MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 404 din 16 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

659. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

679. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

64. – Decizie pentru eliberarea domnului Dan Dungaciu din functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

194/360/1.325. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

296. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“

 

456/618. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. – Normă pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 404

din 16 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Tudorel Vrînceanu în Dosarul nr. 1.162/P/2005 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.162/P/2005, Tribunalul Galati Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Tudorel Vrînceanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin textul de lege criticat se încalcă dreptul la apărare si principiul oralitătii, al nemijlocirii si contradictorialitătii sedintelor de judecată. În acest sens, apreciază că, atâta timp cât martorul a fost audiat de către organele de urmărire penală fără ca inculpatul sau apărătorul acestuia să fie prezent, declaratia dată de martor are caracter subiectiv, încălcându-se dreptul la apărare al inculpatului, întrucât nu există posibilitatea ca acesta din urmă să formuleze întrebări în scopul lămuririi, sub toate aspectele, a cauzei.

Tribunalul Galati Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, fiind adoptat în considerarea unor situatii obiective exceptionale, în care martorul audiat în faza de urmărire penală nu se mai poate prezenta în fata instantei judecătoresti pentru o nouă audiere. Astfel, ar fi contrar principiului aflării adevărului ca declaratia unei persoane care are cunostintă de săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, luată în conformitate cu art. 78 si următoarele din Codul de procedură penală si cu privire la care apărătorul ales al inculpatului nu a invocat nici o neregularitate în cursul cercetării judecătoresti, să nu poată fi avută în vedere la solutionarea cauzei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu contravin egalitătii în drepturi a cetătenilor, accesului la justitie sau dreptului la apărare, întrucât nu instituie privilegii sau discriminări si nici nu contin interdictii pentru persoanele interesate de a se adresa instantelor judecătoresti si de a beneficia de toate garantiile procesuale si mijloacele de apărare care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, potrivit cărora, “Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei“.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, privind egalitatea în drepturi, ale art. 21, privind accesul liber la justitie, si ale art. 24, care consacră dreptul la apărare.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că dispozitiile legale ce fac obiectul controlului de constitutionalitate au mai fost criticate, în esentă, sub aceleasi aspecte si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 224 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 13 iunie 2005, Curtea a statuat că dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, referitor la pretinsa încălcare, prin textul de lege criticat, a principiului egalitătii în drepturi, prin Decizia nr. 26 din 12 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 15 februarie 2006, Curtea a retinut că dispozitiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât solutiile, cât si motivarea acestor decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Tudorel Vrînceanu în Dosarul nr. 1.162/P/2005 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea Guvernului nr. 192/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 15 februarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

2. La articolul 2 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

3. La articolul 2 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“c) cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

4. La articolul 3 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

5. La articolul 3 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 600 lei (RON) la 1.200 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

6. La articolul 3 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“c) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

7. La articolul 3 litera d), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“d) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

8. La articolul 4 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

9. La articolul 4 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON):“.

10. La articolul 4 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“c) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON):“.

11. La articolul 5 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

12. La articolul 5 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 400 lei (RON) la 600 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

13. La articolul 5 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“c) cu amendă de la 400 lei (RON) la 800 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei (RON) la 1.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

14. La articolul 6 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, precum si în cazurile prevăzute la pct. 3, 4, 5, 6, 7 si 8, respectiv cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:“.

15. La articolul 6 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON):“.

16. La articolul 7 litera a), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):“.

17. La articolul 7 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON):“.

18. La articolul 7 litera c), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“c) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON):“.

19. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Neîndeplinirea conditiilor de functionare prevăzute de legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, conform declaratiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane

fizice sau juridice, a căror activitate se desfăsoară în baza declaratiei pe propria răspundere, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), precum si cu suspendarea activitătii desfăsurate până la data remedierii deficientelor constatate cu ocazia controlului.“

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 679.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dan Dungaciu din functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dungaciu se eliberează din functia de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 5 iunie 2006.

