MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 209         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

273. – Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2/5 si 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială “Romplumb“ – S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

275. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

277. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

278. – Hotărâre pentru suportarea cheltuielilor de scolarizare în România a unor ofiteri din Republica Azerbaidjan

 

279. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

288. – Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

289. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/1.630. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.649/2005 privind situatia din Republica Democratică Congo, adoptată la 21 decembrie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 2/5 si 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială “Romplumb“ – S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexele nr. 2/5 si 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială “Romplumb“ – S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 20 ianuarie 2006, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 273.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2/5 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

CALCULATIA SUBVENfTIEI ÎN ANUL 2006

Societatea Comercială “Banat Anina“

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

CALCULATIA SUBVENTIEI ÎN ANUL 2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul “Bunuri si servicii“, articolul 20.01.09 “Materiale si servicii cu caracter functional“, cu suma de 1.000 mii lei (RON), la titlul “Cheltuieli de capital“, articolul 71.01.02 “Masini, echipamente si mijloace de transport“, cu suma de 600 mii lei (RON), si la articolul 71.01.03 “Alte active fixe“ cu suma de 400 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Integrării Europene si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean  Mures

 

Denumirea si adresa

imobilului care

se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Numărul de inventar atribuit

de Ministerul Finantelor Publice

si codul de clasificare

a imobilului

Imobil – Cinematograful

Unirea – Târgu Mures,

Bd. 1848 nr. 47,

judetul Mures

Statul român –

din administrarea

Societătii Române

de Televiziune

Judetul Mures,

în administrarea

Consiliului Judetean

Mures

Suprafata construită = 1.264 m2

Nr. M.F.P. – 148.641

Cod de clasificare – 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suportarea cheltuielilor de scolarizare în România a unor ofiteri din Republica Azerbaidjan

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.314/2004 privind asigurarea de către Ministerul Apărării Nationale a scolarizării, în institutii de învătământ din România, a personalului apartinând armatelor străine, se aprobă suportarea cheltuielilor de scolarizare pentru un număr de 11 ofiteri din Republica Azerbaidjan, în perioada martie–septembrie 2006.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1), în limita sumei de 27.226 lei (RON), se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2006.

(3) În sensul prezentei hotărâri, prin cheltuieli de scolarizare se întelege suma totală a cheltuielilor de învătământ si a celor pentru asigurarea cazării, hrănirii si transportului intern al celor 11 ofiteri azeri, pe durata studiilor în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 278.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 5.500 mii lei (RON) la capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială“, subcapitolul 08 “Ajutoare la trecerea în rezervă“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 279.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul României va adopta, la initiativa Cancelariei Primului-Ministru, Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

Art. III. – Până la împlinirea termenului prevăzut la art. II rămân aplicabile reglementările legale privitoare la atributiile plenului si cele ale directiilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 740 mii lei (RON), pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Călan, pentru cumpărarea unor active de pe platforma siderurgică Călan, în vederea ecologizării acesteia.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, conform dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 289.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.649/2005 privind situatia din Republica Democratică Congo, adoptată la 21 decembrie 2005

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articolul unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.649/2005 privind situatia din Republica Democratică Congo, adoptată la 21 decembrie 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 10 februarie 2006.

Nr. A/1.630.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.649/2005

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 21 decembrie 2005

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui său referitoare la situatia din Republica Democratică Congo, în special rezolutiile nr. 1.533 din 12 martie 2004, nr. 1.565 din 1 octombrie 2004, nr. 1.592 din 30 martie 2005, nr. 1.596 din 18 aprilie 2005, nr. 1.616 din 15 august 2005, nr. 1.621 din 6 septembrie 2005 si nr. 1.628 din 30 septembrie 2005, si declaratiile din 2 martie (S/PRST/2005/10) si 4 octombrie 2005 (S/PRST/2005/46),

reconfirmând angajamentul său ferm fată de respectarea suveranitătii, integritătii teritoriale si independentei politice a Republicii Democratice Congo si a tuturor statelor din regiune, precum si sprijinul său pentru Acordul global si cuprinzător privind procesul de tranzitie în Republica Democratică Congo, semnat la Pretoria în data de 17 decembrie 2002, si accentuând importanta alegerilor ca fundament pentru restabilirea pe termen lung a păcii si stabilitătii, reconcilierii nationale si promovării statului de drept în Republica Democratică Congo,

manifestându-si îngrijorarea fată de continuarea ostilitătilor de către militiile si grupările străine armate în partea de est a Republicii Democratice Congo si fată de pericolul pe care îl prezintă acestea pentru populatia civilă, pentru organizarea alegerilor în Republica Democratică Congo si pentru stabilitatea în regiune,

deplângând încălcările drepturilor omului si ale dreptului international umanitar comise de aceste grupări si militii si accentuând nevoia urgentă a aducerii în fata justitiei a persoanelor responsabile de aceste infractiuni,

