MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

80. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

369. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

352. – Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005

 

Protocol între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice

 

372. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

164. – Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 130/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a  Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 369.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Caracterul de urgentă al prezentului act normativ este determinat de faptul că termenul legal de plată a contributiei anuale de către institutiile de credit este 31 martie, după această dată nemaifiind posibilă o interventie asupra cotei stabilite pentru această obligatie de plată, cel putin pentru anul în curs. Reducerea contributiei băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, încă din acest an, ar avea un impact favorabil asupra veniturilor bugetului de stat, avându-se în vedere caracterul deductibil al acestor contributii de la plata impozitului pe profit. Promovarea unui proiect de lege care să introducă măsurile avute în vedere nu se poate realiza într-un interval atât de scurt de timp, iar neaprobarea în regim de urgentă a acestor prevederi ar avea un impact fiscal nefavorabil asupra bugetului de stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) desfăsurarea activitătii, în cazul desemnării sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit; modul de desemnare si activitatea Fondului în astfel de calităti sunt cele stabilite de lege.“

2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) baza de calcul a contributiei – soldul total în echivalent lei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate în conditiile stabilite de lege, în lei si în valută convertibilă, aflate în evidenta băncilor, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, a retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, respectiv a caselor centrale ale cooperativelor de credit si ale cooperativelor de credit afiliate acestora, a altor institutii de credit. Soldul total în lei este stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Natională a României pentru această dată.“

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) În cazul în care pentru o institutie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plăteste depozitele garantate în moneda natională – leu, sub forma compensatiilor, în limita plafonului de garantare, către deponentii garantati, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numărul depozitelor. Începând cu data de 1 iulie 2004, deponentii garantati sunt atât persoanele fizice, cât si persoanele juridice, inclusiv entitătile fără personalitate juridică, altele decât titularii depozitelor mentionati în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă. Plafonul per deponent garantat se stabileste după cum urmează:

a) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro;

b) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.“

4. La articolul 7 alineatul (1), litera b) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“b) încasările din recuperarea creantelor Fondului;

............................................................................................

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în conditiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.“

5. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Nationale a României, va stabili anual gradul-tintă de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului si suma totală a depozitelor garantate.

(5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare institutie de credit autorizată să functioneze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei.

Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proportional cu cota institutiei de credit respective detinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în conditiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie conventia de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din conventia privind creditul stand-by, numai în cazul necesitătii completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situatia falimentului unei institutii de credit. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul institutiilor de credit pentru care o astfel de conventie de credit stand-by nu se încheie în acest termen si în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contributiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-tintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la institutiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate.

(6) Pentru anul 2006, având în vedere resursele financiare ale Fondului si necesitatea atingerii unui grad de acoperire a expunerii acestuia de 2,3%, stabilit ca fiind adecvat pentru acest an, nivelul liniilor de credit stand-by va reprezenta echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro, cu o dobândă la nivelul BUBOR la 3 luni + 1% pe an, pentru care Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care sunt acordate liniile de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele netrase. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate până la data de 15 aprilie 2006.“

6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Fiecare institutie de credit, cu exceptiile prevăzute la art. 3, va plăti Fondului o contributie anuală reprezentând următoarele cote aplicate la baza de calcul a contributiei stabilită pentru anul precedent anului de plată: a) 0,2% în anul 2006;

b) 0,1% în anul 2007;

c) începând cu anul 2008, cota contributiei anuale va fi stabilită de către Fond, cu aprobarea Băncii Nationale a României, pentru fiecare an de plată si va fi comunicată institutiilor de credit până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată; cota contributiei anuale nu poate depăsi nivelul maxim de 0,5%.“

7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Plata contributiei anuale în anul 2006 se va face până cel târziu la data de 31 martie 2006. În cazul neîndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 7 alin. (6), Fondului urmează a i se plăti în plus, până cel târziu la data de 30 aprilie 2006, o contributie în cotă de 0,2%.“

8. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(3) Contributia anuală datorată Fondului, pe care trebuie să o plătească o institutie de credit nou-autorizată în cursul anului de raportare, se va calcula prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României până la sfârsitul anului. În cazul în care o institutie de credit este declarată în faliment în cursul anului de raportare, baza de calcul a contributiei anuale sau, după caz, a contributiei anuale majorate a acesteia se determină pentru ultima zi a trimestrului precedent celui în care a intrat în faliment. Contributia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată, în conditiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului. Contributiile datorate si neachitate Fondului de către institutiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea institutiilor de credit în faliment.

