MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 481         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

643. – Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arad în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

 

644. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arges în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

680. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Călărasi, Dolj si Gorj

 

681. – Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

684. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Festivalului International de Teatru Sibiu, editia a XIII-a

 

685. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea derulării actiunilor de prevenire si combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere nationale din zonele care au fost declarate în carantină

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

63. – Decizie pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în functia de vicepresedinte al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

360. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

621. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

6.735. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Transport Mixt STAMC“ – S.A. Râmnicu Sărat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arad în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unor imobile, constructii si teren, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arad în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, în vederea desfăsurării activitătilor specifice de către serviciile publice comunitare.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 643.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, aflate în domeniul public al statului, care trec din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arad în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

 

Denumirea si adresa

Persoana juridică

de la care se transferă

Persoana juridică

la care se transferă

Caracteristicile tehnice

Imobil si curte –

municipiul Deva,

str. 1 Decembrie 1918 nr. 10

Statul român – în administrarea

Băncii Nationale a României – Sucursala Arad

Statul român – în administrarea

Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

Suprafata imobilului si terenului aferent = 2.646 m2

Valoarea de inventar a imobilului = = 483.644,74 lei (RON)

CF nr. 2.328, nr. cadastral (894–896)/2

Nr. inventar M.F.P.

– pentru clădire: 121.214

– pentru teren: 121.215

Cod de clasificare: 8.29.17

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arges în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arges în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României – Sucursala Arges în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

 

Adresa

Persoana juridică

de la care

se transferă

 

Persoana juridică

la care

se transferă

Cod de clasificare

si nr. de inventar

atribuit de M.F.P.

conform Hotărârii

Guvernului nr. 2.060/2004

Caracteristicile tehnice

Municipiul Slatina,

str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Olt

Statul român – în administrarea

Băncii Nationale a României –

Sucursala Arges

Statul român – în administrarea

Consiliului Local al Municipiului

Slatina

Nr. M.F.P. 96.938

Cod de clasificare: 8.29.17

Suprafata terenului = 1.826,46 m2

Suprafata construită = 749,96 m2

Valoarea de inventar = 705.783,61 lei (RON)

Garaj: valoarea de inventar = 51.393,24 lei (RON)

Poartă metalică: valoarea de inventar = 677,03 lei (RON)

Platformă de beton: valoarea de inventar = 687,96 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Călărasi, Dolj si Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 930 mii lei (RON), familiilor din judetele Călărasi [160 mii lei (RON)], Dolj [117 mii lei (RON)] si Gorj [653 mii lei (RON)] afectate de inundatiile si alunecările de teren produse în ultima perioadă, constând în combustibili si constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat“ prin creditul contului 304128 “Stocuri de urgentă, de materiale si ambalaje“, respectiv prin creditul contului 3041 “Materiale rezerve de stat“, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Călărasi, Dolj si Gorj.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile de produse acordate conform anexei se va face în anul 2007, finantarea urmând a fi asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. – (1) Transportul produselor până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele Călărasi, Dolj si Gorj se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de către institutiile prefectului din judetele Călărasi, Dolj si Gorj.

(4) Preluarea locuintelor de către persoanele sinistrate din judetul Gorj se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligatiilor si îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările si completările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai putin decât perioada necesară rezolvării situatiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuintă provizorie.

(5) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei, deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructivă a constructiilor usoare din elemente modulate, precum si a celorlalte produse acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. – (1) Institutiile prefectului din judetele Călărasi, Dolj si Gorj vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Călărasi, Dolj si Gorj în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. – Autoritătile administratiei publice locale din judetul Gorj vor asigura pentru zona sinistrată:

a) locatia pentru amplasarea constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, alta decât aceea unde urmează să se reconstruiască locuintele distruse;

b) energia electrică necesară iluminatului si, după caz, încălzirii din sursă electrică;

c) grupuri sanitare si surse de apă potabilă.

Art. 6. – (1) Pe măsura finalizării reconstructiei locuintelor, institutia prefectului din judetul Gorj va prelua de la populatie constructiile usoare din elementele modulate acordate în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv functionale si cu aplicarea măsurilor, după caz.

(3) Constructiile usoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în conditiile legii, Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă Gorj, care va asigura demontarea si conservarea lor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 680.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Călărasi, Dolj si Gorj

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitate

Călărasi

Dolj

Gorj

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Constructii usoare din elemente modulate

bucăti

40

40

2.

Motorină

tone

30

30

60

3.