salutând actiunea fermă a Misiunii de Organizare a Natiunilor Unite din Republica Democratică Congo (MONUC) împotriva acestor grupări si militii si lăudând devotamentul personalului MONUC, care a actionat în conditii de mare risc,

solicitând tuturor grupărilor armate din regiunea Marilor Lacuri din Africa, cum ar fi Fortele Democratice de Eliberare din Rwanda (FDLR), Palipehutu – Fortele Nationale de Eliberare (FNL), Armata de Rezistentă a Domnului, să actioneze fără întârziere în vederea depunerii armelor, integrării în programele de demobilizare si sprijinirii eforturilor de consolidare a păcii în regiune, luând notă de decizia adoptată la 16 septembrie 2005 de Republica Democratică Congo, Republica Uganda, Republica Rwanda si Republica Burundi, actionând în cadrul oferit de Comisia mixtă în format tripartit plus unu, de a mentiona termenul de 30 septembrie 2005 pentru dezarmarea voluntară a FDLR, întelegându-se prin aceasta că în cazul nerespectării acestui termen vor fi impuse sanctiuni,

luând notă de Scrisoarea din data de 21 octombrie 2005 referitoare la Comisia mixtă în format tripartit plus unu, transmisă de ministrii din Republica Burundi, Republica Democratică Congo, Republica Rwanda si Republica Uganda si adresată presedintelui Consiliului de Securitate,

solicitând statelor din regiune să-si aprofundeze cooperarea în scopul eliminării activitătilor grupărilor armate ilegale si subliniind că recursul la amenintarea sau folosirea fortei împotriva integritătii teritoriale a unui stat este contrar dispozitiilor Cartei Natiunilor Unite,

îndemnând în această privintă participantii la Conferinta Internatională pentru Pace, Securitate, Democratie si Dezvoltare în regiunea Marilor Lacuri din Africa să convoace cât mai curând al doilea summit,

constient de faptul că legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, traficul ilicit cu aceste resurse si proliferarea si traficul cu arme reprezintă unul dintre factorii care alimentează si exacerbează conflictele în regiunea Marilor Lacuri din Africa si în special în Republica Democratică Congo,

manifestându-si recunostinta fată de comunitatea donatorilor, pentru asistenta pe care o furnizează Republicii Democratice Congo, si încurajând-o să continue această asistentă,

luând notă de raportul misiunii Consiliului de Securitate care a vizitat regiunea Africii Centrale, din data de 4 până în data de 11 noiembrie 2005 (S/2005/716), si andosând recomandările sale,

considerând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să pună în pericol pacea si securitatea internatională în regiune, actionând în baza cap. VII din Carta Natiunilor Unite:

1. deplânge faptul că grupările armate străine prezente în zona de est a Republicii Democratice Congo nu au depus armele si solicită tuturor acestor grupări să se angajeze în mod voluntar, fără întârziere ori conditii prealabile, în procesul de dezarmare, repatriere si reinstalare;

2. decide că până la data de 31 iulie 2006 prevederile paragrafelor 13–16 ale Rezolutiei nr. 1.596 se vor aplica si următoarelor persoane fizice desemnate de Comitetul instituit prin Rezolutia nr. 1.533 (denumit în continuare Comitetul):

a) lideri politici si militari ai grupărilor armate străine care actionează în Republica Democratică Congo si care împiedică dezarmarea si repatrierea voluntară ori reinstalarea propriilor combatanti;

b) lideri politici si militari ai militiilor congoleze care sunt sprijinite din exteriorul Republicii Democratice Congo, în special cei care actionează în regiunea Ituri si care împiedică participarea propriilor combatanti în procesele de dezarmare, demobilizare si reintegrare;

3. decide că măsurile impuse prin paragraful 2 de mai sus si prin paragraful 13 al Rezolutiei nr. 1.596 nu se aplică atunci când Comitetul autorizează în avans si în baza unei analize a fiecărui caz în parte tranzitul persoanelor fizice care se repatriază în tara de origine sau care participă la eforturile de aducere în fata justitiei a autorilor unor grave violări ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar;

4. decide că atributiile Comitetului, mentionate în paragraful 18 al Rezolutiei nr. 1.596, vor fi completate cu dispozitiile mentionate în paragraful 2 de mai sus;

5. solicită secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite si Grupului de experti instituit prin Rezolutia nr. 1.533 ca, în limita capacitătilor proprii si fără prejudicierea atributiilor cuprinse în mandat, să asiste Comitetul în scopul desemnării liderilor mentionati în paragraful 2 de mai sus;

6. decide că prevederile paragrafelor 2–5 vor intra în vigoare la data de 15 ianuarie 2006, cu exceptia situatiei în care secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa Consiliul de Securitate asupra finalizării procesului de dezarmare a grupărilor armate străine si a militiilor congoleze care actionează în Republica Democratică Congo;

