MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 489         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

672. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 66 Petrosani–Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara“

 

673. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006

 

Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

220. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

102.136/530/97. – Ordin al ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

51. – Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.) – administrator al unui organism de plasament colectiv – poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 66 Petrosani–Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 66 Petrosani–Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara“, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 2.997.446,97 lei (RON) finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, din prevederile anuale aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. – Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, potrivit legii. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 672.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ

situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 66 Petrosani–Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara“

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 673.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan, denumite în continuare părti, recunoscând rolul important al cooperării dintre cele două tări pentru întărirea păcii si securitătii internationale,

realizând o cooperare bazată pe interes reciproc si încredere, în cadrul competentelor lor,

au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

(1) Părtile îsi vor îndeplini obligatiile mentionate în prezentul acord, potrivit prevederilor acestuia, bazându-se pe principiile egalitătii si cooperării eficiente.

(2) Părtile vor aplica prevederile prezentului acord, cu respectarea legislatiei statelor lor. Autoritătile competente, stabilite prin legislatia natională, vor lua deciziile referitoare la schimbul informatiilor clasificate dintre părti.

(3) Fiecare parte va comunica cu promptitudine celeilalte părti orice schimbare a legislatiei statului care ar afecta protectia informatiilor militare clasificate care fac obiectul prezentului acord. În acest caz, cele două părti se vor consulta pentru a lua în discutie posibilele amendamente ale prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Scopul

 

Scopul prezentului acord îl constituie protectia informatiilor militare clasificate, transferate sau furnizate, direct ori indirect, de către o parte celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

Definitiile folosite pentru scopul prezentului acord sunt următoarele:

a) prin termenul informatii clasificate se întelege orice document militar, material si activitate, indiferent de forma sau modul lor de prezentare ori de circulare, care sunt importante pentru securitatea natională si care trebuie protejate datorită acestui motiv si datorită consecintelor care ar putea apărea ca rezultat al dezvăluirii sau diseminării neautorizate;

b) prin termenul material se întelege documente, precum si orice tip de aparat, echipament sau armament, tehnologie de apărare ori echipament de apărare, fabricat sau în curs de fabricatie;

c) prin termenul document se întelege orice informatii înregistrate, indiferent de caracteristicile sau de forma lor fizică, incluzând date scrise ori tipărite, benzi magnetice si cartele procesate pe computer, hărti, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schite, note si documente de serviciu, indigouri si benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, înregistrări sub orice formă, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu posibilităti de stocare interne ori externe;

d) prin termenul parte primitoare se întelege acea parte care primeste informatii clasificate;

e) prin termenul parte furnizoare se întelege acea parte care transmite informatii clasificate;

f) prin termenul autoritate desemnată de securitate se întelege autoritatea responsabilă pentru protectia informatiilor militare clasificate din fiecare stat;

g) prin termenul vizitatori se întelege orice persoană care reprezintă una dintre părti, care solicită să aibă acces la informatii clasificate si/sau să viziteze institutii/contractanti din domeniul apărării, care desfăsoară activităti cu caracter clasificat pe teritoriul statului celeilalte părti;

h) prin termenul contractant se întelege o persoană juridică împuternicită în mod legal să angajeze contracte;

i) prin termenul tert se întelege orice persoană, institutie, organizatie natională sau internatională, entitate publică ori privată care nu este parte la prezentul acord;

j) prin termenul autorizatie de securitate a personalului se întelege documentul care atestă că o persoană a fost verificată, că poate mânui si că are acces la informatii clasificate, în conformitate cu legislatia statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 4

Clasificări de securitate si echivalentă

 

(1) Nivelurile de clasificare ale informatiilor pe linie de securitate si echivalentele lor pentru părti sunt:

 

România

Echivalenta in

Limba engleza

Azerbaidjan

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

TOP SECRET

TAM MӘXFI

STRICT SECRET

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

MӘXFI

SECRET DE SERVICIU

RESTRICTED

XIDM ӘTI ISTIFADӘ ŰCŰN

 

(2) Informatiile clasificate românesti de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ (TOP SECRET) vor fi tratate de partea azeră ca informatii clasificate de nivel TAM MӘXFI (TOP SECRET). Informatiile clasificate

românesti de nivel STRICT SECRET (SECRET) vor fi tratate de partea azeră ca informatii clasificate de nivel TAM MӘXFI (TOP SECRET). Informatiile clasificate românesti de nivel SECRET (CONFIDENTIAL) vor fi tratate de partea azeră ca informatii clasificate de nivel MӘXFI (CONFIDENTIAL).

Informatiile clasificate românesti de nivel SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED) vor fi tratate de partea azeră ca informatii clasificate de nivel XIDM ӘTI XIDM ӘTI ISTIFADӘ ŰCŰN (RESTRICTED).

