MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 420         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

129. – Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitătile din mediul rural

 

649. – Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitătile din mediul rural

 

131. – Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

651. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. – Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

36. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

601. – Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

 

602. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor

 

603. – Hotărâre privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

605. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

606. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

607. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier

 

611. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

52. – Decizie privind numirea domnului Dan Dungaciu în functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitătile din mediul rural

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – În scopul asigurării personalului calificat care urmează să desfăsoare activitatea pe raza unei unităti administrativ-teritoriale, se instituie burse acordate de consiliul local.

Art. 2. – (1) În localitătile din mediul rural în care există personal angajat necalificat sau cu vârsta de pensionare, consiliul local, în functie de resursele financiare existente, poate institui burse acordate de consiliul local unor persoane pentru sustinerea pregătirii de specialitate – educator, învătător, asistent social, secretar al comunei, asistent medical, precum si pentru orice alte profesii necesare bunei desfăsurări a vietii economice si sociale a comunei.

(2) Prin hotărâre a consiliului local pentru acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în cadrul proiectului de buget local pentru anul financiar următor:

a) specializările pentru care se acordă bursele;

b) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;

c) cuantumul bursei, diferentiat în functie de localitatea si de institutia de învătământ pe care o va urma bursierul;

d) fondurile disponibile acordării burselor.

(3) Bursierul trebuie să aibă domiciliul în comuna unde îsi va desfăsura activitatea după absolvirea studiilor.

(4) Bursa se acordă unei persoane o singură dată si numai pentru una dintre formele de pregătire în specializările prevăzute la alin. (1).

Art. 3. – (1) Fondurile necesare pentru plata burselor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor care sunt beneficiarele contractelor încheiate si ale activitătilor desfăsurate de absolventi. Sursele de finantare pot fi din:

a) impozite;

b) taxe;

c) alte venituri ale bugetului local, constituite potrivit legii.

(2) Consiliul judetean poate aloca în completare fonduri din bugetul judetului pentru plata burselor în localităti aflate în raza teritorială a judetului.

Art. 4. – (1) Relatia dintre consiliul local si persoana care beneficiază de bursă se face pe bază de contract, încheiat atât pe durata studiilor, cât si pe perioada următorilor 8 ani de la absolvire. Acesta va cuprinde obligatiile părtilor: conditiile materiale asigurate bursierului în timpul studiilor si după absolvirea acestora, inclusiv asigurarea unui post corespunzător studiilor absolvite, obligatiile bursierului în timpul, respectiv după terminarea studiilor, precum si măsuri ce se pot lua în cazul nerespectării conditiilor cuprinse în contract. Cuantumul minim al bursei se prevede în contract. Bursa este indexabilă.

(2) Bursa se acordă prin hotărâre a consiliului local, după promovarea examenului de admitere la specializările prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Consiliul local va urmări în permanentă evolutia scolară a bursierului, acesta fiind obligat să îsi finalizeze pregătirea în perioada de studii prevăzută în planul de învătământ. În caz contrar, va restitui integral cheltuielile de scolarizare în termenul prevăzut în contract, cu exceptia cazului în care nu este posibilă finalizarea studiilor din motive neimputabile bursierului.

Art. 5. – (1) Persoanele care beneficiază de bursă au obligatia ca timp de 8 ani de la absolvirea studiilor să lucreze în localitatea si în profesia pentru care au fost pregătite profesional.

(2) Drepturile si obligatiile beneficiarului bursei sunt prevăzute în legislatia în vigoare si în contractul de acordare a bursei.

Art. 6. – (1) Rezilierea contractului de către consiliul local se poate face doar din motive justificate, pentru incompetentă profesională si/sau din motive imputabile bursierului.

(2) Rezilierea contractului de către bursier se face în conditiile în care consiliul local nu îsi respectă obligatiile contractuale.

Art. 7. – (1) Părăsirea postului înainte de expirarea contractului duce la restituirea cheltuielilor actualizate, precum si a eventualelor penalizări suplimentare care se stabilesc prin contract, proportional cu timpul lucrat.

(2) Cu un an înainte de data expirării contractului se va confirma consiliului local rămânerea pe post.

