MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 899         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.500. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.501. - Hotărâre privind stabilirea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor aflate în dotarea parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Anticoruptie

 

1.502. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri

 

17. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri

 

Rectificări la:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil afiat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea retrocedării, în conditiile legii, către proprietarii de drept.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.500.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Craiova,

str. Păltinis nr. 2,

judetul Dolj

37.211

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dolj

Clădire administrativă D+P+M

Suprafata construită = 220 m2

Suprafata terenului = 2.550 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor aflate În dotarea parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Antîcoruptie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Parcul auto din dotarea parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Anticoruptie, se constituie tinând seama de atributiile care revin acestora, potrivit legii, si de caracterul operativ al activitătilor desfăsurate pentru prevenirea si combaterea criminalitătii.

(2) Numărul maxim de autoturisme pentru activitătile specifice ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Anticoruptie, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare parchet, a modului si conditiilor de utilizare a acestora se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, tinându-se seama de volumul activitătii, de întinderea si particularitătile zonei de responsabilitate si de alte conditii specifice.

(2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie stabileste, prin ordin, limita maximă a consumului lunar de carburanti pentru fiecare autoturism, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexă.

Art. 3. - Cheltuielile rezultate din aplicarea prezentei hotărâri se suportă din bugetele anuale aprobate Ministerului Public.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.501.

 

ANEXĂ

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT Sl CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activitătile specifice parchetelor din structura Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Anticoruptie

 

Nr. crt.

Unitatea

Numărul maxim de autoturisme aprobat

Consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul

- litri/lună -

 

TOTAL (1+2+3+4+5)

605

 

1.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

30

500

2.

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din care:

75

 

a) aparat central

13

500

b) servicii teritoriale

20

250

c) birouri teritoriale

42

200

3.

Parchetele de pe lângă curtile de apel

56

300

4.

Parchetele de pe lângă tribunale

130

250

5.

Parchetele de pe lângă judecătorii

314

200

 

 

 

 

 

NOTA:

Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti de parchet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(2) Instalatiile mari de ardere existente - tip I pot fi exceptate de la prevederile alin. (1) În cazul în care titularul activitătii unei astfel de instalatii se angajează printr-o declaratie scrisă, prezentată autoritătii publice competente pentru protectia mediului cel mai târziu până la 31 decembrie 2006, să nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 de ore, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) până la data de 1 ianuarie 2008, pentru instalatiile mari de ardere existente - tip I, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 71, si pentru instalatiile mari de ardere noi - tip II.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.502.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR AGENTIA NATIONALĂ ANTIDROG

 

DECIZIE

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Antidrog emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Antidrog,

Pavel Abraham

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE MINIME OBLIGATORII

privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri

 

Managementul de caz aplicat în domeniul asistentei consumatorului de droguri este o metodă de coordonare a tuturor serviciilor de asistentă medicală, psihologică si socială si constă în activitatea de identificare a necesitătilor consumatorului, planificarea, coordonarea si monitorizarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, în functie de resursele disponibile.

Prezentele standarde minime obligatorii sunt complementare cu normele de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri si se completează cu celelalte dispozitii în domeniul asistentei consumatorului de droguri.

Prezentele standarde sunt grupate pe următoarele arii de interes:

1. descrierea metodei si conditii de utilizare;

2. sedinte de management de caz si tehnici aplicate;

3. aplicarea managementului de caz în functie de etapele procesului:

3.1. evaluarea;

3.2. stabilirea programului integrat de asistentă si elaborarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

3.3. semnarea acordului si includerea în programul integrat de asistentă;

3.4. implementarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri; colaborare;

3.5. monitorizare si evaluare;

3.6. terminare;

4. echipa multidisciplinară din centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog (CPECA): formare, functionare, desemnare, situatii speciale;

5. managementul informatiilor;

6. advocacy;

7. situatii speciale.

Standardul 1 - Descrierea metodei - conditii de utilizare

Managementul de caz este metoda prin care se realizează planificarea, coordonarea si monitorizarea serviciilor de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri, în functie de necesitătile acestora, precum si motivarea consumatorului în vederea mentinerii sale în sistemul de asistentă. Managerul de caz constituie punctul central de contact al beneficiarilor care primesc asistentă de la mai multi furnizori.

Metoda este utilizată la acordarea serviciilor de asistentă medicală, psihologică si socială, asigurând un caracter integrat si continuu procesului de asistentă, prin evaluare, planificare, crearea de legături de colaborare, monitorizare, advocacy.

Managementul de caz este aplicat în mod continuu pe întreg parcursul procesului de asistentă medicală, psihologică si socială, constituindu-se el însusi într-un serviciu.

Principiile managementului de caz:

1. continuitatea serviciilor de asistentă prin intermediul unui punct central de contact;

2. adecvarea la necesitătile beneficiarului;

3. promovarea intereselor beneficiarului;

4. pragmatismul;

5. anticiparea necesitătilor;

6. flexibilitatea;

7. respectarea drepturilor omului;

8. managementul de caz este bazat pe comunitate.

Proceduri de implementare a standardului 1

1.1. Metoda managementului de caz se utilizează pe întreg parcursul procesului de acordare a serviciilor de asistentă pentru consumator:

a) evaluarea consumatorului; b) stabilirea programului integrat de asistentă, elaborarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri si includerea în program; c) implementarea măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri; d) monitorizarea si evaluarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri; e) reevaluarea, după caz, a planului de asistentă a consumatorului de droguri si continuarea programului cu modificarea planului sau modificarea programului integrat de asistentă; f) colaborarea dintre furnizori; g) advocacy.

1.2. Momentul de debut al metodei este prima întâlnire dintre beneficiar si managerul de caz desemnat în vederea initierii evaluării, moment în care acesta va deschide fisa beneficiarului.

1.3. Solicitantii de asistentă sunt înscrisi în Registrul de primire aflat în responsabilitatea medicului din CPECA. Primirea acestora se face de către unul dintre cei 3 manageri de caz din CPECA. Odată cu înscrierea în Registrul de primire, solicitantului i se desemnează si managerul de caz si i se programează prima sedintă cu acesta.

Primirea si desemnarea managerului de caz se fac conform unei proceduri sau planificări proprii centrului.

1.4. Agentia Natională Antidrog asigură resursele umane, financiare si materiale necesare desfăsurării optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile prezentejor standarde.

1.5. În vederea aplicării metodei, fiecare CPECA îsi elaborează la nivel local un inventar al tuturor furnizorilor de servicii de asistentă medicală, psihologică si socială, precum si al altor institutii care pot sprijini managerul de caz.

CPECA se asigură că acest inventar este revizuit periodic si, după caz, înnoit, în functie de cel putin următorii factori: nevoile comunitătii, dinamica cererii de asistentă, dinamica serviciilor, aparitia modificărilor legislative în domeniu si propunerile făcute de către personalul de specialitate si ale metodologiilor specifice fiecărui tip de serviciu pe care îl oferă consumatorului de droguri.