(3) Informatiile clasificate azere de nivel TAM MӘXFI (TOP SECRET) vor fi tratate de partea română ca informatii clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ

DEOSEBITĂ (TOP SECRET) si STRICT SECRET (SECRET).

Informatiile clasificate azere de nivel MӘXFI (CONFIDENTIAL) vor fi tratate de partea română ca informatii clasificate de nivel SECRET (CONFIDENTIAL). Informatiile clasificate azere de nivel XIDM ӘTI ISTIFAD ŰCŰN (RESTRICTED) vor fi tratate de partea română ca informatii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED).

 

ARTICOLUL 5

Autoritătile desemnate de securitate

 

(1) Autoritătile părtilor responsabile cu aplicarea prezentului acord sunt următoarele:

 

Pentru România

Ministerul Apărării Nationale

Directia generală de informatii a apărării,

Str. Izvor nr. 3–5, Bucuresti

Pentru Republica Azerbaidjan

Ministerul Apărării

Departamentul contrainformatii si război electronic

Bd. Parliament, 3

Baku

(2) Punctele de contact pentru prezentul acord sunt:

Pentru România

Atasatul apărării, militar, aero si naval

Ambasada României

Baku AZ 1069

Str. Tariverdiyev 9A

Pentru Republica Azerbaidjan

Ministerul Apărării

Departamentul cooperare militară/internatională

Baku AZ 1065

“Gyzyl Sherg“ Cantonment 18

 

ARTICOLUL 6

Accesul la informatiile clasificate

 

Accesul la informatiile clasificate care fac obiectul prezentului acord va fi limitat la acele persoane care au înecesitatea de a cunoaste“ si care au fost verificate pe linie de securitate de către autoritatea desemnată de securitate a părtii primitoare, în conformitate cu legislatia în domeniul protectiei informatiilor clasificate, pentru un nivel corespunzător de clasificare al informatiilor la care va avea acces. Partea primitoare va respecta următoarele obligatii:

a) nu va furniza informatii clasificate unui tert fără acordul prealabil scris al părtii furnizoare;

b) va acorda informatiilor clasificate un nivel de clasificare conform celor prezentate la art. 4, va garanta securitatea informatiilor clasificate si, prin urmare, va asigura o protectie echivalentă cu cea acordată de partea furnizoare;

c) nu va folosi informatiile militare clasificate în alte scopuri decât cele indicate de partea furnizoare;

d) va respecta drepturile de proprietate intelectuală si secretele comerciale cuprinse în informatiile clasificate.

 

ARTICOLUL 7

Vizitele

 

(1) Vizitele reprezentantilor unei părti în clădirile sau în institutiile celeilalte părti, unde este necesar accesul la informatii clasificate, se vor limita numai la cele care se desfăsoară pentru scopuri oficiale.

(2) Autorizatia pentru vizitarea clădirilor si institutiilor va fi acordată de autoritătile desemnate de securitate ale părtilor. Valabilitatea autorizatiilor pentru vizite nu va depăsi sase (6) luni.

(3) Fiecare parte va informa cealaltă parte despre persoanele care vor efectua vizita, cu cel putin trei (3) săptămâni înainte de vizita propriu-zisă.

(4) Partea gazdă va fi răspunzătoare de instruirea specifică a personalului din clădirile sau institutiile ce urmează a fi vizitate, despre scopul vizitei si asupra celui mai înalt nivel al informatiilor clasificate ce urmează să fie furnizate părtii care efectuează vizita.

(5) Solicitările pentru vizite ale reprezentantilor părtilor se vor face prin intermediul punctelor de contact mentionate la art. 5. Solicitările vor contine următoarele date:

a) numele vizitatorului propus, data si locul nasterii, nationalitatea si numărul pasaportului sau numărul cărtii de identitate;

b) statutul oficial al vizitatorului si numele institutiei, companiei sau organizatiei pe care el/ea o reprezintă ori de care el/ea apartine;

c) certificarea nivelului de acces al vizitatorului la informatiile clasificate;

d) numele si adresa institutiei, companiei sau organizatiei care va fi vizitată;

e) numele si functia persoanei/persoanelor care va/vor fi vizitată/vizitate, dacă sunt cunoscute;

f) scopul vizitei;

g) datele de sosire si de plecare.

(6) Datele personale cu privire la persoanele care solicită acces la informatiile clasificate, potrivit prezentului acord, vor fi protejate de părti.

(7) Toti vizitatorii vor respecta legislatia statului părtii gazdă referitoare la protectia informatiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 8

Securitatea fizică

 

(1) Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru securitatea informatiilor clasificate primite de la cealaltă parte pe timpul tranzitului sau depozitării acestora pe teritoriul statului său.

(2) Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru securitatea tuturor clădirilor si institutiilor de stat si private, în care se află informatii clasificate furnizate de cealaltă parte, si va garanta că au fost desemnate persoane calificate si autorizate care răspund de protectia acestor informatii.