(4) Fiecare institutie de credit este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contributia corespunzătoare cotei comunicate de Fond. În conditiile în care plata contributiei anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).

(5) Fondul este autorizat să majoreze contributia anuală ce trebuie plătită de o institutie de credit până la dublul nivelului acesteia dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond si reglementărilor prudentiale stabilite de Banca Natională a României, rezultă că aceasta s-a angajat în politici riscante si nesănătoase. În situatia suspendării plătii contributiilor anuale conform prevederilor art. 12 alin. (1), Fondul este îndreptătit să stabilească pentru aceste institutii de credit, conform normelor sale, contributii anuale majorate corespunzătoare.“

9. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Pentru anul 2006, institutiile de credit pentru care Fondul a stabilit si a comunicat deja aplicarea de contributii anuale majorate vor plăti o cotă a contributiei anuale de 0,25%, în situatia respectării conditiilor prevăzute la alin. (11), în caz contrar urmând a se plăti contributiile anuale majorate comunicate deja institutiilor de credit în cauză.“

10. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(6) În cazul în care Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României va decide majorarea contributiei anuale în conditiile prevăzute la alin. (5), institutia de credit respectivă va fi Onstiintată despre această decizie până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului de plată.“

11. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) În situatia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fată de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenta institutiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, suspendarea plătii contributiilor anuale.“

12. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.

13. La articolul 31 litera a), punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum si emiterea de titluri de valoare de către acesta;“.

14. La articolul 31 litera a), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 si 10, cu următorul cuprins:

“9. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate în functie de aceste trei obiective;

10. stabilirea anuală a gradului-tintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum si stabilirea cotei contributiei anuale a institutiilor de credit.“

15. La articolul 31 litera b), punctele 1, 2, 3 si 6 vor avea următorul cuprins:

“1. numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

2. propuneri cu privire la modalitătile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;

3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;

............................................................................................

6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care contin solutii si propuneri care necesită aprobarea consiliului de administratie si care tin atât de calitătile mentionate, cât si de cea de creditor la institutii de credit în faliment, alte materiale ce tin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăsurare a activitătii acestuia;“.

16. La articolul 31 litera b), după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 101, 102 si 103, cu următorul cuprins:

“101. reglementările interne ale Fondului, precum si reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul institutiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;

102. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;

103. alte informări si rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;“.

17. La articolul 32 alineatul (1), literele e) si j) vor avea următorul cuprins:

“e) face propuneri de numire în functie a membrilor conducerii executive;

............................................................................................

j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României. De asemenea, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului si informarea

acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;“.

18. La articolul 33, după litera b) se introduc două noi litere, literele b1) si b2), cu următorul cuprins:

“b1) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si potrivit hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;

b2) asigură efectuarea investitiilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare si în limita plafoanelor aprobate;“.

19. La articolul 33, literele e) si g) vor avea următorul cuprins:

“e) monitorizează si supraveghează activitatea Fondului de administrare si lichidare la institutii de credit, precum si cea de plată a compensatiilor deponentilor garantati; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situatiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la institutiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;

............................................................................................

g) angajează cheltuielile legate de functionarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;“.

20. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si raportul auditorului financiar vor fi făcute publice.“

21. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Fondul verifică la institutiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declaratiile privind calculul si plata contributiilor datorate, cât si respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponentilor de către institutiile de credit. De asemenea, Fondul va putea să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidentelor contabile ale unei institutii de credit.

Desemnarea auditorilor si necesitatea verificării care urmează să fie efectuată de acestia vor fi supuse aprobării Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.“

22. În anexa “Lista depozitelor negarantate“, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. Depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu exceptia depozitelor institutiilor de credit în faliment.“

23. Punctul 11 din anexă se abrogă.

24. În cuprinsul ordonantei, sintagma “directorul general“ se înlocuieste cu termenul îdirectorul“.

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 352.

