MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 mai 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

497. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

437. – Ordin al ministrului sănătătii privind prorogarea unor dispozitii din Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004, cu modificările ulterioare

 

439/192. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

238. – Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În vederea sustinerii programului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum si pentru sustinerea investitiilor în infrastructura sistemului sanitar public si pentru finantarea programelor nationale de sănătate, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

 

“Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu

statele membre ale Uniunii Europene

Art. 121. – Ministrul finantelor publice va dispune prin ordin măsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă si schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accizelor si

impozitului pe venit.“

 

2. După articolul 158 se introduce un nou articol, articolul 1581, cu următorul cuprins:

 

“Registrul persoanelor impozabile înregistrate

în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

 

Art. 1581. – Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală va lua măsuri pentru crearea unei baze de date electronice care să contină informatii asupra tranzactiilor desfăsurate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în vederea realizării schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene.“

 

3. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

“Art.176. – (1) Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau a grupei

de produse

U.M.

Acciza*)

(echivalent

euro/U.M.)

Acciza**)

(echivalent

euro/U.M.)

0

1

2

3

4

1.

Bere

hl/1 grad

Plato1)

0,740

0,748

din care:

 

 

1.1. Bere – produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală ce nu depăseste 200 mii hl

hl de produs

0,43

0,43

2.

Vinuri

hl de produs

 

 

2.1. Vinuri linistite

0,00

0,00

2.2. Vinuri spumoase

34,05

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri

hl de produs

 

 

3.1. linistite

0,00

0,00

3.2. spumoase

34,05

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

665,35

750,00

 

Produse din tutun

6.

Tigarete

1.000 tigarete

15,53+ 30%

16,28+29%

7.

Tigări si tigări de foi

1.000 bucăti

32,13

34,50

8.

Tutun destinat fumatului din care:

kg

42,51

46,00

 

8.1. Tutun destinat rulării în tigarete

kg

42,51

46,00

 

Uleiuri minerale

9.

Benzine cu plumb

Tonă

480,00

513,00

1.000 litri

369,60

395,01

10.

Benzine fără plumb

tonă

425,06

425,06

1.000 litri

327,29

327,29

11.

Motorine

tonă

307,59

307,59

1.000 litri

259,91

259,91

12.

Păcură

1.000 kg

6,81

9,50

13.

Gaze petroliere lichefiate din care:

1.000 kg

 

 

13.1. Utilizate drept carburant

128,26

128,26

 

13.2. Utilizate pentru încălzire

113,50

113,50

 

13.3. Utilizate în consum casnic3)

0,00

0,00

14.

Gaz natural utilizat din care:

gigajoule

 

 

 

14.1. Utilizat drept carburant

 

1,59

2,00

 

14.2. Utilizat pentru încălzit

 

0,00

0,00

15.

Petrol lampant (kerosen)4)  din care:

 

 

 

 

15.1. Utilizat drept carburant

tonă

469,89

469,89

 

1.000 litri

375,91

375,91

 

15.2. Utilizat pentru încălzire

tonă

469,89

469,89

 

1.000 litri

375,91

375,91

 

16. Benzen, toluen, xileni si alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tonă

469,89

469,89

 

Electricitate

 

17. Electricitate utilizată în scop comercial

MWh

0,14

0,19

 

18. Electricitate utilizată în scop necomercial

MWh

0,30

0,39

 


*) Nivelul accizelor se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

**) Nivelul accizelor se aplică începând cu data de 1 iulie 2006.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine, la temperatura de 20ş/4şC.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20şC, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.“

 

(2) Nivelul accizelor prevăzut la alin. (1) nr. crt. 5–8 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii. Sumele aferente acestei contributii se virează în contul Ministerului Sănătătii.

4. Alineatul (1) al articolului 177 va avea următorul cuprins:

“Art.177. – (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 30,83 euro/1.000 tigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă.“

5. După articolul 206 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 81-a, cuprinzând articolul 2061 cu următorul cuprins:

 

Registrul electronic de date

“SECTIUNEA a 81-a

Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Art. 2061. – (1) Autoritatea competentă va lua măsuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care să contină persoanele autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si locurile autorizate ca antrepozite fiscale.

(2) Operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească în exercitarea activitătii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite de la antrepozitari autorizati din alte state membre ale Uniunii Europene. Operatorul înregistrat nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv.

(3) Persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de către autoritatea fiscală competentă un cod de accize a cărui configuratie se va face conform prevederilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.“

 

Art. II. – Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 si 621 bis din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiliile“, la sectiunea I “Bunuri imobile“ se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 75 si 76, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Năeni“, la sectiunea I “Bunuri imobile“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 84, conform anexei nr. 2.

Art. II. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 497.