 

ARTICOLUL 9

Transmiterea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/TAM MӘXFI/TOP SECRET, STRICT SECRET/TAM MӘXFI/SECRET SI SECRET/MӘXFI/CONFIDENTIAL vor fi transmise între părti prin intermediul valizei diplomatice, prin curier militar sau, în mod exceptional, prin curier special, dacă asa se convine de către părti.

Informatiile clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU/XIDM ӘTI ISTIFADӘ ŰCŰN /RESTRICTED vor fi transmise printr-un mesager militar sau printr-un mesager special convenit de către părti. Cerintele minime de securitate pe timpul transmiterii informatiilor clasificate vor fi următoarele:

a) pentru documente: documentele si alte suporturi continând informatii clasificate vor fi transmise în plicuri duble si sigilate. Plicul interior va fi marcat cu nivelul de clasificare al informatiilor continute în document si adresa primitorului. Plicul exterior va avea pe el adresa celui care primeste, adresa celui care trimite, numărul de înregistrare al documentului si sigiliul celui care transmite, în cazul în care acesta se poate aplica. Documentele astfel “mpachetate vor fi transmise prin canalele mentionate mai sus. Pachetele cu documente vor fi însotite de borderouri în care se vor consemna detaliat procedurile de predareprimire;

b) pentru echipamente: echipamentele militare clasificate vor fi transportate în vehicule protejate si sub un permanent control, astfel încât să se prevină accesul persoanelor neautorizate. Echipamentele clasificate, depozitate temporar, pe timpul transportului, vor fi plasate în zone protejate corespunzător. Aceste zone trebuie să fie supravegheate cu echipamente de detectie la intruziune sau păzite de personal special autorizat. Odată cu echipamentul clasificat se vor transmite instructiuni, în documentele de însotire consemnându-se detaliat operatiunile de predare-primire.

Primitorul va expedia furnizorului borderoul care să confirme primirea echipamentelor;

c) pentru transmiterea electronică: informatiile clasificate pot fi transmise prin mijloacele electronice protejate cu sisteme criptografice special realizate sau acceptate de comun acord de către părti.

 

ARTICOLUL 10

Marcarea documentelor

 

Partea primitoare va stampila sau va înscrie pe toate documentele continând informatiile clasificate primite de la partea furnizoare numele ori marca furnizorului, precum si nivelul de clasificare national corespunzător echivalentei, după cum a fost stabilită la art. 4 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

Distrugerea

 

Documentele continând informatii clasificate, precum si echipamentele clasificate vor fi distruse/eliminate într-o astfel de manieră încât să facă imposibilă reconstituirea partială sau integrală a informatiilor clasificate pe care acestea le contin, potrivit procedurilor stabilite prin legislatia statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 12

Multiplicarea si traducerea documentelor

 

(1) Documentele care nu contin mentiunea “Interzis la multiplicare“ pot fi multiplicate. Toate copiile documentelor care contin informatii clasificate vor fi marcate cu acelasi nivel de clasificare, la fel ca si originalele, si vor fi înregistrate conform legislatiei statelor părtilor. Numărul copiilor va fi limitat la cele necesare pentru scopuri oficiale.

(2) Toate traducerile informatiilor militare clasificate vor fi realizate de către persoane verificate pe linie de securitate. Numărul copiilor de pe traduceri va fi limitat la strictul necesar, iar distribuirea acestora va fi, de asemenea, controlată. Traducerile vor fi marcate cu acelasi nivel de clasificare ca si informatiile originale si vor purta o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse, prin care să se specifice că acestea contin informatii militare clasificate apartinând părtii furnizoare.

 

ARTICOLUL 13

Transmiterea către contractanti

 

Înainte de transmiterea către un contractant a informatiilor clasificate furnizate de cealaltă parte, partea primitoare:

a) va solicita acordul scris al părtii furnizoare;

b) se va asigura că acel contractant are capacitatea de a proteja corespunzător informatiile clasificate;

c) va acorda autorizatie de securitate pentru clădirile si institutiile contractantului respectiv;

d) va acorda autorizatie de securitate personalului ale cărui îndatoriri oficiale necesită accesul la informatii militare clasificate;

e) va efectua investigatii corespunzătoare asupra tuturor persoanelor cărora li s-a acordat accesul la informatiile militare clasificate pentru a se asigura că acestea cunosc responsabilitătile ce le revin pentru protectia informatiilor, în conformitate cu legislatia statelor lor si cu prevederile prezentului acord;

f) va efectua periodic controale de securitate în clădirile si institutiile contractantului pentru a se asigura că informatiile clasificate sunt protejate potrivit prevederilor prezentului acord;

g) se va asigura că accesul la informatiile clasificate este limitat la persoanele autorizate si numai în scopuri oficiale.

 

ARTICOLUL 14

Pierderea sau compromiterea

 

(1) Informatiile clasificate sunt considerate compromise în situatiile în care au ajuns, total sau partial, la cunostinta unor persoane neautorizate ori au fost supuse riscului unei astfel de dezvăluiri prin pierderea lor sau nu au putut fi localizate, chiar si temporar, cu ocazia verificărilor periodice, până în momentul în care cercetările efectuate dovedesc contrariul, ori dacă au fost divulgate sau transmise neautorizat către mass-media.

(2) Partea primitoare a informatiilor compromise va lua toate măsurile necesare pentru limitarea pagubelor.

(3) În toate cazurile de compromitere a informatiilor clasificate, autoritatea desemnată de securitate a celeilalte părti va fi informată. Imediat ce este posibil, partea furnizoare va fi informată asupra rezultatului investigatiilor si măsurilor luate pentru limitarea pagubelor.

 

ARTICOLUL 15

Vizitele de securitate

 

Personalul părtilor însărcinat cu securitatea poate verifica aplicarea cerintelor de securitate, conform prevederilor prezentului acord, prin vizite reciproce. Partea vizitată va acorda permisiunea de a efectua astfel de vizite după consultări prealabile. Scopul acestor vizite constă în consultări periodice asupra procedurilor de securitate aplicate, în vederea realizării compatibilitătii sistemelor de securitate ale părtilor si pentru a se asigura că informatiile militare clasificate sunt protejate corespunzător.

 

ARTICOLUL 16

Aspecte financiare

 

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 17

Solutionarea divergentelor

 

Eventualele divergente referitoare la implementarea sau aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultări între părti si nu vor fi supuse spre solutionare nici unei instante nationale sau internationale ori unui tert.

 

ARTICOLUL 18

Intrarea în vigoare si denuntarea

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi notifică în scris, prin canale diplomatice, că au fost îndeplinite cerintele legislatiei nationale pentru intrarea în vigoare a acordului.

(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părti nu notifică despre intentia sa de denuntare cu 6 (sase) luni înainte de data expirării perioadei de prelungire. Prezentul acord poate înceta prin acordul scris al părtilor.

(3) Amendamentele la prezentul acord se vor face prin acordul părtilor consemnat în protocoale aditionale, care vor face parte integrantă din prezentul acord. Aceste protocoale vor intra în vigoare conform prevederilor alin. (1).

(4) În cazul iesirii din vigoare a prezentului acord, toate informatiile clasificate, generate sau furnizate potrivit prezentului acord, vor fi în continuare protejate conform legislatiei statelor părtilor si prevederilor prezentului acord.

Prezentul acord a fost semnat la Baku, la 14 martie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azeră si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Teodor Atanasiu,

ministrul apărării nationale

Pentru Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan,

Safar Abiyev

general-colonel,

ministrul apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004 si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă următoarele documente adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea sa anuală din ianuarie 2005:

a) Regulamentul postei de scrisori si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Regulamentul privind coletele postale si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Regulamentul serviciilor de plată ale postei si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 2. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 220.


*) Anexele nr. 1–3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

SI COMERTULUI

Nr. 102.136 din 25 mai 2006

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL

GAZELOR NATURALE

Nr. 530 din 18 mai 2006

AGENTIA NATIONALĂ

PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 97 din 18 mai 2006

 

ORDIN

privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere necesitatea asigurării caracterului nediscriminatoriu în stabilirea si alocarea lunară a cotelor procentuale cantitative de gaze naturale, aferente amestecului de gaze naturale din productia internă – productie curentă si gaze noi – si din import, cu implicatii asupra derulării contractelor de achizitie si de furnizare către consumatori a gazelor naturale,

în temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport al gazelor naturale,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei si comertului, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Gazele naturale noi din productia internă reprezintă cantitătile de gaze naturale provenite din noi zăcăminte sau prin reabilitarea câmpurilor de extractie a gazelor naturale, rezultate din operatiuni petroliere efectuate de către persoane juridice române sau străine, în baza acordurilor petroliere.

(2) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent în acordurile petroliere, are obligatia de a certifica lunar cantitătile de gaze naturale care se încadrează în prevederile alin. (1).

(3) Categoria de gaze naturale noi se desfiintează începând cu data de 1 ianuarie 2007, fiind asimilată productiei interne curente.

Art. 2. – Persoanele juridice române sau străine, titulare ori cotitulare ale acordurilor petroliere, vor încheia contracte de vânzare-cumpărare cu oricare dintre furnizorii licentiati si/sau consumatorii eligibili de gaze naturale pentru cantitătile de gaze naturale noi obtinute în conditiile art. 1.