1.6. Conform inventarului resurselor si pentru a asigura trimiteri adecvate, CPECA încheie conventii cu diversi furnizori de servicii, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, denumit în continuare Regulament.

1.7. Atributiile managerului de caz:

a) asigură primirea si informarea cu privire la serviciile pentru consumator;

b) participă la evaluare si reevaluare continuă pe cele 5 arii principale;

c) realizează trimiteri/planificări pentru evaluarea medicală, psihologică si socială;

d) recunoaste aspectele personale, familiale si sociale care pot sprijini sau pot fi obstacole pentru programul integrat de asistentă;

e) orientează beneficiarul în functie de rezultatele evaluării în vederea includerii într-un program integrat de asistentă, în functie de serviciile existente;

f) stabileste împreună cu beneficiarul obiectivele principale pe cele 5 arii evaluate si elaborează, cu participarea echipei, planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

g) realizează balanta dintre nevoile depistate în urma evaluării si serviciile existente;

h) face trimiterile spre serviciile necesare si realizează demersurile necesare includerii beneficiarului în acestea, împreună cu echipa;

i) monitorizează continuu planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

j) oferă sprijin în pregătirea beneficiarului pentru intrarea în programul integrat;

k) oferă servicii directe din cadrul planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, conform competentelor sale profesionale;

l) răspunde la situatiile de criză;

m) sprijină dezvoltarea resurselor informate de suport;

n) se angajează în advocacy pentru beneficiar;

o) se angajează în advocacy pentru dezvoltarea resurselor din circuitul terapeutic integrat;

p) asigură consilierea, orientarea si sprijinul pentru realizarea demersurilor necesare obtinerii drepturilor sociale;

q) participă la monitorizarea si evaluarea serviciilor primite de consumator;

r) participă la elaborarea strategiilor si planurilor de asistentă medicală, psihologică si socială nationale, judetene si, după caz, locale.

Standardul 2 - Sedinte de management de caz. Tehnici 2.1. Sedinte de management de caz

a) Pentru realizarea atributiilor sale, managerul de caz are întâlniri periodice cu beneficiarul, cel putin o întâlnire pe lună.

b) Prima sedintă este momentul în care are loc primul contact între managerul de caz si beneficiar. Cu acest prilej se stabilesc modalitătile de comunicare între cei doi si se deschide fisa beneficiarului. Fisa beneficiarului este completată de managerul de caz, cu participarea si sprijinul tuturor membrilor echipei multidisciplinare din CPECA, si contine toate datele legate de programări, rezultatele acestora, serviciile furnizate beneficiarului, până la ultima sedintă în care se consemnează terminarea programului.

c) Începând cu prima sedintă, managerul de caz completează Registrul managerului de caz. În acest registru se consemnează toate sedintele de management de caz si rezultatul acestora, până la terminarea programului.

d) La prima sedintă de management de caz este initiată evaluarea consumatorului, realizată pe aria specifică profesiei managerului de caz, si se fac trimiteri către alti profesionisti.

e) În cazul primei sedinte de management de caz i se pune în vedere beneficiarului să anunte în prealabil managerul de caz în legătură cu orice schimbare de domiciliu, resedintă sau locuintă. În cazul schimbării domiciliului într-o localitate care nu se află în judetul în care îsi are sediul CPECA, la solicitarea beneficiarului cazul poate fi transferat CPECA cel mai apropiat de noul domiciliu. În acest caz, planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri va fi modificat în mod corespunzător.

2.2. Tehnicile se aplică în functie de etapele procesului de asistentă. Durata sedintei de management de caz este între 30 si 45 de minute.

a) În fazele initiale - evaluare - managerul de caz intervine frecvent si semnificativ cu scopul de a reduce barierele interne si externe care interferează cu intrarea în tratament. În această etapă, metodele cuprind:

a1) - interviul motivational;

a2) - educatie de bază cu privire la dependentă si recuperare;

a3) - informarea cu privire la consecintele consumului;

a4) - tehnici de angajare în dezvoltarea relatiilor manager de caz - beneficiar.

b) În faza implementării planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, sedintele de management de caz, cu rol de coordonare între servicii, au rolul de explicare a functiilor, scopului, obiectivelor si finalitătii accesării serviciilor respective.

Scopul sedintelor în această etapă este adecvarea serviciilor/beneficiar, rezolvarea îngrijorărilor imediate si facilitarea tranzitiei între servicii.

Metodele cuprind:

b1) - prevenirea recăderilor;

b2) - evaluări de proces;

b3) - tehnici de câstigare si dezvoltare de abilităti;

b4) - tehnici de câstigare a autocontrolului.

c) În faza de terminare a programului, care trebuie planificată, sedintele de management de caz au ca scop dobândirea independentei si autonomiei în vederea reintegrării în comunitate.

Metodele cuprind:

c1) - tehnici de întărire a încrederii;

c2) - tehnici de întărire a autoeficientei;

c3) - tehnici de dezvoltare a abilitătilor de utilizare judicioasă a resurselor personale si comunitare;

c4) - evaluări de proces;

c5) - tehnici de consolidare a abilitătilor.

Standardul 3 - Aplicarea managementului de caz în functie de etapele procesului de asistentă

3.1. Evaluarea, etapă esentială a procesului asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorului de droguri, prezintă un caracter multidimensional. Ea permite utilizarea ulterioară a criteriilor de orientare pentru stabilirea programului integrat de asistentă.

a) Evaluarea este începută la prima sedintă, conform programării.

Programarea evaluării consumatorului se face în cazurile de solicitare de asistentă pentru consumator: a) la solicitarea directă a acestuia; b) prin dispozitia procurorului sau a altui organ judiciar; c) în cazuri de urgentă; d) la finalizarea serviciilor oferite de un furnizor, potrivit art. 26 din Regulament; e) la solicitarea conducerii locului de detentie.

b) Pentru programarea evaluării consumatorului de droguri, managerul de caz colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din CPECA si cu profesionisti din afara acestuia.

Efectuarea trimiterilor către alti profesionisti, servicii sau alte resurse adecvate se realizează cu participarea tuturor membrilor echipei multidisciplinare din CPECA.

c) Evaluarea, coordonată si monitorizată de managerul de caz, se realizează pe ariile prevăzute la art. 14 din

Regulament si în conformitate cu ghidurile de practică în materie.

d) rezultatul evaluării se consemnează în fisa beneficiarului, în baza căreia se întocmeste raportul de evaluare.

Raportul de evaluare cuprinde următoarele: date despre consumatorul de droguri; rezultatele evaluării pe arii; după caz, expertiza medico-legală; recomandări, în cadrul cărora sunt stabilite programul integrat de asistentă si planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

Modelul raportului de evaluare este cei prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.

