MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iulie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

930. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Brâncovenesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncovenesti, judetul Mures

 

932. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani, a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

935. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

937. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al comunei Voslăbeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Voslăbeni, judetul Harghita, a unui tronson de canalizare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

872. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a exceptării de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient

 

875. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind colorantii care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor de uz uman

 

886. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind externalizarea serviciilor medicale si nemedicale din unitătile sanitare

 

888. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint, având valoarea nominală de 5 lei, emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Brâncovenesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncovenesti, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Brâncovenesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncovenesti, judetul Mures, pentru păsune comunală si exploatatie agricolă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 930.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Brâncovenesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncovenesti, judetul Mures

 

Locul

unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

Numărul

atribuit

de Ministerul

Finantelor

Publice

Comuna

Brâncovenesti,

judetul Mures

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei

si Internelor

Comuna Brâncovenesti,

în administrarea Consiliului Local

al Comunei Brâncovenesti,

judetul Mures

Suprafata terenului = 70.000 m2

1. Pavilion 45-343-01 - foisor

- suprafata construită = 146,00 m2

- suprafata desfăsurată = 177,50 m2

2. Pavilion 45-343-02 - magazie

- suprafata construită = 95,00 m2

- suprafata desfăsurată = 95,00 m2

3. Pavilion 45-343-03

- suprafata construită = 4,00 m2

- suprafata desfăsurată = 4,00 m2

4. Pavilion 45-343-04

- suprafata construită = 4,00 m2

- suprafata desfăsurată = 4,00 m2

5. Pavilion 45-343-05

- suprafata construită = 10,00 m2

- suprafata desfăsurată = 10,00 m2

6. Împrejmuire din sârmă ghimpată

- lungimea = 1.280,00 m

- valoarea terenului =119.000 lei

- valoarea constructiilor si a împrejmuirii =5,84 lei

103991

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani, a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani, a unui imobil format din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 62B, judetul Botosani, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 82 din 27 aprilie 2006, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului trecut în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul

din inventarul

bunurilor

care

fac parte

din domeniul

public

al statului

Municipiul Dorohoi,

str. Grigore Ghica nr. 62B,

judetul Botosani

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi,

judetul Botosani

Ministerul Administratiei si Internelor,

pentru Inspectoratul Judetean al Politiei

de Frontieră Botosani

Constructie C1

- suprafata construită = 366 m2

- suprafata desfăsurată = 732 m2

- suprafata terenului = 2.436,25 m2

Urmează a se atribui

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 935.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al comunei Voslăbeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Voslăbeni, judetul Harghita, a unui tronson de canalizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al comunei Voslăbeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Voslăbeni, judetul Harghita, a tronsonului de canalizare, în lungime de 3.193 m, situat între Statia de pompare SP 5 si Statia de pompare SP 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea tronsonului de canalizare prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Liviu Cepoi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 937.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a tronsonului de canalizare care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al comunei Voslăbeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Voslăbeni, judetul Harghita

 

Locul

unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Nr.

de inventar

M.F.P.

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Izvoru Muresului,

comuna Voslăbeni,

judetul Harghita

Statul român, din administrarea

Agentiei Nationale pentru Sport

Comuna Voslăbeni,

în administrarea Consiliului Local

al Comunei Voslăbeni,

judetul Harghita

101873

Conductă din beton în lungime de 3.193 m,

situată între Statia de pompare SP 5 si Statia de pompare SP 4

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a exceptării de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII “Medicamentul”, si ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutică si aparatură medicală nr. EN 2.141 din 17 iulie 2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de acordare a exceptării de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.178/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea în limba română a medicamentelor din import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 872.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedura de acordare a exceptării de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient

 

Art. 1. - (1) Cererea pentru acordarea exceptării de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, conform art. 773 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII “Medicamentul”, se depune la Agentia Natională a Medicamentului odată cu cererea de autorizare de punere pe piată sau pe parcursul desfăsurării procedurii de autorizare si se solutionează odată cu cererea de autorizare.

(2) Cererea trebuie să precizeze care sunt informatiile de pe etichetă sau de pe prospect, pentru care se doreste exceptarea, si motivele care stau la baza solicitării si trebuie să fie însotită de documentele de sustinere relevante.

(3) Agentia Natională a Medicamentului decide asupra acordării exceptării, luând în considerare în primul rând interesul pacientilor.

