MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

848. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

 

849. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

 

850. – Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru educatie, stiintă si cultură la Paris la 19 octombrie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

788. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2006 privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgentă destinate acordării de ajutoare umanitare

 

790. – Hotărâre pentru aprobarea lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, finantate din Fondul pentru mediu

 

791. – Hotărâre pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2006, finantate din Fondul pentru mediu

 

792. – Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

658/240.– Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate pentru includerea în tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatită cronică virală B, C si D, precum si la pacientii cu ciroză hepatică HBV, C si D

 

1.027. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

71. – Hotărâre privind aprobarea Tabloului cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati, persoane fizice si juridice, tutorii de stagiu, precum si expertii evaluatori de întreprinderi

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 155 din 18 mai 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 848.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 154 din 18 mai 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 849.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru educatie, stiintă si cultură la Paris la 19 octombrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 167 din 31 mai 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru educatie, stiintă si cultură la Paris la 19 octombrie 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 850.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2006 privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgentă destinate acordării de ajutoare umanitare

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 539/2006 privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgentă destinate acordării de ajutoare umanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 27 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Produsul ansamblu hidrofor se va acumula la solicitarea institutiilor prefectului, solicitare ce va cuprinde în mod obligatoriu precizări minime privind datele tehnice referitoare la conditiile specifice de amplasare si functionare, respectiv capacitătile de pompare, înăltimile de aspiratie si refulare, debitele si distanta de transport.“

2. La anexă, pozitia nr. 4 va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

“4.

Saltele

bucată

10.000“

 

3. La anexă, după pozitia nr. 14 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 15, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

“15.

Ansamblu hidrofor

complet

5“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 788.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, finantate din Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) lit. p) si alin. (61) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Valoarea totală a lucrărilor de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în luna septembrie 2005 în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, aferente categoriei de investitii “Amenajarea complexă pentru atenuarea viiturilor si refacerea plajei si falezei Costinesti“, este de 30.127,32 mii lei (RON).

(2) Se alocă suplimentar din Fondul pentru mediu suma de 7.300 mii lei (RON), pentru anul 2006, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru finalizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta, prevăzute la alin. (1).

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (2) se acordă beneficiarului Administratia Natională “Apele Române“.

(2) Administratia Natională “Apele Române“ urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. – (1) Beneficiarul lucrării încasează suma prevăzută la art. 1 în baza cererii si a unui nou contract de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor, numai pentru cheltuielile eligibile conform Manualului de operare al Fondului pentru mediu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 790.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2006, finantate din Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) lit. p) si alin. (61) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se alocă din Fondul pentru mediu suma de 20.000 mii lei (RON), sub formă de finantare nerambursabilă, pentru sustinerea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Administratia Natională “Apele Române“.

(2) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se contractează de către Administratia Natională “Apele Române“, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, aplicate în situatii de fortă majoră.

(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor va aproba documentatiile tehnico-economice aferente lucrărilor de investitii prevăzute în anexă.

(4) Administratia Natională “Apele Române“ urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. – (1) Beneficiarul lucrării încasează suma prevăzută la art. 1 în baza cererii si a contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor, numai pentru cheltuielile eligibile conform Manualului de operare al Fondului pentru mediu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 791.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

lucrărilor de investitii pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2006, finantate din Fondul pentru mediu

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea sumei de 4.181 mii lei (RON) pentru finantarea unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială.

(2) Unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. – Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 4. – Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine unitătilor de asistentă socială beneficiare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 792.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr.

crt.

Persoana juridică/

Consiliul judetean/

local care a înfiintat

unitatea de asistentă socială

Unitatea de asistentă socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

– mii lei (RON) –

1.

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Beclean cu sectie externă “Sfântul Luca“ Nuseni

Reparatii si amenajări clădiri

880

2.

Consiliul Local al Comunei Luica, judetul Călărasi

Centrul complex de servicii sociale   “Sfântul Ilie“

Reparatii si amenajări clădiri

400

3.

Consiliul Local al Orasului Hârsova, judetul Constanta

Centrul permanent de îngrijire persoane în vârstă aflate în dificultate

Reparatii si amenajări clădiri

754

4.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

Cantină de ajutor social

Reparatii si amenajări clădiri

852

5.

Consiliul Judetean Hunedoara

Centrul de îngrijire si asistentă Petrila

Reparatii si amenajări clădiri

951

6.

