MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 551         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iunie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

147. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile avicole comerciale, precum si a Procedurii privind miscarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor si a gunoiului de la păsări

 

421. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea unor bugete de venituri si cheltuieli

 

722. – Ordin al ministrului sănătătii publice privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

723. – Ordin al ministrului sănătătii publice privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrală, în unitătile sanitare care derulează subprogramul 2.12 “Transplant de organe si tesuturi“, finantat de la bugetul de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2005 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 24 mai 2005.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale organizează si efectuează atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii cu caracter geologic, tehnico-economice si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de explorare si/sau exploatare a petrolului si a resurselor minerale, operatiuni petroliere si miniere, lucrări de închidere a minelor/carierelor sau de expertizare si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, precum si pentru conducerea sau supervizarea lucrărilor geologice, petroliere si miniere.

Art. 2. – Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea procedurilor de atestare de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a persoanelor fizice si juridice care efectuează operatiuni petroliere si/sau activităti miniere specifice, care intră sub incidenta Legii petrolului nr. 238/2004 si a Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – Prevederile prezentei metodologii stabilesc cadrul organizatoric necesar si regulile unitare pentru atestarea capacitătii persoanelor juridice si fizice de a întocmi si a executa ansamblul de lucrări stabilite la art. 1.

Art. 4. – Pentru persoanele juridice care întocmesc documentatii cu caracter tehnico-geologic si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de explotare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si pentru persoanele fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare care intră sub incidenta Legii nr. 238/2004 si a Legii nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, atestarea este obligatorie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si atributiile comisiei de atestare

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea comisiei de atestare

 

Art. 5. – (1) Comisia de atestare si secretariatul acesteia sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru o perioadă de 4 ani, constituită pe substante minerale solide, petrol si ape subterane.

(2) Comisia de atestare este formată din 4 specialisti din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, un reprezentant al unitătilor de învătământ superior de specialitate, un reprezentant al ministerului de resort si un reprezentant al asociatiilor profesionale, având componenta prezentată în anexa nr. 1. Comisia de atestare poate fi ajutată în cadrul lucrărilor sale, după caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice, convocati la solicitarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Membrii comisiei de atestare îsi păstrează calitatea de angajat al unitătilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din această calitate.

Art. 6. – Comisia de atestare este condusă de un presedinte, specialist în domeniu, din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat al comisiei de atestare.

Art. 7. – Secretariatul comisiei de atestare se asigură de un specialist din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 8. – (1) Comisia de atestare functionează legal în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui desemnat si a minimum 5 membri.

(2) Hotărârile comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al sedintei.

Art. 9. – (1) În cazul în care un membru al comisiei de atestare înregistrează absente nemotivate la sedinte, se consideră că activitatea acestuia este necorespunzătoare si presedintele comisiei va sesiza conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru a fi înlocuit.

(2) În situatii deosebite membrii comisiei de atestare care nu pot participa la sedinte vor transmite punctul lor de vedere, în scris, la secretariat, cu două zile înaintea sedintei programate.

Art. 10. – (1) În functie de volumul lucrărilor, presedintele comisiei de atestare va stabili un grafic de sedinte adecvat si se va întruni astfel încât să nu producă perturbări în desfăsurarea activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere, precum si în eliberarea atestatelor.

(2) Comisia de atestare are ca obiect de activitate următoarele:

– activităti în domeniul substantelor minerale solide;

– operatiuni petroliere;

– activităti în domeniul apelor subterane.

 

SECTIUNEA a 2-a

Functionarea Comisiei de atestare

 

Art. 11. – Atributiile presedintelui comisiei de atestare sunt următoarele:

– supune aprobării conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale convocarea pentru atestare a persoanelor juridice si fizice, data, locul si ora la care are loc sedinta;

– aprobă graficele cuprinzând programarea sedintelor comisiei de atestare;

– conduce si coordonează lucrările sedintelor de analiză a solicitărilor de atestare prezentate de persoanele juridice si fizice;

– semnează procesele-verbale cuprinzând hotărârile comisiei de atestare si, după caz, comunicările privind respingerea motivată a cererilor de atestare;

– verifică prezenta membrilor comisiei de atestare la sedintele acesteia si propune conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale înlocuirea celor care absentează nemotivat la sedintele de atestare;

– informează conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale despre modul de desfăsurare a activitătii comisiei de atestare si despre hotărârile luate;

– întocmeste anual un raport asupra activitătii comisiei de atestare, pe care îl prezintă conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la data de 20 ianuarie a anului următor.

Art. 12. – În lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de vicepresedintele comisiei de atestare.

Art. 13. – Membrii comisiei de atestare au următoarele atributii:

– prezintă punctul lor de vedere în sedinta de atestare;

– propun eliberarea certificatelor de atestare pentru cei care îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

– propun respingerea cererilor de atestare ale celor care nu îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

– participă la sedintele comisiei de atestare, cu drept de vot direct în adoptarea hotărârilor acesteia;

– semnează procesele-verbale întocmite la fiecare sedintă, pe baza cărora se vor formula răspunsurile la cererile de atestare prezentate de persoanele fizice si juridice;

– solicită consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere divergente fată de hotărârile adoptate.

Art. 14. – Atributiile secretariatului comisiei de atestare. Secretariatul comisiei de atestare are următoarele atributii:

– primeste si înregistrează cererile-tip de atestare, însotite de documentele necesare si examinează documentatiile prezentate de persoanele fizice si juridice în vederea atestării;

– întocmeste graficul de sedinte si îl supune spre aprobare presedintelui comisiei de atestare;

– convoacă membrii comisiei de atestare la sedinte;

– comunică, după caz, persoanelor fizice si juridice data prezentării pentru interviu. Persoana juridică va fi reprezentată la interviu prin reprezentantul său legal;

– întocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei de atestare;

– păstrează documentele comisiei de atestare;

– prezintă, împreună cu presedintele comisiei de atestare, certificatul de atestare presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, spre semnare si eliberare;

– comunică hotărârile comisiei de atestare celor interesati si solicită eventuale completări ale documentatiilor depuse.