Art. 8. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitătile din mediul rural

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitătile din mediul rural si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 649.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Alineatul 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Separat sau în cadrul asociatiei profesionale, băncile vor putea să îsi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii ale băncii si ale societătilor apartinând grupului acesteia.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 131.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 651.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În vederea asigurării protectiei sociale si pentru alte categorii de persoane ale căror contracte individuale de muncă au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, în urma disponibilizării prin concedieri colective efectuate în baza actelor normative în vigoare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acordării drepturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, si în cazul acestor categorii de personal în scopul asigurării resurselor de existentă, situatie care este exceptională si vizează interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (11) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) Beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă si următoarele categorii de persoane care:

a) au fost preluate după data de 1 ianuarie 2005, prin protocol, de societăti comerciale în baza actelor normative în vigoare si ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu aceste societăti au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, în urma disponibilizărilor prin concedieri colective;

b) au fost preluate de societătile comerciale si regiile autonome rezultate în urma divizării celor prevăzute la art. 1, ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 în urma disponibilizărilor prin concedieri colective, dacă anterior datei de 1 ianuarie 2005 aveau încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societătile comerciale si regiile autonome supuse divizării.“

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia.

(2) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Tinând seama de faptul că dispozitiile art. 4 lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, nu prevăd anumite forme de operatiuni compensatorii care sunt solicitate de către contractanti si sunt în interesul dezvoltării economiei românesti,

având în vedere faptul că alin. (1) al art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevede că acordurile de compensare aferente contractelor de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională vor fi semnate în cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie, deoarece perioada de finantare de la bugetul de stat a fost prevăzută să înceteze la 28 februarie 2006, asigurarea sursei de finantare pentru buna functionare a activitătii Agentiei în anul 2006 are caracter de maximă urgentă,

în acest sens, întrucât primele acorduri compensatorii se semnează în acest an, iar pentru o perioadă încasările aferente acordurilor nu vor asigura fondurile necesare pentru derularea corespunzătoare a activitătii Agentiei de compensare pentru achizitii de tehnică specială (denumită în continuare Agentia), se impune prelungirea perioadei de finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, până la sfârsitul anului 2006,

luând în considerare faptul că toate aceste elemente afectează continuarea activitătii Agentiei si că se impune asigurarea imediată a surselor de finantare pentru Agentie, precum si faptul că realizarea acestor modificări printr-un proiect de lege în procedură de urgentă ar presupune un interval de timp mare care ar afecta derularea corespunzătoare a activitătii Agentiei, s-a recurs la solutia promovării unei ordonante de urgentă,

având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera b), după liniuta a noua se introduce o nouă liniută, liniuta a zecea, cu următorul cuprins:

“– investitii – participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăti comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de actiuni ale unei societăti comerciale, persoană juridică română, care să realizeze si să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului si integrarea în productie a respectivelor produse sau servicii, cu conditia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel putin pozitia de actionar semnificativ, potrivit legii si eventualelor cerinte ale autoritătii contractante sau Agentiei.“

2. La articolul 4 litera c), liniuta a doua se abrogă.

3. La articolul 4 litera c), după liniuta a sasea se introduce o nouă liniută, liniuta a saptea, cu următorul cuprins:

“– investitii – participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăti comerciale române sau cu capital majoritar românesc, dobândirea de actiuni ale unei societăti comerciale, persoană juridică română, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, cu conditia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel putin pozitia de actionar semnificativ, potrivit legii si eventualelor cerinte ale Agentiei.“

4. Alineatele (1) si (15) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Agentia este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, până la data de 31 decembrie 2006. După expirarea acestui termen, finantarea Agentiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

..........................................................................................

(15) Guvernul României poate aproba, la cererea Agentiei, trecerea la finantarea din venituri proprii, înainte de data de 31 decembrie 2006.“

5. După alineatul (15) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:

“(16) Fondurile necesare finantării activitătii Agentiei pentru perioada martie–decembrie 2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.“

6. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) În termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie, contractantul semnează acordul de compensare. Presedintele Agentiei poate prelungi acest termen cu maximum 45 de zile.“

Art. II. – Pentru acordurile de compensare care trebuiau semnate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă termenul limită de semnare a acestora este a 45-a zi de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Presedintele Agentiei poate prelungi acest termen cu maximum 30 de zile.

