MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 mai 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 331 din 18 aprilie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

565. – Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere “Econord“ – S.A. Baia Mare prin reorganizarea unor activităti din cadrul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

307. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine“

 

309. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

310. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 331

din 18 aprilie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, exceptie ridicată de Societatea Comercială “DM Merari Impex“ – S.R.L. din Bocsa în Dosarul nr. 4.167/2005 al Judecătoriei Resita.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 90D/2006, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Panasia Impex“ – S.R.L. din Bocsa în Dosarul nr. 4.172/2005 al Judecătoriei Resita.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că în acest din urmă dosar autorul exceptiei a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Curtea respinge cererea formulată, având în vedere că între momentul ridicării exceptiei si cel al judecării acesteia autorul exceptiei a avut suficient timp pentru a-si pregăti apărarea si, eventual, pentru a-si angaja un apărător.

Curtea, având în vedere că există o identitate de obiect între exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele de mai sus, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pentru o mai bună administrare a justitiei, dispune conexarea Dosarului nr. 90D/2006 la Dosarul nr. 89D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluziide respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 decembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 4.167/2005 si nr. 4.172/2005 ale Judecătoriei Resita, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, exceptii ridicate de Societatea Comercială “DM Merari Impex“ – S.R.L. din Bocsa si de Societatea Comercială “Panasia Impex“ – S.R.L. din Bocsa în cadrul unor litigii având ca obiect solutionarea actiunii prin care se contestă legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii cu privire la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi, ale art. 56 alin. (2) si (3), ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a), precum si ale art. 136 alin. (5).

Autorul exceptiei apreciază că taxa prevăzută de lege reprezintă, de fapt, o pretinsă contravaloare a unor servicii care ar fi prestate de Societatea Română de Televiziune, fără însă ca beneficiarul să îsi exprime acceptul pentru prestatia respectivă. Totodată, se consideră că nu poate fi considerată o asezare justă a sarcinilor fiscale transformarea unor servicii ale unei societăti în taxe impuse de statul care înfiintează această societate si căreia îi stabileste ca sursă de finantare contributii obligatorii ale unor persoane care nu si-au manifestat intentia sau acceptul de a deveni beneficiarii respectivelor servicii.

Autorul exceptiei consideră că, atât timp cât din patrimoniul unei societăti se poate recupera o sumă de bani reprezentând servicii pentru care nu s-a făcut dovada că au fost prestate, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 136 alin. (5).

Totodată, se arată că statul, indiferent de caracterul de interes national al vreunei societăti prestatoare de servicii pe care o înfiintează, nu are dreptul să intervină în relatiile dintre societatea prestatoare a serviciilor si pretinsii beneficiari, prin impunerea ca taxă a contravalorii acestor servicii, fără dovada contraprestatiei, în caz contrar încălcându-se prevederile art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Judecătoria Resita consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 533/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 15 decembrie 2003.

Dispozitiile legale criticate au următorul cuprins: – Art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3): “(1) Veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin, după caz, din: [...]

b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune; [...]

(3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agentiile si reprezentantele acestora precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.“

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 44 alin. (2) teza întâi privind dreptul de proprietate, ale art. 56 alin. (2) si (3) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale, ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) privind economia si ale art. 136 alin. (5) privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În esentă, autorul exceptiei apreciază că prevederile legale criticate, instituind obligativitatea plătii unei taxe pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru serviciul public de televiziune, fără distinctie, în sarcina persoanelor juridice, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, încalcă art. 44 alin. (2) teza întâi, art. 56 alin. (2) si (3), art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (5) din Constitutie.

Dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu o critică similară.

Astfel, prin Decizia nr. 159 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, Curtea, în esentă, a retinut că art. 40 din lege reglementează, pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune, modul de constituire din venituri proprii a resurselor financiare care le asigură autonomia financiară, ca premisă a organizării lor autonome, si nu este de natură a încălca art. 56 din Constitutie.

