MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 mai 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

574. – Hotărâre pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

168. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

169. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006– 2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. – Normă privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 alin. (1) si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă prima etapă a strategiei de privatizare a societătilor comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit în continuare MTCT, în calitate de institutie publică implicată, este mandatat să coordoneze derularea si încheierea de oferte publice secundare de vânzare a unui pachet de actiuni reprezentând 5% din capitalul social al fiecărei societăti comerciale prevăzute în anexă.

(2) MTCT este mandatat să realizeze, inclusiv prin acordarea de mandate speciale reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor societătilor comerciale prevăzute în anexă, următoarele actiuni, fără a se limita la acestea:

a) aprobarea listării actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti si, respectiv, a modificărilor actelor constitutive ale societătilor comerciale, pentru îndeplinirea criteriilor de listare stabilite de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor legale în vigoare;

b) contractarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor servicii de consultantă pentru efectuarea unor analize diagnostic preliminare, în vederea identificării problemelor juridice si economico-financiare a căror solutionare necesită adoptarea unor acte normative si/sau juridice, în scopul reglementării ori implementării unor măsuri speciale în derularea procesului de privatizare si, după caz, promovarea acestora de către MTCT;

c) organizarea selectării societătilor de servicii de investitii financiare care vor intermedia ofertele de vânzare de actiuni, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, si încheierea contractelor de prestări de servicii cu acestea;

d) luarea măsurilor necesare pentru pregătirea si derularea ofertelor publice, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv elaborarea, după caz, a prospectelor preliminare, efectuarea unor analize/studii preliminare de sondare a pietei, aprobarea si însusirea de către adunările generale ale actionarilor si MTCT a prospectelor, definitivarea, finalizarea si aprobarea prospectelor de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, efectuarea publicitătii ofertelor de vânzare, derularea si închiderea ofertelor publice, precum si alocarea actiunilor, îndeplinirea formalitătilor de cotare la Bursa de Valori Bucuresti, modificarea structurii actionariatului si înregistrarea în registrul actionarilor societătii si altele asemenea;

e) luarea măsurilor care se impun pentru administrarea eficientă a patrimoniului societătilor comerciale, inclusiv prin vânzarea de active, reprezentând cel mult 10% din valoarea totală a activelor imobilizate ale fiecărei societăti comerciale, dacă aceasta nu contravine actelor normative în vigoare.

(3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) lit. e) vânzarea de active reprezentând terenuri si clădiri aflate în proprietatea societătilor comerciale prevăzute în anexă.

Art. 2. – (1) În vederea aplicării si monitorizării derulării primei etape a strategiei de privatizare, se vor constitui comisii de pregătire a procesului de privatizare si secretariate aferente acestora, având ca principale atributii:

a) analiza derulării etapelor procesului de privatizare si propunerea de măsuri concrete pentru eficientizare;

b) propunerea măsurilor necesare adaptării strategiei de privatizare, inclusiv prin promovarea unor proiecte de acte normative si/sau juridice;

c) elaborarea propunerilor de reorganizare, restructurare si administrare apreciate ca oportune pentru derularea în bune conditii a procesului de privatizare;

d) organizarea selectării consultantilor, societătilor de servicii de investitii financiare, evaluatorilor si altele asemenea;

e) conducerea negocierilor si încheierea contractelor de prestări de servicii/consultantă/intermediere/mandat si altele asemenea, ce vor fi încheiate în cadrul procesului de pregătire a privatizării.

(2) Componenta comisiilor si a secretariatelor aferente se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Până la finalizarea tranzactiilor, membrii comisiilor si secretariatelor aferente vor beneficia de o indemnizatie lunară ce nu poate depăsi 1.600 lei (RON), în cuantumul stabilit de adunarea generală a actionarilor a fiecărei societăti comerciale prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 574.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti prin promovarea unei oferte publice secundare de vânzare de actiuni

 

1. Societatea de Administrare Active Feroviare “SAAF“ – S.A.

2. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex“ – S.A.

3. Compania Natională “Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti“ – S.A.

4. Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti Băneasa – Aurel Vlaicu“ – S.A.

5. Societatea Natională “Aeroportul International Constanta“ – S.A.

6. Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia“ – S.A.

7. Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile“ – S.A. Constanta

8. Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati

9. Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale“ – S.A. Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 55/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 si nr. 220 bis din 10 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este de 2.000 mii lei, defalcat astfel:

– 1.985 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

– 15 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de implementare si promovare a Programului (cheltuieli materiale si servicii).“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 168.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 53/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 si nr. 220 bis din 10 martie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este de 1.000 mii lei, defalcat astfel:

– 995 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

– 5 mii lei pentru asistenta tehnică destinată Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli materiale pentru popularizarea programului si a cheltuielilor postale conexe derulării optime a programului).“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 169.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 27 din sectiunea a 4-a a capitolului II din titlul I al Părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul prevederilor art. 72 din capitolul X al titlului I al Părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta normă se aplică institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare institutii financiare nebancare.

(2) Prevederile cap. II “Dispozitii tranzitorii“ se aplică entitătilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX titlul I al Părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. – (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută în ordonantă, precum si în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României.

(2) În sensul prezentei norme, sintagma surse împrumutate reprezintă împrumuturile primite de institutiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finantare încheiate cu tertii, potrivit dispozitiilor  legale în vigoare.

Art. 3. – Evaluarea îndeplinirii de către institutiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se va efectua pe baza raportărilor transmise de acestea conform reglementărilor Băncii Nationale a României.

Art. 4. – (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare si limitele aferente acestora sunt:

a) nivelul capitalurilor proprii si surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei (RON); si

b) nivelul creditelor/finantărilor acordate si angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei (RON).

(2) Înscrierea institutiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Banca Natională a României în situatia în care se constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 5. – (1) Înscrierea în Registrul special a entitătilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se va efectua pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare va fi transmisă Băncii Nationale a României, sub semnătura conducătorului si în forma prevăzută de anexele nr. 1–4*), corespunzător activitătilor desfăsurate, împreună cu documentatia prevăzută pentru notificare. Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Nivelul fiecărui criteriu dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) va fi determinat, în vederea raportării potrivit alin. (1), pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive anterioare datei de depunere a documentatiei pentru notificare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 6. – Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general îsi vor monitoriza permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligatiei de încadrare în cerintele speciale prevăzute de ordonantă si de normele emise de Banca Natională a României în aplicarea acesteia.

Art. 7. – Institutiile financiare nebancare constituite ca filiale ale institutiilor de credit din România si înscrise în Registrul special vor fi supravegheate la nivel consolidat. Supravegherea la nivel consolidat nu exclude supravegherea pe baze individuale a institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 6.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a