Art. III. – Alineatul (1) al articolului II din Ordonanta Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 19/2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.II. – (1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, semnate începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, vor fi perfectate de către Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.“

Art. IV. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, după aprobarea ei prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei de Compensare

pentru Achizitii de Tehnică Specială,

Cristinel Tarara

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 10 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

 

Nr.crt.

Denumirea si  locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile terenului

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice

1.

Bazinul portuar Midia, judetul Constanta

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

Suprafata terenului = 10 ha, teren neamenajat, proprietate publică a statului, având ca vecinătăti la:

• N - Căpitănia Midia

• E - Bazin portuar

• S - Santier naval (Societatea Comercială "2x1 Holding Cape Midia Shipyard“ - S.A.)

• V - Bazin portuar

34.019

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind

instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 602.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – În sensul prevederilor art. 3 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, se pot finanta de la bugetul de stat proiecte de investitii amplasate în:

a) comune;

b) sate ce apartin oraselor/municipiilor, precum si zone periurbane ale acestora din urmă, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările ulterioare, si prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural.

Art. 2. – (1) Beneficiarii directi ai Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, denumit în continuare Program, sunt autoritătile administratiei publice locale din spatiul rural, care utilizează obiectivele de investitii realizate.

(2) Pentru desfăsurarea proiectelor, unitătile administrativ-teritoriale se pot asocia conform legii.

(3) Primarul comunei/orasului/municipiului titulare/titular a/al proiectului are calitatea de reprezentant legal.

(4) Responsabilul tehnic al proiectului se desemnează prin dispozitie a primarului.

Art. 3. – Obiectivele de investitii ce pot fi finantate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii:

a) constructia/extinderea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale;

b) constructia/extinderea/modernizarea de platforme pentru deseuri;

c) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei si/sau statii de tratare a apelor uzate;

d) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă.

Art. 4. – Finantarea proiectelor de investitii cuprinse în Program se asigură de la bugetul de stat prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu această destinatie bugetelor locale, la care autoritătile administratiei publice locale beneficiare vor putea contribui cu sume din bugetele locale ale acestora la finantarea lucrărilor respective.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare a contributiei financiare de la bugetul de stat

 

Art. 5. – (1) Documentatia de solicitare a finantării de la bugetul de stat se depune, în pachet închis, de către reprezentantul legal si se înregistrează la Biroul Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor, la adresa din municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, cod postal 011791, sectorul 1.

(2) Documentatia de solicitare a finantării de la bugetul de stat trebuie să contină următoarele:

a) cererea de finantare pe suport hârtie si în format electronic, potrivit modelului prezentat în Ghidul de eligibilitate;

b) certificatul de urbanism;

c) extras din inventarul bunurilor apartinând domeniului public, aprobat prin hotărâre a Guvernului;

d) declaratie pe propria răspundere privind numărul de locuitori ai unitătii/unitătilor administrativ-teritoriale si numărul de locuitori deserviti de proiect;

e) dovada depunerii cererii în vederea obtinerii acordului de mediu, dacă este solicitat în certificatul de urbanism;

f) certificatul fiscal de înregistrare a comunei/comunelor în care se mentionează codul fiscal;

g) studiul de fezabilitate;

h) hotărârea consiliului local al comunei/comunelor beneficiare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului.

(3) Solicitantii trebuie să completeze cererile de finantare în limba română si să le depună în două exemplare: unul în original si unul în copie. Fiecare exemplar al cererii de finantare, însotit de documentele justificative solicitate în formularul cererii, inclusiv studiul de fezabilitate, va fi legat într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detasarea si/sau înlocuirea filelor. Dosarul va fi paginat în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, de la 1 la n, si va contine un opis. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea opisului, indicându-se numele de pagină la care se află fiecare document.

