscal în a cărui administrare se află, denumit în continuare organ fiscal competent,

b) va înstiinta organul fiscal competent despre suma de restituit, în termen de 3 zile de la data efectuării compensării eventualelor obligatii vamale restante ori de la data constatării faptului că nu există astfel de obligatii vamale, solicitând comunicarea situatiei obligatiilor fiscale restante pe care contribuabilul titular al operatiunii vamale le înregistrează la bugetele administrate de către acesta. Aceste date vor fi transmise autoritătii vamale competente în termen de 10 zile de la data comunicării adresei de înstiintare.

9. (1) Prin adresa sa, organul fiscal competent va transmite autoritătii vamale solicitante următoarele informatii:

a) tipul obligatiilor fiscale restante;

b) cuantumul acestor obligatii, defalcat pe fiecare tip;

c) numărul de evidentă a plătii, pentru fiecare obligatie fiscală restantă;

d) codul de identificare fiscală al contribuabilului titular al operatiunii vamale;

e) codul IBAN al contului bugetar, pentru fiecare obligatie fiscală restantă;

f) documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată;

g) unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care se virează obligatiile fiscale restante.

(2) Organul fiscal competent va tine seama, la comunicarea obligatiilor fiscale restante care urmează a fi stinse prin compensare, în limita sumelor de restituit înregistrate la autoritatea vamală solicitantă, de ordinea de stingere a obligatiilor prevăzută la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

10. După comunicarea datelor prevăzute la pct. 9, în termen de 5 zile, autoritatea vamală competentă va proceda la întocmirea Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 3. Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale se va întocmi în 3 exemplare, acestea urmând să fie păstrate astfel:

- un exemplar la autoritatea vamală emitentă;

- un exemplar la organul fiscal unde sunt înregistrate obligatiile fiscale restante compensate;

- un exemplar la contribuabilul titular al operatiunii vamale.

11. (1) Concomitent, autoritatea vamală competentă va proceda la întocmirea ordinului sau ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului, după caz, pentru virarea sumelor reprezentând cuantumul obligatiilor fiscale restante înregistrate de contribuabilul titular al operatiunii vamale si la transmiterea lor către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în vederea efectuării transferului sumelor la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a organului fiscal competent.

(2) În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului vor fi înscrise numărul si data Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale. De asemenea, pe ordinul de plată pentru Trezoreria Statului vor fi indicate ca beneficiar al respectivei plăti bugetul administrat de organul fiscal către care contribuabilul titular al operatiunii vamale înregistrează obligatia fiscală restantă stinsă prin aceasta, precum si codul de identificare fiscală al contribuabilului titular al operatiunii vamale în cauză.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în ordinul de plată pentru trezorerie, la rubrica „data debitării”, autoritatea vamală va înscrie data înregistrării cererii de compensare/restituire, iar unitatea de trezorerie a statului va prelua, în aplicatia informatică, în câmpul „data plătii”, data debitării contului înscrisă de autoritatea vamală.

12. (1) Cele 3 exemplare ale Notei privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale, împreună cu o copie a ordinului de plată pentru Trezoreria Statului si a cererii de compensare/restituire, după aprobarea acestora de conducătorul autoritătii vamale emitente, vor fi transmise organului fiscal competent, în vederea aprobării de către conducătorul acestuia si a înregistrării operatiunii în evidenta pe plătitori.

(2) Organul fiscal competent va retine un exemplar din Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale si va transmite celelalte două exemplare după cum urmează:

- unul autoritătii vamale competente;

- unul contribuabilului titular al operatiunii vamale.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a sumelor încasate în vamă

 

13. Autoritatea vamală competentă, după primirea exemplarului din Nota privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatiile fiscale administrate de organele fiscale sau după primirea înstiintării scrise a organului fiscal competent asupra faptului că nu există obligatii fiscale restante înregistrate de acest contribuabil, după caz, va proceda la întocmirea Deciziei de restituire a sumelor încasate în vamă, având ca obiect suma rămasă în urma efectuării eventualelor operatiuni de compensare, în două exemplare, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 4.

