MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

25. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005

 

Acord între România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004

 

202. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

171. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

220. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane

 

225. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea obligativitătii titularilor de licente aflati în competenta de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de a se conforma Contractului-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 25.

 

PROGRAM SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

ÎN ROMÂNIA

 

ACORD

între România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004

 

Guvernul României, actionând pentru si în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că:

1. un program special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD) care prevede o contributie financiară a Comunitătii a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsuri de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare1), si modificat prin Regulamentul (CE) Nr. 2.257/20042);

2. planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare Programul) prin Decizia din 12 decembrie 2000, luată în conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat (ultima dată) prin Decizia din 17 septembrie 2004;

3. Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisie, actionând în numele Comunitătii, modificat ultima dată prin Acordul de finantare pentru anul 2004 (denumit în continuare AFA 2004) dintre Comisie, actionând în numele Comunitătii, si România, a fost încheiat la 17 ianuarie 2002 si prevede la art. 2 că angajamentul financiar al Comunitătii va fi stabilit în acordurile anuale de finantare;

4. modificări suplimentare au fost aduse Programului. Astfel, Angajamentul financiar al Comunitătii pentru anul 2004, în vederea realizării Programului, precum si orice modificări ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin AFA 2004, în România, trebuie, în consecintă, modificate, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Prezentul acord modifică Acordul anual de finantare 2004.

 

ARTICOLUL 2

Modificarea articolului 2 din AFA 2004

 

Suma prevăzută la art. 2 din AFA 2004 se înlocuieste cu suma de 158.690.000 euro.

 

ARTICOLUL 3

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru încheierea lui.

 

ARTICOLUL 4

Semnarea

 

Prezentul acord este redactat în două exemplare originale, în limbile engleză si română, ambele texte fiind autentice. Totusi, în cazul aparitiei unor divergente între cele două texte, textul în limba engleză prevalează.

Semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005.

 

Pentru România,

Gheorghe Flutur,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Pentru Comisia Comunitătilor Europene,

José Manuel Silva Rodriguez,

director general pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

1) Jurnalul Oficial nr. L 161 din 26 iunie 1999, p. 87.

2) Jurnalul Oficial nr. L 389 din 30 decembrie 2004, p. 1–4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul annual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, care modifică Acordul anual de finantare 2004, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 7 iulie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 202.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele de politisti din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si din institutiile si structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma si echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în conditiile prezentei hotărâri.“

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare si culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele prevăzute la art. 1 sunt prevăzute, după caz, în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1A.“.

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – Trecerea la noua uniformă se face esalonat, mentinându-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2007.“

4. Anexa nr. 1 “Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor efectivelor din Politia Română, Politia de Frontieră Română, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, unitătile de învătământ ale politiei si structurile corespunzătoare din Academia de Politie «Alexandru Ioan Cuza»“ se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. Anexa nr. 1 A “Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele din Aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si structurile subordonate acestuia“ se înlocuieste cu anexa nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 2 “Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie“, Norma nr. 2 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie, Norma nr. 3 pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie, Norma nr. 4 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie, Norma nr. 5 pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie, Norma nr. 6 pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu si punctul I “POLITIA RUTIERĂ“ (inclusiv politistii care execută ocazional controlul si dirijarea circulatiei, personalul Serviciului trafic international de autoturisme furate si personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadrul Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog, personalul Serviciului furturi auto si compartimentele teritoriale de furturi auto din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, personalul de supraveghere operativă care actionează ca agenti de politie rutieră din cadrul Directiei Supravegheri Operative si compartimentele teritoriale) din Norma nr. 9 pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de politie se înlocuiesc cu normele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 171.

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Politia Română, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, Academia de Politie, Politia de Frontieră, Oficiul National pentru Refugiati, Directia generală de pasapoarte, Autoritatea pentru străini, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, servicii comunitare

 

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor si scurtei din stofă, sau vipuscă de mansetă.

Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu si de reprezentare are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare neagră pe margini, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru celelalte efective.

Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir metalizat. Stelele au dimensiuni si linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie pentru chestori; 2 cm si linie de contur de culoare albastră pentru comisari si subcomisari si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră pentru inspectori si subinspectori.

Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are formă dreptunghiulară, având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă este înscris cu litere majuscule de culoare neagră gradul profesional sub care se aplică stelele aferente.

Însemnul de grad profesional la uniforma de reprezentare este montat si la sacou, pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie. Este realizat prin brodare pe suport textil si reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lătimi diferite de 2 cm si 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari si pentru chestori. Agentii au vipuscă de mansetă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

Uniforma de serviciu pentru corpul ofiterilor si pentru corpul agentilor de politie nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru mânecă.

Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat si la sacou, pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie, si este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda sau benzile orizontale, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele cu lătimi diferite de 2 cm, 2,5 cm si 3 cm sunt specifice pentru inspectori, comisari si pentru chestori si au brodate pe ultima bandă (sau pe una dintre ele) stele de mărimi si linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie pentru chestori; 2 cm si linie de contur de culoare albastră pentru comisari si subcomisari si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră pentru inspectori si subinspectori.

La uniforma de ceremonie sunt prevăzuti epoleti-treflă dubli, de culoare albă, pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu două barete pentru chestori, cu o baretă pentru comisari si subcomisari si simpli pentru inspectori si subinspectori.

ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL OFITERILOR DE POLITIE

Chestori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR sau CHESTOR-SEF si pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau la mijloc sunt brodate 1–4 stele mari, cu linie de contur de culoare rosie si diametrul de 2,5 cm, astfel:

a) pentru chestor de politie – o stea;

b) pentru chestor principal de politie – două stele;

c) pentru chestor-sef de politie – trei stele;

d) pentru chestor general de politie – patru stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din 3 benzi cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR, CHESTOR-SEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar la mijloc sau pe ultimul rând sunt brodate stelele aferente gradului profesional.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 3 cm lătime. Pe banda orizontală de 3 cm lătime sunt brodate 1–4 stele de 2,5 cm diametru si linie de contur de culoare rosie, specifică chestorilor, astfel:

a) pentru chestor de politie – o stea;

b) pentru chestor principal de politie – două stele;

c) pentru chestor-sef de politie – trei stele;

d) pentru chestor general de politie – patru stele.

Sub banda cu stele brodate sunt montate două benzi orizontale late de 2,5 cm prima si 2 cm ultima.

Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă dubli, cu două barete, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei,Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

Subcomisari si comisari de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR-SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1–3 stele mijlocii, cu linie de contur de culoare albastră si diametrul de 2 cm, astfel:

a) pentru subcomisar – o stea;

b) pentru comisar de politie – două stele;

c) pentru comisar-sef de politie – trei stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR-SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 2,5 cm lătime. Pe banda orizontală de 2,5 cm lătime sunt brodate 1–3 stele de 2 cm diametru si cu linie de contur de culoare albastră, specifică comisarilor si subcomisarilor, astfel:

a) pentru subcomisar – o stea;

b) pentru comisar de politie – două stele;

c) pentru comisar-sef de politie – trei stele.

Sub banda cu stele brodate este montată încă o bandă orizontală, lată de 2 cm. Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă dubli, cu o baretă, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

Subinspectori si inspectori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1–3 stele mici, cu linie de contur de culoare neagră si diametrul de 1,5 cm, astfel:

a) pentru subinspector de politie – o stea;

b) pentru inspector de politie – două stele;

c) pentru inspector principal de politie – trei stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu lătimea de 2 cm.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 2 cm lătime. Pe banda de 2 cm lătime sunt brodate 1–3 stele de 1,5 cm diametru si linie de contur de culoare neagră, specifică inspectorilor si subinspectorilor, astfel:

a) pentru subinspector de politie – o stea;

b) pentru inspector de politie – două stele;

c) pentru inspector principal de politie – trei stele.

Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă sunt simpli, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL AGENTILOR DE POLITIE

Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

Agent-sef principal de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentu efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent-sef de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent-sef adjunct de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent principal de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri două barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară este brodată cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri o baretă dreptunghiulară, verticală, cu dimensiunea 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, Academiei de Politie si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

ÎNSEMNUL DE IDENTIFICARE INDIVIDUALĂ

Însemnul de identificare individuală este o insignă specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând stema tării, sub care se înscrie numărul individual. Insigna se aplică pe pieptul drept la partea superioară si se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât si la uniforma de serviciu.

 

TABELUL Nr. 1*)

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 1A

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central si structurile subordonate acestuia, Agentia Natională Antidrog, Arhivele Nationale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protectie si Interventie “ACVILA“, Directia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Politienească Internatională, cluburile sportive “Dinamo“

 

Gradele profesionale ale personalului cu statut special din aceste structuri sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor si scurtei din stofă sau prin vipuscă de mansetă.

Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu si de reprezentare are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare galben-înschis pe margini, materialul de fond fiind de culoare bleumarin, iar elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare galben-închis, realizate prin brodare. Stelele au dimensiuni si linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie pentru chestori; 2 cm si linie de contur de culoare albastră pentru comisari si subcomisari si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră pentru inspectori si subinspectori.

Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are formă dreptunghiulară, având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific Ministerului Administratiei si Internelor, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis gradul profesional sub care se aplică stelele aferente.

Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de reprezentare este montat la sacou, pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie. Este de culoare galben-închis, fiind realizat prin brodare pe suport textil, si reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lătimi diferite de 2 cm, 2,5 cm si 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari si chestori. Pe banda de deasupra sunt brodate stele de culoare galbenă cu dimensiuni si linii de contur de culori diferite, respectiv 1,5 cm si contur negru pentru inspectori, 2 cm si contur albastru pentru comisari, 2,5 cm si contur rosu pentru chestori. Agentii au vipuscă de mansetă de culoare galbenînchis.

La uniforma de reprezentare sunt prevăzuti epoletitreflă pentru chestori si epoleti împletiti pentru celelalte grade profesionale, de culoare galben-închis.

Uniforma de serviciu pentru corpul ofiterilor si pentru corpul agentilor nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru mânecă.

Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este montat la sacou si scurtă pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie, si este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înăltime de banda sau benzile orizontală/orizontale, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lătimi diferite de 2 cm, 2,5 cm si 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari si pentru chestori si au brodate pe ultima bandă (sau pe una dintre ele) stele galbene de mărimi si linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie pentru chestori; 2 cm si linie de contur de culoare albastră pentru comisari si subcomisari si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră pentru inspectori si subinspectori.

La uniforma de ceremonie sunt prevăzuti epoleti-treflă, dubli, de culoare galben-închis, cu două barete pentru chestori, cu o baretă pentru comisari si subcomisari, si simpli pentru inspectori si subinspectori.

ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL OFITERILOR

Chestori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele CHESTOR sau CHESTOR-SEF si pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau pe rândul din mijloc sunt brodate 1–4 stele mari, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 2,5 cm, astfel:

a) pentru chestor de politie – o stea;

b) pentru chestor principal de politie – două stele;

c) pentru chestor-sef de politie – trei stele;

d) pentru chestor general de politie – patru stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din 3 benzi cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm, de culoare galben-închis, reprezentând frunze de stejar. Pe banda cu lătimea de 3 cm sunt brodate 1–4 stele, corespunzător gradului profesional, de culoare galbenă, cu diametrul de 2,5 cm si linia de contur de culoare rosie.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele CHESTOR, CHESTOR-SEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL si pe rândul din mijloc sau mai jos sunt brodate stelele aferente gradului profesional, de culoare galben-închis.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înăltime de banda orizontală de 3 cm lătime. Pe banda orizontală de 3 cm lătime sunt brodate 1–4 stele de culoare galbenă de 2,5 cm diametru si linie de contur de culoare rosie, specifică chestorilor, astfel:

a) pentru chestor de politie – o stea;

b) pentru chestor principal de politie – două stele;

c) pentru chestor-sef de politie – trei stele;

d) pentru chestor general de politie – patru stele.

