MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.467. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 14 iunie 2006 si la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Normă privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

 

22. - Normă privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

73. - Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 14 iunie 2006 si la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României arinntă nrezanta hotărâre

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 14 iunie 2006 si la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.467.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Către: Anand K. Seth

Director de tară

Europa Centrală si de Sud

Banca Mondială

Fax: 385.1.235.72.93

 

De la: Claudiu Doltu

Secretar de stat

Fax: 4021.312.20.11

 

Ref.: Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social - împrumut 4509 RO

Data: 14 iunie 2006

 

Stimate domn,

Ca urmare a concluziilor la care s-a ajuns în cursul ultimei misiuni de supervizare a Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si a solicitării Ministerului Economiei si Comertului, vă propunem să fiti de acord cu amendarea acordului de împrumut mentionat mai sus.

Amendarea va consta în extinderea datei limită de tragere, si anume de la 30 iunie 2006 la 31 octombrie 2006 (sectiunea 2.03).

În prezent, unele lucrări ce au fost contractate nu pot fi finalizate până la data de 30 iunie 2006 - data limită de tragere, datorită situatiei de fortă majoră impusă de recentele inundatii.

În această situatie se găsesc lucrările de închidere a minelor din următoarele locatii: Somova, Dalja, Vermesti, precum si toate centrele de afaceri.

Beneficiarul consideră că mai sunt necesare încă 4 luni suplimentare pentru finalizarea acestor lucrări.

Având în vedere acordul existent între reprezentantii împrumutatului si ai Băncii cu privire la circumstantele în care poate fi prelungită data limită de tragere, vă rugăm să fiti de acord cu acesta propunere.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm un răspuns cât mai curând din partea dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Claudiu Doitu,

secretar de stat

 

Copii pentru: Domnul Owaise Saadat, manager de tară, Reprezentanta Băncii Mondiale, România; domnul Mark Woodward, lider echipă

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

Biroul Regional Europa de Sud si Centrală

Trg J.F. Kennedya 6B

Zagreb 10000, Croatia

Telefon: (385) 1235-7222

Fax: (385) 1235-7293

 

 

23 iunie 2006

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru:

 

ROMÂNIA - Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social (Acordul de împrumut nr. 4509-RO) - Extinderea datei limită de tragere

 

Ca urmare a scrisorii din data de 14 iunie 2006 a domnului Claudiu Doitu, secretar de stat, prin care acesta solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Băncii) extinderea datei limită de tragere a împrumutului, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 31 octombrie 2006 ca dată ulterioară în sensul sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut încheiat între România si Bancă, din data de 13 octombrie 1999.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director Unitatea de tară Europa de Sud si Centrală

Europa si Regiunea Asia Centrală

 

Copii pentru:     Excelenta Sa Claudiu Doitu, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

Excelenta Sa Codrut Ioan Seres, ministru, Ministerul Economiei si Comertului

Domnul Stefan Petrescu, director general, Ministerul Finantelor Publice

Doamna Carmen Ghită, sef serviciu, Ministerul Finantelor Publice

Domnul Marcel Hoară, Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie  a Zonelor Miniere

Domnul Nicolae Turdean, director UMP-MC, Ministerul Economiei si Comertului

Domnul Radu Jacob, director, UMP SER, Ministerul Economiei si Comertului

Doamna Liliana Vasilescu, director executiv, Fondul de Dezvoltare Socială

Domnul Jan Willem van der Kaaij, director executiv, Banca Mondială

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMA

privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste modul de raportare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-ul pe rata dobânzii si optiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piete la buna întelegere si se aplică băncilor persoane juridice române si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, autorizate de Banca Natională a României, denumite în continuare entităti raportoare.

Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) forward rate agreement (FRA) - contract încheiat între două părti având ca obiect plata la o dată prestabilită a unui volum de dobândă calculat în functie de o sumă notionala în monedă natională; volumul de dobândă reprezintă diferenta dintre valoarea plătită de cumpărător (rezultată prin aplicarea asupra sumei notionale a unei rate de dobândă fixă convenită) si valoarea încasată de acesta (rezultată prin aplicarea ratei dobânzii practicate pe piată în acel moment);

b) swap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părti având ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobândă calculate în functie de o sumă notionala în monedă natională; volumele de dobândă se calculează periodic ca diferentă între valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei notionale a două rate de dobândă convenite, cel putin una dintre acestea fiind variabilă;

c) optiune pe rata dobânzii - contract încheiat între două părti prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa sau de a plăti un volum de dobândă calculat în functie de o sumă notionala în monedă natională, la o dată prestabilită (optiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (optiune de tip american);

d) cap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părti prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în functie de o sumă notionala în monedă natională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mare decât rata de dobândă fixă convenită;

e) floor pe rata dobânzii - contract încheiat între două părti prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în functie de o sumă notionala în monedă natională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mică decât rata de dobândă fixă convenită;

f) piete la buna întelegere (over-the-counter - OTC) - piete pe care se negociază instrumente financiare derivate si care nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pietelor organizate si a pietelor asimilate pietelor organizate. Contractele tranzactionate over-the-counter nu sunt standardizate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si transmiterea datelor

 

Art. 3. - (1) Entitătile raportoare au obligatia să transmită în fiecare zi bancară, între orele 10,00 si 11,00, Băncii Nationale a României informatiile privind tranzactiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzji efectuate în ziua bancară precedentă.