 

PROTOCOL

între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice

 

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, denumite în continuare părti,

în baza Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalitătii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999,

fiind convinse că se impune o colaborare reciproc avantajoasă în domeniul combaterii criminalitătii si în mod deosebit a celei transfrontaliere, traficului ilegal de droguri si migratiei ilegale,

având în vedere drepturile si obligatiile specifice, precum si normele interne si de drept international,

în scopul descoperirii, prevenirii si stopării actiunilor infractionale în zonele de responsabilitate, precum si de asigurare a pazei, supravegherii si controlului frontierei,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile si structurile subordonate competente vor coopera si vor face schimb reciproc si permanent de date si informatii în următoarele domenii:

a) combaterea migratiei ilegale si a actiunilor legate de aceasta:

– trecerea frauduloasă a frontierei;

– realizarea filierelor de călăuzire si transport peste frontieră a persoanelor, care au ca scop traficul de fiinte umane, prostitutia, exploatarea persoanelor cu handicap si a copiilor;

– falsificarea documentelor de călătorie, a documentelor de identitate si a altor înscrisuri oficiale;

b) combaterea infractiunilor cu grad ridicat de pericol social privind ordinea si siguranta publică în cazul trecerii peste frontieră si în special contrabanda cu stupefiante, substante psihotrope, precursori, precum si cu armament, munitii, părti componente ale acestora, materiale explozive, toxice si radioactive;

c) combaterea contrabandei cu mărfuri, mijloace de transport auto, obiecte de artă, pietre si metale pretioase, precum si cu alte obiecte de valoare;

d) combaterea sustragerii, respectiv furtului de mijloace de transport auto descoperite în zona de competentă, precum si a contrafacerii documentelor însotitoare ale acestora;

e) activităti de investigatii operative în interesul pazei, supravegherii si controlului frontierei.

2. Părtile si structurile subordonate vor coopera si vor realiza schimb de informatii si de experientă si în alte domenii care prezintă interes comun, legate de obiectul prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 2

 

Structurile competente pentru realizarea cooperării si a schimbului de date si informatii prevăzute la art. 1 sunt:

– de partea română:

1. Directia de Combatere a Infractionalitătii

Transfrontaliere din Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

2. Directia Politiei de Frontieră Iasi, prin structurile subordonate;

– de partea moldoveană:

1. Directia generală supraveghere si control al frontierei de stat;

2. directiile regionale supraveghere si control al frontierei de stat “Nord“, “Vest“ si “Sud“.

 

ARTICOLUL 3

 

Colaborarea se va efectua în conformitate cu prevederile legislatiei statelor părtilor, în domeniile de competentă.

 

ARTICOLUL 4

 

Colaborarea se va realiza prin:

a) coordonarea activitătilor referitoare la descoperirea falsurilor în înscrisuri oficiale utilizate pentru trecerea frontierei si traficul ilegal de persoane. În acest sens părtile au convenit următoarele:

– informarea reciprocă despre experienta natională, respectiv regională, privind combaterea migratiei ilegale si a traficului ilegal de persoane;

– realizarea unui schimb permanent de date referitoare la canalele de migratie ilegală, precum si la procedeele si metodele utilizate de infractori pentru trecerea ilegală a frontierei sau falsificarea documentelor folosite în acest scop;

– transmiterea reciprocă a datelor de identitate ale persoanelor sau grupurilor de persoane despre care se detin informatii că desfăsoară activităti în legătură cu traficul ilegal de persoane;

b) schimb de informatii cu privire la persoane fizice sau juridice implicate în actiuni de contrabandă, trafic ilegal cu stupefiante, substante psihotrope, precursori, precum si trafic cu armament, munitii, părti componente ale acestora, materiale explozive si radioactive, itinerarii de transport, metode si locuri de ascundere în mijloacele de transport, precum si cu privire la măsurile întreprinse pentru descoperirea infractorilor;

c) informarea reciprocă asupra dării în urmărire a unor autovehicule si controlul trecerii acestora peste frontieră;

d) schimb de informatii privind trecerea ilegală a frontierei de către persoane din terte tări sau documente de călătorie eliberate de autoritătile competente din terte tări si folosite în mod ilegal;