Sub banda cu stele brodate sunt montate două benzi orizontale late de 2,5 cm prima si 2 cm ultima. Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu două barete.

Subcomisari si comisari de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele COMISAR-SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1–3 stele mijlocii, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare albastră si diametrul de 2 cm, astfel:

a) pentru subcomisar – o stea;

b) pentru comisar de politie – două stele;

c) pentru comisar-sef de politie – trei stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Pe banda de 2,5 cm lătime sunt brodate 1–3 stele corespunzător gradului profesional, de culoare galbenă, cu diametrul de 2 cm si linia de contur de culoare albastră.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele COMISAR-SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înăltime de banda orizontală de 2,5 cm lătime. Pe banda orizontală de 2,5 cm lătime sunt brodate 1–3 stele galbene de 2 cm diametru si cu linie de contur de culoare albastră, specifică comisarilor si subcomisarilor, astfel:

a) pentru subcomisar – o stea;

b) pentru comisar de politie – două stele;

c) pentru comisar-sef de politie – trei stele.

Sub banda cu stele brodate este montată încă o bandă orizontală, lată de 2 cm.

Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă, dubli, sunt de culoare galben-închis cu o baretă.

Subinspectori si inspectori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1–3 stele mici, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare neagră si diametrul de 1,5 cm, astfel:

a) pentru subinspector de politie – o stea;

b) pentru inspector de politie – două stele;

c) pentru inspector principal de politie – trei stele.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă de culoare galben-închis, cu lătimea de 2 cm, pe care sunt brodate 1–3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 1,5 cm si linia de contur de culoare neagră.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional, de culoare galben-închis.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înăltime de banda orizontală de 2 cm lătime. Pe banda de 2 cm lătime sunt brodate 1–3 stele galbene de 1,5 cm diametru si linie de contur de culoare neagră, specifică inspectorilor si subinspectorilor, astfel:

a) pentru subinspector de politie – o stea;

b) pentru inspector de politie – două stele;

c) pentru inspector principal de politie – trei stele.

Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.

Epoletii-treflă sunt simpli, de culoare galben-închis.

ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL AGENTILOR DE POLITIE

Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

Agent-sef principal de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent-sef de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent-sef adjunct de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent principal de politie

(1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis două barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent de politie (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară este brodată cu fir canetil de culoare galben-închis o baretă dreptunghiulară, verticală, cu dimensiunile 2 x 1 cm.

(2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în mansetă.

 

TABELUL Nr. 2

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament*) 

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele de lucru privind procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ordinul ministrului de interne pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 220.

 

ANEXĂ

 

NORME DE LUCRU

privind procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane

 

CAPITOLUL I

Procurarea si transmiterea în străinătate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civilă

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) si (6) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea si transmiterea certificatelor de stare civilă, la cererea următoarelor categorii de persoane fizice:

a) străinii, ale căror acte si fapte de stare civilă s-au produs si s-au înregistrat în România, care s-au adresat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tări, acreditate în România;

b) cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României sau Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. – Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, prin Serviciul Central de Stare Civilă, poate primi cereri de procurare si transmitere a certificatelor de stare civilă, pentru persoanele prevăzute la art. 1, prin intermediul:

a) misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate în România, pentru cetătenii statelor pe care le reprezintă;

b) misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale României, pentru cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate;

c) Ministerului Administratiei si Internelor, pentru cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care I s-au adresat direct;

d) ofiterilor de stare civilă care au primit solicitări scrise, prin corespondentă.

Art. 3. – Transmiterea certificatelor de stare civilă se face în una dintre următoarele modalităti:

a) cu adresă, potrivit anexei nr. 1, prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă au fost solicitate de cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Administratiei si Internelor;

b) cu adresă, potrivit anexei nr. 2, dacă au fost solicitate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România, potrivit conventiilor la care tara noastră este parte.

