MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 martie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. – Ordonantă de urgentă pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

334. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2005 si la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

142. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În vederea asigurării unei corelări între cresterea esalonată a vârstelor standard de pensionare cu cresterea treptată a vârstei efective de pensionare pentru persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă conform legislatiei anterioare datei de 31 martie 2001, din necesitatea asigurării trecerii treptate de la conceptul de grupe superioare de muncă potrivit legislatiei anterioare la acela de conditii deosebite si speciale stabilite prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurarea continuitătii cadrului legal, ca o dispozitie tranzitorie, pentru ca persoanele care au desfăsurat activităti în grupa I de muncă, conform legislatiei anterioare, să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă în conditiile prevăzute de art. 1671 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de faptul că la data de 1 aprilie 2006 prevederile art. 1671 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea, ceea ce ar presupune ca o mare parte a persoanelor care au desfăsurat activitatea în fosta grupă I de muncă să se pensioneze cu peste 7 ani fată de conditiile actuale, fenomen care ar genera un tratament discriminatoriu între aceleasi categorii de asigurati, cu implicatii sociale deosebite,

având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Se prelungeste până la data de 31 decembrie 2008 aplicarea prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2005 si la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 441/2003 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2005 si la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003, ratificat prin Legea nr. 441/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Kötö,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 334.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005

 

Către: Domnul Anand K. Seth, director de tară

Europa Centrală si de Sud

Banca Mondială

Fax: 385.1.235.72.93

 

Ref: Amendament la Acordul de împrumut BIRD, 4691 RO – Proiectul privind învătământul rural

 

Stimate domn*),

Ministerul Educatiei si Cercetării a înregistrat progrese importante în implementarea Proiectului privind învătământul rural (Proiectul), ce au fost evidentiate de ultima misiune de supraveghere a Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).

În ceea ce priveste subcomponenta 1.3 “Conditii de bază de învătământ în scoli”, din 1.500 de scoli din mediul rural ce trebuiau dotate cu mobilier 1.300 au primit deja mobilier, iar eventualele remedieri calitative vor fi solutionate de Ministerul Educatiei si Cercetării (MEC) cu contractorul în perioada de garantie.

 


*) Traducere.

 

Initial acestei categorii de cheltuieli i-a fost alocată suma de 5.250.000 dolari S.U.A. (din care 4.200.000 dolari S.U.A. din împrumutul BIRD si 1.050.000 dolari S.U.A. din contributia României), după cum este reflectat în anexa 1 la acordul de împrumut.

Conform anexei 4, Partea D.2 (a) la acordul de împrumut, pe data de 27 septembrie 2004, BIRD a transmis acordul său la contractul de mobilier în sumă de 5.964.749 dolari S.U.A., din care: 4.771.799 dolari S.U.A. din împrumutul BIRD si 1.192.950 dolari S.U.A. din contributia României.

În plus, datorită faptului că plătile se efectuează în moneda natională a României, există diferente de curs valutar (între data facturilor si data plătilor efective), în sumă de circa 265.251 dolari S.U.A.

Pentru a permite MEC să efectueze plata pentru restul de mobilier contractat este necesară o realocare în anexa 1.

La solicitarea MEC vă rugăm să fiti de acord cu realocarea sumei de 784.000 dolari S.U.A. de la categoria (6) “Nealocate“ la categoria (2)a) “Bunuri, echipamente si materiale“ în cadrul Părtii A.3 a Proiectului. În ceea ce priveste majorarea cu 784.000 dolari S.U.A., contributia necesară a României de 196.000 dolari S.U.A. se va asigura prin realocarea acesteia de la “Costuri recurente“.

Pe baza celor mentionate mai sus, paragraful 1 din anexa 1 la acordul de împrumut se amendează după cum urmează:

 

“ANEXA 1

 

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole ce vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru articolele ce vor fi astfel finantate pe fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

%

de cheltuieli ce va fi finantat

(1) Lucrări

21.360.000

100% din cheltuieli externe si 80% din cheltuieli locale

(2) Bunuri, echipamente si materiale

 

 

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

5.060.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco uzină) si 80% din cheltuieli locale

b) în cadrul altor părti

20.162.000

pentru alte articole procurate pe plan local ale Proiectului

(3) Servicii de consultantă (inclusiv serviciile de audit)

 

75% din cheltuieli efectuate de consultanti locali si 84% din cheltuieli efectuate de consultanti străini

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

1.045.000

 

b) în cadrul altor părti ale Proiectului

3.380.000

 

(4) Instruire

 

100% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

68.000

 

b) în cadrul altor părti ale Proiectului

946.000

 

(5) Granturi

7.500.000

75%

(6) Nealocate

479.000

 

TOTAL:

60.000.000“

 

 

Paragrafele 2, 3 si 4 ale anexei 1 rămân neschimbate.