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 15. – În vederea obtinerii atestării competentei pentru întocmirea documentatiilor geologico-tehnice economice si/sau executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, persoana juridică sau fizică va înainta la secretariatul comisiei de atestare din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cerereatip de atestare, ale cărei modele sunt prezentate în anexele nr. 2 si 3, însotite de documentele prevăzute la art. 30 si 33.

Art. 16. – (1) Dosarul de atestare se depune la directia generală din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale care răspunde de activitatea de atestare.

(2) Secretariatul comisiei de atestare si serviciul contencios verifică existenta si conformitatea cu originalul a tuturor copiilor de pe actele si documentele cuprinse în dosare, în conformitate cu art. 30 si 33.

Art. 17. – Comisia de atestare analizează dosarele prezentate si decide:

a) atestarea persoanelor fizice sau juridice;

b) solicitarea de completări;

c) respingerea dosarului;

d) invitarea solicitantului pentru interviu.

Art. 18. – (1) Deciziile comisiei de atestare se consemnează în procese-verbale, care sunt semnate de membrii comisiei si de solicitant.

(2) Refuzul semnării de către solicitant se consemnează în procesul-verbal.

Art. 19. – Dacă solicitantul nu se prezintă la data stabilită pentru interviu, se stabileste o nouă dată. În cazul în care solicitantul nu se prezintă la al doilea termen, comisia de atestare decide respingerea cererii de atestare.

Art. 20. – Examinarea candidatului, persoană juridică sau persoană fizică, constă într-un interviu de specialitate, având la bază raportul de activitate si recomandările prezentate, lucrările publicate si legislatia specifică domeniului pentru care solicită atestarea; testarea asupra prevederilor legislatiei în domeniul resurselor minerale.

Art. 21. – (1) Persoanele fizice sau conducătorii persoanelor juridice, care solicită atestarea, vor fi invitati pentru interviu si testare în sedinta de atestare, prin grija secretariatului comisiei de atestare.

(2) Dacă solicitantul nu a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare îl va Onstiinta în acest sens.

(3) Dacă solicitantul a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare îi va acorda certificatul de atestare, semnat de presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 22. – Certificatul de atestare va fi înmânat persoanei fizice sau conducătorului persoanei juridice spre a-l folosi drept recunoastere a capacitătii profesionale si tehnice de a executa lucrările specificate.

Art. 23. – Perioadele de lucru stabilite potrivit graficului de sedinte aprobat de presedintele comisiei de atestare, precum si programarea persoanelor pentru interviu vor fi comunicate celor interesati de către secretariatul comisiei de atestare, cu cel putin 5 zile înainte de data tinerii sedintei de atestare.

Art. 24. – (1) Concluziile analizelor efectuate si hotărârile adoptate de comisia de atestare se consemnează în procese-verbale semnate de toti membrii prezenti.

(2) În procesele-verbale se înscriu datele de bază privind persoana fizică sau juridică, precum si hotărârea comisiei de atestare cu privire la eliberarea certificatului de atestare sau, după caz, de respingere a cererii de atestare.

Art. 25. – Membrii comisiei de atestare poartă întreaga răspundere pentru hotărârile luate.

Art. 26. – (1) Certificatele de atestare se întocmesc conform modelelor anexate (modelul 1 “Certificat de atestare pentru persoane juridice“ si modelul 2 “Certificat de atestare pentru persoane fizice“).

(2) Certificatele de atestare vor fi numerotate în ordine curentă si se vor păstra în conditii de sigurantă la secretariatul comisiei de atestare, având caracter confidential.

(3) Certificatul de atestare confirmă calitatea persoanei fizice sau juridice de a executa lucrările pentru care a fost atestată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea persoanelor fizice

 

Art. 27. – Activitătile pentru care se pot solicita si emite certificate de atestare în domeniul întocmirii de documentatii, al cercetării geologice si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrărilor de teren si aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere:

– proiecte, rapoarte si programe de explorare dezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate în domeniul resurselor minerale;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, exploatare si dezvoltare;

– alte documentatii de specialitate;

c) expertizarea, conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică a resurselor minerale:

1. activităti miniere privind supervizarea lucrărilor cu grad ridicat de risc în domeniul minier:

– executia puturilor de mină de mare capacitate;

– monitorizarea iazurilor de decantare si a haldelor de steril;

– monitorizarea activitătii de utilizare a substantelor nocive utilizate în minerit;

• supervizarea activitătilor:

– verificarea cantitătilor de resurse minerale exploatate;

– verificarea documentatiilor geologice, tehnice si economice din minerit;

– verificarea metodelor de exploatare aplicate;

– verificarea perimetrelor de exploatare;

– verificarea calculării redeventei miniere;

2. operatiuni petroliere privind supervizarea lucrărilor cu grad ridicat de risc în domeniul petrolier:

– tubarea si cimentarea sondei;

– testele de presiune ale coloanelor;

– fisurările hidraulice;

– perforarea coloanelor;

– probele de productie;

– verificarea productiei sondelor;

– dopurile de ciment pentru abandonare;

– aditionarea stratelor, retragerile la strate superioare;

– expertizarea stării tehnice a sistemelor de transport pe conducte;

– verificarea cantitătilor vehiculate prin OIL Terminal;

– verificarea cantitătilor de petrol de transportat;

– verificarea cantitătilor de materiale injectate în formatiunile productive, comparativ cu prevederile proiectului aprobat;

– initierea proceselor de crestere a factorului final de recuperare a petrolului din zăcământ.

Art. 28. – Atestarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti în domeniul cercetării geologice, întocmirea documentatiilor si expertizelor geologice si tehnice se solicită si se acordă cu respectarea specializării si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 29. – Criteriile ce trebuie îndeplinite pentru atestarea persoanei fizice ca specialist sau ca expert în domeniile si în specialitătile prevăzute în prezenta metodologie sunt cuprinse în anexa nr. 7.