Art. 2. - Cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi depusă si ulterior autorizării de punere pe piată, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.126/2003 pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II, cu expunerea în termeni clari a solicitării privind exceptarea si cu precizarea motivelor care stau la baza solicitării.

Art. 3. - În cazul în care se acordă exceptarea de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, acesta trebuie să fie în limbile engleză si/sau franceză; pentru motive întemeiate se poate accepta si o altă limbă oficială a Uniunii Europene, de preferintă de origine latină.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind colorantii care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor de uz uman

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII “Medicamentul”, si ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutică si aparatură medicală nr. E.N. 2.144 din 17 iulie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind colorantii care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2006, dată la care se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 78/25/CEE din 12 decembrie 1977 cu privire la armonizarea prevederilor legale ale statelor membre referitoare la colorantii care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 11 din 14 ianuarie 1978, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 875.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind colorantii care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor de uz uman

 

Art. 1. - (1) Colorantii admisi în România pentru colorarea medicamentelor de uz uman, asa cum sunt definiti în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII “Medicamentul”, sunt numai cei prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Nu se face distinctie între colorantii utilizati deopotrivă pentru colorarea în masă si colorarea superficială si colorantii utilizati numai pentru colorarea superficială.

Art. 2. - Colorantii prevăzuti în anexă trebuie să satisfacă toate criteriile specifice de puritate pentru coloranti, prevăzute în anexa nr. XV la Normele privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Metodele de analiză necesare pentru verificarea satisfacerii criteriilor specifice de puritate prevăzute în Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si în cazul utilizării colorantilor respectivi la colorarea medicamentelor de uz uman.

 

ANEXĂ*)

la norme

 

LISTA

colorantilor care pot fi adăugati pentru colorarea medicamentelor de uz uman

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind externalizarea serviciilor medicale si nemedicale din unitătile sanitare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.249 din 19 iulie 2006 al Serviciului achizitii publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind externalizarea serviciilor medicale si nemedicale din unitătile sanitare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă etapele obligatorii ce trebuie parcurse de către unitătile sanitare pentru externalizarea serviciilor medicale si nemedicale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică numai unitătilor sanitare din reteaua sanitară a Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 886.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind externalizarea serviciilor medicale si nemedicale din unitătile sanitare

 

1. Externalizarea serviciilor medicale sau nemedicale reprezintă procedeul prin care unitatea sanitară, pe bază de criterii si norme, pune la dispozitie unei persoane juridice baza materială si spatiul necesar, după caz, precum si personal calificat în vederea îmbunătătirii calitătii serviciilor medicale sau nemedicale, pentru utilizarea cu eficientă a resurselor financiare, materiale si umane.

2. Utilizarea bazei materiale existente a unitătii sanitare si a spatiului respectiv se face în baza unui contract de închiriere încheiat între unitatea sanitară si persoana juridică interesată în preluarea serviciilor.

3. Personalul care îsi desfăsoară activitatea în zona de servicii care vor fi externalizate va fi preluat în mod obligatoriu de viitorul prestator de servicii medicale sau nemedicale. Personalul preluat de către furnizorul serviciilor medicale sau nemedicale de la unitatea sanitară va fi mentinut pe toată perioada derulării contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

4. Drepturile salariale ale personalului preluat si celelalte drepturi prevăzute în contractele colective de muncă se păstrează pe toată durata derulării contractului si se corelează cel putin la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru unitătile sanitare publice.

5. Furnizorul de servicii medicale sau nemedicale răspunde, conform dispozitiilor legale, de instruirea tehnică corespunzătoare a personalului preluat pentru utilizarea echipamentelor din dotare.

6. Documentatia standard de elaborare si prezentare a ofertelor va cuprinde în mod obligatoriu criterii distincte în functie de natura serviciilor medicale sau nemedicale care se externalizează.

7. Serviciile medicale si nemedicale se externalizează numai la solicitarea unitătii sanitare, cu avizul autoritătii de sănătate publică, al consiliului judetean sau al consiliului local, după caz, cu avizul scris al sindicatelor din unitatea sanitară, precum si al Ministerului Sănătătii Publice. În acest sens, unitatea sanitară va întocmi un dosar care va fi prezentat spre avizare entitătilor mentionate, astfel:

a) Autoriatea de sănătate publică în subordinea căreia se află unitatea sanitară care solicită externalizarea va aviza procedura de externalizare, având în vedere cel putin următoarele aspecte:

- natura serviciului propus pentru externalizare;