Art. 3. – (1) Până la liberalizarea completă a pietei interne a gazelor naturale si realizarea convergentei pretului productiei interne cu pretul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din productia internă, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizează în amestec, denumit în continuare amestec de gaze naturale, constituit din cantităti de gaze naturale din productia internă curentă/înmagazinare, de gaze naturale noi si de gaze naturale din import curent/înmagazinare.

(2) Ponderea cantitătilor de gaze naturale din productia internă curentă, de gaze naturale noi si de gaze naturale din import în amestecul de gaze naturale va fi aceeasi pentru toti consumatorii.

(3) Pentru consumatorul captiv, obligatia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului care desfăsoară activitatea de furnizare reglementată.

(4) Pentru consumatorul eligibil, obligatia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului, respectiv al consumatorului eligibil în cazul în care acesta îsi asigură necesarul de consum din achizitii de la mai multi furnizori.

Art. 4. – (1) Structura amestecului de gaze naturale se determină lunar de Operatorul de piată organizat în cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale din structura Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias, în conditiile acoperirii integrale si echilibrate a cererii pietei interne. Operatorul de piată are obligatia de a urmări respectarea structurii amestecului de gaze naturale, avizat conform prevederilor prezentului ordin, de către toti operatorii licentiati si consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale.

(2) Pentru determinarea de către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale a structurii lunare a amestecului de gaze naturale, cu 15 zile înainte de începerea lunii de livrare, operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale si consumatorii eligibili au obligatia de a transmite următoarele informatii:

– în cazul producătorului de gaze naturale – cantitătile de gaze naturale destinate consumului propriu, precum si cele din productia internă curentă si de gaze noi disponibile pentru piată;

– în cazul furnizorului de gaze naturale – necesarul de consum al clientilor din portofoliul său, defalcat pentru consumatori captivi si pentru consumatori eligibili, precum si necesarul pentru consumul propriu. În cadrul necesarului pentru consumatorii captivi va fi prezentată distinct cererea pentru consumatorii casnici. În cadrul necesarului pentru consumatorii eligibili, cererea va fi prezentată distinct pentru fiecare client;

– în cazul celorlalti operatori, precum si al consumatorilor eligibili care îsi asigură consumul propriu din achizitii directe din import – necesarul pentru consumul propriu.

(3) Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale are obligatia de a analiza informatiile transmise.

(4) În situatia în care din informatiile primite se constată că necesarul de consum înaintat de un operator sau consumator eligibil este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice, există suprapuneri de consumatori în portofoliile furnizorilor sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, Operatorul de piată are obligatia fie să solicite reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice.

(5) Pe baza datelor si informatiilor primite si după analizarea acestora, Operatorul de piată întocmeste un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale. Acest raport este înaintat Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale spre avizare cu cel putin 10 zile înainte de începerea lunii de livrare si se afisează pe pagina de Internet a Operatorului de piată.

(6) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale analizează Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia si stabileste structura amestecului de gaze în cel mult 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestuia. Structura amestecului de gaze naturale se afisează pe pagina de Internet a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

(7) După avizare, Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia este returnat Operatorului de piată, care va face cunoscut, în termen de 5 zile anterioare lunii de livrare, tuturor operatorilor din sectorul gazelor naturale si consumatorilor eligibili interesati structura de amestec aprobată.

Art. 5. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru consumatorul eligibil care optează pentru statutul de consumator întreruptibil, structura amestecului de gaze naturale poate fi diferită de cea a celorlalti consumatori, respectiv va fi formată dintr-un procent al gazelor naturale din productia internă identic cu cel al celorlalti consumatori si dintr-o cotă procentuală de gaze naturale noi cel mult egală cu cea a gazelor naturale din import. Structura este identică pentru toti consumatorii întreruptibili.

(2) Consumatorul întreruptibil reprezintă consumatorul care poate contribui decisiv la mentinerea functionării în deplină sigurantă a Sistemului national de transport al gazelor naturale si a sistemelor de distributie, prin acceptarea reducerii consumului, până la oprire, în conformitate cu prevederile stipulate la art. 4 alin. (1) din Directiva Consiliului European 2004/67/CE, în scopul asigurării protectiei aprovizionării consumatorilor casnici în următoarele situatii:

a) întreruperea partială a aprovizionării cu gaze naturale pe o perioadă ce urmează a fi stabilită tinându-se seama de conditiile nationale;

b) temperaturi extrem de joase într-o perioadă de vârf determinată la scară natională;

c) perioadele climatice cele mai reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, când cererea de gaze este extrem de mare.

(3) Poate opta pentru calitatea de consumator întreruptibil acel consumator eligibil care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

– are un consum orar constant de minimum 30.000 mc în intervalul octombrie – martie;

– poate fi întrerupt în mod operativ si în termen de cel mult 24 de ore fără a îi fi afectată securitatea tehnică a instalatiilor si echipamentelor.

(4) Consumatorul eligibil care optează pentru statutul de consumator întreruptibil are obligatia să încheie un contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport.