(4) Exemplarul original va avea înscrisă pe copertă, în partea superioară dreaptă, mentiunea “ORIGINAL“. Fiecare pagină va purta stampila rotundă “PRIMAR“ al comunei/orasului/municipiului solicitant si semnătura acestuia. Copiile documentelor la care originalul nu se poate anexa vor purta stampila “Conform cu originalul“.

(5) Exemplarul copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mentiunea “COPIE“. Fiecare pagină va purta stampila “Conform cu originalul“ si va fi semnată în original de către primar.

(6) Fiecare exemplar al cererii de finantare, incluzând documentele justificative, trebuie introdus în câte un plic pe care se înscriu numărul de referintă al sesiunii de cereri de proiecte, numele si adresa completă ale comunei/orasului/municipiului solicitante/solicitant, denumirea proiectului, identică cu cea înscrisă în cererea de finantare.

Pe fiecare plic se va scrie cuvântul “ORIGINAL“ sau “COPIE“, după caz, în mod lizibil, cu litere majuscule si diacritice.

(7) Solicitantul trebuie să completeze cererea de finantare având la bază instructiunile ce o însotesc.

(8) Solicitantul va avea un exemplar complet al dosarului cererii de finantare, în afara celor două pe care le depune.

Art. 6. – (1) Cererile de finantare se vor depune zilnic, de luni până joi, între orele 10,00–15,00.

(2) Comisia privind determinarea oportunitătii proiectelor, prin Birou si/sau Secretariat, îsi rezervă dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare referitoare la conformitatea documentelor din dosarul cererii de finantare.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si selectionarea proiectelor pentru care se solicită contributia financiară de la bugetul de stat

 

Art. 7. – Evaluarea si selectionarea proiectelor pentru care este solicitată contributia financiară de la bugetul de stat se realizează de către Comisia privind determinarea oportunitătii proiectelor, denumită în continuare Comisia, constituită potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006.

Art. 8. – Comisia se organizează si functionează conform regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. – (1) Comisia va evalua si va selectiona, pe baza raportului primit de la secretariat, proiectele pentru care se solicită contributia financiară, în baza criteriilor de eligibilitate si selectie stabilite în Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, elaborat si adoptat de Comisie, după cum urmează:

a) eligibilitatea proiectului;

b) eligibilitatea cheltuielilor.

(2) Valoarea totală eligibilă a proiectului trebuie să fie între 40.000 lei (RON) si 4.000.000 lei (RON), cu TVA.

(3) Data limită pentru finalizarea proiectelor selectate este de 18 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se aprobă acordarea contributiei financiare de la bugetul de stat.

(4) Un beneficiar poate primi contributii financiare de la bugetul de stat, în cei 3 ani de derulare a Programului, pentru cereri de finantare cu o valoare totală cumulată care să nu depăsească suma maximă eligibilă de 4.000.000 lei (RON), inclusiv TVA.

(5) Pentru acordarea contributiei financiare de la bugetul de stat vor fi luate în considerare doar cheltuielile eligibile, asa cum sunt specificate în Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

Art. 10. – (1) Hotărârile Comisiei privind cererile de finantare vor fi comunicate în scris solicitantilor în termen de 15 zile de la data adoptării.

(2) Proiectele declarate eligibile, dar care nu au fost finantate în sesiunea respectivă din lipsă de fonduri, pot participa la următoarele sesiuni de finantare, după actualizarea valorilor si a avizelor expirate, în limita sumei totale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 pentru desfăsurarea Programului.

Art. 11. – (1) Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru, în baza hotărârilor Comisiei, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale si pe proiecte declarate eligibile si selectionate de către Comisie si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul în care, la finalizarea proiectului, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total aprobat prin hotărârea Guvernului, diferenta se va restitui la bugetul de stat, la sursa de unde au fost alocate sumele respective.

Art. 12. – (1) Beneficiarul este obligat să respecte criteriile de eligibilitate si de selectie înscrise în cererea de finantare.

(2) Cererea de finantare depusă de beneficiar, în forma rezultată în urma verificărilor, cu eventualele modificări si completări efectuate în cadrul procedurii de evaluare-selectare, devine obligatorie pentru beneficiar.