Prin aceeasi decizie Curtea a stabilit că textul legal criticat prevede că plata serviciului public prestat este obligatorie pentru toti beneficiarii acestor servicii, persoane fizice sau persoane juridice, si, în consecintă, nu sunt încălcate prevederile art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie. Totodată, cu acelasi prilej, Curtea a retinut că textul art. 135 alin. (1) si (2) din Constitutie nu este incident în cauză.

În acelasi sens Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 297 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 19 august 2004.

Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, exceptie ridicată de Societatea Comercială “DM Merari Impex“ – S.R.L. din Bocsa în Dosarul nr. 4.167/2005 al Judecătoriei Resita si de Societatea Comercială “Panasia Impex“ – S.R.L. din Bocsa în Dosarul nr. 4.172/2005 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 aprilie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere “Econord“ – S.A. Baia Mare prin reorganizarea unor activităti din cadrul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere “Econord“ – S.A. Baia Mare, denumită în continuare S.C. “Econord“ – S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1, aripa B, et. 2, judetul Maramures, ca filială a Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, având codul unic de înregistrare 10349521, prin reorganizarea acesteia.

(2) S.C. “Econord“ – S.A. este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează potrivit legii si statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) S.C. “Econord“ – S.A. are ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de demolare a constructiilor, terasamente si organizare de santiere – cod CAEN 4511 – pentru conservarea, închiderea minelor, lucrări pentru exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor, precum si a obiectivelor rezultate în urma finalizării lucrărilor de închidere, pentru păstrarea parametrilor de mediu proiectati.

(2) S.C. “Econord“ – S.A. poate desfăsura complementar si alte activităti conexe, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

Art. 3. – (1) Capitalul social al S.C. “Econord“ – S.A. se constituie prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei (RON) si prin preluarea unor bunuri de la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, aferente tuturor obiectivelor miniere care sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului pentru închidere definitivă, libere de orice sarcini si datorii, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în baza situatiei financiare încheiate la data de 30 septembrie 2005, conform protocolului de predare-preluare.

(2) Capitalul social initial al S.C. “Econord“ – S.A. este de 100.000 lei (RON), vărsat integral la data înfiintării, si este împărtit în 10.000 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 10 lei (RON).

(3) Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare participă la capitalul social al S.C. “Econord“ – S.A. ca actionar unic.

Art. 4. – S.C. “Econord“ – S.A. preia toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile corespunzătoare bunurilor preluate de la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 5. – (1) Personalul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, preluat conform legii de către S.C. “Econord“ – S.A., îsi păstrează drepturile si obligatiile de care beneficia anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Contractul colectiv de muncă unic, încheiat anterior la nivelul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, rămâne în vigoare până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. – (1) S.C. “Econord“ – S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii actionarului, si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor S.C. “Econord“ – S.A. este formată din 3 membri care sunt numiti si revocati de Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

(3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, numiti si revocati de Adunarea generală a actionarilor S.C. “Econord“ – S.A., în baza hotărârii Adunării generale a actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, adoptată potrivit mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

(4) Presedintele Consiliului de administratie al S.C. “Econord“ – S.A., înfiintată prin prezenta hotărâre, poate fi si director general al acesteia.

(5) Atributiile adunării generale a actionarilor, ale consiliului de administratie si ale directorului general sunt prevăzute în statutul propriu.

Art. 7. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 832/1997 privind înfiintarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. si a trei societăti comerciale pe actiuni, prin reorganizarea Regiei Autonome a Plumbului si Zincului Baia Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 17 decembrie 1997, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 565.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere “Econord“ – S.A. Baia Mare

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere “Econord“ – S.A. Baia Mare, denumită în continuare S.C. “Econord“ – S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, ofertele, comenzile, publicatiile si în alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe actiuni“ sau de initialele “S.A.“, de capitalul social, de numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si de codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

S.C. “Econord“ – S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe actiuni. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul S.C. “Econord“ – S.A. este în România, municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1, aripa B, et. 2, judetul Maramures.