Consiliul Judetean Neamt

Centrul-pilot de recuperare a persoanelor cu handicap Păstrăveni clădiri

Constructii, reparatii si amenajări

344

 

TOTAL

 

 

4.181

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 658 din 5 iunie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 240 din 2 iunie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate pentru includerea în tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatită cronică virală B, C si D, precum si la pacientii cu ciroză hepatică HBV, C si D

 

Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 350/2006/DG 1995 din 1 iunie 2006,

în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Criteriile de eligibilitate pentru includerea în tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatită cronică virală B, C si D, precum si la pacientii cu ciroză hepatică HBV, C si D, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 344/185/2003 privind criteriile de selectie a pacientilor si schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B si C, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

de eligibilitate pentru includerea în tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatită cronică virală B, C, D, precum si la pacientii cu ciroză hepatică HBV, C si D

 

1. Hepatita cronică cu virus B

• Interferon – conventional sau pegylat, lamivudină pot fi utilizate ca terapie initială.

1.1. Hepatita cronică cu virus B cu AgHBe pozitiv

Criterii de includere în tratament:

• biochimic: ALT ≥ 2X N ≥ 6 luni;

• virusologic: – AgHBs pozitiv ≥ 6 luni;

– AgHBe pozitiv si anti-Hbe negativ;

– ADN-VHB ≥ 100.000 copii/ml;

– IgG anti-VHD negativ;

• morfologic – hepatita cronică: ANI ≥ 4 (Knodell);

• vârsta ≤ 65 de ani.

Scheme terapeutice utilizate:

• interferon conventional 4,5–5 MU/zi sau 9–10 MU x

3/săptămână, 4–6 luni;

• interferon pegylat pe o durată de 6 luni.

Pacientii cu contraindicatie sau nonresponderi la interferon pot primi lamivudină;

• lamivudină – 100 mg/zi.

Evaluarea răspunsului initial se face la 6 luni de terapie prin determinarea ALT. Dacă nu s-a obtinut normalizarea ALT, se recomandă efectuarea ADN-VHB. Dacă aceasta nu a scăzut cu mai mult de 2 log10, se consideră rezistentă primară la lamivudină si se opreste tratamentul.

Ulterior, se vor verifica periodic, la interval de 6 luni, ALT, AgHBe si Ac anti-Hbe. În functie de răspunsul biochimic si virusologic tratamentul se va opri sau se va putea continua până la maximum 5 ani.

Cresterea transaminazelor pe parcursul tratamentului impune efectuarea viremiei, iar cresterea viremiei sub tratament se consideră rezistentă si lipsă de răspuns terapeutic.

Rezistenta si lipsa de răspuns impun reevaluarea pacientului si luarea unei noi decizii terapeutice. În cazul responderilor tratamentul se continuă 6 luni după seroconversia AgHBe (verificată la 3 si 6 luni).

1.2. Hepatita cronică cu virus B cu AgHBe negativ

Criteriile de includere în tratament:

Aceleasi ca si la forma HBeAg pozitivă

– AgHBe negativ si anti-HBe pozitiv

La pacientii cu încărcătură virală între 104 si 105 copii/ml, în luarea deciziei terapeutice primează rezultatul histologic.

Scheme terapeutice utilizate:

• interferon conventional: 4,5–5 MU x 3/săptămână, 12 luni;

• interferon pegylat: 12 luni;

• lamivudină: 100 mg/zi.

Evaluarea răspunsului initial se face la 6 luni de terapie prin determinarea ALT. Dacă nu s-a obtinut normalizarea ALT, se recomandă efectuarea ADN-VHB. Dacă aceasta nu a scăzut cu mai mult de 2 log10, se consideră rezistentă primară la lamivudină si se opreste tratamentul.

Ulterior, se vor verifica periodic, la interval de 6 luni, ALT, AgHBe si Ac anti-Hbe. În functie de răspunsul biochimic si virusologic tratamentul se va opri sau se va putea continua până la maximum 5 ani.

Cresterea transaminazelor pe parcursul tratamentului impune efectuarea viremiei, iar cresterea viremiei sub tratament se consideră rezistentă si lipsă de răspuns terapeutic.

Rezistenta si lipsa de răspuns impun reevaluarea pacientului si luarea unei noi decizii terapeutice.

1.3. Infectia cronică VHB – alte situatii

Ciroza VHB clasele Child A, B, C cu ADN-VHB ≥ 103 copii/ml, indiferent de statusul HBe:

• lamivudină – 100 mg/zi.

Se vor verifica periodic, la interval de 6 luni, ALT. În functie de răspunsul biochimic si virusologic tratamentul se va opri sau se va putea continua.

Cresterea transaminazelor pe parcursul tratamentului impune efectuarea viremiei, iar cresterea viremiei sub tratament se consideră rezistentă si lipsă de răspuns terapeutic.