3.2. Stabilirea programului integrat de asistentă si elaborarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri

a) Programul integrat de asistentă si planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri reprezintă recomandări privind asistenta pentru consumatorul de droguri si sunt mentionate în raportul de evaluare. Pentru selectarea programului integrat de asistentă, managerul de caz analizează toate datele rezultate în urma evaluării.

b) Programul integrat de asistentă permite structurarea serviciilor de asistentă, garantând caracterul integral si continuu al acestora. In functie de scopul urmărit, serviciile de asistentă sunt sistematizate în 4 tipuri de programe, prevăzute în anexa nr. 6 la Regulament.

c) Planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri reprezintă interventiile terapeutice individualizate din cadrul unui program, iar elaborarea, modificarea si implementarea sa se fac potrivit normelor metodologice în materie.

d) Stabilirea programului integrat de asistentă si includerea beneficiarului în acesta se fac pe baza criteriilor de orientare, prevăzute în anexa nr. 7 la Regulament, în functie de problemele depistate în ariile de evaluare.

De asemenea, la stabilirea programului integrat de asistentă se tine cont de serviciile disponibile si de criteriile de admitere în acestea.

e) Stabilirea programului integrat de asistentă si a interventiilor ce constituie planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se fac la terminarea evaluării, după cel putin o întâlnire a membrilor echipei multidisciplinare din CPECA si nu înainte de a contacta furnizorii serviciilor propuse.

3.3. Semnarea acordului de includere în programul integrat de asistentă

a) Semnarea Acordului de includere în programul integrat de asistentă echivalează cu admiterea în sistemul de asistentă, conform recomandărilor propuse.

b) În vederea propunerii semnării acordului de includere în programul integrat de asistentă stabilit, managerul de caz programează o sedintă în cadrul căreia i se prezintă beneficiarului raportul de evaluare cu recomandările făcute, în acest context, se dinsting două situatii:

b1) - beneficiarul nu este de acord cu recomandările făcute; în această situatie, managerul de caz stabileste o nouă întâlnire cu echipa în vederea revizuirii recomandărilor, precum si sedinte de management de caz cu beneficiarul pentru motivarea acestuia;

b2) - beneficiarul este de acord cu recomandările făcute; în acest caz, managerul de caz si beneficiarul semnează acordul de asistentă medicală, psihologică si socială, conform prevederilor art. 17 alin. 2 si 3 din Regulament, si se trece la implementare.

3.4. Implementarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri; colaborarea dintre furnizorii de servicii

a) Implementarea măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face în oricare dintre centrele în care se furnizează servicii de asistentă pentru consumatorul de droguri, asa cum sunt definite la art. 29 din Regulament.

b) Modul de implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face conform metodologiei de elaborare, modificare si implementare.

c) În vederea implementării planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, managerul de caz face, cu participarea echipei multidisciplinare din CPECA, legături si trimiteri către toate resursele precizate în plan, în fiecare etapă. Trimiterile către furnizori se fac împreună cu prezentarea situatiei beneficiarului, anexându-se la trimitere un extras din raportul de evaluare, continând date despre program si plan. Managerul de caz asigură un schimb de informatii relevant cu profesionistul/serviciul către care face trimiterea, necesar implementării optime a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, cu garantarea conditiilor de confidentialitate.

d) Pentru a asigura trimiteri adecvate, managerul de caz initiază colaborarea cu serviciile către care s-ar putea face trimiteri, conform conventiilor existente, sau efectuează demersuri în vederea încheierii altor conventii si pentru a extinde resursele din comunitate.

e) Managerul de caz coordonează serviciile din plan, se asigură că implementarea acestora se face la timpul potrivit si în ordinea corectă, conform programărilor. Coordonarea serviciilor are ca scop mentinerea continuitătii lantului de servicii si a concordantei datelor la iesirea dintr-un serviciu cu cele de la data intrării în serviciul următor. Pentru a permite acest lucru, între diferitele servicii din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se stabilesc sedinte de management de caz având ca scop continuarea motivării beneficiarului, sprijinirea si pregătirea acestuia pentru tranzitie.

f) Managerul de caz intervine pentru a evita sau solutiona situatiile de criză. Acestea sunt constatate de manager sau îi sunt comunicate de către furnizorul serviciului. În acest sens, managerul de caz trebuie să fie frecvent în contact cu serviciile de asistentă pentru a verifica participarea si progresul beneficiarului. Un progres scăzut sau lipsa de participare semnalează o criză iminentă. În tranzitii si crize se intensifică sedintele de management de caz.

g) Situatiile de criză nerezolvate sau nerespectarea obligatiilor din acord impun trecerea la componenta de reevaluare din cadrul următoarei etape.

3.5. Monitorizare si reevaluare

a) Monitorizarea si evaluarea de proces (reevaluarea) stabilesc măsura în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, progresul unui consumator în cadrul unui program integrat de asistentă, precum si schimbările sau adecvările necesare.

b) Monitorizarea si reevaluarea se desfăsoară pe tot parcursul implementării măsurilor de asistentă, la date si perioade stabilite, cel putin o dată pe lună, de către managerul de caz împreună cu echipa multidisciplinară. Sedintele de monitorizare si reevaluare fac parte integrantă din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, dar există si momente bine determinate care cer interventia reevaluării:

b1) - situatii de criză care ar putea atrage excluderea din serviciu; în această situatie intervine reevaluarea, în urma căreia managerul de caz decide:

(i) excluderea consumatorului din program; (ii) stabilirea altor servicii în cadrul aceluiasi program integrat de asistentă sau schimbarea programului; b2) - încălcări ale acordului care impun reevaluarea, în urma căreia managerul de caz decide:

(i) schimbarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

(ii) schimbarea programului si a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri; Modificarea/completarea programului sau a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face cu acordul consumatorului de droguri, prin semnarea unei anexe la acordul de asistentă medicală, psihologică si socială.

c) În cadrul monitorizării si reevaluării, managerul de caz stabileste cel putin o dată la 6 luni severitatea, folosind pentru aceasta instrumentul Europa ASI.

d) Reevaluarea include revizuirea celor 5 arii, cu accent pe aria problematică si în concordantă cu rezultatele măsurilor implementate.

e) Pentru monitorizarea si reevaluarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, managerul de caz primeste evaluările măsurilor implementate si recomandările furnizorilor, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulament.

f) Pentru desfăsurarea monitorizării si evaluării planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, managerul de caz stabileste împreună cu furnizorii modalitătile de realizare a acestora.

g) În vederea monitorizării si evaluării, managerul de caz poate să realizeze vizite la furnizorii de servicii.

h) În contextul monitorizării, managerul de caz are în vedere cel putin următoarele aspecte:

h1) verificarea demarării serviciilor/activitătilor prevăzute în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri în maximum două zile de la termenele de initiere stabilite în planul respectiv;

h2) verificarea modului de furnizare a serviciilor/ activitătilor (de exemplu, progrese obtinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute) pe perioada stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;

h3) răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor/activitătilor;

h4) asigurarea fluxului de informatie între membrii echipei, alti specialistii implicati în implementarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

h5) medierea relatiei dintre consumator, pe de o parte, si profesionisti, pe de altă parte (de exemplu, prin acompaniere, negocierea conflictelor);

h6) reevaluarea situatiei consumatorului, respectiv a modului de implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri si, dacă este necesar, cu acordul consumatorului, revizuirea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri respectiv sau schimbarea programului;

i) În vederea realizării monitorizării profesionistii stabiliti responsabili pentru implementarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri întocmesc rapoarte de monitorizare, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulament, lunar sau ori de câte ori este nevoie (de exemplu, la solicitarea managerului de caz, cu ocazia revizuirii planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, a unor modificări ale situatiei consumatorului si la terminare). La rândul său, managerul de caz este obligat să aducă la cunostintă membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenită în situatia consumatorului, care afectează atingerea obiectivelor cuprinse în plan. Rapoartele de monitorizare sunt transmise managerului de caz în maximum 3 zile de la întocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la aparitia problemei/situatiei pentru care au fost întocmite (pentru cele ocazionale).

j) Managerul de caz organizează întâlnirile cu echipa multidisciplinara în vederea reevaluării situatiei consumatorului si, respectiv, revizuirii planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

k) Managerul de caz întocmeste un raport de reevaluare la fiecare întâlnire, după modelul si procedura prevăzute pentru evaluare.

1) Managerul de caz face demersurile necesare pentru modificarea acordului cu consumatorul, atunci când este cazul, modificare pe care o comunică membrilor echipei multidisciplinare.

m) Pe parcursul monitorizării, în situatia unor cazuri foarte dificile, se recomandă ca managerul de caz să organizeze o întâlnire (denumită conferintă de caz) a membrilor echipei multidisciplinare.

n) Managerul de caz înregistrează permanent informatiile, progresele si toate modificările intervenite în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri în fisa beneficiarului;

o) Managerul de caz asigură conditiile necesare monitorizării toxicologice, care se realizează pe tot parcursul procesului de asistentă, în mod particular în următoarele situatii:

o1) risc de recădere;

o2) pe parcursul fazelor initiale ale procesului;

o3) În perioada de tranzitie dintre servicii de intensitate diferită;

o4) pe parcursul tratamentului cu antagonist;

o5) pe parcursul tratamentului cu agonist.

3.6. Terminarea procesului de asistentă constituie un demers care implică separarea fizică si emotională a beneficiarului de echipa multidisciplinara si are loc când beneficiarul si-a dezvoltat autoeficienta si capacitatea de functionare autonomă.

Aceasta are loc prin sedinte de management de caz programate înainte si după finalizarea serviciilor, când s-au atins obiectivele planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

a) Terminarea procesului de asistentă are loc:

a1) la finalizarea programului, atunci când au fost îndeplinite obiectivele planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

a2) la solicitarea consumatorului; în acest caz, managerul de caz organizează sedinte în scopul motivării continuării unui program integrat de asistentă si, după caz:

(i) dacă este de acord, se procedează conform celor mentionate la etapa monitorizare-reevaluare;

(ii) În situatia refuzului beneficiarului, acestuia i se solicită exprimarea consimtământului informat de iesire din program;

a3) abandon:

(i) neprezentarea nejustificată la oricare dintre serviciile din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri;

(ii) părăsirea fără o cauză justificată a oricărui serviciu.

In situatiile prevăzute la lit. a2) si a3), managerul de caz programează o sedintă de management de caz în scopul stabilirii modalitătii de continuare a programului si a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

Abandonul se declară după neprezentarea la 3 sedinte de management de caz programate consecutiv.

b) În cazurile prevăzute la lit. a2) si a3) În vederea stabilirii de urgentă a sedintelor de management de caz, furnizorii de servicii comunică managerului de caz situatiile în maximum 24 de ore de la interventia acestora. Pentru situatiile prevăzute la lit. s^) si a3), furnizorul comunică si măsurile luate în cazurile urgente sau, de comun acord cu managerul de caz, stabileste măsurile ce se impun.

Standardul 4 - Echipa multidisciplinara din CPECA: formare, functionare, desemnare, situatii speciale

Managerul de caz asigură implicarea si conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor procesului de asistentă, a unei echipe de profesionisti, de regulă multidisciplinara, si, după caz, interinstitutionaiă, precum si interventia punctuală a unor specialisti colaboratori atunci când este necesar.

a) Conditiile managerului de caz: manager de caz poate fi specialistul din CPECA, cu studii superioare în asistentă socială, medicină, psihologie, formare profesională initială si continuă în domeniul drogurilor.

Formarea initială în domeniul drogurilor cuprinde formare de bază în acest domeniu, conform Programei-cadru de formare profesională în adictii.

Formarea continuă constă în cel putin 40 de ore pe an de formare în domeniul managementului de caz si de cel putin 20 de ore de formare în domeniul drogurilor sau în domenii conexe/interdisciplinare.

Teme recomandate pentru formarea continuă: functiile managerului de caz; relatia consumator - manager de caz, confidentialitate si etică profesională, criterii de eligibilitate pentru accesul la servicii, nomenclatorul serviciilor, sistemul public de asistentă medicală, psihologică si socială, cadrul legal, promovarea interesului consumatorului (advocacy), metode si proceduri de evaluare, planificare si monitorizare, analize de caz.

b) Desemnare

Desemnarea managerului de caz se face conform unei proceduri sau planificări proprii CPECA.

CPECA întocmeste procedura de desemnare a managerului de caz, tinând cont de următoarele criterii:

B1) numărul de beneficiari aflati în serviciul de management de caz/manager de caz;

b2) stadiul în care se află, la acel moment, beneficiarii/manager de caz;

b3) caracteristicile viitorului beneficiar (preponderenta problematicii medicale, psihologice, sociale);

b4) disponibilitatea managerului de caz în functie de programările de specialitate si de management de caz.

c) Functionare

c1) Pentru functionarea la un randament optim a echipei multidisciplinare, CPECA dispune de un sistem eficient de:

(i) supervizare, constituit din cel putin 4 sedinte/an;

(ii) intervizare, constituit din cel putin o sedintă/două luni;

(iii) sedinte de caz zilnice, conform graficului programărilor din ziua respectivă.

c2) Supervizarea si intervizarea constituie ore de formare continuă si se realizează de specialisti cu studii superioare socioumane, cu experientă de 5 ani în domeniul adictiilor si cu experientă în servicii de asistentă a consumatorului cu cel putin 2 ani mai mult decât specialistii cărora li se asigură supervizarea,

c3) CPECA asigură conditiile necesare desfăsurării sedintelor de intervizare si supervizare.

d) În situatii speciale, când un manager de caz devine indisponibil din motive obiective, cazurile sale se predau celorlalti manageri de caz din CPECA. Predarea presupune transmiterea registrului managerului de caz, a fiselor beneficiarilor cu documentatia anexă, precum si familiarizarea noului manager cu situatia beneficiarului.

În acelasi timp, managerul de caz îl înstiintează pe beneficiar cu cel putin două săptămâni înainte de schimbarea sa si de preluarea de către un alt manager de caz.

La încetarea motivului, beneficiarul este preluat de vechiul manager de caz, după aceeasi procedură.

Standardul 5 - Managementul informatiilor

Pentru realizarea suportului functional si structural, prin functiile sale, managerul de caz colectează si centralizează datele privind consumatorul si serviciile de care beneficiază acesta pe parcursul programului, până la terminare.

a) În vederea monitorizării si coordonării asistentei, pentru consumatorul care solicită servicii altor furnizori decât CPECA, furnizorii de servicii transmit datele, potrivit art. 26 alin. (2) din Regulament, CPECA din judetul în care se află sediul furnizorului de servicii, care, la rândul său, le transmite CPECA către care consumatorul a fost îndrumat.

b) CPECA, prin medicul său, transmite lunar Agentiei Nationale Antidrog situatia beneficiarilor de servicii de asistentă, astfel:

b1) foaia de admitere, conform metodologiei de completare si transmitere a fiselor standard;

b2) fisa de raportare, în format electronic sau pe suport hârtie, până la data de 10 a lunii următoare.

c) La fisa beneficiarului si la anexele acesteia au acces doar membrii echipei multidisciplinare, cu respectarea standardelor de confidentialitate prevăzute în codurile deontologice specifice profesiei de medic, psiholog si asistent social.

d) Colectarea, manipularea si transmiterea datelor se fac cu respectarea normelor legale privind protectia datelor cu caracter personal. Datele din fisele beneficiarilor sunt confidentiale si pot fi furnizate doar în conditiile legii.

Standardul 6 - Advocacy

Activitatea de advocacy reprezintă partea managementului de caz care implică promovarea si sustinerea intereselor beneficiarului în interactiune cu mai multe sisteme: familie, furnizori de servicii, sistem de justitie, resurse comunitare si de reintegrare socială etc.

Activitatea de advocacy stă la baza promovării interesului beneficiarului si se desfăsoară după următoarele principii: directionării si profesionalizării, adaptării pentru îndeplinirea obiectivelor, sprijinului pe comunitate.

a) Poate fi directionată:

a1) pe furnizor: implică educarea ofertantilor de servicii astfel încât să se evite refuzul acordării serviciilor pe motive discriminatorii sau refuzul nejustificat, desi consumatorul îndeplineste criteriile de eligibilitate.

a2) pe beneficiar, adaptată spre îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

b) În functie de formă, poate fi: discutie deschisă, negociere, scrisoare sau altă formă de corespondentă.

c) În functie de continut, activitatea de advocacy reprezintă:

c1) ameliorarea interactiunilor negative dintre beneficiari si ofertantii de servicii;

c2) informarea si sensibilizarea personalului din serviciile existente, cu privire la problemele consumului de substante si necesitătile specifice ale fiecărui consumator;

c3) sustinerea interesului beneficiarului în fata unei hotărâri luate de un membru al personalului din servicii până la niveluri înalte de autoritate în cadrul unei institutii; în fata sistemului judiciar, în comunitate;

c4) participarea la elaborarea strategiilor locale si nationale de dezvoltare a serviciilor de asistentă;

c5) participarea la dezvoltarea resurselor din circuitul terapeutic integrat;

c6) informarea si sensibilizarea comunitătii cu privire la problemele legate de consumul de droguri, în scopul limitării sau evitării marginalizării sociale a consumatorilor;

c7) participarea la elaborarea reglementărilor cu privire la aspectele judiciare ale consumului de droguri.

Standardul 7 - Situatii speciale I. Solicitarea procurorului

a) Când solicitarea evaluării se face de către procuror, potrivit prevederilor art. 191 din Legea nr. 143/2000, cu modificările si completările ulterioare, primirea, desemnarea managerului de caz si programarea evaluării se fac cu prioritate.

b) Cererea procurorului se înregistrează în registrul de primire, ocazie cu care se desemnează managerul de caz.

Prima sedintă de management de caz are loc, în măsura în care este posibil, în ziua primirii solicitării, când se demarează evaluarea.

În cadrul primei sedinte, managerul de caz efectuează sau, după caz, asigură efectuarea testării prezentei drogurilor în lichidele biologice, prin analiză calitativă, al cărei rezultat îl comunică de urgentă institutului medico-legal.

Institutul medico-legal transmite CPECA o copie a raportului de expertiză toxicologică, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Regulament.

c) Odată cu deschiderea fisei beneficiarului se deschide si dosarul de monitorizare, care va cuprinde:

c1) dispozitia procurorului privind evaluarea învinuitului/ inculpatului;

c2) raportul de evaluare, cu anexele acestuia, potrivit legii;

c3) fisa beneficiarului;

c4) proces-verbal întocmit la prima sedintă cu managerul de caz, după semnarea acordului;

c5) rapoarte de monitorizare si reevaluare periodice, indiferent de numărul si frecventa solicitărilor organului judiciar, care vor contine date despre modul de respectare a obligatiilor din acord, în general, si a măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, întocmite până la pronuntarea sentintei de către instanta de judecată si/sau în perioada de probă.

d) Dacă învinuitul/inculpatul pentru care s-a solicitat evaluarea se află în stare de arest preventiv, evaluarea se face la locul de detinere.

e) Raportul de evaluare însotit de acordul de asistentă medicală, psihologică si socială, semnate de managerul de caz, se înaintează procurorului în vederea prezentării învinuitului/inculpatului si semnării acordului.

f) În cazul în care învinuitul/inculpatul îsi dă acordul pentru includere în program, în baza documentelor comunicate de procuror, potrivit art. 21 alin. (4) din Regulament, managerul de caz coordonează implementarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, conform prezentelor standarde.

Dacă învinuitul/inculpatul nu îsi dă acordul, în baza comunicării procurorului managerul de caz consemnează acest lucru în fisa beneficiarului si închide dosarul de monitorizare.

g) La prima întâlnire după semnarea acordului, care va fi stabilită în maximum 5 zile de la comunicarea făcută de procuror, managerul de caz îi pune în vedere beneficiarului faptul că respectarea obligatiilor din acord si a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri este obligatorie, făcându-se mentiune despre aceasta într-un proces-verbal.

Se consideră nerespectare a măsurilor din acord orice încălcare a obligatiilor stipulate în acesta, precum si a măsurilor din planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri. Absenta nejustificată la oricare dintre sedintele de furnizare de servicii stabilite în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se consideră încălcare a obligatiilor.

h) Atunci când managerul de caz constată încălcarea unei obligatii din acordul de asistentă medicală, psihologică si socială, sesizează de îndată organul judiciar. Sesizarea organului judiciar se face prin comunicarea constatării nerespectării obligatiei din acord, la care se anexează ultimul raport de monitorizare/reevaluare în care s-a materializat constatarea.

i) În vederea întocmirii rapoartelor de monitorizare periodice, managerul de caz solicită tuturor furnizorilor de servicii implicati rapoarte de situatie, cu referire la modul de respectare a obligatiilor din acordul de asistentă medicală, psihologică si socială.

j) Convocarea consumatorului la managerul de caz sau înstiintarea despre prezentarea la un furnizor de servicii se face în scris, cu confirmare de primire.

k) În situatia în care măsura arestării preventive se mentine, implementarea măsurilor de asistentă se face potrivit normelor care reglementează modalitatea de derulare a programelor integrate de asistentă medicală, psihologică si socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate.

II. Măsuri de sigurantă

a) În cazul executării măsurii de sigurantă a obligării la tratament medical, odată cu comunicarea unitătii sanitare la care urmează să i se facă tratament către persoana fată de care s-a luat măsura, directia sanitară judeteană transmite o copie de pe această înstiintare CPECA din acelasi judet, împreună cu o copie a raportului medico-legal.

Primirea documentelor mentionate mai sus se consideră solicitare de asistentă si se înregistrează în registrul de primire, ocazie cu care se desemnează un manager de caz.

În termen de 24 de ore de la desemnare, managerul de caz contactează unitatea sanitară desemnată de directia sanitară si participă la realizarea procesului de asistentă, conform prevederilor art. 24 lit. b) din Regulament.

Semnarea acordului de asistentă, nu este necesară, măsura având caracter obligatoriu.

Împreună cu unitatea sanitară la care consumatorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical,

managerul de caz realizează monitorizarea si reevaluarea implementării planului individualizat de asistentă a consumului de droguri.

Raportul de monitorizare a implementării planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri stă la baza comunicării făcute de unitatea sanitară către instanta de judecată, conform legii.

Când se consideră că măsura nu mai este necesară, comunicarea făcută instantei de către unitatea sanitară va cuprinde si recomandările managerului de caz făcute cu ocazia monitorizării implementării planului individualizat de asistentă a consumului de droguri.

b) În acelasi mod se procedează si în cazul măsurii de sigurantă a internării medicale.

III. Copii

a) În cazul evaluării copilului în vederea includerii într-un program integrat de asistentă, managerul de caz colaborează sau asigură colaborarea cu serviciile publice de asistentă socială de la nivelul municipiilor si oraselor si cu directiile generale de asistentă socială si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Recomandările de includere într-un program, planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri si implementarea acestuia se fac, de asemenea, în colaborare cu serviciile publice de asistentă socială de la nivelul municipiilor si oraselor si cu directiile generale de asistentă socială si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

b) În cazul în care copilul pentru care procurorul a dispus evaluarea nu a împlinit vârsta de 16 ani, la orice sedintă pentru realizarea evaluării managerul de caz solicită participarea delegatului autoritătii tutelare, precum si a părintilor, iar când este cazul a tutorelui, curatorului sau a persoanei în grija sau în supravegherea căreia se află minorul.

În cazul solicitării de către procuror a evaluării unui minor, managerul de caz colaborează cu organul care efectuează ancheta socială dispusă de organul de urmărire penală.

8. Alte prevederi:

1. Standardele prevăzute la pct. 7.I „Solicitarea procurorului” se aplică începând cu data intrării în vigoare a dispozitiilor art. 191 din Legea nr. 143/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. CPECA colaborează cu serviciile de probatiune, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea;

3. Modelul instrumentelor utilizate pentru realizarea managementului de caz:

a) registrul de primire;

b) inventar al tuturor furnizorilor de servicii de asistentă medicală, psihologică si socială, precum si al altor institutii care pot sprijini managerul de caz;

c) conventii cu diversi furnizori de servicii, conform prevederilor art. 28 din Regulament;

d) fisa beneficiarului;

e) trimiterile;

f) instrumentul Europa ASI;

g) graficul de planificare al managerului de caz; h) fisa de raportare, este aprobat de presedintele Agentiei Nationale Antidrog si pus la dispozitie managerilor de caz din CPECA.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR AGENTIA NATIONALĂ ANTIDROG

 

DECIZIE

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Antidrog emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Antidrog,

Pavel Abraham

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 17

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri

 

 

Art. 1. - (1) Planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri reprezintă interventiile si măsurile terapeutice, psihologice si sociale adaptate necesitătilor fiecărui consumator de droguri si se întocmeste în situatiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, denumit în continuare Regulament.

(2) Stabilirea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face de către managerul de caz împreună cu echipa din cadrul centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog (CPECA), în urma evaluării consumatorului de droguri si odată cu identificarea programului integrat de asistentă, cu respectarea principiului implicării active a consumatorului de droguri beneficiar al serviciilor.

(3) Acceptul consumatorului de droguri cu privire la serviciile propuse se face prin semnarea acordului de asistentă medicală, psihologică si socială, la care este anexat planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

Art. 2. - Stabilirea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face prin utilizarea rezultatelor evaluării si urmăreste:

a) stabilirea modalitătii de asistentă: de urgentă, ambulatorie, în regim rezidential, în regim spitalicesc;

b) stabilirea tipurilor de servicii: medicale, psihologice si sociale;

c) stabilirea măsurilor de asistentă: medicală, psihologică si socială, adecvate necesitătilor si obiectivelor interventiei;

d) alegerea structurii adecvate si disponibile: centre de asistentă pentru consumatorii de droguri, asa cum sunt enumerate în art. 29 din Regulament.

Art. 3. - (1) După finalizarea evaluării, în cadrul întâlnirilor membrilor echipei CPECA se stabileste programul integrat de asistentă, are loc prioritizarea obiectivelor pe arii si se stabileste un plan individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

(2) Încă din faza evaluării, membrii echipei multidisciplinare din CPECA contactează furnizorii de servicii, tinând cont de criteriile acestora de admitere în vederea atingerii obiectivelor propuse în planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

(3) După contactarea furnizorilor de servicii, în functie de serviciile disponibile, echipa din cadrul CPECA definitivează planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri.

Art. 4. - La elaborarea unui plan individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se au în vedere următoarele componente:

a) privind pacientul:

(i) rezultatele evaluării pe arii; (ii) prioritizarea obiectivelor;

b) privind modalitatea de asistentă:

(i) disponibilitatea furnizorilor de servicii medicale, psihologice si sociale;

(ii) varietatea disciplinelor profesionale implicate; (iii) măsurile de asistentă din cadrul programului; (iv) planificarea duratei diferitelor măsuri; (v) gradul de încărcare a furnizorului de servicii/profesionistilor; (vi) criterii de admitere.

Art. 5. - Planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri cuprinde, în principal:

a) date generale despre solicitant;

b) scop; se mentionează scopul programului integrat de asistentă;

c) prezentarea problemelor depistate pe cele 5 arii si prioritizarea acestora;

d) puncte tari/puncte slabe; acestea sprijină monitorizarea procesului de asistentă, prevenirea dificultătilor si a crizelor, interventia promptă acolo unde este cazul, dar si utilizarea tuturor modalitătilor de suport pentru a se putea atinge rezultatele asteptate, interactiunile cu beneficiarul;

e) obiective si data la care se asteaptă să fie atinse; obiectivele reprezintă rezolvarea problemelor identificate pe arii; acestea trebuie să fie realiste, pragmatice si posibil de îndeplinit, să permită monitorizarea, cu măsurarea periodică a progresului pacientilor, fie prin indicatori de rezultat, fie de impact;

f) măsurile si programarea acestora, personalul responsabil, precum si procedurile de acordare; măsurile se stabilesc în functie de numărul, complexitatea si amploarea problemelor depistate.