(2) În cazul în care suma notionala a unui contract cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii este variabilă, se va raporta doar suma notionala convenită initial.

Art. 4. - Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr. 1-3 si detaliilor tehnice stabilite de Banca Natională a României si care vor fi puse la dispozitia entitătilor raportoare în termen de cel mult 7 zile de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Orice eroare în structura sau în continutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 6. - Pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei norme, Banca Natională a României poate aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 7. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 8. - Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA DE RAPORTARE

a tranzactiilor forward rate agreements (FRA)

 

Nr. crt.

Informatii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informatiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzactia

2

Codul entitătii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Natională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma notională

Exprimată în RON

6

Data de la care începe calculul dobânzilor

Începutul perioadei de calcul a dobânzilor

7

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul (sfârsitul perioadei de calcul a dobânzilor)

8

Rata de dobândă fixă convenită

Sub formă de procent

9

Rata de dobândă variabilă convenită

Contine codificări de tipul BUBOR3M

10

Marja aplicată ratei de dobândă variabile convenite

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0)

11

Tipul tranzactiei

Contract forward rate agreement cumpărat/contract forward rate agreement vândut Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretati din perspectiva entitătii raportoare

12

Contrapartida tranzactiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai putin institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/persoane fizice nerezidente/institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/alte entităti raportoare

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA DE RAPORTARE

a tranzactiilor swap pe rata dobânzii

 

Nr. crt.

Informatii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informatiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzactia

2

Codul entitătii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Natională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma notională

Exprimată în RON

6

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

7

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

8

Perioada pentru care se calculează dobânda

Frecventa de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată în număr de zile)

9

Tipul ratei dobânzii de încasat

Fixă/variabilă

10

Rata de dobândă fixă convenită de încasat

Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este fixă

11

Rata de dobândă variabilă convenită de încasat

Contine codificări de tipul ’BUBOR3M’ se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

12

Marja aplicată ratei de dobândă variabile de încasat

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

13

Tipul ratei dobânzii de plătit

Fixă/variabilă

14

Rata de dobândă fixă convenita de plătit

Sub formă de procent: se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este fixă

15

Rata de dobândă variabilă convenită de plătit

Contine codificări de tipul ’BUBOR3M’; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

16

Marja aplicată ratei de dobândă variabile de plătit

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

17

Tipul tranzactiei

Contract swap pe rata dobânzii cumpărat/contract swap pe rata dobânzii vândut Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretati din perspectiva entitătii raportoare

18

Contrapartida tranzactiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai putin institutii financiare nebancare si institutii de credit nereztdente)/persoane fizice nerezidente/institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/alte entităti raportoare

 

ANEXA Nr. 3

 

STRUCTURA DE RAPORTARE

a tranzactiilor cu optiuni pe rata dobânzii

 

Nr. crt.

Informatii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informatiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzactia

2

Codul entitătii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Natională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma notională

Exprimată în RON

6

Tipul optiunii

European/American; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

7

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

8

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

9

Perioada pentru care se calculează dobânda

Frecventa de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată in număr de zile);nu se transmite la contractele de tip ALTELE

10

Pretul de exercitare (rata de dobândă fixă convenită)

Sub formă de procent; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

11

Rata de dobândă variabilă convenită

Contine codificări de tipul ’BUBOR3M’; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

12

Marja apucată ratei de dobândă variabile convenite

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0); nu se transmite la contractele de tip ALTELE

13

Prima

Plata efectuată de cumpărător la încheierea contractului (exprimată în RON)

14

Tipul tranzactiei

Cumpărare/vânzare Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretati din perspectiva entitătii raportoare

15

Tipul contractului

CAP/FLOOR/ALTELE

16

Contrapartida tranzactiei

Persoane juridice fezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai putin institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/alte entităti raportoare

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

 

Având în vedere prevederile art. 10, 11 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste modul de raportare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate - optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale (RON) si swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe piete la buna întelegere - si se aplică institutiilor de credit autorizate de Banca Natională a României să actioneze ca intermediari pe piata valutară interbancară, denumite în continuare entităti raportoare.

Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) optiune pe cursul de schimb al monedei nationale - contract încheiat între două părti prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul optiunii „call”) sau de a vinde (în cazul optiunii „put”), la o dată prestabilită (optiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (optiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei nationale (RON);

b) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părti, având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă natională si una în devize. Contractul poate sau nu să prevadă si transferul efectiv între părti al celor două sume, la un curs de schimb agreat, si, respectiv, inversarea acestei operatiuni la data scadentei contractului;

c) piete la buna întelegere (over-the-counter - OTC) - piete pe care se negociază instrumente financiare derivate si care nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pietelor organizate si a pietelor asimilate pietelor organizate. Contractele tranzactionate over-the-counter nu sunt standardizate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si transmiterea datelor

 

Art. 3. - Entitătile raportoare au obligatia să transmită Băncii Nationale a României în fiecare zi bancară, între orele 10,00 si 11,00, informatiile, privind tranzactiile cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale (RON) si swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate în ziua bancară precedentă.

Art. 4. - Tranzactiile aferente exercitării optiunilor nu fac obiectul prezentei norrrie, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară.

Art. 5. - Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr. 1 si 2 si detaliilor tehnice stabilite de Banca Natională a României si care vor fi puse la dispozitia entitătilor raportoare în termen de cel mult 7 zile de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Orice eroare în structura sau în continutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 7. - Pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei norme, Banca Natională a României poate aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 9. - Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA DE RAPORTARE

a tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale

 

Nr. crt.