Benzină

tone

10

10

 

VALOARE:

mii lei (RON)

160

117

653

930

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se stabileste data de duminică, 2 iulie 2006, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor consiliilor locale si primarilor în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri partiale pentru consilii locale si primari

 

I. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale:

1. orasul Bocsa, judetul Caras-Severin

2. comuna Popesti, judetul Iasi

3. comuna Teremia Mare, judetul Timis

II. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari:

1. orasul Mioveni, judetul Arges

2. comuna Corbu, judetul Constanta

3. comuna Mădăras, judetul Harghita

4. comuna Remeti, judetul Maramures

5. comuna Poiana Blenchii, judetul Sălaj

6. comuna Piatra, judetul Teleorman

7. comuna Vlădesti, judetul Vâlcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Festivalului International de Teatru Sibiu, editia a XIII-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei (RON) pentru judetul Sibiu, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Sibiu, în vederea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 25 mai – 4 iunie 2006, a Festivalului International de Teatru Sibiu, editia a XIII-a.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru finantarea, în conditiile legii, a tuturor categoriilor de cheltuieli legate de pregătirea, organizarea si desfăsurarea în bune conditii a Festivalului International de Teatru Sibiu, editia a XIII-a, îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele interne si internationale încheiate, inclusiv finantarea transportului intern si international.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 684.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea derulării actiunilor de prevenire si combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere nationale din zonele care au fost declarate în carantină

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei (RON), la capitolul 84.01 “Transporturi“, pentru subcapitolul 84.01.03 “Transport rutier“, paragraful 84.01.03.01 “Drumuri si poduri“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru asigurarea derulării actiunilor de prevenire si combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere nationale din zonele care au fost declarate în carantină.

(3) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează, cu suma de 10.000 mii lei (RON), Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 685.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în functia de vicepresedinte al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Vasile se numeste în functia de vicepresedinte al Agentiei Române pentru Investitii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea calului nr. 389/2005,

văzând Hotărârea Consiliului director al Autoritătii Hipice Nationale nr. 2 din 19 aprilie 2006, precum si Referatul Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 100.618 din 10 mai 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă cuantumul tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 360.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL TARIFELOR

care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

Nr. crt.

Specificare

U.M.

Tarif unic

– lei –

1.

Înregistrarea cabalinelor în evidentele genealogice ale Autoritătii Hipice Nationale, pentru:

 

 

 

– tineret 0–6 luni

capete

20

 

– armăsar pentru reproductie

capete

120

 

– iapă-mamă

capete

120

2.

Identificarea tineretului între 0–6 luni

capete

50

3.

Autorizarea functionării hergheliei sau asociatiei pe rasă

bucăti

200

4.

Clasarea cabalinelor în vederea înregistrării în evidentele genealogice ale Autoritătii Hipice Nationale

capete

40

5.

Sustinerea probelor de calificare a tineretului cabalin

capete

80

6.

Eliberarea adeverintei pentru armăsarii autorizati si folositi la reproductie

bucăti

50

7.

Eliberarea documentelor de atestare a rasei si a originii

bucăti

100

8.

Eliberarea certificatului de export (tip W.A.H.O.) pentru rasa Pur Sânge Arab

bucăti

100

9.

Eliberarea certificatului de export (tip Weatherbys) pentru rasa Pur Sânge Englez

bucăti

100

10.

Eliberarea certificatului de export (tip L.I.F.) pentru rasa Lipitan

bucăti

100

11.

Eliberarea certificatului de export pentru alte rase

bucăti

100

12.

Eliberarea carnetului de identitate si sănătate pentru cabaline (pasaport)

bucăti

50

13.

Servicii de consultantă de specialitate

ora

20

14.

Timbru hipic

bucăti

5

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

În baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

văzând Referatul Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. EN. 38/2006,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă ajustarea Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, editia a XVIII-a, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 16 iunie 2006.

Art. 2. – Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării preturilor pentru medicamente sunt cele communicate de Banca Natională a României în data de 25 mai 2006, valabile în vamă pentru săptămâna 29 mai–3 iunie 2006.

Art. 3. – Preturile cu ridicata maximale, precum si preturile cu amănuntul maximale ajustate sunt valabile până în data de 31 august 2006.

Art. 4. – Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii nr. 168/2006 pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România până în data de 15 iunie 2006.

Art. 5. – Este interzisă practicarea altor preturi peste nivelurile maximale ale preturilor cu amănuntul prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 168/2006 pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 2 martie 2006.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 16 iunie 2006, cu exceptia art. 4, ale cărui prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2006.

Art. 8. – Directia generală farmaceutică si aparatură medicală, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii Publice, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, agentii economici importatori si distribuitori, Compania Natională “Unifarm“, unitătile sanitare publice si private, precum si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 621.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Transport Mixt STAMC“ – S.A. Râmnicu Sărat

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Procedura de administrare specială la Societatea Comercială “Transport Mixt STAMC“ – S.A. Râmnicu Sărat, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 85/2003, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 6.735.