(3) În situatia în care beneficiarul nu respectă prevederile legale privind finantele publice, achizitiile publice si calitatea lucrărilor, Comisia, sesizată de autoritătile de control, solicită Ministerului Finantelor Publice întreruperea finantării si recuperarea sumelor plătite.

(4) În cazul în care beneficiarul este pus, independent de vointa sa, în situatia de a nu mai putea realiza proiectul pentru care i-a fost aprobată finantarea de la bugetul de stat sau o parte din acesta, va informa imediat Comisia, care va analiza situatia creată. Pentru continuarea proiectului cu modificările intervenite, beneficiarul va adresa o nouă cerere de finantare, care va urma toate procedurile ce trebuie respectate în cazul înaintării unei cereri noi.

(5) Orice demers publicitar efectuat de beneficiar în orice formă si în orice mediu trebuie să specifice că proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului României prin Program, conform modelului prevăzut în Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

(6) În maximum 6 luni de la publicarea hotărârii Guvernului privind acordarea contributiei financiare de la bugetul de stat, beneficiarul va organiza procedura de atribuire a contractului de achizitie publică aferent proiectului si va informa Comisia asupra esalonării plătilor.

(7) Beneficiarii sunt obligati să transmită Comisiei, prin secretariat, raportări trimestriale si anuale privind situatia lucrărilor executate, respectiv stadiul fizic al obiectivelor de investitii din cadrul Programului, situatia fondurilor alocate si a sumelor cheltuite.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Comisia privind determinarea oportunitătii proiectelor, denumită în continuare Comisia, este structura natională, fără personalitate juridică, cu rol decizional în selectarea si aprobarea proiectelor propuse spre finantare în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, denumit în continuare Program.

Art. 2. – Comisia este organizată si functionează conform prezentului regulament.

Art. 3. – (1) Comisia are în componenta sa 9 membri: un presedinte, 7 reprezentanti ai Guvernului si un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România. (2) Membrii Comisiei sunt:

a) un reprezentant desemnat de ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic;

b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) 2 reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru;

h) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

(3) Reprezentantii institutiilor publice prevăzute la alin. (2) lit. b)–g) vor fi desemnati la nivel de secretar de stat.

(4) Înlocuirea unui membru al Comisiei se face de către institutia care l-a desemnat.

Art. 4. – (1) Presedintele Comisiei este unul dintre reprezentantii Cancelariei Primului-Ministru, desemnat de primul-ministru.

(2) În caz de indisponibilitate, membrii Comisiei pot desemna prin mandat un înlocuitor din cadrul institutiei pe care o reprezintă, cu drept de vot.

(3) Mandatul prevăzut la alin. (2) se transmite în scris Comisiei, până cel târziu în ziua sedintei.

(4) Membrii Comisiei îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 5. – (1) Secretariatul Comisiei este format din specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cadrul Secretariatului Comisiei se va înfiinta un Birou, care va functiona la Cancelaria Primului-Ministru.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Comisiei

 

Art. 6. – Comisia îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează, aprobă si actualizează Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, denumit în continuare Ghid de eligibilitate, în conformitate cu obiectivele si conditiile Programului;

b) analizează, selectează si aprobă cererile de finantare adresate de către titularul proiectului de investitie, în baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate si a rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei si de către Birou;

c) formulează propuneri si priorităti de proiecte, în conformitate cu obiectivele si conditiile Programului;

d) stabileste măsuri în vederea eliminării blocajelor ce pot apărea în diferite faze ale realizării proiectelor aprobate si aflate în curs de desfăsurare;

e) monitorizează, prin Secretariatul Comisiei, buna desfăsurare a proiectelor aprobate;

f) solutionează sesizările privind derularea proiectelor.

Art. 7. – Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele Comisiei;

b) semnează hotărârile Comisiei si procesele-verbale ale sedintelor;

c) reprezintă Comisia în relatiile cu alte organisme.