Art. 30. – În vederea atestării, persoanele fizice interesate vor depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale un dosar de atestare continând următoarele documente:

– curriculum vitae;

– adresa cu domiciliul actual, numărul de telefon, fax, e-mail etc.;

– cerere-tip, conform anexei nr. 3;

– carnet de muncă în original si în copie;

– copie legalizată de pe diploma de studii, titluri stiintifice etc.;

– copii de pe certificatele de apartenentă la organizatii tehnice, stiintifice ori profesionale;

– copii de pe certificatele sau documentele care demonstrează frecventarea si/sau absolvirea de către solicitant a unor cursuri de instruire, cursuri postuniversitare si de specialitate, nivelul tehnic si durata acestora în domeniul pentru care se solicită atestarea;

– memoriu de activitate, cu specificarea clară a activitătilor de cercetare, studii, proiectare si/sau productie, desfăsurate de solicitant în domeniul geologic, minier si/sau petrolier;

– rezultat pozitiv la testul de cunoastere a legislatiei si reglementărilor din domeniul petrolier si minier;

– listă cuprinzând lucrările efectuate în domeniul cercetărilor geologice miniere si/sau petroliere, specificându-se calitatea si responsabilitatea detinute; se vor prezenta si lucrările stiintifice redactate, sustinute si/sau publicate în cadrul unor manifestări interne si/sau internationale de specialitate;

– în vederea reatestării: aprecierea Compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale privind monitorizarea persoanei fizice atestate, din punct de vedere profesional si etic;

– recomandări din partea institutiilor, organizatiilor tehnice, stiintifice ori profesionale pentru care au efectuat astfel de activităti.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atestarea persoanelor juridice

 

Art. 31. – Activitătile miniere si operatiunile petroliere pentru care se pot solicita si emite atestări în domeniile întocmirii de documentatii, executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, lucrărilor de închidere a minelor/carierelor sunt:

a) efectuarea lucrărilor de teren si de laborator aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere, închideri de mine/cariere:

– proiecte, programe si rapoarte de explorare dezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate a exploatării zăcămintelor;

– plan initial de încetare a activitătii;

– plan de încetare a activitătii;

– proiect tehnic de închidere a minei/carierei;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

– alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale, închideri de mine/cariere.

Art. 32. – Atestarea persoanelor juridice care desfăsoară activităti în domeniul întocmirii de documentatii, executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare se solicită si se acordă cu respectarea specializării si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 33. – În vederea atestării, persoanele juridice interesate vor depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 2, cu specificarea clară a activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea.

Activitătile pentru care persoana juridică solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în codul CAEN;

b) documente ce atestă calitatea de persoană juridică a solicitantului (în copie):

– statutul societătii comerciale;

– denumirea, sediile;

– capitalul social;

– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

– certificatul fiscal;

– dovada înscrierii la oficiul registrului comertului a activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea, conform codului CAEN;

– alte documente relevante;

c) memoriu privind activitătile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative, desfăsurate în ultimii 3 ani (anexa nr. 4):

– în domeniul cercetării geologice;

– în domeniul explorării-exploatării-dezvoltării resurselor minerale si/sau petroliere;

– alte domenii conexe de activitate;

d) documente care să ateste pregătirea, calificarea tehnică si experienta profesională ale personalului/ specialistilor angajati ai societătii comerciale (curriculum vitae, cu specificarea activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere desfăsurate), precum si copii ale certificatelor sau ale altor documente care demonstrează frecventarea de către specialisti a cursurilor de instruire de specialitate în domeniul resurselor minerale, mentionate în anexele nr. 5 si 9;

e) declaratii care să ateste dotarea tehnică detinută în proprietate sau închiriată: instalatii, aparatură, echipamente si utilaje specifice executării activitătilor miniere si/sau operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea (anexa nr. 8);

f) documente care să ateste capacitatea financiară a solicitantului (scrisoare de bonitate cu principalii indicatori: lichiditate patrimonială, solvabilitate, rentabilitate);

g) nota de constatare a Compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale privind capacitatea tehnică a solicitantului;

h) apartenenta în bloc sau individuală a personalului angajat la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale (anexa nr. 6);

i) atestarea persoanei juridice implică si atestarea individuală a specialistilor angajati de persoana juridică.

 

CAPITOLUL IV

Reînnoirea certificatelor de atestare

 

Art. 34. – Durata valabilitătii certificatului de atestare este de 4 ani, cu posibilitatea modificării sau retragerii în cazul în care persoana fizică ori juridică nu mai îndeplineste conditiile si criteriile de atestare. Această situatie este sesizată de organele abilitate de lege pentru controlul tehnic si financiar si de persoanele competente din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aducându-se la cunostinta comisiei de atestare, care are obligatia de a analiza cazul în mod operativ în sedintă extraordinară.

Art. 35. – (1) Procedura de reînnoire a certificatului de atestare presupune depunerea si analizarea unei noi documentatii, în conformitate cu prevederile cap. III sectiunile a 2-a si a 3-a.

(2) Dacă reînnoirea certificatului de atestare nu este considerată îndreptătită datorită executării de lucrări de slabă calitate, comisia de atestare va returna solicitantului dosarul, explicând cauzele respingerii.

(3) Dacă cererea de reînnoire este considerată îndreptătită, comisia de atestare va pregăti un nou certificat de atestare si va chema la interviu persoana fizică sau conducerea persoanei juridice implicate.