 

ANEXA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind prorogarea unor dispozitii din Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004, cu modificările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 9.658/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. I. – Se prorogă termenul de intrare în vigoare a dispozitiilor articolelor nr. 29, 34, 35, 36 si 37 din Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004, cu modificările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2007.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 437.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 439 din 21 aprilie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 192 din 21 aprilie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul comun al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 9.722 din 21 aprilie 2006/nr. 1.321 din 21 aprilie 2006,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Punctul I din anexa nr. 3 “Lista minimă a investigatiilor efectuate de un furnizor de servicii paraclinice – radiologie si imagistică medicală din ambulatoriu la contractarea cu casa de asigurări de sănătate“ la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

“I. Laborator de radiologie si imagistică medicală – investigatii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de Plen dintre judecătorii si procurorii prevăzuti la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritătii membrilor acestuia.“

2. La articolul 19 alineatul (1), punctele 6 si 11 vor avea următorul cuprins:

“6. solutionează cererile judecătorilor si procurorilor privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei acestora, având în vedere raportul de verificare al inspectiei judiciare;

.............................................................................................

11. stabileste, anual, numărul posturilor de judecători si procurori care pot fi ocupate prin concursul de promovare pe loc si organizează concursul de promovare a judecătorilor si procurorilor în functii de executie;“.

3. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art.191. – În realizarea atributiei prevăzute la art. 19 alin. (1) pct. 6, judecătorul sau, după caz, procurorul este invitat în fata Plenului pentru a-si sustine cererea privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei.“

4. La articolul 43, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

“i1) efectuează verificările dispuse de Plen pentru solutionarea cererilor privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei judecătorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii;“.

5. La articolul 44, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) în materie disciplinară, asigură componenta comisiei de disciplină pentru procurori, în conditiile si pe durata prevăzute de lege, efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării actiunii disciplinare fată de procurori, inclusiv fată de procurorii alesi în Consiliu, asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru procurori;“.

6. La articolul 44, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

“i1) efectuează verificările dispuse de Plen pentru solutionarea cererilor privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei procurorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii;“.

7. La articolul 63 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

o) examinează solicitările de avizare a numirii în functia de grefier fără concurs, formulate potrivit dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătorilor si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările ulterioare.“

8. La articolul 63 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) stabileste indicatori statistici referitori la activitatea desfăsurată de instantele judecătoresti si de parchete;“.

9. La articolul 69, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) asigură pregătirea lucrărilor sedintelor si secretariatul Plenului si al sectiilor Consiliului;“.

10. După articolul 118 se introduce o nouă sectiune, sectiunea III1, “Numirea în functii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului“, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA III1

Numirea în functii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului

Art. 1181. – Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.

Art. 1182. – Poate ocupa o functie de conducere de specialitate juridică în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, si are o vechime în specialitate de cel putin4 ani.

Art. 1183. – Functiile de conducere de altă specialitate decât cea juridică din cadrul aparatului propriu al Consiliului pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc conditiile de studii si vechime prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 1184. – (1) Functiile de conducere vacante se publică pe pagina de Internet a Consiliului.

(2) Cererile pentru ocuparea functiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afisării, însotite de un curriculum vitae si de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1182 sau, după caz, la art. 1183, precum si de orice alte documente considerate relevante de către candidat.

(3) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului întocmeste un referat privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1182 si 1183 de către candidati, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului.

(4) În vederea numirii în functie, candidatii sustin un interviu în fata Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în functia de conducere prin hotărârea Plenului.

Art. 1185. – Functiile prevăzute la art. 1182 pot fi ocupate si de judecători sau procurori detasati, în conditiile legii.“

11. Articolul 119 va avea următorul cuprins:

“Art.119. – Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competentă profesională si de performantă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienta, calitatea activitătii si integritatea, obligatia de formare profesională continuă si absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de îndeplinire a atributiilor manageriale.“

12. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

“Art.121. – (1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridică se face după 2 ani de la numirea în functie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie.

(2) Evaluarea judecătorilor si procurorilor detasati în cadrul aparatului propriu se face la termenele prevăzute la alin. (1), în raport de specificul activitătii desfăsurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen.

(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual se face anual, potrivit dispozitiilor legale privind aceste categorii de personal.“

13. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

“Art.122. – (1) Evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor sau, după caz, a judecătorilor si procurorilor detasati care ocupă functii de executie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin hotărâre a Consiliului.

(2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, sefii de serviciu si, după caz, sefii de birouri sau membri ai colectivului din care face parte persoana supusă evaluării.

(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual care ocupă functii de executie, precum si a personalului auxiliar detasat se face de seful ierarhic si se contrasemnează de seful evaluatorului.

(4) Evaluarea directorilor, precum si a sefilor de servicii si de birouri independente, cu exceptia celor subordonati direct presedintelui sau Plenului, se face de secretarul general.

(5) Evaluarea sefilor de servicii si de birouri independente, subordonati direct presedintelui sau Plenului, se face de către presedinte.

(6) Evaluarea celuilalt personal cu functii de conducere se face de către seful ierarhic superior si se contrasemnează de secretarul general.

(7) Prin raportul de evaluare a activitătii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.

(8) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sanctionat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare.

(9) Personalul de executie nemultumit de calificativul acordat poate face contestatie la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestatia se solutionează în termen de 60 de zile de la înregistrare.

(10) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv.“

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările cuprinse în prezenta hotărâre, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 238.