Art. 6. - (1) Stabilirea măsurilor se face după selectarea modalitătii de asistentă.

(2) Modalitatea de asistentă se diferentiază prin intensitatea măsurilor care prin caracteristicile lor răspund cel mai adecvat si sigur la problemele consumatorului de droguri.

(3) Selectarea modalitătii de asistentă se face în functie de necesitătile stabilite în urma evaluării pe arii, conform criteriilor prezentate în anexa la prezenta metodologie.

Art. 7. - Modalitătile de asistentă:

a) asistentă de urgentă;

b) asistentă ambulatorie, de intensitate redusă si de intensitate crescută;

c) asistentă în regim rezidential;

d) asistentă în regim spitalicesc.

Art. 8. - (1) Asistenta de urgentă prezintă următoarele caracteristici:

a) tratament în cadru spitalicesc;

b) sedere limitată: ore-zile;

c) cuprinde interventiile necesare în situatii acute ce necesită un răspuns terapeutic prompt;

d) poate fi oferită înaintea intrării într-un program integrat de asistentă sau ulterior, indiferent de tip si ori de câte ori este cazul.

(2) Indicatii pentru selectarea asistentei de urgentă:

- beneficiari care prezintă complicatii ale consumului de droguri: intoxicatie severă, supradoză, intoxicatie cu tulburări de perceptie sau sindrom de abstinentă cu complicatii care pot pune în pericol viata pacientului.

(3) Asistenta de urgentă este oferită de serviciile de urgentă organizate în cadru spitalicesc sau de camerele de gardă ale spitalelor.

Art. 9. - Asistenta ambulatorie de intensitate redusă are următoarele caracteristici:

a) tratament în cadru nonrezidential;

b) sedere limitată: ore;

c) frecventă: săptămânal, o dată sau de două ori.

Art. 10. - (1) Indicatii pentru selectarea asistentei ambulatorii de intensitate redusă:

a) beneficiari diagnosticati cu grade de severitate care pot fi tratate cu resursele disponibile la acest nivel;

b) beneficiari care au primit tratament la un nivel mai intensiv si au progresat până la punctul în care pot beneficia de acest nivel de asistentă;

c) beneficiari care solicită asistentă mai intensivă, dar nu sunt pregătiti să se angajeze complet în tratament.

(2) Selectia asistentei ambulatorii de intensitate redusă se face după criteriile specifice celor 5 arii prezentate în anexă.

(3) Asistenta ambulatorie de intensitate redusă se furnizează de către: centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, centre de asistentă integrată a adictiilor, centre de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri etc.

Art. 11. - Asistenta ambulatorie de intensitate crescută prezintă următoarele caracteristici:

a) tratament într-un cadru nonrezidential, dar cu o intensitate crescută a interventiilor;

b) sedere de câteva ore, dimineata, după-amiaza, ambele, noaptea, la sfârsit de săptămână;

c) frecventă: zilnic.

Art. 12. - (1) Indicatii pentru selectarea asistentei ambulatorii de intensitate crescută:

a) beneficiari diagnosticati cu grade de severitate care pot fi tratate în cadrul unui program ambulatoriu, dar care necesită interventii cu frecventă crescută si o monitorizare mai atentă a evolutiei în vederea atingerii obiectivelor. Acest nivel poate implica componente aflate în mod normal în programele rezidentiale, mai structurate;

b) beneficiari care sunt externati dintr-o structură rezidentială sau spitalicească si sunt în situatia de risc de recădere - aceasta poate include o motivatie redusă de angajare în tratament;

c) beneficiari care prezintă comorbiditate psihiatrică;

d) beneficiari al căror mediu de viată este riscant, iar suportul psihosocial este limitat.

(2) Selectia asistentei ambulatorii de intensitate crescută se face după criteriile specifice celor 5 arii prevăzute în anexă.

(3) Asistenta ambulatorie de intensitate crescută se furnizează de către: centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, centre de asistentă integrată a adictiilor, centre de zi etc.

Art. 13. - Asistenta în regim rezidential se caracterizează astfel:

a) tratament în regim închis;

b) sedere de 24 de ore/zi; sedere pe termen scurt - maximum 3 luni, mediu - maximum 6-9 luni si lung - peste un an;

c) cadru structurat, rezidential;

d) abordare bazată pe modelul comunitătii terapeutice;

e) poate fi combinată cu servicii ambulatorii intensive.

Art. 14. - Indicatii pentru selectarea asistentei în regim

rezidential:

a) beneficiari care necesită interventii într-un cadru rezidential pe o perioadă mai lungă pentru a integra recuperarea cu dezvoltarea abilitătilor de coping;

b) beneficiari la care efectele tulburărilor datorate consumului de droguri sunt evidente si foarte semnificative, cu afectiuni multiple, ceea ce face ca strategiile de crestere a motivatiei si de prevenire a recăderilor să fie imposibile sau ineficiente într-un cadru ambulatoriu;

c) beneficiari cu tulburări cognitive care interferează permanent sau temporar cu relatiile interpersonale sau cu abilitătile de coping;

d) beneficiari cu anumite probleme grave medicale, psihologice si sociale, care necesită interventii multidisciplinare, multidimensionale si pe termen lung sau care nu au suficiente abilităti sociale sau vocationale;

e) beneficiari la care mediul de viată este nonprotectiv sau în care este prezent consumul de droguri, relatiile interpersonale sunt haotice sau chiar abuzive, oferind sprijin minim;

f) beneficiari cu istoric lung de tratament;

g) beneficiari cu probleme legale;

h) beneficiari cu performante scăzute la scoală sau la serviciu, cu sistem de valori antisocial.

Art. 15. - (1) Selectia asistentei în regim rezidential se face după criteriile specifice celor 5 arii prevăzute în anexă.

(2) Asistenta în regim rezidential se furnizează de centre tip comunitate terapeutică, locuintă protejată, locuintă socială etc.

Art. 16. - Asistenta în regim spitalicesc se caracterizează prin:

a) tratament în regim închis;

b) sedere de 24 de ore/zi, regim spitalicesc;

c) accentul este pus pe asistenta medicală specializată si specifică;

d) este cel mai intensiv nivel de asistentă din continuumul de asistentă;

e) durata tratamentului depinde de severitatea si evolutia conditiei particulare a beneficiarului.

Art. 17. - (1) Indicatii pentru selectarea asistentei în regim spitalicesc:

a) beneficiari la care tulburările datorate consumului de droguri necesită interventii specializate ce nu pot fi oferite decât în spital;

b) beneficiari cu complicatii medicale si probleme mintale moderate si severe;

c) beneficiari la care există riscul unui sindrom de abstinentă sever sau al complicatiilor medicale severe;

d) beneficiari la care comorbiditatea medicală interferează cu dezintoxicarea în conditii ambulatorii;

e) beneficiari care au un istoric de recădere sau de abandon într-o modalitate de asistentă de o intensitate mai redusă;

f) beneficiari care prezintă comorbiditate psihiatrică sau de sănătate care interferează cu tratamentul si necesită resurse disponibile în cadrul unui spital (tulburări de perceptie, risc suicidal crescut etc);

g) beneficiari a căror conditie implică un risc pentru sine sau pentru altii;

h) beneficiari care nu răspund la o modalitate de asistentă mai putin intensivă.