 

CAPITOLUL V

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 36. – Certificatul de atestare eliberat unei persoane fizice sau juridice poate fi retras în situatia în care nu mai sunt întrunite conditiile si criteriile cuprinse în prezenta metodologie si în cazul neîndeplinirii repetate (3 documentatii respinse de către avizatorii din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale) a obligatiilor ce revin agentilor economici, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 238/2004, situatii care vor fi decise de comisia de atestare, pe baza unor note de constatare, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 37. – Certificatul de atestare nu va fi eliberat persoanelor juridice sau persoanelor fizice în situatia în care se constată că acestea au elaborat si au înaintat la Agentia Natională pentru Resurse Minerale documentatii geologice si tehnico-economice necorespunzătoare, fără respectarea legislatiei în vigoare în domeniile respective, constatate de specialistii cu responsabilităti de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si că au executat activităti miniere si operatiuni petroliere necorespunzătoare în mod repetat (de 3 ori pentru persoane juridice si de două ori pentru persoane fizice).

Art. 38. – Prezentarea de date eronate sau false în documentele din dosarul depus în vederea atestării, care sunt pe propria răspundere, de către persoanele juridice sau fizice atrage neacordarea si/sau retragerea certificatului de atestare eliberat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare

 

Art. 39. – Persoanele juridice sau fizice care au solicitat atestarea de către comisia de atestare si care consideră că nu au fost tratate corect pot face contestatie.

Art. 40. – (1) Partea nemultumită poate contesta în scris decizia comisiei de atestare.

(2) Contestatia se depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale si va fi solutionată de către o comisie numită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte membrii comisiei de atestare.

(4) Dacă se consideră întemeiată contestatia, comisia de solutionare a contestatiilor va revoca decizia anterioară si va propune presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale eliberarea atestatului, informând contestatorul despre solutia adoptată.

(5) Dacă comisia de solutionare a contestatiilor consideră că nu sunt întemeiate contestatia si modificarea deciziei anterioare, va informa în scris contestatorul asupra solutiei adoptate si a motivelor acesteia.

Art. 41. – (1) Contestatiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. (2) Contestatiile se rezolvă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii.

Art. 42. – Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, diferentiat pentru persoane juridice si persoane fizice, în functie de activitătile pe care acestea le desfăsoară.

Art. 43. – Persoana fizică sau juridică care a solicitat atestarea achită tariful prevăzut, la eliberarea atestatului.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 44. – (1) În urma expertizărilor, procesele-verbale sau rapoartele de lucru de la executarea operatiilor cu grad ridicat de risc, conform art. 27 lit. c) pct. 1 si 2, se vor trimite în copii la compartimentele de inspectie teritorială, purtând si semnătura inspectorului.

(2) Conditiile de contractare si de plată pentru expertizarea lucrărilor prevăzute la art. 27 lit. c) se vor stabili între agentul economic atestat si beneficiar.

Art. 45. – (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale va suporta din tarifele încasate cheltuielile legate de functionarea comisiei de atestare.

(2) Anexele nr. 1–9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

COMPONENTA

comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care întocmesc documentatii geologice, tehnice si economice, execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului

si resurselor minerale si de expertizare:

 

1.

Presedinte

Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

2.

Vicepresedinte

Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

Reprezentant

solide

petrol

ape subterane

3.

Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1.

1.

1.

4.

Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

2.

2.

2.

5.

 

3.

3.

3.

6.

 

4.

4.

4.

7.

 

5.

5.

5.

 

Secretar

Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Persoană juridică

Nr. ..... din ..............

 

CERERE

pentru obtinerea atestării privind competenta tehnică de a desfăsura următoarele activităti (se completează, după caz, activitătile solicitate)

 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Persoana juridică ................................., cu sediul în ......................., str. ..................................... nr. ...., judetul ..........., telefon ............, fax .............., e-mail ......................, înmatriculată la Registrul comertului ......................... cu nr. ......... din ......................., reprezentată de ..........................., având functia de ................................., solicităm, în conformitate cu prevederile art. 33 din Metodologia de

atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006, eliberarea certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităti:

a) efectuarea lucrărilor de teren si de laborator aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere, închideri de mine/cariere:

– proiecte, programe si rapoarte de explorare-dezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate a exploatării zăcămintelor;

– plan initial de încetare a activitătii;

– plan de încetare a activitătii;

– proiect tehnic de închidere a minei/carierei;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

– alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale, închideri de mine/de cariere, prin:

– activităti miniere;

– operatiuni petroliere.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de metodologia aprobată prin prezentul ordin.

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Persoană fizică

Nr. ...... din ..............

 

CERERE

pentru obtinerea certificatului de atestare privind competenta de a întocmi documentatii, de a conduce lucrări care intră sub incidenta Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, si a Legii petrolului nr. 238/2004, de a executa lucrări de cercetare geologică si de expertizare a studiilor si rapoartelor cu calculul si/sau evaluarea resurselor/rezervelor geologice de petrol si resurselor/rezervelor minerale

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................., de profesie ...................., absolvent/absolventă

al/a .........................., în anul ......., solicit atestarea competentei profesionale în următoarele activităti:

a) .................................;

b) .................................;

c) ................................. .

Pregătirea profesională si experienta în domeniu corespund criteriilor specificate în anexa nr. 7 la Metodologia de atestare a competentei tehnice a pesoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de metodologia mentionată mai sus.

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Persoană juridică

MEMORIU (SITUATIE)

privind activitătile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative desfăsurate în domeniu în ultimii 3 ani

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Persoană juridică

 

CALIFICĂRILE PROFESIONALE SI INSTRUIREA RELEVANTĂ

ale personalului de specialitate

 

(copii de pe certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad si pentru cursurile de instruire)

 

Numele si prenumele

Personalului de specialitate

Denumirea cursului si calificativul obtinut

(diplomă, masterat, doctorat, adeverintă)

Anul absolvirii

durata

Institutia

Organizatorul,

perioada

Titlul cursului,

domeniile acoperite

 

 

 

 

 

 

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Persoană juridică

 

APARTENENTA

în bloc sau individuală la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale

 

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenentei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexati copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenentă.)