Nr. 64.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 194 din 27 februarie 2006

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 360 din 22 mai 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.325 din 2 iunie 2006

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul III punctul 7, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) argumentele de sustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor si ale Planului de implementare a Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje, inclusiv planul de finantare a programelor privind dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje, realizat împreună cu operatorii privati sau autoritătile si institutiile administratiei publice locale, precum si derularea de programe educationale si de informarecons tientizare;“.

2. La capitolul III punctul 7, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) planul financiar pentru perioada de valabilitate a licentei în care vor fi mentionate distinct si detaliat următoarele informatii: estimarea sumelor ce urmează a fi percepute pe tip de material, precum si modul de evaluare si calculare a sumelor ce urmează a fi încasate de la operatorii economici pentru care s-a preluat responsabilitatea, care trebuie să acopere costurile reale suplimentare generate de colectarea selectivă/sortarea/reciclarea/

valorificarea deseurilor de ambalaje; estimarea costurilor; modalitatea în care sumele încasate sunt alocate pentru functionarea sistemului de colectare/reciclare/valorificare deseuri de ambalaje, inclusiv campanii de constientizare si informare;“.

3. La capitolul III punctul 7, litera j) se abrogă.

4. La capitolul III punctul 7, litera l) se abrogă.

5. La capitolul III punctul 7, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

“l1) orice alte dovezi furnizate de solicitant privind capacitatea de a desfăsura activitate în domeniu.“

6. La capitolul IV punctul 9, litera e) se abrogă.

7. La capitolul IV punctul 10, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) să introducă în circuitul de valorificare si reciclare cantitatea de deseuri de ambalaje corespunzătoare cantitătii de ambalaje introduse pe piată de cei pentru care s-a preluat responsabilitatea, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj, astfel încât să fie atinse obiectivele anuale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;“.

8. La capitolul IV punctul 10, litera c) se abrogă.

9. La capitolul IV punctul 10, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să încheie contracte cu toti operatorii economici responsabili pentru introducerea pe piată a produselor ambalate sau, după caz, a ambalajelor, care solicită acest lucru si care acceptă conditiile contractuale aplicate tuturor operatorilor economici pentru care s-a preluat responsabilitatea; preluarea deseurilor de ambalaje de la colectori, respectiv predarea acestora către valorificatori, se realizează numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă;“.

10. La capitolul IV punctul 10, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) să asigure desfăsurarea activitătii de gestionare a deseurilor de ambalaje în mod transparent fată de operatorul economic de la care a preluat responsabilitatea;“.

11. La capitolul IV punctul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

“g1) să actioneze fără discriminare fată de materialele de ambalaj si de cantitătile propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;“.

12. La capitolul IV punctul 10, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) să transmită Comisiei de evaluare si autorizare informatii privind tarifele utilizate cu 15 zile înainte de aplicarea lor;“.

13. La capitolul IV punctul 10, litera j) se abrogă.

14. La capitolul IV punctul 10, litera k) va avea următorul cuprins:

“k) să transmită Comisiei de evaluare si autorizare raportul de activitate complet, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de raportare impuse la acordarea licentei de operare. Raportul de activitate trebuie să cuprindă următoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte (operatori economici care au transferat responsabilitatea, colectori, valorificatori, autorităti ale administratiei publice locale implicate), cantitătile de ambalaje (primare, secundare si de transport) pentru care s-a preluat responsabilitatea, cantitătile de deseuri de ambalaje contractate (din circuitele comerciale, industriale, menajere) si modul de gestionare a acestora, prezentarea activitătii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric); modalitatea de realizare a planului de finantare a programelor prevăzut la pct. 7 lit. f), precum si planul de finantare a programelor pentru anul următor celui pentru care se face raportarea; o copie de pe raportul de audit si de pe balanta analitică de specialitate aferentă activitătii de transfer al responsabilitătii;“.