Art. 4. – În cazurile în care certificatele solicitate nu pot fi eliberate deoarece lipsesc sau sunt distruse registrele de stare civilă ori nu s-au indicat datele necesare identificării actului sau acestea sunt incomplete, se comunică acest lucru misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România si Ministerului Afacerilor Externe, după caz, prin adresă, potrivit anexelor nr. 3 si 4.

Art. 5. – (1) Potrivit obligatiilor rezultate din tratatele, acordurile sau conventiile la care România este parte ori în conformitate cu principiul reciprocitătii, în baza comunicărilor primite de la ofiterii de stare civilă din cadrul primăriilor, Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor întocmeste si transmite misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale tărilor respective acreditate în România, din oficiu, extrase de pe actele de căsătorie si de deces privind cetătenii acestor state, în vederea înscrierii modificărilor intervenite în statutul civil al acestora.

(2) Extrasele de pe actele de căsătorie si de deces se completează cu respectarea regulilor tehnice stabilite de instructiunile în materie de stare civilă si se transmit, cu adresă, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România. Extrasele se semnează de seful Serviciului Central de Stare Civilă, iar pe acestea se aplică timbrul sec cu inscriptia: “ROMÂNIA – SERVICIUL CENTRAL DE STARE CIVILĂ“.

 

CAPITOLUL II

Transmiterea datelor referitoare la domiciliul sau resedinta unor persoane fizice

 

Art. 6. – Cererile misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare acreditate în România ori ale altor organisme sau persoane fizice din străinătate, prin care se solicită date referitoare la domiciliul ori resedinta unor persoane fizice sau transmiterea în străinătate a comunicărilor de mentiuni de stare civilă, precum si a certificatelor de stare civilă, se solutionează de către Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor cu respectarea dispozitiilor art. 29 si 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Informatiile privind domiciliul, resedinta ori alte date despre cetătenii români se transmit misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România si Ministerului Afacerilor Externe sau altor organe centrale, prin adresă.

 

CAPITOLUL III

Activităti ce se desfăsoară în vederea procurării si transmiterii în străinătate a certificatelor de stare civilă

 

Art. 8. – În cazul cererilor de procurare si transmitere în străinătate a certificatelor de stare civilă, Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor desfăsoară următoarele activităti:

a) verifică în evidenta persoanelor cărora li s-au eliberat certificate de stare civilă, pentru a stabili dacă s-a mai eliberat un certificat similar sau dacă există o altă cerere în curs de rezolvare; dacă persoanele nu figurează în evidentă, se va întocmi câte o fisă de evidentă pentru fiecare persoană al cărei certificat se solicită;

b) verifică dacă a fost depusă chitanta de plată a taxei consulare;

c) efectuează verificări în Registrul national de evidentă a persoanelor si în evidenta centrală a persoanelor, în situatia în care datele furnizate sunt insuficiente în vederea completării acestora;

d) întreprinde demersurile necesare la primăria în păstrarea căreia se află actul de stare civilă, în vederea procurării certificatului de stare civilă si a unui extras cu toate mentiunile existente pe marginea actului respectiv;

e) în cazul în care registrele de stare civilă au fost predate la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, respectiv a municipiului Bucuresti, primăria solicită acestor institutii eliberarea extrasului de pe actul respectiv, completează certificatul de stare civilă si înaintează ambele documente la Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor; în acelasi mod se procedează si în situatia când se constată lipsa registrului de stare civilă – exemplarul I sau a unor acte din cuprinsul acestuia, când se solicită extras de pe actul aflat în păstrarea structurilor de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor, respectiv al Directiei de Stare Civilă din cadrul Directiei Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Bucuresti;

f) dacă actul de stare civilă nu a fost identificat, solicită verificări la Directia Generală de Pasapoarte, pentru a-I furniza din evidentele pe care le detine informatii privind localitatea si data unde a fost înregistrat actul sau unde acesta a fost transcris ori reconstituit;