 

ANEXA Nr.7

la metodologie

 

Persoană fizică

 

CRITERII DE ATESTARE

 

Criteriile de atestare sunt cele stabilite în continuare:

A. Pentru calitatea de expert:

1. Studii – absolvent de studii universitare cu diplomă de licentă în domeniul de atestare

2. Vechime – minimum 10 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe

3. Experientă – 10 lucrări complexe în domeniul pentru care se solicită atestarea.

Se cumulează următoarele tipuri de lucrări: teză de doctorat în domeniu, lucrare de masterat în domeniu, cărti de specialitate, lucrări de sinteză, cursuri universitare predate, proiecte de cercetare si/sau de executie, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomă).

4. Polivalentă – experientă corespunzătoare în cel putin 5 dintre următoarele grupe de specializări:

• stiintifică:

– studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

– documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

– proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologică;

– studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

– documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologică si/sau sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploataredezvoltare;

• conceptuală:

– expertizarea activitătilor legate de cercetarea geologică, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

• practică:

– executia efectivă a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

• de sinteză:

– conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

– avizarea la diverse niveluri a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

• didactică:

– în domeniul învătământului de specialitate;

• aditională:

– publicistică, redactională etc.

5. Atestarea calitătii de expert al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru supervizarea lucrărilor de executie cu grad de risc din domeniul minier, al titeiului si al gazelor naturale se face astfel:

– testarea nivelului de cunoastere a legislatiei specifice în vigoare (test scris);

– evaluarea candidatilor pentru atestarea calitătii de expert va avea la bază si obtinerea unui punctaj minim, astfel:

• participare la cursuri de instruire în domeniul 3 zile 5 sau mai multe zile atestat în tară/în străinătate

• puncte pentru fiecare zi de instruire/certificat 5 puncte 7 puncte

Total: 15 puncte 35 de puncte

• dovada unor abonamente la publicatii de specialitate din tară si din străinătate 10 puncte pentru abonament la o publicatie de 15 puncte pentru abonament la publicatii specialitate din tară din străinătate

– punctajul minim de atestare pentru categoria expert fără responsabilităti de supervizare a lucrărilor cu grad de risc va fi de 15 puncte;

– punctajul minim de atestare pentru categoria expert cu responsabilităti de supervizare a lucrărilor cu grad de risc va fi de 25 de puncte.

6. Expertii atestati (cu indicarea numelui si prenumelui în clar, a numărului certificatului de atestare si a datei emiterii) pot întocmi documentatii înaintate la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, spre aprobare, si pot aviza documentatii transmise de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru expertizare.

B. Pentru calitatea de specialist:

1. Studii – absolvent de studii universitare cu diplomă de licentă în domeniul de atestare

2. Vechime – minimum 5 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe

3. Experientă – 5 lucrări complexe în domeniul pentru care se solicită atestarea. Se cumulează următoarele tipuri de lucrări: lucrare de masterat în domeniu, cărti de specialitate, lucrări de sinteză, cursuri universitare predate, proiecte de cercetare si/sau executie, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomă)

4. Polivalentă – experientă corespunzătoare în cel putin 3 dintre următoarele grupe de specializări:

• stiintifică;

– studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

– documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

– proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologică;

– studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

– documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologică si/sau sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploataredezvoltare;

• conceptuală:

– expertizarea activitătilor legate de cercetarea geologică, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

• practică:

– executia efectivă a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

• de sinteză:

– conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

– avizarea la diverse niveluri a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

• didactică:

– în domeniul învătământului de specialitate;

• aditională:

– publicistică, redactională etc.

5. Testare privind nivelul de cunoastere a legislatiei specifice în vigoare

6. Absolvirea unor cursuri de instruire de specialitate

7. Specialistii atestati (cu indicarea numelui si prenumelui în clar, a numărului certificatului de atestare si a datei emiterii) pot elabora documentatii înaintate la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, spre aprobare.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

Persoană juridică

 

SITUATIA

privind dotarea cu instalatii si utilaje specifice pentru desfăsurarea activitătii de .................., pentru care se solicită atestarea

 

Nr.

crt.

Denumirea si marca

instalatiilor si utilajelor

Anul

fabricatiei

Starea tehnică

(gradul de uzură)

Observatii*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va mentiona dacă se asigură realizarea de lucrări la nivelul de calitate propus.

 

NOTĂ:

Se pot înscrie si performantele tehnice ale utilajelor

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

Persoană juridică

 

FISA

cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de ..................

 

Numărul de persoane cu atributii de

conducere

executie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

...............

............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

MODELUL 1

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

Persoană juridică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......... din .................., a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ........... din ...................... a Societătii .............................., cu sediul în ......................................, înregistrată cu nr. .................... la ........................., si a hotărât că Societatea .............................................

îndeplineste conditiile si criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică si profesională de a executa următoarele lucrări:

– .............................................................;

– .............................................................;

– .............................................................;

– ............................................................. .

Prezentul certificat de atestare este valabil până la data de ...................... si poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

 

Nr. ........./..............

Presedinte,

.............................

 

MODELUL 2

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

Persoană fizică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ........... din .................., a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ......... din .................. a domnului/doamnei, ............................, născut/născută în anul ........... luna ............. ziua ......., localitatea ........................, judetul ........................., de profesie .................................., absolvent/absolventă al/a Universitătii/Institutului ..........................................................................., facultatea ..............................................., în anul ................., domiciliat/domiciliată în ........................., str. .......................... nr. ........., si a hotărât că domnul/doamna ....................................... îndeplineste criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică si profesională de a executa următoarele lucrări:

1. .............................................................;

2. .............................................................;

3. .............................................................;

4. ............................................................. .

Prezentul certificat de atestare este valabil până la data de ...................... si poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

 

Nr. ........./..............

Presedinte,

.............................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile avicole comerciale, precum si a Procedurii privind miscarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor si a gunoiului de la păsări

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 24.299 din 20 iunie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile avicole comerciale, precum si Procedura privind miscarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor si a gunoiului de la păsări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

CAPITOLUL I

Normă sanitară veterinară privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile avicole comerciale

 

Art. 1. – Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de biosecuritate care conditionează autorizarea sanitar-veterinară a exploatatiilor avicole.