(5) La constituirea amestecului de gaze naturale, gazele naturale noi se vor aloca prioritar pentru consumatorii eligibili care au încheiat un contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport, direct sau prin intermediul furnizorului curent. Pentru restul consumatorilor se pot aloca gaze naturale noi numai în conditiile existentei unui surplus de gaze naturale noi pe piată.

(6) Cantitatea de gaze naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de transport interstatal (tranzit) este destinată acoperirii unei părti din cererea de consum a consumatorilor captivi si se alocă proportional tuturor furnizorilor care asigură furnizarea gazelor naturale pentru această categorie.

Art. 6. – (1) În vederea mentinerii în conditii de sigurantă atât a parametrilor functionali ai Sistemului national de transport, cât si a unui echilibru stabil surse – consumuri, precum si a realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, atât în faza de injectie, cât si în faza de extractie, furnizorii (inclusiv societătile de distributie) si consumatorii eligibili de gaze naturale au obligatia fermă de a contracta si de a obtine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurii amestecului de gaze naturale avizat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si comunicat de Operatorul de piată.

(2) Producătorii de gaze naturale sunt obligati să pună la dispozitie pietei interne cantitătile de gaze naturale din productie internă si de gaze naturale noi la nivelul si în structura avizate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale prin Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia, corespunzător programelor de productie asumate si obligatiilor contractuale angajate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) În cazul în care constată că parametrii functionali ai Sistemului national de transport si siguranta sa în functionare sunt afectati ca urmare a aparitiei uneia dintre situatiile mentionate la art. 5 alin. (2) si/sau este serios afectat echilibrul surse – consumuri si nu există solutii alternative pentru remediere, Dispeceratul National de Gaze Naturale va dispune limitarea/întreruperea furnizării gazelor naturale către consumatorii întreruptibili conform prevederilor contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport, indiferent de contractele de achizitie pe care acestia le au în derulare, în vederea asigurării cu prioritate a furnizării gazelor naturale către consumatorii casnici.

Art. 7. – (1) Titularii de acorduri petroliere au obligatia de a disponibiliza întreaga productie de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din productia internă în structura amestecului de gaze naturale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) cantitătile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redeventei, în conditiile legii;

b) gazele naturale noi din productia internă alocate conform art. 5 alin. (1);

c) cantitătile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operatiunilor petroliere desfăsurate de titularii de acorduri petroliere.

(3) Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (2) se stabilesc pe baza unor studii de fundamentare aprobate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale până cel târziu la data de 31 august 2006. Elaborarea studiilor este în responsabilitatea titularilor de acorduri petroliere.

(4) Titularii de acorduri petroliere vor raporta lunar Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, pentru avizare, consumurile tehnologice realizate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la terminarea lunii de livrare. Agentia Natională pentru Resurse Minerale avizează consumurile tehnologice ale titularilor de acorduri petroliere în termen de 3 zile lucrătoare si comunică nivelul acceptat titularilor de acorduri petroliere si Operatorului de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale.

Art. 8. – Obligatia de a respecta structura amestecului de gaze naturale, determinată în conditiile art. 3, revine:

a) furnizorului, pentru cantitătile de gaze naturale furnizate consumatorilor captivi;

b) furnizorului, pentru cantitătile de gaze naturale furnizate consumatorului eligibil, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului;

c) consumatorului eligibil, dacă acesta îsi asigură necesarul de consum din achizitii de la mai multi furnizori;

d) operatorilor licentiati din sectorul gazelor naturale, pentru cantitătile de gaze naturale destinate consumului propriu, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) si c).

Art. 9. – Titularii de acord petrolier care desfăsoară activităti de exploatare, precum si furnizorii licentiati de gaze naturale au obligatia să asigure livrările către societătile comerciale de distributie a gazelor naturale, livrările către consumatorii eligibili si livrările destinate realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 10. – (1) În functie de solutia tehnică de alimentare a consumatorilor eligibili – racordare directă la Sistemul national de transport al gazelor naturale sau în retelele de distributie, acestia pot încheia fie contracte la cheie cu furnizorul, fie contracte separate pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distributie a gazelor naturale.

(2) Serviciile de transport si distributie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situatia si pentru perioada pentru care operatorii licentiati si/sau consumatorii eligibili fac dovada către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale a nominalizărilor obtinute de la furnizorii de gaze naturale din productia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi si din import curent/înmagazinare.

(3) În situatia nerespectării conditiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea Operatorului de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A.

Medias va sista prestarea serviciilor de transport, iar societătile de distributie vor sista prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale.

