MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 654       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

346. – Lege privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării

 

994. – Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

233. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

89. – Decizie privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor

 

90. – Decizie privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

 

91. – Decizie privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

113.121. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de

autovehicule

 

113.122. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

113.123. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile si modalitătile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Ministerul Apărării este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care conduce si desfăsoară, potrivit legii, activitătile în domeniul apărării tării.

(2) Ministerul Apărării este format din structuri centrale, structuri si forte subordonate acestora.

Art. 2. – Sistemul de structuri centrale, structuri si forte ale Ministerului Apărării constituie Armata României, denumită în continuare armata.

Art. 3. – (1) Ministerul Apărării are personalitate juridică si reprezintă în justitie structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justitie de organele de specialitate ale Ministerului Apărării, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.

(2) Ministerul Apărării are sediul în municipiul Bucuresti, strada Izvor nr. 3–5, sectorul 5.

(3) Ministerul Apărării răspunde în fata Parlamentului, a Guvernului si a Consiliului Suprem de Apărare a Tării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constitutiei, legilor, hotărârilor Guvernului si ale Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale celorlalte acte normative si ale tratatelor internationale la care România este parte.

Art. 4. – Ministerul Apărării cooperează, pentru îndeplinirea atributiilor sale, cu celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autorităti ale administratiei publice locale, autorităti administrative autonome, organizatii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare si de conducere militară ale altor state, precum si ale organizatiilor internationale la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Atributiile si responsabilitătile Ministerului Apărării

 

Art. 5. – (1) Ministerul Apărării are următoarele atributii si responsabilităti:

a) constituirea structurii de forte si realizarea capacitătii de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;

b) înfiintarea, desfiintarea, dislocarea si redislocarea de unităti si formatiuni;

c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea tării;

d) apărarea drepturilor si intereselor legitime proprii în raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;

e) încheierea tratatelor la nivel departamental si a întelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;

f) coordonarea politicii si activitătile de integrare în organizatiile internationale la care România este parte, pentru structurile proprii, întretinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state si asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;

g) managementul informatiilor pentru apărare, al activitătii de informatii, contrainformatii si securitate militare, precum si colaborarea cu serviciile/structurile de informatii, contrainformatii si securitate ale altor state sau organizatii internationale la care România este parte;

h) realizarea planificării integrate a apărării;

i) finantarea si asigurarea executiei bugetului propriu;

j) instruirea comandamentelor si trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate si în rezervă;

k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;

l) managementul resurselor umane, organizarea si conducerea învătământului militar;

m) protectia mediului în activitătile pe care le desfăsoară;

n) organizarea si conducerea activitătii de informare si relatii publice;

o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea si functionarea structurilor militare, a comitetelor si consiliilor constituite pentru luarea deciziilor;

p) cresterea calitătii vietii personalului, asigurarea asistentei religioase a personalului militar si civil, precum si a asistentei sociale, medicale si juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice si a programelor de reformă a administratiei publice;

r) conducerea activitătilor de logistică;

s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente si materiale specifice armatei, relatiile cu industria natională de apărare si cooperările internationale în domeniu;

s) coordonarea activitătii de comert exterior privind importul si exportul de produse cu destinatie militară, în conditiile legii;

t) aprobarea, în limita competentei sale, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrările de investitii proprii, executarea lucrărilor de investitii proprii, precum si urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investitii;

t) mobilizarea armatei, constituirea fortelor de rezervă, rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;

u) editarea de publicatii în domeniile proprii de activitate;

v) cercetarea stiintifică, inventii si inovatii în armată, precum si protectia drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;

x) controlul intern si auditul public intern.

(2) Ministerul Apărării îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea structurilor centrale

 

Art. 6. – (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării, subordonate nemijlocit ministrului apărării, sunt: Departamentul pentru politica de apărare si planificare, Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, Departamentul pentru armamente, Statul Major General, Secretariatul general, Directia generală de informatii a apărării, Directia management resurse umane, Directia financiar-contabilă, Directia instantelor militare, Corpul de control si inspectie, Directia audit intern si Directia medicală.

(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării functionează consilierii ministrului, Cabinetul ministrului, Directia instantelor militare si alte structuri.

(3) Personalul Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Sectiei combaterea infractiunilor de coruptie săvârsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se subordonează ministrului apărării numai în ceea ce priveste aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Structurile centrale prevăzute la alin. (1) si (3) pot avea în compunere, după caz, centre, directii generale, directii, oficii, servicii, sectii, birouri sau compartimente, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării.

(5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apărării, prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinta si organiza, în conditiile legii, structuri ale acestuia care îsi desfăsoară activitatea în străinătate. Pentru aceasta, Ministerul Apărării este autorizat să achizitioneze bunuri mobile si imobile în tările în care aceste structuri îsi desfăsoară activitatea.