g) în vederea elucidării unor neclarităti privind datele din certificatele sau actele de stare civilă, solicită verificări prin intermediul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidentă a persoanelor;

h) verifică corectitudinea completării certificatului de stare civilă, prin comparare cu extrasul trimis si mentiunile înscrise pe acesta;

i) redactează adresa de transmitere a certificatului de stare civilă către misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe sau către alte organe centrale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 9. – (1) Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor ia măsuri de efectuare a traducerii în limba română a cererilor si a altor documente ce tin de rezolvarea lucrărilor specifice.

(2) Cererile adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România, precum si misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României se completează pe formulare-tip, stabilite de comun acord de către Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate în România transmit aceste cereri cu note verbale, traduse în limba română.

Art. 10. – Cererile de procurare si transmitere în străinătate a certificatelor de stare civilă se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării lor.

Art. 11. – Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor poate elibera certificate, potrivit anexei nr. 5, care să ateste în străinătate domiciliul si cetătenia română ale unor persoane, în vederea obtinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora, cu plata anticipată a taxelor consulare, în conditiile legii.

Art. 12. – Toate mentiunile transmise serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, referitoare la modificări intervenite în statutul civil al persoanelor fizice, se introduc în baza de date automată.

Art. 13. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentele norme de lucru.

 

Operator de date

cu caracter personal

nr. 1.388

 

ANEXA Nr. 1

 

Către

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ AFACERI CONSULARE

 

La adresa dvs. nr. .......................... din ........................... si a Ambasadei .................................. la .............................. nr. ................................... din .............................................., vă trimitem alăturat certificatul de nastere, căsătorie, deces, seria ............. nr. ........................ privind pe

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Mentiuni .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Director general,

 

Confidential date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

 

Operator de date

cu caracter personal

nr. 1.388

 

ANEXA Nr. 2

 

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Administratiei si Internelor prezintă salutul său Ambasadei .................................................................... la Bucuresti si, în referire la nota verbală nr. ....................................... din ..........................., are onoarea de a-i remite certificatul de ....................... seria .............. nr. ................ privind pe ...................................................

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Administratiei si Internelor foloseste acest prilej pentru a reînnoi ambasadei asigurarea deosebitei sale consideratiuni.

 

Ambasada ....................................

Bucuresti

 

Confidential date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

 

Operator de date

cu caracter personal

nr. 1.388

 

ANEXA Nr. 3

 

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Administratiei si Internelor prezintă salutul său Ambasadei .............................................................. la Bucuresti si are onoarea de a-i comunica, în referire la nota verbală nr. .................... din ............................................, că .......................................................................................

...................................................................................................................................................................

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Administratiei si Internelor foloseste acest prilej pentru a reînnoi ambasadei asigurarea deosebitei sale consideratiuni.

 

Ambasada ....................................

Bucuresti

 

Confidential date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

           

Operator de date

cu caracter personal

nr. 1.388

 

ANEXA Nr. 4

 

Către

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ AFACERI CONSULARE

 

La adresa dvs. nr. ............................. din .................................................., vă facem cunoscut că nu se poate trimite certificatul de ......................................... privind pe .........................................., întrucât

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Director general,

 

Confidential date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

 

Operator de date

cu caracter personal

nr. 1.388

 

ANEXA Nr. 5

 

CERTIFICAT

de atestare a domiciliului si a cetăteniei române

 

Doamna/Domnul .........................................., fiica/fiul lui ...................... si a/al ....................., născută/născut la data de ..........................................., figurează în Registrul national de evidentă a persoanelor ca fiind cetătean român si are domiciliul în ............................................................. .

S-a eliberat prezentul certificat în vederea valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor sale în străinătate.

S-a încasat taxa consulară în valoare de 220.000 lei, cu chitanta seria ......... nr. ............ emisă de .............................. la ....................................

