MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 429         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

128. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

648. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

132. – Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

652. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

133. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

653. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

134. – Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

654. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

135. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

655. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

136. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004

 

656. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004

 

137. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile

 

657. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

589. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(11) Proprietarii si, după caz, administratorii spatiilor publice cu altă destinatie, situate la parterul si, după caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligatia să actioneze proportional, în solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistentă a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (31) lit. b).“

2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“a) realizarea proiectării lucrărilor de interventie de către persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestati, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;“.

3. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (31) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(31) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor actiona, în aria lor de competentă, pentru:“.

4. La articolul I punctul 4, articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevăzute la art. 2 alin. (11) privind expertizarea tehnică;

b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;

c) neînceperea executiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

(2) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

(3) Contraventiile se aplică proprietarilor sau autoritătilor administratiei publice locale, după caz.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale primăriilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucuresti, în cazul proprietarilor, si de către prefect, în cazul autoritătilor administratiei publice locale.“

5. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.II. – (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile alin. (31) al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 128.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 648.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – La anexa nr. 1 “Societăti comerciale pe actiuni detinătoare de terenuri cu destinatie agricolă“ la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 410 se introduce un nou punct, punctul 4101, cu următorul cuprins:

 “4101. – Deleni – S.A.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 652.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 26 ianuarie 2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.9 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 653.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Alineatul (3) al articolului 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice si/sau persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală si pe verticală a activitătii economice desfăsurate de acestea si autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 134.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 654.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192 din 22 decembrie 2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 135.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 655.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 16 februarie 2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 656.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, alineatele (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Asociatiile care reprezintă detinătorii de animale din populatiile în stare critică, în pericol de disparitie sau vulnerabile sunt responsabile de aplicarea programelor de conservare si utilizare întocmite pentru aceste populatii.

(4) În cazul în care o populatie de animale în stare critică, în pericol de disparitie sau vulnerabile este în proprietatea unui singur detinător, nu este obligatorie îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. c).

.............................................................................................

(6) Alocarea sumelor se face pe baza contractelor încheiate pe o perioadă de 5 ani, între detinătorul animalelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care vor cuprinde criteriile de eligibilitate si modalitătile de plată, stabilite prin ordin al ministrului.“

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Utilizarea sumelor alocate pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, în alte scopuri, constituie infractiune si se sanctionează conform prevederilor Codului penal.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale  în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 657.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 2 “Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice“ la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul apărării nationale,

Ion-Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 589.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998)

 

“Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a