MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

215. – Lege pentru modificarea art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

779. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 360 din 2 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

499. – Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“ Bucuresti, în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

636. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

637. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 889/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Optica Română“ – S.A. Bucuresti prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “IOR“ – S.A. Bucuresti

 

640. – Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în comuna Vadu Pasii, judetul Buzău

 

641. – Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

653. – Hotărâre privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru institutiile prefectului din judetele afectate de inundatiile produse ca urmare a revărsării fluviului Dunărea

 

656. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006

 

657. – Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului cu tema “Contributia României la redactarea «Revistei Parlament»“

 

658. – Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

660. – Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

661. – Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, a unui imobil situat în orasul Voluntari, judetul Ilfov

 

662. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

664. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

666. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Institutul Geologic al României în administrarea Cancelariei Primului-Ministru

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) în învătământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;“.

2. La articolul 6, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“h) corepetitor pentru cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor;“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 mai 2006.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 779.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 360

din 2 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, exceptie ridicată de Dănilă-Florin Galis în Dosarul nr. 3.581/2005 (30.774/2/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei si partea Daniela Alexandra Zanfirescu. Lipseste partea Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului – Sector 1 Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia. În acest sens, arată că textul de lege criticat îngrădeste copilului aflat în plasament libertatea de circulatie, dreptul la viata intimă, familială si privată si accesul la cultură, deoarece conditionează initiativele ce privesc minorul aflat în grija sa de obtinerea unui îacord discretionar“ din partea autoritătilor care exercită drepturile si obligatiile părintesti.

Daniela Alexandra Zanfirescu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că textul de lege criticat urmăreste protejarea drepturilor copilului, iar problemele ridicate de autorul exceptiei vizează chestiuni de fapt ce tin de competenta instantelor de judecată, iar nu de competenta instantei de contencios constitutional.

Prin urmare, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.581/2005 (30.774/2/2005), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, exceptie ridicată de Dănilă-Florin Galis cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Deciziei civile nr. 858 din 2 august 2005, pronuntată de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă în Dosarul nr. 2.043/2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 33 alin. (2) si art. 49 alin. (1) din Constitutie. În acest sens, arată că delegarea exercitiului drepturilor si obligatiilor părintesti către una dintre autoritătile indicate de art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 nu serveste interesul superior al minorului si aduce grave prejudicii legate de posibilitatea acestuia de a călători în străinătate si de a avea acces la cultură. De asemenea, arată că pronuntarea de către instanta de fond a unei hotărâri care să mentină situatia actuală ar perpetua o ambiguitate în ceea ce priveste exercitiul drepturilor si obligatiilor părintesti.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece reglementarea exercitării drepturilor si obligatiilor părintesti într-o situatie dată nu contravine vreunei norme constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, fiind o expresie a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Constitutie, care consacră obligatia statului de a asigura copiilor si tinerilor conditiile necesare unei bune dezvoltări. În ceea ce priveste dispozitiile constitutionale ale art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si art. 33 alin. (2), apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, dispozitii potrivit cărora: “Drepturile si obligatiile părintesti în situatia copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela si pentru care instanta a dispus măsura plasamentului sunt exercitate si, respectiv, îndeplinite de către presedintele consiliului judetean, respectiv de către primarul sectorului municipiului Bucuresti.“

În opinia autorului exceptiei textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 25 alin. (1) privind dreptul la liberă circulatie, art. 26 alin. (1) care ocroteste dreptul la viata intimă, familială si privată, art. 33 alin. (2) care garantează accesul la cultură si art. 49 alin. (1) referitor la asigurarea unui regim special de protectie si de asistentă în vederea realizării drepturilor copiilor si tinerilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate sunt cuprinse în cap. III, sectiunea a 2-a din Legea nr. 272/2004, sectiune ce reglementează plasamentul ca una dintre măsurile de protectie specială acordate copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi. În acest context art. 62 alin. (2) se referă la exercitarea drepturilor si obligatiilor părintesti fată de minorul pentru care instanta a dispus măsura plasamentului cu caracter temporar, până când va putea fi instituită tutela.