e) transmiterea datelor de stare civilă a cetătenilor români, respectiv cetăteni ai Republicii Moldova depistati de autoritătile competente si cercetati pentru fapte penale referitoare la încălcarea legislatiei privind frontiera.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile se informează reciproc si de urgentă despre infractiunile îndreptate împotriva fortelor care participă la paza, supravegherea si controlul frontierei, despre descoperirea infractiunilor săvârsite în aeroporturile internationale si măsurile speciale adoptate.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile transmit reciproc în cel mai scurt timp experienta dobândită în combaterea infractiunilor în legătură cu frontiera, precum si actele normative privind cooperarea, date publicitătii, si fac schimb de experientă în domeniul pazei, supravegherii si controlului frontierei.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul protocol, părtile vor constitui echipe de lucru mixte care se vor întâlni si se vor consulta asupra modului de actiune, în scopul solutionării problemelor apărute pe timpul cooperării si al aprecierii eficientei aplicării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 8

 

Problemele si competenta echipelor de lucru mixte se vor stabili anticipat, de comun acord, astfel:

a) componenta nominală a delegatiilor, ziua de desfăsurare a întâlnirilor si ordinea de zi vor fi convenite din timp de către reprezentantii părtilor;

b) întâlnirile dintre reprezentantii părtilor se vor desfăsura alternativ pe teritoriul Republicii Moldova si pe teritoriul României cel putin o dată pe an sau ori de câte ori situatia o impune.

În situatii ce nu suferă amânare, sefii delegatiior echipelor de lucru mixte pot initia întâlniri la frontieră;

c) reprezentantii părtilor, de comun acord, pot organiza întâlniri la nivelul echipelor de lucru mixte pentru rezolvarea situatiilor concrete referitoare la îndeplinirea obligatiilor mentionate la art. 1, precum si la cooperarea în ansamblu;

d) cheltuielile ocazionate de sederea delegatiilor si a echipelor de lucru mixte vor fi suportate de către partea organizatoare, cu exceptia cheltuielilor legate de transportul tur-retur în România, respectiv Republica Moldova;

e) rezultatele întâlnirilor vor fi consemnate în proceseverbale;

f) schimbul de informatii se realizează cu prilejul întâlnirilor reprezentantilor celor două părti si prin corespondentă, telefon, fax sau alte modalităti de comunicare;

g) lista informatiilor care fac obiectul schimbului reciproc este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 9

 

În scopul asigurării unei protectii reale a datelor si informatiilor, părtile stabilesc următoarele:

a) destinatarul are dreptul să folosească datele si informatiile numai în scopul destinat si în conditiile prevăzute de legislatia internă a statului respectiv;

b) destinatarul va informa partea expeditoare privind cererea solicitată si modul de utilizare a datelor si rezultatelor obtinute;

c) datele se vor transmite, conform legislatiei interne a statului respectiv, numai structurilor competente în domeniul combaterii criminalitătii transfrontaliere si criminalitătii în general;

d) expeditorul este obligat se verifice exactitatea datelor care urmează a fi transmise si necesitatea acestora. În cazul în care s-au transmis date nereale sau inexacte, cealaltă parte este informată urgent si este obligată să le distrugă;

e) drepturile privind informarea, raportarea si distrugerea documentelor se realizează în conformitate cu legislatia internă a statului respectiv;

f) expeditorul de informatii va transmite, de asemenea, termenele de stergere;

g) părtile sunt obligate să constituie evidente privind transmiterea, primirea si stergerea datelor. Este interzisă modificarea datelor transmise si publicarea acestora, iar părtile semnatare, conform reglementărilor interne, au obligatia să asigure protectia datelor fată de persoanele neautorizate;

h) în cazul deconspirării sau încălcării confidentialitătii (secretului) informatiei furnizate de una dintre părti, cealaltă parte va informa în termenul cel mai scurt partea care a furnizat respectiva informatie despre împrejurările în care s-a produs aceasta, precum si măsurile întreprinse în scopul prevenirii pe viitor a unor asemenea situatii;

i) confidentialitatea datelor transmise este obligatorie pentru destinatar. Datele care fac obiectul prezentului protocol pot fi transmise une terte părti numai cu acordul scris al părtii care le-a furnizat.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul protocol nu aduce atingere altor obligatii bilaterale sau multilaterale stabilite în domeniu.