Cu speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, astept răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Copie: Domnului Owaise Saadat, director de tară,

Reprezentanta Băncii Mondiale, România;

Ana-Maria Sandi, lider de echipă

 

BANCA MONDIALĂ BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Biroul Regional Europa Centrală si de Sud

Trg J. F. Kennedya 6B

Tel.: (385) 1 235-7222

Fax: (385) 1 235-7293

10000 Zagreb, Croatia

 

5 ianuarie 2006

 

Excelentei Sale*)

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Ref: România – Proiectul privind învătământul rural (Împrumut nr. 4691 RO) – Realocare sume

 

Am primit scrisoarea ministerului dumneavoastră din data de 25 noiembrie 2005, prin care ni se solicită realocarea sumelor în cadrul împrumutului. Ne face plăcere să fim de acord cu solicitarea dumneavoastră. Prin urmare, Banca realocă prin prezenta scrisoare sumele împrumutului astfel cum sunt prezentate în tabelul din paragraful 1 al anexei 1 la acordul de împrumut, după cum urmează:

784.000 dolari S.U.A. de la categoria (6) “Nealocate“ la categoria (2)a) (Bunuri, echipamente si materiale în cadrul Părtii A.3 a Proiectului).

În consecintă, sumele alocate acum la diferite categorii sunt indicate în anexa la această scrisoare.

 

Cu stimă,

Myla Taylor Williams,

director

Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

%

de cheltuieli ce va fi finantat

(1) Lucrări

21.360.000

100% din cheltuieli externe si 80% din cheltuieli locale

(2) Bunuri, echipamente si materiale

 

 

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

5.060.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco uzină) si 80% din cheltuieli locale

b) în cadrul altor părti ale Proiectului

20.162.000

pentru alte articole procurate pe plan local

(3) Servicii de consultantă (inclusiv serviciile de audit)

 

75% din cheltuieli efectuate de consultanti locali si 84% din cheltuieli efectuate de consultanti străini

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

1.045.000

 

b) în cadrul altor părti ale Proiectului

3.380.000

 

(4) Instruire

 

100% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

a) în cadrul Părtii A.3 a Proiectului

68.000

 

b) în cadrul altor părti ale Proiectului

946.000

 

(5) Granturi

7.500.000

75%

(6) Nealocate

479.000

 

TOTAL:

60.000.000“

 

 

Copie: Excelentei Sale Mihail Hărdău,

ministru

Ministerul Educatiei si Cercetării

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Doamnei Paloma Petrescu,

secretar de stat

Ministerul Educatiei si Cercetării

Domnului József Kötö,

secretar de stat

Ministerul Educatiei si Cercetării

Domnului Stefan Petrescu,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Doamnei Carmen Ghită,

sef serviciu

Ministerul Finantelor Publice

Domnului Adrianus Melkert,

director executiv

Banca Mondială


*) Traducere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia economică, resurse umane si administrativă din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 130.

 

ANEXĂ 1)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006


 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

\

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si Referatul de aprobare al Directiei tehnologia informatiei si al Directiei juridic si contencios din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. VII/684 din 24 martie 2006,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Normele metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Persoanele juridice si persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligatia de plată către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, declară aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate în evidentă ca plătitori de impozite si taxe. Listele nominale cu salariatii se depun la casele de asigurări de sănătate la care acestia au optat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 si 4.“

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, semnate si stampilate, se vor depune la casele de asigurări de sănătate, pe suport hârtie si în format electronic, împreună cu dovada plătii contributiei. Raportarea în format electronic, însotită de o semnătură electronică agreată de ambele părti, se poate transmite on-line, urmată de trimiterea datelor pe suport hârtie semnat si stampilat.

(2) Conditii tehnice standard pentru formatul electronic:

Declaratiile în format electronic vor contine trei fisiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continuturi:

• 3a_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3a) si va contine datele aferente asiguratilor;

• 3b_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3b) si va contine datele aferente coasiguratilor;

• 3c_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 3c) si va contine datele aferente angajatorului, unde:

• LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;

• AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;

• CUI reprezintă codul unic de identificare.

Denumirea câmpurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.

Structura DBF a fisierelor de raportare, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.“

3. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins:

“Art. 26. – Contributiile pentru persoanele aflate în concediu pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale se calculează după următoarea formulă:

Salariul de bază minim brut x 2 x 6,5% /Numărul de zile lucrătoare în care pe tară x Numărul de zile lucrătoare din luna urmare a unui accident de muncă în care se face calculul sau unei boli profesionale s-a aflat în concediu pentru ncapacitate temporară de muncă.“

4. Structura DBF pentru anexele nr. 3a), 3b) si 3c) îsi încetează aplicabilitatea.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2006.

Nr. 142.