MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 494         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

651. – Hotărâre privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006–2013

 

677. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea art. 5 din unele ordine

 

126. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 124/2006

 

811/1.321. – Ordin al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor privind procedura aplicabilă în cazul necooperării unor reprezentante diplomatice în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006–2013

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Politica în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006–2013, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale cu atributii în domeniu vor actiona pentru realizarea prevederilor cuprinse în Politica în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006–2013.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor

în domeniul economic,

Gheorghe Pogea

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile

mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii,

Gheorghe Copos

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor

în domeniile culturii, învătământului si integrării europene,

Béla Markó

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 651.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei (RON) la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul VI “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, alineatul 51.01.01 “Transferuri către institutii publice“.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei (RON) la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul IX “Alte cheltuieli“, articolul 59.18 “Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii si combaterii epizootiilor“.

(3) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 20.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(4) Fondurile prevăzute la alin. (1) si (2) se utilizează pentru măsuri de delimitare a difuzării bolii influentei aviare în teritoriu, pentru intensificarea supravegherii prin examene serologice si virusologice la păsările domestice si sălbatice, precum si pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor pentru animalele ucise sau altfel afectate.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul si în structura bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în volumul si în structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 677.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind modificarea art. 5 din unele ordine

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 5 din ordinele directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 287/2005 si 288/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005, si din ordinele nr. 318/2005 si 322/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 din 9 decembrie 2005, va avea următorul continut:

“Art.5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2006.“

Art. II. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Dumitru Dinu

 

Bucuresti, 5 iunie 2006.

Nr. 103.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 124/2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 85.592 din 6 iunie 2006, întocmit de Directia igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 5 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 124/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 2 iunie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Începând cu data de 8 iunie 2006, importurile în România de carne de pasăre din tări terte se acceptă în baza certificatelor de sănătate prevăzute în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si a mărcii de sănătate prevăzute în anexa nr. 3 la aceeasi normă.“

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 126.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 811 din 25 mai 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.321 din 31 mai 2006

 

ORDIN

privind procedura aplicabilă în cazul necooperării unor reprezentante diplomatice în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român

 

Având în vedere Decizia Comitetului Executiv Schengen din 23 iunie 1998 privind măsurile ce se vor lua fată de statele care creează probleme în legătură cu eliberarea documentelor necesare pentru îndepărtarea străinilor din spatiul Schengen,

luând în considerare prevederile art. 86 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Dispozitiile prezentului ordin sunt aplicabile în situatia necooperării unor reprezentante diplomatice acreditate în România, în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor, cetăteni ai statului acreditant, de pe teritoriul statului român.

Art. 2. – Pentru scopurile prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) necooperare – acea situatie care are ca efect declansarea procedurilor aplicabile în baza prezentului ordin si care se naste atunci când o reprezentantă diplomatică acreditată în România nu eliberează, tergiversează ori împiedică în orice fel eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor, cetăteni ai statului acreditant, de pe teritoriul statului român;

b) proceduri aplicabile în cazul necooperării – ansamblul de acte si operatiuni efectuate de autoritătile române cu atributii în domeniu în scopul solutionării unor cazuri de necooperare.

Art. 3. – (1) Pot constitui necooperare următoarele situatii:

a) necomunicarea unui răspuns la o solicitare transmisă de autoritătile române competente în scopul lămuririi situatiei juridice a unui străin, în vederea îndepărtării acestuia de pe teritoriul României;

b) necomunicarea unui răspuns în termen de 60 de zile, în mod repetat, de către o reprezentantă diplomatică, indiferent de caz;

c) neeliberarea documentului de călătorie în urma solicitării efectuate de autoritătile române competente, în termen de 60 de zile;

d) conditionarea solutionării unui caz, în absenta unor motive temeinice.

(2) Necooperarea poate să existe ori de câte ori autoritătile române competente constată, pe baza unor dovezi pertinente, că reprezentanta diplomatică acreditată în România nu eliberează, tergiversează ori împiedică în orice fel eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor, cetăteni ai statului acreditant, de pe teritoriul statului român.