Art. 8. – Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează cererile de finantare declarate conforme de către Birou, împreună cu documentatia atasată;

b) analizează documentatia primită în conformitate cu prezentul regulament si cu Ghidul de eligibilitate;

c) întocmeste raportul de verificare a proiectelor;

d) transmite la termenele stabilite în prezentul regulament lista proiectelor analizate si a rapoartelor de verificare;

e) la solicitarea Comisiei, analizează diferitele situatii apărute în teritoriu si prezintă o notă scrisă acesteia;

f) monitorizează derularea Programului, în conformitate cu normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, fapt pentru care:

1. primeste de la beneficiari raportări trimestriale privind lucrările executate;

2. tine evidenta sintetică a lucrărilor executate;

3. verifică, prin sondaj si la cerere, calitatea lucrărilor,

cu sprijinul Inspectoratului de Stat în Constructii, precum si realizarea stadiului fizic declarat;

4. transmite Comisiei raportări trimestriale si anuale privind stadiul fizic al derulării proiectelor, situatia fondurilor alocate si a sumelor decontate.

Art. 9. – Biroul din cadrul Secretariatului Comisiei are următoarele atributii:

a) transmite invitatiile la sedintele Comisiei;

b) pregăteste documentele necesare sedintelor Comisiei;

c) întocmeste procesul-verbal al sedintelor Comisiei si transmite forma finală a acestuia, semnată de presedinte, tuturor membrilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a avut loc sedinta;

d) constituie un registru de evidentă a hotărârilor Comisiei;

e) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei;

f) primeste si înregistrează mandatele scrise pentru delegarea de atributii, eliberate în conditiile prezentului regulament;

g) primeste si înregistrează în registru cererile de finantare pentru proiectele din cadrul Programului si verifică împreună cu reprezentantul solicitantului dacă documentatia pentru determinarea eligibilitătii este conformă; întocmeste fisa de verificare a conformitătii;

h) transmite Secretariatului Comisiei, în termen de 10 zile de la primire si înregistrare, cererile de finantare declarate conforme împreună cu documentatia tehnicoeconomică, în vederea analizării acestora;

i) primeste de la Secretariatul Comisiei, în termen de 30 de zile de la înaintarea către acesta, lista si rapoartele pentru proiectele analizate;

j) asigură informatiile si comunicarea cu potentialii beneficiari;

k) întocmeste lunar un raport de activitate pe care îl înaintează Comisiei spre aprobare;

l) transmite Secretariatului Comisiei, după caz, sesizările primite privind derularea proiectelor, pentru analizare si emiterea unui punct de vedere;

m) răspunde la sesizările privind derularea proiectelor, aferente atributiilor;

n) analizează documentatia primită în conformitate cu prezentul regulament si cu Ghidul de eligibilitate;

o) întocmeste Raportul final de verificare a proiectelor, pe care îl înaintează Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Activitatea Comisiei

 

Art. 10. – (1) Comisia îsi desfăsoară activitatea în cadrul sedintelor ordinare si sedintelor extraordinare.

(2) Sedintele ordinare au loc trimestrial si sunt convocate de către presedintele Comisiei.

(3) Sedintele extraordinare ale Comisiei se pot organiza în cazuri deosebite, la solicitarea motivată a presedintelui.

Art. 11. – (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele ordinare ale Comisiei se fac în scris de către Birou, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei.

(2) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele extraordinare ale Comisiei se fac de către Birou, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei.

(3) Invitatiile la sedintele Comisiei cuprind în mod obligatoriu ziua, ora si locul desfăsurării, precum si ordinea de zi.

Art. 12. – (1) Sedintele Comisiei se pot desfăsura numai în prezenta majoritătii membrilor acesteia.

(2) În cazul în care nu sunt întrunite conditiile prevăzute la alin. (1), sedinta se amână, urmând să fie convocată Comisia pentru o nouă sedintă în termen de 5 zile; sedinta organizată în urma unei amânări este legal constituită dacă participă cel putin o treime din numărul membrilor Comisiei.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare a Comisiei.

Art. 13. – (1) Hotărârile Comisiei vor fi adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Hotărârile adoptate si semnate de către presedinte se comunică, de drept, membrilor Comisiei de către Birou.

Art. 14. – (1) În functie de lucrările supuse dezbaterii, cu acordul presedintelui Comisiei, la sedintele acesteia pot lua parte, în calitate de invitat, si alti reprezentanti ai Guvernului, ai autoritătilor administratiei publice locale, ai unor institutii si organizatii implicate în Program.

(2) Participantii la sedintele Comisiei, altii decât membrii săi, nu au drept de vot. Acestia au un rol consultativ si pot face propuneri Comisiei, ce pot fi dezbătute si supuse la vot.

Art. 15. – Pe baza hotărârilor Comisiei, Cancelaria Primului-Ministru va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului cu lista proiectelor aprobate de Comisie în cadrul Programului, prin care se vor asigura autoritătilor administratiei publice locale fondurile necesare pentru realizarea proiectelor, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. – Comisia va realiza evaluarea anuală a Programului.

Art. 17. – În baza evaluării anuale se asigură cadrul de decizie pentru primul-ministru si autoritătile administratiei publice centrale, precum si celelalte entităti implicate, în vederea îmbunătătirii si actualizării anuale a Programului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (2) si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se revocă din functia de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Cornel Ionescu, reprezentant al Ministerului Integrării Europene.

(2) Se numeste în functia de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Toader Dima, reprezentant al Ministerului Integrării Europene.

Art. 2. – (1) Se revocă din functia de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Ilie Dincă, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

(2) Se numeste în functia de membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Mariea Ionescu, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

Art. 3. – Lista membrilor Consiliului director, desemnati în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) si b) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 603.

 

ANEXĂ

 

LISTA MEMBRILOR

Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, desemnati în temeiul art. 13 lit. a) si b) din Legea nr. 129/1998

 

1. Valentina Contescu – reprezentant al primului-ministru

2. Maria Muga – reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

3. Iuliu Bara – reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

4. Iuliu Păcurariu – reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor

5. Moise Popescu – reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

6. Toader Dima – reprezentant al Ministerului Integrării Europene

7. Mariea Ionescu – reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Giurgiu, Aleea Fabricii de Zahăr, judetul Giurgiu, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în scopul înfiintării unei sere pentru pregătirea materialului dendro-floricol.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. de inventar

Municipiul Giurgiu, Aleea Fabricii de Zahăr, judetul Giurgiu

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Municipiul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

Clădiri

Pavilion administrativ

Suprafata construită = 84,00 m2

Suprafata desfăsurată = 168,00 m2

 Magazie

Suprafata construită = 25,00 m2

Suprafata desfăsurată = 25,00 m2

Total suprafată construită = 109,00 m2 Total suprafată desfăsurată = 193,00 m2

Teren

Suprafata terenului = 60.000 m2

M.F.P. 101.197

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Ion-Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 606.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul public al municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sibiu, Pădurea Dumbrava, judetul Sibiu

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu

- imobil 969 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 104.080

- suprafata construită = 7.020 m2

 - suprafata desfăsurată = 7.080 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 225.505 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 2. – Pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se acordă, până la sfârsitul anului 2006, subventii de la bugetul de stat.

Art. 3. – (1) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

(2) Ajutoarele de stat vor putea fi acordate numai după prezentarea, în prealabil, a unor programe de restructurare aprobate de furnizor/initiator, care să demonstreze viabilitatea companiilor beneficiare.

(3) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor de stat ilegal.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 607.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006

 

1. Huilă netă (de Valea Jiului, Anina si Baia Nouă)

2. Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)

3. Cărbune brun

4. Cupru în concentrat de cupru

5. Cupru în rest concentrat

6. Plumb în concentrat de plumb

7. Plumb în rest concentrat

8. Zinc în concentrat de zinc

9. Zinc în rest concentrat

10. Aur în concentrat aurifer*)

11. Aur în nămol*)

12. Aur în amalgam*)

13. Octoxid de uraniu

14. Minereu de fier + mangan

15. Produse din molibden


*) La produsele aur în concentrat aurifer, aur în nămol si aur în amalgam subventia se va acorda la productia marfă fabricată.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului la capitolul “Cultură, recreere si religie“, titlul “Alte cheltuieli“ cu suma de 1.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(2) Suma de 1.000 mii lei (RON) va fi utilizată pentru finantarea unor programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

Art. 3. – Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Departamentul pentru Relatii Interetnice

Attila Markó,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 611.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Dungaciu în functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Dan Dungaciu se numeste în functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 52.