7. decide că va revizui măsurile prevăzute în paragraful 2 de mai sus până în data de 31 iulie 2006, în contextul progreselor înregistrate în procesul de pace si tranzitie din Republica Democratică Congo, în special în domeniul dezarmării grupărilor armate străine;

8. îndeamnă Guvernul de Unitate Natională si Tranzitie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea populatiei civile, inclusiv a personalului umanitar, prin extinderea autoritătii statului pe întregul teritoriu al Republicii Democratice Congo si în special în provinciile Nord si Sud Kivu si în regiunea Ituri;

9. reaminteste că prin Rezolutia nr. 1.565 Consiliul de Securitate a mandatat MONUC să sprijine operatiunile conduse de Fortele Armate ale Republicii Democratice Congo în scopul dezarmării combatantilor străini si al facilitării repatrierii voluntare a acestora, precum si a personalului auxiliar;

10. solicită secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite ca, în coordonare cu toti actorii relevanti si în special cu Guvernul de Unitate Natională si Tranzitie, să transmită Consiliului de Securitate spre analiză, până în data de 15 martie 2006, o strategie cuprinzătoare si integrată în vederea dezarmării, repatrierii si reinstalării combatantilor străini, care va cuprinde aspecte de natură militară, politică, economică si legală, inclusiv rolul MONUC, în limitele actualului său mandat, în conformitate cu normele aplicabile din dreptul international si cu respectarea drepturilor si libertătilor omului;

11. subliniază că prin Rezolutia nr. 1.565 MONUC este autorizată să folosească toate mijloacele necesare, în limita propriilor resurse si în zonele unde sunt desfăsurate unitătile sale armate, pentru a descuraja orice tentativă de recurs la fortă din partea oricărui grup armat congolez sau străin, care pune în pericol procesul politic, si pentru a asigura protectia civililor afectati de amenintarea imediată a violentei fizice;

12. îndeamnă Guvernul de Unitate Natională si Tranzitie să realizeze reforma sectorului de securitate, prin integrarea imediată a Fortelor Armate si a Politiei Nationale din Republica Democratică Congo si în special prin asigurarea plătilor adecvate la termen si sprijin logistic pentru personalul lor, în scopul accelerării procesului de dezarmare a grupărilor armate care actionează pe teritoriul Republicii Democratice Congo, luând astfel notă de recomandările Misiunii Uniunii Europene de Consiliere si Asistentă pentru Reforma Sectorului de Securitate din Republica Democratică Congo (EUSEC), mentionate în raportul Misiunii Consiliului de Securitate în Africa;

13. reiterează apelul către comunitatea de donatori să continue, cu titlu de urgentă, implicarea fermă în acordarea asistentei necesare pentru integrarea, pregătirea si dotarea Fortelor Armate si a Politiei Nationale din Republica Democratică Congo si îndeamnă Guvernul de Unitate Natională si Tranzitie să actioneze în sensul facilitării si urgentării cooperării în acest scop;

14. solicită secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite să transmită observatiile sale si, în măsura în care consideră necesar, recomandări referitoare la Scrisoarea din data de 21 octombrie 2005, adresată presedintelui Consiliului de Securitate de către ministrii din Republica Burundi, Republica Democratică Congo, Republica Rwanda si Republica Uganda în cadrul de actiune al Comisiei mixte în format tripartit plus unu;

15. solicită ca guvernele din Republica Uganda, Republica Rwanda, Republica Democratică Congo si Republica Burundi să întreprindă măsuri în scopul prevenirii folosirii propriilor teritorii pentru sprijinirea încălcării embargoului asupra armelor, impus prin rezolutiile nr. 1.493 si nr. 1.596 si reînnoit prin Rezolutia nr. 1.616, sau pentru sprijinirea activitătii grupărilor armate prezente în regiune;

16. solicită în continuare tuturor statelor care au frontieră comună cu Republica Democratică Congo, precum si Guvernului de Unitate Natională si Tranzitie să împiedice orice formă de sprijin pentru exploatarea ilegală a resurselor naturale din Republica Democratică Congo, în special prin prevenirea tranzitului acestor resurse prin propriile teritorii;

17. solicită statelor interesate si în special celor din regiune să întreprindă măsuri suplimentare privind liderii politici si militari ai grupărilor armate străine prezente pe teritoriul lor, inclusiv, când este necesar, prin actionarea în sensul aducerii lor în fata justitiei sau prin luarea unor măsuri corespunzătoare în materie de cooperare internatională si asistentă judiciară;

18. reiterează apelul către autoritătile din Republica Democratică Congo de a-i aduce în fata justitiei, fără întârziere, pe autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar si reiterează faptul că mandatul MONUC, prevăzut în Rezolutia nr. 1.565, mentionează cooperarea în scopul aducerii acestora în fata justitiei;

19. solicită tuturor părtilor să coopereze deplin cu Tribunalul Penal International pentru Rwanda din Arusha, în special privind arestul si transferul acuzatilor aflati încă în libertate;

20. decide să urmărească în continuare această chestiune.