Art. 4. – (1) Cazurile de necooperare se constată de către Autoritatea pentru străini.

(2) Referatul prin care se constată necooperarea se aprobă de directorul general al Autoritătii pentru străini.

Art. 5. – (1) Autoritatea pentru străini comunică Ministerului Afacerilor Externe – Directia generală afaceri consulare cazurile de necooperare a unor reprezentante diplomatice acreditate în România, în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român, cetăteni ai statului acreditant, în termen de 10 zile de la data constatării cazului de necooperare si în maximum 30 de zile de la aparitia cazului de necooperare.

(2) Comunicarea către Ministerul Afacerilor Externe va avea atasate următoarele documente, în copie:

– solicitarea adresată reprezentantei diplomatice, în copie;

– răspunsul la solicitare al misiunii diplomatice, în cazul în care există;

– referatul Autoritătii pentru străini prin care se constată situatia de necooperare;

– orice acte doveditoare ale conditiei juridice, stării civile si capacitătii juridice a străinului;

– orice alte documente doveditoare ale necooperării.

Art. 6. – Ministerul Afacerilor Externe ia act de necooperarea unei reprezentante diplomatice străine acreditate în România, analizează propunerea formulată de Autoritatea pentru străini si îsi Onsuseste sau nu solutia propusă.

Art. 7. – (1) În cazul în care Ministerul Afacerilor Externe consideră că necooperarea reprezentantei diplomatice este justificată, informează Autoritatea pentru străini, motivând pozitia adoptată în răspunsul formulat către aceasta.

(2) Pozitia adoptată de Ministerul Afacerilor Externe nu împiedică Autoritatea pentru străini să constate pe viitor alte situatii de necooperare în raport cu reprezentanta diplomatică respectivă.

(3) Ministerul Afacerilor Externe, pentru motive întemeiate, poate oricând să revină asupra pozitiei adoptate. În această situatie, va informa Autoritatea pentru străini în termenul cel mai scurt posibil cu privire la aceasta, verbal si în scris.

Art. 8. – În cazul în care Ministerul Afacerilor Externe consideră că necooperarea constatată nu este reală, informează Autoritatea pentru străini si precizează motivele care stau la baza neînsusirii constatărilor Autoritătii pentru străini.

Art. 9. – (1) În cazul în care Ministerul Afacerilor Externe stabileste existenta unui caz de necooperare, are obligatia de a efectua demersuri diplomatice în scopul creării cadrului adecvat si necesar îndepărtării de pe teritoriul statului român a străinilor.

(2) Ministerul Afacerilor Externe invită ambasadorul reprezentantei diplomatice acreditate sau un alt reprezentant al acesteia, dacă este cazul, să ofere explicatii fată de pozitia reprezentantei diplomatice de a nu elibera documente de călătorie persoanelor fată de care se impune îndepărtarea de pe teritoriul statului român.

Art. 10. – În relatiile cu reprezentantele diplomatice autoritătile competente să constate sau să stabilească existenta unui caz de necooperare vor mentiona, explicit, în cuprinsul oricărui document adresat reprezentantei diplomatice formularea: “Prezentul act este întocmit având drept scop luarea măsurii de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul statului român.“

Art. 11. – Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul reprezentantei diplomatice române acreditate în străinătate, informează autoritătile nationale competente ale statului acreditar despre cazurile de necooperare a reprezentantelor diplomatice ale statului respectiv acreditate în România. De asemenea, solicită autoritătilor nationale să depună toate diligentele în vederea eliberării documentelor de călătorie. Reprezentantele diplomatice române informează Ministerul Afacerilor Externe despre rezultatele demersurilor efectuate.

Art. 12. – În cazul în care în cadrul reprezentantei diplomatice române acreditate în străinătate îsi desfăsoară activitatea atasati de afaceri interne, acestia întreprind demersurile prevăzute la art. 11.

Art. 13. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga