MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

19. – Hotărâre privind prelungirea mandatului presedintelui si al unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

20. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 458 din 1 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

760. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare si repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

772. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind preluarea energiei electrice livrate în retele electrice de capacitătile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în functiune a acestora

 

370. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006

 

593. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

594. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

596. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor la Fondul pentru mediu

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Târgu Mures în perioada mai–decembrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului presedintelui si al unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Mandatul doamnei Gabriela Victoria Anghelache, presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, si mandatul doamnei Ileana Agalopol, membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 19 din 27 iunie 2001, se prelungesc până la data de 1 octombrie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iunie 2006.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul deputat Mihalache Sorin Dan, apartinând Grupului parlamentar al PSD, îl înlocuieste pe domnul deputat Zgonea Valeriu-Stefan în componenta nominală a parlamentarilor români desemnati ca observatori la Parlamentul European, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 34/2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iunie 2006.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 458

din 1 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Muntenia“ – S.A. în Dosarul nr. 298/2006 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială.

La apelul nominal răspund, pentru autorul exceptiei, doamna consilier juridic Valentina Culea, iar pentru partea Societatea Comercială “Conpet“ – S.A. din Ploiesti, doamna consilier juridic Coman Brigitte Messina. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul părtilor.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, pentru argumentele expuse în motivarea scrisă aflată la dosarul cauzei.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Conpet“ – S.A. din Ploiesti arată că, în opinia sa, exceptia este neîntemeiată si solicită respingerea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Precizează că statul este liber să dispună cu privire la bunurile care formează aportul său la capitalul social al societătilor comerciale la care este actionar.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 februarie 2006, pronuntată în Dosarul 298/2006, Tribunalul Prahova – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Muntenia“ – S.A. într-o cauză civilă având ca obiect anularea unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societătii Comerciale “Conpet“ – S.A. din Ploiesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale întrucât “folosindu-se de dreptul de a legifera acordat prin Constitutie în mod exceptional, Guvernul creează un regim discriminatoriu proprietătii private a statului“. În argumentarea acestei afirmatii se arată că, prin operatiuni succesive de introducere si scoatere a acelorasi bunuri din capitalul social, cota detinută de Ministerul Economiei si Comertului creste cu un procent care nu reprezintă expresia valorică a unor aporturi reale. De asemenea, autorul exceptiei consideră că sunt eludate si dispozitiile art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, potrivit cărora capitalul social se poate mări în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natură.

Aceasta, deoarece instituie, în spetă, “posibilitatea majorării capitalului social prin aportarea «dreptului de folosintă» al unor bunuri“.

Tribunalul Prahova consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează că bunurile aferente sistemului de transport al produselor petroliere trec în proprietatea Societătii Comerciale “Petrotrans“ – S.A. din Ploiesti, ca aport în natură al statului la capitalul social al acestei societăti. Prin urmare, aportul statului la capitalul social al Societătii Comerciale “Conpet“ – S.A. se reduce cu valoarea acestor bunuri, iar cel al Societătii Comerciale “Petrotrans“ – S.A. se majorează cu valoarea bunurilor preluate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată, în esentă, că prevederile art. 16 din Constitutie nu sunt aplicabile persoanelor juridice. Mai arată că dispozitiile art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5), întrucât nu reprezintă decât materializarea dreptului de dispozitie al statului cu privire la bunuri proprietate privată a acestuia.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, raportarea criticii la prevederile art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât statul este liber să opteze cu privire la modul de organizare a activitătii comerciale din domeniul transportului titeiului si al produselor petroliere si să dispună de bunurile care constituie aportul său în natură la capitalul social al societătilor comerciale cu acest obiect de activitate.

Referitor la critica prin raportare la prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, precizează că textul constitutional nu priveste egalitatea în drepturi a persoanelor juridice.