Curtea constată că din textul de lege supus controlului de constitutionalitate nu rezultă nici o dispozitie care ar fi contrară intereselor copilului. Din contră, acesta urmăreste tocmai acordarea unei protectii speciale drepturilor copilului lipsit de ocrotirea părintească. În legătură cu aceste dispozitii legale se pot ridica doar probleme de aplicare, asa cum este prelungirea excesivă a măsurilor vremelnice, fapt invocat, de altfel, si de autorul exceptiei atunci când sustine încălcarea unor drepturi sau libertăti. Potrivit competentei sale, Curtea Constitutională nu se poate pronunta însă asupra acestor aspecte ce intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti, motiv pentru care exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, exceptie ridicată de Dănilă-Florin Galis în Dosarul nr. 3.581/2005 (30.774/2/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“ Bucuresti, în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea imobilelor situate în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37–39, compuse din constructie si terenuri având destinatia de baze sportive, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“ Bucuresti, în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. – Consiliul General al Municipiului Bucuresti are obligatia să mentină destinatia actuală a imobilelor, respectiv de organizare si desfăsurare a activitătii de educatie fizică si sport.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 499.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“ Bucuresti, în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Nr. de

inventar

atribuit de

M.F.P.

Codul de

clasificare

Denumirea

si adresa

imobilului care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

34.191

8.29.06

Stadionul National,

bd. Basarabia nr. 37–39,

sectorul 2

Statul român, Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“

Bucuresti

Municipiul Bucuresti,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Suprafata totală = 79.334,35 m2

34.192

8.29.06

Teren 2 Metalul,

bd. Basarabia nr. 37–39,

sectorul 2

Statul român, Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“

Bucuresti

Municipiul Bucuresti,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Suprafata totală = 17.665,07 m2

34.214

8.29.06

Căi de comunicatie,

bd. Basarabia nr. 37–39,

sectorul 2

Statul român, Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“

Bucuresti

Municipiul Bucuresti,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Suprafata totală = 39.161,31 m2

34.214

8.29.06

Spatii verzi,

bd. Basarabia nr. 37–39,

sectorul 2

Statul român, Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu“

Bucuresti

Municipiul Bucuresti,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Suprafata totală = 12.204,70 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat si de 2 subsecretari de stat, numiti în conditiile legii.“

2. Articolul 7 se abrogă.

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.“

4. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.202, exclusiv demnitarii, din care 660 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.“

5. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.542.“

6. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – În coordonarea M.A.E. îsi desfăsoară activitatea Comisia Fulbright, organizatie binatională, nonprofit, care administrează schimburile educationale si stiintifice dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii.“

7. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 636.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 889/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Optica Română“ – S.A. Bucuresti prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “IOR“ – S.A. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 889/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Optica Română“ – S.A. Bucuresti prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “IOR“ – S.A. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iunie 2004.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să pună în aplicare prevederile prezentei hotărâri.

Art. 2. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 139/1991 privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor si Industriei ca societăti comerciale pe actiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 21 martie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 637.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în comuna Vadu Pasii, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui imobil situat în extravilanul comunei Vadu Pasii, judetul Buzău, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Vadu Pasii, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii.

Art. 2. – Se aprobă trecerea unui imobil situat în extravilanul comunei Vadu Pasii, judetul Buzău, identificat potrivit pozitiei nr. 2 din anexă, din proprietatea privată a Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Vadu Pasii, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii.

Art. 3. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău, a unei cote-părti dintr-un imobil situat în satul Băjani, comuna Vadu Pasii, judetul Buzău, identificat potrivit pozitiei nr. 3 din anexă, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii nr. 45/2005.

Art. 4. – Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1–3 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 640.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr.

crt.

Denumirea si

locul situării

imobilului

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

1.

Extravilanul comunei Vadu Pasii, judetul Buzău

Statul român, din

administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Comuna Vadu Pasii, judetul Buzău, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu

Pasii, judetul Buzău

Suprafata terenului = 120.002 m2

Nr. cadastral provizoriu – 1110

Nr. M.F.P. – 111.519

2.

Extravilanul comunei Vadu Pasii, judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

Comuna Vadu Pasii, judetul Buzău,  în administrarea Consiliului Local al Comunei

Vadu Pasii, judetul Buzău

1. Teren împrejmuit = 3.266 m2

– nr. cadastral – 548

2. Dormitor

– suprafata construită = 140,20 m2

3. Remiză masini agricole

– suprafata construită = 144 m2

4. Hidrosferă – 60 m3

3.

Satul Băjani, comuna Vadu Pasii, judetul Buzău

Comuna Vadu Pasii, judetul Buzău, din

administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu

Pasii, judetul Buzău

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în folosinta Inspectoratuluide Politie al Judetului Buzău

1. Teren = 400 m2

2. Casa Negulescu (cotă-parte)

– suprafata construită = 97,42 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Domnul Ilie Ivan se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Sankt Petersburg, Federatia Rusă.

 

Art. 2. – Domnul Ilie Ivan îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 641.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru institutiile prefectului din judetele afectate de inundatiile produse ca urmare a revărsării fluviului Dunărea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (5) si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de gestionarea situatiilor de urgentă în zonele afectate de inundatiile produse ca urmare a revărsării fluviului Dunărea, consumul lunar de carburanti si cheltuielile privind convorbirile telefonice corespunzătoare lunilor aprilie–iunie 2006 se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, pentru institutiile prefectului din judetele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu obligatia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 653.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând judetele în care institutiile prefectului beneficiază de suplimentarea consumului lunar de carburanti si a cheltuielilor privind convorbirile telefonice cu 50% fată de normativele de cheltuieli

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006, pentru Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 1.150 mii lei (RON), la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, din care la titlul I “Cheltuieli de personal“ cu suma de 930 mii lei (RON) si la titlul II “Bunuri si servicii“ cu suma de 220 mii lei (RON).

 

1. Brăila

2. Caras-Severin

3. Călărasi

4. Constanta

5. Dolj

6. Galati

7. Giurgiu

8. Ialomita

9. Mehedinti

10. Olt

11. Teleorman

12. Tulcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Attila-Zoltán Cseke

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 656.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului cu tema “Contributia României la redactarea «Revistei Parlament»“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă finantarea proiectului cu tema “Contributia României la redactarea «Revistei Parlament»“, editată de Parlamentul European, numărul din data de 15 mai 2006.

Art. 2. – Finantarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură în limita a 48.000 lei (RON) din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială“, titlul 20 “Bunuri si servicii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 657.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Comisia Natională privind Schimbările Climatice, denumită în continuare Comisia, este organism interministerial, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(2) Comisia se află în subordinea Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală si mediu, conform pct. VIII poz. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 2. – Comisia promovează măsurile si actiunile necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor si prevederilor Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, ale Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, precum si a obiectivelor privind schimbările climatice, adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Art. 3. – (1) Componenta Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Componenta nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza nominalizărilor transmise de autoritătile publice centrale prevăzute în anexă.

(3) Activitatea desfăsurată de către membrii Comisiei nu este remunerată si constituie atributie de serviciu.

(4) Pentru analizarea si rezolvarea unor probleme tehnice specifice se constituie, în subordinea Comisiei, grupuri de lucru alcătuite din specialisti din cadrul autoritătilor, institutiilor si organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilităti în domeniu, a căror activitate este temporară si care organizează întâlniri ori de câte ori este necesar.

(5) Presedintele Comisiei este numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si are rang de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 4. – Comisia functionează în baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – Comisia are următoarele atributii principale:

a) analizarea periodică a stadiului realizării obiectivelor stabilite în Strategia natională a României privind schimbările climatice, precum si a rezultatelor monitorizării implementării actiunilor prevăzute în Planul national de actiune privind schimbările climatice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005;

b) analizarea propunerilor de completare si actualizare a actiunilor prevăzute în Planul national de actiune privind schimbările climatice;

c) identificarea actiunilor si obiectivelor din domeniul schimbărilor climatice ce necesită asistentă tehnică si financiară externă;

d) analizarea aspectelor cu privire la evolutia politicilor în domeniul schimbărilor climatice la nivel european si international si propunerea modalitătilor de actiune autoritătilor implicate;

e) analizarea si fundamentarea propunerilor privind luarea deciziilor pentru aplicarea mecanismelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.

(2) În realizarea atributiilor sale, Comisia cooperează cu alte institutii si organisme având responsabilităti în aplicarea obiectivelor si prevederilor celorlalte conventii si acorduri internationale din domeniul protectiei mediului, ratificate de România, precum si cu asociatiile si organizatiile profesionale si stiintifice neguvernamentale, cu organizatiile ecologiste, patronale, sindicale si de tineret, precum si cu alte organizatii si asociatii neguvernamentale înfiintate potrivit prevederilor legale.

Art. 6. – (1) Pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor Comisiei se înfiintează un secretariat tehnic care functionează în subordinea directiei cu responsabilităti în domeniul schimbărilor climatice din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Atributiile Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei.

Art. 7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1996 privind înfiintarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Schimbări Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 decembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

COMPONENT

Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

1. Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

2. Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

3. Reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului

4. Reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor

5. Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

6. Reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

7. Reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

8. Reprezentant al Ministerului Integrării Europene

9. Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării

10. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe

11. Reprezentant al organizatiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, cu statut de observator.

 

NOTĂ:

Nivelul de reprezentare este de director sau specialist din cadrul directiei cu responsabilităti în domeniu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. – Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea retrocedării imobilului către proprietarii de drept.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 660.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare

Persoana juridică

Caracteristicile

Municipiul Blaj, Str. Primăverii nr. 18, judetul Alba

97.082

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

Sediu administrativ CTARZ Blaj

Suprafata construită = 45,4 m2

Suprafata desfăsurată = 60,0 m2 parter, cărămidă

Valoarea de inventar = 26.100 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, a unui imobil situat în orasul Voluntari, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, a imobilului situat în orasul Voluntari, sos. Afumati nr. 11, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 661.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - Laborator de diagnoză - care se înscrie în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

 

Adresa imobilului care se înscrie în domeniul public al statului

Persoana juridică în administrarea căreia se înscrie imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Voluntari, sos. Afumati nr. 11, judetul Ilfov

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

Laborator de diagnoză si culoar de legătură

Suprafata construită = 406,8 m2 Suprafata desfăsurată = 406,0 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si teren aferent, aflat în proprietatea publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Băneasa Ancuta nr. 5, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 662.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, compus din constructie si teren, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Băneasa Ancuta nr. 5, sectorul 2

34.395

Statul român - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Statul român - Institutul de Bioresurse Alimentare

Clădire - grajd armăsari Băneasa, împrejmuire, dependinte

Suprafata terenului = 2.512 m2, din care: Suprafata construită = 1.004 m2 Suprafata curtii = 1.508 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 si nr. 628 bis din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu două noi pozitii, pozitiile 273 si 274, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 664.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Neamt

SECTIUNEA I. BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei RON -

Situatia juridică actuală

273.

 

Cetatea Neamtului - Complexul Muzeal Judetean Neamt

Târgu-Neamt Sc = 3.133 m2 S teren = 8.900 m2

1978

Valoare teren: 598.947,00

Decizia C.P.J. nr. 100/1978; Protocol nr. 964/1978; HCJ nr. 29/1998

274.

1.6.2.

Anexă Cetatea Neamtului - Complexul Muzeal Judetean Neamt

Târgu-Neamt P Sc = 27 m2

1965

40.000,00

Decizia C.P.J. nr. 100/1978; Protocol nr. 964/1978; HCJ nr. 29/1998

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Institutul Geologic al României în administrarea Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Bucuresti, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Institutul Geologic al României în administrarea Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 666.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Institutul Geologic al României în administrarea Cancelariei Primului-Ministru

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sectorul 1

Statul român, Ministerul Educatiei si Cercetării - Institutul Geologic al României

Statul român, Cancelaria Primului-Ministru

Imobil compus din:  - o constructie, etajele 9, 10, 11 si 12, având suprafata construită de 3.440 m2 si suprafata utilă de 2.400 m2.

Nr. atribuit de Ministerul Finantelor Publice - 399 Cod clasificatie - 8.29.06