- studiul de fezabilitate din care să rezulte eficienta economică, financiară si socială a externalizării propuse;

- baza materială care face obiectul externalizării;

- respectarea prevederilor prezentelor norme privind preluarea personalului de către viitorul prestator de servicii (pct. 3-5).

b) Consiliul judetean sau consiliul local, după caz, va aviza procedura de externalizare, având în vedere cel putin următoarele aspecte:

- studiul de fezabilitate din care să rezulte eficienta economică, financiară si socială a externalizării propuse;

- conditiile de închiriere, respectiv utilizarea spatiilor din incinta unitătii sanitare.

c) Sindicatul din unitatea sanitară va aviza procedura de externalizare având în vedere următoarele aspecte:

- numărul personalului preluat;

- respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

d) Ministerul Sănătătii Publice va aviza procedura de externalizare având în vedere cel putin următoarele aspecte:

- natura serviciului propus pentru externalizare;

- studiul de fezabilitate din care să rezulte eficienta economică, financiară si socială a externalizării propuse;

- baza materială care face obiectul externalizării;

- conditiile de închiriere, respectiv utilizarea spatiilor din incinta unitătii sanitare;

- respectarea prevederilor prezentelor norme privind preluarea personalului de către viitorul prestator de servicii (pct. 3, 4 si 5);

- existenta avizelor favorabile de la: autoritatea de sănătate publică, consiliul judetean sau consiliul local, după caz, sindicatele din unitatea sanitară respectivă;

- proiectul de documentatie, întocmit conform dispozitiilor legale, pentru organizarea licitatiei de externalizare a serviciilor medicale sau nemedicale.

8. Începerea procedurii de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale se face numai dacă valoarea preconizată a costurilor acestor servicii, ca urmare a externalizării lor, este cu minimum 15% mai mică decât valoarea medie pe ultimele 6 luni a costurilor efectuate de unitatea sanitară cu serviciile solicitate a fi externalizate.

9. Termenul de valabilitate a contractului având ca obiect externalizarea este de 5 ani, cu conditia stabilirii anuale a valorii serviciilor prestate si cu respectarea conditiilor de încetare a valabilitătii contractului. Pe o perioadă de minimum 3 ani de la intrarea în vigoare a contractului valoarea acestuia nu va putea creste peste valoarea initială pentru care acesta s-a încheiat. Pentru perioada următoare (până la finalizarea contractului) valoarea serviciilor se va renegocia anual.

10. Contractul de prestări de servicii medicale sau nemedicale poate fi prelungit cu acordul părtilor, prin act aditional, pentru o perioadă de maximum 2 ani.

11. Contractul de prestări de servicii medicale sau nemedicale se reziliază dacă nu sunt realizati indicatorii prevăzuti în documentatia de elaborare si prezentare a ofertelor si nu sunt respectate clauzele sociale pentru perioada analizată.

 

ANEXA Nr. 2

 

ETAPELE OBLIGATORII

ce trebuie parcurse de unitătile sanitare pentru externalizarea serviciilor medicale si nemedicale

 

Externalizarea serviciilor medicale si nemedicale se realizează în următoarele etape:

I. Etapa prealabilă a externalizării serviciilor medicale si nemedicale

1. Începerea procedurii de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale se face numai dacă valoarea preconizată a costurilor acestor servicii, ca urmare a externalizării lor, este cu minimum 15% mai mică decât valoarea medie pe ultimele 6 luni a costurilor efectuate de unitatea sanitară cu aceste servicii solicitate a fi externalizate.

2. Unitatea sanitară sau o firmă specializată, la solicitarea unitătii sanitare, va întocmi studiul de fezabilitate care trebuie să cuprindă:

a) date generale despre unitatea sanitară care solicită externalizarea;

b) descrierea generală a proiectului de externalizare solicitat;

c) motivele de ordin economic, financiar si social care justifică solicitarea;

d) mentiunea privind îndeplinirea conditiei prevăzute la pct. 1;

e) calculul de eficientă al externalizării serviciului respectiv.