Consideră că nu sunt nesocotite nici dispozitiile art. 115 din Constitutie, iar cele ale art. 136 alin. (1)–(4) din Legea fundamentală nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, conclusive procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005, care au următorul continut:

– Art. 3: “Bunurile prevăzute la art. 2 vor fi preluate la valoarea contabilă rămasă la sfârsitul lunii precedente aceleia în care se face predarea-preluarea.“;

– Art. 4: “(1) Capitalul social al Societătii Comerciale «Conpet» – S.A. Ploiesti si, respectiv, aportul statului la acest capital se reduc cu valoarea bunurilor predate conform art. 2 si 3.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale «Petrotrans» – S.A. Ploiesti se majorează cu valoarea bunurilor preluate conform art. 2 si 3.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege, ale art. 44 alin. (2) care stabileste că proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, ale art. 115 referitoare la delegarea legislativă si ale art. 136 alin. (5) care instituie principiul inviolabilitătii proprietătii private, în conditiile legii organice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si motivele invocate în sustinerea ei, Curtea constată că, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005, Societatea Comercială “Petrotrans“ – S.A. Ploiesti a fost desemnată ca operator licentiat al sistemului de conducte destinat transportului de produse petroliere aflat în proprietatea publică a statului. Ca urmare, bunurile aferente sistemului de transport al produselor petroliere trecute în patrimoniul Societătii Comerciale “Conpet“ – S.A. Ploiesti în baza Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 au trecut în patrimoniul Societătii Comerciale “Petrotrans“ – S.A. Ploiesti ca aport în natură al statului la capitalul social al acestei societăti. Totodată, a fost reglementată situatia concesionării sistemului de transport prin conducte petroliere aflat în proprietatea publică a statului.

Cu privire la sustinerea privind încălcarea dispozitiilor art. 16 din Legea fundamentală, Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod constant că acestea consacră principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu al egalitătii în drepturi a persoanelor juridice, textul constitutional fiind aplicabil acestora din urmă numai în cazul în care stabilesc un regim discriminatoriu ce s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea acestora în fata legii si a autoritătilor publice. Or, în cauza de fată, textele criticate se referă la societăti comerciale, fără să afecteze în niciun fel drepturile sau libertătile cetătenilor.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 în raport cu prevederile art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, aceasta nu poate fi retinută, deoarece textele criticate stabilesc continutul si limitele dreptului de dispozitie al statului cu privire la bunuri proprietate privată a acestuia. Prin normele ce formează obiectul exceptiei, statul a decis asupra participării sale la capitalul social al unei societăti comerciale prin aport cu bunuri proprietatea sa, precum si cu privire la majorarea, respectiv micsorarea capitalului social al celor două societăti comerciale implicate, care urmează a se face în concordantă cu dispozitiile Legii nr. 31/1990.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, aceasta este neîntemeiată, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2005, nu reglementează în domeniul legilor constitutionale, nu afectează regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale, si nu vizează măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

În fine, controlul de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională se realizează numai prin raportare la dispozitiile Legii fundamentale, iar nu prin examinarea compatibilitătii textului de lege criticat cu alte prevederi legale. Prin urmare, Curtea nu poate analiza critica autorului exceptiei referitoare la neconcordanta dintre dispozitiile art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 si cele ale art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare “Muntenia“ – S.A. în Dosarul nr. 298/2006 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare si repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 167/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice privind modul de utilizare si repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 760.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de utilizare si repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Natională

pentru Protectia Consumatorilor

 

CAPITOLUL I

Constituirea fondului de stimulare

 

Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea si utilizarea fondului de stimulare a personalului din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, respectiv din aparatul central, Directia de metale pretioase si pietre pretioase si unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, după cum urmează:

a) un procent de 10% se constituie din sumele obtinute din valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase confiscate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si valorificate conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;

b) un procent de 20% din sumele încasate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si unitătile din subordinea sa pentru teste, analize de laborator, expertizări, avize, marcări si consultantă de specialitate acordată operatorilor economici si pentru prestările de servicii efectuate la cererea acestora;

c) un procent de 25% din cuantumul amenzilor aplicate în temeiul legilor, ordonantelor sau hotărârilor Guvernului, din domeniul protectiei consumatorilor.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării procentelor prevăzute la alin. (1) se încasează de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor prin unitătile din subordinea sa, numai dacă acestea au fost stabilite definitiv si încasate de către organele autorizate, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în conturile de venituri bugetare sau disponibilităti, după caz.

(3) Prin metale pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase confiscate, în sensul alin. (1) lit. a), se întelege obiectele si mărfurile confiscate, devenite proprietate privată a statului, în conditiile legii, inclusiv bunurile retinute care nu au îndeplinit conditiile de sigurantă sau de securitate ale produsului, destinate consumatorilor persoane fizice, precum si cele abandonate în timpul controlului. În această categorie se includ si sumele reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate pentru săvârsirea unor contraventii la regimul metalelor pretioase si semipretioase, pietrelor pretioase si semipretioase, precum si obiectelor confectionate din acestea.

Art. 2. – Constituirea fondului de stimulare rezultat din aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) se face lunar, pe baza cererii adresate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor sau de unitătile din subordinea acesteia, după caz, organelor de valorificare din cadrul unitătilor descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. – (1) Sumele corespunzătoare procentului de 20% din tarifele încasate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin Directia de metale pretioase si pietre pretioase, pentru activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se virează din contul 50.03 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală“, în care sumele respective au fost colectate, în contul 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate“. Această operatiune se efectuează ulterior încasării sumelor respective si retinerii cotei de TVA din contul de venituri ale Directiei de metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru activitătile prevăzute de art. 1 alin. (1) lit. b), prestate de Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “LAREX“, respectiv de către Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice, cota aferentă si modalitatea de constituire, utilizare, inclusiv de virare a sumelor corespunzătoare fondului de stimulare, după caz, se vor stabili prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 4. – (1) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) se achită la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială contravenientii îsi au sediul social sau domiciliul fiscal, în numerar ori prin virament.

(2) În procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor vor fi indicate atât contul de venituri al bugetului de stat în care se virează suma, cât si codul fiscal al unitătilor teritoriale subordonate Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care au calitatea de ordonator tertiar de credite, din care face parte agentul constatator.

(3) Unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază contravenientii au achitat amenzile vor elibera unitătilor teritoriale subordonate Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor copii ale extraselor conturilor de venituri bugetare în care au fost încasate amenzile respective, la solicitarea acestora.

(4) Procentul de 25% aferent fondului de stimulare se virează de către unitătile Trezoreriei Statului în contul cărora amenzile respective au fost încasate, pe baza Situatiei amenzilor încasate în luna..../anul..., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(5) În Situatia amenzilor încasate în luna ..../anul.... se vor preciza codul IBAN al contului în care urmează a fi încasată suma aferentă procentului de 25% cuvenită pentru constituirea fondului de stimulare, precum si beneficiarul acesteia.

Art. 5. – (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor deschide la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti contul distinct 50.01 “Disponibil din venituri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate“, care este alimentat cu sumele reprezentând fondul de stimulare a personalului Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Contul prevăzut la alin. (1) se deschide la solicitarea unitătilor aflate în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la unitătile Trezoreriei Statului din municipiul-resedintă de judet în a căror rază teritorială acestea îsi au sediile sociale.

(3) Fondul de stimulare se gestionează în regim extrabugetar, conform legii.

Art. 6. – Evidentierea în contabilitate a fondului de stimulare se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. – (1) Fondul de stimulare constituit conform art. 1 se utilizează astfel:

a) de către unitătile teritoriale subordonate Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, din amenzile aplicate si încasate efectiv la bugetul de stat;

b) de către aparatul propriu al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, din sumele provenite din activitatea finantată integral din venituri proprii conform art. 1 alin. (1) lit. a) si b) si din o cotă corespunzătoare din amenzile aplicate de unitătile din subordinea sa si încasate efectiv la bugetul de stat.