Informatii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informatiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzactia

2

Codul entitătii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Natională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma reprezentând obiectul contractului

Suma din contract, în unităti devize

6

Acronimul valutei care se tranzactionează

Conform listei de coduri de valută din PVAL (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

7

Tipul optiunii

European/American; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

8

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

9

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

10

Pretul de exercitare

Cursul de schimb RON convenit; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

11

Prima

Plata efectuată de cumpărător la încheierea contractului (procent din suma ce face obiectul contractului)

12

Tipul tranzactiei

Cumpărare /vânzare Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretati din perspectiva entitătii raportoare

13

Tipul contractului

CALL - optiune de cumpărare/PUT - optiune de vânzare/ALTELE

14

Contrapartida tranzactiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai putin institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/alte entităti raportoare

15

Denumirea contrapartidei tranzactiei

- pentru alte entităti raportoare - codul prevăzut în lista furnizată de către directia de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României

- pentru persoane juridice si alte entităti - denumirea acestora asa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul registrului comertului, din certificatul emis de Registrul National al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenti, ori asa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul nerezidentilor,

- pentru persoane fizice - numele si prenumele asa cum rezultă din documentul de identitate

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA DE RAPORTARE

a tranzactiilor swap valutar pe rata dobânzii

 

Nr. crt.

Informatii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informatiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzactia

2

Codul entitătii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Natională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma 1 - în RON sau unităti devize

Suma pentru care se calculează dobânda încasată

6

Acronimul valutei pentru suma 1

Conform listei de coduri de valută (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

7

Suma 2 - în RON sau unităti devize

Suma pentru care se calculează dobânda plătită

8

Acronimul valutei pentru suma 2

Conform listei de coduri de valută (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

9

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

10

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

11

Perioada pentru care se calculează dobânda

Frecventa de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată în număr de zile)

12

Tipul ratei de dobândă de încasat

Fixă/variabilă

13

Rata de dobândă fixă convenită de încasat

Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este fixă

14

Rata de dobândă variabilă convenită de încasat

Contine codificări de tipul ’BUBOR3M’; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

15

Marja ratei de dobândă variabilă convenită de încasat

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

16

Tipul ratei de dobândă de plătit

Fixă/variabilă

17

Rata de dobândă fixă convenită de plătit

Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este fixă

18

Rata de dobândă variabilă convenită de plătit

Contine codificări de tipul ’BUBOR3M’; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

19

Marja ratei de dobândă variabilă convenită de plătit

Sub formă de puncte procentuale (poate fi si 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

20

Cursul de schimb RON convenit

Cursul de schimb stabilit în contract

21

Tipul tranzactiei

-contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care implică si transferul efectiv al sumelor -contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care implică si transferul efectiv al sumelor

-contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care nu implică si transferul efectiv al sumelor

-contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care nu implică si transferul efectiv al sumelor Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretati din perspectiva entitătii raportoare

 

22

Categoria din care face parte contrapartida tranzactiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai putin institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/institutii financiare nebancare si institutii de credit nerezidente/alte entităti raportoare

 

23

Denumirea contrapartidei tranzactiei

- pentru alte entităti raportoare - codul prevăzut în lista furnizată de către directia de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României

- pentru persoane juridice si alte entităti - denumirea acestora asa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul registrului comertului, din certificatul emis de Registrul National al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenti, ori asa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul nerezidentilor,

- pentru persoane fizice - numele si prenumele asa cum rezultă din documentul de identitate

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 20 septembrie 2006, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă procedurile pentru controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia, prevăzute în anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în anexe.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti. 20 septembrie 2006.

Nr. 73.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătii de audit financiar

 

Nr. crt.

Obiective ale controlului calitătii activitătii de audit financiar desfăsurată de către membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante

DA/ NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de audit financiar si concordanta acestora cu ISA relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Sunt anexate la dosarul exercitiului copii ale situatiilor financiare întocmite potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv: OMFP nr. 94/2001, OMFP nr. 1752/2005, Standarde Internationale de Contabilitate(IAS), Standarde Internationale de Raportare Financiară (IFRS), semnate si stampilate de conducerea societătii si înregistrate la Administratia Finantelor Publice?

 

2

Contine dosarul de lucru contractul de prestări servicii/scrisoarea de acceptare a angajamentului, precum si rapoartele prezentate conducerii societătii:

- Raportul auditorului asupra situatiilor financiare de interes general, întocmit conform ISA 700 (Revizuit);

- Scrisoarea de recomandări pentru remedierea aspectelor retinute în functionarea sistemelor de contabilitate si de control intern conform ISA 260 „Comunicarea problemelor de audit responsabililor cu guvernanta”?

 

3

Există la dosarul de audit aprobarea Adunării Generale a Actionarilor a situatiilor financiare pentru exercitiul auditat?

 

B

TERMENII ANGAJAMENTULUI

 

1

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit financiar principalele clauze prevăzute de ISA 210 “Termenii angajamentelor de audit? Acestea se referă la:

 

1.1

- Obiectivul auditului situatiilor financiare;

 

1.2

- Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situatiilor financiare;

1.3

- Aria de aplicabilitate a auditului, incluzând referiri la legislatia în vigoare, la reglementări sau hotărâri ale CAFR aplicabile;

1.4

- Forma rapoartelor sau a altor comunicări ca rezultat al executării angajamentului;

1.5

 

- Existenta riscului de nedetectare a unor erori semnificative, ca urmare a limitărilor inerente a sistemelor contabil si de control intern si efectuării auditului prin testarea unor esantioane statistice;

1.6

- Accesul nelimitat al auditorului la orice înregistrări, documentatii, informatii cerute în legătură cu auditul?