Rezistenta si lipsa de răspuns impun reevaluarea pacientului si luarea unei noi decizii terapeutice.

Hepatita recurentă în ficatul transplantat:

• profilaxie: lamivudină + globulină umană;

• terapie: lamivudină ≥ 12 luni →cât timp există beneficiu.

1.4. Hepatita cronică asociată cu:

1.4.1. Glomerulonefrita

1.4.2. PNA

1.4.3. Vasculita de hipersensibilitate (crioglobulinemică) +/– glomerulonefrita

1.4.4. Imunodepresie (terapie imunosupresivă, antineoplazică) cu AgHBs pozitiv lamivudină (odată cu terapia imunosupresivă si 3–6 luni după sistarea acesteia)

1.4.5. Hemodializa: pacientii pot primi tratament cu IFN, lamivudină în doze adaptate functiei renale.

1.4.6. Hepatita cronică VHB+VHC:

– se tratează cu interferon (sau de preferat interferon pegylat) activ asupra ambelor virusuri;

– se tratează virusul care este replicativ;

– dacă ambele virusuri sunt replicative:

• se tratează VHC (cu interferon pegylat + ribavirină);

• dacă persistă ADN-VHB se continuă cu lamivudină.

1.4.7. Hepatita cronică cu VHB+VHD

Criterii de includere în tratament:

• biochimic: ALT ≥ 2X N ≥ 6 luni;

• virusologic: – AgHBs pozitiv ≥ 6 luni;

– anti-Hbe pozitiv sau AgHBe negativ;

– IgG anti-VHD pozitiv;

– ADN-VHB pozitiv sau negativ;

• morfologic – hepatita cronică: ANI ≥ 4 (Knodell);

• vârsta ≤ 65 de ani.

Se vor efectua ADN-VHB, ARN-VHD (optional). Pacientii vor fi tratati în functie de virusul replicativ.

În cazul replicării VHD: interferon conventional 9/10 MU x 3/săptămână, timp de 12 luni.

2. Hepatita cronică cu virus C

• interferon pegylat

Criterii de includere în terapie:

• ALT normale sau crescute;

• ARN-VHC detectabil;

• hepatita cronică morfologic cu scor Metavir: A ≥ 2 si F ≥ 2; Ishack ANI ≥ 6 si ≥ F3;

• vârsta ≤ 65 de ani.

Scheme terapeutice utilizate:

a) Terapie combinată interferon pegylat alfa 2a sau alfa 2b + ribavirină:

– interferon pegylat alfa 2a 180 μg/săptămână; sau

– interferon pegylat 2b 1,5 μg/kg corp/săptămână

PLUS

– ribavirină:

• 1.000 mg/zi la o greutate corporală sub 75 kg;

}

PegIFN alfa 2a

• 1.200 mg/zi la o greutate corporală peste 75 kg;

 

• 800 mg/zi la o greutate corporală sub 65 kg;

}

PegIFN alfa 2b

• 1.000 mg/zi la o greutate corporală între 65 si 85 kg;

• 1.200 mg/zi la o greutate corporală peste 85 kg.

b) Monoterapia cu interferon pegylat:

– interferon pegylat alfa 2a 180 μg/săptămână;

– interferon pegylat alfa 2b 1 μg/kg/săptămână.

Este indicată în caz de contraindicatii pentru ribavirină sau reactii adverse la ribavirină.

Durata terapiei: 48 de săptămâni pentru genotipul 1/4;

24 de săptămâni pentru genotipul 2/3 (+ ribavirină 800 mg/zi).

Răspunsul la terapie se apreciază:

– biochimic: normalizarea ALT;

– virusologic: scăderea încărcăturii virale (ARN-VHC) cu ≥ 2 log sau sub limita detectabilă la 12 săptămâni.

ARN-VHC se determină:

– la începutul terapiei;

– la 12 săptămâni de terapie;

– la 24 de săptămâni dacă nu s-a obtinut negativarea viremiei la 12 săptămâni;

– la 24 de săptămâni după terminarea terapiei.

Dacă la 12 săptămâni de la debutul terapiei ARN-VHC este nedetectabil, se continuă tratamentul până la 48 de săptămâni.

Dacă la 12 săptămâni ARN-VHC este detectabil, dar a scăzut cu ≥ 2 log fată de nivelul preterapeutic, se continuă terapia până la 24 de săptămâni, când se face o nouă determinare a ARN-VHC. Dacă ARN-VHC este pozitiv la 24 de săptămâni, terapia se opreste. Dacă ARN-VHC este negativ la 24 de săptămâni, se continuă tratamentul până la 48 de săptămâni.

