Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

DRAPEL

ROMÂNIA

STEMA

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îsi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor ori valorilor care pot fi executate silit, precum si să analizeze evidenta contabilă a debitorului în scopul identificării tertilor care datorează sau detin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

 

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum si să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile;

 

c) să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

 

d) să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită pentru creantele reprezentând contributia pentru productia de zahăr si/sau contributia pentru productia de izoglucoză.

 

Pierderea legitimatiei se face publică în presă si se anuntă institutia emitentă în termen de 15 zile.

 

AGENTIA DE PLĂTI

Sl INTERVENTIE

PENTRU AGRICULTURĂ

 

LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL

Seria ............ nr.............

Numele ...............................

Prenumele .........................

C.N.P.................................

 

 

VIZE

 

Semnătura automată ..........

 

AN

Semestrul I

AN

Semestrul II

 

 

 

 

Loc fotografie

 

Data emiterii

 

 

AN

Semestrul I

AN

Semestrul II

 

 

 

 

Legitimatia nu este transmisibilă

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI Sl INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Sediul în str............... nr.................. localitatea ............................................

Dosar de executare nr........./...........

Nr......................... din .....................

 

 

TITLUL EXECUTORIU Nr.1)..................

 

 

Numele si prenumele/denumirea debitorului .................................................................................................................

Domiciliul fiscal în localitatea ............................. str........................... nr............ bl.......... se.............., ap...........,

sectorul/judetul ............................................................

Alte date de identificare a debitorului2) .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Natura obligatiei3)

Termenul legal de plată sau perioada pentru care au fost calculate accesoriile

Cuantumul sumelor calculate (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrucât a expirat scadenta/termenul de plată a contributiei pentru productia de zahăr si/sau contributia pentru productia de izoglucoză4*, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 137 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Directorul general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

....................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

LS.

 


1) Se emite câte un titlu executoriu distinct pentru fiecare creantă reprezentând contributia pentru productia de zahăr si/sau contributia pentru productia de izoglucozâ.

2i Datele de identificare a contribuabilului, codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal ale acestuia sau datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz, etc.

31 Se va preciza denumirea creantei principale, respectiv contributia pentru productia de zahăr sau contributia pentru productia de izoglucoză, si a creantei fiscale accesorii.

4) Se va preciza tipul contributiei.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE Sl FAMILIEI

 

ORDIN

privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

 

Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste cerintele minime pentru protectia lucrătorilor împotriva riscului pentru sănătatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiatii optice artificiale.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor activitătilor în care lucrătorii sunt sau este posibil să fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiatiile optice artificiale.

Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate activitătilor prevăzute la art. 2 si se completează cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) radiatii optice - orice radiatii electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm si 1 mm;

b) radiatii ultraviolete - radiatii optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm si 400 nm;

c) radiatii din spectrul vizibil si infrarosu apropiat - radiatii optice cu lungimea de undă cuprinsă între 400 nm si 1.400 nm;

d) radiatii laser - radiatii optice produse de un laser.

Art. 5. - Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (Hef) (mJ/cm2) pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculară sau cutanată, exprimate în functie de lungimea de undă (A.)(nm) si de eficacitatea spectrală relativă (Sλ) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Timpii de expunere zilnică admisi în functie de iluminarea energetică eficace (Eef) (μ,W/cm2) pentru radiatiile ultraviolete actinice cu actiune oculară sau cutanată sunt prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 7. - Valorile maxime admise pentru expunerea oculară de natură profesională la radiatii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile luminantei energetice eficace Lx si iluminării energetice spectrale EA produse de sursă sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 8. - Coeficientii de ponderare spectrală (Bλ, Rλ) pentru evaluarea riscului de leziune retiniana, prezentat de sursele de radiatii vizibile, sunt prevăzuti în anexa nr. 4.

Art. 9. - Valorile maxime admise pentru expunerea oculară de natură profesională la radiatii infrarosii din spectrul apropiat (λ  între 770-1.400 nm), exprimate prin valorile iluminării energetice E!R (mW/cm2), sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 10. - Prezentul ordin se referă la protectia lucrătorilor în utilizarea produselor cu laser. Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate încorpora mai multe lasere într-un sistem complex optic, electric sau mecanic.

Art. 11. - Radiatia laser poate prezenta riscuri datorită colimării foarte bune a fasciculului si cantitătii mari de energie asociată acestuia, fapt care poate conduce la absorbtia energiei în tesutul biologic.

Art. 12. - La aplicarea prezentului ordin se pot lua în considerare prevederile standardelor în vigoare referitoare la securitatea în utilizare a produselor cu lasere.

Art. 13. - La evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde o atentie deosebită clasificării unui laser conform standardelor relevante adoptate de Comisia Electrotehnică Internatională si oricărei clasificări similare în ceea ce priveste sursele artificiale susceptibile să provoace leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4.

Art. 14. - (1) Pentru fiecare clasă de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile conform anexelor nr. 6-9.

(2) Factorii de corectie O, până la C7 si valorile de tranzitie T1 si T2 utilizate în anexele nr. 6-9 sunt definiti în anexa nr. 10.

Art. 15. - (1) Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cm2), respectiv ale densitătii de putere (W/cm2), la care pot fi expuse ochiul si pielea fără să sufere o leziune imediată sau după un timp îndelungat, sunt prevăzute în anexele nr. 11 si 13.

(2) Valorile prevăzute la alin. (1) sunt determinate de lungimea de undă a radiatiei, pe durata impulsului, de timpul de expunere si de tesutul expus, iar pentru radiatia din vizibil si infrarosu apropiat, de dimensiunea imaginii pe retină.

Art. 16. - La efectuarea măsurărilor si calculelor valorilor de expunere trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indicatiilor din anexa nr. 12.

Art. 17. - Măsurile de securitate în utilizarea produselor cu lasere trebuie stabilite în raport cu clasa de lasere si au ca scop reducerea posibilitătii de expunere la o radiatie laser de nivel periculos si la alte riscuri asociate.

Art. 18. - Pentru instalatiile care functionează cu lasere din clasa superioară clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser si trebuie stabilite măsuri de securitate în utilizare.

Art. 19. - În executarea obligatiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile în cazul în care lucrătorii sunt expusi la surse artificiale de radiatii optice.

Art. 20. - Evaluarea prevăzută la art. 19 trebuie efectuată de către servicii sau persoane competente, tinându-se seama de prevederile art. 8 si 18 din Legea nr. 319/2006.

Art. 21. - Datele obtinute din evaluarea prevăzută la art. 19 se păstrează într-o formă adecvată pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.

Art. 22. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucrătorii expusi riscurilor generate de radiatiile optice artificiale la locul de muncă si/sau reprezentantii acestora să beneficieze de informatii cu privire la rezultatul evaluăriiriscurilor prevăzute la art. 19 si de o instruire corespunzătoare.

Art. 23. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora în ceea ce priveste aspectele reglementate de prezentul ordin trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.

Art. 24. - Anexele nr. 1 - 13*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 25. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2006.

Nr. 706.

 

ANEXA Nr. 1

 

VALORILE MAXIME ADMISE ALE EXPUNERII ENERGETICE EFICACE (Hef) (mj/cm2)

pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculară sau cutanată, exprimate în functie de lungimea de undă (λ) (nm) si de eficacitatea spectrală relativă (S λ)

 

Lungi­mea de undă

λ

(nm)

Expunerea energetică eficace (Hef) (mJ/cm2)

Eficacita­tea spectrală relativă Sλ

Lungi­mea de undă

λ

(nm)

Expunerea energetică eficace (Hef) (mJ/cm2)

Eficacitatea spectrală relativă

Sλ

 

0

1

2

3

4

5

180

250

0,012

310

200

0,015

190

160

0,019

313

500

0,006

200

100

0,030

315

1,0 * 103

0,003

205

59

0,051

316

1,3 * 103

0,0024

210

40

0,075

317

1,5 * 103

0,0020

215

32

0,095

318

1,9 * 103

0,0016

220

25

0,120

319

2,5 * 103

0,0012

225

20

0,150

320

2,9 * 103

0,0010

230

16

0,190

322

4,5 * 103

0,00067

235

13

0,240

323

5,6 * 103

0,00054

240

10

0,300

325

6,0 * 103

0,00050

245

8,3

0,360

328

6,8 * 103

0,00044

250

7

0,430

330

7,3 * 103

0,00041

254

6

0,500

333

8,1 * 103

0,00037

255

5,8

0,520

335

8,8 * 103

0,00034

260

4,6

0,650

340

1,1 * 104

0,00028

265

3,7

0,810

345

1,3 * 104

0,00024

270

3

1,000

350

1,5 * 104

0,00020

275

3,1

0,960

355

1,9 * 104

0,00016

280

3,4

0,880

360

2,3 * 104

0,00013

285

3,9

0,770

365

2,7 * 104

0,00011

290

4,7

0,640

370

3,2 * 104

0,000093

295

5,6

0,540

375

3,9 * 104

0,000077

297

6,5

0,460

380

4,7 * 104

0,000064

300

10

0,300

385

5,7 * 104

0,000053

303

25

0,190

390

6,8 * 104

0,000044

305

50

0,060

395

8,3 * 104

0,000036

308

120

0,026

400

1,0 * 105

0,000030

 

Se pot lua în considerare următoarele valori limită ale expunerii energetice eficace pentru 8 ore de expunere profesională zilnică:

 

- Expunere oculară:

- pentru UV apropiat (UVA: 315 - 400 nm):

Hef <1 mJ/cm2;

 

- pentru UV actinie (UVC + UVB: 180 - 315 nm):

Hef < 3 mJ/cm2;

Expunerea cutanată neprotejată: (UV: 180 - 400 nm): Hef<3mJ/cm2.

 

NOTE:

1. Expunerea energetică eficace Htf se calculează după formula:

 

Hef = Eef * t,

 

unde: Eef este iluminare energetică eficace;

t - timpul de expunere, în secunde.

 

Eef se calculează după formula:

 

 

400

Eef  = 

Σ Eλ *Sλ * Dλ (mW/cm2)

 

180

 

unde:

Eλ este iluminare energetică spectrală;

Sλ - eficacitatea spectrală relativă;

Dλ - banda de lungime de undă (nm).

 

2. Aceste valori se aplică în cazul expunerii ochiului si pielii la radiatii ultraviolete emise de arcuri electrice, descărcările în gaze si vapori, surse fluorescente, incandescente, cât si celor continute de radiatia solară.

 

3. Aceste valori nu se aplică în cazul radiatiilor ultraviolete emise de laseri, persoanelor fotosensibile sau expuse concomitent la agenti fotosensibilizanti, precum si persoanelor cu afakie uni sau bilaterală.

 

4. Valorile maxime admise pentru energia radiatiilor ultraviolete din această anexă se aplică la surse extinse, care subîntind un unghi mai mic de 80°.

În cazul surselor care subîntind un unghi mai mare de 80°, măsurătorile se fac pentru unghiuri de 80°.

 

ANEXA Nr. 2

 

TIMPUL DE EXPUNERE ZILNICĂ ADMIS ÎN FUNCTIE DE ILUMINAREA ENERGETICĂ EFICACE (μW/cm2) PENTRU RADIATHLE ULTRAVIOLETE

ACTINICE (λ : 180 - 315 nm) CU ACTIUNE OCULARĂ SAU CUTANATĂ

 

Timpul de expunere zilnică

Iluminare energetică eficace (Eef) (μHW/cm2)

8 ore

0,1

4 ore

0,2

2 ore

0,4

1 oră

0,8

30 minute

1,7

15 minute

3,3

10 minute

5

5 minute

10

1 minut

50

30 secunde

100

10 secunde

300

1 secundă

3000

0,5 secunde

6000

0,1 secunde

30000

 

ANEXA Nr. 3

 

RADIATII DIN SPECTRUL VIZIBIL SI INFRAROSU APROPIAT (400 - 1.400 nm)

 

In cazul expunerii oculare de natură profesională la radiatii din spectrul vizibil pe o durată zilnică de 8 ore valorile maxime admise se stabilesc în functie de valorile luminantei energetice spectrale (Lx) si ale iluminării energetice spectrale (Ex) ale sursei, măsurate la nivelul ochiului angajatului.

 

1. Pentru a preveni efectele termice retiniene provocate de expunerea la radiatii vizibile trebuie respectată următoarea relatie:

 

LR < l/(α * t1/2), unde:

 

LR [W/(cm2* sr)] este luminanta energetică eficace calculată după formula:

 

 

1.400

Lr  = 

Σ Lλ Rλ Dλ

 

400

 

unde:

 

Lλ [mW / (cm2 * nm * s] este luminanta energetică spectrală;

 

Rλ - riscul de arsură;

Dλ - banda de undă (nm);

α (steradian) - unghiul solid sub care e văzută sursa; pentru lămpile rectangulare, a se calculează în raport cu cea mai mare dimensiune vizibilă după formula α = l/r, unde:

l (cm) este lungimea lămpii;

r (cm) - distanta dintre sursă si ochiul angajatului;

t - timpul de observatie a radiatiilor (sau durata unui impuls în cazul unei lămpi care emite sub formă de impulsuri), având valori cuprinse între 1 ms - 10 s.

 

2. Pentru prevenirea efectelor fotochimice retiniene provocate de expunerea cronică la lumina albastră trebuie respectate următoarele relatii:

Kalbastru=Lalbastru t < 100J/(cm2 sr);

t < 104 s  si

 

 

700

Lalbastru  = 

Σ Lλ Bλ  Dλ < 10-2 W / (cm2 sr);

 

400

 

t < 104 s, unde: 

 

Kalbastru [J/(cm2 • sr)] este luminanta ponderată cu timpul a luminii albastre;

Lalbastru [W/(cm2 • sr)] - luminanta energetică eficace a luminii albastre;

Lλ [mW/(cm • nm • s)] - luminanta energetică spectrală;

Bλ - riscul legat de lumina albastră;

Dλ - banda de lungime de undă (nm).

 

ANEXA Nr. 4

 

COEFICIENTII DE PONDERARE SPECTRALĂ (Bλ, Rλ) PENTRU EVALUAREA

RISCULUI DE LEZIUNE RETINIANA,

PREZENTAT DE SURSELE DE RADIATII VIZIBILE

 

Lungi­mea de undă

λ

(nm)

Riscul legat de lumina albastră Bλ

Riscul de arsură

Rλ

Lungimea de undă

λ

(nm)

Riscul legat de lumina albastră Bλ

Riscul de arsură

Rλ

305

-

-

415

0,8

8

310

-

-

420

0,9

9

315

-

-

425

0,95

9,5

320

-

-

430

0,98

9,8

325

-

-

435

1,0

10,0

330

-

-

440

1,0

10,0

335

-

-

445

0,97

9,7

340

-

-

450

0,94

9,4

345

-

-

455

0,9

9,0

350

-

-

460

0,8

8,0

355

-

-

465

0,7

7,0

360

-

-

470

0,62

6,2

365

-

-

475

0,55

5,5

370

-

-

480

0,45

4,5

375

-

-

485

0,4

4,0

380

-

-

490

0,22

2,2

385

-

-

495

0,16

1,6

390

-

-

500-600

10[(450-λ)/50]

1,0

395

-

-

600-700

0,001

1,0

400

0,1

1,0

700-1049

NA

10[(700-λ)/50]

405

0,2

2,0

1050-1400

NA

0,2

410

0,4

4,0

 

 

 

 

NA = nu se aplică

 

NOTE:

1. În cazul unei surse a cărei luminantă energetică eficace Lalbastru > 10-2 W/(cm2 * sr) în regiunea spectrală a luminii albastre, timpul de expunere zilnică maxim admis se calculează după formula:

 

tmax (s) = {102[J/(cm2 * sr)]} / Lalbastru[W/(cm2 * sr)]}

 

2. Pentru sursele care subîntind un arc mai mic de 11 mrd limitele de mai sus pot fi mărite, dar cu respectarea următoarelor relatii:

 

Halbastru < 10mJ/cm2,                  t < 104 s si

Ealbastru < 1 μW/cm2,                 t > 104 s, cu precizarea că în cazul unei surse a cărei iluminare energetică eficace Ealbastru > 1 μ W/cm2, timpul de expunere zilnică maxim admis se calculează după formula:

tmax (s) = [10 mJ/cm2] / [Ealbastru(μW/cm2)].

 

 

ANEXA Nr.5

 

RADIATII DIN DOMENIUL INFRAROSU APROPIAT

 

1. Valorile maxime admise pentru expunerea oculară cronică la radiatii infrarosii cu lungimea de undă mai mare de 770 nm sunt exprimate prin iluminarea energetică Eir, care trebuie să respecte relatia:

 

 

1.400

EIR = 

Σ Eλ Bλ Dλ < 10 mW / cm2 ,

 

770

 

2. Pentru radiatiile infrarosii cu lungimea de undă între 770 - 1400 nm emise de lămpi cu infrarosii sau alte surse si îa absenta unei stimulări vizuale puternice, luminanta energetică Lir [W/(cm • sr)] trebuie să respecte relatia:

 

 

1.400

LIR = 

Σ Lλ Dλ < 0,6 / α ,

 

770

 

valabilă pentru observarea prelungită a sursei sub un unghi solid a (radiani).

 

NOTĂ: Aceste limite s-au calculat pentru un diametru pupilar de 7 mm.

 

ANEXA Nr. 6

 

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA I

 

Durata

de emisie t

(s)

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

1,8 x 10-5

1,8x10-5

până la

5 x 10-5

5x10-5

până la

1 x 10-3

1x10-3

până la

3

3

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

104

până la

3 x l04

180 până la 302,5

2,4 x l04W

 

 

2,4 x 10-5 J

302,5 până la 315

7,9 x 10-7 C2 J(t > T1)

 

7,9 x l0-7C1 J(t < T1)

7,9 x 10-7 C2 J

315 până la 400

7,9 x l0-7C1 J

7,9 x 10-3 J

7,9 x 10-6W

400 până la 550

200 C6 W

 

2 x l0-7 C6 J

 

7 x l0-4 t0,75 C6J

 

3,9 x 10-3 C6 J

3,9 x 10-7 C6W

550 până la 700

3,9 x 10-3 C3C6 J

(t > T2)

 

(t<T2)

7 x l0-4 t0,75 C6 J

3,9 x 10-3 C3C6 W

700 până la 1050

200 C4C6 W

2 x 10-7 C4C6 J

7 x 10-4 t0,75 C4C6 J

l,2 x 10-2 C4C6 W

 

 

Durata

de emisie t

(s)

 

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

1,8 x 10-5

1,8x10-5

până la

5 x 10-5

5x10-5

până la

1 x 10-3

1x10-3

până la

3

3

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

104

până la

3 x l04

1050 până la 1400

2 x l03C6C7 W

2 x 10-6 C6C7 J

3,5 x 10-3 t0,75 C6C7 J

6 x 10-4 C6C7 W

1400pânăla 1500

8 x 105 W

8 x 10-4 J

4,4 x 10-3 t0,25 J

5,4 x 10-2 t0,25 J

 

10-2 W

 

 

 

1500pânăla 1800

8 x 106 W

8 x 10-3 J

0,1 J

1800 până la 2600

8 x 105 W

8 x 10-4 J

4,4 x 10-3 t0,25 J

5,4 x 10-2 t0,25 J

2600 până la 4000

8 x 104 W

8 x 10-5 J

4,4 x 10-3 t0,25 J

 

4000 până la 106

1011 W * m-2

100W * m-2

5,6 x 10-3 t0,25 J

103 W m-2

Pentru factorii de corectie si unităti, a se vedea „Notele de la anexele nr. 6-9”.

 

ANEXA Nr. 7

 

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 2

 

Lungimea de undă λ

(nm)

Durata de emisie t

(s)

Limita emisiei admise pentru clasa 2

400 până la 700

t < 0,25

t 0,25

Aceeasi limită a emisiei admise ca pentru clasa 1 C6 x 10-3 W    *

* Pentru factorul de corectie st unităti a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”.

 

ANEXA Nr. 8

 

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 3A

 

Durata

de emisie t

(s)

 

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

1,8 x 10-5

1,8x10-5

până la

5 x 10-5

5x10-5

până la

1 x 10-3

1x10-3

până la

3

3

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

104

până la

3 x l04

180 până la 302,5

1,2 x 105 W

si

3 x 1010 W * m-2

 

 

1,2 x 104 J si 30 J * m-2

302,5 până la 315

4 x l0-6 C2 J si C2 J * m-2 (t < T1)

 

4 x l0-6 C1 J si C1 J * m-2 (t < T1)

4 x l0-4 C2J si C2 J * m-2

315 până la 400

4 x l0-6 C1 J si C1 J * m-2

4 x 10-2 J

si

104 J * m-2

4 x 10-5 W

si

10 W * m-2

400 până la 700

1000 C6 W

si

5 x l06 C6 W-m-2

l0-6 C6 J

si

5 x l0-3 C6 J  * m-2

3,5 x 10-3 t0,75 C6 J

si

18 t0,75 C6 J  * m-2

5 x 10-3 t0,75 C6 W

si

25 C6 W * m-2

700 până la 1050

1000 C4C6 W

si

5 x 106 C4C6 W * m-2

l0-6 C4C6 J

si

5 x l0-3 C4C6 J  * m-2

3,5 x 10-3 t0,75 C4C6 J

si

18 t0,75 C4C6 J  * m-2

6x10^ QQW si 3,2 C4C5 W-m-2

 

 

Durata

de emisie t

(s)

 

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

1,8 x 10-5

1,8x10-5

până la

5 x 10-5

5x10-5

până la

1 x 10-3

1x10-3

până la

3

3

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

104

până la

3 x l04

1050 până la 1400

104 C6C7W

si

5 x l07 C6C7 W * m-2

10-5 C6C7 J

si

5 x l0-2 C6C7 J * m-2

1,8 x l0-2 t0,75 C6C7 J

si

90 t0,75 C6C7 J * m-2

3 x 10-3 C6C7 W

si

16 C6C7 W * m-2

1400 până la 1500

4 x 106 W

si

1012 W * m-2

4 x l0-3 J

si

103 J * m-2

2,2 x l0-2 t0,25 J

si

5600 t0,25 J * m-2

0,27 t0,25 J

si

5600 t0,25 J * m-2

5 x 10-2 W

si

103 W * m-2

 

 

 

1500 până la 1800

4 x 107 W

si

1013 W * m-2

4 x l0-2 J

si

104 J * m-2

0,5 J

si

104  * m-2

1800 până la 2600

4 x 106 W

si

1012 W * m-2

4 x l0-3 J

si

103 J * m-2

2,2 x l0-2 t0,25 J

si

5600 t0,25 J * m-2

0,27 t0,25 J

si

5600 t0,25 J * m-2

2600 până la 4000

4 x 105 W

si

1011 W * m-2

4 x l0-4 J

si

100 J * m-2

2,2 x l0-2 t0,25 J

si

5,6 x l03 t0,25 J * m-2

4 000 până la 106

1011 W * m-2

100 J * m-2

5,6 x l03 t0,25 J * m-2

103 W * m-2

Pentru factorii de corectie si unităti a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”.

 

ANEXA Nr. 9

 

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 3B

 

Durata de

emisie t

(s)

 

 

 

 

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

<10-9 până la 0,25

0,25 până la 3 x 104

180 până la 302,5

3,8 x 105 W

3,8 x l0-4 J

1,5 x 10-3 W

302,5 până la 315

1,25 x 104 C2 W

1,25 x 10-5 C2 J

5 x 10-5 C2 W

315 până la 400

1,25 x 108 W

0,125 J

0,5 W

400 până la 700

3 x 107 W

0,03 J pentru t < 0,06 s

0,5 W pentru t 0,06 s

0,5 W

700 până la 1050

3 x 107C4 W

0,03 C4 pentru t < 0,06 C4, s

0,5 W pentru t  0,06 C s

0,5 W

1050 până la 1400

1,5 x 108 W

0,15 J

0,5 W

1400 până la 106

1,25 x 108 W

0,125 J

0,5 W

Pentru factorii de corectie si unităti a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”.

 

Note la anexele nr. 6 până la 9

1. Nu există decât un număr limitat de dovezi privind efectele expunerilor pentru durate mai mici de 10-9 s. Limitele emisiei accesibile (AEL) pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentionând iradianta sau puterea radiantă aplicabilă la 10-9s.

2. Factorii de corectie Ci până la C7 si valorile de tranzitie Ti si T2 utilizati în anexele nr. 6-9 sunt definiti prin expresiile prezentate în anexa nr. 10.

3. A se vedea anexa nr. 12 pentru diafragmele de limitare.

4. În formulele din anexele nr. 6-10 si în aceste note, lungimea de undă X trebuie exprimată în nanometri si durata de emisie t trebuie exprimată în secunde.

 

ANEXA Nr. 10

 

FACTORH DE CORECTIE C1 PÂNĂ LA C7 SI VALORILE DE TRANZITIE T1 SI T2 UTILIZATE ÎN ANEXELE NR 6-9

 

Parametru

Domeniu spectral

(nm)

C1 = 5,6 x 103 t0,25

302,5 până la 400

T1 = 10 0,8 (λ - 295) x 10-15 s

302,5 până la 315

C2 = 10 0,2 (λ - 295)

302,5 până la 315

T2 = 10 x 10 0,02 (λ - 550) s

550 până la 700

C3 = 10 0,015 (λ - 550)

550 până la 700

C4 = 10 0,002 (λ - 700)

700 până la 1050

C4 = 5*

1050 până la 1400

C4 = N-1/4 **

400 până la 106

C6 = 1                   pentru α ≤ αmin

400 până la 1400

C6 = α/αmin            pentru αmin < α ≤ αmax

400 până la 1400

C6 = αmin/αmin        pentru α > αmax

400 până la 1400

C7 = 1

1050 până la 1150

C7 = 10 0,018 (λ - 1150)

1150 până la 1200

C7 = 8

1200 până la 1400

* Neutilizat în tabelele AEL. A se vedea MPE pentru piele.

** C5 se aplică numai pentru duratele impulsurilor mai mici decât 0,25 s.

 

N este numărul total de impulsuri într-o perioadă dată de timp în cazul expunerii la impulsuri laser repetitive.

 

α este unghiul subîntins de o sursă extinsă. Unitatea de măsură este radian (rad).

αmin este unghiul subîntins de 0 sursă pentru care este aplicabil criteriul sursei extinse exprimat în rad.

αmax este valoarea unghiului subîntins de o sursă aparentă dincolo de care MPE si AEL sunt independente de dimensiunea sursei (amax = 0,1 rad).

 

 

ANEXA Nr. 11

 

EXPUNEREA MAXIMĂ PERMISĂ (MPE) LA NIVELUL CORNEEI PENTRU EXPUNEREA OCULARĂ LA RADIATIA LASER 1)2

 

Durata

de emisie t

(s)

 

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

1,8 x 10-5

1,8x10-5

până la

5 x 10-5

5x10-5

până la

1 x 10-3

1x10-3

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

104

până la

3 x l04

180 până la 302,5

3 x 1010 W m-2

 

 

30 J * m-2

302,5 până la 315

C2 J * m-2 (t>T1)

C1 J m-2  (t<Ti)

C2 J * m-2

315 până la 400

C1 J m-2

104 J * m-2

10 W m-2

400 până la 550

5 x 1010 C6 W m-2

 

C1 J m-2

102 C6 J * m-2

10-2 C6 W m-2

550 până la 700

5 x 10-3 C6 J m-2

 

18 t0,75 C6 J * m-2

102C3C6 J * m-2 (t>T2)

 

18 t0,75 C6 J m-2 (t<T2)

10-2 C3C6 W m-2

700 până la 1050

5 x 106 C4C 6 W m-2

5 x 10-3 C4C6 J m-2

18 t0,75 C4C6 J m-2

3,2 C4C6 W m-2

1050 până la 1400

5 x107 C6C 7 W m-2

5 x 10-2  C6C7 J m-2

90 t0,75 C6C7 J m-2

16 C6C7 W m-2

1400 până la 1500

1012 W m-2

103 J * m-2

5600 t0,25 J * m-2

103 W m-2

 

 

 

1500 până la 1800

1013 W m-2

104 J * m-2

1800 până la 2600

1012 W m-2

103 J * m-2

5600 t0,25 J * m-2

2600 până la 106

1011 W m-2

100 J- m-2

5600 t0,25 J * m-2

1) Pentru factorii de corectie si unităti a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”.

2) Nu există decât un număr restrâns de mărturii privind efectele expunerilor de o durată mai mică decât 10-9 s. MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentinând iradianta aplicabilă la 10-9 s.

 

ANEXA Nr. 12

 

DIAMETRELE APERTURILOR PENTRU MĂSURAREA IRADIANTEI SI EXPUNERII RADIANTE

 

Domeniul spectral

(nm)

Durata

(s)

Diametrul aperturii pentru

Ochi

(mm)

Piele

(mm)

180 - 400

400 - 1400

1400 - 105

1400 - 105

105 – 106

t≤3 x l04

t≤3 x l04

t≤3

t>3

t<3 x l04

1

7

1

3,5

11

1

3,5

1

3,5

11

 

ANEXA Nr. 13

 

EXPUNEREA MAXIMĂ PERMISĂ (MPE) A PIELII LA RADIATIA LASER1)2)

 

Durata

de emisie t

(s)

Lungimea

de undă λ

(nm)

<10-9

10-9

până la

10-7

10-7

până la

10

10

până la

103

103

până la

104

180 până la 302,5

 

3 x 1010 W * m-2

30 J * m-2

302,5 până la 315

C2 J * m-2 (t > T1)

C1 J * m-2 (t < T1)

C2 J * m-2

315 până la 400

C1 J * m-2

104 J * m-2

10 W* m-2

400 până la 700

2 x 1011 W * m-2

200 J * m-2

1,1 x 104 t0,25 J * m-2

2000 W* m-2

700 până la 1400

2 x l011 C4 W * m-2

200 C4 * m-2

1,1 x l04 C4 t0,25 J * m-2

2000 C4 W* m-2

1400 până la 106

1011 W * m-2

100 J * m-2

5600 t0,25 J * m-2

1000 W* m-2  3)

1) Pentru factorii de corectie si unităti a se vedea „Note la anexele nr. 6-9”

2) Nu există decât un număr restrâns de date privind efectele de expunere la o durată mai mică decât 10-9 s. MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentinând iradianta, aplicabilă la 10-9 s.

3) Pentru suprafetele expuse ale pielii mai mari decât 0,1 m2, MPE este limitată la 100 W*m-2 Pentru suprafetele cuprinse între 0,01 m2 si 0,1 m2, MPE variază invers proportional cu suprafata pielii expuse.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 735 din 2 noiembrie 2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.187 din 2 noiembrie 2006

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.525/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.525/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 99.054 din 2 noiembrie 2006 si Referatul de aprobare al Directiei de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 5.684 din 2 noiembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi si/sau păsuni si/sau ogoare au fost afectate de inundatii dirijate în incintele îndiguite Făcăeni- Vlădeni si Călărasi-Râul.

Art. 2. - Sumele maxime ce se acordă ca despăgubire pe unitatea de suprafată pentru culturile agricole, păsuni si ogoare afectate, pentru care se acordă despăgubiri, sunt:

a) grâu, orz, rapită, floarea-soarelui, soia, lucerna 450 lei/ha;

b) legume 1.000 lei/ha;

c) păsune 70 lei/ha;

d) ogoare 150 lei/ha.

Art. 3. - Se constituie comisii la nivelul judetelor Călărasi si Ialomita pentru verificarea suprafetelor de grâu, orz, rapită, floarea-soarelui, soia, legume, lucerna, păsune si ogoare, afectate de inundatii dirijate din luna aprilie 2006, având următoarea componentă:

- prefectul judetului - presedintele comisiei;

- directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală - vicepresedinte;

- directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor - membru;

- presedintii comitetelor locale pentru situatii de urgentă.

Art. 4. - În termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin, comisiile judetene inventariază suprafetele inundate dirijat, în prezenta producătorilor agricoli, întocmesc situatia centralizatoare a suprafetelor inundate dirijat conform modelului prezentat în anexa nr. 1, pe care o transmit Directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală.

Art. 5. - (1) Beneficiază de prevederile prezentului ordin producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care detin sau exploatează terenuri agricole în calitate de proprietar, arendas, concesionar, asociat în participatiune, societătile agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, societătile comerciale cu profil agricol constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale căror culturi si/sau păsuni si/sau ogoare au fost afectate de inundatii dirijate în incintele îndiguite Făcăeni-Vlădeni si Călărasi-Râul.

(2) În vederea acordării de despăgubiri, beneficiarii prevăzuti la alin. (1) depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală ale judetelor Ialomita si Călărasi cereri, al căror model este prezentat în anexa nr. 2.

(3) Cererile se depun în termen de 5 zile de la data întocmirii situatiei centralizatoare a suprafetelor inundate dirijat si se înregistrează de reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, numiti prin decizie, în Registrul special de evidentă a beneficiarilor de despăgubiri, însotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice;

b) copie de pe actul de proprietate si/sau de concesionare si/sau arendare si/sau alte acte doveditoare a dreptului de folosintă si/sau proprietătii asupra suprafetei de teren pentru care se acordă despăgubiri, după caz;

c) copie de pe actele doveditoare a cheltuielilor de înfiintare a culturilor sau declaratie pe propria răspundere, după caz;

d) schita de amplasare a culturilor calamitate;

e) copie de pe hotărârea consiliului local privind stabilirea taxei de păsunat pentru anul 2006, după caz.

Art. 6. - Reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală confruntă datele înscrise în cerere cu cele din situatia centralizatoare a suprafetelor inundate dirijat, cu cele din centralizatorul suprafetelor inundate dirijat, întocmit la data producerii fenomenului, semnat de primar, verifică documentatia prevăzută la art. 5 alin. (3), aprobă sumele cuvenite si întocmesc situatia centralizatoare a sumelor necesare acordării de despăgubiri, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) Situatia centralizatoare a sumelor necesare acordării de despăgubiri, vizată de către prefectul judetului, este transmisă în termen de 5 zile de la data înregistării cererii Directiei buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza situatiei centralizatoare a sumelor necesare acordării de despăgubiri, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare.

Art. 8. - (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul alocat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală ale judetelor Ialomita si Călărasi.

(2) Plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli se face de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală ale judetelor ialomita si Călărasi.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Comitetul pentru Situatii de Urgentă

Judetul .............................

Nr. .........................../2006

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a suprafetelor inundate dirijat

Incinta...........................

 

 

Producătorul

agricol

C.N.P/C.U.I

Cultura

Suprafata afectată

- ha -

Lei/ha

Total sumă cuvenita

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total incinta

 

 

x

 

x

 

Comisia judeteană (numele, functia, institutia reprezentată si stampila)

1................

2................

3................

4................

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ..................

Nr. de înregistrare ......................... din ...............................

 

 

Se aprobă.

Suma de ... lei

Reprezentantul

Directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

CERERE

 

Domnul/Doamna ..., domiciliat/domiciliată în localitatea........................................., str...................................... nr. ..., judetul ................................., B.I/C.I. seria ........., nr....................., eliberat/eliberată la data de ..................., de ....................., C.N.P........................................, S.C./S.A. ...................................., cu sediul în localitatea ....................................., str..................................... nr....., telefon/fax ............................., cod fiscal .............................., C.U.I......................................................... reprezentată prin domnul/doamna ......................................., în calitate de ........................................

În baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit acordarea de despăgubiri pentru culturile agricole si/sau păsuni si/sau ogoare, în suprafată de ..................................... ha, după cum urmează:

 

Cultura

Suprafata

- ha -

Lei/ha

Total sumă cuvenită

- lei -

0

1

2

3 (2 x 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

X

 

X

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că datele M înscrise în prezenta cerere coincid cu cele din situatia centralizatoare a suprafetelor inundate dirijat, întocmită de comisia 1 judeteană. 1

Drepturile de despăgubire cuvenite se vor vira în contul nr......................... deschis la .............................

 

Solicitant,

...................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ......................

Nr.............. din .......................

 

Vizat

Prefectul judetului

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare acordării de despăgubiri

 

Nr. crt.

Producătorul agricol

Nr. cont

Cultura

Suprafata

- ha -

Suma cuvenită

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

X

X

 

Director executiv,

.............................................

Director economic,

.............................................

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

Se aprobă,

Ordonator principal de credite

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare acordării de despăgubiri

 

Nr. crt.

 

Judetul

Suma necesară

- lei -

1.

Ialomita

 

 

2.

Călărasi

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Directorul Directiei buget finante,

.........................................................

(semnătura si stampila)