(6) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1)–(5) sunt prevăzute în statele de organizare functiile corespunzătoare.

(7) Atributiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Apărării, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 7. – Structurile centrale au în subordine, după caz, state majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamente, directii, institutii militare de învătământ, institutii de cercetare stiintifică, formatiuni si alte structuri.

 

CAPITOLUL IV

Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

 

Art. 8. – Departamentul pentru politica de apărare si planificare coordonează îndeplinirea obligatiilor internationale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare si planificarea integrată a apărării si coordonează cooperarea politico-militară internatională.

Art. 9. – Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publică coordonează relatia cu Parlamentul si activitatea legislativă, asigură asistenta juridică si reprezintă interesele Ministerului Apărării în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională, asigură relatiile cu alte autorităti publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative si asigură asistenta juridică pentru încheierea întelegerilor tehnice în vederea cooperării cu fortele armate străine, conduce activitătile care privesc informarea publică si mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării si coordonează activitatea de solutionare a problemelor sociale ale personalului.

Art. 10. – Departamentul pentru armamente elaborează si coordonează politicile de achizitii în cadrul ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează relatiile cu industria natională de apărare, asigură managementul programelor de achizitii pentru sisteme de armamente si echipamente majore si al contractelor aferente, precum si al activitătilor de cercetaredezvoltare, planifică si desfăsoară activitatea de cooperare internatională în domeniul armamentelor, realizează supravegherea calitătii la furnizorii de echipamente si tehnică militară, coordonează activitatea de formare, specializare si perfectionare a ofiterilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc si a altor specialisti necesari armatei, activitatea de metrologie si standardizare tehnică si realizează controlul specific domeniului de competentă pentru importurile si exporturile de produse speciale.

Art. 11. – Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este si sef al departamentului.

Art. 12. – (1) Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea si operationalizarea fortelor, ridicarea graduală a capacitătii de luptă si mobilizarea armatei, conducerea operatiilor întrunite, antrenarea comandamentelor si trupelor, pregătirea de bază si de specialitate a personalului militar în activitate si în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, comunicatii, computere, informatii, informatică, supraveghere, recunoastere, logistică si infrastructură, desfăsurarea relatiilor militare internationale, asistenta religioasă în Ministerul Apărării si încheierea întelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează valorile specifice culturii militare si de educatie civică.

(2) Statul Major General pregăteste si conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului national.

(3) La nivelul Statului Major General se constituie Comitetul Sefilor Statelor Majore, cu rol consultativ.

Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 13. – (1) Directia generală de informatii a apărării asigură obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintările interne si externe, militare si nonmilitare, care pot afecta securitatea natională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative si cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale nationale si de informatii, cât si cu cele ale statelor membre ale aliantelor, coalitiilor si organizatiilor internationale la care România este parte si asigură securitatea informatiilor clasificate nationale, NATO si Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării.

(2) Personalul Directiei generale de informatii a apărării Osi desfăsoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securitătii nationale în domeniul militar. Pentru culegerea de informatii în teatrele de operatii si pentru lupta împotriva terorismului, Directia generală de informatii a apărării poate avea în subordine structuri combatante.

(3) Directia generală de informatii a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării. Functia de director general este asimilată functiei de secretar de stat.

(4) Unele categorii de tehnică si bunuri specifice se achizitionează, în conditiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.

Art. 14. – (1) Secretariatul general asigură realizarea si coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relatiilor si circulatia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister si autoritătile si institutiile publice, organizatiile neguvernamentale, persoanele juridice si fizice, monitorizează elaborarea si transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea si evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării, a prevederilor cuprinse în strategiile si programele de reformă ale administratiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum si a sistemului de control managerial.

(3) Secretariatul general asigură gestionarea si diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora si alte state, la nivelul Ministerului Apărării.

Art. 15. – Directia management resurse umane elaborează si monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor si reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate si educatiei militare si asigură evidenta unitară a personalului Ministerului Apărării.

Art. 16. – Corpul de control si inspectie exercită atributii specifice de control general, conform legii, si evaluarea activitătilor desfăsurate în Ministerul Apărării, în baza ordinului ministrului apărării.

Art. 17. – Directia financiar-contabilă asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 18. – Directia instantelor militare asigură managementul functiilor militare la nivelul instantelor militare si actionează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării, pentru compatibilizarea sistemului jurisdictional militar cu cel din statele membre NATO.

Art. 19. – Directia audit intern execută auditarea administrării patrimoniului si utilizării fondurilor publice în Ministerul Apărării, în concordantă cu reglementările legale.