Art. 2. – În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:

1. biosecuritate – ansamblul de metode si mijloace care trebuie asigurate pentru protectia efectivelor de păsări, în scopul apărării sănătătii animalelor;

2. exploatatie avicolă comercială – unitatea zootehnică ce asigură conditii pentru achizitionarea de păsări vii, ouă pentru incubatie în scopul cresterii si comercializării acestora;

3. obiective – constructiile si amenajările destinate asigurării activitătilor de crestere si exploatare a păsărilor, precum si de exploatare a ouălor de incubatie;

4. HACCP – analiza riscului si controlul punctelor critice.

Art. 3. – Exploatatiile avicole comerciale functionează numai dacă sunt autorizate/aprobate sanitar-veterinar, în următoarele conditii:

a) asigurarea asistentei sanitar-veterinare permanente a exploatatiei si a dotării necesare pentru activitatea medicului veterinar;

b) asigurarea următoarelor conditii de biosecuritate:

1. asigurarea spatiilor de cazare bine delimitate, etanse, sectorizate pe categorii de exploatare, si a conditiilor în concordantă cu reglementările privind protectia si bunăstarea păsărilor;

2. împrejmuirea compactă a adăposturilor în scopul prevenirii accesului animalelor si al persoanelor străine, cu verificarea periodică a integritătii acestora;

3. asigurarea mijloacelor de protectie pentru interzicerea accesului si contactului cu păsările sălbatice;

4. asigurarea dezinfectorului rutier sau covorului cu substantă dezinfectantă;

5. amenajarea si functionarea filtrului sanitar-veterinar compartimentat corespunzător pe sexe, care să asigure schimbarea îmbrăcămintii de stradă (haine, încăltăminte), separat de echipamentul de lucru;

6. asigurarea echipamentului de protectie pentru personalul de serviciu si vizitatori, precum si a conditiilor pentru decontaminarea acestuia;

7. asigurarea grupului sanitar dotat corespunzător pentru igienizarea corporală a personalului propriu si a vizitatorilor;

8. asigurarea sursei curente de apă caldă si rece, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;

9. asigurarea dezinfectoarelor pentru dezinfectia încăltămintei si a unui sistem pentru spălarea si dezinfectia mâinilor, plasate la intrarea în spatiile de crestere si exploatare;

10. asigurarea respectării principiului totul plin totul gol, a vidului sanitar si a repopulării spatiilor de exploatare după cel putin 7 zile;

11. asigurarea substantelor necesare efectuării decontaminării tuturor obiectivelor existente în exploatatia avicolă;

12. respectarea igienei ouălor pentru incubat si a procedurilor de decontaminare microbiană a acestora;

13. asigurarea amenajărilor necesare pentru eliminarea dejectiilor si a apelor reziduale după inactivarea acestora;

14. încadrarea de personal atestat profesional si asigurarea utilajelor necesare efectuării decontaminării, dezinsectiei si deratizării spatiilor de crestere a păsărilor si a tuturor obiectivelor existente în exploatatia avicolă, pentru pregătirea introducerii unor noi serii de păsări;

15. încheierea unor contracte cu societăti comerciale autorizate sanitar-veterinar pentru efectuarea actiunilor de decontaminare, dezinsectie si dezinfectie;

16. asigurarea controlului eficientei decontaminării de către laboratoare sanitar-veterinare autorizate sanitarveterinar;

17. asigurarea aprovizionării cu furaje prin transbordare sau prin FNC propriu, separat functional de restul activitătilor;

18. asigurarea decontaminării mijloacelor de transport al păsărilor în spatii aflate în afara perimetrului exploatatiei;

19. asigurarea mijloacelor de transport pentru transferul păsărilor în incinta fermei, separate de cele necesare efectuării livrărilor la abator sau pentru alte scopuri tehnologice;

20. respectarea în mod obligatoriu a carantinei profilactice pe o perioadă de 30 de zile, perioadă în care se efectuează supravegherea sanitar-veterinară necesară stabilirii statusului de sănătate al efectivului de păsări nou-achizitionat;

21. prelungirea perioadei carantinei profilactice se face când statusul de sănătate al păsărilor nou-achizitionate nu a fost precizat pe perioada celor 30 de zile;

22. respectarea prevederilor Programului actiunilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

23. asigurarea formatiunilor de lucru necesare efectuării decontaminării, a dezinsectiei si a deratizării în toate obiectivele din exploatatia avicolă;

24. obligativitatea schimbării hainelor de stradă cu echipamentul de protectie de către soferii care asigură aprovizionarea cu furaje;

25. colectarea si eliminarea zilnică a păsărilor moarte si a deseurilor de la statia de incubatie si dirijarea acestora la o unitate de profil tip Protan (în baza unui contract încheiat cu aceasta) sau distrugerea acestora în incineratorul propriu;

26. amenajarea rampei pentru livrarea ouălor de consum din depozit;

27. depozitarea gunoiului de grajd separat de cadavre, în platforme amenajate, batale speciale si împrejmuite, pentru o perioadă care asigură sterilizarea;

28. înscrierea în contractul de muncă a prevederii referitoare la interdictia cresterii de către angajatii din exploatatiile avicole a păsărilor în gospodăriile proprii, precum si a desfăsurării de activităti similare în alte exploatatii avicole;

29. întocmirea evidentelor sanitar-veterinare si zootehnice obligatorii:

(i) registrul de fermă;

(ii) registrul mijloacelor de transport al păsărilor, furajelor si al diverselor materiale;

(iii) registrul de consultatii si tratamente;

(iv) registrul imunologic;

(v) evidente privind efectuarea decontaminării spatiilor cu echipe specializate proprii, autorizate sanitar-veterinar;

(vi) registrul cuprinzând pierderile prin moarte, fisele de lot;

(vii) registrul pentru efectuarea necropsiilor;

(viii) evidenta privind necesarul consumului de hrană si apă;

(ix) evidente referitoare la înregistrarea cantitătilor de cadavre si subproduse în corelatie cu cantitătile dirijate pentru distrugere într-o unitate tip Protan;

(x) interzicerea comercializării păsărilor vii si a ouălor pentru incubatie direct de la poarta exploatatiei avicole către persoanele fizice;

c) existenta evidentelor privind certificarea competentei profesionale a managerilor si îngrijitorilor si a programului de control pentru certificarea sănătătii angajatilor;

d) respectarea aplicării sistemului HACCP în biosecuritatea exploatatiei.

