MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 99 din 9 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

349. – Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

174. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare privind centralele telefonice automate de comutatie – DS 10

 

194. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt – Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

195. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

 

198. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane

 

Rectificări la:

 - Circulara Băncii Nationale a României nr. 3/2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 99

din 9 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Pană si Luminita Pană în Dosarul nr. 2.360/2005 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că se impune mentinerea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea civilă nr. 589 R din 7 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.360/2005, Tribunalul Teleorman – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Pană si Luminita Pană într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului împotriva unei hotărâri prin care s-a admis o actiune în revendicare si grănituire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 20 si ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, precum si dispozitiilor art. 2, 7 si 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. În acest sens arată că “prin aceste norme procedurale este stabilit drept unic criteriu al accesului la căile de atac valoarea pecuniară a cauzei deduse judecătii“, iar “conform acestui criteriu, în cauzele în care obiectul are o valoare până la un miliard lei, inclusiv, cel nemultumit de hotărârea pronuntată la fond are la dispozitie doar calea recursului“.

Pe de altă parte, dacă valoarea obiectului litigiului depăseste 1 miliard lei, partea poate beneficia de “solutionarea litigiului atât în calea devolutivă a apelului – în care poate continua să administreze probe asemănătoare fondului si neacceptate în recurs [...], cât si de calea recursului, având astfel la dispozitie toate cele trei grade de jurisdictie“. Asa fiind, “introducerea acestui unic criteriu al valorii pecuniare a procesului [...] reprezintă o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil“.

Autorii exceptiei apreciază, de asemenea, că “într-o asemenea situatie accesul liber la actul de justitie [...] este conditionat de privilegiul averii“ de care partea dispune.

Tribunalul Teleorman – Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, apreciind că se impune mentinerea practicii Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitia legală criticată este constitutională, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care au următorul continut:

– Art. 2821 alin. 1: “Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.“

Aceste dispozitii sunt criticate de autorul exceptiei în raport cu prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2) referitor la criteriile de nediscriminare, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Autorul exceptiei consideră că sunt încălcate si următoarele prevederi din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: art. 2 privind interzicerea discriminării, art. 7 referitor la egalitatea oamenilor în fata legii si dreptul la o protectie egală a legii si art. 8 privind dreptul de acces efectiv la instantele judiciare nationale.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a pronuntat prin numeroase decizii, respingând de fiecare dată exceptia cu acelasi obiect.

Astfel, prin Decizia nr. 522 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 9 noiembrie 2005, Curtea a retinut, în esentă, că “diferentierea hotărârilor care pot fi sau nu pot fi  supuse apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu pe cel al averii [...], asa cum în mod eronat sustin autorii exceptiei si, prin urmare, textul legal atacat nu instituie discriminări pe criteriile prevăzute de art. 4 din Constitutie, de natură să aducă atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii. Regimul juridic diferit [...] este determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor“.

Totodată, prin Decizia nr. 366 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005, Curtea a statuat că “în conditiile în care nu există un drept al părtilor de a beneficia de acces la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, iar în ceea ce priveste accesul liber la justitie, acesta are în vedere doar dreptul persoanei la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdictie, nu se poate retine încălcarea art. 15 alin. (1) si a art. 21 alin. (1) din Constitutie“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Curtea retine totodată că, potrivit art. 3041 din Codul de procedură civilă, “recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele“, asa încât sunt asigurate părtii toate garantiile unui proces echitabil.

Pentru motivele arătate, Curtea nu poate retine nici încălcarea prevederilor art. 2, 7 si 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu raportare la prevederile art. 20 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Pană si Luminita Pană în Dosarul nr. 2.360/2005 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se poate modifica numărul de persoane disponibilizate pentru oricare dintre societătile comerciale, societătile nationale si companiile nationale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, în limita numărului total prevăzut în anexă, cu conditia aprobării în prealabil a programului de restructurare si reorganizare.

(2) Ordinul ministrului economiei si comertului prevăzut la alin. (1) se transmite Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu cel putin 15 zile înainte de data încetării contractului individual de muncă al salariatilor la care se referă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 349.

 

ANEXĂ1)

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare privind centralele telefonice automate de comutatie – DS 10

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul INFOSEC tehnic si de implementare privind centralele telefonice automate de comutatie – DS 10, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) în conformitate cu cerintele politicii nationale, care cuprinde si recomandările NATO si UE privind securitatea sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), precum si cele mai bune practici din statele membre NATO si UE în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

 

p. Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Sorin Eugen Constantinescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 174.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt – Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 2.380 din 3 martie 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului Sucursalei Teritoriale Olt – Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt – Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare din municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35–37, sectorul 4, în municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei nr. 193, judetul Giurgiu.

Art. 2. – Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 194.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) si (3), ale art. 8 alin. (2) si (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului Directiei implementare politici de cresterea animalelor si procesarea produselor de origine animală nr. 89.003/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.127 din 30 noiembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 195.

 

ANEXĂ*)

 

[Anexa nr. 3a)

la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale]

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si ale art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 678/2004 pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare

 

Bucuresti, 13 martie 2006.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Circulara Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 23 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la data emiterii circularei, în loc de: “4 februarie 2006“ se va citi: “14 februarie 2006“.