15. La capitolul VI, punctul 18 va avea următorul cuprins:

“18. Licenta de operare se emite pentru o perioadă de 5 ani, cu vizare anuală; viza anuală se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii raportului de activitate prevăzut la cap. IV pct. 10 lit. k).“

Art. II. – Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. EN 8.548/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 296.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 456 din 11 mai 2006

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 618 din 13 mai 2006

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

 

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul sănătătii publice emit prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 23 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctul 5.2 va avea următorul cuprins:

“5.2 Procesul de neutralizare pentru deseurile periculoase rezultate din activitatea medicală, prevăzute la pct. 4.1, acceptat până la data de 31 decembrie 2008, este numai sterilizarea termică, concomitent cu utilizarea instalatiilor de incinerare existente si a celor care vor fi achizitionate, în conformitate cu Strategia natională de gestionare a deseurilor si cu Planul de implementare a Directivei 76/2000 privind incinerarea deseurilor.“

2. Subpunctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“Procesele termice la temperaturi scăzute se realizează în intervalul 105şC – 177şC, prin căldură umedă (abur) si căldură uscată (aer cald).“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu Gheorghe

Ministrul sănătătii publice,

Eugen Nicolăescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

 

În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. – Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 punctul 1, se elimină litera e).

2. La articolul 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Institutiile autorizate în baza Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, îsi mentin calitatea de dealer primar, având obligatia să depună numai documentele prevăzute la pct. 1 lit. d).“

3. La articolul 1 punctul 3, se elimină litera d).

4. La articolul 12 alineatul (1) se introduc două noi litere, literele f) si g), cu următorul cuprins:

“f) ofertă de cumpărare necompetitivă pentru titluri de stat tip benchmark plasate prin licitatie (anexa nr. 9);

g) ofertă de cumpărare competitivă pentru titluri de stat tip benchmark plasate prin licitatie (anexa nr. 10).“

5. La articolul 12, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Anexele prezentate la lit. f) si g) ale alin. (1) se vor completa după următoarea metodologie:

a) În cazul ofertelor de cumpărare necompetitive pentru titluri de stat tip benchmark, valoarea totală pe care o va plăti investitorul va cuprinde atât valoarea adjudecată calculată la pretul mediu de adjudecare al ofertelor competitive, cât si dobânda acumulată, aferentă numărului de titluri adjudecate.“

Dobânda acumulată, în sensul prezentelor norme, reprezintă dobânda aferentă perioadei cuprinse între data standard de plată a cuponului, anterioară datei emisiunii, si data emisiunii.

Dobânda acumulată per titlu, ce urmează a fi plătită de participant la data emisiunii, va fi anuntată de Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune. Această valoare se va regăsi în suma aferentă primului cupon ce urmează a fi încasat de detinătorul înregistrat.

b) În cazul ofertelor de cumpărare competitive pentru titluri de stat tip benchmark, elementele din coloanele 5–8 ale ofertei de cumpărare competitive pentru titluri de stat tip benchmark plasate prin licitatie, prevăzută în anexa nr. 10, au următoarele caracteristici:

– coloana 5: “Cotatie pret“ – pretul exprimat procentual cu 4 zecimale, de forma xxx,xxxx;

– coloana 6: “Cost net total“ – cotatie pret x valoare nominală individuală x nr. titluri; exprimat cu două zecimale;

– coloana 7: “Dobânda acumulată totală“ – dobânda acumulată/titlu conform prospectului x nr. titluri; exprimată cu două zecimale;

– coloana 8: “Cost brut total“ – cost net total + dobânda acumulată totală, exprimată cu două zecimale; reprezintă valoarea ce urmează a se plăti de participant“.

6. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitatie, dealerii primari, precum si fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe transe cu niveluri diferite ale pretului sau ratei dobânzii/discontului. Numărul transelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe niveluri ale pretului sau ratei dobânzii/discontului) si depun la Banca Natională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele la prezentele norme.“

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – Anexele nr. 1–10 fac parte integrantă din prezentele norme.“

8. După anexa nr. 8 se introduc anexele nr. 9 si 10, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 5.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a