(2) Selectia asistentei în regim spitalicesc se face după criteriile specifice celor 5 arii prevăzute în anexă.

(3) Asistenta în regim spitalicesc se furnizează de centre, sectii si compartimente de dezintoxicare de tip spitalicesc.

Art. 18. - Măsurile sunt cele stabilite în cadrul fiecărui program integrat de asistentă, conform anexei nr. 6 la Regulament.

Art. 19. - Planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri face parte din acordul de includere în programul integrat si se implementează din momentul semnării acordului de către consumatorul de droguri.

Art. 20. - Implementarea serviciilor de asistentă se realizează de furnizorii de servicii de asistentă pentru consumatorul de droguri, prevăzuti în plan, la datele stabilite, sub coordonarea managerului de caz, conform standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistentei consumatorului de droguri.

Art. 21. - Furnizorii de servicii evaluează măsurile implementate si comunică managerului de caz rezultatele evaluării la intervale stabilite cu acesta.

Art. 22. - (1) Planul individualizat de asistentă a consumatorului de droguri poate fi modificat în urma reevaluării acestuia în vederea adecvării interventiilor la nevoile beneficiarului.

(2) Modificarea planului individualizat de asistentă a consumatorului de droguri se face de către echipa din CPECA sau de alti furnizori, conform standardelor minime obligatorii privind managementul de caz.

 

ANEXA

la metodologie

 

CRITERII DE SELECTIE A UNEI MODALITĂTI DE ASISTENTĂ ÎN FUNCTIE DE REZULTATELE EVALUĂRII

 

Aria de evaluare

Modalitatea de asistentă

Ambulatoriu/intensitate redusă

Ambulatoriu/intensitate crescută - servicii de zi

Regim rezidential

Regim spitalicesc

Aria 1;

Istoric personal si de consum, semne de intoxicatie si/sau sindrom de abstinentă.

Nesemnificativ sau minim.

Risc moderat de sindrom de abstinentă.

Sindrom de abstinentă minim, moderat sau sever dar poate fi tratat în acest regim.

Risc crescut, poate fi tratat exclusiv în regim spitalicesc.

Aria 2:

Conditii bio-medicale si complicatii

Absente sau foarte stabile, sub control.

Absente sau prezente, dar pot fi vindecate; nu interferează cu procesul de recuperare.

Absente sau conditii stabilizate sub supervizare medicală.

Prezente si necesită monitorizare medicală 24 de ore, serviciile de asistentă si resursele spitalicesti sunt necesare.

Aria 3:

Conditii psihologice sau psihiatrice si complicatii. Acceptarea/rezistenta la tratament. Potential de recădere, continuare a consumului, alte probleme.

Absente sau foarte stabile, sau pacientul se află sub supervizare în cadrul unui serviciu de sănătate mintală.

Severitate crescută în cadrul acestei arii dar nu si în altele.

 

Orientat spre schimbare dar necesită motivatie si control.

 

Capacitate de mentinere a abstinentei sau de a controla consumul.

Capacitate de a progresa către schimbare cu un suport minim

Prezente, de severitate medie - moderată si poate să interfereaze semnificativ cu procesul de recuperare, necesită stabilizare.

 

 

 

Angajare minimă, ambivalentă semnificativă, lipsa constientizării problemei. Sunt necesare

interventii structurate, cu suport zilnic, de intensitate semnificativă.

Prezente, de severitate medie - moderată, poate interfera semnificativ cu procesul de recuperare; sau necesită stabilizare. Este necesară modelare comportamentală.

 

 

Deschis spre recuperare dar necesită cadru structurat sau rezidential; sau severitate

crescută în cadrul acestei dimensiuni dar nu si în altele.

 

Necesită dezvoltare motivatională. Dificultăti semnificative în legătură cu sau fată de tratament, prezentând pericol iminent.

 

Întelege recăderile; necesită structurare pentru mentinerea progresului terapeutic. Constientizare scăzută a problemelor, necesită interventii de tip rezidential pentru prevenirea continuării consumului, cu consecinte iminente si serioase; deficit cognitiv si functional Necesită asistentă de tip rezidential pentru dezvoltarea capacitătii de coping

Instabilitate moderată sau de severitate crescută. Necesită asistentă psihiatrică spitalicească. Se administrează în paralel tratament pentru dependenta de droguri.

 

 

 

Rezistentă la tratament, lipsa controlului impulsurilor; necesită strategii motivationale în structuri cu regim de 24 ore sau un program intensiv de întărire motivationalâ.

 

Neeligibilitate pentru resurse de intensitate mai mică

 

Potential de continuare a consumului periculos; neeligibilitate pentru resurse de intensitate mai mică.

Aria 4:

Conditii sociale si familiale

Pacientul primeste sprijin. Are instrumentele necesare pentru a depăsi situatia cu succes sau severitate crescută în cadrul acestei arii dar nu si în altele.

Pacientul necesită sprijin. Prin intermediul unui cadru structurat, cu sprijin si schimbarea mediului pacientul poate depăsi situatia cu succes.

Risc crescut. Pacientul necesită cadru structurat 24 de ore pentru a învăta să facă fată situatiei cu succes.

Risc crescut. Pacientul nu se încadrează în criteriile serviciilor de asistentă mai putin intensive.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I pct. 12, cu referire la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: „... indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor sau tarifului aplicabil.” se va citi: „... indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor sau de tariful aplicabil.”;

- la art. I pct. 24, cu referire la art. 30 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: „... standardelor de calitate prevăzute la alin. (2). “se va citi: „... standardelor de calitate prevăzute la alin. (1).”;

- la art. I pct. 28, cu referire la art. 40 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, în loc de: „... serviciilor din sfera serviciului universal timp de cel putin...” se va citi: „... serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze timp de cel putin... “;

- la art. IV pct. 1, cu referire la lit. c) a alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, în loc de: „... sau cu nevoi speciale...” se va citi: „... sau cu nevoi sociale speciale...”;

- la art. IV pct. 6, cu referire la alin. (3) al art. 9 din Legea nr. 304/2003, în loc de: „... sau cu nevoi speciale...” se va citi: „... sau cu nevoi sociale speciale...”;

- la art. IV pct. 8, cu referire la art. 10 alin. (11) din Legea nr. 304/2003, în continuarea tezei întâi se va citi: „Deconectarea de la reteaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadă în care este permisă doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plată de către abonat.”;

- la art. IV pct. 18, cu referire la lit. d) a alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 304/2003, în loc de: „... servicii de reparatii diferite...” se va citi: „... servicii de reparatii de calităti diferite...”.