(4) Cantitătile orare/zilnice/lunare de gaze naturale livrate în baza contractelor directe de către producători consumatorilor eligibili, conform contractelor-cadru elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, nu vor depăsi procentul lunar din productia internă curentă, stabilit de Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale si aprobat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

(5) Cantitătile de gaze naturale din productia internă curentă, ce vor intra zilnic în structura efectivă a fiecărui consumator eligibil, vor fi egale procentual cu cantitătile din productia internă curentă din amestecul intern de gaze naturale noi/din import al operatorilor economici consumatori captivi.

Art. 11. – (1) Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale va înainta zilnic Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport operativ privind modul de respectare a achizitiilor de gaze naturale din productia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi si din import curent/înmagazinare de către societătile comerciale licentiate în distributia gazelor naturale si consumatorii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecului intern de gaze naturale noi/din import stabilit la începutul lunii.

(2) În situatia în care consumul efectiv înregistrat este diferit de cel estimat prin Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia, întocmit la începutul lunii, Operatorul de piată va recalcula la finele lunii structura amestecului de gaze naturale pe baza cantitătilor de gaze naturale din productia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi si din import curent/înmagazinare disponibile pe piată. Ordinea de prioritate în stabilirea amestecului de gaze naturale este:

– preluarea întregii cantităti de gaze naturale din productia internă curentă cel putin la nivelul programat la începutul lunii;

– preluarea cantitătilor de gaze naturale din import la nivelul notificat de fiecare importator;

– asigurarea programului de înmagazinare/extractie din depozite la nivelul programului aprobat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

– preluarea altor cantităti de gaze naturale, până la acoperirea consumului efectiv.

(3) În termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare operatorii licentiati si autorizati vor înainta Operatorului de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale situatiile detaliate privind atât sursele de gaze naturale (cantitătile de gaze naturale din productia internă si din import), cât si cantitătile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora acesta va definitiva balanta surse – consumuri a lunii de livrare.

(4) În termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare Operatorul de piată va înainta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport privind structura amestecului de gaze naturale pentru toti operatorii licentiati si autorizati.

Art. 12. – (1) Pretul gazelor naturale destinate consumatorilor captivi se stabileste pe categorii de consumatori, prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, emisă pe baza propunerilor de preturi si tarife reglementate înaintate de producători, distribuitori, transportatori si operatorii depozitelor de înmagazinare subterană, în conditiile criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

(2) Pretul gazelor naturale din productia internă curentă destinate consumatorilor eligibili este negociabil.

(3) Pretul gazelor naturale noi se stabileste prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 13. – În cazul neachitării contravalorii gazelor naturale la termenul prevăzut în clauzele contractuale, creditorii vor notifica Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale în scopul sistării alimentării cu gaze naturale a debitorilor.

Art. 14. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul productiei, transportului, furnizării, distributiei si înmagazinării subterane a gazelor naturale atrage sanctionarea acestora în conditiile prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – Titularii de acorduri petroliere, furnizorii de gaze naturale licentiati, distribuitorii licentiati, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 85/2001; Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 199/2001 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001; Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 292/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003; Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003.

Art. 17. – Ordinele presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 16 iunie 2003, respectiv nr. 92/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 18 iulie 2003, îsi păstrează valabilitatea.

Art. 18. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.) – administrator al unui organism de plasament colectiv – poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 18 mai 2006, emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunea nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.) – administrator al unui organism de plasament colectiv – poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 4/2006

privind procedura prin care o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.) – administrator al unui organism de plasament colectiv – poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.

 

Art. 1. – Prezenta instructiune este emisă în aplicarea prevederilor art. 83 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si stabileste procedura privind înlocuirea societătii de administrare a investitiilor (S.A.I.) care administrează un organism de plasament colectiv (O.P.C.) constituit prin contract de societate civilă, cu acordul si la solicitarea S.A.I.

Art. 2. – (1) În vederea înlocuirii S.A.I. ce administrează un O.P.C., denumit în continuare O.P.C. transferabil, cu o altă S.A.I., societatea care administrează O.P.C. transferabil la momentul initierii înlocuirii va solicita avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

(2) C.N.V.M. va acorda avizul cu privire la înlocuirea societătii de administrare a investitiilor, dacă această operatiune nu prejudiciază interesele investitorilor, în baza unei cereri însotite de documentele prevăzute la art. 3.

(3) C.N.V.M. este în drept să refuze acordarea avizului, dacă apreciază că nu poate fi asigurată o administrare prudentială a investitiilor.

Art. 3. – Cererea prevăzută la art. 2 alin. (2) trebuie însotită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor/consiliului de administratie a/al societătii care administrează la momentul initial O.P.C. transferabil privind predarea în administrare a respectivului O.P.C.;

b) hotărârea adunării generale a actionarilor/consiliului de administratie a/al societătii care preia în administrare O.P.C. transferabil referitoare la exprimarea acordului cu privire la preluarea în administrare a respectivului O.P.C.;

c) acordul de principiu din partea depozitarului cu care S.A.I. ce preia în administrare O.P.C. transferabil intentionează să încheie contract de depozitare a activelor O.P.C. transferabil, indiferent dacă depozitarul existent până la momentul initierii transferului O.P.C. este înlocuit sau nu;

d) în cazul în care O.P.C. este constituit prin act constitutiv, hotărârea adunării generale a actionarilor a O.P.C. transferabil din care să rezulte acordul cu privire la înlocuirea S.A.I.

