MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 mai 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

754 – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. – Ordonantă de urgentă privind autorizarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligatiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achizitie încheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Societatea Comercială “COMICEX“ – S.A.

 

624. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

625. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Constanta

 

626. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Constanta

 

627. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Bârlad

 

630. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării si desfăsurării în anul 2007 a Festivalului International “George Enescu“, editia a XVIII-a

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

57. – Decizie privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

112. – Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

113. – Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora

 

114. – Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune si a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 129 din 26 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supun spre ratificare Parlamentului amendamentele convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia

României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 19 mai 2006.

Nr. 754.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind autorizarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligatiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achizitie încheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Societatea Comercială “COMICEX“ – S.A.

 

Tinând seama de faptul că art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 19/2006, cu modificările ulterioare, prevede că acordurile de compensare  aferente contractelor de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, semnate începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, vor fi perfectate de către Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială,

având în vedere că potrivit art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Societatea Comercială “COMICEX“ – S.A., nu are calitatea legală să încheie Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, nu are nici abilitarea de a analiza si evalua activitatea de contrapartidă si nu detine expertii necesari pentru evaluarea activitătilor industriale aeronautice propuse ca operatiuni compensatorii de către firma EUROCOPTER Deutschland GmbH,

întrucât Acordul de compensare trebuie perfectat în perioada imediat următoare, având în vedere si faptul că până la data de 27 iunie 2006 firma EUROCOPTER Deutschland GmbH trebuie să îsi îndeplinească obligatiile de contrapartidă si că până în prezent nu a putut fi evaluată îndeplinirea obligatiei de compensare de către firma sus-mentionată, astfel încât se impune adoptarea în regim de urgentă a unor măsuri legislative, în sensul autorizării Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligatiei de compensare asumate de această firmă în cadrul Contractului de achizitie nr. 6990.22.3103/2001, încheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Societatea Comercială “COMICEX“ – S.A.,

având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Se autorizează Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială să încheie, în conditiile legii, cu termen de referintă data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligatiei de compensare asumate de această firmă în cadrul Contractului de achizitie nr. 6990.22.3103/2001, încheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Societatea Comercială “COMICEX“ – S.A., renegociat.

Art. 2. – Acordul de compensare prevăzut la art. 1, aferent Contractului de achizitie nr. 6990.22.3103/2001, se va perfecta de către Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei de Compensare

pentru Achizitii de Tehnică Specială,

Cristinel Tarara

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei, la capitolul 61.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul VI “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, articolul “Transferuri curente“, alineatul “Transferuri către institutii publice“, cu suma de 7.000 mii lei (RON), pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Justitiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 624.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 395 mii lei (RON), pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Constanta pentru finantarea refacerii căii de acces către obiectivul “Centru-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare de personal Techirghiol“, prin modernizarea Str. Eroilor.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 625.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 757 mii lei (RON), pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Eforie, pentru finantarea obiectivului “Statie de pompare ape uzate si conductă de refulare lotizare zona Nord“ din orasul Eforie Nord, plan parcelar – Proiect II/1992.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 626.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Bârlad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si a regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 70 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Bârlad, subordonată Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 627.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării si desfăsurării în anul 2007 a Festivalului International “George Enescu“, editia a XVIII-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul 55 “Alte transferuri“, cu suma de 500 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente pregătirii organizării si desfăsurării în anul 2007 a Festivalului International “George Enescu“, editia a XVIII-a.

Art. 2. – Finantarea se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Artexim, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 noiembrie 2006.

Art. 5. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 630.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

Având în vedere propunerile formulate de ministrul administratiei si internelor prin Adresa nr. 9.882 din 12 mai 2006,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, în următoarea componentă:

• presedinte:

– domnul Gheorghe Iancu, conferentiar universitar doctor, Universitatea Bucuresti;

• membrii:

– domnul Adrian Gorun, conferentiar universitar doctor, secretar general al Ministerului Educatiei si Cercetării;

– domnul Gavrilă Alexe, secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport;

– domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

– domnul Peter Buchwald, profesor doctor;

• membrii supleanti:

– domnul Viorel Palască, secretar general al Ministerului Economiei si Comertului;

– doamna Constanta Pană, secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 7 din 29 ianuarie 2004 privind numirea comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 57.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, stabilite prin Hotărârea arbitrală din 13 aprilie 2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 9 mai 2006.

Nr. 112.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora

 

Având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Protocolului din 19 decembrie 2005 privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, stabilite prin Protocolul din 19 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, stabilite prin Protocolul din 19 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 9 mai 2006.

Nr. 113.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune si a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, stabilite prin Hotărârea arbitrală din 10 aprilie 2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, stabilite prin Hotărârea arbitrală din 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 9 mai 2006.

Nr. 114.