 

Director general,

 

Confidential date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca  Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004 si ratificat prin Legea nr. 389/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 225.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

Biroul regional pentru Europa Centrală

si de Sud

Trg. J.F. Kennedya 6B

10000, Zagreb, Croatia

Tel: (385) 1 235-7222

Fax: (385) 1 235-7293

2 noiembrie 2005

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România: Împrumut nr. 4736-RO (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru*),

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul mentionat mai sus, datat 26 mai 2004 (Acordul), si scrisoarea dumneavoastră, datată 24 octombrie 2005, prin care se solicită un amendament la Acord astfel încât să se înfiinteze o unitate de management al proiectului în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA). Consimtim la cererea exprimată de dumneavoastră si prin aceasta amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt redate în caractere bold italice):

1. Sectiunea 1.02 a Acordului se amendează si se citeste conform anexei nr. 1 la această scrisoare.

2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 (Trageri din împrumut) la Acord se amendează si se citeste conform anexei nr. 2 la această scrisoare.

3. Paragraful 2 e) al anexei nr. 1 (Trageri din împrumut) la Acord se amendează si se citeste după cum urmează:

“e) termenul costuri de operare înseamnă costuri de operare marginale generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-urilor (exclusiv functionarii publici), diurnele lor si costurile cu cazarea si cu transportul ocazionate de deplasările în teren legate de implementarea Proiectului, consumabile de birou si utilităti, costul traducerilor, costul comunicatiilor (inclusiv taxele de Internet), exploatarea si întretinerea vehiculelor (inclusiv combustibil, service si asigurare auto) si echipamentele de birou achizitionate pentru implementarea Proiectului; si“.

4. Paragraful 3 al părtii E (Managementul Proiectului) din anexa nr. 2 (Descrierea Proiectului) la Acord se amendează si se citeste după cum urmează:

“3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP–MMGA, si echipamentul pentru «Apele Române» achizitionat înainte de 31 august 2005.“

5. Paragraful 2 al părtii A (Managementul Proiectului) din anexa nr. 5 (Programul de implementare) la Acord se amendează si se citeste după cum urmează:

“2. MAI, MTCT, MMGA si ANRM îsi vor mentine respectivele UMP-uri pe perioada executiei Proiectului cu personal si resurse corespunzătoare care să permită fiecărei UMP utilizarea cu eficientă a sumelor părtii respective din Proiect, care vor răspunde de managementul financiar, achizitiile, tragerea fondurilor si întocmirea rapoartelor privind progresul Proiectului si a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.“

6. Paragraful 3 al părtii A (Managementul Proiectului) din anexa nr. 5 (Programul de implementare) la Acord se abrogă, iar paragrafele 4, 5 si 6 ale părtii A din anexa nr. 5 vor fi renumerotate în consecintă si vor deveni paragrafele 3, 4 si, respectiv, 5.

7. Paragraful 1 a) al anexei nr. 6 (Conturile speciale) la Acord se amendează si se citeste după cum urmează:

“a) termenul categorii eligibile înseamnă: categoriile (1) d) (i), (2) a), (2) c) (i), (4) a), (4) d) (i) si (5) a) pentru contul special A; categoriile (1) a), (1) d) (ii), (2) c) (ii), (4) b), (4) d) (ii) si (5) b) pentru contul special B; categoriile (1) b) (i) si (ii), (1) d) (iii), (2) b) (i) si (ii), (2) c) (iii), (3), (4) c) (i) si (ii), (4) d) (iii) si (5) c) pentru contul special C; si categoriile (1) c), (2) c) (iv) si (5) d) pentru contul special D, prevăzute în tabelul de la pargraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;“.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unei copii a acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la data primirii unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

De acord

 

România

De către: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Reprezentant autorizat