 

CAPITOLUL II

Procedură

privind miscarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor si a gunoiului de la păsări

 

1. Miscarea ouălor, a păsărilor domestice si/sau a păsărilor tinute în captivitate din zonele de protectie si de supraveghere stabilite în jurul unitătii epidemiologice infectate în cazul evolutiei influentei aviare se supune prevederilor art. 9 alin. (3) si (6) si ale art. 10 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 87/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea si combaterea influentei aviare, cu modificările si completările ulterioare.

2. Conform prevederilor art. 10 alin. (2) din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea sanitară veterinară teritorială competentă stabileste planurile care să îi permită să identifice circulatia ouălor, a păsărilor domestice si a păsărilor tinute în captivitate.

3. Prezenta procedură stabileste cadrul în care autoritătile sanitare veterinare teritoriale îsi vor întocmi propriile planuri stabilite la art. 10 alin. (2).

4. Se interzice circulatia ouălor, a păsărilor domestice si/sau a păsărilor tinute în captivitate, provenite din exploatatii neautorizate sanitar-veterinar, inclusiv din gospodării ale populatiei.

5. Circulatia ouălor, a păsărilor domestice si/sau a păsărilor tinute în captivitate din exploatatiile autorizate sanitar-veterinar din zonele de protectie si de supraveghere stabilite în jurul unitătii epidemiologice infectate poate avea loc pe baza unei cereri documentate a proprietarului exploatatiei, adresată directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, aprobată de acestea si de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

6. Cu aprobarea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, circulatia ouălor, a păsărilor domestice si/sau a păsărilor tinute în captivitate din exploatatiile autorizate sanitar-veterinar din zonele de protectie si de supraveghere stabilite în jurul unitătii epidemiologice infectate se poate efectua în cadrul aceluiasi judet sau în alte judete, în scopul:

(i) tăierii imediate a păsărilor într-un abator desemnat de autoritatea sanitară veterinară teritorială competentă; carcasele sunt identificate printr-un marcaj de salubritate care să asigure trasabilitatea (stampila cu o cruce);

(ii) transferului puilor de o zi si al puicutelor spre o exploatatie desemnată de autoritatea sanitară veterinară teritorială competentă, cu aprobarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

(iii) dirijării ouălor de incubat către o statie de incubatie desemnată de autoritatea sanitară veterinară teritorială competentă, cu decontaminarea prealabilă a ouălor si ambalajelor.

7. Certificarea sanitar-veterinară a fiecărui transport este obligatorie si este făcută de medicul veterinar împuternicit, pe baza rezultatelor examenelor de laborator efectuate anterior livrărilor pe loturile ce urmează a fi transportate si a buletinelor de analiză ce atestă aceste examene.

8. Exploatatiile avicole de tip comercial care solicită transportul ouălor, al păsărilor domestice si/sau al păsărilor tinute în captivitate trebuie să îndeplinească strict măsurile de biosecuritate stabilite de normativele sanitar-veterinare în vigoare si să poată face dovada existentei acestor măsuri.

9. Transportul ouălor, al păsărilor domestice si/sau al păsărilor tinute în captivitate, pentru care a fost obtinută aprobarea, trebuie să se facă în conditiile stabilirii de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti a planurilor de rută, cu dovada efectuării dezinfectiei mijlocului de transport autorizat sanitar-veterinar si cu respectarea normelor privind protectia si bunăstarea păsărilor pe timpul transportului si în toate etapele de manipulare.

10. În cazul în care păsările sunt transportate, în scopul repopulării altor exploatatii comerciale, la destinatie, acestea vor fi în mod obligatoriu monitorizate zilnic în privinta evolutiei stării lor de sănătate pe o perioadă de 21 de zile de la data achizitiei si cu respectarea procedurilor legale prevăzute în programul strategic.

11. Proprietarul exploatatiei în care au fost introduse astfel de păsări este obligat să anunte medicul veterinar împuternicit asupra oricăror modificări intervenite în starea de sănătate a păsărilor si să nu introducă în aceeasi fermă păsări provenite din alte achizitii.

12. În aceeasi perioadă de 21 de zile de la data achizitiei, medicul veterinar împuternicit va controla personal evolutia stării de sănătate a loturilor nou-introduse.

13. Vehiculele folosite pentru transportul păsărilor si al produselor provenite de la acestea trebuie să corespundă normelor de biosecuritate si de protectie a animalelor si vor fi supuse decontaminării înainte de încărcare si trecerii prin dezinfectoare rutiere atât la părăsirea incintei fermei, cât si înainte de pătrunderea în ferma de destinatie.

14. Transporturile aprobate de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor fi înregistrate într-un registru special, iar la plecare vor fi verificate de medicul veterinar împuternicit.

15. Păsările achizitionate în urma unor astfel de miscări comerciale nu se pot recomercializa către alte exploatatii avicole.

16. În cazul transporturilor interjudetene, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti de origine vor prenotifica prin fax directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti de destinatie datele referitoare la plecarea transportului, împreună cu certificatul sanitar-veterinar de transport, buletinul de analiză, planul de rută si procesul-verbal de dezinfectie a mijlocului de transport.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea unor bugete de venituri si cheltuieli

 

Având în vedere:

– Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005;

– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare;

– Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.772/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont“ – Bucuresti;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;

– Referatul de aprobare nr. 2.325 din 6 aprilie 2006,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont“ – Bucuresti, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia generală economică si financiară si institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 26 mai 2006.

Nr. 421.