14. Decizia de restituire a sumelor încasate în vamă se aprobă de conducătorul autoritătii vamale competente. În baza acesteia, autoritatea vamaiă competentă va întocmi ordinul de plată pentru Trezoreria Statului pentru sumele de restituit contribuabilului titular al operatiunii vamale, indicând contul bancar mentionat de acesta prin cererea de restituire.

15. Autoritatea vamală competentă va proceda la înscrierea în evidenta proprie a operatiunii de restituire, va retine un exemplar al Deciziei de restituire a sumelor încasate în vamă si va transmite contribuabilului titular al operatiunii vamale celălalt exemplar al acestui document.

 

ANEXA Nr.2

 

Sigla

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ..................................../BiroulVamal...............................

 

Str.....................................nr..............Localitatea........................................

 

 

Aprobat/Data................

Conducătorul autoritătii vamale,

Semnătura

L.S.

 

NOTA

privind compensarea unor obligatii vamale restante

 

În temeiul prevederilor art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se compensează datoriile vamale, scadente si neachitate de către :

- nume si prenume / denumire debitor ...........................................................................

- domiciliul fiscal .......................................................................................................

- cod de identificare fiscală .............................

Compensarea s-a efectuat în baza cererii debitorului nr............... din data de................ si adresei D.R.V./ biroului vamal nr...................... din data de..............................

 

I. Veniturile din care se compensează sumele datorate în vamă :

 

Denumirea venitului

din care se compensează

Contul venitului

Documentul din care rezultă că

suma a fost plătită

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

II. Datoriile vamale care se sting prin compensare :

 

Denumirea

dreptului vamal

stins prin

compensare

Contul

Venitului

(dreptului

vamal)

Numărul de evidentă a plătii**)

Documentul prin

care s-a stabilit sau

individualizat suma

de plată

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

În urma efectuării operatiunii de compensare a drepturilor vamale a rămas de restituit suma de..................................reprezentând..................................(pe feluri de venituri).

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, în conformitate cu prevederile art.179 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 177 al aceluiasi act normativ.

 

Sef compartiment,

Semnătura..................

Întocmit/Data..................

Inspector,

Numele si prenumele

Semnătura.....................

 

*) Se va completa codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

**) Numarul de evdentã a plãtii se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil.

 

M.F.P. - A.N.A.F. Cod 14.13.41.99/v

 

ANEXA Nr. 3

 

Sigla

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ..................................../BiroulVamal...............................

 

Str.....................................nr..............Localitatea........................................

 

Aprobat/Data................

Conducătorul autoritătii vamale,

Semnătura

L.S.

Aprobat/Data................

Conducătorul organului fiscal,

Semnătura

L.S.

 

NOTA

privind compensarea sumelor de restituit în vamă cu obligatii fiscale administrate de organul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se compensează obligatiile fiscale administrate de D.G.F.P. / D.G.A.M.C. / A.F.P......................................................... scadente si neachitate de către :

- nume si prenume / denumire debitor .......................................................................

- domiciliul fiscal .......................................................................................................

- cod de identificare fiscală .............................

Compensarea s-a efectuat în baza cererii debitorului nr.............din data de....................

 

I. Veniturile (sumele de restituit în vamă) din care se compensează obligatiile fiscale restante:

 

Denumirea venitului

din care se compensează

Contul venitului

Documentul din care rezultă că

suma a fost plătită

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

II. Obligatii fiscale administrate de organul fiscal, care se sting prin compensare cu sumele de restituit în vamă:

 

Denumirea obligatiei fiscale stinse prin compensare

Contul venitului (IBAN)

Numărul de evidenta a plătii

Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, în conformitate cu prevederile art.179 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 177 al aceluiasi act normativ.

 

Sef compartiment,

Semnătura..................

Întocmit/Data..................

Inspector,

Numele si prenumele

Semnătura.....................

 

*) Se va completa codul numeric personal, numãrul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz.

**) Numărul de evidentă a plătii se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil.

 

M.F.P.-A.N.A.F. Cod 14.13.41.99/v1

 

ANEXA Nr. 4

 

Sigla

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ..................................../BiroulVamal...............................

 

Str.....................................nr..............Localitatea........................................