Art. 4. – (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii la C.N.V.M. a documentatiei complete în vederea obtinerii avizului, pentru O.P.C.V.M./A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice, S.A.I. ce administrează O.P.C. transferabil va publica în cel putin două cotidiene nationale si pe paginile de web ale respectivului O.P.C. o notă prin care investitorii sunt informati cu privire la intentia preluării în administrare a O.P.C. transferabil de către noua S.A.I. În cazul unui A.O.P.C. care atrage în mod privat resurse financiare de la persoane fizice si juridice, S.A.I. ce administrează O.P.C. transferabil va transmite investitorilor nota de informare mentionată anterior.

(2) Nota de informare trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele informatii:

a) o prezentare a etapelor procesului de preluare în administrare prevăzute de prezenta instructiune;

b) datele de identificare a S.A.I. ce preia în administrare O.P.C. transferabil: denumirea societătii, forma juridică, numărul si data înmatriculării la oficiul registrului comertului, sediul social al societătii si sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web, sediile secundare ale societătii, codul unic de înregistrare, durata (dacă este limitată), numărul si data autorizatiei de functionare eliberate de C.N.V.M., numărul si data de înscriere în Registrul C.N.V.M.;

c) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investitiilor si dacă aceasta desfăsoară activităti de administrare a portofoliului individual de investitii, inclusiv a celor detinute de fondurile de pensii si activităti conexe;

d) comisionul de administrare pe care îl va percepe S.A.I. ce preia în administrare O.P.C. transferabil;

e) comisioanele de emisiune/răscumpărare (dacă acestea se modifică);

f) datele de identificare a depozitarului (denumirea si forma juridică, sediul social si sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum si sediul sucursalei unde se desfăsoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web) si limita maximă a comisionului de depozitare;

g) datele de identificare a distribuitorilor (dacă este cazul);

h) obiectivele O.P.C. si politica de investitii a acestuia;

i) orice alte modificări ale documentelor O.P.C.

(3) S.A.I. care administrează O.P.C. transferabil are obligatia de a transmite la C.N.V.M., în termen de maximum 24 de ore, dovada publicării/transmiterii notei de informare.

(4) La expirarea unui termen de 30 de zile de la data publicării/transmiterii notei de informare mentionate la alin. (1) si în vederea realizării transferului administrării O.P.C. transferabil se suspendă emisiunea si răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia, până la autorizarea S.A.I. care preia, ca administrator, respectivul O.P.C.

(5) S.A.I. care administrează O.P.C. transferabil are obligatia de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 30 de zile de la data publicării/transmiterii notei de informare a investitorilor.

Art. 5. – (1) În perioada de suspendare a emisiunii si răscumpărării titlurilor de participare ale O.P.C. transferabil, S.A.I. care administrează O.P.C. transferabil are obligatia de a transfera către S.A.I. ce preia în administrare respectivul O.P.C. atributiile si operatiunile specifice activitătii de administrare, precum si registrele si evidentele, corespondenta, materialele publicitare (dacă este cazul), contractele si orice alte documente, în original, ale respectivului O.P.C.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor si documentelor mentionate la alin. (1), S.A.I. care administrează O.P.C. transferat va transmite la C.N.V.M. un exemplar al procesului-verbal de predare-primire încheiat cu S.A.I. care a predat O.P.C. transferabil.

Art. 6. – (1) În cadrul perioadei mentionate la art. 5 alin. (1) S.A.I. ce preia în administrare O.P.C. transferabil va solicita C.N.V.M. autorizarea sau avizarea, după caz, a modificărilor survenite în modul de functionare a respectivului O.P.C. si va transmite următoarele:

a) documentele modificate ale O.P.C. transferabil, în conformitate cu mentiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;

b) contractul de depozitare încheiat cu depozitarul la care se vor depozita activele O.P.C. transferabil sau actele aditionale la acesta;

c) contractele de distribuire sau actele aditionale la acestea, dacă este cazul.

(2) Autorizarea sau avizarea modificărilor survenite în modul de functionare a O.P.C., prevăzută la alin. (1), se va realiza în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului complet la C.N.V.M.

Art. 7. – C.N.V.M. va ridica suspendarea emisiunii si răscumpărării titlurilor de participare după solutionarea cererii de autorizare/avizare, după caz, a modificărilor survenite în modul de functionare a O.P.C. transferabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, si după primirea procesului-verbal prevăzut la art. 5 alin. (2).

Art. 8. – Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).