MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 918         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 606 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 si până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.516. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III D - scoli în mediul urban (Transa III D1 - scoli noi, Transa III D2 - scoli reabilitate/modernizate), precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 si Hotărârea Guvernului nr. 265/2006

 

1.577. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

1.578. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Sălaj

 

1.579. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Teleorman

 

1.580. - Hotărâre pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

 

1.585. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.598. - Hotărâre privind declararea zilei de 1 ianuarie „Ziua aderării României la Uniunea Europeană” si pentru aprobarea organizării, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

730. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

739. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

1.489. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Codului de etică si deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 606

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 si până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Iorgu Florea în Dosarul nr. 43.644/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 43.644/3/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Iorgu Florea cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 4.990 din 2 decembrie 2005, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 7.002/CA/2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă principiul constitutional al neretroactivitatii legii, întrucât dau dreptul organului administrativ să dispună asupra unor situatii juridice născute sub legea veche, care au produs drepturi ce au intrat în circuitul civil. Arată că anularea actelor administrative intrate în circuitul civil poate fi dispusă numai de instantele judecătoresti. De asemenea, consideră că aceste dispozitii legale sunt contrare si prevederilor art. 16 alin. (2), art. 11 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (2) din Constitutie, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventie. În sfârsit, autorul exceptiei invocă si considerentele deciziilor nr. 55/2000 si nr. 56/2000, în care Curtea Constitutională a statuat că declararea nulitătii sau anularea actelor administrative intrate în circuitul civil nu poate fi făcută decât de instantele judecătoresti.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, având în vedere că dispozitiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivitatii legii, ci prevede posibilitatea ca, în cazul constatării unor încălcări ale prevederilor legale, autoritatea administrativă să emită o decizie de revizuire.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu au caracter retroactiv si nu anulează niciun drept câstigat anterior.

Avocatul Poporului, precizând că, în realitate, exceptia de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, apreciază că aceste texte de lege sunt neconstitutionale, întrucât contravin principiilor constitutionale ale neretroactivitatii legii si separatiei puterilor în stat, precum si dispozitiilor art. 126 si 129 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, conform încheierii de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000. În realitate, Curtea observă că textele de lege criticate apartin Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, fiind introduse prin Legea nr. 189/2000 si modificate prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 367/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 16 iulie 2001.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

Art. 10 alin. (1) si (2): „(1) Casa judeteană de pensii sau, după caz, Casa de pensii a municipiului Bucuresti, atunci când este sesizată sau din proprie initiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonante, până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.”

In opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivitătii legii civile. De asemenea, consideră că aceste texte de lege sunt contrare si dispozitiilor art. 16 alin. (2), precum si ale art. 11 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, raportate la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul oricărei persoane la judecarea cauzei sale de o instantă judecătorească instituită prin lege, independentă si impartiala, precum si la art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, privind dreptul persoanei la respectarea bunurilor sale, în care se cuprind si drepturile de creantă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 a fost emisă pe baza Legii nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 iulie 1999, în vederea modificării Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Prin articolul unic al ordonantei s-a introdus la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 lit. a1), potrivit căreia de drepturile prevăzute de acest act normativ beneficiază si persoana care „a fost persecutată sau deportată de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice si rasiale”.

Legea nr. 189/2000 a aprobat Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 cu modificări si completări substantiale, făcând dintr-un act normativ modificator un act normativ de reglementare primară a drepturilor ce se acordă persoanelor persecutate din motive etnice, prin modificarea articolului unic si introducerea a încă 10 noi articole.

Art. 10 alin. (1) din ordonantă prevede verificarea legalitătii drepturilor acordate anterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei ordonante. Această dispozitie se referă la data publicării Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 în forma modificată si completată prin Legea de aprobare nr. 189/2000, respectiv data publicării si intrării în vigoare a acestei legi. Astfel, obiectul verificărilor îl constituie legalitatea drepturilor acordate în perioada de la 31 august 1999, data publicării initiale în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, când s-a introdus în Decretul-lege nr. 118/1990 lit. a1) la art. 1 alin. (2), privind persoanele care au fost persecutate sau deportate din motive etnice, si până la data de 8 noiembrie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 189/2000, respectiv a noii forme a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999.

În măsura în care verificarea legalitătii drepturilor acordate în perioada mentionată are în vedere respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data acordării drepturilor respective, iar deciziile de revizuire vor fi emise pentru înlăturarea cazurilor de încălcare a legii, nu se poate retine că dispozitiile legale criticate ar avea caracter retroactiv.

Spre deosebire de textele de lege criticate în prezenta exceptie, Decizia Curtii Constitutionale nr. 55 din 22 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000, si Decizia nr. 56 din 22 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000, amintite de autorul exceptiei, au vizat neconstitutionalitatea revizuirii drepturilor acordate prin hotărârile comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, care reprezentau acte administrative cu caracter jurisdictional, emise anterior intrării în vigoare a art. 141*) alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, articol introdus prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 55/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998. Or, în cazul de fată, Curtea constată că este vorba despre un procedeu legal, prin care, în urma unui control de legalitate, organul administrativ emitent revizuieste propriile acte ce nu au caracter jurisdictional.

Avându-se în vedere natura drepturilor acordate prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 (asistentă medicală si medicamente gratuite, transport gratuit, bilet de tratament gratuit, scutirea de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor, prioritate la instalarea unui post telefonic, acordare la cerere a unui loc de veci), nici nu se pune problema anulării efectelor produse anterior intrării în vigoare a dispozitiilor legale, ci neacordarea în continuare, de la data emiterii deciziilor de revizuire, a drepturilor acordate cu încălcarea unor dispozitii legale.

Curtea consideră că prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul de proprietate, nu sunt incidente în cauză.

În sfârsit, Curtea, având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 care consacră dreptul persoanei interesate de a introduce contestatie împotriva deciziei de revizuire, în conditiile Legii contenciosului administrativ, constată că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicată de Iorgu Florea în Dosarul nr. 43.644/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 


*) Articolul 141 a devenit art. 13 în republicarea Decretului-lege nr. 118/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III D - scoli în mediul urban (Transa III D1 - scoli noi, Transa III D2 - scoli reabilitate/modernizate), precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 si Hotărârea Guvernului nr. 265/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III D - scoli în mediul urban (Transa III D1 - scoli noi, Transa III D2 - scoli reabilitate/

modernizate), prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii mentionate la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/38*).

Art. 2. - Anexele la următoarele acte normative se modifică după cum urmează:

a) anexele nr. 2/399, 2/421, 2/423 si 2/442 la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 26 aprilie 2005, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3/1-3/4**);

b) anexele nr. 2/23, 2/32, 2/55, 2/56, 2/71, 2/100 si 2/101 la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III B - urban”, publicată în MonitoruJ Oficial al României, Partea I, nr. 1.108 din 8 decembrie 2005, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3/5-3/11***);

c) anexa nr. 2/5S la Hotărârea Guvernului nr. 265/2006 privind aprobâfeă indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare (scoli - Componenta III C si cămine studentesti - Componenta IV a), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3/12****),

Art. 3. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror1 indicatori tehnico-economici sunt mentionati în anexele nr. 2/1-2/38, precum si a celor prevăzute în anexele nr. 3/1-3/12 se face din împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investitii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetele locale, surse proprii si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 4. - Anexele nr. 1, nr. 2/1-2/38 si nr. 3/1-3/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.516.


*) Anexele nr. 2/1 - 2/38 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

**) Anexele nr. 3/1 - 3/4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

***) Anexele nr. 3/5 - 3/11 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

****) Anexa nr. 3/12 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

1.  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII (SCOLI NOI) ÎN MEDIUL URBAN

(Transa III D1, conform Proiectului)

 

Nr. crt

Nr.crt. jud.

Judetul

Denumirea unitătii de învătământ si localitatea

1

1

Constanta

Scoala cu cls. I-VIII nr 3 Năvodari

 

 

Total Constanta = 1

2

1

Brăila

Grup Scolar “G. Vâslan” Fãurei

 

 

Total Brăila = 1

3

1

Galati

Grup Scolar „Sf Andrei” Galati

Total Galati = 1

Total Zona Sud-Est = 3

4

1

Arad

Scoala Ineu

Total Arad = 1

Total Zona Banat = 1

5

1

Sibiu

Scoala Normalã Sibiu

Total Sibiu = 1

Total Zona Muntenia = 1

6

1

Suceava

Scoala cu cls. 1 -VIII nr. 1 Cajvana (corp A+B)

Total Suceava = 1

7

1

Vaslui

Grup Scoiar MURGENI

Total Vaslui = 1

8

1

Botosani

Liceu “Grigore Antipa” Botosani

9

2

Botosani

Seminar Ortodox “Sf. Ioan Iacob” Dorohoi

Total Botosani = 2

Total Zona Moldova = 4

10

1

Mures

Scoala cu cls. I-VIII nr. 4 Tg Mures

Total Mures = 1

11

1

Maramures

Scoala cu cls. I-VIII nr 4 Borsa

Total Maramures =1

12

1

Bihor

Scoala “Petofi Sandor” Săcuieni

Total Bihor =1

Total Zona Ardeal-Crisana =3

Total general =12


2. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII REABILITATE/MODERNIZATE ÎN MEDIUL URBAN

(Transa III D2, conform Proiectului)

 

Nr. Crt

Nr.crt. jud

Judetul

Denumirea unitătii de învătământ si localitatea

1

1

Constanta

Liceul Băneasa

2

2

Constanta

Scoaia cu cls. I-VIII + Grădinita, Băneasa

3

3

Constanta

Liceul (teoretic) “A Saligny”, Cernavodă

Total =3

4

1

Ialomita

Scoala cu cls. I-VIII Fierbinti - Fierbinti Târg

5

2

Ialomita

Grup Scolar Agr. Cls. I-VIII corp B, Căzănesti

Total =2

6

1

Brăila

Scoala cu cls. I-VIII nr 13 “N Chercea”, Brăila

7

2

Brăila

Liceul “Nicolae Iorga”, Brăila (2 corpuri)

Total =2

 

 

 

Total Zona Sud-Est =7

8

1

Alba

Grup Scolar “Dr. Lazar Chirilã”, Baia de Aries

Total =1

9

1

Timis

Liceul Recas

Total =1

10

1

Hunedoara

Scoala “ Sf. Varvara”, Aninoasa

11

2

Hunedoara

Scoala cu cls. I-VIII nr. 1, Călan

Total =2

Total zona Banat = 4

12

1

Buzău

Scoaia cu cls. I-VIII nr. 2, Buzău

Total =1

13

1

Sibiu

Scoala cu cls. I-VIII nr .1, Avng

14

2

Sibiu

Scoala cu cls. I-VIII. nr. 2, Medias

Total =2

15

1

Sibiu

Liceu Săliste (wing B-Oldschool)

16

2

SltHU

Scoala cu cls. I-VIII nr. 4, Sibiu

Total =2

17

1

Dâmccvita

Scoala cu cls. l-VIII nr. 3, Moreni

Total =1

18

1

Teleorman

Scoala cu cls. I-VIII „M. Eminescu”, Rosiori de Vede

Total =1

Total Zona Muntenia =7

19

1

Suceava

Scoala cu cls. I-VIII nr 2, Vicovu de Sus

Total =1

20

1

Botosani

Liceu Stefănesti

Total =1

Total Zona Moldova =2

21

1

Olt

Scoala cu cls. I-VIII Celeiu, Corabia

Total =1

22

1

Vâlcea

Grup Sc. Economic Administrativ si Servicii, Râmnicu Vâlcea

Total =1

23

1

Arges

Scoala Stefănesti Vale, Stefănesti

Total =1

Total Zona Oltenia =3

24

1

Maramures

Scoala cu cls. I-VIII Tãutii Mãgherus

25

2

Maramures

Scoala cu cls. I-VIII Somcuta Mare

Total =2

26

1

Bihor

Scoala cu cls. I-VIII Arany Janos Saionta

Total =1

Total Zona Ardeal-Crisana =2

Total general =28

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 2.542 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.577.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

Nr.

crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

1.

Municipiul Urziceni

140

2.

Orasul Amara

140

3.

Orasul Tăndărei

140

4.

Comuna Alexeni

130

5.

Comuna Valea Ciorii

140

6.

Comuna Borănesti

70

7.

Comuna Grindu

130

8.

Comuna Sfântu Gheorghe

100

9.

Comuna Armăsesti

130

10.

Comuna Făcăeni

140

11.

Comuna Traian

140

12.

Comuna Ion Roată

140

13.

Comuna Valea Măcrisului

70

14.

Comuna Manasia

140

15.

Comuna Balaciu

140

16.

Comuna Gura Ialomitei

140

17.

Comuna Mihail Kogălniceanu

132

18.

Comuna Cosâmbesti

130

19.

Comuna Sălcioara

150

20.

Comuna Stelnica

100

TOTAL JUDETUL IALOMITA:

2.542

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.449 mii lei, pentru judetul Sălaj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.578.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Sălaj

 

Nr. crt.

Unitatea adrninistrativ-teritorială

Obiectivul

Suma alocată (mii lei)

1.

Comuna Bocsa

Reabilitarea Căminului cultural

20

Pietruirea drumurilor

85

Reabilitarea retelei de iluminat public

20

Total comuna Bocsa

125

2.

Comuna Buciumi

Reabilitarea sediului primăriei

60

Reabilitarea (2 km) drumului comunal DC 70

70

Reabilitarea retelei de iluminat public

10

Total comuna Buciumi

140

3.

Comuna Mirsid

Reabilitarea sediului primăriei

45

Pietruirea ulitelor satelor: Mirsid, Moigrad, Popeni si Firminis

50

Reabilitarea scolilor din satele Moigrad si Firminis

15

Reabilitarea retelei de iluminat public

15

Total comuna Mirsid

125

4.

Comuna Gâlgău

Reabilitarea căminelor culturale din satele Căpâlna si Glod

10

Reabilitarea drumurilor: ulite, DC 35

100

Reabilitarea scolilor din satele Căpâlna si Glod

40

Reabilitarea retelei de iluminat public

40

Total comuna Gâlgău

190

5.

Comuna Rus

Reabilitarea sediului primăriei

30

Reabilitarea drumurilor: ulite, 12 km DC 37, DJ 190F

20

Reabilitarea scolii gimnaziale Rus

60

Reabilitarea retelei de iluminat public

10

Total comuna Rus

120

6.

Comuna Coseiu

Reabilitarea sediului primăriei

30

Reabilitarea retelei de iluminat public

20

Reabilitarea drumurilor: ulitele din satele Coseiu, Archid si Chilioara

90

Total comuna Coseiu

 

140

7.

Comuna Dragu

Reabilitarea Căminului cultural din satul Adalin

20

Reabilitarea drumurilor: satul Fântânele, DC 51 (Dragu-Adalin)

50

Reabilitarea scolilor din satele Adalin si Dragu

43

Reabilitarea retelei de iluminat public

20

Total comuna Dragu

133

8.

Comuna Creaca

Reabilitarea sediului primăriei

60

Pietruirea drumurilor: străzi, ulite

60

Reabilitarea scolii cu clasele I-VIII si cu grădinită Creaca

40

Total comuna Creaca

160

9.

Comuna Ileanda

 

 

 

Reabilitarea sediului primăriei

50

Reabilitarea drumurilor

60

Reabilitarea scolilor si grădinitelor

50

Reabilitarea retelei de iluminat public

26

Total comuna lleanda

 

186

10.

Comuna Benesat

Reabilitarea Căminului cultural din satul Alunis

130

Total comuna Benesat

 

130

 

TOTAL JUDET:

1.449

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.550 mii lei, pentru judetul Teleorman, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotãrâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.579.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Teleorman

 


Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

1.

Municipiul Alexandria

400

2.

Municipiul Rosiori de Vede

650

3.

Orasul Videle

390

4.

Comuna Tigănesti

270

5.

Comuna Orbească

210

6.

Comuna Mârzănesti

300

7.

Comuna Storobăneasa

220

8.

Comuna Măgura

220

9.

Comuna Scurtu Mare

210

10.

Comuna Beuca

220

11.

Comuna Drăgănesti de Vede

230

12.

Comuna Cervenia

230

13.

Comuna Răsmiresti

140

14.

Comuna Didesti

140

15.

Comuna Trivalea-Mosteni

180

16.

Comuna Zâmbreasca

180

17.

Comuna Călinesti

180

18.

Comuna Mavrodin

180

 

TOTAL:

4.550

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La punctul 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, cu modificările ulterioare, ultimul paragraf al literei b) se modifică si va avea următorul cuprins: „Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părti si după ce institutiile de credit au initiat procedurile judiciare împotriva debitorului si girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea institutiilor de credit.”

Art. II. - Contractele de garantare încheiate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările si completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica prin acte aditionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.580.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 7.400 mii lei, din care suma de 6.300 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, titlul „Cheltuieli de personal”, pentru asigurarea fondurilor necesare plătii integrale a drepturilor salariale cuvenite personalului,  si  suma de 1.100 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială”, titlul „Asistentă socială”, pentru plata ajutoarelor cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă cu ocazia reorganizării Serviciului de Protectie si Pază.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2006.

Art. 3. - Serviciul de Protectie si Pază, răspunde de modul' de utilizare, în conformitate cu. prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri..

 

PRIM-MINlSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Directorul Servilului, de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.585.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea zile de 1 ianuarie „Ziua aderării României la Uniunea Europeană” si pentru aprobarea organizării, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Lsgea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului „de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ziua de 1 ianuarie se declară „Ziua aderării României la Uniunea Europeană”.

Art. 2. - Se aprobă organizarea, în municipiul Bucuresti, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană, eveniment de interes national.

Art. 3. - (1) În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a manifestărilor prevăzute la art. 2, se constituie un Comitet de organizare format din:

a) ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

b) ministrul administratiei si internelor;

c) ministrul integrării europene;

d) ministrul afacerilor externe;

e) ministrul culturii si cultelor;

f) ministrul finantelor publice;

g) primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) În functie de problematica lucrărilor Comitetului de organizare, la sedintele acestuia pot fi invitati să participe si reprezentanti ai aitor autorităti si institutii publice.

(3) Pentru pregătirea manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană, Comitetul de organizare poate constitui comisii tehnice formate din reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor publice implicate.

Art. 4. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării manifestărilor prevăzute la art. 2, se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 11.688 mii lei, pentru municipiul Bucuresti, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Bucuresti.

(2) În vederea desfăsurării în bune conditii a manifestărilor prevăzute la art. 2 se pot atrage si alte resurse financiare pentru finantarea cheltuielilor, în conditiile legii.

(3) Structura detaliată a bugetului aferent organizării si desfăsurării manifestărilor prevăzute la art. 2 se aproba prin decizie a primarului general ai municipiului Bucuresti.

(4) Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentului articol.

(5) Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2006.

(6) Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, până la data de 29 decembrie 2006.

Art. 5. - (1) Gestionarea actiunilor prevăzutele prezenta hotărâre va fi realizată de Primăria Municipiului Bucuresti si de Centrul de Proiecte Culturale a| Municipiului Bucuresti -, ARCUB, institutie publicã aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care au în responsabilitate asigurarea tuturor bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a manifestărilor prevăzute la art. 2.

(2) Eventualele pagube neimputabile se acoperă din bugetul aferent organizării si desfăsurării manifestărilor prevăzute la art. 2, potrivit deciziei primarului general al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.598.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere prevederile art. 1 pct. 23 din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România nr. 5.789 din 17 octombrie 2006 al Institutului de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă radierea soiurilor de soia  modificate genetic, înregistrate în Catalogul oficial al  soiurilor de plante de cultură din România, editia 2006, după cum urmează:

- AG0801RR;

- AG1602RR;

- DKB08-01;

- DKB14-01;

- DKB20-01;

- DKB24-01;

- KPG23930RR;

- PR92B05


- PR92B21;

- PR92B71;

- S2254RR;

- SP9191RR.

(2) Sământa din soiurile modificate genetic prevăzute la alin. (1) nu mai poate fi produsă, comercializată si cultivată pe teritoriul României, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Sământa din soiurile de soia modificate genetic S0994RR si S1484RR, care au fost radiate în anul 2005, nu mai poate fi produsă, comercializată si cultivată pe teritoriul României, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se adresează Institutului de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor, amelioratorilor persoane fizice si juridice, precum si operatorilor economici, persoane fizice si juridice, autorizati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului de înmultire apartinând soiurilor din speciile agricole, care vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 730.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si ale pct. 9.3 din sectiunea B a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si 30 iulie 2003, se înlocuieste cu anexa care face parte comertului nr. 34/2003 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 27 octombrie 2006.

Nr. 739.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

Denumirea si adresa organismului

recunoscut pentru evaluarea

conformitătii

Nr. de înregistrare

în Registrul organismelor recunoscute

Grupa

de produse

Sarcini conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată

si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

Societatea Română pentru Asigurarea Calitătii - SRAC, str. Teodor Burada nr. 6, cod 70650, sectorul 1, Bucuresti

03

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

- asigurarea calitătii productiei (pct. 2 din anexa nr. 2)

MDM CERTIFICARE - S.R.L, Str. Dâmbovitei nr. 12, cod 8700, Constanta, judetul Constanta

06

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

- examinarea CE de tip (pct. 1 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a produsului (pct. 3 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a unitătii de produs (pct. 4 din anexa nr. 2)

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Codului de etică si deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Codul de etică si deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2006.

Nr. 1.489.

 

ANEXĂ

 

CODUL DE ETICĂ Sl DEONTOLOGIE

a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Codul de etică si deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate, denumit în continuare cod, reglementează conduita în relatiile de serviciu ale personalului respectiv si stabileste principiile generale care statuează activitatea profesională din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate.

Art. 2. - În îndeplinirea atributiilor specifice, personalul din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate, denumit în continuare personal, beneficiază, conform legii, de protectia institutiei din care face parte, aceasta fiind obligată să îi furnizeze, în orice împrejurare si în mod oportun, sprijin adecvat, în conditiile legii.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor functionale personalul cooperează si se bucură de sprijinul autoritătii publice, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 4. - Respectarea principiilor si regulilor din prezentul cod reprezintă o îndatorire de onoare a personalului.

 

CAPITOLUL II

Obiective

 

Art. 5. - Prin implementarea prezentului cod se urmăreste:

a) cresterea prestigiului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si al structurilor subordonate, prin eliminarea actelor de coruptie;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptătit să se astepte din partea personalului în exercitarea atributiilor de serviciu;

c) prevenirea abaterilor de la normele de conduită;

d) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetăteni si personal, pe de o parte, si între cetăteni si autoritătile administratiei publice, pe de altă parte;

e) asigurarea unui grad sporit de transparentă a activitătilor aflate în sarcina personalului;

f) acceptarea cu demnitate si în deplină cunostintă de cauză a privatiunilor specifice functiei îndeplinite, precum si a situatiilor de risc, uneori extrem, cu care se confruntă pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;

g) informarea personalului cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are pe timpul exercitării atributiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL III

Principii generale

 

Art. 6. - (1) Principiile care guvernează etica si deontologia profesională a personalului sunt următoarele:

a) legalitatea - orice actiune întreprinsă în conformitate cu cerintele functiei trebuie efectuată în spiritul si litera legii;

b) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atributiilor functionale personalul are îndatorirea de a considera întotdeauna interesul public mai presus de interesul personal;

c) asigurarea egalitătii de tratament - personalul are îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare;

d) nediscriminarea - neadmiterea de discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă religioasă sau de orice altă natură;

e) profesionalismul - personalul are obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă, corectitudine si constiinciozitate;

f) impartialitatea si independenta - personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atributiilor functionale;

g) loialitatea - apărarea prestigiului institutiei si al colectivului în care îsi desfăsoară activitatea si ocrotirea interesului public prin orice mijloace legale, inclusiv judiciare;

h) integritatea morală - personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea atributiilor functionale pe care le exercită sau să abuzeze în vreun fel de acestea;

i) cinstea si corectitudinea - în îndeplinirea atributiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bună-credintă;

j) deschiderea si transparenta - activitătile desfăsurate de personal în exercitarea atributiilor sale functionale sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetătenilor;

k) continuitatea si gradualitatea - asigurarea unor controale periodice ale situatiilor de risc si aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile;

l) confidentialitatea - obligatia de a păstra secretul privind informatiile care nu sunt de interes public obtinute în cursul desfăsurării activitătii.

(2) Orice persoană fizică sau juridică este îndreptătită să pretindă personalului respectarea acestor reguli de conduită în raporturile sale de serviciu cu aceasta.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de conduită

 

Art. 7. - Pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu personalul este obligat:

a) să se conformeze dispozitiilor legale referitoare la îndeplinirea atributiilor de serviciu, inclusiv celor ce privesc interzicerea si/sau restrângerea exercitării unor drepturi;

b) să fie loial fată de institutia în care lucrează si să apere în orice situatie prestigiul acesteia;

c) să nu solicite si/sau să nu accepte, în mod direct sau indirect, bani, cadouri, favoruri, servicii sau alte avantaje ce îi sunt destinate personal, familiei, părintilor, prietenilor ori persoanelor cu care are relatii de serviciu si să respingă ferm orice promisiune care ar putea influenta impartialitatea si corectitudinea în luarea unor decizii ori ar putea determina efectuarea unei operatiuni necuvenite în favoarea ofertantului;

d) să nu se prevaleze de informatii si date la care are acces datorită serviciului, pentru a desfăsura, el însusi sau prin intermediul altor persoane cărora le sunt aduse la cunostintă respectivele informatii, activităti de natură a genera obtinerea unor venituri sau foloase necuvenite ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;

e) să nu realizeze acte si fapte susceptibile de a produce efecte juridice sau de a genera orice alte consecinte care ar afecta interesul institutiei;

f) să nu permită utilizarea numelui ori a imaginii proprii, precum si a institutiei în care este încadrat, în actiuni publicitare, directe sau mascate, pentru promovarea unei activităti comerciale;

g) să promoveze o imagine corectă a tării si a institutiei pe care o reprezintă, în cadrul organizatiilor internationale, institutiilor de învătământ, conferintelor, seminariilor si al altor activităti cu caracter international;

h) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, să nu încalce legile si obiceiurile tării gazdă si să nu exprime opinii personale defăimătoare privind aspectele nationale sau disputele internationale, în cazul deplasărilor în străinătate;

i) să nu desfăsoare activităti ce generează ori ar putea genera conflict de interese sau care intră în contradictie cu responsabilitătile oficiale;

j) să fie impartial si să respecte principiul nediscriminării pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă religioasă sau altele asemenea;

k) să comunice în timp util sefilor ierarhici si autoritătilor în drept orice încălcare a legii de care a luat cunostintă în timpul sau în legătură cu serviciul;

l) să nu primească direct cereri sau petitii a căror rezolvare intră ori ar putea să intre în competenta sa, să nu discute direct cu petentii, cu exceptia cazului în care i s-au stabilit în mod oficial asemenea atributii, si să nu intervină pentru influentarea solutionării acestor cereri;

m) să sustină cu demnitate si competentă drepturile si interesele legitime ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, ale structurilor din subordinea sa, precum si ale personalului acestora, cu respectarea confidentialitătii, în întreaga sa activitate; aceasta nu trebuie interpretată ca o derogare de la obligatia legală de a furniza informatii de interes public, în conditiile legii;

n) să asigure folosirea timpului de lucru, fondurilor financiare si a bunurilor publice exclusiv pentru desfăsurarea în mod eficient a activitătilor aferente functiei, să ocrotească patrimoniul institutiei si să evite producerea oricărui prejudiciu acestuia;

o) pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice, să acorde o atentie deosebită protectiei unor categorii speciale sau vulnerabile ale populatiei, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu dizabilităti;

p) să poarte, după caz, însemnele distinctive, uniforma si, respectiv, echipamentul prevăzut de lege pentru a fi protejat si recunoscut cu usurintă pe timpul misiunilor si să-si decline întotdeauna identitatea atunci când intră în contact cu alte persoane în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor profesionale;

q) în îndeplinirea unor misiuni în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, să aibă în vedere respectarea, după caz, si a regulilor de conduită specifice respectivelor structuri;

r) să respingă cu fermitate si neechivoc tentativele de corupere sau de influentare, exercitate de terte persoane asupra sa, în scopul de a nu-si îndeplini atributiile de serviciu în strictă conformitate cu prevederile legale, cel în cauză având obligatia să-si informeze de îndată seful ierarhic despre asemenea tentative.