(2) O cotă procentuală din fondul de stimulare constituit pentru Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, potrivit art. 1 alin. (1) lit. c), se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si se virează în contul 50.01 “Disponibil din venituri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate“ al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

CAPITOLUL II

Repartizarea si aprobarea stimulentelor

 

Art. 8. – Principalele criterii de repartizare a stimulentelor pentru personalul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sunt următoarele:

a) competentă profesională deosebită în îndeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu;

b) respectarea ordinii si disciplinei individuale sau în cadrul compartimentului de muncă;

c) contributia personală la promovarea si aplicarea corectă a procedurilor si a altor acte normative care reglementează activitatea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

d) îndeplinirea corectă si la timp a activitătilor programate, calitatea serviciilor prestate;

e) contributia la încasarea sau executarea silită, în cel mai scurt timp, a amenzilor aplicate;

f) gradul de periculozitate, dificultate si confidentialitate al activitătilor desfăsurate;

g) persoanele respective să nu fi primit o sanctiune disciplinară în ultimele 6 luni.

Art. 9. – (1) Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de cel mult 3 salarii de bază brute lunare pentru întregul personal al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al unitătilor din subordinea acesteia.

(2) Pentru contributii exceptionale la buna desfăsurare a activitătii din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, presedintele acesteia poate aproba stimulente peste nivelul prevăzut la alin. (1).

Art. 10. – (1) Aprobarea stimulentelor individuale se face:

a) de către secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în calitate de ordonator secundar de credite, pentru personalul care ocupă functii de conducere, inclusiv secretarul general, din aparatul propriu si din unitătile teritoriale subordonate, precum si pentru personalul de executie din aparatul propriu si pentru personalul din cadrul cabinetului demnitarului, la propunerea conducerii compartimentelor din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

b) de către directorul Directiei de metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si de către conducătorii unitătilor teritoriale subordonate Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în calitate de ordonatori tertiari de credite, pentru personalul din aparatul propriu, exclusiv cel prevăzut la lit. a), la propunerea sefilor de compartimente, si, după caz, al celorlalte unităti subordonate;

c) de către conducătorii unitătilor teritoriale subordonate Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în calitate de ordonatori tertiari de credite, pentru personalul cu atributii financiar-contabile si de control financiar preventiv, la propunerea directorului economic al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Aprobarea fondului de stimulare a unitătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se face de secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, lunar, în functie de realizările efective ale unitătii la atingerea obiectivelor politicii de protectie a consumatorilor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 11. – (1) Secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în functie de fondul de stimulare constituit la nivelul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, poate dispune motivat prin ordin redistribuirea sau realocarea unei cote pentru anumite unităti teritoriale subordonate.

(2) Plata stimulentelor se face, de regulă, în cursul fiecărei luni pentru luna precedentă.

(3) Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contributii pentru asigurările sociale de stat, contributii pentru asigurările de somaj, contributii pentru asigurările de sănătate, contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si nici contributii pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate.

(4) Asupra stimulentelor primite personalul datorează contributia de asigurări sociale de sănătate prevăzută de lege si impozit pe venit.

(5) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar si anual, urmând a fi utilizate în acelasi scop.

(6) Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor legale, vor fi deduse din fondul de stimulare existent în sold la data stabilirii măsurii sau din cel ce se constituie în perioada următoare, până la recuperarea si virarea potrivit destinatiei initiale.

(7) Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul fiecărei unităti apartinând Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia de a verifica corecta constituire si utilizare a fondului de stimulare si de a nu permite constituirea si, după caz, plata sumelor care nu se încadrează în norme, informând despre aceasta conducerea ierarhic superioară.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Model

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Denumirea ordonatorului de credite .............................

Număr de înregistrare ...................................................

 

SITUATIA AMENZILOR ÎNCASATE PE LUNA ........... ANUL ............

 

Nr.

crt.