Art. 20. – Directia medicală coordonează asigurarea asistentei medicale si sanitar-veterinare, implementează politica natională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării, elaborează conceptia privind functionarea serviciilor medicale si sanitar-veterinare.

Art. 21. – (1) Ministrul apărării numeste, în conditiile legii, sefii/directorii structurilor centrale, seful cabinetului si consilierii ministrului, sefii/directorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (4), până la nivel de oficiu inclusiv, precum si persoanele care sunt încadrate în functii prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) secretarii de stat, seful Statului Major General si secretarul general al ministerului.

(3) Ministrul apărării numeste membrii birourilor atasatilor apărării României în străinătate, la propunerea directorului general al Directiei generale de informatii a apărării.

 

CAPITOLUL V

Structura de forte a armatei

 

Art. 22. – Structura de forte a armatei cuprinde următoarele categorii de forte: fortele terestre, fortele aeriene si fortele navale, precum si alte forte.

Art. 23. – Fortele terestre sunt formate din: Statul Major al Fortelor Terestre, comandamente operationale de nivel operativ si tactic, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operatii speciale, unităti de instructie, institutii militare de învătământ si alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 24. – Fortele aeriene se compun din: Statul Major al Fortelor Aeriene, comandamente operationale, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operatii speciale, unităti de instructie, institutii militare de învătământ si alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 25. – Fortele navale se compun din: Statul Major al Fortelor Navale, comandamente operationale/de flotă, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operatii speciale, unităti de instructie, institutii militare de învătământ si alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 26. – Atributiile si competentele fortelor armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării sau ale sefului Statului Major General, atunci când acesta este împuternicit de ministru.

Art. 27. – (1) Potrivit destinatiei si nivelului de operationalizare, fortele armatei sunt organizate în forte dislocabile si forte de generare si regenerare.

(2) Fortele dislocabile sunt destinate îndeplinirii întregii game de misiuni, conform angajamentelor internationale în domeniul securitătii si apărării la care România este parte, si cuprind forte luptătoare, de sprijin, de suport logistic si pentru operatii speciale, structurate modular, cu disponibilităti actionale si de transport în orice teatru de actiuni militare, capabile să se autosustină si să îsi asigure protectia, compatibile cu armatele statelor aliate.

(3) Fortele de generare si regenerare sunt destinate sprijinului fortelor dislocabile si îndeplinirii unor misiuni pe teritoriul statului national si în proximitatea acestuia si cuprind structuri luptătoare, de sprijin de luptă si suport logistic, precum si structuri de învătământ militar si instructie din toate categoriile de forte ale armatei.

Art. 28. – Fortele dislocabile sunt formate din comandamente, mari unităti si unităti cu un nivel de încadrare de cel putin 90% la personal si 100% la tehnică de luptă, fată de necesarul de război.

Art. 29. – Fortele de generare si regenerare sunt formate din comandamente, mari unităti si unităti din toate categoriile de forte ale armatei, cu un nivel de încadrare cu personal, în timp de pace, între 40% si 70%, iar la tehnică de luptă de cel putin 80%, fată de necesarul de război.

Art. 30. – Potrivit misiunilor, structurile de forte sunt:

a) structuri luptătoare destinate ducerii actiunilor militare, care cuprind: brigăzi mecanizate si similare, de vânători de munte, mari unităti si unităti de rachete sol-aer, escadrile de aviatie, divizioane de fregate, nave purtătoare de artilerie, rachete torpile si scafandri, batalioane de parasutisti, infanterie marină si de informatii, batalioane/companii de operatii speciale si alte structuri constituite pentru luptă;

b) structuri de sprijin de luptă destinate sprijinului strategic, operativ si tactic al actiunilor militare, care cuprind: brigăzi de artilerie si geniu, unităti si subunităti de rachete si artilerie antiaeriană pentru fortele terestre si de radiolocatie, regimente si batalioane de geniu, cercetare, de comunicatii si informatică, apărare nucleară, bacteriologică si chimică, batalioane si subunităti de politie militară, divizioane si nave pentru sprijin maritim si fluvial, alte unităti, formatiuni si subunităti de sprijin de luptă;

c) structuri logistice destinate asigurării tehnico-materiale, mentenantei, transporturilor, asistentei medicale si sanitarveterinare, cazării si cartiruirii trupelor, care cuprind: brigăzi si batalioane logistice, depozite de armament, munitii si materiale, spitale militare de campanie, unităti de mentenantă, alte formatiuni logistice;

d) forte pentru operatii speciale, care constituie componenta specializată de interventie rapidă, cu elemente componente din toate categoriile de forte ale armatei, instruită si dotată pentru executarea misiunilor specifice de cercetare specială, actiune directă si asistentă militară pe teritoriul statului român sau în alte teatre de operatii, împreună cu fortele speciale ale coalitiilor si aliantelor la care România este parte, potrivit legii;

e) structuri de învătământ militar si instructie destinate instructiei individuale de bază si perfectionării pregătirii de specialitate a personalului militar în activitate si în rezervă.

Art. 31. – (1) Conducerea operatională a fortelor pentru operatii speciale se exercită de seful Statului Major General, iar în situatia participării la operatii militare în afara teritoriului statului national, potrivit întelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini.

(2) Fortele pentru operatii speciale cooperează cu celelalte structuri specializate ale statului.

 

CAPITOLUL VI

Conducerea Ministerului Apărării

 

Art. 32. – (1) Ministerul Apărării este condus si reprezentat de ministrul apărării.

(2) În exercitarea conducerii, ministrul apărării este ajutat de secretarii de stat, de seful Statului Major General si de secretarul general.

(3) Ministrul apărării poate delega prin ordin competenta îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea sa.

(4) Secretarii de stat sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării.

(5) Seful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Presedintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În functia de sef al Statului Major General poate fi numit loctiitorul acestuia sau unul dintre sefii categoriilor de forte ale armatei.

(6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplică în caz de mobilizare sau de război, precum si pe timpul stării de asediu sau de urgentă.

(7) Secretarul general al Ministerului Apărării este înalt functionar public, numit potrivit legii.

(8) În Ministerul Apărării se constituie Colegiul Ministerului Apărării, cu rol consultativ, precum si Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere a Cerintelor, Consiliul de Achizitii si Consiliul de Standardizare si Interoperabilitate, cu rol deliberativ.

Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 33. – (1) În exercitarea competentelor conferite de lege, ministrul apărării emite ordine si instructiuni.

(2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general si sefii/directorii directiilor din structurile centrale emit dispozitii, potrivit competentelor specifice.

(3) Seful Statului Major General emite ordine cu continut militar si dispozitii, potrivit domeniilor de competentă.

(4) Comandantii/sefii unitătilor militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, ordinele/dispozitiile date în exercitarea misiunilor si atributiilor ce le revin, potrivit legii.

Art. 34. – Pe timpul absentei ministrului, conducerea Ministerului Apărării se exercită de către secretarul de stat desemnat de ministru.

Art. 35. – Conducerea structurilor de forte se realizează de comandanti/sefi ai acestora numiti conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apărării.

 

CAPITOLUL VII

Personalul Ministerului Apărării

 

Art. 36. – (1) Personalul Ministerului Apărării este format din personal militar si personal civil.

(2) Nomenclatorul functiilor de general din Armata României se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

(3) Transformarea unei functii de general într-o functie civilă se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Tării, la propunerea ministrului apărării.

Art. 37. – Evidenta efectivelor Directiei generale de informatii a apărării se tine separat de cea a efectivelor Ministerului Apărării. Finantarea Directiei generale de informatii a apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinatie. Modul de planificare, evidentă si utilizare a fondurilor necesare se stabileste de ministrul apărării, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.

Art. 38. – (1) În necesarul de efective ale Ministerului Apărării nu se includ:

a) cadrele militare care îsi desfăsoară activitatea în alte structuri ale administratiei publice centrale de specialitate, alte structuri centrale si unităti bugetare, precum si în cele subordonate acestora. Finantarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) personalul militar si civil din structurile finantate de la alte capitole bugetare decât “Apărare natională“ din bugetul Ministerului Apărării, precum si cel din structurile care se finantează integral din venituri proprii;

c) militarii în termen si cu termen redus, soldatii si gradatii voluntari, aflati în perioada instructiei de bază, elevii si studentii institutiilor militare de învătământ, cadrele militare aflate la cursurile de bază. Finantarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării;

d) personalul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.

(2) Evidenta efectivelor prevăzute la alin. (1) se tine separat.

Art. 39. – Personalul Ministerului Apărării este organizat si îsi desfăsoară activitatea conform legislatiei specifice fiecărei categorii de personal si reglementărilor interne ale ministerului.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii comune

 

Art. 40. – Ministerul Apărării asigură, potrivit legii, asistenta medicală a personalului propriu, a cadrelor militare în rezervă si în retragere, a familiilor si urmasilor acestora, precum si drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 41. – (1) Cadrele militare în rezervă, cele în retragere, familiile acestora, precum si personalul civil din Ministerul Apărării beneficiază, ca măsură de protectie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării în folosirea centrelor de refacere a capacitătii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare si altor facilităti recreative si sportive.