2

Contine scrisoarea de angajament/contractul referiri la faptul că se asteaptă primirea din partea conducerii o confirmare scrisă privind declaratiile făcute în legătură cu auditul, conform ISA 580?

 

3

Contine scrisoarea angajament/contractul referiri la planificarea desfăsurării auditului?

 

4

Contine scrisoarea de angajament orice restrictie asupra răspunderii auditorului (eventual în limita onorariului)?

 

5

Contine scrisoarea de angajament referiri privind bazele de la care pleacă calcularea onorariului si orice acord privind esalonarea plătii acestuia?

 

6

Au fost încheiate contracte de colaborare cu auditorii atrasi în echipa de audit, care să contină clauze similare cu cele din scrisoarea de angajament, inclusiv cu privire la răspunderile auditorilor?

 

II

Verificarea conformitătii activitătii desfăsurate cu declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei Raportarea veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor fată de Camera Auditorilor Financiari din România.

 

1

Existenta unor acte aditionale la actul constitutiv al firmei de audit, nedepuse încă la CAFR, privind modificarea obiectului de activitate, a structurii actionariatului, fuziuni etc. si care ar modifica conditiile de functionare fată de cele declarate initial. (la acest punct un răspuns cu „DA” va fi un punct în minus”)

 

2

îndeplinirea de către firma de audit a conditiilor prevăzute de art. 56 din Regulamentul de organizare si functionare al CAFR (ROF) privind persoanele juridice, inclusiv cea referitoare la detinerea majoritătii drepturilor de vot de către auditori financiari, membri ai Camerei.

 

3

Dacă firma de audit/persoana fizică autorizată întocmeste pentru activitatea proprie si păstrează, potrivit normelor legale, situatii financiare depuse si înregistrate la Administratia Finantelor Publice.

 

4

Structura veniturilor declarate în cele mai recente situatii financiare si determinarea veniturilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea cotizatiilor variabile.

 

5

Documentarea scăzămintelor din veniturile provenite din activitatea de audit, sub aspectul că acestea trebuie să fie datorate numai pe bază de contract, colaboratorilor care sunt membri ai CAFR.

 

6

Documentarea modului de stabilire si plată a cotizatiilor fixe si variabile, potrivit Hotărârii CAFR nr. 37/2004.

 

7

Verificarea existentei politei de asigurare profesională pentru anul în curs.

 

8

Depunerea raportului anual al membrilor Camerei, respectiv a declaratiei pentru persoane fizice fără angajament.

 

 

9

Depunerea declaratiei de auditor financiar activ/nonactiv si existenta vizei corespunzătoare în legitimatia de auditor financiar.

 

10

Dacă auditorul financiar îndrumător al unor stagiari în activitatea de audit a completat caietul de practică al acestora si a depus la CAFR referatul de evaluare anuală.

 

III

Îndeplinirea obligatiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari

 

1

Verificarea documentată a faptului dacă auditorul financiar din firma de audit/ persoana fizică autorizată a participat la cursurile anuale de pregătire continuă.

 

2

Verificarea documentată a faptului dacă auditorul financiar, aflat în monitorizarea CAFR ca urmare a atribuirii, la inspectia anterioară, de calificative necorespunzătoare (D,C si B) a participat la cursurile suplimentare speciale.

 

IV

Evaluarea sistemului de control al calitătii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitătii cu ISA si cu cerintele de independentă

 

1

Documentarea de către echipa de inspectie a existentei politicilor si procedurilor generale de control al calitătii, aplicate de firma de audit, potrivit modelului ce constituie anexa la Standardul International de Audit (ISA) 220 si prevederilor Standardului International privind Controlul Calitătii (ISQC 1).

 

2

Cuprinde sistemul de control al calitătii, adoptat de firma de audit, politici si proceduri referitoare la elementele principale prevăzute de paragraful 7 din ISQC 1? Aceste elemente constau în:

 

 

- responsabilitătile conducerii privind calitatea la nivelul firmei, sub aspectul: o realizării activitătilor în conformitate cu standardele profesionale si emiterii de rapoarte adecvate în circumstantele date;

- îndeplinirea cerintelor de etică (integritate, obiectivitate, competentă profesională si atentia cuvenită, confidentialitate, comportament profesional);

- acceptarea sau continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specifice;

- resurse umane;

- realizarea angajamentului;

- monitorizarea.

 

3

A obtinut anual societatea, din partea personalului si a colaboratorilor confirmarea scrisă a respectării cerintelor de independentă si a politicii firmei în acest domeniu?

 

4

La acceptarea unui nou angajament ori a continuării relatiilor cu un client, s-au luat în seamă criteriile prevăzute de paragraful 28 din ISQC 1 ?

Aceste criterii se referă la:

- integritatea clientului;

- existenta competentei, a capacitătii si resurselor auditorului financiar pentru executarea angajamentului;

- respectarea cerintelor de etică.

 

5

A elaborat firma de audit si aplică politici si proceduri referitoare la retragerea din cadrul unui angajament sau din cadrul relatiei cu un client?

 

6

Detine societatea personalul adecvat cu capacitatea, competenta si timpul necesar pentru a îndeplini angajamentele în conformitate cu standardele profesionale si cerintele legale ?

 

7

Utilizează societatea procedurile specifice de supervizare si consultantă adecvată cu specialisti din afara firmei cu privire la problemele dificile si contencioase?

 

8

A documentat societatea de audit concluziile obtinute prin aplicarea procedurilor de rezolvare a diferentelor de opinie în cadrul echipei de angajament, înainte de emiterea raportului de audit?

 

9

Dacă societatea aplică politici si proceduri de monitorizare si de evaluare a deficientelor identificate în acest proces ca fiind “scăpări” sau deficiente sistematice, repetate sau semnificative.

 

V

Verificarea elaborării de către societătile de audit a unor proceduri de revizuire a asigurării calitătii specifice angajamentelor de audit al situatiilor financiare ale entitătilor cotate

 

1

Documentarea de către echipa de inspectie a existentei la firma de audit a politicilor si procedurilor de control al calitătii pentru angajamentele de audit financiar, iar in cadrul acestora a auditului financiar efectuat la entităti cotate.

 

2

Cuprinde sistemul de control al calitătii angajamentelor de audit asupra situatiilor financiare ale societătilor aflate sub supravegherea Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNVM) proceduri si măsuri de sigurantă pentru a reduce amenintarea de familiaritate până la un nivel acceptabil si, după caz, pentru a solicita rotatia partenerului de angajament după o anumită perioadă sau externalizarea revizuirii angajamentului?

 

3

Utilizează societatea, pentru realizarea angajamentelor de audit asupra situatiilor financiare ale societătilor cotate, personal specializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al entitătilor din piata de capital, având capacitatea, competenta si timpul necesar pentru a îndeplini angajamentele în conformitate cu standardele profesionale si cerintele legale ?

 

4

Au fost revizuite pentru controlul calitătii toate angajamentele de audit al situatiilor financiare ale entitătilor cotate?

 

5

A avut în vedere inspectia pentru controlul propriu al calitătii angajamentelor de audit asupra situatiilor financiare ale entitătilor cotate analiza tuturor obiectivelor prevăzute de paragraful 65 din ISQC 1?

Aceste obiective sunt următoarele:

- evaluarea făcută de echipa de angajament a independentei societătii în legătură cu respectivul angajament;

- riscurile semnificative identificate în timpul angajamentului si răspunsurile la aceste riscuri;

- rationamentele făcute, mai ales referitoare la pragul de semnificatie si la riscurile semnificative;

- dacă a fost solicitată o consultantă adecvată cu privire la problemele legate de diferentele de opinie sau alte probleme dificile sau contencioase si concluziile discutiilor purtate;

- semnificatia si dispunerea declaratiilor eronate corectate sau necorectate identificate în timpul angajamentului;

- aspectele ce trebuie comunicate managementului si, unde este cazul, altor părti interesate, cum sunt organismele de reglementare;

- dacă foile de lucru selectate pentru revizuire reflectă activitatea efectuată în legătură cu rationamentele semnificative si dacă sustin concluziile trase;

- gradul de adecvare al raportului ce urmează a fi emis.

 

6

Este asigurată comunicarea auditorului cu organismul de supraveghere si reglementare, în conditiile aplicării principiului confidentialitătii prevăzut în Codul privind conduita etică si profesională?

 

 

VI

Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu Normele Minimale de Audit ale Camerei si ISA

 

A

PLANIFICAREA AUDITULUI

 

1

Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii El “Acceptarea/reînnoirea mandatului”?

 

2

A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului permanent, cunoasterea generală a activitătii clientului (conform cerintelor sectiunii F pct. a)?

 

3

S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situatii cuprinzând componenta soldurilor conturilor, potrivit cerintelor Sectiunii E “confirmarea planului de audit”?

 

4

S-au transmis către terti scrisorile bancare si cererile de confirmare a soldurilor debitoare si creditoare, conform cerintelor ISA 501 “Probe de audit -considerente suplimentare pentru elemente specifice” (sectiunea E- pct. 4)

 

5

S-au trimis scrisori avocatilor pentru investigatii privind litigiile si revendicările (ISA 501 si sectiunea E pct. 5)?

 

6

A fost documentată existenta si evaluarea sistemului contabil si de control intern al chentului de audit (conform cerintelor sectiunii F pct. b)?

 

7

Dacă s-a determinat în cadrul Sectiunii F “Abordarea auditului” bugetul de timp al misiunii ?

 

8

A fost documentată calcularea pragului de semnificatie (sectiunea F0)?

 

9

A fost documentată o evaluare a riscului de audit si a componentelor sale, riscul inerent general (sectiunea F1), riscul inerent specific (sectiunea F2), de control si nedetectare (sectiunea F3)?

 

10

A fost stabilită metoda de esantionare care urmează a fi utilizată (bazată pe risc sau pe judecată profesională)? A fost determinată dimensiunea esantionului si a intervalului de esantionare (sectiunea F3)?

 

11

În cazul unui nou angajament, s-a obtinut asigurarea că soldurile initiale si datele comparative sunt corecte, conform cerintelor ISA 510 ?

 

12

Au fost detaliate, într-o anexă la Sectiunea F, legislatia, reglementările, standardele contabile si de audit cu relevantă deosebită pentru misiune ?

 

13

S-au obtinut informatii detaliate privind inspectiile/rapoartele autoritătilor de supraveghere si control? De asemenea, au fost analizate procesele verbale ale AGA si CA ?

 

14

S-a efectuat o evaluare preliminară a respectării principiului continuitătii activitătii (sectiunea F pct. d)?

 

15

S-au întocmit tabele cu informatiile financiare cheie si s-a efectuat o examinare analitică a acestora (sectiunea F litera c)?

 

16

A fost documentată evaluarea expertizei anterioare si utilitatea acesteia pentru realizarea obiectivelor auditului (sectiunea F pct. k)?

 

17

A fost documentată consultarea auditorului financiar precedent si s-a stabilit influenta asupra auditului a activitătii auditorului intern (sectiunea F pct. 1)?

 

B

ACTIVITATEA DE AUDIT

 

1

Dacă au fost asigurate probe de audit interne sau externe, în legătură cu toate asertiunile conducerii referitoare la situatiile financiare. În cazul neobtinerii de probe suficiente si adecvate, auditorul trebuie să exprime o opinie calificată, conform ISA 500 “Probe de audit”.

 

2

Existenta tabelelor principale si a foilor de lucru pentru toate sectiunile prevăzute în Normele Minimale de Audit si conformitatea acestora cu conturile contabile;

 

3

Dacă societatea utilizează un sistem de referentiere adecvat care permite evidenta probelor de audit;

 

4

Verificarea calculelor matematice si existenta unui sistem de bifare;

 

5

Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exercitiul auditat, data desfăsurării activitătii, referinta, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a verificatorului)

 

6

Dacă este documentată prezenta auditorului la inventarierea elementelor de activ si de pasiv ale societătii auditate conform cerintelor ISA 501 (sectiunea E pct. 6 si sectiunea I pct. 5).

In caz contrar, se va urmări dacă s-a exprimat o opinie cu rezerve în raportul de audit, cu privire la existenta si evaluarea stocurilor.

 

7

Dacă au fost verificate fizic mijloacele fixe, iar pentru cele intrate în cursul exercitiului au fost verificate facturile aferente/documentele justificative (sectiunea G, pct. 9 si 2)

 

8

Verificarea consecventei metodei de amortizare utilizată si a calculului amortizării pentru un esantion de mijloace fixe (sectiunea G pct 6).

 

9

Determinarea duratei de viată utilă a imobilizărilor corporale, conform IAS 16 sau cadrului contabil national de raportare.

 

10

Dacă au fost revizuite contractele de leasing financiar si dacă au fost corect evaluate si prezentate în situatiile financiare activele detinute cu acest titlu si obligatiile aferente (sectiunea G pct 5, sectiunea L pct 8).

 

11

Verificarea respectării principiului independentei exercitiului financiar pentru cumpărări/creditori/plăti (sectiunea L “Creditori si angajamente” pct 5) si respectiv vânzări/ debitori/ încasări (sectiunea J “Creante si plăti în avans” pct. 6).

 

12

Stabilirea provizioanelor pentru risc si cheltuieli si concilierea lor cu stadiul litigiilor si revendicărilor confirmat de juristii societătii, conform ISA 501.

 

13

Testarea valorii realizabile nete (VRN) conform IAS 2 Stocuri” sau cadrului contabil national de raportare.

 

14

Dacă echipa de auditori a examinat anulările de facturi/stornările de venituri efectuate după încheierea exercitiului financiar si dacă a considerat necesară constituirea de provizioane (sectiunea J pct 7).

 

15

Dacă s-au primit confirmări din partea debitorilor ca urmare a circularizării soldurilor, iar în caz contrar dacă s-a revenit la cererile de confirmare (sectiunea J pct. 10).

 

16

Concilierea informatiilor contabile cuprinse în registrele de vânzări si de cumpărări cu deconturile de TVA si documentele justificative (sectiunea J pct. 2, sectiunea L pct. 2, sectiunea M “Impozite si taxe” pct. 6, sectiunea O “Contul de profit si pierdere” pct 2 si 17).

 

17

Dacă s-au verificat operatiunile în numerar de valoare mare sau neobisnuită (sectiunea K 3).

 

18

Verificarea conform ISA 550 a existentei tranzactiilor cu părtile afiliate si a prezentării adecvate a acestora în situatiile financiare conform IAS 24 (sectiunea O 22-26).

 

19

Dacă auditorii au verificat prezentarea adecvată a împrumuturilor bancare, precum si a gradului de respectare a clauzelor contractuale, pe baza contractelor încheiate si a confirmărilor primite de la bănci (sectiunea K “Disponibilităti în conturi la bănci sau în casă - credite pe termen lung” pct 6).

 

20

Dacă echipa de auditori a examinat stornările de cheltuieli efectuate după încheierea exercitiului financiar si impactul acestora asupra contului de profit si pierdere în conditiile ISA 560 “Evenimente ulterioare” (sectiunea L pct 6).

 

21

Dacă s-a documentat verificarea modului de calcul si plată â impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate si la fondul de somaj (sectiunea L pct. 7).

 

22

Dacă echipa de audit a documentat probele de audit referitoare la capitalul social, inclusiv pe baza informatiilor furnizate, la solicitare, de către Oficiul Registrului Comertului (sectiunea N “Capital, rezerve si registre cerute de lege”).

 

23

Dacă s-au obtinut suficiente probe de audit cu privire la existenta, evaluarea si prezentarea adecvată în situatiile financiare a investitiilor/plasamentelor, precum si a veniturilor din plasamente (sectiunea H).

 

 

C

FINALIZAREA AUDITULUI

 

1

Dacă firma de audit a documentat sectiunea A “Lista de verificare a finalizării angajamentului”.

 

2

Dacă firma de audit a documentat sectiunea B “Revizuirea generală a situatiilor financiare”, sub aspectele:

 

 

- confirmării rezonabilitătii estimărilor contabile incluse în situatiile financiare;

- revizuirii principiului continuitătii activitătii pe baza evolutiei fluxurilor de numerar prognozate si a documentării factorilor prevăzuti în sectiunea B2;

- verificării evenimentelor ulterioare (ISA 560, sectiunea B1);

- existentei de aspecte semnificative care să necesite raportarea către manageri (scrisoarea confidentială);

- întocmirii unui raport de audit cu o opinie adecvată si documentarea opiniei (atunci când opinia este alta decât cea necalificată).

 

3

Dacă firma de audit a întocmit “Lista de verificare a documentelor de lucru” (sectiunea C).

 

4

Dacă s-au realizat si documentat întâlnirile cu clientul pentru discutarea:

 

 

- punctelor finale ale auditului;

- evenimentelor ulterioare datei bilantului;

- raportului de audit;

- proiectului scrisorii de recomandări către conducere;

- scrisorii de confirmare a declaratiilor conducerii.

 

5

S-a întocmit o sinteză a erorilor neajustate care a fost comparată cu pragul de semnificatie?

 

6

Este opinia de audit corect exprimată, conform ISA 700?

 

VII

Verificarea modului în care societatea de audit a implementat politicile si procedurile proprii de control intern al calitătii lucrărilor de audit, potrivit cerintelor ISQC 1 si ISA 220 si conformitatea cu acestea

 

1

A întocmit societatea un program de revizuire a controlului calitătii angajamentelor, precum si politici si proceduri care să asigure:

 

 

- efectuarea controlului calitătii la toate angajamentele de audit al situatiilor financiare ale societătilor cotate;

- stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte angajamente pentru a determina dacă este necesar un control al calitătii;

- efectuarea unui control al calitătii pentru toate angajamentele care îndeplinesc criteriile de la paragraful anterior.

 

2

Contine sistemul de revizuire a calitătii auditului obiectivele generale prevăzute de ISA 220? Aceste obiective sunt următoarele:

 

 

- dacă activitatea a fost desfăsurată în conformitate cu programul de audit;

- dacă activitatea desfăsurată si rezultatele obtinute au fost documentate în mod adecvat;

- dacă toate problemele de audit importante au fost rezolvate sau sunt reflectate în concluziile de audit;

- dacă obiectivele procedurilor de audit au fost îndeplinite;

- dacă concluziile exprimate sunt consecvente cu rezultatele muncii depuse si sustin opinia de audit.

 

3

Contine sistemul de revizuire a calitătii angajamentelor de audit asupra situatiilor financiare ale entitătilor cotate, obiectivele specifice prevăzute de paragraful 65 din ISQC 1? Aceste obiective specifice sunt enumerate la pct. V/5 din prezentele proceduri.

 

4

Asigură politicile si procedurile aplicate de societate, în ceea ce priveste revizuirea controlului calitătii angajamentelor, o evaluare obiectivă a rationamentelor semnificative utilizate de echipa de auditori si a concluziilor formulate în raport?

 

5

Contine sistemul de revizuire a calitătii auditului politici si proceduri ce stabilesc:

 

 

- natura, durata si întinderea unui control al calitătii;

- criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul calitătii;

- documentarea necesară pentru efectuarea unui control al calitătii.

 

6

Urmăreste societatea de audit finalizarea revizuirii controlului calitătii asupra angajamentului înainte de emiterea raportului si a opiniei?

 

7

Sunt precizate politici si proceduri referitoare la documentarea controlului calitătii, prevăzute de paragraful 73 din ISQC 1, care să solicite documente care să arate că:

- au fost urmate procedurile cerute de politicile societătii legate de controlul calitătii;

- controlul calitătii s-a încheiat înainte de elaborarea raportului;

- persoana care efectuează controlul calitătii nu are cunostintă de probleme nerezolvate care l-ar face să creadă că rationamentele semnificative si concluziile echipei de angajament nu au fost adecvate.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătilor conexe auditului financiar:

 

Angajamente de audit intern

 

Nr. crt

Obiective ale controlului calitătii activitătii de audit intern desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor de Audit Intern relevante (provizorii)

DA/NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de audit intern si concordanta acestora cu standardele profesionale relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Contine dosarul angajamentului:

 

 

- Contractul de prestări servicii/scrisoarea de acceptare a angajamentului (sectiunea F03 - procedura P01 din Normele Minimale de Audit Intern, în curs de definitivare);

- Raportul de audit intern prezentat conducerii societătii?

 

2

Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situatiilor financiare întocmite potrivit bazei contabile de raportare convenite, semnate si stampilate de conducerea societătii, depuse la Administratia Finantelor Publice?

 

B

TERMENII ANGAJAMENTULUI

 

1

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern referiri cu privire la obiectivele misiunii ?

Potrivit cerintelor sectiunii F05 din Normele Minimale de Audit Intern, aceste obiective sunt:

- Modul de organizare si functionare a controlului intern;

- Sistemul de management al entitătii;

- Activitatea de planificare a auditului intern;

- Modul de respectare a procedurilor si a Codului privind conduita etică a auditorului intern în derularea misiunilor,

- Raportul de audit intern;

- Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern;

- Organizarea sistemului de raportare a activitătii de audit intern.

 

2

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern referiri cu privire la elementele de autorizare a misiunii de audit intern?

Aceste elemente, prezentate la sectiunea F01 din Normele Minimale de Audit Intern, sunt:

- Numirea coordonatorului departamentului de audit intern de către Consiliul de Administratie/Comitetul de Audit;

- Stabilirea ariei de aplicabilitate a auditului intern;

- Structura compartimentului/necesarul de personal;

- Delimitarea responsabilitătilor.

 

3

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern detalii cu privire la aria de aplicabilitate a auditului intern? în general, activitatea de audit intern trebuie să includă cel putin:

- Revizuirea sistemului de evidentă contabilă si a sistemului de control intern;

- Examinarea informatiei financiare si operationale;

- Revizuirea functionalitătii sistemului economic, a eficientei si efectivitătii tuturor categoriilor de operatii;

- Revizuirea conformitătii cu prevederile legale în vigoare, precum si cu cele ale hotărârilor si/sau deciziilor interne emise de conducerea entitătii;

- Investigatii speciale în domenii particulare, de exemplu suspectarea de fraudă

 

 

A

PLANIFICAREA AUDITULUI / PREGĂTIREA MISIUNII

 

1

A fost întocmit un dosar al angajamentului continând cele mai semnificative documente de lucru?

 

2

Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii F10 cap. II “Independenta si limitarea independentei individuale” din Normele Minimale de Audit Intern?

 

3

A fost întocmită si semnată de către auditor declaratia de independentă (conform cerintelor sectiunii F03 - procedura P02)?

 

4

A fost pregătită si transmisă Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern, potrivit cerintelor sectiunii F03 - procedura P03?

 

5

S-a procedat la colectarea si prelucrarea informatiilor preliminare, conform cerintelor sectiunii F03, procedura P04?

 

6

S-a întocmit Tabloul aspectelor pozitive si negative semnificative (sectiunea F02)?

 

7

S-a efectuat pe baza acestui Tablou, evaluarea sistemului de control intern conform procedurii P05?

 

8

S-a procedat la determinarea esantioanelor reprezentative pentru realizarea interventiei la fata locului (procedura P06)?

 

9

S-a elaborat programul de evaluare si programul interventiilor la fata locului (procedura P07).

 

10

Au fost comunicate conducerii chentului aspectele semnificative, care au fost documentate în cadrul minutei mtâlnirii (procedura P08)?

 

B

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN/ VERIFICAREA FAPTICA

 

1

S-a efectuat colectarea, analiza si evaluarea documentelor/dovezilor prin utilizarea instrumentelor specifice (chestionare, liste de verificare, testări)-procedura P10?

 

 

2

Au fost elaborate fisele de identificare si analiză a problemelor (procedura P11)?

 

3

Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, serviciul auditat, data desfăsurării activitătii, referintă, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a verificatorului).

 

4

Dacă societatea utilizează un sistem de referentiere adecvat care permite evidenta probelor de audit.

 

5

Au fost revizuite documentele de lucru (procedura P12) ?

 

6

A fost documentată întâlnirea finală cu conducerea clientului, în cadrul unei minute (procedura P13), pentru comunicarea aspectelor-constatate si a recomandărilor din proiectul raportului activitătii de audit intern?

 

7

A fost elaborat proiectul raportului de evaluare a activitătii de audit intern, continând opinia auditorului intern, bazată pe constatările efectuate (procedura P14)?

 

8

Cuprinde proiectul raportului de evaluare elementele prevăzute de Normele Minimale de Audit Intern?

Aceste elemente sunt:

- Scopul si obiectivele misiunii de audit intern;

- Date de identificare a misiunii;

- Modul de desfăsurare a misiunii de evaluare a activitătii de audit intern (sondaj, documentare, proceduri, metode si tehnici utilizate, documente examinate, documente întocmite în cursul misiunii);

- Constatări efectuate;

- Recomandări;

- Concluzii.

 

9

S-a efectuat transmiterea proiectului raportului de evaluare a activitătii de audit intern, conducerii clientului, pentru un punct de vedere (procedura P15)?

 

10

S-a efectuat analiza punctelor de vedere asupra proiectului de raport (procedura P16)?

 

11

A fost documentata reuniunea de conciliere (procedura P17)?

 

12

S-a întocmit Raportul final de evaluare, însotit de sinteza principalelor constatări si recomandări (procedura PI8)?

 

13

S-a efectuat transmiterea raportului final de evaluare a activitătii de audit intern, către membrii Consiliului de Administratie (CA) al entitătii (procedura P19)?

 

14

A fost definitivat Raportul de evaluare a activitătii de audit intern, prin completarea cu observatiile membrilor CA?

 

15

Au fost arhivate raportul de evaluare a activitătii de audit intern si documentele misiunii (procedura P20)?

 

C

FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI

 

1

S-a întocmit fisa de urmărire a implementării recomandărilor (procedura P21)?

 

2

S-a documentat supervizarea misiunii (fisa de evidentă a operatiunilor de supervizare), conform procedura P22?

 

Notă: Capitolele II, III, IV, V si VII sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor de control al calitătii auditului financiar.

 

 

Pagina a 2-a