Agentul economic

sanctionat

PVCC

 

Valoarea aplicată

a amenzii

– lei (RON) –

Valoarea achitată

– lei (RON) –

Ordin de

plată/Chitantă

 

Trezoreria

Procent de 25%

în vederea

constituirii

fondului

de stimulare –

cont 50.01

Seria

Data

Numărul

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Având în vedere prevederile art. 112 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:

“Art.42. – (1) Atributiile de organism intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice vor fi îndeplinite de Directia generală pentru gestionarea fondurilor comunitare.

................................................................................................

(3) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice functionează cu un număr total de 50 de posturi, asigurat din numărul total de posturi existente la nivelul Agentiei.

(4) Structura organizatorică a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice se definitivează în trimestrul al doilea al anului 2006, iar personalul se asigură din personalul angajat al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pe baza ordinului de numire emis de presedinte.“

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si

Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul economiei si comertului,

Octavian Nichifor Bîgiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 772.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 753/2003)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind preluarea energiei electrice livrate în retele electrice de capacitătile de producere a energiei

electrice pe perioada de punere în functiune a acestora

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul pietei de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 iunie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Conditiile în care se realizează preluarea energiei electrice livrate în retelele electrice de capacitătile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în functiune a acestora, până la asigurarea integrală a conditiilor de exploatare comercială, sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2002 pentru aprobarea Procedurii privind contractarea achizitiei energiei electrice produse pe durata punerii în functiune a capacitătilor energetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 19 decembrie 2002.

Art. 3. – Solicitantii de licentă si titularii de licentă pentru activitatea de exploatare comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice care pun în functiune capacităti de producere noi sau care au fost retehnologizate, în conditiile precizate de Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 si Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, precum si Compania Natională “Transelectrica“ – S.A. si Societatea Comercială “Opcom“ – S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 14.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.594 din 15 mai 2006,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) si ale art. 37 lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006 cuprinde soiurile înregistrate pentru cultură în România în anul 2006.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 370.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

În baza prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006,

având în vedere dispozitiile art. 103 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 6 lit. n) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscală personalului cu atributii de control din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, conform modelului din anexă.

Art. 2. – Personalul cu atributii de inspectie fiscală este reprezentat de salariatii Administratiei Fondului pentru Mediu care îndeplinesc astfel de activităti potrivit sarcinilor din fisa postului.

Art. 3. – (1) Legitimatiile de inspectie fiscală prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în fata contribuabilului ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată acestuia pe timpul îndeplinirii atributiilor ce-i revin, potrivit titlului VII – Inspectia fiscală – din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Legitimatia de inspectie fiscală este valabilă numai însotită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu.

(3) Activitatea de inspectie fiscală se desfăsoară în baza legitimatiei de inspectie fiscală si a ordinului de serviciu emis de conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4. – Personalul cu atributii de inspectie fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul, să constate si să investigheze fiscal toate actele si faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscale sau a altor persoane, privind legalitatea si conformitatea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor la Fondul pentru mediu, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii. La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la îndeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscală.

Art. 5. – (1) Legitimatiile de inspectie fiscală au regim special, sunt nominale, se tipăresc si se distribuie personalului cu atributii de control, de către Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Legitimatiile de inspectie vor fi semnate de către conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu.

(3) Eliberarea legitimatiilor de inspectie se face la propunerea conducătorului directiei cu atributii specifice privind colectarea din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei evidente nominale în care se vor mentiona numărul legitimatiei de inspectie fiscală, numele si prenumele titularului, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberării si semnătura de primire.

(4) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscală se publică în presă; legitimatia de inspectie fiscală se declară nulă si se anuntă la Administratia Fondului pentru Mediu, în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (3) si eliberării unei noi legitimatii.

(5) La data încetării activitătii, titularul legitimatiei de inspectie fiscală va depune legitimatia la Administratia Fondului pentru Mediu, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin. (3).

(6) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscală va utiliza actualele legitimatii emise de Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 6. – Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 593.

 

ANEXĂ*)

 

LEGITIMATIE DE INSPECTIE FISCALĂ

 

Descrierea legitimatiei:

– dimensiuni: 90 x 55 mm;

– coperta exterioară legată în pergamoid de culoare verde, inscriptionat cu litere aurii;

– fata 1 interior stânga – 3 culori.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 3 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 6 lit. j) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul formularului “Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelul formularului “Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. – Se aprobă caracteristicile, modul de tipărire, de utilizare si păstrare pentru formularul “Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu“, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. – Se aprobă caracteristicile, modul de tipărire, de utilizare si păstrare pentru formularul “Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu“, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. – Se aprobă Procedura de eliberare a certificatelor de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. – Administratia Fondului pentru Mediu va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 594.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANTETUL ADMINISTRATIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

Nr. ......... din ..................

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

Ca urmare a cererii nr. ......... din data de .................., se certifică prin prezenta că persoana juridică ........................................, cu sediul în judetul ......................., localitatea ....................., codul postal .........., sectorul ........., str. .................................... nr. ......................, scara ........., etajul ........., apartamentul ........., codul de identificare fiscală ............................., înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ..................., telefon/fax ...................., la data de .............................., figurează în evidentele Administratiei Fondului pentru Mediu cu următoarele obligatii de plată către

bugetul Fondului pentru mediu:

 

Nr. crt.

Denumirea

obligatiei de plată

 

Total

 

din care:

 

Obligatii de plată

Accesorii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatul se eliberează pe baza documentelor depuse de solicitant la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu.

S-a eliberat prezentul certificat pentru a servi la ..................... si este valabil 30 de zile de la data eliberării.

 

Conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.......................................................

(nume si prenume)

.......................................

(semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 2

 

1. Denumire: Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată

4. Se utilizează: la atestarea obligatiilor de plată la bugetul Fondului pentru mediu ale persoanelor juridice

5. Se întocmeste: de Administratia Fondului pentru Mediu, în două exemplare

6. Circulă: originalul la contribuabil; copia la Administratia Fondului pentru Mediu

7. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu

 

CERERE

de eliberare a unui certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

Datele de identificare ale persoanei juridice:

Denumirea: ................................................................................................................................., cu sediul în: judetul ............, localitatea .........................., codul postal ..........., sectorul ............, str. ............................. nr. ..., scara ......, etajul ......, apartamentul ......, codul de identificare fiscală ............................, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ..........................., telefon/fax ..................... .

Solicit eliberarea unui Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, pentru a servi la ............................................................................................................................................... .

Numele si prenumele solicitantului ...................................................................................................

Functia ..............................................................................................................................................

Semnătura si stampila .......................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

1. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată

. Se utilizează: pentru eliberarea unui certificat de atestare a obligatiilor la Fondul pentru mediu

5. Se întocmeste: de solicitant, în două exemplare

6. Circulă: un exemplar la contribuabil si un exemplar la Administratia Fondului pentru Mediu

7. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de eliberare a certificatelor de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

1. În baza cererii scrise depuse de contribuabil, Administratia Fondului pentru Mediu are obligatia de a elibera certificatul care atestă îndeplinirea obligatiilor de plată la Fondul pentru mediu, conform art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006.

2. Eliberarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

3. În vederea eliberării Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, se vor consulta:

– declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu depuse de către contribuabil;

– documentele de plată întocmite de către contribuabil;

– alte informatii si documente solicitate contribuabilului de către Administratia Fondului pentru Mediu în legătură cu situatia sa.

De asemenea, se vor examina toate actele de verificare si control încheiate de Administratia Fondului pentru Mediu, precum si de alte organe cu atributii de control.

4. Obligatiile de plată la Fondul pentru mediu se vor mentiona nominal, astfel:

– obligatii de plată;

– dobânzi si penalităti de întârziere aferente obligatiilor la Fondul pentru mediu, calculate până la data de 31 decembrie 2005;

– majorări de întârziere aferente obligatiilor la Fondul pentru mediu, calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006.

5. Cererea de eliberare a Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu se solutionează în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.

6. Certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu are înscris în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării si perioada de valabilitate.

Certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu se întocmeste în două exemplare. Originalul se va transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la Administratia Fondului pentru Mediu.