(2) Personalul poate beneficia de folosirea locuintelor de serviciu sau de interventie, potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 42. – (1) Pentru rezolvarea situatiei locative a cadrelor militare, a soldatilor si a gradatilor voluntari, precum si a personalului civil din armată, Ministerul Apărării poate desfăsura programe pentru construirea de locuinte proprietate personală, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se trec, în conditiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuintelor dobândind, potrivit hotărârii Guvernului, un drept de folosintă oneros asupra terenurilor, pe durata existentei constructiilor.

Art. 43. – Celelalte drepturi si obligatii ale personalului militar si civil sunt prevăzute de lege si de alte acte normative.

Art. 44. – În cadrul Ministerului Apărării se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 45. – Statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării se elaborează, se avizează si se aprobă conform prevederilor ordinului ministrului apărării.

Art. 46. – În Ministerul Apărării se organizează propriul sistem de formare si perfectionare a personalului militar si civil, integrat în sistemul national de învătământ.

Art. 47. – (1) Ministerul Apărării are retea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive si recreative, sanatorii, centre de refacere a capacitătii de muncă, centre de instructie, locuinte de serviciu si de interventie, structuri de presă. Echipamentul si alte bunuri necesare desfăsurării activitătii specifice pot fi asigurate de către furnizori specializati agreati, pe bază de contract, în conditiile si sub formele prevăzute de lege.

(2) Ministerul Apărării poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii nationale, agentii, cluburi militare, formatii cultural-artistice, cluburi si asociatii sportive.

(3) Pe lângă Ministerul Apărării se pot înfiinta activităti finantate integral din venituri proprii, conform legii.

(4) În cadrul Ministerului Apărării functionează următoarele institutii de interes national: Muzeul Militar National, Biblioteca Militară Natională si Cercul Militar National.

Art. 48. – Ministerul Apărării stabileste, prin ordin al ministrului, propriul sistemul de distinctii si însemne militare.

Art. 49. – Ministerul Apărării asigură personalul propriu si tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazurile de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării, în conditiile legii.

Art. 50. – (1) Ministerul Apărării poate valorifica activele corporale si necorporale excedentare din patrimoniul său, tehnica, armamentul, munitiile si materialele atipice sau excedentare scoase din înzestrare, în conditiile concurentiale prevăzute de lege, prin Compania Natională “Romtehnica“ – S.A., aflată în coordonarea acestui minister, si potrivit regulamentului companiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele obtinute din valorificări se consideră venituri proprii, se retin de Ministerul Apărării si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital.

Art. 51. – Ministerul Apărării dispune de un parc propriu de autovehicule, conform statelor de organizare, de sisteme si mijloace de comunicatii si informatică, precum si de alte tipuri de tehnică si materiale stabilite prin normele de înzestrare.

Art. 52. – (1) Ministerul Apărării dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia si administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în functie de regimul lor juridic, în conditiile legislatiei în vigoare.

(2) Ministerul Apărării poate pune la dispozitie, cu aprobarea si în conditiile stabilite de Guvern, persoanelor juridice române sau străine, pe termen limitat, bunuri aflate în administrarea sa, în scopul realizării unor proiecte în beneficiul institutiei militare.

(3) Prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului apărării, după caz, se pot transmite imobile aflate în domeniul public ori privat al statului si în administrarea sa, în folosintă gratuită, pe termen limitat, organizatiilor neguvernamentale recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică si care îsi desfăsoară activitatea în domeniul apărării.

Art. 53. – (1) Ministerul Apărării poate angaja si executa, la cerere, prin unitătile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile si în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.

(2) Structurile de forte prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgentă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

Art. 54. – (1) La cererea fortelor armate străine, Ministerul Apărării poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului national, cât si în afara acestuia.

(2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat Ministerului Apărării. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate în cursul aceluiasi exercitiu bugetar de fortele armate străine.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apărării este abilitat să încheie contracte în nume propriu sau în numele partenerilor străini.

Art. 55. – Fondurile necesare desfăsurării activitătilor în Ministerul Apărării se asigură de la bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 56. – Ministerul Apărării are dreptul, numai în îndeplinirea atributiilor sale, să solicite si să obtină, în conditiile legii, de la autoritătile administratiei publice centrale si locale, de la operatorii economici si de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice, informatii, date ori documente.

Art. 57. – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării elaborează si supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organigrama structurilor centrale si numărul total de posturi ale acestora.

(2) Numărul de personal si repartitia functiilor pe categorii de personal si corpuri de militari se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

Art. 58. – (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contin dispozitii contrare.

(2) Prevederile art. 13 alin. (3) referitoare la asimilarea functiei de director general cu cea de secretar de stat intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007. Până la această dată, rangul directorului general al Directiei generale de informatii a apărării este de subsecretar de stat.

Art. 59. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 iulie 2006.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 994.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere:

art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea granodioritului din perimetrul Jdioara Vest, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Milucinia“ – S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 2. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Maieru – Valea Caselor, judetul Bistrita-Năsăud, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mebo – Rodna“ – S.R.L. Rodna, în calitate de concesionar.

Art. 3. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Alesd – Valea Riciu, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Beton Construct“ – S.R.L. Alesd, în calitate de concesionar.

Art. 4. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Băisoara, judetul Cluj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Rom Aur“ – S.R.L. Rosia Montană, în calitate de concesionar.

Art. 5. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Criciova 2, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Milucinia“ – S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 6. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Băneasa – Giurgiu, judetul Giurgiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Class Aqua“ – S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 7. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea calcarelor si gnaiselor din perimetrul Vălisoru, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Trust Constructii Radlinger“ – S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 8. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea andezitului din perimetrul Grohotis, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Oros Granit“ – S.R.L. Huta Certeze, în calitate de concesionar.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 24 iulie 2006.

Nr. 147.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERAfiIE

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este de 5.000 mii lei si va fi folosit pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.

2.2. Alocatiile financiare nerambursabile acordate conform subpct. 2.1 vor fi folosite exclusiv pentru atingerea scopului pentru care au fost aprobate.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 233.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea asigurării unei protectii eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul anumitor operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru drepturile si libertătile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru prelucrarea datelor,

văzând Nota nr. 960 din 22 februarie 2006 a Serviciului investigatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii de stabilire a categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. – (1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor sunt următoarele:

a) adaptarea, modificarea, dezvăluirea către terti, prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, a datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenta sindicală, de apartenenta la un partid politic ori la o organizatie religioasă, a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viata sexuală, precum si a datelor cu caracter personal referitoare la săvârsirea de infractiuni, măsuri de sigurantă, sanctiuni disciplinare ori contraventionale;

b) operatiunile de prelucrare a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografică a persoanelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;

c) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul sau altele asemenea;

d) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, în cadrul unor sisteme de evidentă având ca scop analizarea solvabilitătii, a situatiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală a persoanelor fizice;

e) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal mentionate la lit. a) si b), în scop de cercetare stiintifică;

f) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în cadrul activitătilor de marketing direct;

g) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal mentionate la lit. a) si b), precum si datele cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau mesageriei electronice.

(2) Prelucrările mentionate la alin. (1) impun efectuarea controlului prealabil, în conditiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Operatorii sunt obligati să notifice Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prelucrările datelor cu caracter personal din categoria operatiunilor enumerate la art. 1, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de începerea prelucrării.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2006.

Nr. 89.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date se efectuează în mod frecvent în temeiul legii sau în interesul persoanelor vizate si nu sunt susceptibile de a afecta, cel putin aparent, drepturile acestora,

văzând Nota nr. 964 din 22 februarie 2006 a Serviciului evidentă operatori si prelucrări date si a Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii de stabilire a formularelor tipizate ale notificărilor, precum si a unei decizii privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. – Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petitionari este efectuată de autoritătile si institutiile publice centrale si locale, serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiile si societătile nationale, societătile comerciale de interes judetean sau local si regiile autonome, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajati si la colaboratorii externi este efectuată de entitătile de drept public si de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la proprietarii sau chiriasii unui imobil folosit în comun este efectuată de către asociatiile de proprietari sau de locatari, în exercitarea drepturilor si obligatiilor stabilite prin lege, în scopul administrării acelui imobil.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul Avocatului Poporului nr. 54/2002 privind stabilirea unor situatii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2006.

Nr. 90.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a), raportate la cele ale art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea de supraveghere este abilitată să stabilească cazurile în care notificarea poate fi efectuată într-o formă simplificată,

având în vedere Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date se efectuează în mod frecvent în temeiul legii sau în interesul persoanelor vizate si nu sunt susceptibile de a afecta, cel putin aparent, drepturile acestora,

în vederea operationalizării procedurii de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal prin stabilirea unor situatii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. – Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal se poate efectua în formă simplificată, în următoarele cazuri:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autoritatea judecătorească, în scopul îndeplinirii atributiilor sale legale, altele decât cele prevăzute de art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autoritătile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, în scopul îndeplinirii atributiilor lor legale;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul evidentei persoanelor, întocmirii, păstrării, evidentei si eliberării pasapoartelor simple, a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si plăcilor cu numere de înmatriculare, de către autoritătile administratiei publice de la nivel local, judetean si de la nivelul municipiului Bucuresti;

d) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul gestionării bazei de date detinute de arhivele nationale;

e) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de institutiile de învătământ public si privat, în scopul gestionării bazei de date a cursantilor, precum si a celei cu caracter economico-financiar si administrativ;

f) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice care desfăsoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atributiilor lor legale;

g) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate să desfăsoare activităti economice în mod independent, altele decât cele prevăzute la lit. f);

h) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul împrumuturilor de cărti, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum si reproducerile acestora, de către entitătile de drept public si privat;

i) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul furnizării gazelor, energiei electrice, termice, precum si a serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare si a celor de salubrizare de către entitătile de drept public si privat, în baza contractelor încheiate cu clientii;

j) prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul intermedierii tranzactiilor imobiliare.