*) Anexele se vor comunica institutelor nationale de cercetare-dezvoltare respective.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 903/2006

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acreditează pentru activitatea de bănci de tesuturi umane următoarele unităti sanitare:

1. Piele:

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu“ Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – CASA AUSTRIA;

– Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti – Sectia de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă.

2. Os, tendon:

– Spitalul Clinic Colentina Bucuresti – Sectia de Ortopedie-Traumatologie;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu“ Bucuresti – Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

– Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular iFoisor“ Bucuresti;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “M.S. Curie“ Bucuresti – Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică.

3. Valve cardiace, vase:

– Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara – Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii II.

4. Cornee:

– Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila“ Bucuresti – Sectia Clinică de Oftalmologie.

5. Celule reproductive:

– Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu“ Bucuresti – Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

– Societatea Comercială HIT-MED – S.R.L. Craiova – Centrul Medical HIT-MED;

– M.G. – Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Sectia Clinică de Obstetrică–Ginecologie “Bega“;

– Societatea Comercială Centrul Medical “Med New Life“ – S.R.L. Bucuresti – Departamentul de Fertilizare in vitro;

– Societatea Comercială “Medsana Bucharest Medical Center“ – S.R.L. – Departamentul de Reproducere Umană Asistată;

– Spitalul Judetean Ilfov “Sfintii Împărati Constantin si Elena“ – Sectia Obstetrică–Ginecologie II – Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj – Sectia Clinică de Obstetrică–Ginecologie I – Departamentul de Reproducere Umană Asistată “Prof. Dr. I.V. Surcel“.

6. Celule pancreatice:

– Institutul Clinic Fundeni – Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta – Sectia Clinică Chirurgie Generală II.

Art. 2. – Se acreditează pentru activitatea de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, în scop terapeutic, următoarele unităti sanitare:

1. Piele

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu“ Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

– Spitalul Clinic de Urgentă “Bagdasar-Arseni“ Bucuresti – Sectia de Chirurgie Plastică;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – CASA AUSTRIA;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

– Spitalul Clinic de Urgente Iasi – Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Reconstructivă si Arsi.

2. Os, tendon:

– Spitalul Clinic Colentina Bucuresti – Sectia de Ortopedie-Traumatologie;

– Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular iFoisor“ Bucuresti;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “M.S. Curie“ Bucuresti – Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu“ Bucuresti – Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures – Sectia Clinică de Ortopedie Traumatologie nr. 1.

3. Valve cardiace, vase:

– Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara – Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii II;

– Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare “Dr. Constantin Zamfir“ Bucuresti – Sectia Chirurgie Cardiacă, Sectia Chirurgie Cardiacă Pediatrică, Sectia Chirurgie Vasculară, Departamentul Organe Artificiale, Transplant si Circulatie Extracorporeală.

4. Cornee:

– Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila“ Bucuresti – Sectia Clinică de Oftalmologie;

– Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti;

– Centrul Oftalmologic “OCULUS“ Bucuresti.

5. Celule reproductive:

– Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu“ Bucuresti – Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

– M.G. – Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Sectia Clinică de Obstetrică–Ginecologie “Bega“;

– Societatea Comercială HIT-MED – S.R.L. Craiova – Centrul Medical HIT-MED;

– Societatea Comercială Centrul Medical “Med New Life“ – S.R.L. Bucuresti – Departamentul de Fertilizare in vitro;

– Societatea Comercială “Medsana Bucharest Medical Center“ – S.R.L. – Departamentul de Reproducere Umană Asistată;

– Spitalul Judetean Ilfov “Sfintii Împărati Constantin si Elena“ – Sectia Obstetrică–Ginecologie II – Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj – Sectia Clinică de Obstetrică–Ginecologie I – Departamentul de Reproducere Umană Asistată “Prof. Dr. I.V. Surcel“.

Art. 3. – Se acreditează Institutul National de Transfuzie Sanguină “Prof. dr. C.T. Nicolau“ Bucuresti – Laboratorul National de HLA pentru testare imunologică si virusologică.

Art. 4. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Valabilitatea acreditării pentru centrele mentionate mai sus este de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia Institutului National de Transfuzie Sanguină “Prof. dr. C.T. Nicolau“ Bucuresti, care se acreditează pe termen nelimitat.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 722.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrală, în unitătile sanitare care derulează subprogramul 2.12 “Transplant de organe si tesuturi“, finantat de la bugetul de stat

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare si transplant,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 898/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se numeste responsabil national pentru identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrală, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori prof. dr. Dan Tulbure, membru al Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale de Transplant.

Art. 2. – Se numesc responsabili regionali pentru identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrală, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori următorii:

– Bucuresti – sef lucrări dr. Ioana Grintescu;

– Iasi – sef lucrări dr. Ioana Grigoras;

– Târgu Mures – conf. dr. Sanda Copotoiu;

– Cluj-Napoca– conf. dr. Natalia Hagău;

– Timisoara – conf. dr. Dorel Săndesc.

Art. 3. – Pentru declararea si mentinerea în conditii fiziologice a donatorilor aflati în moarte cerebrală, conducerile unitătilor sanitare nominalizate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006, pentru subprogramul 2.12 “Transplant de organe, tesuturi si celule“, si acreditate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare si transplant vor desemna, împreună cu conducerile sectiilor ATI si cu responsabilii regionali, un medic care va fi responsabil cu identificarea si declararea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrală.

Art. 4. – Medicii desemnati conform art. 2 si 3 vor fi remunerati pentru activitatea desfăsurată în acest sens, din suma alocată de la bugetul de stat subprogramului 2.12 sectiilor ATI, în conditiile prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006, pentru declararea si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori aflati în moarte cerebrală.

Art. 5. – Desemnarea medicilor conform art. 3 va fi comunicată Agentiei Nationale de Transplant în termen de 15 zile de la publicare. Acestia vor raporta lunar Agentiei Nationale de Transplant numărul potentialilor donatori aflati în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta.

Art. 6. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, persoanele nominalizate si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 723.