Copia de pe certificatul de atestare privind veniturile la Fondul pentru mediu se va păstra la dosarul contribuabilului.

7. Valabilitatea Certificatului de atestare privind veniturile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data eliberării.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor la Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006,

având în vedere dispozitiile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 6 lit. p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silită a creantelor fiscale la Fondul pentru mediu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor elibera legitimatii executorilor fiscali, conform modelului prevăzut în anexă.

Art. 2. – Executorii fiscali sunt salariati ai Administratiei Fondului pentru Mediu, angajati în cadrul Directiei venituri, însărcinati să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită a creantelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu atributiile din fisa postului.

Art. 3. – (1) Legitimatiile prevăzute la art. 1, denumite în continuare legitimatii de executor fiscal, atestă o împuternicire specială a executorului fiscal în fata debitorului sau a tertilor, ce implică exercitiul autoritătii de stat, fiind acordată acestuia pe timpul exercitării atributiilor ce îi revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Activitatea executorilor fiscali se desfăsoară în baza legitimatiei de executor fiscal însotită de delegatia semnată de către conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4. – Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal să intre în orice incintă sau încăpere a debitorului, să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile sau valorile, să solicite si să cerceteze orice document ori element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului, să primească concursul organelor de politie, al jandarmeriei si al altor agenti ai fortei publice, precum si să obtină relatiile solicitate de la persoanele fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevăzute de lege.

Art. 5. – (1) Legitimatiile de executor fiscal au regim special, sunt nominale si sunt tipărite si distribuite de Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Legitimatiile de executor fiscal se semnează de către conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu.

(3) Eliberarea legitimatiilor de executor fiscal se face la propunerea conducătorului directiei cu atributii specifice privind colectarea din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei evidente sub formă de tabele în care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numărul acesteia, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberării si semnătura de primire.

(4) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor fiscal se publică în presă si se anuntă la Administratia Fondului pentru Mediu, în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (3) si eliberării unei noi legitimatii.

(5) La data încetării calitătii de executor fiscal a titularului legitimatiei, acesta o depune la Administratia Fondului pentru Mediu, în vederea anulării; anularea legitimatiei de executor fiscal se consemnează în evidenta prevăzută la alin. (3).

(6) Persoanele care au functia de executor fiscal si care detin legitimatii în acest sens pot desfăsura si activităti de inspectie fiscală.

Art. 6. – Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 596.

 

ANEXĂ*)

 

LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL

 

Descrierea legitimatiei:

– dimensiuni: 90 x 55 mm;

– coperta exterioară legată în pergamoid de culoare verde, inscriptionat cu litere aurii;

– fata 1 interior stânga – 3 culori.

 

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

Directia activităti social-culturale si patrimoniale

Serviciul activităti culturale, sportive si de tineret

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Târgu Mures în perioada mai–decembrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

Nr. crt.

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor

alocate pentru perioada

mai–decembrie 2006

[lei (RON)]

1.

Fundatia Unitar Coop

Municipiul Târgu Mures

24.920,00

2.

Fundatia Culturală Cezara Codruta Marica

Municipiul Târgu Mures

5.696,00

3.

Fundatia de Ecologie Umană Oasis

Municipiul Târgu Mures

16.672,00

4.

Fundatia Curcubeu-Szivárvány-Rainbow

Municipiul Târgu Mures

33.177,00

5.

Fundatia Alpha Transilvană proiectul “Acasă la bunici“– asistentă la domiciliu –

Municipiul Târgu Mures

21.144,00

6.

Fundatia Mâini Dibace

Municipiul Târgu Mures

17.430,00

7.

Fundatia Gecse Daniel

Municipiul Târgu Mures

17.340,00

8.

Asociatia Caritas Greco-Catolic – Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

9.520,00

9.

Asociatia Familiilor si Familiilor Mari Marianum

Municipiul Târgu Mures

6.080,00

10.

Fundatia Talentum

Municipiul Târgu Mures

19.880,00

 

 

TOTAL:

171.859,00

 

Primar,

Dorin Florea