 

 

 

 

 

Nr. ........................ / Data.....................,

Aprobat/Data................

Conducătorul autoritătii vamale,

Semnătura

L.S.

 

DECIZIE

de restituire a sumelor încasate în vamă

 

Către ........................................................................................................................................ (denumirea contribuabilului),

cu domiciliul fiscal în localitatea ..............................., str..........................., nr.........., bl....., sectorul/judetul ...................,

Cod de identificare fiscală*) ........................................................

În baza art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a cererii de restituire/rambursare nr........... din data de ................., s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:

- suma solicitată la restituire ............................................. lei;

- suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ............... lei, din care:

-................... lei cu obligatii vamale, conform Notei de compensare nr...................;

- ................... lei cu alte obligatii, conform Notei de compensare nr.........................;

- suma aprobată pentru restituire ............................... lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut la art. 177 din acelasi act normativ.

 

Verificat.

................................................

(functia, numele si prenumele)

Data ........................

Semnătura

Întocmit.

................................................

(functia, numele si prenumele)

Data ........................

Semnătura

 

*) Se va completa numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, codul numeric personal, după ca M.F.P.-A.N.A.F. Cod 14.13.45.99/v

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti

 

Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti a transmis Ministerului Justitiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale si maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti,

tinând seama de dispozitiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, onorariile minimale si maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată se face cu declaratie pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligatia de a depune si un certificat de atestare fiscală eliberat de administratia financiară. Onorariile pot fi achitate si în transe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârsitul executării silite.

Art. 3. - Dispozitiile art. 2 nu se aplică în situatiile în care debitorul este solvabil.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justitiei nr. 897/C/2001 si nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justitiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

Art. 5. - Directia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători si interpreti din cadrul Ministerului Justitiei, Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti si camerele executorilor judecătoresti de pe lângă curtile de apel vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 2.550/C.

 

ANEXA

 

ONORARIILE MINIMALE Sl MAXIMALE

pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti

 

Nr. crt.

Activitatea prestată

Onorariile minimale

Onorariile maximale

1.

Notificarea si comunicarea actelor de procedură

20 lei

400 lei

2.

Executări directe:

- evacuări

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

- încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

50 lei

1.000 lei

- vizitarea minorului

50 lei

500 lei

- puneri în posesie, grănituiri, servituti, predări de bunuri etc.

60 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

- desfiintarea de lucrări sau constructii

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

3.

Executări indirecte:

 

 

- urmărirea mobiliară a creantelor

60 lei pentru creante până la 1.000 lei

60 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei,

pentru creante a căror valoare depăseste 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

- urmărirea imobiliară a creantelor

150 lei pentru creante de până la 1.000 lei

150 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei,

pentru creante a căror valoare depăseste 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

4.

Poprire

60 lei pentru creante până la 1.000 lei

60 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei,

pentru creante a căror valoare depăseste 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

5.

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin si cecuri

150 lei

400 lei

6.

Constatarea unor situatii de fapt

si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

100 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

7.

Vânzarea la licitatie publică a bunului ce face obiectul împărtelii judiciare

150 lei

2.200 lei

8.

Sechestrul asigurător

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică

2.200 lei pentru debitor persoană juridică

9.

Sechestrul judiciar

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică 2.200 lei pentru debitor persoană juridică

10.

Poprirea asigurătorie

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică

2.200 lei pentru debitor persoană juridică

11.

Proces-verbal de ofertă reală

50 lei

350 lei

12.

Orice alte acte sau operatiuni date prin lege

50 lei

200 lei

13.

Confiscări

10% din valoarea realizată

10% din valoarea realizată

14.

Consultatii în legătură cu

constituirea actelor executionale

20 lei

200 lei

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. XXII

din 12 iunie 2006

 

Dosar nr. 10/2006

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale de consultantă, asistentă si reprezentare juridică.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 84 de judecători din totalul de 113 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că, în conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cererile de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale de consultantă, asistentă si reprezentare juridică sunt inadmisibile.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale având ca obiect de activitate consultantă, asistentă si reprezentare juridică.

Astfel, unele instante, admitând cererile formulate de consilieri juridici, au autorizat constituirea si au dispus înmatricularea în registrul comertului a unor societăti comerciale având ca obiect unic de activitate desfăsurarea de activităti juridice constând în asistentă, consultantă, reprezentare juridică si redactare de documente juridice.

În justificarea acestui punct de vedere, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, considerându-se că prevederile art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic permit, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înfiintarea de persoane juridice, cu caracter de societate profesională, de către unul sau mai multi consilieri juridici înscrisi în tabelele tinute de colegiile teritoriale.

Alte instante, dimpotrivă, au respins asemenea cereri, motivând că, în raport cu dispozitiile art. 3 si 4 din Codul comercial, prin care sunt definite faptele de comert, activitătile juridice nu constituie acte sau fapte de comert.

În sprijinul acestui punct de vedere s-a învederat că prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic nu este prevăzută posibilitatea constituirii consilierilor juridici în societăti comerciale, în vederea exercitării unei profesii juridice, că prin admiterea unei atari posibilităti s-ar crea un paralelism neadmis de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificările si completările ulterioare, iar prevederile art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic sunt lipsite de eficientă juridică, deoarece printr-un act al unei organizatii profesionale nu se poate deroga de la dispozitiile legii.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 514/2003, „consilierul juridic poate să fie numit în functie sau angajat în muncă, în conditiile legii”, iar în conformitate cu art. 3 din aceeasi lege, „consilierul juridic numit în functie are statutul functionarului”, cel angajat în muncă având „statut de salariat”.

Asadar, profesia de consilier juridic se exercită fie pe baza unui raport de serviciu, în conditiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, fie pe baza unui raport juridic de muncă, în urma încheierii unui contract individual de muncă în conformitate cu reglementările din Codul muncii.

Or, în raport cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora „functionarul public este persoana numită, în conditiile prezentei legi, într-o functie publică”, precum si cu dispozitiile de ansamblu ale aceste legi, exercitarea unei functii publice este incompatibilă cu detinerea unei alte functii în cadrul regiilor autonome societătilor comerciale ori al altor unităti cu scop lucrativ cu capital public sau privat.

Tot astfel, în conformitate cu prevederile art. 10 dir Legea nr. 514/2003, exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu calitatea de avocat, cu activitătii care lezează demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri, cu orice altă profesie autorizată sau salarizată în tară sau în străinătate, cu functia si activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciară, cu activitatea publicistică salarizată, precum si cu alte incompatibilităti prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese.

Pe de altă parte, prin art. 11 din aceeasi lege se prevede că exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu activitatea didactică universitară si de cercetare juridică, activitatea literară, culturală si publicistică nesalarizată, cu functia de arbitru, mediator sau expert, în conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese, precum si cu participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.

Din aceste reglementări legale rezultă deci că exercitarea profesiei de consilier juridic nu este compatibilă cu îndeplinirea de atributii specifice profesiei de avocat, precum si cu constituirea de societăti comerciale de orice fel.

În ceea ce priveste consilierul juridic angajat în muncă, având statut de salariat potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 514/2003, este de retinut că acestuia îi este aplicabilă legislatia muncii.

Or, potrivit prevederilor din Codul muncii, angajatul încheie cu angajatorul, în mod obligatoriu, un contract individual de muncă, bazat pe principiile consensualismului si al bunei-credinte, în urma căruia dobândeste calitatea de salariat.

Rezultă deci că profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberală, cum este aceea de avocat, nu poate fi exercitată decât în limitele cadrului legal al raportului de serviciu sau al raportului juridic de muncă.

Mai mult, profesia de consilier juridic nu este compatibilă cu aceea de comerciant, în sensul prevederilor art. 7 din Codul comercial, potrivit cărora „sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, având comertul ca o profesiune obisnuită, si societătile comerciale”.

De altfel, activitătile de asistentă, consultantă, de reprezentare juridică si de redactare de documente juridice nu fac parte din faptele de comert enumerate în cadrul punctelor 1-20 de la art. 3 din Codul comercial si nici nu sunt susceptibile de a fi considerate ca având un atare caracter în raport cu prevederile art. 4 din acelasi cod.

Este de observat, totodată, că Legea nr. 514/2003 nu contine nicio normă care să îngăduie organizarea si asocierea consilierilor juridici în societăti comerciale având ca obiect desfăsurarea de activităti juridice de natura celor mentionate, singura formă de asociere permisă fiind aceea reglementată prin art. 5, potrivit căruia „consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale în scopul apărării si promovării intereselor profesionale, în conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice”, această formă de asociere însă putându-se realiza numai cu respectarea dispozitiilor referitoare la asociatii si fundatii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

Este adevărat că prin art. 20 alin. (2) din Legea nr. 514/2003 s-a prevăzut că „formele de asociere si organizare la nivel judetean si la nivel national sunt stabilite prin statutul asociatiei, cerut de lege”, dar prin alin. (3) al aceluiasi articol o atare asociere este conditionată de concordanta cu principiile constitutionale ale dreptului de asociere si cu reglementările legale de ansamblu privind asocierea si constituirea de persoane juridice.

Ca urmare, prevederea în art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic, adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilieri Juridici din România din data de 10 martie 2004, potrivit căreia functionarea persoanei juridice înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, constituită de către unul sau mai multi consilieri juridici înscrisi în Tabloul tinut de colegiile teritoriale, cu caracter de societate profesională, este conditionată de avizul de principiu dat de colegiul teritorial, care trebuie să verifice, între altele, ca „obiectul de activitate să fie unic, respectiv activităti juridice (consultantă si reprezentare juridică, exclusiv activităti atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411”, contravine prevederilor limitative din Legea nr. 514/2003, la care s-a făcut referire, precum si dispozitiilor de ansamblu ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căreia activitătile juridice de consultantă si de reprezentare juridică nu sunt considerate acte sau fapte de comert.

Pe de altă parte, activitătile juridice de consultantă, de reprezentare si asistentă juridică, precum si de redactare de acte juridice, inclusiv a actiunilor introductive în instantă, cu posibilitatea atestării identitătii părtilor, a continutului si a datei actelor, apărarea si reprezentarea cu mijloace juridice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice, în raporturile cu autoritătile publice, cu institutiile si cu orice persoană română sau străină, constituie, după caz, activităti specifice profesiei de avocat, reglementate în art. 3 din Legea nr. 51/1995, cu modificările si completările ulterioare, profesiei de notar public (art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare) sau celei de executor judecătoresc (art. 7 din Legea nr. 188/2000, cu modificările si completările ulterioare).

Este adevărat că anumite activităti juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică, de redactare a unor acte juridice, de formulare de actiuni, de exercitare si motivare a căilor de atac, pot fi îndeplinite de consilierii juridici, dar astfel de activităti le sunt permise a le presta numai în conditiile reglementate prin art. 1-4 din Legea nr. 514/2003, adică în calitatea lor de functionari publici sau de angajati, cu contract individual de muncă, la o persoană juridică de drept public sau privat.

De aceea, cât timp prin art. 5, 20 si 21 din Legea nr. 514/2003 este permisă organizarea consilierilor juridici doar în asociatii profesionale, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile, iar textul art. 21 din Statutul consilierilor juridici nu numai că depăseste în mod vădit cadrul instituit prin legea în baza căreia a fost adoptat, dar contravine si normelor cu caracter imperativ înscrise în art. 67-81 din Codul de procedură civilă, care se referă la modul de reprezentare a părtilor în instantă si la asistenta judiciară, nu se justifică admiterea constituirii, de către consilierii juridici, de societăti comerciale având ca obiect de activitate consultantă, asistentă si reprezentare juridică.

O atare solutie se impune deoarece, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, atunci „când actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispozitii imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerintă legalã pentru constituirea societătii, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de interventie, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare”.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în raport cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cererile de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale de consultantă, asistentă si reprezentare juridică sunt inadmisibile.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, stabileste:

Cererile de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societătilor comerciale de consultantă, asistentă si reprezentare juridică sunt inadmisibile.

Obligatorie, pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 12 iunie 2006.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIDIA BĂRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei