MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 905         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 659 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 688 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Decizia nr. 695 din 17 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Decizia nr. 709 din 19 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.513. - Hotărâre pentru stabilirea criteriilor si aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoasterii deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene

 

1.515. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific

 

1.527. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.528. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind suspendarea unui participant la Piata pentru Ziua Următoare

 

1.757. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal

 

1.826. - Ordin al ministrului finantelor publice privind organizarea examenelor pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal în cursul semestrului I al anului 2007

 

7.719/453. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa” - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 659

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 1 - 11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Tudorică Petre în Dosarul nr. 339/303/2006 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 februarie 2006, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Tudorică Petre într-o cauză având ca obiect o somatie de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1 - 11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21, art. 49 si art. 20 alin. (1) raportat la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens arată, în esentă, că textele de lege criticate, în temeiul cărora se pronuntă o hotărâre judecătorească pe baza unei proceduri sumare, în care pretinsul debitor nu îsi poate formula un probatoriu complet, aduc atingere dreptului debitorului la apărare si la un proces echitabil, creând totodată o inegalitate de tratament juridic „între cetăteni”.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din notele scrise depuse de autorul acesteia la dosarul instantei de fond, îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi din Constitutie: art. 16 alin. (1), privind egalitatea în drepturi, art. 21, privind accesul liber la justitie, art. 49 [devenit art. 53 în urma republicării Constitutiei], privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si art. 20 alin. (1), referitor la tratatele internationale privind drepturile omului raportat la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că prevederile legale criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi texte constitutionale si conventionale ca si în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Curtea a statuat, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, iar acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

De asemenea, prin Decizia nr. 72 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 23 februarie 2006, Curtea a constatat că textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutie, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale. Cu aceIasi prilej, Curtea a retinut că, pe de o parte, ordonanta constituie titlu executoriu, împotriva căruia debitorul poate formula contestatie la executare potrivit normelor Codului de procedură civilă, iar pe de altă parte, că ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fată de fondul raporturilor juridice dintre părti.

În final, Curtea constată că nu se poate retine nici critica privind încălcarea art. 53 din Constitutie, deoarece, asa cum rezultă din cele mentionate mai sus, prin dispozitiile legale criticate nu se aduce nici o restrângere exercitiului drepturilor pretins încălcate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Tudorică Petre în Dosarul nr. 339/303/2006 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 688

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Buzamet în Dosarul nr. 5.057/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că art. 206 din Codul penal a fost abrogat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.057/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a

sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Buzamet în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale care consacră libertatea de exprimare, precum si pactelor si tratatelor internationale la care România este parte, deoarece „în legislatia comunitară sanctiunea pentru calomnie este de natură civilă pecuniară, nefiind supusă unui regim sanctionator penal [...]”.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că incriminarea infractiunii de calomnie dă expresie restrângerii dreptului la exprimare prevăzut de art. 30 alin. (6) din Constitutie, în scopul apărării unor valori care sunt de esenta unei societăti democratice.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă întrucât, ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate, art. 206 din Codul penal a fost abrogat prin Legea nr. 278/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 206 din Codul penal, privind infractiunea de calomnie.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 30, referitoare la libertatea de exprimare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost ridicată, Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin încheierea din 22 iunie 2006, prevederile art. 206 din Codul penal au fost abrogate expres, prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006. Asa fiind si având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitufionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...}”, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Buzamet în Dosarul nr. 5.057/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 695

din 17 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de inculpatul Ordogh Csaba în Dosarul nr. 803/2005/P al Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia egalitătii în drepturi.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 803/2005/P, Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Ordogh Csaba în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional deoarece limitele de pedeapsă prevăzute de acesta sunt mult mai mari decât limitele de pedeapsă reglementate de art. 194 din Codul penal, care reglementează infractiunea de santaj.

Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată întrucât textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale ce consacră egalitatea în drepturi.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că art. 131 din Legea nr. 78/2000 nu creează un regim discriminatoriu între cetătenii români atâta vreme cât se aplică în mod egal tuturor persoanelor ce au calitatea prevăzută de lege.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconsti­tutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, potrivit cărora „Infractiunea de santaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, in care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepseste cu închisoare de la 7 la 12 ani”.

În motivarea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale privind egalitatea în drepturi, cuprinse în art. 16 din Legea fundamentală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Astfel, Curtea Constitutională a stabilit, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că principiul constitutional al egalitătii nu are semnificatia uniformitătii, existând posibilitatea instituirii unor reglementări juridice diferite pentru situatii care sunt diferite, în cazul în care aceasta se justifică în mod rational si obiectiv. Or, Legea nr. 78/2000 constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplică unei categorii de persoane clar circumstantiate de legiuitor încă din primul articol al legii, respectiv:

„a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autoritătilor publice sau institupitor publice;

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale, unitătilor cooperatiste sau al altor agenti economici;

c) care exercită atributii de control, potrivit legii;

d) care acordă asistentă specializată unitătilor prevăzute la lit. a) sib), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistentă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antrenează circulatia de capital, operatiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;

f) care detin o functie de conducere într-un partid sau într-o formatiune politică, într-un sindicat, într-o organizatie patronală ori într-o asociatie fără scop lucrativ sau fundatie;

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în conditiile prevăzute de lege.”

Statutul juridic diferit al acestor persoane, din perspectiva scopului urmărit de legiuitor prin dispozitiile Legii nr. 78/2000, justifică stabilirea unui tratament juridic diferit, cum este si incriminarea mai severă a infractiunii de santaj în care sunt implicate acestea. Asa fiind si întrucât textul de lege criticat se aplică, fără privilegii sau discriminări, în toate situatiile ce implică persoane dintre cele arătate la art. 1 al legii, nu se poate sustine încălcarea principiului egalitătii în drepturi.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de inculpatul Ordogh Csaba în Dosarul nr. 803/2005/P al Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 709

din 19 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate â dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gâbor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal, exceptie ridicată de Cristofor Stefan Maftei în Dosarul nr. 1.674/2004 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.674/2004, Curtea de Apel Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal, exceptie ridicată de Cristofor Stefan Maftei în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că infractiunea de înselăciune prevăzută de textul art. 215 alin. 2 din Codul penal este o infractiune unică complexă, care absoarbe în ea mijlocul fraudulos, astfel încât acesta nu mai poate fi retinut ca infractiune de sine stătătoare si pedepsit în concurs cu infractiunea calificată. Retinând că mijlocul fraudulos se pedepseste în concurs cu infractiunea calificată, art. 215 alin. 2 din Codul penal încalcă, în opinia autorului exceptiei, dreptul la un proces echitabil, precum si dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, prin aceea că reglementează o dublă incriminare si, drept consecintă, o dublă sanctionare a unei singure actiuni materiale, parte componentă a laturii obiective a infractiunii de înselăciune. Alineatele 3 si 4 ale art. 215 din Codul penal încalcă, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, potrivit căruia nimeni nu poate fi întemnitat pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligatie contractuală. Se arată în acest sens că simpla neexecutare a unei obligatii asumate într-o conventie nu are caracter penal atât timp „cât nu s-a uzat de mijloace amăgitoare pentru a convinge partea adversă”. Referitor la alin. 5 al art. 215 din Codul penal, se sustine că încalcă egalitatea în drepturi si dreptul ia un proces echitabil, deoarece conditionează încadrarea juridică a faptei si stabileste răspunderea penală în functie de întinderea prejudiciului. Se arată că repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate prin infractiune, care constituie obiectul actiunii civile, alăturată actiunii penale în cadrul procesului penal, se înfăptuieste pe baza regulilor de drept civil si nu poate influenta răspunderea penală a autorului prejudiciului.

Curtea de Apel Iasi - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale si nici actele internationale invocate de autorul exceptiei. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 215 alin. 2 - 5 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 215 (înselăciunea) alin. 2-5: „[...] Înselăciunea săvârsită prin folosire de nume sau calităti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin ei însusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârsită în asa fel încât, fără această eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distinctiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.

Înselăciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 4 alin. (2) privind criteriile egalitătii în drepturi, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare. Se invoca, de asemenea, art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventie, privind dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, potrivit căruia nimeni nu poate fi întemnitat pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligatie contractuală, precum si Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost ridicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 215 alin. 2, 3 si 4 din Codul penal, în raport de aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si din actele internationale invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 50 din 14 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002, respingând ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, Curtea a statuat că acest text de lege nu încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si nici prevederile art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la această conventie. Cu acel prilej, Curtea a retinut că textul art. 215 alin. 2 din Codul penal prevede în fraza întâi o variantă agravantă a infractiunii de înselăciune, care se realizează atunci când înselăciunea se săvârseste prin folosirea de nume sau calităti mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase. Mentiunea din fraza a doua a alineatului, potrivit căreia dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni, nu are semnificatia unei duble sanctionări a aceleiasi infractiuni. Mijloacele frauduloase folosite de făptuitor pot fi o diversitate de fapte ilicite, iar simpla existentă a acestora, indiferent de numărul sau gravitatea lor, conferă infractiunii de înselăciune caracterul calificat, fiind necesară, potrivit vointei legiuitorului, o sanctiune mai aspră. Faptul că mijlocul fraudulos constituie prin el însusi o infractiune nu poate schimba caracterul agravant al incriminării. Fiind mentinut acest caracter, intervine o pluralitate de infractiuni, care însă nu semnifică o pluralitate de sanctiuni stabilite contrar prevederilor art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ci aplicarea unei pedepse principale stabilite potrivit regulilor privind concursul de infractiuni. În consecintă, întrucât este vorba despre două infractiuni, este firesc să se aplice infractorului două pedepse, după regulile prevăzute pentru concursul de infractiuni, fără ca prin aceasta dreptul său la un proces echitabii să fie afectat si fără să fie încălcate prevederile art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste critica în sensul că alin. 3 si 4 ale art. 215 din Codul penal contravin prevederilor art. 20 din Constitutie, prin nesocotirea art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, care prevede că „Nimeni nu poate fi întemnitat pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligatie contractuală1, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 173 din 4 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999. Cu acel prilej, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, Curtea a retinut că înselăciunea, în oricare dintre variantele sale, este 6 gravă infractiune contra patrimoniului, constând în înselarea încrederii participantilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestor raporturi juridice. În toate sistemele de drept înselăciunea sau escrocheria este o faptă incriminată si sever sanctionată. Nu poate fi confundată infractiunea de înselăciune cu neexecutarea unei obligatii contractuale. De aceea, invocarea dispozitiilor art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice privitoare la interzicerea sanctionării penale a heexecutării unei obligatii contractuale este total nepertinentă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Nu pot fi retinute, de asemenea, criticile art. 215 alin. 5 din Codul penal, în raport de dispozitiile constitutionale care consacră egalitatea în drepturi si dreptul la un proces echitabil. Incriminarea mai severă a infractiunii de înselăciune care a avut consecinte deosebit de grave, prin asemenea consecinte întelegându-se, potrivit art. 146 din Codul penal, „o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzată unei autorităti publice sau oricăreia dintre unitătile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice”, dă expresie politicii penale a statului si nu aduce atingere, sub niciun aspect, egalitătii în drepturi sau dreptului părtilor la un proces echitabil. Astfel, acest text de lege nu consacră niciun privilegiu sau discriminare si totodată nu cuprinde nicio normă de natură a împiedica pe cel în cauză să îsi angajeze ori să i se desemneze din oficiu un apărător, să administreze orice probe în apărarea sa, inclusiv în circumstantiere, să exercite căile de atac prevăzute de lege si să formuleze cereri în fata instantelor judecătoresti si, în general, să se prevaleze de toate garantiile ce caracterizează un proces echitabil.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal, exceptie ridicată de Cristofor Stefan Maftei în Dosarul nr. 1.674/2004 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea criteriilor si aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoasterii deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea pentru străini, este responsabil pentru implementarea criteriilor si aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate din recunoasterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a cetătenilor statelor terte de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică în cazurile în care străinul, cetătean al unui stat tert împotriva căruia s-a emis o decizie de îndepărtare de către un stat membru al Uniunii Europene, este depistat pe teritoriul României, iar îndepărtarea sa nu poate fi efectuată pe cheltuiala acestuia, întrucât nu dispune de mijloace financiare.

Art. 3. - (1) Pentru implementarea si realizarea comunicării datelor necesare aplicării deciziilor de îndepărtare emise de statele membre ale Uniunii Europene împotriva cetătenilor statelor terte depistati pe teritoriul României, se înfiintează în cadrul Autoritătii pentru străini Punctul national de contact român.

(2) Necesarul de personal pentru desfăsurarea activitătii în cadrul Punctului national de contact român se asigură prin redistribuirea numărului de posturi din cadrul Autoritătii pentru străini.

Art. 4. - Punctul national de contact român are următoarele atributii:

a) cooperează si face schimb de informatii cu privire la, emiterea sau aplicarea deciziei de îndepărtare a cetătenilor statelor terte de către autoritătile române;

b) solicită, în scris, recuperarea cheltuielilor efectuate de statul român cu ocazia punerii în aplicare a unei decizii de îndepărtare emise de alt stat membru al Uniunii Europene, anexând documentele justificative ale costurilor de îndepărtare;

c) propune decontarea de către Autoritatea pentru străini a cheltuielilor efectuate de alt stat membru al Uniunii Europene care pune în aplicare o decizie de îndepărtare emisă de autoritătile române, în baza solicitării scrise a statului membru solicitant, însotită de documente justificative;

d) confirmă primirea solicitării si comunică punctului national de contact din statul membru a cărui decizie urmează să fie pusă în aplicare informatii generale despre costurile operatiunilor de îndepărtare si eventuale costuri suplimentare;

e) se consultă cu punctul national de contact din statul membru al Uniunii Europene care aplică hotărârea de îndepărtare a cetăteanului statului tert, emisă de autoritătile române, cu privire la costurile executării măsurii sau la unele costuri suplimentare;

f) informează punctul national de contact al statului care pune în aplicare decizia de îndepărtare emisă de autoritătile române despre acceptarea sau respingerea de către directorul general al Autoritătii pentru străini a solicitării de rambursare;

g) centralizează datele privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri si întocmeste raportări periodice privind numărul total al actiunilor de aplicare a măsurilor de îndepărtare ale căror costuri au fost rambursate si numărul

total al refuzurilor de rambursare împreună cu motivele acestor refuzuri.

Art. 5. - (1) Punctul national de contact român comunică în scris punctului national de contact al statului membru care aplică decizia de îndepărtare acceptarea sau respingerea solicitării de rambursare, în termen de maximum 3 luni de la data primirii solicitării, cu precizarea motivelor în caz de respingere.

(2) Autoritatea pentru străini efectuează plata costurilor de îndepărtare propuse de Punctul national de contact român, m termen de maximum 3 luni de la acceptarea solicitării de rambursare. Punctul national de contact român informează punctul national de contact al statului membru de aplicare a deciziei despre efectuarea plătii sau, după caz, despre respingerea solicitării de rambursare.

(3) Solicitările de rambursare adresate Punctului national de contact român, efectuate în cazul punerii în aplicare a deciziilor de îndepărtare, pot fi făcute în termen de 30 de zile de la executarea deciziei si numai pentru acele decizii emise după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prin costuri de îndepărtare de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene a cetăteanului unui stat tert împotriva căruia a fost emisă o decizie de îndepărtare se întelege:

a) costurile de transport care includ costurile efective pentru biletele de avion până în tara de origine, la valoarea tarifului oficial IATĂ pentru zborul respectiv la data aplicării măsurii. Costurile efective pentru transportul terestru sau maritim, cu trenuri sau nave, pot fi pretinse la valoarea biletului la clasa a ll-a pentru tren sau navă, iar pentru transportul terestru cu autovehicule, în baza decontului de cheltuieli, pentru distanta respectivă, la data aplicării măsurii;

b) costurile administrative care includ costurile efective pentru taxele de viză si taxele pentru emiterea documentelor de călătorie pentru îndepărtare;

c) diurna zilnică pentru escorte, acordată în conditiile legii;

d) costurile de cazare pentru escorte, care includ costurile efective pentru sederea acestor persoane într-o zonă de tranzit si pentru finalizarea misiunii în tara de origine. Nu vor fi mai mult de două persoane în escortă pentru o persoană retumată, cu exceptia cazului în care, pe baza evaluării efectuate de autoritătile române, agreată de statul membru care a emis decizia de îndepărtare, sunt necesare mai multe persoane în escortă;

e) costurile de cazare pentru cetăteanul unui stat tert împotriva căruia s-a luat o măsură de îndepărtare de către un stat membru al Uniunii Europene includ cheltuielile efective pentru sederea acestuia pe o perioadă de maximum 3 luni într-un spatiu adecvat în conformitate cu legislatia română. În cazul în care sederea persoanei returnate depăseste 3 luni, Punctul national de contact român stabileste de comun acord cu punctul national al statului membru care a emis decizia de îndepărtare cuantumul costurilor suplimentare;

f) costurile medicale care includ costurile efective pentru asigurarea tratamentului medical pentru persoana returnată si escortă în cazuri de urgentă, inclusiv costurile de spitalizare necesare.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Prezenta hotărâre transpune Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 191/2004 privind stabilirea criteriilor si

aranjamentelor practice pentru compensarea dezechilibrelor financiare rezultate din aplicarea Directivei 40/2001/CE privind recunoasterea mutuală a deciziilor de îndepărtare a cetătenilor statelor terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L60 din 27 februarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.513.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a  Consiliului stiintific

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Consiliul stiintific este alcătuit din 17 membri, după cum urmează:

- presedinte, guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

- membru, reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

- 2 membri, reprezentanti ai Academiei Române;

- membru, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- membru, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- membru, reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti;

- membru, reprezentant al Universitătii din Bucuresti

- membru, reprezentant al Consiliului Judetean Tulcea

- membru, reprezentant al Consiliului Judetean Constanta

- membru, reprezentant al Institutiei Prefectului Judetului Tulcea;

- membru, reprezentant al Administratiei Nationale «Apele Române» - S.A.;

- membru, reprezentant al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

- membru, reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului;

- membru, reprezentant al institutului National de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» Tulcea;

- membru, reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» Constanta;

- membru, reprezentant al societătii civile.”

2. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.515.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002)

 

COMPONENTA

Consiliului stiintific al Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Presedinte - ing. Paul Cononov - guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

Membri:

1. prof. dr. Dan Bălteanu - Academia Română, membru corespondent;

2. prof. dr. Cristian Herra - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, membru al Academiei Române;

3. prof. dr. Marian-Traian Gomoiu - Academia Română, membru corespondent;

4. Gheorghe Bunduc - presedinte, Consiliul Judetean Tulcea;

5. Ioan Boieru - subprefect, Prefectura Judetului Tulcea;

6. Silviu Augustin Megan - director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Directia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate;

7. prof. dr. Anghelută Vădineanu - Universitatea din Bucuresti, Departamentul de ecologie sistemică si managementul capitalului natural;

8. dr. ing. Mircea Staras - director stiintific, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea;

9. dr. ing. Simion Nicolaev - director general, institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanta;

10. conf. dr. ing. Jorj Mădălin Mihailovici - director general, Administratia Natională „Apele Române”;

11. ing. Simion Maftei - manager director general, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva;

12. dr. ing. Octavian Ciobotă - presedinte, Fundatia Ecologistă din România;

13. Mihaela Lungu - director, Directia urbansim, amenajarea teritoriului, Consiliul Judetean Constanta;

14. dr. Gabriel Chiriac - cercetător stiintific, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti;

15. Gheorghe Pătrascu - director general, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

16. dr. ing. Nicolae Panin - director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării ia cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 -3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.527.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. AIGNER VIORICA, fiica Iui Paleoca Sirmon si Paraschiva, născută la data de 13 februarie 1975 in localitatea Cîmpia Turzii, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual in Austria, 33S2 St. Peter in der Au, St Michael-Süd 22, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cîmpia Turzii, Aleea Făcliei, nr.2, ap.l, judetul Cluj.( 1816/2005 )Copii minori : Aigner Jennifer-Michelle născută la data 22.09.2000.

2. ALLKEMPER SIMONA-ELENA, fiica lui Foca Gheorghe si Ana, născută la data de 2 august 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 46119 Oberhausen, Teutoburgerstr.155, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bacău, str. Primăverii, nr.10, ap.9, judetul Bacău.( 1800/2005 )

3. BALABAN SIMONA, fiica lui Balaban Emil si Lidia, născută la data de 19 martie 1976 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73614 Schomdorf, Ortilienbergweg 41, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Sipotului, nr.6, judetul Sibiu.( 2038/2005)

4. BALACI MARCEL, fiul  lui Balaci Costel si Lidia, născut la date de 27 aprilie 1950 în localitatea Tîrgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 6617 Saarbrucken, Hohenzollernstr.90 c, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, Piata 1 Decembrie, nr.17, ap. 15, judetul Bihor.( 1801/2005)

5. BECKMANN ELENA, fiica lui Tuluc Dumitru si Maria, născută la data de 24 februarie 1972 în localitatea Moreni, judetul Dîmbovita, România, cu domiciliul actual în Germania, 52249 Eschweiller, Gartenstr. 117, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Moreni, str. A. I. Cuza, nr.18, judetul Dîmbovita.( 2054/2005 )

6. BELL CAROL, fiul lui Udvor Eugen si Ana, născut la data de 1 octombrie 1953 în localitatea Târnăveni judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 90766 Fürth, Ritter-von-Aldebert-Strasse 21, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Bastionului, nr.4, bl.6, sc.A, ap.34, judetul Sibiu.( 2064/2005)

7. BENESCH MONICA-IOANA, fiica lui Mocănasu Ion si Niculina, născută la data de 24 februarie 1975 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1090 Wien, Otto Wagner Platz 4-4A/TOP 41, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Colentina, nr.2, bl. Almo 1, sc.7, et.2 ap.253, sector 2.( 2079/2005 )

8. BERENZ ILEANA, fiica lui Grad Vasile si Maria, născută la data de 26 mai 1973 în localitatea Săcel, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 84571 Reischach, Anton-Moosmullerstr. 11, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sânpetru German, nr.548, judetul Arad.( 1497/2005 )

9. BERNATH VIOREL-CONSTANTIN, fiul lui Sârbu Constantin si Zoia, născut la data de 3 august 1951 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90552 Rothenbach, Bayernstr.18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Eneas, nr.95, judetul Timis.( 1858/2005 )Copii minori : Bernath Patricia născută la data 02.11.1998.

10. BINDER CAMELIA-MIHAELA, fiica lui Cosma Ilie si Eugenia, născută la data de 25 noiembrie 1974 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 74613 Ohringen, Schwaizddomweg 13, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Seica-Mică, nr.437, judetul Sibiu.( 1859/2005 )

11. BIRK DORINA-SNEJENA, fiica lui Litan Viorel si Angela, născută la data de 15 ianuarie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 78054 Schwenningen, Weidenstr.7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Pavlov, nr.35/A, judetul Timis.( 1860/2005)

12. BLAGAILA-KOCH CARMEN-ADINA, fiul lui Blagaila Ioachim si Florica, născut la data de 30 octombrie 1967 în localitatea Brad, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 84034 Landshut, Wittelsbacherstr.2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brad, str. Republicii, bl. 18, ap.20, judetul Hunedoara.( 2039/2005 )

13. BOGDAN MIRELA, fiica hii Bogdan Ioan si Ibolya, născută la data de 7 august 1964 în localitatea Reghin, judetul Mures, Remania, cu domiciliul actual în Germania, 67823 Obermoschel, Berlincrstr.7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Solovăstru, nr.351, judetul Mures.( 2052/2005 )

14. BRAUN MANFRED, fiul lui Braun Gherhard si Ilse-Maria, născut la data de 26 ianuarie 1978 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 29416 Mechau, Dorfstr.7a, cu uiumul domiciliu din România, în localitatea Nădrag, str. Pades, nr.20, judetul Timis.( 1182/2005 )

15. BURKHARD AIDA-DOINA, fiica lui Simionescu Liviu si Ana, născută la data de 18 octombrie 1970 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 60529 Frankfurt am Main, Rheinlandstr.14 Whg.:912, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, str. Brazda lui Novac, bl.40 IVA, sc.l, ap.5, judetul Dolj.( 2081/2005 )

16. CASAS IUDITH, fiica lui Demeter Iosif si Gizela, născută la data de 4 aprilie 1968 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 35039 Marburg, Damaschkeweg 4, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Feldioara, sat Colonia Reconstructia, nr.3, judetul Brasov.( 1843/2005 )

17. CHETA OANA, fiica lui Cheta Georgel si Petcu Zînica, născută la data de 7 iunie 1981 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 40595 Düsseldorf, Paul-Bonatzstr.5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr.112, bl. 112, sc.B, ap. 18, judetul Bacău.( 2084/2005 )

18. CIOBANU MIHAI, fiul lui Ciobanu Vasile si Silvia, născut la data de 21 ianuarie 1981 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 76187 Karlsruhe, August-Bebel-Str.49, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Păulesti, judetul Prahova.( 1844/2005 )

19. C1URAS-NUBER CAMELIA, fiica lui Ciuras Ioan si Maria, născută la data de 29 ianuarie 1978 în localitatea Sînnicolau-Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76228 Karlsruhe, Nordoststr.37, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sînnicolau-Mare, str. Gh. Lazăr, nr.7-9, bl.L9, sc.C, etl, ap.7, judetul Timis.( 1862/2005 )

20. CONSTANTIN MIRELA-GIANINA, fiica lui Mocanu Vasile si Nedelcu Femanda-Radica, născută ta data de 20 februarie 1968 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 79798 Jestetten, Im See 5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. A. I. Cuza, nr.6, ap.6, judetul Brasov.( 2040/2005)

21. COSTANDEL DUMITRU-MCOLAE, fiul lui Costandel Dumitru si Irina, născut la data de 30 noiembrie 1973 în localitatea Săliste, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 88299 Leutkirch im Allgău, Lammgasse 14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Resita, nr.45, judetul Sibiu.( 1824/2005)

22. CRET FLORINA, fiica lui Oprea Pavel si Floare, născută la data de 31 mai 1973 în localitatea Sebis, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 7331 Weppersdorf, Hauptstr.151, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Simfoniei, nr.7, bl.243, ap.35, judetul Arad.(1819/2005 )

23. CRÎLOV ADRIANA, fiica lui Pecoli Iosif si Rozica, născută la data de 17 februarie 1969 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual in Germania, 94032 Passau, Spitalhofstr.68, cu ultimul domiciliu din România, in localitatea Resita, Aleea Romanitei, nr.4, sc.3, ap.4, judetul Caras-Severin.( 1863/2005)

24. CRÎLOV CRISTIAN, fiul lui Crîlov Doru si Adriana, născut la data de 26 august 1987 in localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domicUiul actual în Germania, 94032 Passau, Spitalhofstr.68, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str.Aleea Romanitei, nr.4, sc.3, ap.4, judetul Caras-Severin.( 1864/2005 )

25. DENGEL ELISABETA-EVA, fiica hu Rus Andrei si Elisabeta, născută la data de 13 februarie 1976 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 84347 Pfarrldrchen, Muller-Guttenbrunn-Str.16, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Govora, nr.6, bl.47, sc.B, ap.74, judetul Sibiu.( 2041/2005)

26. DWORACZEK MIHAELA-MARIA, fiica lui Rădoiu Mihail si Elena, născută la data de 10 iulie 1971 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 55758 Schmidthachenbach, Ringstr.12, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Talmaciu, str. 1 Mai, nr.27, judetul Sibiu.( 2053/2005 )

27. EISNER MARIA-MIRELA, fiica lui Filip Ioan si Aneta, născută la data de 25 iulie 1974 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 8570 Voitsberg, Muhlgasse 17, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Botosani, Calea Natională, nr.84, bl.Cl, sc.D, ap.l, judetul Botosani.( 1871/2005)

28. FREUTEL ILIANA-LAURA, fiica lui Stetanescu Gheorghe si Cornelia, născută la data de 20 octombrie 1967 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 78199 BrSunlingen, Im Tal 3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, Aleea Eforie, nr.10, ap.5, judetul Sibiu.( 1636/2005 )Copii minori: Sturzu Georgiana-Cristina născută la data 27.03.1992.

29. FUGĂTĂ SILVIU-AUREL, fiul lui Fugătă Alexandru-Aurel si Silvia-Florila, născut la data de 21 iunie 1956 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 60316 Frankfurt am Main, Friedberger Anlage 25, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Aurel Vlaicu, bl. Z20B, sc.B, ap.7, judetul Arad.( 1845/2005)

30. GHERMAN IACOB, fiul lui Gherman Vasile si Maria, născut la data de 25 martie 1966 în localitatea Călinesti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8054 Graz-Strassgang, Kinrtnerstr.341, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Călinesti-Oas, sat Coca, nr.113, judetul Satu Mare.( 1855/2005)

31. GOCIMAN IRMA, fiica lui Gociman Moise si Irma, născută la data de 18 decembrie 1953 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 5081 Anif, Salzachtal Bundestrsse 116/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Avram Iancu, nr.l53A, bl.A, sc.B, et.3, ap.14, judetul Brasov.( 2074/2005)

32. GRÄBNER EMANUELA, fiica lui Rusu Ioan si Elena, născută la data de 28 mai 1968 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Wien, Biurothstr.53/l/5A, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tecuci, str, 1 Decembrie 1918, nr.54, judetul Galati.( 1532/2005)

33. GRAPTINA MONICA-ILEANA, fiica lui Graptina Mihai-Vasile si Ileana, născută la data de 23 august 1985 în localitatea Sighetu-Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wien, Leopoldavcrstr. 123/12, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Remeti nr.688, judetul Maramures.( 1615/2005 )

34. GRASBERGER MIRELA, fiica lui Leu Alexandra si Vasilica, născută la data de 14 iunie 1969 în localitatea Zămesti, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 84518 Garching a. d. Alz, Schlossbergstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Zămesti, str. Postăvarului, bl. 13, sc.B, ap.8, judetul Brasov.( 1825/2005)

35. HAKKI VALERICA, fiica lui Negru Dumitru si Tudora, născută la data de 17 iulie 1977 în localitatea Ivesti, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 10585 Berlin, Gierkezeilestr.47, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Galati, Bd. Dunărea, nr.68, bl.N8, ap.35, sc.2, judetul Galati.( 2031/2005 )

36. HAMID NURA-IULIA, fiica lui Hussein Hamid si Lucia Felicia, născută la data de 21 martie 1983 în localitatea Lubeck, Germania, cu domiciliul actual în Germania, 21033 Hamburg, Friedrich-Frank-Bogen 24.(1812/2005 )

37. HANEK MAGDALENA, fiica lui Szabo Iosif si Rozalia, născută la data de 12 martie 1966 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 65187 Wiesbaden, Ktagenfurter Ring 68, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Buzias nr.3, bl.3, ap.11, judetul Sibiu.(1802/2005)

38.. HĂNER CORINA, fiica lui Ghitău Ioan si Maria-Rodica, născută la data de 31 mai 1970 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual in Germania, 77652 Offenburg, Georg-Fischer-Str.l, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Hărmanului, nr.25A, W.22BIS, sc.A, ap.7, judetul Brasov.( 1865/2005 )

39. HARTMANN LIVIU, fiul lui Bodea Florian si Ileana, născut la data de 19 septembrie 1967 în localitatea Tileagd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 51143 Koln, Auf dem Loor 57 d, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Făgărasului, nr.24, sc.l, ap.8, judetul Caras-Severin.( 1803/2005)

40. HEIDENWOLF ALINA-MARIA, fiica lui Farcas Ioan si Sofia, născută la data de 4 decembrie 1979 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 90451 Numberg, Eibacher Hauptstr.47, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Mănărade, nr. 167, judetul Alba.( 1501/2005 )

41. HERRMANN MARIA, fiica lui Jurca Ioan si Silvia, născută la data de 7 septembrie 1968 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 66583 Spiesen-Evlersberg, Fichtenstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Turda, nr.9, bl.20, sc.D, ap.13, judetul Sibiu.( 1779/2005)

42. HONCILĂ CERASELA, fiica lui Honcilă Constantin si Gheorghita, născută la data de 16 iulie 1965 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Salzachstr.4/3/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, str. Pictor Oscar Obedeanu, nr.47, judetul Dolj.( 2077/2005 )

43. HORBER TUNDE-EMESE, fiica lui Iârosi Zoltan si Ecaterina, născută la data de 26 octombrie 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 71679 Asperg, Berlinerstr.29, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.36, bl.V4,Sc.l 1, ap.46, judetul Cluj.( 2065/2005)

44. HUSSEIN MIRELA-DOINA, fiica lui Lupea Niculae si Maria, născută la data de 4 ianuarie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 74177 Bad Friedrichshall, Malteserstr.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Tribunul Andreica, nr.10, W.A59, sc.A, ap.2, judetul Arad.( 2055/2005 )

45. IACOB AMALIA, fiica lui Kun Iozsef si Ileana, născută la data de 7 noiembrie 1970 in localitatea CIuj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 69115 Heidelberg, Kaiserstr.5, cu ultimul domiciliu din România, in localitatea Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr.22, judetul Cluj.( 1846/2005 )Copii minori: Iacob Norbert Ruben născut la data 11.12.1999.