Art. 2. – Operatorii care efectuează prelucrările de date cu caracter personal mentionate la art. 1 completează notificarea simplificată, respectiv rubricile I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV si XVI ale formularului F1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 3. – Reconfirmarea prelucrărilor de date cu caracter personal ce intră sub incidenta prezentei decizii se realizează conform prevederilor art. 3 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006.

Art. 4. – Operatorii care efectuează prelucrări de date cu caracter personal ce nu se încadrează în dispozitiile art. 1 si sunt deja înregistrati la autoritatea de supraveghere la data intrării în vigoare a prezentei decizii au obligatia să reconfirme prelucrările de date pe care le efectuează, potrivit art. 3 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006, prin completarea notificării generale din formularul F1, prevăzut în anexa nr. 1 la decizia mentionată mai sus.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2006.

Nr. 91.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 iulie 2006, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.126/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 20 decembrie 2005, si prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.102/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 27 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA, primele de asigurare fiind plătite potrivit tarifelor de primă anuale, practicate de fiecare asigurător. Prima de asigurare poate fi plătită pentru întreg anul de subscriere sau fractionat, pentru perioade de câte 6 luni. Persoanele fizice si juridice care au în proprietate parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România pot negocia cu asigurătorii RCA plata primelor de asigurare anuale în maximum 12 fractiuni.“

2. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 2 se abrogă.

3. Alineatul (6) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(6) Documentele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzătoare pentru care s-a plătit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculează în conformitate cu tariful de prime stabilit de asigurătorul RCA în anul calendaristic în care începe valabilitatea asigurării obligatorii RCA, denumit an de subscriere.“

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Forma si continutul politelor de asigurare RCA sunt prevăzute în anexa nr. 9. Fiecare asigurător va avea alocată o serie unică, care va fi mentionată pe politele de asigurare.

(2) În cazul asigurătorilor care solicită autorizare de practicare a asigurării obligatorii RCA pentru prima dată, se vor repartiza serii pentru politele de asigurare, prin tragere la sorti, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei de autorizare.

(3) Politele de asigurare se vor tipări cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) Asigurătorii RCA vor putea comanda tipărirea politelor de asigurare în conditiile alin. (1) numai în baza aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Valabilitatea aprobării încetează numai în cazul retragerii sau al suspendării autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA.“

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“A. CEDAM va avea următoarele atributii:

1. stocarea următoarelor informatii:

– numerele de înmatriculare/înregistrare si seriile cărtilor de identitate ale autovehiculelor, inclusiv datele tehnice ale acestora, datele personale ale proprietarului sau ale utilizatorului, după caz;

– numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurării;

– denumirea si sediul asigurătorilor RCA emitenti de documente de asigurare;

2. coordonarea colectării si furnizării acestor informatii;

3. asistarea persoanelor îndreptătite si garantarea obtinerii de către acestea a informatiilor solicitate.

B. Partea prejudiciată este îndreptătită pentru o perioadă de 7 ani după expirarea politei de asigurare să obtină din partea CEDAM următoarele informatii:

1. denumirea si sediul asigurătorului RCA emitent al documentului de asigurare RCA;

2. numărul documentului de asigurare;

3. denumirea si sediul organismului de compensare, în cazul în care prejudiciul a fost produs prin utilizarea unui autovehicul neasigurat sau de către autori necunoscuti.“

Art. II. – Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 113.121.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 iulie 2006, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005, modificate si completate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.127/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 20 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Fiecare document de asigurare obligatorie RCA încheiat cu un asigurător RCA, în schimbul unei prime unice plătite de asigurat, garantează despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de autovehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA în vigoare la data accidentului în statul în care acesta s-a produs.“

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum si tramvaie sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA, primele de asigurare fiind plătite potrivit tarifelor de primă anuale, practicate de fiecare asigurător. Prima de asigurare poate fi plătită pentru întregul an de subscriere sau fractionat, pentru perioade de câte 6 luni. Persoanele fizice si juridice care au în proprietate parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România pot negocia cu asigurătorii RCA plata primelor de asigurare anuale în maximum 12 fractiuni.“

3. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) si (7) ale articolului 3 se abrogă.

4. Alineatul (9) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(9) Documentele de asigurare RCA se vor emite pe perioada corespunzătoare pentru care s-a plătit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculează în conformitate cu tariful de primă stabilit de asigurătorul RCA si publicat potrivit art. 2 alin. (1).“

5. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(4) Limita minimă de despăgubire nu poate fi mai mică de 50 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului.“

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Forma, continutul si seriile politelor de asigurare RCA sunt prevăzute în anexa nr. 7. Fiecare asigurător va avea alocată o serie unică, care va fi mentionată pe politele de asigurare.

(2) Pentru asigurătorii care au practicat asigurarea obligatorie RCA, seriile politelor de asigurare rămân neschimbate sau, la cererea acestora, se vor aloca, prin tragere la sorti, serii noi.

(3) În cazul asigurătorilor care solicită autorizare de practicare a asigurării obligatorii RCA pentru prima dată, se vor repartiza serii pentru politele de asigurare, prin tragere la sorti, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei de autorizare.

(4) Politele de asigurare se vor tipări cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Asigurătorii RCA vor putea comanda tipărirea politelor de asigurare în conditiile alin. (1) numai în baza aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Valabilitatea aprobării încetează numai în cazul retragerii sau al suspendării autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA.“

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – A. CEDAM va avea următoarele atributii:

1. stocarea următoarelor informatii:

– numerele de înmatriculare/înregistrare si seriile cărtilor de identitate ale autovehiculelor, inclusiv datele tehnice ale acestora, datele personale ale proprietarilor sau ale utilizatorilor, după caz;

– numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurării;

– denumirea si sediul asigurătorilor RCA emitenti de documente de asigurare RCA;

– denumirea si sediul reprezentantelor de despăgubiri numite de asigurătorii RCA;

– denumirea si sediul organismului de compensare;

2. coordonarea colectării si furnizării informatiilor prevăzute la pct. 1;

3. asistarea persoanelor îndreptătite si garantarea obtinerii de către acestea a informatiilor solicitate.

B. Persoana păgubită este îndreptătită pentru o perioadă de 7 ani după expirarea politei de asigurare să obtină din partea CEDAM următoarele informatii:

1. denumirea si sediul asigurătorului RCA;

2. numărul documentului de asigurare RCA;

3. denumirea si sediul reprezentantului de despăgubiri în statul de resedintă al persoanei păgubite.

Procesarea datelor personale, conform paragrafelor de mai sus, se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protectia datelor personale.

Accesarea bazei de date se va realiza conform regulamentului elaborat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.“

8. Anexa nr. 7 la norme se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Sintagma îasigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule“ din titlul si cuprinsul ordinului, precum si din normele prevăzute în anexa la acesta, se înlocuieste cu sintagma îasigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule“.

Art. III. – Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 113.122.

 

ANEXĂ*)

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile si modalitătile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România

 

În temeiul art. 4 alin. (26) si (27) si al art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iulie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile si modalitătile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind conditiile si modalitătile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală asigurări obligatorii si Directia tehnologia informatiei din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 113.123.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile si modalitătile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România

 

Art. 1. – (1) Toate societătile de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România au obligatia de a transmite, în termenele prevăzute la art. 4, 5 si 6, către baza de date unică (CEDAM) informatii complete privind politele de asigurare RCA încheiate direct sau prin intermediari.

(2) Informatiile utilizate pentru identificarea autovehiculelor asigurate în baza de date a Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sunt: numărul de înmatriculare, seria de caroserie si seria, respectiv numărul cărtii de identitate.

(3) Nu fac obiectul transmiterii către baza de date informatiile referitoare la polite de asigurare încheiate pentru autovehicule înmatriculate în afara României sau având perioada de valabilitate de o lună.

Art. 2. – (1) Accesul la baza de date se realizează prin intermediul unor certificate calificate pentru semnătură electronică.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dispune aprobarea sau revocarea acestor certificate.

Art. 3. – Datele se transmit în format electronic, utilizându-se formatul de fisier, criteriile de validare si nomenclatoarele stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si de administratorul bazei de date.

Art. 4. – În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2005, datele aferente unei polite de asigurare se transmit către baza de date în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii (emiterii) asigurării.

Art. 5. – Orice actualizare a informatiilor referitoare la politele înscrise în evidenta CEDAM se transmite către baza de date în termen de cel mult 20 de zile de la data aparitiei factorului care a generat modificarea datelor.

Art. 6. – Încetarea înainte de termen a valabilitătii unei polite RCA se raportează către baza de date în termen de 20 de zile calendaristice.

Art. 7. – Transmiterea de informatii eronate, incomplete sau neactualizate se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.