(2) Sediul S.C. “Econord“ – S.A. poate fi mutat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) La înfiintare, S.C. “Econord“ – S.A. are în structură, fără personalitate juridică, următoarele puncte de lucru:

• Baia Borsa, cu sediul în orasul Borsa, Str. Independentei nr. 1, judetul Maramures;

• Baia Mare Vest*), cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Nucului nr. 22, judetul Maramures;

• Baia Mare CHR, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37A, judetul Maramures;

• Baia Sprie**), cu sediul în orasul Baia Sprie, str. Montana nr. 24, judetul Maramures;

• Băiut-Tibles, cu sediul în comuna Băiut, Str. Principală nr. 186, judetul Maramures;

• Cavnic-Boldut, cu sediul în orasul Cavnic, Str. Minei nr. 1, judetul Maramures;

• Rodna-Sant, cu sediul în comuna Rodna, Str. Principală nr. 1.419, judetul Bistrita-Năsăud;

• Turt-Oas, cu sediul în comuna Turt, Ulita Mare nr. 272, judetul Satu Mare.

(4) S.C. “Econord“ – S.A. poate înfiinta si alte puncte de lucru fără personalitate juridică, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata S.C. “Econord“ – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul registrului comertului de pe lângă Tribunalul Maramures.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul S.C. “Econord“ – S.A. este efectuarea lucrărilor de conservare-închidere-ecologizare si monitorizare a factorilor de mediu postînchidere a obiectivelor miniere, cu respectarea legislatiei române.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Obiectul principal de activitate al S.C. “Econord“ – S.A.:

• 4511 – lucrări de constructii, servicii. Demolarea constructiilor civile si industriale, terasamente, organizare de santier si pregătirea santierelor miniere, organizarea de santiere si pregătirea terenului pentru realizarea obiectului său de activitate privind:

a) conservarea minelor din momentul sistării activitătii acestora până la contractarea lucrărilor de închidere;

b) închiderea minelor subterane – lucrări miniere subterane si lucrări de legătură cu suprafata;

c) lucrări pentru exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor, precum si a obiectivelor rezultate în urma finalizării lucrărilor de închidere, menite să păstreze parametrii de mediu proiectati;

d) monitorizarea postînchidere a obiectivelor miniere;

e) servicii specifice domeniului, prevăzute la lit. a)–c), pe bază de contracte pentru diversi beneficiari, persoane juridice.

Pe lângă aceasta, S.C. “Econord“ – S.A. desfăsoară si următoarele activităti secundare:

• 4512 – Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

• 4521 – Lucrări de constructii de clădiri si lucrări de geniu

• 4522 – Lucrări de conservare a constructiilor civile si industriale (învelitori, sarpante si terase la constructii)

• 4524 – Constructii hidrotehnice

• 4525 – Alte lucrări speciale de constructii

• 4531 – Lucrări de instalatii electrice pentru clădiri

• 4532 – Lucrări de izolatii si protectie anticorozivă

• 4533 – Lucrări si instalatii tehnico-sanitare

• 4534 – Alte lucrări de instalatii si de constructii auxiliare

• 4542 – Lucrări de tâmplărie si dulgherie

• 4550 – Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent

• 4100 – Captarea, tratarea si distributia apei

• 9001 – Colectarea si tratarea apelor uzate

• 9002 – Colectarea si tratarea altor rezidii

• 9003 – Salubritate, depoluare si activităti similare

• 1411 – Extractia pietrei pentru constructii

• 1421 – Extractia pietrisului si a nisipului

• 0141 – Activităti de creare a peisajelor pentru protejarea mediului si a naturii

• 0201 – Activităti de plantarea, replantarea, transplantarea arborilor, solului vegetal, confectionarea stâlpilor de sustinere pentru mină

• 0202 – Servicii auxiliare silviculturii si exploatării forestiere

• 2010 – Tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

• 2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplărie pentru constructii

• 2040 – Fabricarea ambalajelor (cutiilor, lăzilor) din lemn

• 2661 – Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

• 2663 – Fabricarea betonului

• 2664 – Fabricarea mortarului

• 2670 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

• 2681 – Fabricarea de produse abrazive

• 2811 – Fabricarea de constructii metalice si părti componente ale structurilor metalice

• 2812 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplărie de metal

• 3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

• 3720 – Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

• 5113 – Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii

• 5112 – Intermedieri în comertul cu combustibili, minerale si produse chimice

• 5119 – Intermedieri în comertul cu produse diverse

• 5151 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

• 5152 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

• 5020 – Întretinerea si repararea autovehiculelor

• 5050 – Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

• 5153 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

• 5157 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor • 5184 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

• 5185 – Comert cu ridicata si al altor masini si echipamente de birou

• 5186 – Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

• 5187 – Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comert si transporturi

• 5182 – Comert cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si constructii

• 5510 – Hoteluri (asigurarea cazării de scurtă durată)

• 5523 – Alte mijloace de cazare

• 5530 – Restaurant

• 5540 – Bar

• 5551 – Cantine

• 5552 – Alte unităti de preparare a hranei

• 6023 – Transporturi terestre de călători ocazionale

sau în interesul serviciului

• 6024 – Transporturi rutiere de mărfuri

• 6311 – Manipulări mărfuri

• 6312 – Depozitări mărfuri

• 6330 – Activităti de asistentă turistică

• 7430 – Activităti de testări si analize tehnice

• 7012, 7020 – Vânzare si darea în locatie si închirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societătii unor persoane fizice sau juridice, în conditiile legii; cumpărarea, preluarea în locatie si închirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, în conditiile legii

• 7230 – Prelucrarea informatică a datelor

• 7420 – Activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică

• 7470 – Activităti de întretinere si curătare a clădirilor

• 8042 – Alte forme de învătământ, reconversie profesională


*) Cuprinde minele Ilba, Nistru, Săsar.

**) Cuprinde minele Baia Sprie, Herja, Suior.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al S.C. “Econord“ – S.A. este de 100.000 lei (RON), vărsat integral la data înfiintării, si este împărtit în 10.000 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 10 lei (RON); se constituie din preluarea unor bunuri de la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, aferente tuturor obiectivelor miniere aprobate prin hotărâri ale Guvernului pentru închidere definitivă, în baza situatiei financiare încheiate pe data de 30 septembrie 2005, conform protocoalelor de predare-preluare.

(2) Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare este actionar unic la S.C. “Econord“ – S.A. si exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile S.C. “Econord“ – S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată, si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) S.C. “Econord“ – S.A. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se păstrează la sediul său.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si prin încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. “Econord“ – S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

S.C. “Econord“ – S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile S.C. “Econord“ – S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul S.C. “Econord“ – S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. “Econord“ – S.A.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, numiti si revocati prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor a Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, adoptată în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al S.C. “Econord“ – S.A., care decide asupra activitătii si politicii ei economice, în conformitate cu mandatul primit de la actionarul Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) În exercitarea atributiilor sale, adunarea generală a actionarilor adoptă hotărâri.

(4) Pentru activitatea depusă reprezentantii Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economicofinanciară a S.C. “Econord“ – S.A.;

b) alege si revocă membrii consiliului de administratie si cenzorii, conform prevederilor legale;

c) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al S.C. “Econord“ – S.A., precum si premierea acestuia;

g) aprobă sau modifică, după caz, situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

k) hotărăste cu privire la înfiintarea sau la desfiintarea subunitătilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

m) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. “Econord“ – S.A. de către acestia;

n) hotărăste cu privire la ipotecarea, gajarea sau închirierea unor active ale societătii comerciale;

o) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

p) reglementează dreptul de preemptiune al actionarilor S.C. “Econord“ – S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aprobă limitele si conditiile pentru cesionarea si către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii;

q) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(6) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) si o) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) modificarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) alege si revocă membrii consiliului de administratie si cenzorii conform prevederilor legale;

i) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;

j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise în formă dematerializată în actiuni nominative emise în formă materializată si invers;

k) aprobarea delegărilor de competentă pentru consiliul de administratie;

l) orice altă modificare a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(8) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul S.C. “Econord“ – S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Dreptul la vot nu poate fi cedat. Actionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile adunării generale a actionarilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

(4) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor va fi scris într-un registru sigilat si parafat.

(5) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor actionarilor în adunarea generală.

(6) La sedintele adunării generale ordinare si extraordinare a actionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul S.C. “Econord“ – S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului

si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

(7) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(8) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(9) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(10) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(11) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute la alin. (6).

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în conditiile legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(13) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizarea

 

(1) S.C. “Econord“ – S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani.

(3) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste la sediul S.C. “Econord“ – S.A. ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului său regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(8) Conducerea S.C. “Econord“ – S.A. se asigură de către un director general.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin 3 din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se înscrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte sau, în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat sedinta si de către secretar.

(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al S.C. “Econord“ – S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relatiile cu tertii S.C. “Econord“ – S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. “Econord“ – S.A.

(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de S.C. “Econord“ – S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată. Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

(19) Nu pot fi director, respectiv directori executivi ai S.C. “Econord“ – S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă regulamentul său de organizare si functionare;

b) negociază si încheie contractul de management (performantă), după caz, cu directorul general;

c) numeste si revocă directorii executivi ai societătii comerciale;

d) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai S.C. “Econord“ – S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

e) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul S.C. “Econord“ – S.A., cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

f) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor acesteia;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al S.C. “Econord“ – S.A.;

h) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. “Econord“ – S.A., situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. “Econord“ – S.A. pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este necesar;

j) aprobă contractul colectiv de muncă;

k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului S.C. “Econord“ – S.A.;

l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) reprezintă S.C. “Econord“ – S.A. în raporturile cu tertii;

b) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale S.C. “Econord“ – S.A., aprobate de adunarea generală a actionarilor;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) negociază, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

e) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

f) încheie acte juridice în numele si pe seama S.C. “Econord“ – S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

h) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi sunt numiti de consiliul de administratie, sunt salariati ai S.C. “Econord“ – S.A., nu pot fi membri ai consiliului de administratie si sunt răspunzători fată de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.

Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a S.C. “Econord“ – S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 20

Cenzorii

 

(1) Gestiunea S.C. “Econord“ – S.A. este controlată de actionari si de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. În perioada în care Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. “Econord“ – S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(4) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor S.C. “Econord“ – S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. “Econord“ – S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate ale S.C. “Econord“ – S.A.

(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. “Econord“ – S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. “Econord“ – S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la înfiintarea S.C. “Econord“ – S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată.

(11) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.

(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la prima întrunire a adunării generale a actionarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea societătii comerciale

 

ARTICOLUL 21

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, S.C. “Econord“ – S.A. utilizează sursele de finantare constituite în conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 22

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii S.C. “Econord“ – S.A.

 

ARTICOLUL 23

Personalul

 

(1) Conducerea punctelor de lucru ale S.C. “Econord“ – S.A. si personalul de executie din cadrul S.C. “Econord“ – S.A. sunt numite, angajate si concediate de directorul general.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. “Econord“ – S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administratie pentru personalul pe care îl numeste acesta.

 

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 25

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) S.C. “Econord“ – S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 26

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul S.C. “Econord“ – S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul S.C. “Econord“ – S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investitiilor, modernizării, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.

(3) S.C. “Econord“ – S.A. îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către S.C. “Econord“ – S.A. în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii. Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si în limita capitalului subscris.

 

ARTICOLUL 27

Registrele

 

S.C. “Econord“ – S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 28

Asocierea

 

(1) S.C. “Econord“ – S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) S.C. “Econord“ – S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.

(3) Conditiile de participare a S.C. “Econord“ – S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere prevăzute la alin. (1) si (2) se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 29

Schimbarea formei juridice

 

(1) Adunarea generală extraordinară a actionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a S.C. “Econord“ – S.A.

(2) Pe toată perioada în care statul este actionar unic, schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin“ – S.A. Baia Mare, prin reprezentantii săi mandatati în adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Econord“ – S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) în conditiile art. 158 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată;

e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea S.C. “Econord“ – S.A. se înscrie la oficiul registrului comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 31

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea S.C. “Econord“ – S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(2) Lichidarea S.C. “Econord“ – S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 32

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. “Econord“ – S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. “Econord“ – S.A. si persoanele juridice române ori străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 33

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementări legale în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2001 privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, ale anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Addendumului nr. 3 la Documentul-proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001 privind derularea fazei a IV-a a Programului UNCTAD/EMPRETEC – România,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Bugetul alocat, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Programului UNCTAD/ EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, în sumă de 360 mii lei (RON), prin bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie – capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de muncă“, titlul “Transferuri“, articolul 55.01.16, va fi virat în contul UNCTAD Geneva si va fi utilizat numai pentru realizarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 2 mai 2006.

Nr. 143.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 307.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 45/2006, nr. 54/2006 si nr. 60/2006 cu listele cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 100.587 din 5 mai 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

în anexa “Lista cu clasificatorii autorizati“, după pozitia 157 se introduc treizeci si cinci noi pozitii, pozitiile 158–192, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric

personal

“158.

Circiumarescu Andrei

porcine

Str. Ion C. Brătianu bl. A6, sc. A, ap. 9, Pitesti, judetul Arges

1801124035289

159.

Ciucu Maria

porcine

Str. Teiului nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 7, Slatina, judetul Olt

2601026284363

160.

Indreiu Marian-Cătălin

porcine

Satul Ciuguzel nr. 95, comuna Lopadea Nouă, judetul Alba

1760506010315

161.

Lihancianu Sorina-Dorina

porcine

Str. Slt. C. Gavrilov nr. 306, bl. A2, sc. C, et. 2, ap. 10, Tulcea, judetul Tulcea

2620903364215

162.

Mereuta Vasile

porcine

Str. Victoriei nr. 12, bl. H17, sc. B, et. 1, ap. 5, Călărasi, judetul Călărasi

1590111510026

163.

Nita Gabriel

porcine

Str. Popa Soare nr. 58, sectorul 2, Bucuresti

1771113423019

164.

Pintilie Silvia

porcine

Satul Munteni, comuna Munteni, judetul Galati

2681016173183

165.

Placinta Paul

porcine

Str. Scriitor Ioan Adam nr. 6, Vaslui, judetul Vaslui

1591031374093

166.

Popa Gheorghe

porcine

Str. Stefan cel Mare bl. 410, sc. A, ap. 12, Vaslui, judetul Vaslui

1601107374065

167.

Sandu Nicolae-Codrut

porcine

Str. Făt Frumos nr. 5, bl. P12, sc. 2, et. 3, ap. 50, sectorul 5, Bucuresti

1820126410030

168.

Tanase Florea

porcine

Str. Biserica Nouă bl. L24A, sc. B, et. 2, ap. 10, Costesti, judetul Arges

1650915031867

169.

Tronaru Stefan

porcine

Aleea Feroviarul bl. V5, sc. A, ap. 15, Slobozia, judetul Ialomita

1801001214203

170.

Aporcăriti Daniel-Valentin

porcine

Str. Panselutei nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 10, Codlea, judetul Brasov

1830302081671

171.

Ciutu Tudor

porcine

Str. I. C. Frimu nr. 66, Călimănesti, judetul Vâlcea

1640211381272

172.

Copăceanu Nicolae

porcine

Satul Ciocâltei, comuna Roesti, judetul Vâlcea

1680420382779

173.

Fekete Tiberiu

porcine

Str. Presei nr. 4A, bl. 18, ap. 1, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

1520312141032

174.

Haidaciuc Ionela

porcine

Aleea Prieteniei nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, Botosani, judetul Botosani

2810220075951

175.

Ion Dumitru

porcine

Str. Calea lui Traian nr. 76, bl. S15, sc. A, ap. 8, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

1490803384198

176.

Lippai Ioan

porcine

Str. Crângului nr. 20, bl. 23, sc. B, et. 4, ap. 18, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

1521001142060

177.

Manole Tudorel

porcine

Str. Înfrătirii nr. 5, Fetesti, judetul Ialomita

1681220211679

178.

Mihai Florian

porcine

Satul Rădăcinesti, comuna Berislăvesti, judetul Vâlcea

1810803384219

179.

Muresan Călin Romeo

porcine

Satul Crucisor, comuna Crucisor nr. 223, judetul Satu Mare

1760302302034

180.

Olteanu Marin

porcine

Comuna Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea

1610730384202

181.

Pătras Claudia

porcine

Str. Lt. Mucenic nr. 14, Husi, judetul Vaslui

2750328372271

182.

Popa Costin

porcine

Str. Calea lui Traian bl. 1, sc. D, ap. 9, Călimănesti, judetul Vâlcea

1500108381273

183.

Slabu Radu

porcine

Aleea Nucului nr. 24, bl. 24, sc. A, et. 3, ap. 15, Botosani, judetul Botosani

1680430070024

184.

Surmei Mircea

porcine

Str. Ungureanu nr. 14, Timisoara, judetul Timis

1400921354781

185.

Tărtan Andrei

porcine

Str. George Cosbuc nr. 20, sc. E, et. 2, ap. 56, Baia Mare, judetul Maramures

1831019245049

186.

Tichindelean Serban-Constantin

porcine

Str. Octavian Goga nr. 28, Sibiu, judetul Sibiu

1560517323974

187.

Andrei Adrian

porcine

Comuna Peris, judetul Ilfov

1720828471014

188.

Grigoras Doru

porcine

Satul Sat Nou, comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea

1710710360011

189.

Ion Alexandru

porcine

Str. Luminisului nr. 29, sectorul 4, Bucuresti

1810830410037

190.

Isaia Melută

porcine

Str. Gării nr. 34, bl. 17, sc. A, et. 6, ap. 22, Tulcea, judetul Tulcea

1560403364221

191.

Radu Eugen

porcine

Str. Comertului nr. 10, bl. C9, sc. A, et. 1, ap. 6, Tulcea, judetul Tulcea

1681129364211

192.

Vesa Ioan

porcine

Str. Crisan nr. 16, Salonta, judetul Bihor

1591010057054“

 

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 309.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 63/2006 cu Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 100.588 din 5 mai 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

în anexa “Lista cu clasificatorii autorizati“, după pozitia 192 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile 193–199, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric

personal

“193.

Chelcan Elena-Gabriela

porcine

Str. Chiristigii bl. B23, sc. B, et. 2, ap. 30, judetul Buzău

2840703100196

194.

Ciocan Dorina

porcine

Str. Aurel Vlaicu nr. 3, bl. F42, sc. A, et. 2, ap. 9, Piatra-Neamt, judetul Neamt

2600531270624

195.

Gorneanu Răzvan-Constantin

porcine

Str. Nuferilor bl. M5, sc. B, et. 1, ap. 19, Deva, judetul Hunedoara

1780706293127

196.

Munteanu Doina

porcine

Str. Manolesti Deal nr. 7, Botosani, judetul Botosani

2660724070069

197.

Necula Ciprian-Daniel

porcine

Str. Morii nr. 2A, satul Pechea, comuna Pechea, judetul Galati

1800824174576

198.

Predescu Dan-Petru

porcine

Str. Smârdan nr. 2, ap. 2, Lugoj, judetul Timis

1671001352654

199.

Vrabie Gicu

porcine

Str. Zimbrului bl. 328, sc. G, ap. 8, Vaslui, judetul Vaslui

1581024374071“

 

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 310.