46. IENEA VALENTINA-MARIANA, fiica lui Blagoe Gheorghe-Iova si Gruita Cornelia, născută la data de 30 iunie 1973 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Imbach, Am Gries 44 B, cu ultimul domiciliu din România, în comuna Grădinari, sat Greoni , nr.238A, judetul Caras-Severin.( 2050/2005 )Copii minori : Ienea Vanessa-Nicole născută la data 07.12.2000.

47. JÄGER ELENA, fiica lui Borcea Gheorghe si Faur Victoria, născută la data de 20 iunie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 93096 Kofering, Josef-Schmiedl-Str.2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Hula Veche, nr.25A, judetul Sibiu.( 182672005 )

48. JERJUS NICULINA, fiica Iui Tută Vasile si Elena, născută la data de 12 septembrie 1963 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85560 Ebersberg, Kolpingstr.24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, str. A. I. Cuza, nr.5, bl. Romarta, sc.C, ap.50, judetul Dolj.( 2066/2005)

49. JUNG AIDA, fiica lui Boiangiu Constantin si Gheran Florica, născută la data de 12 ianuarie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 86152 Augsburg, Bei der Jakobskirche 3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr.1/5, bl.55, sc.A, ap. 10, judetul Timis.( 2043/2005 )Copii minori : Jung Andreas-Edward-Ovidiu născut la data 23.02.1992.

50. KABATNIK CORNELIA-KATALIN, fiica lui Kabatnik Iuliu si Ana, născută la data de 25 noiembrie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Fischlstr.43, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Constantin Brîncusi, nr.13, bl. PB21A, ap. 12, judetul Bihor.( 1818/2005 )

51. KADAR RODICA, fiica lui Vastag Vasile si Elena, născută la data de 27 septembrie 1965 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 91217 Hcrsbruck, Seidelbaststr.12, cu ultimul domiciliu din România, in localitatea Sătmărel, str. Ferma Sătmărel, nr.l, judetul Satu Mare.( 1866/2005 )

52. KARBACH LUCRETIA, fiica lui Ivan llie si Ortansa, născută la data de 18 iunie 1950 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 56348 Kestert, Postgasse 4, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Valea Rosie, nr.4, bl.M4, ap.22, sector 6.( 2082/2005 )

53. KASSIN DAN-IOAN, fiul lui Savi Ion si Ruxanda, născut la data de 20 decembrie 1970 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 14467 Potsdam, Friedrich-Ebert-Str.107, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Roman, str. Bogdan-Dragos, bl.5, sc.A, ap.4, judetul Neamt.( 2030/2005 )

54. KELLER LUCICA, fiica lui Poptamas Augustin si Victoria, născută la data de 21 octombrie 1967 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 88662 Oberlingen, Zun Kaien 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, Calea Bucuresti, nr.20, bl.54, sc.F, ap.23, judetul Brasov.( 1827/2005 )

55. KNAUP ADELINA, fiica lui Voiculescu Ion si Filofteia, născută la data de 28 iunie 1966 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 97506 Grafenrheinfeld, Unterer Dorfgraben 22, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Mercur, nr.3, bl.3, sc.B, ap. 16, judetul Brasov.( 2067/2005)

56. KONIG CSABA-MIKLOS, fiul lui Konig Iohan-Nicolae si Ida-Erzsebet, născut la data de 19 ianuarie 1964 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 73337 Bad Uberkingen, Kahlenbergstr.l 1, cu ultimul domiciliu din România, ui localitatea Oradea, str. Dacia, nr.106, bl.AM5, ap. 18, judetul Bihor.( 1867/2005 )

57. KÖNIG VERA, fiica lui Fischer Francisc-Nicolae si Ghizela, născută la data de 9 ianuarie 1964 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 73337 Bad Uberkingen, Kahlenbergstr.il, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Dacia, nr.106, bl.AM5, ap. 18, judetul Bihor.( 1868/2005 )Copii minori : König Norbert născut la data 16.04.1993.

58. KRAML ELISABETA, fiica lui Cionca Nicolae si Nicolin Gheorghina, născută la data de 4 august 1974 în localitatea Deta, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 KnitteUeld, Lois-Hammer-Gasse 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Deta, sat Brestea, nr.59, judetul Timis.( 2051/2005 )

59. KREMER CRISTIAN-POMPILIU, fiul lui Ivănoiu Pompiliu si Maria, născut la data de 4 decembrie 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 37520 Osterode am Harz, Hohensteinerstr.9, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Mures, nr.7, sc.A, ap. 11, judetul Mures.( 2026/2005 )

60. LAIS RAMONA-DORINA, fiica lui Rosea Gligor si Iohana, născută la data de 30 martie 1972 în localitatea Fetesti, judetul Ialomita, România, cu domiciliul actual în Germania, 79395 Neuenburg am Rhein, Bleichewcg 28 a, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Soimului, bl. 16, sc.E, ap. 17, judetul Sibiu.( 1869/2005)

61. LANOWSKI LUMINITA, fiica lui Muraru-Samson Ion si Lucia, născută la data de 25 septembrie 1960 în localitatea Buhusi, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 13357 Berlin, Wiesenstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Buhusi, str. Tineretului, bl.24, sc.C, ap.20, judetul Bacău.( 1798/2005 )

62. LATTMANN CAMEUA-ILEANA, fiica lui Anescu Constantin si Niculina, născută la data de 18 decembrie 1969 în localitatea Tia-Mare, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 20535 Hamburg, Sievekingsallee 80, cu ultimul domiciliu din România, in localitatea Slatina, str. Libertătii, nr.2, bl.FA15, sc.B, et4, ap.20, judetul 01t.( 1813/2005 )

63. LÖFFLER COSMINA, fiica iui Iordache Dumitru si Georgeta, născută la data de 2 mai 1974 în localitatea Brasov, judetul Brasov, Româniti, cu domiciliul actual în Germania, 78355 Hohenfels, Im Winkel 2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Hărman, str. Mihai Viteazu, nr.427, judetul Brasov.( 2044/2005 )

64. MARIAN NIC0LETA4.0REDANA, fiica lui Andrei Vasile si Lupu Niculina, născută la data de 2 septembrie 1977 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 73033 Göppingen, Karl-Kubler-Str.44, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Ghimbav, str. Morii, nr.l 17, judetul Brasov.( 2045/2005)

65. MATEI MTHAELA, fiica lui Mangea Mihai si Maria-Garofita, născută la data de 12 octombrie 1969 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 85290 Geisenfeld, Bahnhofstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Resita, str. Făgărasului, nr.27, sc.A, ap.5, judetul Caras-Severin.( 2046/2005)

66. MAUTHE MARIOARA-ANGELICA, fiica lui Briciu Ioan si Maria, născută la data de 4 octombrie 1968 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 78476 Allensbach, Konstanzerstr.15, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Dariu Pop, nr.5/25, judetul Satu Mare.( 1870/2005 )Copii minori : Horsia Chris-Angelis născut la data 27.10.1990.

67. MOCAN ANGELA-ELISABETA, fiica lui Csuhai Alexandru si Elisabeta, născută la data de 8 mai 1973 în localitatea Turt, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Helmholtzstr.30, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Uivar, str. Principală, nr.144, judetul Timis.( 1614/2005 )

68. MOLDOVAN JANETA, fiica lui Stănoiu Stefan si Ileana, născută la data de 26 iunie 1969 in localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual m Germania, 10777 Berlin, Motzstr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, Bd. Tomis, nr.309, bl. 10B, sc.A, ap.22, judetul Constanta.( 1811/2005 )

69. MORARIU MIHAELA-IOANA, fiica lui Păcală Mircea-Dorel si Farkas Piroska, născută la data de 30 august 1980 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual m Germania, 92224 Amberg, Desingstr.5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sighisoara, str. Anton Pann, nr.13, judetul Mures.( 2068/2005 )

70. NAGY ARPAD, fiul lui Nagy Stefan si Elisabeta, născut Ia data de 15 februarie 1955 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Wien, GrQnbergstr.16, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Fabriicii de Zahăr, nr.l4, ap. 14, judetul Cluj.(185672005)

71. NEACSIU LEONARD, fiul lui Neacsiu Ion si Victoria, născut la data de 23 martie 1976 in localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 63626 Bad Soden-Salmunster, Kirschallee 1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Eforie Nord, str. 6 Martie, nr.43, judetul Constanta.( 1847/2005)

72. NICA VERONICA-PAULA, fiica lui Nica Pavel si Cornelia, născută la data de 15 ianuarie 1987 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2492 Eggendorf, Hauptstr.39, cu uiumul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Lâpusului, nr.29, M.PB28, judetul Bihor.( 2075/2005 )

73. NITULESCU RENATE, fiica lui Nitulescu Walter si Ecaterina, născută la data de 19 aprilie 1980 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86179 Augsburg, Neuestr.27, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. 1 Mai, nr.l5, judetu Sibiu.( 992/2005 )

74. OROS ROBERT-ZOLTAN, fiul lui Oros Jean-Marius si Aniko-Erzsebet, născut la data de 10 iulie 1980 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3252 Petzenkirchen, Mankerstr.4/2/7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Grigore Ureche, nr.3, judetul Bihor.( 1820/2005 )

75. PATRICHE NICU-SORIN, fiul lui Patriche Nicolaie si Victoria, născut la data de 24 septembrie 1968 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 13187 Berlin, Harzburgerstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Galati, str. Macedonă, nr.l, bl.Fl, ap.13, judetul Galati.( 2028/2005 )

76. PETRA MARCEL, fiul lui Petra Traian si Maria, născut la data de 4 martie 1947 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 65197 Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 15, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Sos. Niculae Titulescu, nr.61-71, bl.HA, scA, ap. 12, sector 3.( 1807/2005 )

77. PETRA MILANA-CAROLINA, fiica lui Petra Marcel si Olga, născută la data de 20 ianuarie 1986 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 65197 Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 15, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Sos. Niculae Titulescu, nr.61-71, bl. 11 A, sc.A, ap. 12, sector 3.( 1804/2005 )

78. PETRA OLGA, fiica lui Tosici Milan si Liubinca, născută la data de 5 septembrie 1948 în localitatea Sânpetru Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 65197 Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 15, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Sos. Niculae Titulescu, nr.61-71, bl.l 1 A, sc.A, ap.12, sector 3.( 180672005 )

79. PETRA OLIVER, fiul lui Petra Marcel si Olga, născut la data de 5 iulie 1981 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 65197 Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 15, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Sos. Niculae Titulcscu, nr.61-71, bl.11A, sc.A, ap12, sector 3.{ 1805/2005)

80. PITICAR ROMULUS-ANDREI, fiul lui Piticar Orest si Violeta, născut la data de 10 decembrie 1986 în localitatea Cîmpuhing Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual in Germania, 75015 Bretten, Im Wcisshofer Grund 17, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Suceava, Aleea Lazăr VicoL nr. 11, W.E35, sc.A, ap.7, judetul Suceava.( 1775/2005 )

81. POCH TITIANA, fiica lui Maur Stefan si Ioana, născută la data de 3 august 1966 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 38835 Osterwieck, Fichtenweg 14, ca ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Roman Ciorogariu, bl.56, sc.C, ap. 11, judetul Arad.( 2080/2005 )

82. POP GHEORGHE, fiul lui Pop Gheorghe si Maria, născut la data de 23 iulie 1960 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 2340 Modling, Neudorferstr.10/1 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Negresti-Oas, sat fur, nr.55, judetul Satu-Mare.( 1193/2005 )

83. PREDA NIELSEN MIOARA, fiica lui Preda Ion si Paula, născută la data de 30 septembrie 1960 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 9000 Aalborg, Brohusgade 1 B, 1 th, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, Aleea Violetelor, nr.1, bl.L10, sc.A, ap.8, judetul Constanta.( 1566/2005 )

84. RADTKE AL1NA-DINISA, fiica lui Papuc Minai si Păuna, născută la data de 20 mai 1964 în localitatea Slobozia Conachi, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 21079 Hamburg, Walsroder Ring 24 d, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Galati, str. Closca, nr.l, M.PS13C, sc.4, ap.79, judetul Galati.( 2029/2005 )

85. RĂDUCU ANDRA, fiica lui Răducu Constantin si Aurora, născută la data de 27 iunie 1984 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Marele Ducat de Luxemburg, 8352 Dahlem, 13 Um Pärchen, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Serban Vodă, nr.234, bl.2, sc.1, ap.2, sector 4.( 1533/2005 )

86. RĂDUTIU ADINA-LACRIMA, fiica lui Rădutiu Ioan si Mariana, născută la data de 15 iulie 1975 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 36217 Ronshauscn, Schcne Aussicht 31 A, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Tesătorilor, nr.41, judetul Sibiu.( 1848/2005)

87. REINHARDT ANA-VIRGINIA, fiica lui Stoica Nicolae si Laura, născută la data de 16 februarie 1968 în localitatea Seica Mare, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86199 Augsburg, Welfenstr.16, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Tiglari, bl.C2, ap.l, judetul Sibiu.( 2069/2005)

88. RICHTER ADRIAN, fiul lui Dican Gheorghe si Mariana, născut la data de 29 decembrie 1966 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 72555 Metzingen, Säbühl 10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Săcel, nr.10, judetul Sibiu.( 1828/2005 )

89. RICKERT PETRU, fiul lui Cîrciu Păunei si Silvia, născut la data de 23 august 1977 în localitatea Straja, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 46359 Heiden, Am Elschatt 2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Straja, nr.991, judetul Suceava.( 1849/2005 )

90. RUGEL ELENA-AGAFTEA, fiica lui Han Traian si Ileana, născută la data de 23 noiembrie 1981 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 96049 Bamberg, Peter-Schneiderstr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Becicherecu Mic, nr.163, judetul Timis.( 1829/2005)

91. SCHASCHEK CLAUDIU, fiul lui Lepcan Aurel si Mărioara, născut la data de 7 ianuarie 1973 în localitatea Făget, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 99817 Eisenach, Unter dem Pflinzhock 7, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Lugoj, str. Ceahlăului, nr.7, bl.27, sc.C, ap.18, judetul Timis.( 181W2005)

92. SCHELSKY SIMONA-TEOFILIA, fiica lui Iorescu Emil si Valeria, născută la data de 31 august 1972 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 13585 Berlin, Schăferstr.2, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Bihor, nr.13, sector l.( 1808/2005 )

93. SCHIERAUS IOANA, fiica lui Tomoiagă Stefan si Axenia, născută la data de 14 martie 1980 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2651 Rcichenau an der Rax, Hirschwang 97/1/2, cu ultimul domiciliu din România, m localitatea Moisei, nr. 118/A, judetul Maramures.( 2078/2005 )Copii minori: Tomoiagă Vasile născut la data 17.03.1998.

94. SCHÖNGRUNDNER FLORENTINA, fiica lui Cârmiala Vasile si Varvara, născută la data de 27 septembrie 1978 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 8510 Stainz, Angelisstr.6, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Ritoride, nr.39, sector 5.( 1817/2005)

95. SCHULLER ILDIKO, fiica lui Simon Iosif si Irina, născută la data de 12 martie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania. 72074 Tiibingen, Rosa-Luxemburg-Str.27, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Feleac, nr.3, bl.7, sc.C, ap.44, judetul Sibiu.(1776/2005 )

96. SCHULLER LILIANA, fiica lui Busuioc Stefan si Muntean Aurelia, născută la data de 8 iulie 1967 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 85276 Pfaffenhofen, Augustin-Schwartz-Str.8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Stejarului, bl. 17, ap.38, judetul Sibîu.( 1830/2005 )

97. SCHULLER VICTORIA, Sica lui Vines Petru si Victoria, născută la data de 6 martie 1954 în localitatea Dostat, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 80993 Mtinchen, Riesstr.80/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Apoldul de Sus, str.Gării, nr.323, judetul Sibiu.( 2071/2005 )

98. SOCOL CRISTIAN-GHEORGHE, fiul lui Contra Vasile si Floare, născut la data de 24 octombrie 1975 în localitatea Sînnicolau-Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 86356 Neusăss, Egerstr.4, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sînnicolau-Mare. str. Baritiu, nr.25, judetul Timis.( 1777/2005)

99. SOMMERFELD ANDREIA-IUSTINA, fiica lui Simeoni Andrei si Aurica, născută la data de 3 august 1979 în localitatea Ileanda, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Sorge 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Zalău, str. Avram Iancu, nr.37, sc.A, bl.NS, ap.l, judetul Sălaj.( 2022/2005)

100. SPINDLER CRISTINA, fiica lui Isac Stefan si Aurica, născută la data de 13 martie 1968 în localitatea Găiceana, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual in Austria, 4101 Herzogsdorf, Oberwallsee 19, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bacău, str. Republicii, nr.60, bl.60, sc.C, ap.46, judetul Bacău.( 1604/2005 )

101. SPRINZL MARIA-ANTONELA, fiica lui Bora Nicolae si Păstrăv Dorina, născută la data de 8 ianuarie 1970 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 79664 Wehr, Starenweg 28, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Timisoru, nr.186, judetul Arad.( 1831/2005)

102. STAN MIHAELA, fiica lui Minai Ioan si Fimia, născută la data de 16 februarie 1969 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 53547 Rossbach-Hăhnen, Dorf. Str. 19, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Hunedoara, Bd. Dacia, nr.3 5, ap.64, judetul Hunedoara.( 1850/2005 )

103. STANCU LARISA, fiica lui Stancu Dănut-Vasile si Camelia, născută la data de 7 februarie 1981 în localitatea Medgidia, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Gennania, 90518 Altdorf b. Nürnberg, Fischbacherstr.18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Constanta, str. Micsunelelor, nr.12, bl.32, scA ap. 1, judetul Constanta.( 2072/2005 )

104. STARESIN IULIANA-STEFANIA, fiica lui Staresm Dumitru-Neagoe si Eugenia, născuta la data de 20 aprilie 1987 în localitatea Drobeta Tumu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Germania, 74933 Neidenstein, Allee 7, cu ultimul domiciliu din România, in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. 1 Decembrie 1918, nr.12, judetul Mehedinti.( 1851/2005 )

105. STOESS MIRELA, fiica lui Baciu Gheorghe si Paraschiva, născută la data de 10 iunie 1966 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 51375 Leverkusen, Berthold-Brecht-Str.4B, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. I. C. Brătianu, nr.44, sc.B, ap.72, sector 3.( 2024/2005 )

106. STOICA RADU-ADRLAN, fiul lui Stoica Adrian-Nicolae si Angela, născut la data de 13 iunie 1985 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 74081 Heilbronn, Fritz-Haber-Str.70, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cisnădie, str. Cetătii, nr.18, judetul Sibiu.( 1832/2005)

107. SCHAFFNER ELISABETA-MARIA, fiica lui Stoicev Ioan si Elisabeta, născută la data de 31 august 1975 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 91567 Herneden, Leutershausenerstr.il, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Vinga,nr. 1317, judetul Arad.( 1507/2005 )

108. STOLLMAYER CARMEN-DANIELA, fiica lui Alimpesc Băiut si Paulina, născută la data de 3 martie 1969 în localitatea Teliucu Inferior, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 75180 Pforzheim, Ganghoferstr.4, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Hunedoara, str. Cerbului, nr.7, ap.77, judetul Hunedoara.( 2023/2005 )

109. SUTA PARASCHIVA-IRMA, fiica lui Suta Francisc si Elisabeta, născută la data de 15 martie 1955 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 7053 Hornstein, Neusatzstr.31a/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, str. Cazaban Julcs, nr.13, bI.R47, ap.5, judetul Bihor.( 1821/2005 )

110. SZABOLCS ILDIKO, fiica lui Lucaci Carol si Simion Elena, născută la data de 16 mai 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 48361 Beelen, Esch 11, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Rachetei, nr.2A, bl.61, ap.ll, judetul Timis.( 1852/2005)

111. SZASZ SANDA, fiica lui Szasz Zoltan si Botis Ioana, născută la data de 9 mai 1977 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 73655 Plüderhausen, Liszstr.14, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Satu Mare, Pta 25 Octombrie, bl.l 1, ap.l, judetul Satu Mare.( 2047/2005 )

112. TEACOIU VICTORIA, fiica lui Costea Nicolae si Iuliana, născută la data de 28 ianuarie 1952 în localitatea Semlacul Mic, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 79114 Freiburg i. Br., Krozingerstr.78, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Arges, nr.10, judetul Timis.( 1778/2005 )

113. TONTSCH BIANCA-SIMONA, fiica lui Savin Petru si Aurelia-Viorica, născută la data de 9 iunie 1974 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86551 Aichach, Ziegeleistr.2 A, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Medias, str. Blajului, nr.6, bl. 12, sc.B, ap. 13, judetul Sibiu.( 2048/2005 )

114. TURTT ANAMARIA, fiica lui Cernea Vasile si Ana, născută la data de 13 august 1982 în localitatea Satu Marc, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 63067 OfTenhach am Main, Nordring 8, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Tîrnavei, nr.10, bl.35, ap.77, judetul Satu Mare.( 2083/2005)

115. VANCU-MACĂU IONEL, fiul lui Macău Vasile si Nica, născut la data de 26 februarie 1975 în localitatea Odobesti, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Germania, 13347 Berlin, Ruheplatzsir.24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Meziad, nr. 1, bl.84, ap. 14, judetul Timis.( 1796/2005)

116. WENZEL ILEANA, fiica lui Reszler Stefan si Elisabeta, născută la data de 17 februarie 1972 în localitatea Beltiug, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 89335 Ichenhausen, Rohrbachring 5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Bucuresti, nr.4, judetul Satu Mare.( 1833/2005 )

117. WOLF MARIANA-DIANA, fiica lui Opris Lucian si Mariana, născută la data de 13 septembrie 1975 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 65462 Ginsheim-Gustavsburg, Stuttgarterstr. 10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Scoala de înot, bl.5, ap.49, judetul Sibiu.( 2025/2005 )

118. ZEIDES MON1KA, fiica lui Karacsony Karoly si Marta, născută Ia data de 7 aprilie 1980 în localitatea Covasna, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 83342 Tacherting, Ahomweg 24, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sfîntu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 15, sc.E, ap.13, judetul Covasna.( 2049/2005 )

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiulart. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. BENE BIANCA-IOANA, fiica Iui Bene Grigor si Chereches Marioara, născută la data de 5 ianuarie 1987 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St Pdlten, Josefstr.6 2/4 Niederostereich , cu ultunul domiciliu din România, în localitatea Satu-Mare, str. Minai Viteazu, nr.14, judetul Satu-Mare 769/2005 )

2. BOHATERET EVA, fiica lui Iosten Martin si Barbara, născută la data de 4 noiembrie 1951 în localitatea Darova, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 78554 Aldingen, Schneckenbuhl 18, cu ultunul domiciliu din România, în localitatea Darova, nr.431, judetul Timis.( 1114/2005)

3. BOHATERET NICOLAE, fiul lui Bohateret Iordache si Barbara, născut la data de 11 noiembrie 1950 în localitatea Darova, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 78554 Aldingen, Schneckenbuhl 18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Darova, nr.431, judetul Timis.(1115/2005 )

4. BORNSCHLEGEL ELENA, fiica lui Cimpoca Ioan si Maria, născută la data de 12 ianuarie 1948 în localitatea Sadu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 90513 Zimdorf, Hermann-Lons-Str.45, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Nicolae lorga, nr.53, ap.18, judetul Sibiu.( 1035/2005 )

5. CARABA CORINA, fiica lui Caraba Aurel si Sabou Eugenia, născută la data de 2 februarie 1970 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4817 PC Breda, Bergshot 86 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Hunedoara, str. Eliberării, nr.4, ap.4, ScA, judetul Hunedoara.( 1043/2005 )

6. COROAMÂ DORIN-RUBEN, fiul lui Coroamă Aurel si Veronica, născut la data de 3 mai 1986 fa localitatea Vicovu de; Jos, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 4620 Linz, Honringerstr.8/2/9, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Vksovu de Jos, nr. 1297, judetul Suceava.( 841/2005 )

7. CRISTEA GHEORGHE-CASIAN, fiul lui Cristea Gheorghe si Jigmond Maria, născut la data de 22 octombrie 1941 în localitatea Românas, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual m Germania, 90431 NOmberg, Hautschstr.8 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Mihai Viteazul, nr.35, judetul Bistrita-Nlsăud.( 1033/2005 )

8. CRISTEA MARIA, fiica lui Steiner Mihăilă si Maria, născută la data de 13 aprilie 1939 în localitatea Livezile, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 90431 NOmberg, Hautschstr.8 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Bistrita, str. Mihai Viteazul, nr.35, judetul Bistrita-Năsăud.( 1034/2005)

9. DĂNĂILĂ MARIANA, fiica lui Dănăilă Constantin si Teodora, născută la data de 22 iulie 1954 în localitatea Babadag, judetul Tulcea, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4693 EB Poortvliet, Burg. Vanoeverenstr.il , cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Vatra Luminoasă, nr.l-27, bl.D7, scA, et.6, ap.30, sector 2.( 1042/2005 )

10. HORA STEFANIA-CAMELIA, fiica lui Hora Istvan si Floare, născută la data de 26 ianuarie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual In Olanda, 5655 CE Eindhoven, Alersma 32 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, Aleea Sulfinei, nr.l, ap.89, Sc.E, bl.E1, judetul Bihor.( 1044/2005 )

11. ISAI ILEANA-GRATIELA, fiica lui Isai Ioan si Constanta, născută la data de 24 septembrie 1975 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Olanda, 6845 DS Arnhem, Lunburgsingel 162 , cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Bd. 1 Mai nr.35, bl.C13, sc.B, ap. 105, sector 6.( 1207/2005 )

12. MUSTĂREATĂ LISA-MARIA, fiica lui Mustăreată Dan si Mihăita, născută la data de 7 mai 1984 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Welserstr.36 , cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Moldoveni, nr.4, bl.60, sc.2, ap.25, sector 4.( 686/2005)

13. NOVAC BUCUR-MIRCEA, fiul lui Novac Coriolan-Aurel-Valeriu si Elena-Augusta, născut la data de 20 octombrie 1953 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Marea Britanie, localitatea Loughborough, Leicestershire, Haddon Way, nr.28, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Stefan Octavian Iosif, nr.2, M.M51, ap.66, sector 3.( 1071/2005 )

14. PAPP ALEXANDRU-MIHAI, fiul lui Papp Alexandru si Ana, născut la data de 21 septembrie 1954 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4800 Attnang-Puchheim, Agergasse 10, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Caransebes, str. Protopop Ioan Tonici, nr.21, judetul Caras-Severin.( 1186/2005 )

15. PICHT RALPH-CLAUS, fiul lui - si Picht Barbara-Herta, născut la data de 19 august 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Magdeburger Weg 19 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Dirstclor, nr.14, judetul Sibiu.( 979/2005 )

16. ROJI GABRIELA-DANIELA, fiica lui Roji Daniel-Iosif si Mărioara, născută la data de 23 noiembrie 1984 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St Polten, Josefstr.62/4 Niederostereich , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu-Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 14, judetul Satu-Mare.( 768/2005 )

17. SITOIANU PATRU, fiul lui Sitoianu Patru si Maria, născut la data de 23 martie 1970 în localitatea Boisoara, judetul Vllcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg Maxglaner, Hauptstr.67/19 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sibiu, str. Sălajului, nr.5, judetul Sibiu.( 1126/2005 )Copii minori : Sitoianu Kevin născut la data 16.12.1997.

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. BÁNYAI JÓZSEF, fiul lui Bányai Domokos si Erzsébet, născut la data de 25 august 1983 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 4400 Nyiregyhaza, Sostol Ut3.7/25 cu ultimul domiciliu din România, în comuna Vetca, sat Jacodu, str. Principală, nr.31, judetul Mures.( 1311/2005)

2. BERNATH LEONORA, fiica lui Beraath Alexandru si Adriana, născută la data de 24 iunie 1962 în localitatea Tunisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz, Bayernstr.18, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Eneas,nr.95, judetul Timis.( 1857/2005)

3. BOTEZ COSMIN, fiul lui Botez Horia-Alexandru si Anisoara, născut la data de 23 noiembrie 1980 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1432 BG Aalsmeer, Oosteinder Weg 392, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Onesti, str. G-ral Radu Rosetti, bl.12, sc.4, ap.40, judetul Bacău.( 2014/2005 )

4. DRAGU ELENA-LAURA, fiica lui Dragu SamuU si Elena, născută la data de 24 octombrie 1975 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, Gratkorn, Grazerstr.88/2 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Caransebes, str. Pajistei, nr.15, judetul Caras-Severin.( 1815/2005 )Copii minori : Dragu-Hazurović Michelle-Desiree născută la data 11.11.2002, Dragu-Hazurović Chiara-Laura născută la data 13.05.2004.

5. FRĂSINCAR FLAVIUS, fiul lui Frăsincar Arxente si Doina-Olimpia, născut la data de 14 noiembrie 1971 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5625 K5 Eindhoven, Echternachlaan 628, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, nr.170, bl. 10G, ap.14, sector l.( 2015/2005 )

6. GASPAR IULIAN-STEFAN, fiul lui Gaspar Teodor-Nicolae si Sofia, născut la data de 22 septembrie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1503 EE Zaandam, Pharus 341, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Nicolae Titulescu, nr.l 1, ap.31, judetul Timis.( 1789/2005 )

7. GRIGORESCU COSMIN, fiul lui Grigorescu Constantin si Ecaterina, născut la data de 27 februarie 1971 în localitatea Piatra-Olt, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2492 RL Haga, Schrijvertjestraat 9, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Constantinescu, nr.14, sc.A, bl.16, ap.3, sector l.( 1784/2005 )Copii minori : Grigorescu Silvia-Andreea născută la data 15.05.2001.

8. GRIGORESCU SIMONA-ELENA, fiica lui Enaiche Octavian si Melania, născută la data de 4 octombrie 1971 în localitatea Vînju-Mare, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2492 RL Haga, Schrijvertjestraat 9, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Constantinescu, nr.14, ap.3, sector l.( 1783/2005)

9. JENEA CĂTĂLINA-CORINA, fiica lui Dămătarcă Eugen si Camesoiu Carmen-Violeta, născută la data de 13 februarie 1986 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, Vöcklamarkt, Moos 2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str.Olt, nr.41, judetul Timis.( 1854/2005)

10. INCZE MIHAELA-IOANA, fiica lui Musat Ionel si Elena, născută la data de 18 septembrie 1963 in localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2264 BA Leidschendam, Ken-Julianaweg nr.5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Brasov, str. Mircea cel Bătrîn, nr.45, bl.39, sc.A, ap.3, judetul Brasov.( 2013/2005 )

11. LISTES MIHAELA-CARMEN, fiica lui Stoenescu Gheorghe si Petra, născută la data de 19 august 1969 în localitatea Corabia, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3068 ZB Rotterdam, Max Planckplaats 95, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr.l, bl.OS1, ap.26, judetul Cluj.( 1787/2005)

12. LISTES OVIDIU LUCIAN, fiul lui Listes Vasile si Maria, născut la data de 23 septembrie 1974 în localitatea Huedin, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3068 ZB Rotterdam, Max Planckplaats 95, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr.l, bl.OS1, ap.26, judetul Cluj.( 1788/2005)

13. LORINCZ BOTOND-ZOLTAN, fiul lui Lorincz Imre si Zsiga Irina, născut la data de 20 octombrie 1977 în localitatea Tîmăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1016 KP, Amsterdam, Bloemgracht 185 H., cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Tîmăveni, str. N. Bălcescu, nr.10, judetul Mures.( 2012/2005)

14. MARA DANIEL, fiul lui Mara Gheorghe si Rasela, născut la data de 10 ianuarie 1964 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Canada, Ontario, Brampton 28 Gorsebrook, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, str. Floare Rosie nr.7, bl.51, ap.19, et.4, sector 6.( 2063/2005 )

15. NACU ADRIAN, fiul lui Nacu Gheorghe si Maria, născut la data de 27 aprilie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz-Wetzelsdorf, Schererstr.25/2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, str. Cărei, nr.28, bl. 18, sc.A, ap. 14, judetul Timis.(1014/2005

16. NEMES ECATERINA, fiica lui Nemes Zoltan si Gnizela, născută la data de 8 iulie 1951 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7051 XB Varsseveld, Valkenhof 47 , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr.2, ap.3 5, et.10, judetul Covasna.( 1782/2005)

17. ÖMBÖLI ZSOLT-LEVENTE, fiul lui Ömböli Alexandru si Rozalia, născut la data de 20 decembrie 1980 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 5661 Úzkigyos, Kossuth Lajos 5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Ludus, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 16, sc.A, ap.13, judetul Mures.( 2037/2005 )

18. PATRUT MARIANA, fiica lui Patrut Grigorie si Elena, născută Ia data de 11 martie 1963 în localitatea Călan, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1055 VT Amsterdam DeRijpgracht 36 I, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, Bd. N. Titulescu, bl.C1, sc. 1, ap.3, judetul Dolj.( 1781/2005)

19. PLESA RUZMARINCA, fiica lui Tanosevici Iosif si Paukvici Desanca, născută la data de 3 iulie 1959 în localitatea Socol, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Hafendorf, Johann Böhmstrasse 18/9, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Ianova, nr.224, judetul Timis.(1574/2005 )

20. RUSU DAN-VICTOR, fiul lui Rusu Victor si Veronica, născut la data de 25 august 1965 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2132 GL Hoofddorp, Graan Voor Visch 18623, cu ultimui domiciliu din România, în localitatea Cluj-Napoca, str. Mănastur, nr.103, ap.53, judetul Cluj.( 1786/2005)

21. SCHNEIDER ANA, fiica lui Banciu Ioan si Maria, născută la data de 24 mai 1957 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73630 Hebsack, Markgrabenstr.14, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Săliste, sat Sibiel, nr.226, judetul Sibiu.( 2070/2005 )

22. SIMON FLOAREA, fiica lui Simon Gheorghe si Vârva Florica, născută la data de 20 aprilie 1973 în localitatea Dragomiresti, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7694 BD, Kloosterhaar, str. Groenedijk 4, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Dragomiresti, nr.852, judetul Maramures.( 1790/2005)

23. TOMA TUDOR-ALEXANDRU, fiul lui Toma Adrian-Marius si Geta, născut la data de 17 octombrie 1983 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Olanda, Beeklaan 286 Den Haag, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Piatra-Neamt, str. Vasile Conta, nr.4, ap.26, judetul Neamt.( 178072005)

24. VAIS ALEXANDER-JJOHANN, fiul lui Datculescu-Vais Mihai-Serban si Anca, născut la data de 7 ianuarie 1984 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 4300 Essen, Töpferstr.4, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.111-131, bl.9A, sc.G, ap.226, sector l.( 1534/2005 )

25. VAIS ANCA, fiica lui Datculescu Petre-Pavel si Paula-Sevastita, născută la data de 1 august 1955 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 4300 Essen, Töpferstr.4 , cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.111-131, W.9.A, sc.G, ap.226, sector l.( 1478/2005 )

26. VAIS MICHAEL-SERBAN, fiul lui Vais Vintilă si Alexandrina, născut la data de 14 octombrie 1946 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 4300 Essen, Töpferstr .4, cu ultimul domiciliu din România, în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 111-131, bl.9A, sc.G, ap.226, sector l.( 1477/2005)

27. WAGNER DANIEL-MARIAN, fiul lui Mihoc Dan si Mana, născut la data de 14 martie 1987 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 7100 Neusiedl am See, Reitschacherstr.3, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Arad, str. Faurilor, nr.63, judetul Arad.( 1814/2005 )

28. ZELINA MARTON-FELICIAN, fiul lui Zelina Martin si Ana, născut la data de 28 martie 1974 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5654 BD Eindhoven, Cavallilaan 169, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Oradea, Bd. Dacia, nr.110, bI.Bl,et. 1, se A, ap.4, judetul Bihor.( 1785/2005 )

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.528.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. BOBU ION, fiul lui Constantin (fiul lui Alexandru născut la 15.03.1910 în Pistruieni. Telenesti) si Vasilia, născut la data de 06 ianuarie 1982 în localitatea Pistruieni, judetul Telenesti. Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Chisinău, slr. Albisoara nr.80/2. ap.52.( 15.556/2003 );

2. BURDUJA ION, fiul lui Maxim si Vasilina (născuta la 29.11.1931 în localitatea Utkonosovka, Izmail), născut la dala de 11 septembrie 1956 in localitatea Utkonosovka, raionul Izmail, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual in Republica Moldova, loc. Durlesti. judetul Chisinău, str. N.Dimo nr. 13. (3484/-2002);

3. BEANCHIN NADEJDA, fiica lui Cebotari Serghei si Valentina (fiica lui Maxim născut la 19.02.1936 în localitatea Bubuieci si Maria), născută la data de 12 iulie 1984 în localitatea Chisinău. Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Bubuieci, str. Puskin nr.4, judetul Chisinău.(2658/2002):

4. CHETRAR VLADISLAV, fiul lui Tudor si Valentina (fiica lui Tudor născut la 23.02.1920 in localitatea Cosernita, Chisinău si Olga).,născut la data de 27 august 972 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual in Republica Moldova, loc. Chisinău, str. Decembristilor nr. 2 A. (12752/2003);

5. COZMA MARIA, fiica lui Cozma Vasile (fiul lui Ion si Teodora născută la 07.0S.I915 în localitatea Larguta, Cahul) si Ana, născută la data de 25 martie 1970 in localitatea Lârguta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Chisinău str. Marin Drâgan nr.28, bl.2, cămin. (733/2002);

6. DIACONU IURIE, fiul lui Tudor (născut la 15.05.1937 în localitatea Costesti, jud. Chisinău) si Ioana, născut la data de 20 martie 1966 în localilaiea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Ialoveni, str. Stefan cel Mare nr.74. Copii minori: DIACONU TUDOR născut la data de 17 iunie 1993 si DIACONU NICOLETA născută la data de 13 februarie 1990.(3518/2002);

7. FLOREAN MIHAELA, fiica lui Leonid si Lidia ( fiica lui Gheorghe născut la 21.08.1923 în ioc. Cetireni, Ungheni si Maria), născută la data de 20 iulie 1976 în localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Basarabia nr.5, ap. 11.(15519/2003);

8. GODOROGEA IURIE, fiul lui Gheorghe (născut la 27.08.1935 în localitatea Ciopleni, jud. Chisinău) si Maria, născut la data de 15 martie 1966 în localitatea Ciopleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul 9/2, ap.6.(3479/2002);

9. GODOROGEA MARIANA, fiica lui Spînu Vasile si Tamara (fiica lui Vasik si Vera născută la data de 15.07.1920 în loc. Hirova, jud. Ungheni), născută la data de 22.08.1971 în localitatea Hirova, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău str.N.Spătarul 9/2, ap.6. Copii minori: GODOROGEA CRISTINA, născută la data de 17.07.1999 si GODOROGEA MARIN, născut la data de 12.07.1992.(3480/2002);

10. HANGANU LARISA, fiica lui Bîreă Vasile (născut la 31.07.1935 în localitatea Grozesti, Nisporeni) si Vera, născută la data de 01 septembrie 1957 în localitatea Grozesti, Nisporeni,. Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Academiei nr.4, ap.38, jud. Chisinău. Copii minori: HANGANU ALEXANDRU, născut la data de 04 ianuarie 1989.(1251/2005);

11. MARINA LUCIAN, fiul lui Iurie si Ana ( fiica lui Ivan născut la 27.08.1932 în loc. Crasnoilsk, Cernăuti si Viorica), născut la data de 02 mai 1979 în localitatea Seredne Vodiane, Rahova, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Crasnoilsc, str.V. Alecsandri nr.23A.( 1602/2004);

12. TARASEVICI ANGELA, fiica lui Ion si lulia (fiica lui Tudor născut la 09.06.1915 în ioc. Recea, jud. Chisinău si Fevronia), născută la data de 18 ianuarie 1975 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Madan Gh. nr.48/2, ap.16.(13431/2003);

13. TARASEVICI CORNELIU, fiul lui Ion si Mia (fiica lui Tudor născut la 09.06.1915 în loc. Recea, jud. Chisinău si Fevronia), născut la data de 25 august 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova , Chisinău bd. Moscova nr.5, ap. 110.( 13428/2003);

14. TARASEVICI CRISTINA, fiica lui Ion si lulia (fiica lui Tudor născut la 09.06.1915 în loc. Recea, jud. Chisinău si Fevronia), născută la data de 28 ianuarie 1983 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Madan Gh. nr.48/2, ap. 16.(13430/2003);

15. TARASEVICI ION, fiul lui Ion (născut la 07.06.1914 în loc. Măgurele, jud.Ungheni) si Liuba , născut la data de 14 mai 1941 în localitatea Măgurele, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova , Chisinău str. Madan Gh. nr.48/2, ap. 16.(13434/2003);

16. TARASEVICI IULIA, fiica lui Donoagă Tudor (născut la 09.06.1915 în loc. Recea, jud. Chisinău) si Fevronia, născută la data de 26 iunie 1948 în localitatea Codreanca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Madan Gh. nr.48/2, ap. 16.(13433/2003);

17. TEPLETC1H SVETLANA, fiica lui Vidrascu Vasile ( fiul lui Tudor născut la 20.03.1925 în loc. Jora de Mijloc, jud. Orhei si Feodora) si Maria, născută la data de 15 ianuarie 1981 în localitatea Codru, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău str. Turghenev nr.10. Copii minori: TEPLETCHI FRANCESCA, născută la data de 01.02.2001. (1598/2002);

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind suspendarea unui participant la Piata pentru Ziua Următoare

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), (6) si (7), ale art. 11 alin. (1), ale art. 11 alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum si ale prevederilor Codului comercial ai pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004,

având în vedere acumularea unor importante datorii ce creează probleme financiare unui număr mare de participanti la piata de energie electrică si în vederea accelerării procesului de aplicare a prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică cu privire la responsabilitătile ce revin Societătii Comerciale „OPCOM” - S.A. În calitate de contraparte în raport cu fiecare participant la Piata pentru Ziua Următoare,

în conformitate cu Referatul de aprobare întocmit de departamentul de specialitate si cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 octombrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Societatea Comercială „OPCOM” - S.A. este obligată să suspende un participant la Piata pentru Ziua Următoare prin invalidarea ofertelor de cumpărare în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă participantul la Piata pentru Ziua Următoare nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile necesare pentru înregistrarea ca participant la Piata pentru Ziua Următoare;

b) dacă participantul la Piata pentru Ziua Următoare nu respectă Conventia de participare la Piata pentru Ziua Următoare;

c) dacă participantul la Piata pentru Ziua Următoare se face vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru Piata pentru Ziua Următoare sau nu plăteste în conformitate cu nota de decontare.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Societatea Comercială „OPCOM” -

S.A. elaborează si prezintă spre aprobare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei documentul „Procedura de suspendare a dreptului de participare pe Piata pentru Ziua Următoare a participantilor care nu îsi îndeplinesc obligatiile fată de Societatea Comercială «OPCOM» - S.A. sau fată de ceilalti participanti la Piata pentru Ziua Următoare”.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se suspendă orice prevedere legală contrară.

Art. 4. - Operatorul Pietei de Energie Electrică - Societatea Comercială „OPCOM” - S.A., precum si participantii la Piata pentru Ziua Următoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 21 octombrie 2006.

Nr. 25.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 si ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 octombrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Taxa se plăteste în contul 50.03.19 «Disponibil din taxe pentru înscrierea la examenul de consultant fiscal», deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Plata poate fi efectuată prin virament, prin mandat postal sau în numerar, la orice unitate teritorială a Trezoreriei Statului din municipiile resedintă de judet, sectoarele municipiului Bucuresti sau la Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

(3) Codurile de identificare fiscală ale directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si codurile IBAN aferente contului 50.03.19 «Disponibil din taxe pentru înscrierea la examenul de consultant fiscal» sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Sumele încasate în contul 50.03.19 «Disponibil din taxe pentru înscrierea la examenul de consultant fiscal» se virează de către directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 15 si în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în contul 50.03.19 «Disponibil din taxe pentru înscrierea la examenul de consultant fiscal» (cod IBAN: RO20TREZ700500319X001271), deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice (cod de identificare fiscală: 4221306) la Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.”

2. După articolul 4 se introduce anexa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Colectivul pentru organizarea si desfăsurarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal si Directia de buget si contabilitate internă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 octombrie 2006.

Nr. 1.757.

 

ANEXĂ

 

LISTA

codurilor IBAN în care se virează taxa de înscriere la concurs

 

Nr. crt.

Denumire institutie publica

Cod de identificare

Cod IBAN

Denumirea unitătii trezoreriei statului

1

DGFP Alba

4331554

RO80TREZ002500319X002750

Alba-Iulia

2

DGFP Arad

3519704

RO84TREZ021500319X011953

Arad

3

DGFP Arges

4229610

RO43TREZ04B500319X005158

Pitesti

4

DGFP Bacău

4159050

RO52TREZ061500319X003910

Bacău

5

DGFP Bihor

4300477

RO72TREZ076500319X004889

Oradea

6

DGFP Bistiita-Nasaud

4347453

RO08TREZ101500319X004231

Bistrita

7

DGFP Botosani

3372335

RO15TREZ116500319X003407

Botosani

8

DGFP Brasov

4317495

RO25TREZ131500319X006894

Brasov

9

DGFP Brăila

4343150

RO71TREZ151500319X004424

Brăila

10

DGFP Buzău

3662479

RO25TREZ166500319X004748

Buzău

11

DGFP Caras-Severin

3228080

RO97TREZ181500319X002075

Resita

12

DGFP Călărasi

3797140

RO39TREZ201500319X002447

Călărasi

13

DGFP Cluj

4426336

RO42TREZ216500319X016827

Gluj-Napoca

14

DGFP Constanta

4671815

RO53TREZ231500319X007395

Constanta

15

DGFP Covasna

4404648

RO08TREZ256500319X003097

Sfantu-Gheorghe

16

DGFP Dambovîta

4184950

RO49TREZ271500319X003310

Targoviste

17

DGFP Dolj

4416952

RO15TREZ291500319X006063

Craiova

18

DGFP Galati

3127190

RO69TREZ306500319X006430

Galati

19

DGFP Giurgiu

4286887

RO95TREZ321500319X002160

Giurgiu

20

DGFP Gorj

4246335

RO46TREZ336500319X004769

Targu-Jiu

21

DGFP Harghita

4246050

RO16TREZ351500319X002768

Miercurea-Ciuc

22

DGFP Hunedoara

2102643

RO06TREZ366500319X003220

Deva

23

DGFP Ialomita

4231822

RO84TREZ391500319X001849

Slobozia

24

DGFP Iasi

4540186

RO12TREZ406500319X008752

Iasi

25

DGFP Ilfov

4192871

RO73TREZ421500319X003173

Ilfov

26

DGFP Maramures

3695204

RO18TREZ436500319X004823

Baia Mare

27

DGFP Mehedinti

2792390

RO78TREZ461500319X003000

Dr.Tumu-Severin

28

DGFP Mures

4322629

RO77TREZ476500319X006782

Targu-Mures

29

DGFP Neamt

2612812

RO39TREZ491500319X005022

Piatra Neamt

30

DGFP Olt

4286364

RO11TREZ506500319X003373

Slatina

31

DGFP Prahova

2844936

RO76TREZ521500319X005191

Ploiesti

32

DGFP Satu -Mare

3963587

RO91TREZ546500319X004275

Satu-Mare

33

DGFP Salai

4494870

RO54TREZ561500319X003370

Zalău

34

DGFP Sibiu

4406258

RO69TREZ576500319X006088

Sibiu

35

DGFP Suceava

4244539

RO39TREZ591500319X003117

Suceava

36

DGFP Teleorman

4469035

RO35TREZ606500319X003655

Alexandria

37

DGFP Timis

4358053

RO54TREZ621500319X007271

Timisoara

38

DGFP Tulcea

3429563

RO50TREZ641500319X002597

Tulcea

39

DGFP Vaslui

3337524

RO72TREZ656500319X002473

Vaslui

40

DGFP Vâlcea

2540783

RO33TREZ671500319X004126

Ramnicu Vâlcea

41

DGFP Vrancea

4350386

RO36TREZ691500319X002042

Focsani

42

DGFP Sectorul 1

4193117

RO09TREZ701500319X007236

Sectorul 1

43

DGFP Sectorul 2

4193117

RO76TREZ702500319X007529

Sectorul 2

44

DGFP Sectorul 3

4193117

RO26TREZ703500319X006824

Sectorul 3

45

DGFP Sectorul 4

4193117

RO87TREZ704500319X004800

Sectorul 4

46

DGFP Sectorul 5

4193117

RO75TREZ705500319X003896

Sectorul 5

47

DGFP Sectorul 6

4193117

RO15TREZ706500319X005505

Sectorul 6

48

DGFP mun. Bucuresti

4193117

RO60TREZ700500319X001521

A.T.C.P- M B

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea examenelor pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal în cursul semestrului 1 al anului 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În cursul semestrului I al anului 2007 se vor organiza două sesiuni de examen pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal, în lunile februarie si iunie, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006.

Art. 2. - Examenele vor fi sustinute din tematica de examen prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006.

Art. 3. - Colectivul pentru organizarea si desfăsurarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2006.

Nr. 1.826.

 

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 7.719 din 11 octombrie 2006

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 453 din 12 octombrie 2006

 

ORDIN

pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa” - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 93872001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 5 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni, având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - Dreptul de proprietate asupra activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa” - S.A. Voluntari, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, poate fi dobândit în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ia care statul detine actiuni.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

ANEXĂ

 

LISTA

activelor care intră sub incidenta art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001

 

Nr. crt.

Nr. de inventar

Denumirea

Observatii

1.

2006848

Post de alimentare cu energie electrică

Asigură alimentarea cu energie electrică a Societătii Comerciale „Băneasa” - S.A. Voluntari.

2.

 

Posturi trafo (PT3 si PT6)

- idem -

3.

1000151

Hale B

Asigură spatiile necesare activitătii de sculărie, precum si pentru reamplasarea productiei de semifabricate necesare productiei de componente.

4.

1000229

Put nr. 2

Asigură necesarul de apă potabilă, industrială si pentru incendii.

5.

1000236

Put nr. 3

-

6.

1000266

Rezervor acumulare

Asigură stocarea apei extrase din puturi, în vederea pompării în reteaua de distributie internă.

7.

1000273

Statie hidrofoare

Pompează apa din rezerva stocată în sistemul de distributie internă.

8.

1000289

Retele canalizare

Asigură evacuarea apei industriale, menajere si pluviale la canalul colector din str. Erou lancu Nicolae.

9.

1000328

Corp diode cu Si. C2

Asigură spatiile necesare productiei de componente electronice.

10.

1000335

Corp diode cu Si. C1

- idem -

11.

1000441

Statie neutralizare

Neutralizează apele evacuate în canalul colector.

12.

1000487

Bazin de retentie

Stochează apele pluviale si asigură regularizarea debitelor ce sunt pompate în canalul colector de evacuare.

13.

1000494

Statie de pompe ape menajere

Pompează apele menajere din sistemul intern de canalizare în canalul colector.

14.

1000602

Put de apă nr. 7

Asigură necesarul de apă potabilă, industrială si pentru incendii.