II. Etapa initială a externalizării serviciilor medicale si nemedicale

Pentru obtinerea acordului de initiere a procedurii de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale, unitatea sanitară va depune la Ministerul Sănătătii Publice - Serviciul registratură un dosar de externalizare format din:

1. cerere pentru obtinerea acordului de initiere a procedurii de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale;

2. avizul favorabil al autoritătii de sănătate publică în subordinea căreia se află unitatea sanitară care solicită externalizarea;

3. avizul favorabil al consiliului judetean sau al consiliului local, după caz;

4. avizul favorabil al sindicatelor din unitatea sanitară;

5. studiul de fezabilitate întocmit de unitatea sanitară sau de o firmă specializată, la solicitarea acesteia;

6. proiectul de documentatie, întocmit conform dispozitiilor legale, pentru organizarea licitatiei de externalizare a serviciilor medicale sau nemedicale. Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice va analiza dosarul si, dacă sunt îndeplinite conditiile de eficientă si de legalitate, va propune emiterea acordului de initiere a procedurii de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale de către ministrul sănătătii publice.

În cazul în care dosarul nu este complet sau din documentele depuse nu rezultă clar îndeplinirea conditiilor de eficientă si de legalitate, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice poate solicita unitătii sanitare completarea dosarului sau clarificări privind documentele depuse la dosarul de externalizare.

III. Etapa organizării licitatiei deschise pentru achizitia publică de contracte de prestare de servicii medicale sau nemedicale conform legislatiei în vigoare

La aprobarea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertelor se va verifica existenta avizului scris al sindicatelor din unitatea sanitară referitor la respectarea prevederilor pct. 3, 4 si 5 din anexa nr. 1 la ordin.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă

 

Având în vedere:

- Documentul de pozitie al României CONF-RO 37/01, capitolul 22 “Protectia mediului înconjurător”, sectiunea “Securitate nucleară si radioprotectie”, aprobat în sedinta Guvernului României din data de 18 octombrie 2001;

- Documentul de pozitie complementar al României CONF-RO 27/04, capitolul 22 “Protectia mediului înconjurător”, sectiunea “Securitate nucleară si radioprotectie”;

- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în sedinta Guvernului din data de 17 noiembrie 2005;

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 2.236 din 19 iulie 2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se interzic microradiofotografiile si fluoroscopiile ca proceduri radiologice de examinare utilizate în scopul depistării active a tuberculozei pulmonare.

Art. 2. - În scopul depistării active a tuberculozei pulmonare se justifică efectuarea radiografiei pulmonare standard numai în cazul suspectilor de tuberculoză pulmonară identificati în urma examinării clinice obligatorii.

Art. 3. - (1) Se constituie indicatie de efectuare a examenului radiologic pulmonar obligatoriu (radiografie standard) numai în următoarele situatii:

a) contacti adulti ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul anchetei epidemiologice;

b) contacti copii ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul anchetei epidemiologice, având IDR pozitiv la PPD;

c) copii simptomatici cu IDR pozitiv la PPD;

d) persoane depistate cu infectie HIV, persoane cu depresie imunitară;

e) pacienti cu afectiuni psihice din colectivităti, cu ocazia internării.

(2) Efectuarea examenului radiologic pulmonar în scopul depistării active a tuberculozei pulmonare în alte situatii decât cele prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică, toate institutiile implicate, unitătile sanitare publice sau private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii de radiologie si imagistică medicală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 888.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint, având valoarea nominală de 5 lei, emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 24 iulie 2006, o monedă din argint cu valoarea nominală de 5 lei, dedicată bisericii de lemn din Ieud-Deal, emisiunea făcând parte din ciclul tematic “Monumente de artă feudală crestină”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- valoarea nominală: 5 lei;

- metalul: argint;

- forma: rotundă;

- titlul: 999/1.000;

- calitatea: proof;

- greutatea: 31,103 grame;

- diametrul: 37 mm;

- marginea: netedă.

Aversul prezintă, în jumătatea superioară, un fragment din pictura murală interioară a bisericii de lemn de la Ieud- Deal, reprezentând figurile patriarhilor Isaac, Avraam si Iacoob, iar în jumătatea inferioară, stema tării, inscriptia “ROMANIA”, valoarea nominală “5 LEI” si anul emisiunii 2006.

Reversul contine, în partea centrală, imaginea bisericii de lemn de la Ieud-Deal, privită din fată, pe fond mat, care conturează imaginea laterală a acestui lăcas. Pe acest fond sunt inscriptionate, la stânga si la dreapta, textele .monumente de artă feudală crestină”, respectiv “BISERICA DE LEMN IEUD-DEAL”.

Art. 3. - Fiecare monedă din argint, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliantbro sură de prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate bisericii de lemn din Ieud-Deal, emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din emisiunea “Monumente de artă feudală crestină” se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 14.