Art. 8. - Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitătii colegilor si persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea functiei publice, prin:

a) întrebuintarea unor expresii si gesturi jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vietii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Art. 9. - În îndeplinirea atributiilor de serviciu personalul care lucrează direct cu publicul sau care desfăsoară activităti de prevenire a situatiilor de urgentă, suplimentar fată de obligatiile prevăzute la art. 7, are următoarele obligatii:

a) să respecte cu strictete reglementările tehnice în domeniu, actionând numai în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare;

b) să asigure transparenta privind activitătile desfăsurate, pentru a câstiga si mentine încrederea societătii civile în institutia pe care o reprezintă;

c) să nu se lase influentat de factorii responsabili si alte persoane din obiectivul controlat, pentru asigurarea obiectivitătii si eficientei constatărilor si a măsurilor pe care le presupune activitatea de control;

d) să informeze ierarhic comanda inspectiei, înainte de a accepta o sarcină, despre orice relatie pe care o are cu persoane din obiectivul unde urmează să efectueze controlul sau despre orice activităti desfăsurate ce ar putea pune la îndoială independenta sa de apreciere si de actiune;

e) să nu accepte controlarea niciunei unităti dacă a fost implicat în calitate de consultant, verificator, expert sau în altă calitate similară la proiectare, instruire, organizare ori la alte activităti desfăsurate în cadrul acesteia;

f) să nu divulge date si informatii cu privire la actiunile sau rezultatele controalelor proprii ori ale colegilor de serviciu, continutul documentelor ori al informatiilor de care ia cunostintă în cadrul activitătii sale profesionale si să nu le folosească în scop personal;

g) să prezinte cu toată obiectivitatea, onestitatea si echitatea cele constatate pe timpul activitătilor specifice si să insiste, folosind numai argumente stiintifice si legale, pentru înlăturarea urgentă a unor stări neconforme cu legea ori care pun în pericol mediul înconjurător, viata cetătenilor si proprietatea persoanelor fizice si juridice.

Art. 10. - Personalul trebuie să adopte o atitudine impartială si justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, prin promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt.

Art. 11. - Personalul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităti de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltându-si prin sistemul de formare continuă puterea de întelegere a problemelor sociale, culturale si educationale specifice colectivitătii în care îsi exercită profesia, precum si, după caz, capacităti manageriale.

Art. 12. - Personalul trebuie să aibă o tinută vestimentară adecvată, decentă si corectă.

Art. 13. - (1) Personalul trebuie să aibă un comportament ferm, fără a etala un aer de superioritate, duritate, arogantă sau atitudine autoritară.

(2) Personalul are obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influentat de considerente personale sau de popularitate.

(3) În exprimarea opiniilor personalul trebuie să evite generarea de conflicte cauzate de schimbul de păreri.

Art. 14. - Personalul răspunde pentru actiunile, inactiunile si omisiunile sale, în conditiile legii.

Art. 15. - Personalul care detine o functie de conducere răspunde pentru dispozitiile date subordonatilor în temeiul autoritătii pe care o exercită potrivit prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Functionarii publici si personalul contractual din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din structurile subordonate sunt obligati să respecte prevederile prezentului cod, coroborate cu cele ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici sau, după caz, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice.

Art. 17. - Prevederile prezentului cod se completează, după caz, cu alte prevederi aplicabile cuprinse în regulamentele militare, ordinele si dispozitiile specifice în vigoare.

Art. 18. - încălcarea dispozitiilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, după caz.

Art. 19. - Sefii structurilor din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si ai celor subordonate vor lua măsurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor prezentului cod de către întregul personal al acestora.