Ministrul finantelor publice

22 noiembrie 2005

Copie: Domnul Claudiu Doltu

Secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Domnul Ad. Melkert

Director executiv

Banca Mondială


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sectiunea 1.02. În afara cazului în care contextul cere altfel, termenii definiti în Conditiile generale si în preambulul la prezentul acord au întelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari au întelesurile de mai jos:

a) “Apele Române“ înseamnă Administratia Natională “Apele Române“ a Împrumutatului, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 404/2003, si care functionează sub autoritatea MMGA;

b) CONSIB înseamnă Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice a Împrumutatului;

c) PMM înseamnă planul de management pentru mediu, datat 15 decembrie 2003, elaborat si adoptat de Împrumutat, care descrie măsurile de atenuare a efectelor negative asupra mediului si de monitorizare a acestora în cadrul Proiectului;

d) raport de monitorizare financiară sau RMF înseamnă fiecare raport întocmit în conformitate cu sectiunea 4.02 a acestui acord;

e) MAI înseamnă Ministerul Administratiei si Internelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

f) UMP–MAI înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul MAI;

g) MMGA înseamnă Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

h) UMP–MMGA înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul MMGA;

i) MFP înseamnă Ministerul Finantelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

j) MTCT înseamnă Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

k) UMP–MTCT înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul MTCT;

l) ANRM înseamnă Agentia Natională pentru Resurse Minerale a Împrumutatului sau orice succesor legal al acesteia;

m) UMP–ANRM înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul ANRM;

n) PIP înseamnă Planul de implementare a Proiectului, care stabileste procedurile de implementare a Proiectului, plan căruia, periodic, îi pot fi aduse amendamente cu acordul Împrumutatului si al Băncii;

o) UMP-uri se referă în mod colectiv la UMP–MAI, UMP–MTCT, UMP–MMGA si UMP–ANRM; si

p) conturi speciale înseamnă conturile la care se face referire în sectiunea 2.02 b) a acestui acord si cont special înseamnă fiecare si oricare dintre aceste conturi.

 

ANEXA Nr. 2

 

“ANEXA Nr. 1

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procent (%) din cheltuieli care urmează a fi finantat

(1) Lucrări pentru:

45.388.000

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile locale

a) partea A a Proiectului

 

 

b) partea C a Proiectului

 

 

(i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

60.859.000

 

(ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

4.476.000

 

c) partea D a Proiectului

4.983.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

12.000

 

(ii) partea E2

19.000

 

(iii) partea E3

26.000

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă

a) partea A a Proiectului

4.739.000

 

b) partea C a Proiectului

 

 

(i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

76.000

 

(ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

163.000

 

c) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

148.000

 

(ii) partea E2

235.000

 

(iii) partea E3

269.000

 

(iv) partea E4

23.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C5 a Proiectului

206.000

100% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

(4) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire pentru:

a) partea A a Proiectului

2.965.000

75% din cheltuielile cu consultanti locali si 85% din cheltuielile cu consultanti străini

b) partea B a Proiectului

5.086.000

 

c) partea C a Proiectului

 

 

(i) părtile C1, C3 si C4

5.371.000

 

(ii) părtile C2 si C5

476.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

474.000

 

(ii) partea E2

1.308.000

 

(iii) partea E3

72.000

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

a) UMP–MAI

159.000

75%

b) UMP–MTCT

328.000

75%

c) UMP–MMGA

1.085.000

75%

d) UMP–ANRM

131.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

a) partea A a Proiectului

490.000

 

b) partea B a Proiectului

4.564.000

 

c) partea C a Proiectului

 

 

(i) părtile C1, C3 si C4

4.989.000

 

(ii) părtile C2 si C5

379.000

 

d) partea D a Proiectului

501.000

 

 

TOTAL :

150.000.000“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea obligativitătii titularilor de licente aflati în competenta de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de a se conforma Contractului-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu consemnările din procesele-verbale ale sedintelor Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 februarie 2006, respectiv din data de 15 februarie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Titularii de licentă pentru furnizarea energiei termice aflati în competenta de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sunt obligati să respecte Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2004.

Art. 2. – Se abrogă Contractul-cadru de furnizare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către asociatiile de proprietari sau persoanele asimilate acestora, la tarife reglementate, prevăzut în anexa nr. I la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 decembrie 1999.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 3.