Dacă la 12 săptămâni de terapie ARN-VHC a scăzut cu mai putin de 2 log10 sau nu a scăzut, terapia se opreste.

Hepatita cronică cu VHC – situatii particulare:

• Bolnavi cu recădere si refractari:

– recăderile după monoterapia cu interferon conventional se tratează cu interferon pegylat + ribavirină;

– nonresponderi la terapia combinată interferon + ribavirină: nu se tratează (nu există strategii actuale satisfăcătoare);

– recădere după terapia combinată – pot fi tratati cu IFN pegylat si ribavirină, conform algoritmului terapeutic aplicat la pacientii naivi.

• Ciroza compensată VHC – se tratează conform schemei terapeutice din hepatita cronică C.

• Manifestările extrahepatice fără boala hepatică – sunt de competenta specialitătilor respective.

• Bolnavii cu talasemie – pot primi tratament.

• Bolnavii cu hemofilie – pot primi tratament.

• Bolnavii dializati – pot primi tratament.

 

Algoritmul de tratament cu interferon pegylat în hepatita cronică virală C*)

INITIERE TRATAMENT

Viremie pozitivă

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul formularului specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă si normele privind întocmirea si utilizarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iunie 2006.

Nr. 1.027.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cumpărătorul ................................................

(denumirea, forma juridică)

Codul de identificare fiscală ......................

Numărul de înregistrare la oficiul

registrului comertului ...................................

Sediul .............................................................

(localitatea, strada, numărul)

Judetul ...........................................................

Seria ........ nr. .....

(regim special)

Vânzătorul ........................................

(numele, prenumele)

Buletinul/Cartea de identitate

seria .... nr. ...................................,

eliberat/eliberată ................................

 

BORDEROU DE ACHIZITIE

(cereale si produse procesate din cereale)

nr. ............. data ......................

(de la producători individuali)

 

Nr.

crt.

Contract

(nr./data)

Denumirea

produsului

U.M.

Cantitatea

Pretul

unitar

– lei –

Valoarea

– lei –

Suma

Plătită

– lei –

Semnătura de

primire a sumei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL (lei)

x

x

 

Date privind expeditia

Numele si prenumele delegatului cumpărătorului ..................................…

Buletinul/cartea de identitate ....... seria ......... nr. .................................,

eliberat/eliberată ..................................................................................

Mijlocul de transport ...................................... Nr. ................................

Semnătura delegatului cumpărătorului

........................................................................

Semnătura gestionarului

........................................................................

 

14-4-13/c

Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.027/2006 conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006.

 

ANEXA Nr. 2

 

BORDEROU DE ACHIZITIE

(cereale si produse procesate din cereale)

(cod 14-4-13/c)

 

Formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare asigurat de Compania Natională “Imprimeria Natională“

Formularul se utilizează pentru achizitia de cereale si produse procesate din cereale, numai de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Formularul poate să contină pe lângă elementele obligatorii din model si alte elemente pe care societatea le consideră necesare, respectiv date referitoare la calitatea produselor.

1. Serveste ca:

– document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate;

– document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate.

2. Se întocmeste în 3 exemplare de către delegatul cumpărătorului, care achizitionează cereale de la producă torii individuali persoane fizice, în momentul achizitiei.

Se semnează de persoana care face achizitiile respective si de gestionarul care primeste marfa.

3. Circulă:

– la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor si întocmirea Notei de receptie si constatare de diferente (exemplarele 1 si 2);

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

– rămâne în carnet (exemplarul 2);

– la vânzătorul cerealelor (exemplarul 3).

4. Se arhivează:

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

– la delegatul achizitor (exemplarul 2).

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR

CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI

CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati, persoane fizice si juridice, tutorii de stagiu, precum si expertii evaluatori de întreprinderi

 

În temeiul:

– art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare;

– pct. 18 si 93 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (C.E.C.C.A.R.), republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001, modificat si completat prin Hotărârea Conferintei Nationale a C.E.C.C.A.R. nr. 02/50, prin Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 03/57 si prin Hotărârea Conferintei Nationale a C.E.C.C.A.R. nr. 05/53;

– art. 8 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 00/33/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, modificat si completat prin Hotărârea Conferintei Nationale a C.E.C.C.A.R. nr. 03/51 si Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 03/56;

– art. 5 din Hotărârea Conferintei Nationale a C.E.C.C.A.R. nr. 05/53 – anexa G,

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă Tabloul cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati, persoane fizice si juridice, tutorii de stagiu, precum si expertii evaluatori de întreprinderi, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – În aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare, se dispune publicarea tabloului în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului general al C.E.C.C.A.R.

 

Presedintele Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 28 aprilie 2006.

Nr. 71.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.