 

ARTICOLUL 11

 

Fiecare dintre părti poate refuza cooperarea sau să acorde sprijin în materie dacă acest lucru pune în pericol interesele statului respectiv sau dacă acestea contravin prevederilor legislatiei interne a statului uneia dintre părti. În cazul refuzării cooperării sau sprijinului, partea care refuză va informa în scris, fără întârziere, cealaltă parte, invocând pe scurt motivele care au determinat refuzul.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Prezentul protocol se încheie pe un termen de 2 ani si intră în vigoare la data ultimei notificări în scris, pe cale diplomatică, despre îndeplinirea de către părti a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

2. Prezentul protocol îsi va prelungi aplicarea în mod automat pentru perioade consecutive de câte 2 ani, dacă nici una dintre părti nu va Onstiinta în scris cealaltă parte, pe cale diplomatică, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea termenului, despre intentia sa de a-l denunta.

3. În cazul denuntării prezentului protocol, acesta îsi încetează valabilitatea după 3 luni de la data la care una dintre părti a notificat despre intentia sa de a-l denunta.

4. Părtile, de comun acord, pot aduce modificări si completări prezentului protocol, care intră în vigoare în conformitate cu prevederile pct. 1 si care vor constitui parte integrantă a prezentului protocol.

Prezentul protocol a fost semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005, în două exemplare originale, ambele fiind egal autentice.

 

Pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

din Ministerul Administratiei si Internelor al României,

Nelu Pop

Pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova,

Igor Colenov

 

ANEXĂ

 

LISTA

informatiilor care fac obiectul schimbului reciproc

 

1. Situatiile apărute si cele care pot apărea în punctele de trecere a frontierei si în zona de competentă

2. Forme si metode noi folosite de infractori care sunt cetăteni apartinând ambelor state ale părtilor sau apartinând unor terte tări, retinuti în punctele de trecere a frontierei sau în zona de competentă

3. Filiere descoperite de trecere ilegală a persoanelor, de trafic de armament, droguri, substante radioactive, alte obiecte de contrabandă, obiecte de patrimoniu si de trafic de mijloace de transport auto sustrase sau furate

4. Călăuze care facilitează trecerea ilegală peste frontieră (cetătenia, numărul acestora, datele de identificare)

5. Cazuri de retinere în punctele de trecere a frontierei a persoanelor care au încercat să treacă frontiera cu documente false sau contrafăcute

6. Tehnici moderne de contrafacere si falsificare a documentelor de călătorie peste frontieră si metodele de depistare a acestora pe timpul controlului

7. Metode folosite de infractori pe timpul încercărilor de trecere ilegală cu ajutorul mijloacelor de transport prin punctele de trecere a frontierei

8. Informatii despre noile directii de migrare, grupuri existente pe teritoriul statului uneia dintre părti si măsurile luate pentru contracararea acestui fenomen

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, respectiv al Autoritătii Nationale pentru Tineret, pentru Casa de Cultură a Studentilor din Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 65.01 “Învătământ“, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice centrale“, articolul 51.01 “Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 “Transferuri către institutii publice“, cu suma de 1.000 mii lei (RON).

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reOntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Károly Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 372.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 130/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. – Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 130/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 20 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) În intervalul orar 6,00–20,00 radiodifuzorii nu pot difuza anunturi promotionale care includ scene de violentă, sex, limbaj vulgar sau alte elemente care pot afecta copiii.“

2. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

“Art.118. – Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) durata minispotului să nu depăsească 10 secunde;

b) maximum două minispoturi pe repriză;

c) să fie inserate în momentele naturale de întrerupere a jocului;

d) să fie însotite pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula “P“ încadrată într-un cerc cu suprafata transparentă, amplasat în partea din dreapta jos a ecranului.“

3. Articolul 119 va avea următorul cuprins:

“Art.119. – Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei competitii sportive logouri, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) logoul poate fi inserat numai în momentul în care se anuntă înlocuirea unui jucător sau când se anuntă scorul;

b) durata unui insert să nu depăsească 10 secunde, iar durata totală de difuzare pe întreaga transmisie să nu depăsească două minute;

c) logoul să fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informatiei precizate la lit. a) si să nu depăsească dimensiunile acesteia.“

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 21 martie 2006.

Nr. 164.